Stadgar

V1.02017-10-09
STADGAR FÖR KLIMATREALISTERNA
Org.nr 802445-7502

 

§1                Ändamål

Förening har till ändamål att verka för en rationell klimat – och energipolitik baserad på sund
vetenskap och sunt förnuft genom att sprida information inom dessa områden.

§2                Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§3                Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

 
§4.               Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§5.                Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av en styrelseledamot eller två styrelseledamöter i förening eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

§6.                Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§7.                 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§8.                Stadgeändring

Ordinarie eller extra årsmöte kan besluta om ändring av stadgarna om detta sker enhälligt. Med enhälligt menas att ingen röstberättigad röstar emot förslaget. Annars krävs beslut på två på varandra följande föreningsmöten, med minst en månads mellanrum, med minst 2/3 av antalet avgivna röster på båda mötena. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Förslag till ändring måste bifogas kallelsen till mötet annars betraktas stadgeändringen som ogiltig.

§9.                Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs ett ordinarie eller extra årsmöte där beslutet är enhälligt. Med enhälligt menas att ingen röstberättigad röstar emot förslaget. Annars krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska tillgångarna överlämnas till verksamhet med liknande syfte.

Kopia av föreningsmötesprotokollet ska sändas till Skattemyndigheten för avregistrering.

§10.                Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer med e-post adress i hela världen. Styrelsen har rätt att bevilja undantag från kravet på e-post adress. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att avslå ansökan om medlemskap. Avslås medlemskap ska eventuell betald medlemsavgift återbetalas.
Medlem ska verka för att föreningens målsättning uppfylls. Som medlem förbinder man sig att följa föreningens stadgar, policys samt styrelsens riktlinjer och beslut. Som medlem är man skyldig att informera föreningen om ändrad e-post adress.

§11.                 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast en vecka före ordinarie årsmöte får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§12.                Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat betala
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningen intressen. Uteslutning beslutas av styrelsen. Beslut ska delges den uteslutne inom trettio dagar efter beslutet.

§13.                Årsmöte

Ordinarie årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls tidigast 1:a april
och senast före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till
ordinarie eller extra årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna via e-post. Detta gäller även extra årsmöte. Har förslag väckts om stadgeändring, motioner, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

§14.               Föranmälan årsmöte

Styrelsen kan, men måste inte, kräva föranmälan till årsmöte. Detta ska framgå av kallelsen. Hur föranmälan görs ska om sådan krävs framgå av kallelsen. Föranmälan kan ske skriftligen eller via e- post. Medlem ska alltid ha minst en vecka på sig att svara från det att kallelsen skickats. Om föranmälan krävs och medlem inte gjort sådan och medlemmen ändå kommer till årsmötet är det upp till styrelsens ordförande eller av denne utsedd person att på årsmötet besluta om medlemmen får delta i årsmötet eller inte.

§15.Propositioner och motioner

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från styrelsen kallas propositioner och från medlemmar motioner. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1:a mars. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget samt bifoga motionen i kallelsen till årsmötet.

 
§16.                Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid förvaltningsberättelsen avser.

8. Fastställande av medlemsavgifter.

9. Fastställande av eventuell verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
11. Val av styrelse samt eventuella suppleanter för en tid om ett år.
12. Val av revisor.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut ifråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte vait med i kallelsen till mötet.

 
§17.                Extra årsmöte

Extra årsmöte (föreningsmöte) hålls när så styrelsen bestämmer. Extra årsmöte kan också hållas om revisor eller minst 2/10 av medlemmarna kräver detta genom skriftlig framställan till styrelsen. I framställan ska ärendet som önskas behandlas framgå. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte enligt ovan skall den inom 30 dagar besluta sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast två veckor före mötet på det sätt styrelsen bestämt. På extra föreningsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§18.                 Rösträtt

Vid årsmöte eller extra årsmöte har varje medlem en röst. Röstning via ombud är godkänt om detta senast tre dagar innan årsmötet skriftligen med en fullmakt anmälts till styrelsen. Anmälan kan ske via scannat dokument och e-post. Styrelsen har rätt att om särskilda skäl finns avslå anmälan om röstning via ombud och ska då omgående meddela anmälaren detta och be honom personligen närvara.

§19.                 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val eller frågor av stor vikt ske slutet. Beslut fattas, såvida stadgarna inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§20.                Styrelsen

Styrelsen består av 3 – 5 ledamöter och 0 – 1 suppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör, sekreterare och firmatecknare. En ledamot kan ha mer än en befattning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder eventuell suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 
§21.                Styrelsen uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar och ska följa stadgarna. Styrelsen ska behandla av årsmötet framförda förslag, sköta föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till stämman för senaste räkenskapsåret.

§22.                Styrelsens kallelse, beslutsmässighet och protokoll

Styrelsen sammanträder efter kallelse av styrelsens ordförande, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det. Kallelse får ske via e-post och telefon. Styrelsen är beslutsmässig när
samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Kan ordinarie
ordförande inte delta kan annan ledamot utses till ordförande för mötet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Ledamöter kan delta i styrelsemöte via telefon. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning. Vid sammanträde skall protokoll föras.

§23.                Styrelsens protokoll

Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall justeras av mötesordföranden, protokollförare och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Mötesordförande kan också vara
protokollförare om så beslutas. Minst två personer ska signera protokollet. Protokoll får justeras via scanning och e-post.

En papperskopia av påskrivna protokollet ska förvaras hos sekreteraren eller av styrelsen utsedd person.

Stadgar för föreningen före namnbytet_V1.0-1