En uppskattning av klimatkänslighet ECS

Bild2

Det finns inget direkt, linjärt samband mellan atmosfärisk CO2-koncentration och dess påverkan på temperaturen

”Växthus” -uppvärmningseffektiviteten för CO2 minskar logaritmiskt med ökande koncentrationer, vilket innebär att:

 • vid 20 ppm är redan upp till 42% av koldioxideffektiviteten uppnådd
 • vid 100 ppm, uppnås ~ 67% av CO2-uppvärmningseffektiviteten
 • vid 150 ppm, uppnås ~ 72% av CO2-uppvärmningseffektiviteten
 • vid 280 ppm, den ungefärliga föreindustriella koldioxidnivån, uppnås ~ 82% av CO2-uppvärmningseffektiviteten
 • vid den aktuella atmosfäriska nivån CO2 410ppmv uppnås ~ 88% av CO2-uppvärmningseffektiviteten
 • Jämvikts klimatkänslighet, (ECS), bedöms som den ytterligare temperaturökning som uppstår till följd av en fördubbling av CO2 i atmosfären
 • Den logaritmiska förminskningsgrafen visar att en fördubbling av CO2 från 410ppmv till 820ppmv bör resultera i en temperaturökning på cirka + 0,35 ° C, eftersom uppvärmningsförmågan för CO2 nu är nära mättnad
 • En ökning med + 0,35° C skulle vara så marginell att den inte kan detekteras inom bullret från globala temperaturmätningar

En fördubbling av atmosfärisk koldioxid från dagens 410 ppm till ~ 820 ppm skulle ta mer än 150 år vid den nuvarande koldioxidutsläppen.

Göran Johansson

Jag har jobbat i Flygvapnet som Flygnavigatör och fick där en ganska omfattande utbildning i praktisk meteorologi. Efter min tid i Flygvapnet läste jag till Väg och Vatten Ingenjör men jobbade aldrig som det utan fortsatte i flygtorn som militär och civil flygledare för att avsluta min arbetskarriär på Luftfartsverket som luftrumskonstruktör med bl.a. miljö och bullerfrågor runt flygplatser. Jag har sedan 1976 jobbat i eget handelsbolag med solceller och termiska solfångare och bor själv i ett hus sedan 1979 som delvis försörjs med termisk solenergi.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Jag tvivlar.
  ”En fördubbling av atmosfärisk koldioxid från dagens 410 ppm till ~ 820 ppm skulle ta mer än 150 år vid de nuvarande koldioxidutsläppen.”

  När koldioxidhalten ökar ökar även fotosyntesen i hav och på land. Det medför att nedflödet av koldioxid ökar. Stor del av det omvandlas till långlivade former som kalk, metanhydrater och sedimentering.
  Med nuvarande utsläppsnivå når vi sannolikt ett nytt jämviktsläge på ca 600 ppm. Högre än så kommer vi inte även efter många hundra år. RCP4.5 i AR5 ger stöd för det påståendet.

 2. Lennart Bengtsson

  Vill bara framhäva att klimatkänsligheten INTE är kopplad till växthusgaskoncentrationen utan i stället till de antropogena växthusgasernas påverkan på värmestrålningsflödena.

  Det är också viktigt att skilja på klimatkänslighet vid jämvikt vilket endast kan uppskattas och inte den mätbara (instantaneous) klimatkänsligheten.

  Ett bättre mått är den totala växthuseffekten som lätt kan beräknas som skillnaden mellan värmestrålningen från jordytan (beräknas från temperaturen vid jordytan) minus värmestrålningen från atmosfärens övre gräns ( mäts från satellit) Den totala växthuseffekten inkluderar också effekten av vattenånga och moln. Den uppgår till cirka 155 watt/m2 och har ökat med cirka 2.5 % de senaste 40 åren, dvs för den tid vi har något så när tillförlitliga data.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  #2 Lennart B. stämmer de tre första raderna?
  ”Vill bara framhäva att klimatkänsligheten INTE är kopplad till växthusgaskoncentrationen utan i stället till de antropogena växthusgasernas påverkan på värmestrålningsflödena.”
  Ska verkligen antropogena vara med där?
  Hur stor var klimatkänsligheten t.ex när CO2-halten i atmosfären naturligt en gång var kanske 2000 ppm?

 4. JonasW

  #Lennart Bengtsson

  Jag är lite tveksam till dina slutsatser.

  Som jag förstått så kan satelliterna inte registrera någon minskad utstrålning (inom felmarginalen).

  Man kan göra en mycket förenklad beräkning av jordens utstrålning om man antar att jordens temperatur ökat med t.ex. 0.8 C under de senaste 40 åren, genom att använda Stefan Boltzmanns lag för medeltemperaturen 15C respektive 15.8 C. Då får man ca 4W/m2 ökad utstrålning.

  Eftersom satelliterna inte registrerar någon ökad utstrålning (och inte heller någon minskad) så kan man dra slutsatsen att växthuseffekten måste ha ökat med 2.5%.

  Gör man denna typ av kalkyl så blir en icke-ändring (atmosfärens utstrålning) ett bevis för en förändring.

