I klimatkyrkan krävs att man håller sig till trosbekännelsen

John Hassler

John Hassler

Av Bengt Oberger – Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84790731

De förödande kostsamma projekten inriktade på jakten på fossil CO2 ångar på. Kritiken mot vätgasstålen i norr har varit mycket djupgående och omfattande , men det hjälper föga.
Det handlar ju om paradprojekt i Sverige, där ändamålet helgar alla medel och ingen kostnad är för stor även om det avsedda resultatet inte är mätbart. Det är ju ”någon annan” som skall betala, så normal riskbedömning behöver inte göras. På senare tid har även CCS-projekt initierats dels för Cementa i Slite, dels för Stockholm Exergi, Stockholms energibolag. Projektens ledning präglas av att ha tunnelseende och dessutom skygglappar mot verklighetens redovisning av meningslösheten och de förödande höga kostnaderna. Allt är ju dessutom välsignat av vår nuvarande regering i tron att det är Sveriges lösning för att nå EU:s Fit for 55.

Grunden för  regerandet är Tidöavtalet i de delar som de är överens om ingår. På sidan 17 om klimatet läser vi:

Översyn av stöd och styrmedel för ökad effektivitet.

 • Sveriges klimat- och miljöpolitik ska vara ambitiös. Svensk konkurrenskraft ska värnas. Vår gemensamma klimat- och miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken och strävar efter att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna, som samtidigt inte skadar näringar och landsbygd. Med tugångspunkt i Sveriges utsläpp i relation till omvärldens är det viktigt att även ha ett globalt perspektiv. Politiken måste stämmas av mot forskningen samt baseraspå fakta.
 • Nyttan hos stöden, styrmedlen och den statliga organiseringen på klimatområdet ses över. Denna genomlysning bör även omfatta en bedömning av samspel med styrmedel på EU-nivå. Ett uppdrag om att ta fram beräknings-konventioner för klimatnyttan ges till relevant myndighet, liksom att återkommande utvärdera och redovisa effektiviteten hos den förda klimatpolitiken. I uppdraget ingår även att utveckla och redovisa dataunderlag för exportens klimatnytta, med utgångspunkt i de förslag som Miljömålsberedningen har redovisat.

Det ser så klokt ut att alla partier, utom de längst bort från verkligheten borde skriva under på det som startpunkten för förhandlingar om ’klimatpaket’.

Regeringen engagerade i juni 2023 professor John Hassler för att snabbutreda svensk klimatpolitik baserat på Fit for 55. Utredningen lämnades i oktober enligt plan.

Våra gulmarkeringar i texterna visar hur inkompatibla uppdragen är.

Klippt ur sammanfattningen av Hasslers rapport Sveriges klimatstrategi 46 förslag för klimatomställningen i ljuset av Fit for 55.

”Omställningen är en försäkring. Jag diskuterar sedan klimatpolitik. Utöver den osäkerhet som finns om klimatets känslighet för utsläpp tillkommer en minst lika stor osäkerhet om hur känslig vår välfärd är för klimatförändringar i det mycket långa tidsperspektiv som måste anläggas. Osäkerheten är sådan att några objektiva sannolikheter inte finns. Detta gör att tanken om att med Klimat- och näringslivsdepartementets 5 (118) traditionella metoder räkna fram en optimal klimatpolitik som matematiskt balanserar politikens kostnader och nyttor helt enkelt måste avfärdas. Inte heller kan man räkna med att osäkerheterna kommer att skingras i närtid. Att avvakta med att fasa ut det fossila innebär att klimatförändringarna fortsätter med successivt allt värre potentiella skadeverkningar. Strategin “vänta och se” kan därför också avfärdas”.

Rapporten säger således att det finns inte så mycket att ta på så vi måste tro. Det bidde en tummetott!

Så här skrev vi i augusti 2023 till John Hassler.

Hej John!

Detta blir nog det sista mailet från oss och det kommer inte att handla om klimatvetenskap,
där vi ju konstaterar att vi inte har samsyn. Men ändå använder vi i kalkylen för klimateffekt som funktion av reduktion av utsläpp IPCC:s egna data i form av TCR 3.0 oC, det vill säga  den temperaturhöjning som de beräknar blir följden av en dubblerad halt CO2 i atmosfären jämfört med slutet på Lilla Istiden. 3 oC betecknas av IPCC som ett högt värde.

Den kalkylen  ger då bas för nedanstående slutsatser och frågor. Hoppas att du kan ta dig tid att svara på frågorna.

