Tankar om ”förnekelse”

global warming denial hurts 1

Några tankar om min egen övertygelse om kunskap och brist på kunskap, om nödvändigheten av ett ständigt ifrågasättande av våra övertygelsers skörhet.

Stig Morling, Falun i februari 2023

Genom min bakgrund som vattenvårdare under drygt 53 år har jag alltmer insett ett nödvändigt förhållningssätt är, att inför översäkra påståenden om sakernas tillstånd ställa en fråga lånad ur Rune Lindströms mest kända verk, Himlaspelet: ”Du Gud är det riktigt säkert?” Några olika, helt nödvändiga frågeställningar får illustrera vad jag menar.

# Att förstå redovisade data. Ide allra flesta vetenskapliga områden gäller det att utifrån ett antal gjorda observationer förstå om vi kan lita på de påstådda data, –ja, så länge vi rör oss inom empirisk vetenskap. Redan i detta skede måste man ställa sig frågor hur observationerna tillkommit. Frågorna kan sammanfattas i fyra begrepp: NÄR –VAR –HUR-och VARFÖR har proverna etablerats. En nog så viktig fråga att dessutom ställa är: Är hur många oberoende observationer har genomförts när en utvärdering skedde? Varför det, då? Jo, de olika stegen kan vart och ett innehålla en inbyggd osäkerhet, även om en omsorgsfull och väl preciserad insats ligger bakom resultatet.

Låt mig ge ett exempel: Då vi skall värdera föroreningsinnehåll i ett vattenprov är i stort sett alltid analysmetoden och därmed resultatet försedd med en osäkerhet. Således definieras en av de grundläggande variablerna för att definiera organiskt innehåll iett vattenprov som BOD (Engelska: Biochemical Oxygen Demand, ja prövade drifttekniker i USA brukade ibland kalla analysen för ”Bottle Of Dissatisfaction”). När Du får resultatet från ett ackrediterat laboratorium anges alltid en osäkerhet i den enskilda analysen upp till +/-30 % av det erhållna analyssvaret! Ja, nota bene att Du har att göra med ett bra lab.

## Ja, det är inte nog med detta. Du måste också förstå samtliga steg i just hur Du använder frågorna ovan: Låt oss börja baklänges: VARFÖR tas provet –i vilket syfte, hur skall svaret användas? Vidare, VAR tas provet, är punkten vad vi kallar representativ för den vattenmassa vi skall bedöma? Och inte mindre viktigt, NÄR tas provet ut, och representerar provet ett dygnsvärde, eller en annan relevant tidsperiod? HUR tas provet, det är nödvändigt att ha klart för sig, att provet verkligen ger ett trovärdigt svar. Dessutom,hur hanteras det uttagna provet? Ett prov som stått i en flaska i solljus vid rumstemperatur under en vecka bör inte analyseras!

### Normalt är så,att det framkomna resultatet skall användas för vidare beslut, ibland med både miljömässiga, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser! Detta innebär i sin tur, att man måste också kunna en del om statistisk behandling av mätdata. Det är viktigt att ha kunskap om hur matematisk statistik ställer tydliga kriterier på hur trovärdiga resultat kan användas i jämförelse med andra åberopade resultat.Vi kan i bästa fall komma fram till ganska sannolika och trovärdiga svar, förutsatt att vi har respekt för svårigheterna. Dessvärre finns det allt för ofta allt annat än trovärdiga resultat som ändå lämnas ut som legala utsläppsvärden!

#### Ett annat område som kan skapa än mer osäkerhet är teoretiska datormodeller som skall skildra komplicerade förlopp. Ett grundkrav på dessa modeller är att de kan kalibreras med väl beprövade mätdata. Flera exempel kan dessvärre hämtas från olika,ytterst fåfänga försök att beräkna resultat med utgångspunkt från teoretiska driftsmodeller.