  Om jordens utstrålning har ökat så borde satelliterna observera detta i det atmosfäriska fönstret (=det våglängdsområde som inte påverkas av växthuseffekten). Som jag förstått så observera man inte detta.
  Om det finns data som visar att utstrålningen i atmosfäriska fönstret har ökat, så är jag mycket intresserad. Då håller jag absolut med om din slutsats.

  Om jordens utstrålning har ökat, medans atmosfärens utstrålning är konstant, så kan man inte veta om blockeringen beror på växthusgaser eller något annat. Det kan t.ex. vara mer moln, eller en förändring av fördelningen av moln över jordytan.

 5. Bim

  Bra fråga Ann.
  Det lät lite otydligt för mig också. Förr hörde jag alltid att det inte spelar någon roll var CO2 kom ifrån. Skulle vi kunna elda med vissa bränslen, men inte med andra?

 6. Staffan Granström

  #Lennart Bengtsson
  De irländska forskarna Michael och Ronan Connolly har under perioden 2010 – 2011 analyserat mätdata från milliontals väderballonger som sänts upp i atmosfären till 35 km höjd (Stratosfären) från norra Kanada (Norman Wells) till Södra USA (Lake Charles i Arizona). En väderballong når en höjd av ca 35 km innan de förstörs (sprängs) av det låga omgivningstrycket. Ballongen hinner passera de 2 luftlagren troposfären och stratosfären med gränsskiktet tropopausen mellan dem.

  Uppmätta data i atmosfären såsom, lufttryck, lufttemperatur, luftfuktighet, höjd har analyserats med hjälp av de allmänna gaslagarna som beskriver atmosfärens fysikaliska egenskaper, dvs D = n/V = p/(RT) där D är molekyltätheten, antal gasmolekyler per volymenhet.

  De har analyserat molekyltätheten i atmosfärens olika luftlager och funnit att atmosfären är i fullständig termodynamisk energibalans och att inverkan av växthusgasen koldioxid på atmosfärens temperatur är noll.

  De har också visat hur ozonlagret, bestående av O3 molekyler bildas och förnyas genom multimerisation av syrgas och/eller kvävgas molekyler i atmosfären ovanför troposfären.

  Mer information om Michael and Ronan Connollys forskning kan ses i deras presentation på Youtube ”Balloons in the air” och i http://www.globalwarmingsolved.com

 7. Daniel Wiklund

  Apropå klimatkänslighet så är jag extremt less på text-tv med sina domedagsprofetsior. Idag läser jag ”Kan bli dubbel risk för översvämningar”. Detta enligt SMHI. ”Extremväder kommer att bli allt vanligare i framtiden enligt FN-s klimatpanel IPCC”. Vi har i Norrbotten haft ett fantastiskt väder dom senaste dagarna. Nu pratar jag inte om några modeller utan verkligt väder. Vågar nog säga att det är extremt hög procent av befolkningen i Norrbotten som uppskattat den senaste tidens väder. Men numera är det inte det verkliga vädret vi ska förhålla oss till utan till det väder som modellerna visar. Kary Mullis hade rätt när han kallade IPCC för ”Internationella byråkratdjävlar”.

 8. Lasse

  Göran Johansson
  Tack för ännu en röst som tvivlar!
  Vill också fråga Lennart B om han sett den video som CDN
  ställt samman, där John Christi leende förklarar att IPCCs modeller har fel (över tropikerna i troposfären där energiflödet är som störst)
  https://www.youtube.com/watch?v=n6VM41-v2gg

  Har IPCC rätt när de förkastar mätningar till förmån för modeller?
  Ser att Lennart B även inkluderar molnen i klimatförändringen. Är detta en bekräftelse av gjorda observationer där färre moln ger större inflöde?
  Hur stor andel kan då hänföras till CO2 (som detta inlägg ovan behandlar)

 9. Göran J

  Lars Cornell #1

  Beräkningen är tänkt enligt följande.

  Ökningen med 410 ppm dividerat med 150 år ger ökning av i genomsnitt 2,7 ppm/år.

 10. Lennart Svanberg

  #7 Daniel – Miljöpartiet utsåg en aktivist från World Wildlife Foundation som Generaldirektör för SMHI så därifrån kan vi tryggt räkna med många klimatalarm https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hakan-wirten-ny-generaldirektor-for-smhi-1.165652.

 11. Lasse

  https://notrickszone.com/2021/08/29/new-atmospheric-science-publication-finds-quadrupling-co2-would-lead-to-only-1-0c-increase/#comments

  Fler som vill hävda samma sak.
  CO2 har en viss påverkan men det finns ingen anledning till oro.

 12. Benny

  Nu är det ju så att ökar halten av CO2 så gynnar det växtligheten på land och alger i haven som tar upp koldioxiden! Om de ekologiska systemen får vara ifred från människans härjningar så reglerar naturen sig själv vilket fungerat i hundratals miljoner år. Och det är ju direkt kontraproduktivt att hugga ner skogar för att bygga hus eller köra med etanol i bilarna om man vill minska CO2-halten…Alla fattar ju detta förutom klimathysteriker! Det är mycket bättre om folk i u-länderna slutar hugga ner skogen, får el och värme från kolkraftverk vilket är långt mer energieffektivt än att hugga ner skog och elda.