 1. Uppdaterat för utfall för hela 2023) Sveriges andel av de globala utsläppen av CO2 är ca 1 promille, 0,1%. Om vi stänger Sverige imorgon blir klimateffekten enligt IPCC 0,003 oC år 2100. Det är inte mätbart men kostnaderna för omställningen blir ca 5% av BNP eller cirka 300 miljarder kr/år. (Lomborg) Kina svarade 2023 ensam för 33% av de globala utsläppen, 330 ggr mer än Sveriges utsläpp och Kina fortsätter att öka. Per capita för Kina 8 ton CO2, jämfört med Sveriges 3,6 ton per capita  CO2. Mindre än hälften och vi minskar våra utsläpp.
  Kinas ökning 2023, 565 Mt, överstiger Sveriges hela utsläpp på mindre än en månad.
  .
  FRÅGA: Var finns rimligheten i fortsatt CO2-jakt i Sverige med hänsyn till kostnader och obefintligt klimatpåverkan när Kina bara ohämmat ökar utsläppen bl.a.  med nya koldrivna kraftverk?
 2. Vätgasstålen drar enorma kostnader i form av investeringar i elproduktion för det extrema elbehovet 80 TWh. Kostnaderna blir mer än 2000 miljarder. I Hybrit är LKAB, Vattenfall och SSAB huvudintressenter.H2GS drivs av bidragskapitalister och förväntar sig närmast lån på 50 miljarder kr som finansiering av detta extremt riskfyllda projekt, i huvudsak från offentliga källor där de kapitalisterna inte bidrar med egen risk. Vad gäller Hybrit är Vattenfall och LKAB helägda av oss, alltså Staten. LKAB är största ägare i SSAB. Extremt riskfyllda projekt där alla delprojekt är oprövade och därför belastade med hög risk. Förväntad klimateffekt med IPCC:s matematik och om allting lyckas till 100% är minus     0,0003 oC till år 2100. Detta är så lite att det inte bara omöjligt att mäta, effekten kan också med god approximation sättas till noll.  Detta ska ställas mot kostnaderna som beräknas till minst 2000 miljarder kr.FRÅGA: Koldioxidutsläppen är ett globalt problem. Var finns motivet till att från staten stötta vätgasstålen med många miljarder av skattepengar när resultat  i form av klimatpåverkan som teoretiskt kan nås är lika med noll?
 3. CCS (Carbon Capture and Storage) är projekt som om möjligt är ändå mer fjärmat från verkligheten och utan förankring i kommersiellt fungerande teknik. Här får vi återkomma med mer fakta, men till att börja med hänvisar vi till nedanstående länk:Bortkastat att gräva ned koldioxid – KlimatupplysningenKostnaderna blir prohibitiva och som exempel baserat på Cementa i Slite bedömer man att det per år åtgår 180 fartyg för 1,8 miljoner ton bortfraktad, komprimerad CO2.
  Klimateffekten kan maximalt bli  några miljondelar av en grad Celsius, helt bortkastat och praktiskt sett identiskt lika med noll. Kostnader ca 5000 kr/ton, det vill säga cirka 9 miljarder kr/år som Cementa måste ta ut av marknaden, i huvudsak i Sverige. Direkt inflationsdrivande för byggmarknaden. Stockholm Excergi är kommunalt ägt. Man bygger en CCS anläggning där man säger sig kunna suga upp 800000 ton. Motsvarar 2% av de svenska utsläppen. Klimateffekt 0,00006 oC till år 2100. Inte mätbart 2 miljarder kronor från EU:s innovationsfond är bara en delfinansiering.FRÅGA: Ska inte CCS -projekten analyseras vad gäller konsekvens och kostnader enligt Tidöavtalet? I så fall måste resultatet bli att alla CCS-projekt omedelbart stoppas!

Sveriges ekonomiska utveckling oroar mer än koldioxiden. Vi bibringas uppfattningen att vi är rika och kan till och med kosta på oss signalpolitik som ledstjärna för världens
länder. Det är ett problem som bör ha hög prioritet att få bukt med  vår sjunkande BNP / capita. Om vi vore en delstat i USA skulle vi ligga på plats 47 i den rankingen.
I mannaminne har vi varit tredje rikaste i Europa efter Schweiz och Luxemburg.
Ingen av de tre mest kommunicerade hörnstenarna i vår ”omställning” ökar landets produktivitet. En analys av vad som händer när högriskprojekten med vätgasstål med intill visshet gränsande sannolikhet kraschar, vore brottsligt att väja för. Inte minst med avseende på effekter på elsystemet och berörda kommuner.

Ditt uppdrag är väl att ge råd om ekonomiska styrmedel – typ bonus / malus – för att nå målen i Fit for 55 och analysera hur det påverkar landets ekonomi. Det kommer väl tyvärr inte betyda annat än att sten läggs på börda för vårt land och vår befolkning.  Vår förhoppning är att du avrundar vårt tankeutbyte med svar på frågorna ovan. Uppdraget går ju inte att genomföra utan att du förhåller dig till dom.

Vänliga hälsningar

Mats Kälvemark och Evert Andersson

Vi fick aldrig något svar. I tidigare mail förklarade Hassler att det är vår klimatlag som gäller och att Sverige obrottsligt skall genomföra alla nödvändiga åtgärder för att leva upp till
EU:s dogm Fit for 55. Det är den verklighet vi lever i och som sakta men säkert kör Sveriges ekonomi i botten, dränerar välfärden och driver på inflationen.

vatgas

En face mist tillverkad av industriella utsläpp. ”Vi är i branschen för fossilfri vätgas – ett bränsle som släpper ut vatten istället för koldioxid. Det är 50 ml systemförändring i en flaska, till för att fräscha upp allas syn på utsläpp”. Är det här ett skämt eller menat som seriös information om Vattenfalls engagemang i projekten för fossilfritt stål med hjälp av vätgas?

I samma klass finner vi hur Stockholm Exergi säljer in sitt CCS-projekt till medborgarna, som ska stå för fiolerna. En makalös manick. Dyra reklammakare med noll koll har uppenbarligen fått alltför fria händer. De ser ut att räkna med att allmänheten begriper lika lite som de själva.

CO2 lagring

FAKTARUTA

Kalkyl över koldioxidens klimateffekt baserat på IPPC:s beräkningsmodell.

Klimatpåverkan kan enligt IPCC uttryckas som ökningen i globala temperaturen, TCR,
Transient Climate Response, om atmosfärshalten av koldioxid fördubblas jämfört med förindustriell tid. Vi väljer ett enligt IPCC  högt värde, 3 oC för en fördubblad halt.

(TCR 3.0 ) Vi förenklar och sätter förindustriell atmosfärshalt till jämna 300 ppm. En fördubbling till 600 ppm ger en ökningstakt av 3 oC /300 ppm eller 0,01 grader för varje ppm ökad atmosfärshalt. Den globala ökningstakten av atmosfärshalten (NOAA)  är idag ca 2,5 ppm per år  och med Sveriges andel, cirka 1 promille (0,14%) blir då Sveriges bidrag till  ökningen av atmosfärshalten högt räknat 2,5 x 0,0014 = 0,0035 ppm /år. Temperaturpåverkan till år 2100 om vi stänger alla Sveriges koldioxidutsläpp  imorgon blir: 80 år x 0,0035 x 0,01 = 0,0028 grad
eller cirka tre tusendels grad, allt enligt IPCC:s matematik. Inte mätbart! Ståltillverkningen i Sverige svarar för ca 10% av utsläppen Lyckas projekten med vätgasstål till 100% blir klimateffekten enligt IPCC:s matematik minus 0,0003 oC till år 2100.
En god approximation är NOLL!