##### Låt mig bara berätta om ett avlyssnat föredrag vid en Världskonferens i New Orleans om vattenvård för drygt tjugo år sedan. Här citeras en av avloppsvattenreningens riktiga ”stormän”, Leslie Grady återges direkt på engelska: ”A very interesting presentation was made by Leslie Grady (one of the World ́s most distinguished scientists in sanitary engineering) in his inauguration speech at the WEFTECH conference in New Orleans in 1999. He referred to side-by-side laboratory tests that were done at the Clemson University, South Carolina. Two parallel lab scale reactors were operated for a month at identical conditions. A detailed microbiological analysis of themicro-biological populations in the two reactors was performed. Professor Grady stated that the two populations had no resemblance at all! He concluded, philosophically: Perhaps we must realize that we face another example of the Heisenberg thesis of unpredictability, even in our field.”

En av de bästa definitionerna på vad som är vetenskapligt arbete har jag återfunnit hos en legendarisk professor inom humaniora, H. S. Nyberg, en gång vid Uppsala universitet, och sades ha varit kunnig i 28 språk:

”Vetenskapens historia är ett långt revisionsprotokoll, som aldrig kommer att bli färdigt. Vetenskapens arbete är och förblir en rastlös och aldrig avstannande revision av ståndpunkter och teorier. Det är felen och misstagen som gör att den går framåt, och  varje generation måste börja om på nykula. Mycket som hos oss var oomkullrunkelig sanning för femtio år sedan när i våra dagar föga mer än ointressant vidskepelse, och det är fullt troligt, att det vid detta sekels slut(1900-talet)kommer att heta på samma sätt om många av våra egna fastslagna sanningar. Det är mycket nog att ha öppnat ögonen och visat vägen.»

Dess rader må tjäna som en liten bakgrund till varför jag kom att intressera mig för frågorna om vårt klimat. Det som särskilt slog mig var den förkunnade, snart förestående globala katastrofen: Den så kallade ”tipping point” kommer (alltid) inom 10 år. Och, ”allt” synes handla om förfärande höga halter i luften (globalt sett) av CO2. Dessutom hävdades ofta med emfas, att fler än 97 % av alla världens vetenskapsmän är överens härom, uttryckt som ”konsensus”! Här finns stor anledning att fråga sig med drängen Mats i Himlaspelet: ”Du Gud är det riktigt säkert?” När jag så läste boken ”Falskt Alarm” av professor Gösta Pettersson, blev jag genast imponerad av hans intellektuella förhållningssätt, redovisat redan i bokens ingress, där han återknyter till den franske Nobelpristagaren i litteratur, André Gide:”Följ gärna den som söker sanningen, men var rädd för den som säger sig äga sanningen.”

Samtliga dessa citerade lärde har en vetenskaplig hållning som bland annat har förfäktats av vetenskapsfilosofen Karl Popper: ”En hypotes skall vara så klart formulerad att det går att falsifiera den”.Nåväl,detta är inte hela min bakgrund, tidigt i livet hade jag förmånen att lyssna på filosofen Alf Ahlberg. Som exempel på hans tänkande återger jag ett avsnitt ur hans bok från 1934, ”Tankelivets frigörelse”, se kap VII i boken. Hans krav på debattetik –eller snarare en uppfordran till samtal -är mer än aktuellt idag! Jadestig och Hartelius citerar ur en annan aktuellare bok ”Alf Ahlberg –en filosof och folkbildare för 2000-talet.”

Citatet är i sanning värt att återge in extenso:

”På dörren till varje lokal, där en diskussion föres, borde det stå ett anslag av ungefär följande lydelse: Tillträde förbjudet för: a) Rena pratmakare. b) alla som icke vilja ha frågan utredd. c) historieberättare. d) fanatiker och dogmatiker. e) alla som blir förolämpade, när de höra en annan mening än sin egen. f) ordryttare och sofister. Ty alla dessa sex kategorier av folk fördärva diskussionen med sin närvaro.”

Nåväl, under en snart 54 års arbete som vattenvårdare har jag dessvärre alltmer kunnat förvånas över hur förhållandevis lågt intresse som finns i den politiska världen för miljöfrågor, och särskilt vattenmiljöfrågor.