 13. Magnus

  Partier tillsätter sina egna på poster så skulle de förlora valet kommer ändå deras politik att vara gällande för lång tid framöver. Förhoppningsvis tills de blir återvalda. Dessutom har de tillsatta stort inflytande på opinionen när de uttalar sig. För gemene man ser det då ut som det finns konsensus bland de kunniga om hotande miljökatastrof. Sen inses lätt vad det betyder i ett kommande val. Jag är säker på att mycket av det som beslutas om som t.ex. Hybrit beror på tillsatta aktivister i styrelserna.

 14. Göran J

  Lennart Bengtsson

  Skulle vara intressant att höra din uppfattning om påståendet : ”Det finns inget direkt, linjärt samband mellan atmosfärisk CO2-koncentration och dess påverkan på temperaturen

  Växthus -uppvärmningseffektiviteten för CO2 minskar logaritmiskt med ökande koncentrationer”

  Om dessa påstående är sanna finns det verkligen ingen som helst orsak att ha ångest för klimatförändringen vad det gäller temperaturen.

 15. Lars Cornell

  #W9 Göran J. Jag förstår att det är räknat så. Och det kan man göra för korta tider. Men räknar man så för långa tider blir det fel eftersom återflödet av CO2 inte är konstant utan förändras med koncentrationen.

 16. Lennart Bengtsson

  Klimatkänsligheten är en relation och ett uppskattat mått på vilken global temperaturändring som blir följden av en fördubbling av strålningsflödet från de långlivade växthusgaserna. De senare är beräknade (se IPCC- rapporterna) eller här (https://gml.noaa.gov/aggi/index.html) till
  F = 5.35 ln(2 = 3.71 W/m2 och inget annat.
  Klimatjämvikt är ett hypotetisk värde som kan beräknas men ej observeras. Ett transient värde är ett värde som observeras vid en given tid. Se till exempel figur från Bengtsson and Schwartz, Tellus 2013.
  För att föra ett meningsfullt samtal om klimatkänslighet får man faktiskt använda en definition som man enats om! Om inte så är ett samtal inte särskilt meningsfullt.
  Tanken är att klimatkänslighet är till sin natur en begrepp som i stort sett är oförändrat åtminstone för dagens klimatsystem men knappast kanske för 60 miljoner år sedan

 17. Lars-Eric Bjerke

  # Lennart Bengtsson
  ”Vill bara framhäva att klimatkänsligheten INTE är kopplad till växthusgaskoncentrationen utan i stället till de antropogena växthusgasernas påverkan på värmestrålningsflödena.”

  Det vore fint om du vill förtydliga ditt svar. Enligt nedanstående definition av TCR enligt IPCC tycker jag att Göran Johansson har använt TRC på ett korrekt sätt.

  ”The transient climate response (units: °C) is the change in the global mean surface temperature, averaged over a 20-year period, centered at the time of atmospheric CO2 doubling, in a climate model simulation in which CO2 increases at 1%/yr. It is a measure of the strength and rapidity of the surface temperature response to greenhouse gas (GHG) forcing. {WGI, II, III}”

  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_Annexes.pdf

  P.S. Jag skrev detta för din #17

 18. Lars-Eric Bjerke

  Göran Johansson,

  Ovanför diagrammet har du skrivit ”CO2 beräknas ha en 20 % växthuseffekt = 3,3 grader C”.
  Fint om du vill förklara detta.

  Du skriver att ”koldioxid har en växthuseffekt av 0,35 C om man ökar koncentrationen från dagen 410 ppm till 820 ppm.”
  Jag antar att du med detta menar att TCR är 0,35 C . Har du någon referens till detta värde? IPCC i AR 5 angav 1 C till 2,5 C och i AR6 ett något snävare intervall.

 19. Björn

  Lennart Bengtsson [16]; Men tänk om den ”definition som man enats om”, i grunden är felaktig. Av den anledningen bör klimatdebatten inte vara så dogmatisk. Det finns mycket som talar för att ”science is not settled”. Därför kan man nog påstå att detta med klimatkänsligheten är mycket hypotetiskt och är ännu bara något interimistiskt, liksom allt annat som berör klimatforskningen.

  https://www.roguereview.net/the-science-is-not-settled-climate-alarmism-is-rubbish/

 20. Daniel Wiklund

  Idag ägnar kuriren två sidor åt klimatet. Men inte en rad om det fantastiska vädret som vi haft och har i Luleå. Ena artikeln tar upp det senaste, klimatdeklarationer. I somras antog regeringen ( med mikropartiet MP) en lag som innebär att byggföretag från och med årsskiftet måste börja klimatdeklarera nya fastighetsbyggen. Klimatet går en ljus framtid till mötes. Tack vara IPCC och MP. På en annan sida en artikel ” De valde att bygga litet: Mer hållbart kan det knappast bli”. David och Elizabeth i Dalarna har valt ett mer hållbart boende. De bor i ett tiny house byggt av egensågat virke. ”Klimatförändringarna går allt snabbare och i kölvattnet av den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC höjs röster om nödvändig omställning-i stort och smått. ” Vi har 9,5 ( Aj, jag som trodde att vi hade 10 år) år på oss att dra ner radikalt på våra utsläpp av växthusgaser, för att inte få en obehaglig stor klimatförändring, säger Annika Carlsson Kanada, docent vid KTH och konsult vid företaget Ecoloop”. Hon fortsätter ”Nu måste alla göra vad de kan. Men individer kan förstås inte ta allt ansvar, utan samhället måste se till att det finns varor och tjänster med låga utsläpp”. Hur orkar dom svamla så mycket. Nu ska jag ut igen i det fantastiska väder som är i Luleå just nu. Ska inte tänka på koldioxidekvivalenter och hållbarhet under cykelturen. Utan bara njuta av det soliga och varma vädret. Om det nu är tillåtet i miljöpartiets och IPCC-s värld.