Mats Kälvemark och Evert Andersson

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Tack Evert och Mats för denna upplysande mardröm.
  Men!
  Det finns dock små ljusglimtar. Net Zero Watch meddelar att Skottlands politiska ledning har beslutat att gå före och lämna den förödande klimathotstron med dess katastrofala politik och återgå till verkligheten och de fossila bränslena.
  Varje vecka redovisar NZW tecken från verkligheten på att allt fler inom kort kommer att följa efter.
  Vågar vi lita på uppvaknande och vett och sans från våra svenska politiker?

 2. Tack för allt arbete ni lägger på att arbeta mot nedmonteringen av vårat samhälle!

  Myndigheter och politiker drivs idag av viljan att tillhöra makteliten, agendorna lyser upp hela samhället.

  Merkel och hennes tidigare minister von der leyen har styrt hela Europa i 20 år och dessa toppolitiker har aldrig visat någon annan ledarstil än – antingen är du med eller mot.

  Våra egna politiker fostras i ungdomsgrupperna och lojalitet är politikens viktigaste styrmedel idag – batra har varit ansiktet utåt någon vecka nu – men alla minns vi socialdemokraternas vänner och ingifta när cirkusen kring Farmanbar rullade för ett par år sedan – lojalitet till partiet och EU är gängmentaliteten som leder samhällsbildning – nu återspeglas detta även på departementen och myndigheterna.

  Människans flock – leds av gäng – till slut blir deras grundvalar sjuka dogmer och en djup längtan efter makt – och förändring efter det tycks bara ske genom sönderfall och elände.

  Vi och världen tycks nu ha nått den delen i processen där sönderfall och makthunger är både rådande ledarstil och fullt naturligt.

  Ur sönderfallet skall, som i gamla testamentet, något nytt växa fram.

  Även jag vänder mig till myndigheter och journalister för att försöka hjälpa dom att se verkligheten – men dom senaste åren syns makttillhörighets begäret ha växt rakt genom taket – och i det leder klimathotsretoriken och dumheten oss rakt framåt!

  Vi måste alla fortsätta påvisa verkligheten och låta droppen urholka stenen – men det jobbet är oändligt hårt och det är lätt att tappa hoppet – men det är bara att fortsätta, rakt genom väggen.

  Något som skulle kunna förändra klimathysterin i Sverige- vore om Stockholm fick några jättelika vindkraftindustrier på 300m – då först skulle folk börja fatta vad det handlar om.

 3. foliehatt

  Hassler har fel.
  Klimatlagen gäller INTE.
  Den är nämligen inte en del av våra grundlagar, vilka är de enda som bakbinder vad en vald riksdag/regering får besluta över.

  Det klimatpolitiska ramverket har samma juridiska ställning som det budgetpolitiska. Nämligen en överenskommelse som slutits mellan partierna i riksdagen, någon gång. Och, överenskommelser kan brytas – vilket har skett ett flertal gånger vad gäller budgetarbetet.

  Ställer man det klimatpolitiska ramverket mot våra grundlagar så är det ramverket som förlorar.

  Hassler har tokfel!!

 4. foliehatt

  Magnus, #2,
  ”Något som skulle kunna förändra klimathysterin i Sverige- vore om Stockholm fick några jättelika vindkraftindustrier på 300m – då först skulle folk börja fatta vad det handlar om.”

  då jobbar vi för det, då. Det är väl ett Sosse/Mp-styre där, så det vore väl inte omöjligt att få till några snurror. En vid varje tunnelbanestation för att mata tågen med grön el.

 5. Lars Cornell

  Tack för en viktig artikel med mycket kunskap.
  Jag har också försökt att undervisa John Hassler i räknekonsten med ungefär samma beräkningar som ni gör. Men han verkar inte vara mottaglig för kunskap.

  Jag har sagt det förr och jag säger det igen, CCS är detta sekels hitintills mest galet tänkta tanke. Det finns två skäl till att det kommer att misslyckas.

  Det första är den helt galna ekonomin. Om vi sätter som mål att samla in 10 % av den fossila koldioxid som vi alstrar så påverkar det jordens klimat med ca 10% av en grad om 80 år enligt IPCC-WG1. Det är så litet att ingen levande varelse på denna jord kommer att märka någon skillnad. 10% av 5.5 Gton kol blir 2 Gton koldioxid årligen. Med en kostnad på 5 000 kr per ton för insamling, transport och nedpumpning blir det 10 000 miljarder kronor årligen. Hälften av jordens befolkning står utanför parisöverenskommelsen. Antag att vi kan fördela kostnaden på en halv miljard människor med betalförmåga. Då blir det 20 000 kr per person i 80 år. Det kommer inte att fungera eftersom det skulle föranleda uppror. Men det vore på sätt och vis bra eftersom alltfler då skulle ifrågasätta nyttan ställd mot kostnaden.

  Det andra är att det sannolikt inte går att hitta ställen i havets botten, på ett djup om minst 800 m, där det kan få rum så mycket. Det ställs höga krav på bergets täthet. Att hantera så enorma mängder koldioxid vid transport och lagring innebär stor fara (koldioxid i så stora mängder är farligt) vid olyckor som med stor sannolikhet kommer att inträffa eftersom antalet sjötransporter är mycket omfattande. SGU har utrett ämnet men går inte in på hur stora möjliga lagringsmöjligheter är,
  https://www.sgu.se/samhallsplanering/ccs-koldioxidlagring/geologiska-forutsattningar-for-koldioxidlagring-i-sverige/undersokningar-till-havs—koldioxidlagring/

  En påverkansfaktorer är jordens bönder som kommer att bli sura för att ”vi” med CCS tar skogens och växternas ’mat’ från dem så att skog och grödor minskar.