Några kompletterande synpunkter härtill:
1.Ett modernt vatten(miss)bruk: Aralsjöns närtidshistoria, en människoskapad miljöförstörelse. Denna är ett tragiskt exempel på kombinationen av Stats-kapitalism och egenrättfärdig socialism under Stalins tid. En kort bakgrund: Stalin (ja, vem annars?) hade beslutat om att Sovjet skulle bli världsledande i bomullsproduktion. Området öster om Aralsjön var idealiskt (?) för att skapa en gigantisk monokultur för bomullsodling. Sagt och gjort, massiv konstbevattning med hjälp av vattnen från Amur-Darja och Syr-Darja, samt med en massiv gödning –fosfor och kväve –skulle säkra en stor produktion. Emellertid måste även insekter bekämpas. På med pesticider.Så successivt skapades en miljökatastrof för efterkommande generationer att hantera. I Bild1visas miljökatastrofens utvidgning under 38 år. Ett tragiskt exempel på hur fundamental kunskap kom att ersättas av politisk ideologi! Den intresserade läsaren hänvisas gärna till boken ”Ecocide in the USSR” (1991) Bild2.
aralsjon
Bild 1 Aralsjöns avveckling under 38 år, ett praktiskt exempel på människans miljöförstöring.
ecoside
Bild 2 Titelsida på ”Ecocide in the USSR” (1991)
2. Allt emellanåt brukar vi i vår del av världen få antibiotika föreskrivet. Dessa kraftfulla farmaceutiska preparat har nu blivit ett stort hot mot inte bara våra nära vattendrag, utan också, kanske mer allvarligt är, att flera av Indiens floder sägs vara ”fyllda med” läkemedelsrester från större fabriker som tillverkar halvfabrikat av farmaceutiska ämnen, som sedan används i västerlandets mer ”avancerade industrier”. Så en kritisk fråga; bryr vi oss i vår avkrok av världen, liksom om två andra världsvida vatten-eländen?
•Fortfarande är nära 2 000 000 000 människor på jorden utan säker sanitet!
•Nära 1 000000 000 människor beroende av giftigt grundvatten –för höga halter av arsenik och eller fluor!
I den så korrekta klimatrörelsen synes knappast någon större upprördhet över denna fundamentala överlevnadsfråga: Kommer gott och säkert vatten att kunna tillhandahållas? Så, summa summarum! Se här en väg till att bli ”kollektivansluten”till den illustra skaran av ”klimatförnekare!”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack för en intressant revy över andra verkliga miljöproblem som den så kallade miljörörelsen borde ta sig an istället för att skrämma upp sig själva och andra om ”att vi har bara X antal år på oss” för att ”rädda planeten” från värmedöden.
  Även dina anekdoter om mätvärdens beroende av hur de mäts och att man ska vara mycket försiktig över hur man gör prognoser om framtida utvecklig borde klimatalarmisterna ta till sig.
  Citatet från Alf Ahlberg ska jag sätta upp ovanför mitt skrivbord, speciellt tack för det

 2. Mats Kälvemark

  Tack Stig för din stringenta och humoristiska analys som skapar eftertanke.
  Speciellt om Aralsjöns sytematiska och politiskt styrda destruktion. Citat: ”Så successivt skapades en miljökatastrof för efterkommande generationer att hantera. I Bild1visas miljökatastrofens utvidgning under 38 år. Ett tragiskt exempel på hur fundamental kunskap kom att ersättas av politisk ideologi! ”
  I överförd bemärkelse är ju det exakt vad som händer idag inom klimat- och energipolitik med EU i spetsen iklädd ledartröja och dumstrut. Snart ser fler och fler att de är nakna, bara dumstruten blir kvar för evigt!

 3. Lasse

  Tack Stig för denna betraktelse.
  Din storhet som vattenvårdare har jag upplevt som kollega.
  Just idag läste jag en (kritisk) debattartikel om EUs krav på vår reningsteknik och en(kritisk) ledare om hur EU vill styra upp renovering av energislukande byggnader.
  EU tycks vara i behov av gamla rävar för att inte göra fel.