 21. Sören+G

  1 grad uppvärmning med ökning till 1600 ppm CO2. https://climatechangedispatch.com/new-report-finds-quadrupling-co2-would-lead-to-only-1-0c-increase/

 22. Ann Löfving-Henriksson

  Lennart Bengtsson.
  Såvitt jag förstått har jag inte fått svar på min fråga i
  #3 Eller?

 23. Adepten

  Enligt IPCC AR6 Technical summary är klimatkänsligheten ECS ca 3 graderC och TCR ca 1,8 graderC.
  När det gäller Radiative Forcing (RF) nämner de att det globala energibehovet ökade med 435 [325 till 545] Zettajoule (ZJ) för perioden 1971–2018 och 153 [100 till 206] ZJ för perioden 2006–2018, där mer än 90% svarade för uppvärmningen av havet. Den tillförda energin har ökat den effektiva strålningskraften (ERF) till 2,72 W m-2 jämfört med år 1750.
  Den utvärderade ERF för en fördubbling av CO2 uppskattas till 3,9 ± 0,5 Wm-2 vilket dessutom är större än i AR5 beräkning. Varför denna siffra är högre beror på att Aerosoler minskat ERF med –1,3 [–2,0 till –0,6] Wm–2 under perioden 1750 till 2014. ERF på grund av aerosol -molninteraktioner (ERFaci) bidrar mest till total aerosol ERF, och bedöms vara –1,0 [–1,7 till –0,3] Wm – 2 och resten på grund av aerosol -strålningsinteraktioner (ERFari), bedömt till –0,3 [–0,6 till 0,0] Wm– 2 .
  Den globala energibehovsförändringen för perioden 1971–2018 motsvarade en obalans på jorden på 0,57 [0,43 till 0,72] Wm-2 och har ökat till 0,79 [0,52 till 1,06] Wm-2 för perioden 2006–2018.

  Jag frågar mig. Med vilka underlag kan detta förnekas?
  Men om det är Solen, Jorden eller Människan som är orsaken låter jag vara osagt. Det kanske går att dela på ansvaret 😉
  Det vi måste göra är att anpassa oss på ett vettigt sätt så saken inte förvärras. Och där är kärnkraften, vattenkraften och energibesparande åtgärder viktiga pusselbitar.

 24. Göran J

  Lars-Eric Bjerke #18

  I diagramet visas att att totala växthuseffekten är 33 grader C och värdet 3,3 grader C är 10% av detta värde. Jag tror att det är så att IPCC anger att CO2 har mellan 5 till 25% påverkan så 10% får anses som ett bra medelvärde.

 25. Daniel Wiklund

  # 23 Adepten. Vilket meningslöst arbete IPCC håller på med. Klimatet skulle inte påverkas nåt om IPCC la ner sin verksamhet.

 26. Lars Cornell

  #23 Adepten. Det blir många hundra sidors träff vid sökning. Har du någon sida att ange. Jag vill särskilt jämföra med AR5 där det fanns flera simuleringar och där medianvärdet låg på TCR=1,6 grader.
  Eftersom verkligheten visat sig vara mindre än simuleringarna borde det föranleda lägre värde i AR6.

 27. Bim

  Va bra, med alla beräkningar. Nu förstår jag precis hur det ligger till. Då vill jag bara veta när nästa istid infaller. och varför.
  Kan någon räkna på det, jag vet inte hur man gör.

 28. Håkan Bergman

  Lars C. Det är kapitel 7, sektion 7.2.2.2
  Adepten, energy inventory betyder inte energibehov.

 29. Bjarne Bisballe

  # 23 Adapten De 153 ZJ (2006 – 2018) er et for højt tal. Det skal være 115 ZJ. Se kap9s244 i AR6 og NOAA kurve 2.
  I havet: 250 ZJ siden 1990 for 0-2000 meter uden acceleration – læg dertil 8% til for dybhavet og vi er oppe på de 93%, der går i havet, så 100% må være 289 ZJ på 30 år eller 9,6 ZJ om året.

  https://www.ncei.noaa.gov/access/global-ocean-heat-content/

 30. Torbjörn

  #4 JonasW
  Vill minnas att jag sett en graf över utstrålningen och att den ökat.
  Ska se om jag hittar var

 31. Adepten

  #26 Lars Cornell
  På Sidan 45 är innehållsförteckningen där TS.3 Understanding the Climate System Response and Implications for Limiting Global Warming pekar på sid 55 vilket blir sidan 98 av hela dokumentet som är på 3949 sidor !!