 6. Daniel Wiklund

  Den 21 april kommer det att lysa rött av halsdukar över hela Sverige. Då slår rebellmammorna till. Den 21 har vi förbrukat dom resurser som det är hållbart att förbruka. Halsdukarna ska vara 1,5 meter långa och 1,5 dm breda. Det får ju bara bli 1,5 grader varmare. Enligt Paris överenskommelsen. Med tanke på hur kallt det är, just nu minus 7 grader i Luleå, så får dom placera ut extra många halsdukar. Dags för mig att bli en rebellpappa. Jag har tre barn och nio barnbarn. Min farfar föddes under den senaste klimatkatastrofen. Han föddes veckan efter midsommar 1866. Trots den tuffa starten blev han drygt 90 år. Så jag hann träffa min farfar. Under nödåren var det klimatkris, det är det inte nu. Även om det är väldigt kallt. På söndag tar jag på mig en extra halsduk som en symbol för att jag vill ha varmare väder.

 7. Nr 4 och 5
  Foliehatt – det är ju det som är så smutslustigt…dom gröna stockholmarna har ju inga vindindustrier, tänk markbygden 45 000 hektar.
  Farmanbar så nej till vindkraft i nacka.

  Daniel W – helt rätt, 1800 – talet hade ett betydligt värre klimat för människan och samhället!
  Tänk om någon klimatforskare kunde förklara 1800 – talets katastrofklimat för rebellmammor, Greta och EU och FN – det borde vara deras samhälleliga plikt!
  MEN dom tiger och rullar sig i bidrag istället.

 8. Lasse

  Fattigdomsbekämpningen är i behov av pengar.
  Utvecklingen var enormt god fram tills nyligen.
  Då saknas utländska investeringar i fattiga länder, vilket får till följd att fler får leva i fattigdom. (SVD idag).

  Pengar finns men satsas på annat idag. Klimatinvesteringar!
  Solidariteten med de fattiga saknas i dagens värld där pengar i stället satsas för att förhindra en påstådd katastrofal uppvärmning.
  En absurd utveckling.
  Bland annat flyttar fler in i fattiga städers utkanter.
  Följden blir att allt fler får leva i en varmare värld genom UHI som ger en 2-7 gradig ökning direkt!

  Vattenproblemen i Dubai med översvämning diskuterades i P1 nyss. Ökande temperaturer kan leda till mer vatten i atmosfären.
  Vad säger detta då?:
  https://notrickszone.com/2024/04/18/new-study-unveils-global-warmings-65-year-old-evaporation-paradox-problem/

  ”If it can indeed be established that evaporation increases with warming, and, simultaneously, evaporation trends can be shown to be declining, at what point do we question if there has indeed been sufficiently significant warming in the regions where evaporation is declining?”

  Mysteriet i Dubai får fortsätta!
  Men här gör vi oss fattiga i solidaritetens namn.
  Klimataktivister förena er med varma halsdukar -Söndagen blir kall!

 9. iah

  i klimathysterins namn tillåts stadens invånare profitera på landsbydgen med dessa hiskeliga stålskogar som dessutom inte bara skapar skadligt ljud utan också dödar både insekter och fåglar. detta bara för 1,5 grader som vi inte kommit upp till än, än så länge ligger vi på ungefär 0 efter återställningen från lilla istiden,

 10. Gabriel Oxenstierna

  foliehatt 3

  citerar artikeln:
  ”Sverige obrottsligt skall genomföra alla nödvändiga åtgärder för att leva upp till EU:s dogm Fit for 55.”

  Sveriges klimatlag har väl närmast varit en förlaga för Ff55…

  Så länge som Ff55 gäller i EU, gäller den även för Sverige. Vilket också är slutsatsen av ECHRs dom nyligen mot Schweiz, vi kommer inte undan ens Ff55. Dvs Hassler har rätt.

  Naturligtvis krävs dock inga stolle-stålprojekt eller mot bättre vetande-väteprojekt för att uppfylla Ff55.

 11. Nr 8 Lasse
  Dubai har fortsatt kallt, 5 – 10 grader under normal temperatur för årstiden, dagtid.

  Rapporter från Mali – april är deras varmaste månad på året – med normal temperatur på 40 grader – dom är vana vid stekheta apriltemperaturer.

  Svt och media jagar extremväder, över hela världen – det dom finner är hotspots och hänvisar till klimathot – det handlar inte om klimat utan manipulation.

  Bilder från Arktis och dess isbjörnar – är inte längre aktuellt, vare sig på svt eller I övrig media!

  Någon klimatforskare borde förklara fenomenet med ” hotspots ”.

  Stora delar av Afrika har istället varit ovanligt kallt under våren.

 12. Lennart Bengtsson

  Man kan i viss mån bedöma klimatpolitikens trovärdighet genom att ta en titt på börsen. LKAB är inte noterar då det är statsägt men däremot är SSAB börslistat.

  SSAB har knappast rosat börsen på sistone trots ett P/E på 5! och en utdelning på nästan 8 % om några veckor.
  Detta till trots att SSAB nyligen beslutat att man skall ta stora djärva grepp när det gäller vätestålet.

  Politiken har sin obegripliga gång ty där saknas aldrig pengar. För en tid sedan avyttrade Industrivärden sina SSAB aktier och LKAB köpte
  Börsen är åtminstone i min värld en mer trovärdig bedömare.

 13. Göran

  CCS-projekt handlar inte om att minska koldioxiden i atmosfären utan om att göra koldioxid till en valuta. Du fångar in koldioxid och kan kvitta den mot valuta eller certifikat.

  Den som släpper ut koldioxid kommer att tvingas köpa certifikat. Även privatkonsumtion kommer att kopplas till koldioxiden. Vad vi än kommer att köpa kommer att ha ett koldioxidvärde som ska kvittas mot din kvot av koldioxid.