 4. Håkan Johansson

  Katastrofen med Aralsjön påmminer mig om Europas färdväg. Dumhet/Stolligheter/saknad av kritiskt tänkande leder nu hela Europa på villovägar, i Sverige har världens bästa elnät förstörts och det finns ingen snabb fix att laga bristerna, Varje person som läser den här bloggen måste läsa kapitet 5 i Elsa Widdings bok skriven av Professor Per Fahlén, Håret resser sig rakt upp då jag noterar vansinnigheterna inom elområdet 4, På 20 år har världens bästa elsystem raserats till att bli Europas sämsta och det finns ingen möjlighet att rikta upp eländet inom 7 till 8 år. En haveri kommision måste omedelbart tillsättas, Inom ett år måste nya planerbar elproduktionsanläggningar vara beslutad. Minst 4 Sydkoreanska kärnreaktorer till Södra Sverige, Ytterligare vindkraft till södra Sverige är ej möjlig, kommer att förvärra situstionen. Okunnig och ”gröna” politiker har lagat till ett enormt ekonomiskt sänke för Sverige. Dessa människor frälsta av de gröna stolligheterna saknar helt normala fysikaliska kunskaparer. Dom har vägrat att ta till sig fakta och nu ser vi hur illa det har utvecklats sig.

 5. Ulf

  Jag lärde mig den hårda vägen genom att bli riktigt sjuk. Enkla sanningar, som att det faktiskt fanns ”forskare” och ”läkare” med en egen agenda, som såg patienter som avskräde. Även Att det där med procent är lätt att missförstå.
  Extremerna jag hittade var en ”forskare” som gick genom eld och vatten för att visa att alla former av tillskott av olika vitaminer eller antioxidanter var bara till skada. Det gjordes genom att upprepa saker som alla redan visste. Exempelvis skada ifrån E vitamin användes för att döma ut allt.
  Den andra en läkare som är djurrättsaktivist. Denna sprider bland sina cancerpatienter att de är sjuka för att de äter kött.
  Och procent är förrädiskt. En 20 procentig ökad risk att få en viss cancer är inte särskilt mycket. Man glömmer bort att de flest inte får cancer. Basen är så att säga mycket mindre än man tror.
  Denna insikt gör att jag enkelt kan säga att klimatlarmet är rent nys. Den riktiga forskning som finns är inte helt fel. Men den förvrängs av aktivister, charlataner, politiker och inte minst media. Ett av de viktigaste problemen är att sammanfattningen av IPCC rapoorten delvis skrivs av aktivister, med underliga titlar och bristande kunskap om vad forskning är. Detta är trots allt grunden i desinformationen.

 6. Lennart Svanberg

  Utmärkt inlägg som borde vara obligatorisk läsning för samtliga som påstår sig vara experter på klimatet. Vi lider av problemet att det ska finnas ett snabbt svar på komplexa frågeställningar och i CO2 molekylen hittade bråkmakarna ett sådant. Verkligheten kommer som vanligt vinna över modellerna men huvaliga vilket elände bråkmakarna har lyckats ställa till med.

 7. Slabadang

  Tack för dessa tänkvärda reflektioner!

  ”Det är inte modellerna som det är fel på , det är tolkningarna av dem” Jordan Peterson samtalar med Judith Curry.
  https://www.youtube.com/watch?v=9Q2YHGIlUDk&ab_channel=JordanBPeterson

 8. Tack Stig, mycket bra!
  Jag har själv jobbat med mätosäkerhet, mätning och modeller från både säkra och osäkra mätvärden.
  – Min åsikt är att vi redan och i ökande takt fjärmar oss från vetenskaplig metod inom klimatteoriområdet.
  Nu råder agendaforskning och det blir allt svårare att särskilja verklig klimatvetenskap från agendan.
  Särskilt tydligt blir detta vid liveintervjuer med forskare inom olika områden i klimatforskning – man märker i deras förmåga till diskussion och argumentation att dom faller in i agenda retoriken och blir allvarligt ovetenskapliga.
  – Det är synd, för det är vanligtvis duktiga vetenskapsmän men dom tvingas in i fabulering och undanhållande av relevanta parametrar.
  Det är kanske redan för sent för den offentligt redovisade klimatforskningen att återvända till ordnad vetenskaplig metod.