 32. jensen

  Liksom uppvärmningsinflation förekommer även retorisk inflation.

  https://climatediscussionnexus.com/2021/08/25/greta-of-arc/

 33. foliehatt

  JonasW, #4,
  vilka är källorna till det du skriver. Kan du lämna referenser till originalpublikationer. Jag skulle vara mycket intresserad av att läsa…

 34. Robert Norling

  #27 Bim
  ”Va bra, med alla beräkningar. Nu förstår jag precis hur det ligger till. Då vill jag bara veta när nästa istid infaller. och varför.
  Kan någon räkna på det, jag vet inte hur man gör.”

  Det skulle jag med vilja veta, så man slapp gå och lägga sig orolig varje kväll för att vakna med isen växandes runt knuten på huset.
  Bättre att veta om vi har 10 år eller 100 eller till och med 1000 år på oss att anpassa oss. Kan ingen modellera på det…

 35. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Mycket av detta diskuterande och räknande utgår från att atmosfärens marknära CO2-halt fram till 1800-talets slut skulle ha varit ca 280 ppm, mätt i borrkärnor från över 400.000 år gammal is vid Vostok-stationen på runt 3 km höjd.

  Men CO2-molekylen vandrar i isen och bildar föreningar med andra ämnen. 280 ppm är alltså INTE ∂en halt som en gång rått.

  Kemiska analyser av gamla växtrester, trädringar och klyvöppningar visar högre och växlande halter. 260-360 ppm tiden 800-2000 e. Kr. (Kouwenberg m. fl.. Medeltal 321 ppm 1800-talet och 339 ppm 1900-tlaet fram till 1961. Jaworowski har liknande värden.

  Får jag därför be alla debattörer att en gång för alla LÄMNA påståendet att CO2-halten i tusentals år fram till sent 1800-tal skulle ha varit ca 280 ppm. observationer från tidigare värmeperioder mellan de senaste 2,5 miljoner årens nedisningar tyder på minst samma värme och samma CO2-halter som vi har nu.

  Detta är alltså den observerade verklighet som stämmer med vanligt sunt förnuft, Kalla perioders kalla hav löser koldioxid. Värmda hav under värmeperioder gasar ut koldioxid. Inga konstigheter.

  Utgå därför inte från alarmisternas verklighetsbeskrivning! Övergå från försvarsspel på egen planhalva till anfallsspel på motståndarens1

 36. jensen

  27,34
  Den aktuella interglacialen är ju mindre toppig än den förra , och tager nog längre tid att övergå till glacial än Eemian.
  Interglacialers längd kan ju vara 10 000 till 20 000 år, varav vi ju nu glatt oss åt under ca 12 000 år,. Men neoglacialen startade förmodligen för 3 000 år sedan, så min okvalificerade gissning skulle kunna vara , att vi kanske skulle kunna njuta av Holocen ca 3 000 år till. Eller kan hypotesen förbättra läget. ? Knappast.

 37. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  321 resp. 339 ppm medeltal fann Ernst-Georg Beck genom kemiska analyser av gamla växtrester.

 38. Lennart Bengtsson

  Ann Löfving

  Du har givetvis rätt att antropogen inte skall användas i definitionen. Mitt fel här. Orsaken att jag skrev så är att CO2 ökningen så vitt man kan bedöma är en följd av de antropogena utsläppen. Vi släpper i alla fall ut det dubbla mot vad som anrikas i atmosfären. Vidare är såväl hav som biosfär en koldioxidsänka

 39. Ann Löfving-Henriksson

  # 38 Tack Lennart B.

 40. Lennart Bengtsson

  Tege Tornvall

  Vi har observerat och mätt koldioxiden i atmosfären med tillförlitliga och enhetliga metoder sedan 1950 talet och sedan några decennier tillbaka på ett hundratal ställen på jorden inklusive vid sydpolen samt från flygplan och satelliter. Etablerade forskare på området är här helt eniga. Det finns således, enligt min uppfattning, ingen anledning att ifrågasätta IPPC:s rapporter i denna fråga

 41. Lennart Bengtsson

  Lars Erik Bjerke

  Det var på detta approximativa sätt som modellberäkningarna genomfördes för att få ett mer robust resultat

 42. Daniel Wiklund

  # 40 Lennart B. Varför hålla på och mäta koldioxidhalten i atmosfären. Det jag bryr mig om är temperaturen där jag bor. Jag tycker att IPCC kan läggas ner. Kostar bara pengar och har ingen inverkan på varken klimat eller väder. Fungerar mer som en lekstuga för byråkrater.

 43. foliehatt

  OT

  Ytterligare en kulturjournalist har sett ljuset och förstått vad som är på gång:

  https://www.svd.se/hog-tid-att-borja-ta-tolkiens-sagor-pa-allvar

  Sagor, var ordet sade Bill. Sagan om ringen sade Bull

 44. Adepten

  #26 Lars Cornell
  Som Håkan Bergman nämnde 🙂 En grundligare genomgång av energibudgeten och klimatkänslighet börjar på sidan 1615-1818.