  Detta beräknas ha ett värde som är 10 gånger större än oljemarknaden. Vilka är ledande inom CCS-projekt? Oljeindustrin.

  Det roliga är att några av de som stöttar detta – helt omedvetet – är västern. Västern som är emot koncentration av kapital är nu nyttiga idioter åt en koncentration av kapital och makt som kommer att göra oss alla mer eller mindre livegna.

 14. Nr 12 Lennart B
  Ja, igår meddelade EU- att dom avser undersöka möjligheterna att kraftigt öka upplåningen…herregud..är det det bästa dom kan komma på i detta läge…

  Förra veckan meddelade Tyskland att dom skall stimulera gröna investeringar genom skattesänkningar på 200 miljarder – bl a skulle befintliga vindkraftindustrier kunna tidigarelägga sina avskrivningar.

  Tyskland har under den senaste inflationspaniken – kraftig dopat sin ekonomi med mängder av ny gröna miljarder – i ett anfall av ekonomiskt vansinne.

  Vi har ett allvarligt läge i EU, där klimatspöket anses trumfa samhällsbyggnad och människors trygghet.

  Finnarna sålde av sin stora aktiepost i SSAB för ett par år sedan – när dom såg hur företaget drogs in i det gröna klimatträsket.

  Skönt att man är gammal nog att inse att vi förhoppningsvis aldrig…återvänder till det människofientliga 1800 – tals klimatet och dess människofientliga samhälle. Värre blir det för våra barn och deras avkommor – dom får hantera västvärldens klimatekonomiska haveri.

 15. Lennart Bengtsson

  Kanske man borde försöka kvantifiera vad man menar med ekonomiskt hållbart?

  Ett ekonomiskt självmord som man är i färd med att genomföra kan ju knappast betraktas som hållbart, inte ens i miljöaktivisternas värld?

 16. foliehatt

  Gabriel, #10,
  jag är visserligen inte någon jurist, men jag håller inte med i din slutsats vad gäller Hasslers påstående.
  Men, ja – EU kan lagstifta om ditten och datten och i det fall vi inte implementerar detta utesluta Sverige ur EU eller bötesförelägga. Vilket är så som jag tolkar ECHRs dom – att Schweiz inte uppfyller delar av ett avtal. Men, det är en annan diskussion egentligen. Klimatramverket är en Svensk soppa, ihopkokad under en S/Mp – regering. Och, jag kan för mitt liv inte se hur den och dess delar överhuvudtaget KAN lägga begränsningar på vad nuvarande och/eller kommande regeringar får besluta om. Regeringsformens 1 kap 1 § plus frånvaron av skrivningar i samma regeringsform om klimatramverk säger så – anser jag.

  Någon med relevant juristutbildning får gärna rätta mig om jag har fel.

 17. Nr 15 Lennart B
  ” inte ens i miljöaktivisternas värld?”

  Det är ju just det – dom vet inte vad hållbart är – och dom bryr sig inte!

  Dom tokbygger gigantiska, kortlivade, oekonomiska vindindustrier OCH balanserar dessa med extrem kortidsreglering av våra stora skandinaviska älvsystem – KAN NÅGOT BLI MER OHÅLLBART ÄN SÅ??

  Just inbillning, okunskap och direkt sjuka i sin vetskap inom naturvetenskapliga discipliner och ekonomi – är ju deras signum – Det Är Det Som Gör Dom Farliga För Samhället.

 18. Sören G

  Intressant om solens roll.
  https://judithcurry.com/2024/04/18/how-we-know-that-the-sun-changes-the-climate-part-i-the-past/#more-31168

 19. Lasse

  #18 Sören G
  Att ta upp solens roll är som att svära i kyrkan! 😉
  Men för att du inte skall känna dig utpekad så :
  https://wattsupwiththat.com/2024/04/18/when-satellites-refute-the-climate-crisis-narratives-trust-the-science/

  Kyrkan har idag en text om korallerna men även ett inslag på dagens tema:
  https://sverigesradio.se/avsnitt/industrins-grona-omstallning-sa-langt-har-den-kommit

 20. Göran

  Man behöver inte vara en jurist för att läsa och förstå en lag. Det kan bara vara lite krångligt. Det som krävs för att förstå en lag och hur den tillämpas, är att läsa tidigare utslag i domstol, propositionen och den statliga offentliga utredningen (SOU).

  Dessutom är det många nissar inom advokat- och juristskrået. Inget märkvärdigt med att vara jurist. En av de enklare akademiska utbildningarna man kan välja på universitetet eller högskolan.

 21. Sören G

  Enligt några s.k. ”forskare”:
  Klimatsiffran: Kan kosta 38 000 miljarder dollar per år
  Kostnaderna för klimatförändringarna skrivs upp rejält i en ny studie som publiceras i Nature, rapporterar The Hill. I mitten av det här århundradet kan de uppgå till 38 000 miljarder dollar per år.

  Enligt studien från Potsdam-institutet i Tyskland är den globala ekonomin på väg att förlora 19 procent av inkomsten per capita det närmaste kvartsseklet på grund av den globala uppvärmningen.

  De ekonomiska skadorna av att inte agera är sex gånger så höga som att vidta åtgärder för att hålla uppvärmningen till två procent över förindustriella nivåer, enligt forskarna.
  https://omni.se/klimatsiffran-kan-kosta-38000-miljarder-dollar-per-ar/a/VzlrzW

 22. Johan, Uppsala

  #4 foliehatt

  Jag håller helt med i förslaget och har själv i många år förespråkat bygget av fullskaliga vindkraftverk på Djurgården, i Hagaparken och i Rålis. Det borde dessutom byggas fullt med vindkraftverk i Stockholms skärgård såväl som på alla öppna ytor runt Stor-Stockholm, allt med hänvisning till närhetsprincipen att ha produktion nära konsumtion.