 9. Ivar Andersson

  Tack Stig, mycket bra artikel !!!
  ”Tillträde förbjudet för: a) Rena pratmakare. b) alla som icke vilja ha frågan utredd. c) historieberättare. d) fanatiker och dogmatiker. e) alla som blir förolämpade, när de höra en annan mening än sin egen. f) ordryttare och sofister. Ty alla dessa sex kategorier av folk fördärva diskussionen med sin närvaro.”
  Om detta anslag använts i riksdagen skulle kammaren bara bestå av högst 10 ledamöter när klimatet diskuteras. Tänker i första hand på när Elsa Widding talade om klimatkrisen i kammaren.

  Kommentaren modifierad

 10. Roland Salomonsson

  CO2 är inget viktigare problem, annat än att atmosfären innehåller alldeles för lite av det.

  Mänsklighetens fortbestånd är däremot beroende av tillgången till sötvatten. Sötvattentillgången är samtidigt beroende av graden beskogning.

  Det är i stort sett tillräckligt med vatten i jordens torra områden för att den skall beskogas, så länge det blir varmare, och det skulle gå snabbare med lite mänsklig teknik. ÖKAR vi halten CO2 i atmosfären skulle hela processen gå avsevärt snabbare.
  Kan det vara därför WEF är så angelägna att driva på IPCC förstörelse av CO2?

 11. Nr 5 Ulf.
  Vi hade samma kamp i familjen – vi tvingades överbevisa läkarna om att både deras diagnos och bevisning var felaktig och föråldrad.
  Det blev ganska obehagligt men till slut vann vi lekmän och så kunde rätt diagnos och behandling genomföras med lyckat resultat – det ledde oxå till nya rutiner på sjukhuset men det var en obehaglig tid och man blev medveten om maktpositioner och härskartekniker som syntes utbredda.
  Det finns mängder av duktiga läkare och specialister men ibland hittas allvarliga brister även där.

 12. Björn

  När man läser här, så inser man att antropogen CO2 egentligen är en icke-fråga vid sidan av det som verkligen är miljöproblem, som exempelvis förorenade vatten, spridning av giftiga ämnen, sotpartiklar etc i den luft som vi andas.

 13. UWB

  Tack för en bra summering av området.

  I stora delar av den så kallade Västvärlden är levnadsmiljön över acceptabel standard, men i större delar av världen, som illustrerats, finns stora brister.

  MP (vilka andra) kritiserade Regeringen för att Sverige satsade aktiviteter utanför landet och därmed minskade satsningarna i Sverige. Naturligtvis ger det större effekt utanför Sverige, men det är inte intressant för MP, den egna befolkningen ska straffas.

  Elsa Widding fick massiv kritik för att hon sade det som var självklart, länder med dålig elförsörjning borde få tillstånd att bygga kolkraftverk. Enligt Judith Curry lämnas inga krediter för att bygga sådana av banker inklusive världsbanken. Det gör att de enda kolkraftverk som byggs där kommer från Kina, som i gengäld får rättigheter till olika naturfyndigheter. Snacka om att skjuta sig i foten.

  Det innebär att många länder, primärt i Afrika, inte får möjlighet att få välstånd baserat på sina naturtillgångar utan blir låsta av Kina. Om västvärlden och världsbanken skulle vara mer öppna med att låna ut pengar till den typen av investeringar skulle länderna kunna utnyttja naturresurserna för sin egen vinning och få bättre välstånd.

  Vår ”tv-favorit” Erika Bjerström intervjuade Barbados premiärminister och ställde en kritisk fråga, där premiärministern frågade om hon verkligen ville ha svar. Svaret hon fick var väldigt dräpande och poängen var att Barbados var det första land att få lån av Världsbanken till specifika villkor för att göra klimatanpassningar (Erikas fokus var att få fram att den skulle vara mycket korruption, vilket direkt motsades). Fundera bara på vilken korruption det finns i Sverige, varför får till exempel Hybrit så stora stöd.