 45. En annan

  Folieihatten, han skrev bara vad han blev tillsagd att skriva, sedan cashade han in för att betala sitt svindyra boende låååångt ifrån där oroshärdarna kan växa till orkanstyrka, liksom hans kollegor som gillar att skrämma små barn! ( och deras obildade föräldrar med näsan i fejan)

 46. Göran J

  Lennart Bengtsson #40

  Skall vi därav dra slutsatsen att CO2 är ”kontrollknappen” för jordens temperatur?

  Finns något värde på mättnad för CO2 halten i atmosfären?

  Skall jag tolka dina inlägg att mina påstående om att CO2 har mindre påverkan på temperaturen ju högre koncentrationen blir i atmosfären stämmer inte enligt det resonemanget.

  Angående CO2 mätningarna så kan man fundera över varför har inte temperaturerna förändras när vi under COVID 19 periodens första år minskade de antopogena utsläppen med 6-8%.

 47. Ann Löfving-Henriksson

  Mitt senaste inlägg ”Vetenskaplig integritet” bygger helt på ”Comments On Federal Scientific Integrity” av SEPPs K. Haapala.
  Sektion 3 i Haapalas artikel avslutas med:
  ”For increasing carbon dioxide to cause surface warming, the atmosphere must warm at a greater
  rate than the surface, but the opposite is happening. The probable causes of surface warming are
  urbanization, changes in ocean circulations, and solar variations that we do not fully understand,
  not greenhouse gases. In general, those using surface data to claim dangerous warming ignore
  such changes. They use models which have never been validated (using physical evidence from
  the atmosphere) to speculate 30 to 80 years into the future”.
  En enkel fråga, om detta påstående stämmer det vill säga att koldioxidens effekt på ”växthuset” endast gäller atmosfären borde hela klimathotsdebatten byta fokus och kanske till och med tyst ebba ut.
  Påståendet förklarar varför mätningar av temperaturen närmast jordytan och de mera globala mätningarna av temperaturen i atmosfären skiljer sig åt och följdfrågan bör bli varför har vi överhuvudtaget någon anledning att bekymra oss över hur de antropogena växthusgaserna påverkar atmosfären.

 48. Lars Thorén

  Här är det slutgiltiga svaret på varför 97% av forskarna är överens om den antropogena klimatförändringen:
  https://youtu.be/VNGFep6rncY

  Majoriteten har alltid fel!
  97% återupprepar samma fel eller ger upp för att finna rätta svaret. 3% börjar om med nya infallsvinklar…

 49. Lennart Bengtsson

  Svar till 46 Göran J, inom ( ) nedan

  Skall vi därav dra slutsatsen att CO2 är “kontrollknappen” för jordens temperatur? ( Det är en av kontrollknapparna)
  Finns något värde på mättnad för CO2 halten i atmosfären?(Inte vad jag känner till)
  Skall jag tolka dina inlägg att mina påstående om att CO2 har mindre påverkan på temperaturen ju högre koncentrationen blir i atmosfären stämmer inte enligt det resonemanget. ( Effekten ökar med koncentrationen, men följer en logaritmisk kurva: https://gml.noaa.gov/aggi/aggi.html) Tabell 1
  Angående CO2 mätningarna så kan man fundera över varför har inte temperaturerna förändras när vi under COVID 19 periodens första år minskade de antropogena utsläppen med 6-8%. ( Den totala ökningen var alldeles för liten mot bakgrunden av naturliga fluktuationer i utbyten mellan atmosfär, land och hav. Aktuella data finns här: https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/)

 50. JonasW

  #30 Torbjörn

  Hittar du graferna så är jag absolut intresserad. Om något är mätbart, så är det mer trovärdigt.
  Trots (på grund av ?) att jag själv hållit på mycket med teoretiska modeller, så anser jag definitivt att mätningar/experiment är det som gäller.

  #33 Adepten

  Jag fick en artikel av Lennart Bengtsson för ca ett år sen. Det var en sammanställning av temperaturer och strålningsdata.
  Den artikeln var bra, men jag hittar den tyvärr inte så här i morgonstund.

  Jag läste den rätt noga, och om jag minns rätt så var resonemanget så här:
  – man mäter ingen ökad utstrålning med satelliter
  – samtidigt vet man (?) att jorden blivit varmare
  – alltså måste jordens utstrålning ha ökat
  – men eftersom man inte ser någon ökad utstrålning så måste växthuseffekten ha ökat

  Den länk jag hittar just nu är Eschenbachs inlägg på WUWT

  https://wattsupwiththat.com/2021/07/29/earths-energy-imbalance/

 51. Benny

  Hur vet man att människan ligger bakom den ökade CO-halten? Hur mäter man de naturliga bidragen när man inte ens vet hur många vulkaner det finns på oceanernas botten och hur aktiva de är? Hur mäter man utgasningen av CO2 från haven etc? Om det mot förmodan är så att CO2 har en liten påverkan på klimatet, så att det blir varmare, så är det ju bara bra för mänskligheten. Klimathysterin är helt klart driven av media och deras ägare, skattehöjarpolitiker, oligarker som vill ha mer makt och pengar och givetvis den stora skara gräsrötter som gått vilse i klimatdjungeln. Sen är ju den stora frågan, Vid vilken tidpunkt anser klimathysterikerna att klimatet var det optimala?