  Att ställa krav på att de som förespråkar olika saker själva ska leva som de lär är något som tyvärr tillämpas alltför sällan. Jag har personligen t ex väldigt svårt med klimatalarmister i bekantskapskretsen som årligen glatt flyger till varmare och soligare platser för sin välförtjänta (?) semester. Det är inget fel att vilja unna sig lite sol och bad någon vecka per år, men då ska man inte hyckla och prata om ”klimatkrisen som mänsklighetens viktigaste fråga” årets övriga 51 veckor.

  En annan sak jag efterlyser i debatten runt EU:s klimatmål är faktiska, konkreta siffror istället för att EU kommer undan med dessa procentuella minskningar till olika årtal.

  Vilka mål på koldioxidutsläpp i ton per capita har de enskilda länderna till 2045?

  En sådan lista har jag försökt hitta, men inte lyckats. Inte helt oväntat.

  Det rimliga borde väl vara att EU angav att alla länder ska ha t ex max 4 ton CO2 per capita år 2030, och klarar de inte det blir det böter till EU på 100 Euro per invånare för varje 0,1 ton över detta?
  Sedan sänker EU detta mål med 0,1 ton årligen under 40 år tills det är noll. Och varje år får de länder som inte klarar det betala eller gå ur EU. De länder som lever upp till målet får då glödjen av sänkta avgifter till EU motsvarande intäkterna från klimatsyndarna.
  Enkelt och tydligt.

  Genomförandet av ovanstående, såväl vindkraftverk på Djurgården som tydliga klimatmål lika för alla, skulle förstås aldrig gå att driva igenom, då det är alltför uppenbart att vanligt folk skulle protestera och rösta bort dessa politiker. Därför fortsätter det absurda spel vi ser idag där hela tiden någon annan (en röstmässig minoritet) får ta konsekvenserna av de klimatåtgärder som införs.

 23. Sören G

  #21
  ”att hålla uppvärmningen till två procent över förindustriella nivåer,”
  2 procent över förindustriella nivåer? Vad var förindustriell temperatur, 14 C eller 287 K. 2 % ökning blir 287×1,02≈293 K eller 20 C. Alltså 20 C mot 15 C nu.

 24. Anders

  Mats/Evert
  Har ni sänt in artikeln till Henrik Jönsson?
  Han har ju stort genomslag i media nu och
  han skulle säkert kunna göra något program runt detta.

 25. Petter F

  Vindkraft på Djurgården avrådes. tänk på djuren

 26. Lars-Eric Bjerke

  ”Men ändå använder vi i kalkylen för klimateffekt som funktion av reduktion av utsläpp IPCC:s egna data i form av TCR 3.0 C.”

  Enligt IPCC senaste rapport ligger TCR ”likely” mellan 1.4 °C–2.2 °C.

 27. Mats Kälvemark

  #26 Lars-Eric
  Vi har medvetet valt ett högt värde för att inte anklagas för cherry-picking. Det framgår av faktarutan om du hade läst den. Dessutom har vi räknat som om all ökningen av atmsofärshalten kommer från fossil CO2 och det är ju inte så. Klimateffekten med verkliga värden blir alltså ändå mindre än de vi anger

 28. Daniel Wiklund

  Idag har det varit en av dom kallaste 19-e april som jag upplevt i mitt 74-åriga liv. Trots att det varit strålande solsken hela dagen. Nu behöver dom inte fånga in mer koldioxid. Släpp koldioxiden fri, det är vår.

 29. Lars-Eric Bjerke

  #27 Mats Kälvemark

  ”Det framgår av faktarutan om du hade läst den.”

  Citatet är kopierat från faktarutan.

 30. Lasse

  Lite av samma kritik:
  https://www.youtube.com/watch?v=iAZOn1aD1FI

  När spricker bubblan?
  Men det är inte klimatbubblan Timbro vill se spricka.
  Utan enbart den gröna statligt styrda investeringsbubblan.
  Fram med mer kapitalism(och CO2 reduktionsbidrag) tycks de tycka.

  #28 Daniel Här ser vi snöflingor falla ur den kalla nordanvinden.

  Tänkte spara lite soligare text till öppen tråd i morgon 😉
  Båten får vänta!

 31. Daniel Wiklund

  Jag citerar Ann lh ”Tack Evert och Mats för denna upplysande mardröm”.

 32. Gunnar Strandell

  Om fossilfritt stål.
  Min syn på stoppandet av Stålverk-80 var att kunderna själva ville fortsätta att förädla malmen.
  Det handlade om pris och beredskap vid konflikter.

  Fackföreningen IG-metall såg sin ställning hotad med minskande medlemstal och lönesänkningar.

  Och det fungerar likadant idag, de som vill ha fossilfritt stål vill ha kontroll över sina processer och vill inte tvingas avskeda personal.

  Jag räknar med att vi tids nog får se en återgång till Leif Östlings pragmatiska målsättning, ”Uthållig lönsamhet”, istället för Henrik Henrikssons prat om hållbarhet utan hänsyn till ekonomin.

  Vem hittar en lösning som innebär att beslutsfattare personligen drabbas när de tar dåliga ekonomiska beslut?
  Det är fel att de skyddas av en fallskärm, för det kan få förfärliga konsekvenser för medresenärer som tror på ”lika värde”. Ekonomiskt och psykiskt.

 33. Lennart Svanberg

  Vill tacka för ett bra inlägg.

 34. Adepten

  #27 Mats kälvemark

  Jag fattade det som att Du menade ECS som är den långsiktiga klimatkänsligheten.

  Transient Climate Response (TCR) is 1.8°C, the likely range is 1.4°C to 2.2°C and the very likely range is 1.2°C to 2.4°C (high confidence).

  Equilibrium Climate Sensitivity (ECS) is 3°C, the likely range is 2,5°C to 4,0°C and the very likely range is 2,0°C to 5,0°C (high confidence)

 35. Daniel Wiklund

  Det är verkligen bra med temperaturavläsningen som familjen Bohnsack gjort i Luleå varje dag sen 1921. Gjort av människor för människor. Det handlar inte om vad man tror ska inträffa, utan man läser av vad som inträffar och vad som har inträffat. Här har IPCC nåt att lära.

