Claes-Erik Simonsbacka

IPCC Rapporter – processen bakom

IPCC har producerar den sjätte utvärderingsrapporten (AR6) med bidrag från sina tre arbetsgrupper och en sammanfattande rapport, tre specialrapporter och en förfining av sin senaste metodrapport. IPCC är nu inne på sin sjunde utvärderingscykel, där IPCC skall producera den sjunde utvärderingsrapporten (AR7) som bland annat ska ge en tidsram för engagagemang med klimatfinansiering: en uppmaning   →

Cyberhot mot kritisk infrastruktur

Företag verksamma nom industrier som bland annat el/ energi, sjöfart och tillverkning står inför ettrelativt nytt cybersäkerhetshot när cyberattacker riktar sig mot operativ teknologi (OT), medpotentiellt förödande säkerhets- och ekonomiska konsekvenser. Riskerna för OT-säkerheten är nu sådana att industrisektorer inklusive el /energi, transport ochtillverkning var bland de 10 mest attackerade industrierna 2021, enligt IBM X-Force.   →

Hög tid att börja optimera vår elproduktion och elförbrukning!

Det är hög tid att allmänheten också börjar diskutera optimeringspotentialer i befintligaelproducerande baskraftsanläggningar och elanvändningen framför, att som nu helt accepterasubventionerade suboptimerade investeringar som endast skapar investeringsincitament i ny ickelångsiktig hållbar elproduktion, som vindkraft, vilket dessutom medför att det nu inte generellt ärlönsamt att investera i ny planerbar baskraft. I stället för att slösa med   →

Hundratals nya gruvor krävs enbart för att möta 2030 års efterfrågan på batterimetaller

Globala batteri- och mineralförsörjningskedjor måste expandera tio gånger för attmöta förväntade kritiska mineralbehov till 2030, har en rapport publicerad avInternational Energy Agency (IEA) funnit. Trycket på tillgången på kritiska material kommer att fortsätta att öka i takt med attvägtransportens elektrifiering expanderar för att möta noll-ambitionerna. Enligt IEAkommer efterfrågan på elfordonsbatterier (EV) att öka från cirka   →

Konsekvenser av regeringsbeslut rörande vindkraftverk

Vad blir innebörden av regeringens, Näringsdepartementets beslut I 6 av 2011-03-17, och Miljö- och Energidepartementets beslut II:6 i mål M2015/1403/Ee av 2015-05-25 om att, Sveriges regering i tillståndsprocesser för etablering av vindkraftsanläggningar inte tillåter att pröva och beakta maskindirektivets eller något annat produktdirektivs grundläggande (väsentliga) hälso- och säkerhetskrav för person, egendom (inkl. renar) och husdjur?   →

Energiomställningen kräver nya metaller

Är vi villiga att offra havens mineralresurser i processen för en varaktigt hållbar ”grön” energiomställning? Nuvarande ”gröna” energiproduktionssystem kommer inte att ge tillräckligt med energi och effekt. Om vinden slutar blåsa eller om solen slutar skina blir det problem oavsett årstid. I bästa fall kan vi bara lagra en bråkdel av ”grön” energi i batterier.   →

Kina vinner det teknologi relaterade försörjnings kriget

De fleråriga viktiga geopolitiska och geoekonomiska frågorna i konflikten mellan nationalstaterna om tilldelning av knappa kritiska naturresurser har åtminstone under de senaste 30 åren påverkats dramatiskt av den nuvarande vågen av globalisering av ägandet och av naturresurser, främst i Afrika och Sydamerika. Vilket har gynnat Kina. Kinas mål om självförsörjning av naturresurser, teknik och industriell   →

Vindkraftens hälso-, klimat- och miljöpåverkan

Klimatnyttan i miljöbalkens portalparagraf Klimatpolitiska rådet har pekat på att genom att riksdagen har lagstiftat om klimatlagen ger det signaler om att klimatfrågorna har en särskild ställning och betydelse.   Även om klimat inte uttryckligen nämns i 1 kap. 1 § miljöbalken framgår det av rättspraxis att vindkraftens bidrag till en hållbar utveckling ändå är   →

Om Litium-Jonbatteriers farlighet

Gällande säkerhetskriterier beaktar inte litium-jonbatteriernas potentiella brand och explosionsrisk Genom det politiska trycket, ändrade miljöbilsdefinitioner, bonussystem (miljöbilspremier), införande av miljözoner för personbilar och lätta lastbilar till skiftet bort från fossila drivmedel, får elbilarna en allt större attraktionskraft, även i vårt kalla klimat. Forskningen och utvecklingen av nya batteritekniker går nu snabbt. Marknaden för tillverkning av   →

Vi har nu i Sverige samtidigt både elöverskott och elbrist!

Det som nu behövs inom el-område SE3 och SE 4 är framförallt el-effektproduktion samt reaktiv effekt produktion och distribution! I takt med att vindkraftverken blir allt större ökar mängden förbrukad reaktiv effekt, ett problem som inte kan och får ignoreras. Elenergi: Elektrisk energi definieras som en elektrisk laddning som gör att arbete kan åstadkommas. Energi   →