 14. Rolf H Carlsson

  All sann kunskap om klimatet bestraffas och hindras. Se exvis Jordan Petersons intervju med Richard Lindzen, MIT-professor i dynamisk meteorologi med en enastående akademisk bana. Han lyckades få in två klimatartiklar, som tog avstånd från det förhärskande narrativet – en artikel i början av 90-talet och en i början av Milleniet – i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Båda redaktörerna avskedades!

 15. Ulf

  Svar 11 Magnus B,

  Jag råkade inte personligen ut för dessa individer, men min sjukdom kunde behandlas på flera olika sätt, så jag fick helt sonika sätta mig in i det mesta, för att kunna välja rätt. Mina läkare var bra, men hade olika syn på rätt väg.
  I mitt letande på internet stötte jag på dessa figurer och en hel del andra. Jag lärde mig då att det finns folk som tagit ett yrke för att driva helt andra agendor än vad som är meningen med yrket.

 16. jax

  Mycket bra Stig. Kan ge ett exempel på ovetenskapligt pladder från en klimatolog på SMHI (Magnus Joelsson). Taget från ett reportage i dagens Norrbottenskuriren (låst).
  Först beskriver han hur den ökade växthuseffekten, inklusive den arktiska förstärkningen, gjort vintrarna 2,4 grader varmare.

  Därefter beskriver han att de kallare dagarna blivit mindre kalla vilket lett till att medeltemperaturen under vintern (december – januari) ökat.

  Sedan konstaterar han att det inte är klarlagt varför de extremt kalla dagarna blivit färre och att det behövs mer forskning. Men en köldperiod på 14 dagar med till exempel -30 grader (i Luleå), jämfört med medelvärdet omkring -10 grader, sänker ju medelvärdet under perioden med mer än 2.4 grader, och då är ju hela uppvärmningen uppäten.
  Reportaget visar på det ovetenskapliga tankesättet att först konstatera att uppvärmning pga växthuseffekten är ”på riktigt”, sedan konstatera att den bakoliggande orsaken till en stor del av denna uppvärmning inte är klarlagd och behöver mera forskning.

 17. Gunnar Strandell

  Tack Stig!
  Dina ord om mätdata, analys och modellering värmer min själ som haft begreppen ”räkna, mäta och prova”, som ledstjärna vid produktutveckling av bergborrar eller lastbilar.
  Hålls metoderna isär finns sanningen i den riktning de gemensamt pekar!

  Insamlandet av historiska temperaturmätningar och dess vidare analys under devisen ”Vi måste bli av med piken vid 1940-talet”, tillsammans med hånet som drabbade Steven McIntyre och Björn Lomborg i början av 2000-talet gjorde mig till skeptiker.

  Man hade full bingo på de punkter du tar upp och alla verkar ha vunnit på det.

  ”Hockeyklubban” lever än hos IPCC och är enligt Mikael Karlsson lika säkert etablerad som gravitationen.

  Men man börjar inte med en modell och använder den för att välja och vraka ur mätningar eller för att justera glapp eller hopp i mätserien, för att sedan påstå att modellen är rätt för att den stämmer med mätningarna. Och alla är överens om det.
  Med det förfarandet håller jag också med.

  Men det har ingenting med verkligheten att göra!
  Det betyder bara att alla är överens om att det går att fuska under vetenskaplig täckmantel.

  Jag hoppas att detta kommer att bli den lärdom som får allmän spridning efter den intellektuella klimatkris vi nu lever i.

  Länk: (från UR 2022 se 4:50 in i programmet.)
  https://urplay.se/program/227401-ur-samtiden-planeten-jorden-vart-klimat

 18. Håkan Johansson

  Har ni läst Elsas bok och emailet från Lennart Bengtsson; Hade inte termometern varit uppfunnen hade vi inte varit medveten om att ha en uppvärmning på ca 2 C på den här breddgraden!