 36. Mats Kälvemark

  #29 Lars-Eric; #34 Adepten
  Läs faktarutan; ”Vi väljer ett enligt IPCC högt värde, 3 oC för en fördubblad halt.”
  Medvetet val för att ta bort alla argument om cherry-picking.
  Trots detta och trots av vi låter hela atmosfärsökningen tillskrivas fossil CO2 (=inte sant) så får vi så låga siffror på klimateffekterna av miljardsatsningarna att de inte är mätbara. De kan vid en överslagskalkyl approximeras med noll. Förhoppningen är att detta skall vara ögonöppnare för politiker och allmänhet så att man stoppar idiotprojekten

 37. Thorleif

  Sören G #21

  38 Mdr usd/år

  Global BNI-förlust motsv 19% kommande 25 år pga uppvärmningen

  Hur har man kommit fram till det? Låter inte trovärdigt utan snarare att kommande ekonomiska nedgång beror på helt andra saker (förutom då vansinniga kllmatåtgärder).

  Jmf Lomborg

 38. Adepten

  #23 Sören G

  Du menar väl 2 grader över förindustriella nivåer🤔
  https://www.nature.com/articles/s41586-024-07219-0
  En länk på en artikel som skulle barnförbjudas😱

 39. Thorleif

  Signaturen Göran

  har helt rätt när han påpekar att koldioxiden är den nya (skatte)intäkten.
  Givetvis kommer koldioxid-branschen att leva sitt liv som en särskild näring. Inte minst när styrningen kommer att ske överststatligt inom flera FN-organ med koppling till WEF och dess globalist-medlemmar. Klimatstyrning via PPPs av ovalda ”finans-byråkrater”.

  Jag hoppas innerligt att folket reser sig och protesterar …. . .. Det tycks ivf som att delar av näringslivet vill hoppa av? Kommer tyskarna bli de som vaknar först?

 40. GK

  Innan CCS-projektet drogs igång av Stockholm Exergi så skickade de ut en fråga om vad man tyckte om projektet till folk som bodde runt Värtan, där infångningen av CO2 ska ske.
  Jag skickade in ett svar till dem, där jag först hänvisade till Henrys lag, och därefter påpekade att ythaven på jorden innehåller 50 gånger mer CO2 än atmosfären, och att således 98 % av infångad CO2 kommer att ersättas av utgasning från haven. Jag yrkade på att projektet omedelbart avbryts av detta skäl.
  Jag fick ett automatgenererat tack som svar.

 41. tty

  #13

  ”Vilka är ledande inom CCS-projekt? Oljeindustrin.”

  Vilket har sin förklaring. Alla CCS-projekt hittills har byggt på att pumpa ned koldioxiden i oljefält.

  Vilket är högst rimligt. Borrhålen finns redan, och de är egentligen de enda ställen i världen som vi kan vara säkra inte kommer att läcka – det faktum att olja/gas inte läckt upp till ytan på flera miljoner år visar det.

  Och så kommer finessen – att injicera superkritisk koldioxid är en extremt effektiv metod att öka den utvinnbara oljemängden i ett fält.

  Så varje ton koldioxid som pumpas ned kommer att generera mer olja som oljebolagen kan sälja, som ger mera koldioxid, som oljebolagen får betalt för att pumpa ned, som genererar mer olja som……

  Cirkulär ekonomi!

 42. Lars-Eric Bjerke

  Mats Kälvemark

  Om man tror att utsläpp av koldioxid försämrar jordens klimat så skall man förstås åtgärda detta till lägst kostnad precis som det står i Tidöavtalet. Helst skulle det då förstås vara en global överenskommelse, men en sådan har man ju inte lyckats åstadkomma.

  Jag tycker inte det är något bra argument att koldioxidutsläppen från 10 millioner svenskar saknar betydelse. Utsläppen från varje grupp av 10 miljoner kineser har ju då bara obetydligt större betydelse.

  Jag tycker att stora elslukande projekt som stålprojekten i norr borde tillståndsprövas nationalekonomiskt på motsvarande sätt som miljöprövningar. Detta så att de inte ställer till stor skada för övrig svensk industri och övriga konsumenter. Jan Blomgren, Magnus Henrekson och Christian Sandström har ju visat att så troligen är fallet.

 43. Lars-Eric Bjerke

  Kina har idag ingen koldioxidskatt, däremot har man handel med utsläppsrätter. Priset idag är ca 37 kr/ton CO2 att jämföra med EU där priset är 550 kr/ton CO2.

 44. Daniel Wiklund

  # 42 Lars-Eric B Tror du att utsläpp av koldioxid försämrar jordens klimat. Eller tror du att det förbättrar jordens klimat. Tycker du att koldioxidskatt är bra och nödvändig. Utsläppsrätter ger inte mindre koldioxid men några tjänar pengar på det och några får bättre samveten.

 45. Sören G

  Adepten #38
  I Omni stod det 2 % högre temperatur och det blir 5 C högre.

 46. Argus

  #44
  Daniel,
  jag uppskattar storligen dina inlägg. Riktiga observationer från verkligheten (Luleå).

  Jag tror du bidrar betydelsefullt till ett bättre klimat(!).

  Just sayin’ ’Keep up the Good work’.

