vetenskap

Tankar om ”förnekelse”

Några tankar om min egen övertygelse om kunskap och brist på kunskap, om nödvändigheten av ett ständigt ifrågasättande av våra övertygelsers skörhet. Stig Morling, Falun i februari 2023 Genom min bakgrund som vattenvårdare under drygt 53 år har jag alltmer insett ett nödvändigt förhållningssätt är, att inför översäkra påståenden om sakernas tillstånd ställa en fråga   →

Vetenskap och politisk korrekthet

I veckan kunde vi läsa en intressant debattartikel i DN om hur relativismen/post-modernismen verkar ha slagit rot i skolans värld. Ingressen lyder: ”Relativistisk kunskapssyn. I Skolverkets kommentarer till läroplanen för grundskolan framställs naturvetenskapen som en ideologi bland andra. En relativistisk kunskapssyn har fått fotfäste i skolvärlden och den lämnar skoleleverna skyddslösa. Skolan måste vara tydlig   →

Påvens nya religion

Nu har alltså påven anslutit sig till raden av makthavare som förenas i den stora klimatreligionen; FN, EU, Svenska Kyrkan mm. Det finns 1,2 miljarder katoliker i världen så det handlar ju inte om kattskit direkt om alla dessa skulle följa påvens bud. Den påvliga encyklikan tar klar ställning för den alarmistiska sidan i klimatdebatten   →

Nobelpristagare uppmanar till bojkott av Nature och Science

Foto: Schekman in 2012 Det här inlägget kanske kan uppfattas som väldigt inom-akademiskt och av föga allmänt intresse. Men jag tror att det är viktigt att ibland försöka förstå under vilka villkor som den vetenskapliga forskningen bedrivs idag. Vad är det som får en del mindre bra fenomen att uppträda? Varför får vissa forskningsresultat ett   →

Vetenskapen i kris

Bild: The Economist Här på klimatupplysningen hudflänger vi ofta olika rapporter och artiklar som alltför lättvindigt stödjer den rådande alarmismen. Det är då inte ovanligt att även klimatforskningen som helhet får sig en släng av kritiken (trots att den mesta av vår kritik ju faktiskt kommer från andra klimatforskare). Klimatforskare får väl trösta sig med   →

Vem styr vår uppfattning om klimatet?

På Die Klimazweibel skriver sociologen Dennis Bray om en intressant undersökning som han har gjort. Den har hittills inte setts med blida ögon i de tidskrifter som han försökt att publicera den i eftersom den delvis går emot vad som är mainstream och PK i den sociologiska litteraturen. Men i sin undersökning så frågade han   →

Att vara skeptisk

Jag har i många sammanhang, inte minst här på TCS, betonat vikten av att granska allting inom vetenskapen med en kritisk distans. Inga teorier är heliga, inte ens sådana som visat sig stämma under lång tid. Exempelvis blev Newtons teori konfirmerad gång på gång i nära 250 år innan den övergavs till förmån för nya   →

Politiseringen av vetenskapliga sällskap

Många av världens vetenskapliga sällskap är under stark press att rätta in sig i ledet och hylla IPCC:s klimatteorier. Sällskapens ledningar har uppenbarligen tagits över av aktivistiska påtryckargrupper som har lågt, eller inget, intresse för de vetenskapliga frågorna kring klimatet. Huvudbudskapet i de uttalanden som på senare år kommit från dessa sällskap är en uniform   →

Vetenskap och vetenskap

Debatten om miljö- och klimatfrågorna är genomsyrad av olika vetenskapliga argument. Detta har ställts på sin spets i den känsloladdade klimatdebatten där debattinlägg ofta är nerlusade med referenser till påstått vetenskapliga studier. Från klimatalarmistiskt håll hävdar man ofta att man stödjer sig på vetenskaplig konsensus och FN:s klimatpanel påstår att deras larmrapporter har starkt vetenskapligt   →

Mysteriet kring ”sanningar” som försvinner

I en innehållsrik och välskriven artikel i The New Yorker berättar Jonah Lehrer om ett inte helt ovanlig fenomen inom vetenskapen: Allt som oftast så blir sådant som en gång varit fastslagna fakta svagare och svagare … ända till de inte längre är fakta! Först så kan forskaren visa med statistisk säkerhet (95% signifikans) att   →