 52. Jonas

  När vi ändå är inne på ämnet om koldioxidens roll, se denna intervju med William Happer från 18 augusti i år.

  https://www.youtube.com/watch?v=bQ8I4w24nKE

 53. Lennart Svanberg

  I Stockholm har plötsligt allt fokus blivit på rättspolitiken istället för klimatet (innan sommaren skulle man tvinga alla köpa elbilar inom 10 år för att komma hit) och säger: ”Skjutningarna hotar hela regionen”. Min spaning är att temperaturen blir ointressant att bevaka det kommande året om inte Stockholm, och hela Sverige, får ordning på rättspolitiken. Det ska till gangsters för att politikerna ska få något verkligt att ställas till ansvars för istället för vädret.

 54. Johan Montelius

  #38 Lennart Bengtsson

  ”Vi släpper i alla fall ut det dubbla mot vad som anrikas i atmosfären.”

  Kanske det kanske men är det så att hälften av vad vi släpper ut stannar i atmosfären? Det skulle väl vara det naturliga utfallet om atmosfären stod i förbindelse med en lika stor kolreservoar. Nu är väl inte det fallet, oceanerna och biosfären är en bra mycket större reservoar (storleksordningen x50).

  Vi skulle kunna a utföra ett experiment och färga några ton koldioxid för att se hur mycket som verkligen stannade kvar i atmosfären…… men det experimentet har vi ju redan gjort.

  Om C14 till stora delar försvinner från atmosfären på några decennier – hur kan då hälften av C12 som vi släpper ut stanna kvar?

 55. Göran J #46 Lennart B #49

  Eftersom den uppvärmande förmågan hos CO2 avtar logaritmiskt så finns det ingen ”slutpunkt” eller ett värde på mättnad. I själva verket så är det på den teoretiska nivån lite fel att prata om ”mättnad” men i praktiken så fungerar det bra.

  Koldioxidens förmåga att ytterligare värma jorden är ganska negligerbar.

  Mot detta brukar IPCC börja prata om förstärkningseffekter i form av vattenånga i atmosfären. Men vad som sällan kommer fram är att även vattenångans uppvärmningskapacitet avtar logaritmiskt. Och jag vet inte om klimatmodellerna tar hänsyn till det?

  Till detta skall sedan läggas de stora osäkerheter som IPCC inte klarar av enligt egen utsago (t.ex. molnbildningens reflexionsförmåga – vilket inte har med mättnad att göra).

 56. Munin

  Det finns uppgifter om att utstrålningen från jorden har ökat, se följande länk.

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GL093047

  Titta på Figure 2 och (e) så ser ni ökad utstrålning.

  För att ändå få till en ökad uppvärmning av jorden hävdar de att värmen ”gömmer sig i haven”. Vi vet hur dålig säkerhet det finns i mätningarna av havets temperatur och hur dåligt de täcker havets volym.

  Observera också de stora variationer som finns mellan enskilda månader (+- 1,5 W/m2).

  Svårt att se någon korrelation med koldioxiden med det perspektivet.

 57. Patrik Axelson

  Jag anser att det är fel använda ordet klimat om nått som skall inträffa i framtiden.
  Nu har vi väder och det vädret vi har är resultat av det förutsättningar som råder i stunden. Med den koncentration av Co2 som råder för stunden får vi det här vädret. (vänligen titta ut genom fönstret och notera vädret)
  Co2 varier med växlighet och utsläpp. Co2 har liten till helt obetydlig inverkan på temperaturen. 0,36 är absolut ingenting. Solens aktivitet betyder så ofantligt mycket mer och solen aktivitet kan människan inte påverka. Ni borde veta vid det här laget FN är i händerna på oligarker som har en agenda som de kallar ”New World Order” eller ”Build back better”.
  kommentaren redigerad

  Vi i Sverige skall koncentrera oss på att få bort de nyttiga idioterna i miljöpartiet från makten. Tyvärr förekommer de lite sporadiskt även i andra partier. Svenska myndigheter tyvärr är infiltrerade av tjänstemän med en egen agenda. Deras agerande genomsyrar verksamhet och beslut. För att komma till rätta med detta behövs ett kraftfullt tjänstemannaansvar.
  Människan är ett av djuren på jorden med en förhållandevis stor hjärna. Det finns djur som har större hjärna och anser sig själva överlägsna människan. Bra att tänka på ibland. Det är bara dumheter vi håller på med.
  Tänk att det finns miljöpartister som vill förbjuda vissa vilda djur inom SVERIGES GRÄNSER, eller att bekämpa växter och ge dem beteckningen ”invasiva”, Man tar sig för pannan. Ett lite vidare perspektiv efterlyses.
  Ni vet nog alla att olja och gas inte är ”fossil”. Kol har ett cirkulerande förlopp. Kol blir olja långt nere i jorden när det utsätts för högt tryck och värme. Människan kommer att förbruka olja och gas under en ganska kort period. Kärnenergi kommer att ta över med 3:e generationens små lokala kärnkraftverk som kan använda det kärnavfall vi skapat under en kort tid. Avfallet räcker i 11000 år. Om 3-4000 år får vi flytta från de nordliga breddgraderna närmare ekvatorn.
  Om det funnit nån sanning i IPPC rapporterna så skulle man väl valt en allt igenom hederlig som talesperson som presenterade sanna fakta för världens folk. Nu har man valt en ……. De avslöjar sig själva, det gäller även WHO. (WHO är numer finansierad till 70% av privata finansiärer och stiftelser som alla vill ha ett visst inflytande.
  kommentaren modererad