 19. Anders

  #18 Håkan Johansson. Apropå citatet ”Hade inte termometern varit uppfunnen hade vi inte varit medveten om att ha en uppvärmning på ca 2 C”. Detsamma gäller inte bara oss utan i än större utsträckning övriga levande varelser över hela klotet! Ett konstaterande som inte på läänge lär få framföras på Sveriges Radios klimathetsarpropagandekanal Nr 1 – ”Klotet” 😉

  Supersnabba (men lika fullt ointelligenta) datorer har också ställt till det för användarnas slutledningsförmåga.

 20. Lars Kamél

  De klimathotsreligiösas främsta ”argument” är den där anklagelsen om förnekelse av att klimat existerar. Ni vet vilket ord jag menar. Ett ord som de försöker påstå betyder något annat än det enda som det kan betyda. Undrar om de också har fantasifulla förklaringar till att ”gudsförnekare” och ”förintelseförnekare” betyder något än vad de förefaller att betyda?
  Annars är det ju de klimathotsreligiösa som är förnekarna. De måste förneka fakta och vetenskap för att kunna hålla fast vid sin tro på klimathot, klimatkris och klimatnödläge.
  Det finns många problem som är verkligare och angelägnare att ta itu med än det påstådda klimathotet. Vilket i princip Lomborg också påpekar, även om han tror på ett klimathot. Trots den tron, påpekar han att föreslagna klimatåtgärder är dyra och ineffektiva, samt att det finns problem som är viktigare att ta itu med. Bland annat då just att så många saknar säker sanitet.

 21. Evert Andersson

  Tack för bra artikel. Många kloka kommenterar. Jag tar med mig detta.

  ”På dörren till varje lokal, där en diskussion föres, borde det stå ett anslag av ungefär följande lydelse: Tillträde förbjudet för: a) Rena pratmakare. b) alla som icke vilja ha frågan utredd. c) historieberättare. d) fanatiker och dogmatiker. e) alla som blir förolämpade, när de höra en annan mening än sin egen. f) ordryttare och sofister. Ty alla dessa sex kategorier av folk fördärva diskussionen med sin närvaro.”

  Det är ju en lysande begåvad klimatsmart åtgärd. Tänk så mycket mindre lokaler som skulle behövas och behöva uppvärmas. Till och med Riksdagens kammare kunde krympas. Nu snackar vi koldioxidreduktion på allvar 🙂

 22. Jan Williams

  Hejsa

  Aralsøens skæbne er trist nok ikke kun et fænomen, der er sket under det for længst hedengange Sovjet, men så sandelig også noget der har foregået (dog i meget mindre målestok) i eksempelvis både i Damark og Sverige.

  I Danmark skete det efter nederlaget i 1864 under ordsproget ”hvad udad tabes, skal indad vindes” og hvor mange søer og vådområder blev tørlagt for at kunne bruges til landbrugsområde. Noget som i øvrigt skete med statsstøtte.

  Og i Sverige tørlagde man jo eksempelvis Hornborgasøen i 1930-erne, godt nok kun 28 km² og ligegyldig set i forhold til Aralsøens cirka 66.000 km². Men princippet var det samme: nemlig skaffe mere landbrugsjord.

  Og i dag i Israel, ja der falder vandstanden i ”Det Døde Hav” desværre hastigt grundet overdreven vandforbrug:
  https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/det-doede-hav-kaemper-en-majestaetisk-doedskamp

  I øvrigt besøgte jeg i 2019 Usbekistan, og dermed også Aralsøen, og dens endeligt skyldes altså ikke kun Stalintiden. Slet ikke. Eksempelvis kunne Usbekistan i 1991 efter de blev selvstændigt, stadig have reddet en del af Aralsøen ved at have mindsket vandforbruget fra floden Syr som førhen havde sit udløb i søen. Men det ville nok have været en umulig opgave, netop fordi befolkningen og landbruget derved ville komme til at lide af vandmangel.

  Ja, for i dag bor der jo mere end fem gange så mange mennesker, set i forhold til for 70 år siden, og jo flere mennesker, jo mere vand bruges der, hvilket næppe er overraskende.