 47. Lars Cornell

  #26 Bjerke. Jag undrar också var författarna får TCR=3,0 från. I AR5 var TCR mest sannolikt 1,8 vilket i AR6 ändrades till 1,9.
  Även det är högt i förhållande till vad många kunniga forskare kommer fram till nämligen ca 1,0

 48. Mats Kälvemark

  #47 Lars; #42 Lars-Eric
  Nu blir jag lite trött…
  Lars, vänligen läs min kommentar # 36. Valet av ett ”för högt” TCR är enbart taktiskt inför diskussioner med medlemmar i Klimatkyrkan. Vi vill undvika att hamna i diskussion där man anklagar oss för ett för lågt valt värde. Hela poängen är ju att trots ett medvetet valt högt värde på TCR och trots att vi (felaktigt) utgår från att hela ökningen av atmosfärshalten kommer från fossil CO2, så får vi så låga effekter på klimatet att man kan approximera dessa med NOLL.
  Lars-Eric; så du tycker att Sverige skall fortsätta jaga mygg till drakoniska kostnader som är 5% av BNP eller högre medan Kina och iofs de flesta länderna i BRICS, obehindrat släpper igenom hela kamelhjordar? Svenska fanatiker i Klimatkyrkan får väl jaga CO2 efter sin bästa förmåga men inte till det pris som nu sker. Vi ska inte destruera Sveriges välfärd i form av vård, skola och omsorg.
  Alla som tycker det är viktigt att jaga CO2 måste inse att det är ett globalt problem.
  Citat från inlägget ovan:
  ” (Uppdaterat för utfall för hela 2023) Sveriges andel av de globala utsläppen av CO2 är ca 1 promille, 0,1%. Om vi stänger Sverige imorgon blir klimateffekten enligt IPCC 0,003 oC år 2100. Det är inte mätbart men kostnaderna för omställningen blir ca 5% av BNP eller cirka 300 miljarder kr/år. (Lomborg) Kina svarade 2023 ensam för 33% av de globala utsläppen, 330 ggr mer än Sveriges utsläpp och Kina fortsätter att öka. Per capita för Kina 8 ton CO2, jämfört med Sveriges 3,6 ton per capita CO2. Mindre än hälften och vi minskar våra utsläpp.
  Kinas ökning 2023, 565 Mt, överstiger Sveriges hela utsläpp på mindre än en månad.”

 49. Magma

  #22 Johan
  ”Jag håller helt med i förslaget och har själv i många år förespråkat bygget av fullskaliga vindkraftverk på Djurgården, i Hagaparken och i Rålis”
  Varför inte istället utnyttja all den betong som redan finns i centrala Stockholm till att förankra vindmöllorna i eftersom nu tillverkningen av ny betong är så elak mot klimatet. En rejäl mölla på varje betongbyggnad i centrala Stockholm! Även Riksdagshuset ser tillräckligt stabilt ut för att förankra en större vindmölla …. för är det inte så att flertalet av politrukerna tycker möllor är viktigare än folkvilja ….

 50. Lars Cornell

  #48 Mats. Din attityd är bra. Vad säger du om min analys i inlägg #5? Jag tänker använda den beräkningen på fler ställen och är beroende av synpunkter.

 51. Karl Erik R

  #42 Lars-Erik Bjerke

  Din jämförelse med Kina haltar något. I Sverige är det en regering och riksdag som styr över 10 miljoner människor. I Kina är det en regering som styr över 1300 miljoner människor.

  Om det hade funnits en regering över varje grupp av 10 miljoner kineser, då kan man säga att utsläppen från EN av dessa har samma betydelse som hela Sverige. Men nu har 1300 miljoner kineser samma regering.

  I artikeln står att det har ingen betydelse om Sveriges utsläpp upphör helt. Det har inte heller någon betydelse om någon grupp om 10 miljoner kinesers utsläpp upphör och de övriga 1290 miljoner fortsätter att släppa ut lika mycket. Det har också större betydelse om alla kineser minskar utsläppen med en enda procent, än om Sverige helt slutar släppa ut koldioxid.

 52. Thorleif

  #21

  Oseriöst av Omni/SvD att publicera sådana beräkningar utan angivande av specificerad källa. Typiskt för alarmister med agendor?

 53. Mats Kälvemark

  #5 Lars
  Bra kalkyl för att pedagogiskt förklara det meningslösa med CCS!

 54. Adepten

  #52 Thorleif

  ”Oseriöst av Omni/SvD att publicera sådana beräkningar utan angivande av specificerad källa.”

  Jag tippar på att det är denna artikeln från Postdam institutet(PIK)😱 de utgår ifrån, via olika proxies distributörer.
  https://www.nature.com/articles/s41586-024-07219-0

 55. Lars-Eric Bjerke

  #48 Mats Kälvemark

  Jag inledde min kommentar #42 med följande: ”Om man tror att utsläpp av koldioxid försämrar jordens klimat så skall man förstås åtgärda detta till lägst kostnad precis som det står i Tidöavtalet. ”

  Jag tycker att det stämmer med andan i ditt inlägg och därför förstår jag inte din kommentar i #42.

 56. Lars Kamél

  Omställningen är en försäkring? I så fall en försäkring med en premie som är mycket högre än den ersättning som betalas ut om det eventuellt skulle inträffa något! Vilken person med någorlunda vett i skallen betalar för en sådan försäkring?

 57. Robert Norling

  Lars-Eric Bjerke
  Dina 10 miljoner kineser släpper ut mer än dubbelt så mycket CO2 än de 10 miljonerna svenskar.
  Så du får nog jämföra med drygt 4 miljoner kineser.

 58. Tege Tornvall

  #5 Lars C. Även jag sänder klargörande info till John Hassler, som också blivit FB-vän. Men utan kommentarer. Han tycks helt följa sina direktiv, vilket kan vara ett bra sätt att behålla position och inflytande oberoende av regering.

 59. peter

  Lars #5
  Tänk om du med samma basala matematik själv skulle inse hur värdelös vindkraften är.

 60. Lars-Eric Bjerke

  # 57 Robert Norling

  ”Dina 10 miljoner kineser släpper ut mer än dubbelt så mycket CO2 än de 10 miljonerna svenskar.”

  Visst, men enligt Mats Kälvemark blir det fortfarande en obetydlig påverkan på temperaturen. Det blir det också från en kines, som släpper ut lika mycket som 10 millioner svenskar.