  Nu börjar ni förstå att Co2 är en futtighet som vi helt kan negligera.
  Amazonas är inte jordens lungor, Glaciärer kommer och går, Golfströmmen fortsätter i flera tusen år. Mängden vatten i världshaven varier marginellt. Det fylls på hela tiden med fruset vatten från världsrymden men är numer inte så omfattande. Tektoniska plattorna flyttar sig, spricker, stiger sjunker , vilket kan se ut som om havet stiger. Vi har att se fram emot gigantiska tsunamin, meteoriter, vulkanutbrott i massor. Det hör till livet på jorden. Låt er inte luras av koldioxidbluffen.

 58. Ulf

  Svar 57

  Håll dig till ämnet. Det är alltid lika irriterande när det dyker upp dravel på bloggen som det här med vaccinet. Sånt bör tas bort det ger bara dåligt rykte.

 59. Håkan Bergman

  Ulf #58
  Instämmer.

 60. JonasW

  #56 Munin

  Jag slår ett slag för Eshenbachs utmärkta artiel en gång till

  https://wattsupwiththat.com/2021/07/29/earths-energy-imbalance/

  Mätnoggrannheten hos satellitsytemet är ca +/- 4 W/m2.
  Man mäter en ökning på typ 0.5 W/m2.

 61. Om vi teoretiskt via Schuster-Schwarzschild-ekvationen (Happers analys), eller ’Arrhenius'(?)/IPCC, đE=ą×ln2 (#16 Lennart Bengtsson) får en strålningsavvikelse om 3-3,7 W/m^2 från den långvågiga elektromagnetiska utstrålningens perfekta Planck-kurva vid en fördubbling av koldioxidhalten, vad har det med en uppvärmning av jordklotets eller atmosfärens temperatur att göra?

  Ingen alls!! Strålningsavvikelsen inträffar till lejonparten (sannolikt >95%) inom våglängdsområdet ca 14-16 mikrometer (där koldioxid har ett sannolikhetsmaximum vid 14,9 mikrometer för absorption/emission av fotonenergi). Enligt Planck-kurvan är strålningen vid 14,9 mikrometer en statistisk temperatur om ca-79 °C enligt beräkning med Wiens Displacement Law*. Vid ökande koldioxidhalt ökar endast sannolikheten att en del kalla fotoner träffar jordytan.

  Det är hög tid att skrota hela den fysikaliskt inkorrekta uppvärmningsteorin från koldioxid (och den sammanhängande växthusgasteorin), enligt min uppfattning. Min egen enkla reflektion till Lennart Bengtssons ’överenskomna definition av växthusgaseffekten’, är att den blandar samman temperaturangivelser/strålningsrelationer som inte har med varandra att göra. Jordens medeltemperatur om 15° C har inget med någon motsvarande temperaturomvandling från elektromagnetisk strålning vid Tropospausen att göra eller tvärtom. Temperatur vid mätning med termometer vid jordytan (15° C, kinetisk temperatur från molekylär rörelse) har inget med den ’statistiska temperatur’ som kan beräknas från elektromagnetisk strålning, ca 240 W/m^2, via ex.vis. en spektrofotometer, vid Tropospausen. Tropospausens kinetiska temperatur är ca -59°C och inget annat och temperaturdifferensen till jordytan är ca 75° C.

  *För enkel referens anger jag ekvationen för Wiens Displacement Law. Den anger den karaktäristiska temperaturen (Kelvin) för en Planck-kurva med strålningsmaximum vid dess ’strålningsmaximala våglängd’:
  T=2,897771955/strålningsmaximala våglängen; när våglängden uttryckes i mm.
  Tillämpat för 14,9 mikrometer erhåller vi
  T= 2,897771955/14,9×10^-3=194,48 K=-78,67°C eller ca-79°C
  Observera att torris, frusen koldioxid, avger värmestrålning vid en ’statistiska temperatur’. Torris sublimerar, dvs övergår utan mellanliggande vätskefas till koldioxidånga vid just ca -78,5°C vid atmosfäriskt tryck, troligen en relevant jämförelse.

 62. Ulf #58, Håkan #59

  Så, så. Vi är redan på kommentar #57 och vissa avvikelser från ämnet kan tolereras. Ibland behöver man skriva av sig det man har på hjärtat, även om man inte håller med. Var lite snälla! 🙂

 63. Göran Å #61,

  ”Det är hög tid att skrota hela den fysikaliskt inkorrekta uppvärmningsteorin från koldioxid (och den sammanhängande växthusgasteorin), enligt min uppfattning.”

  Så, vilken är din alternativa teori till klimatvariationerna, och den moderna uppvärmningen? Lufttryck?

 64. Ivar Andersson

  #57 Patrik
  Vi har invasiva växter och djur som är oönskade och ska hållas efter. Men det finns invasiva arter som är välkomna.

 65. jensen

  Den moderna uppvärmningen kan till viss del ( stor del ) förklaras av urbaniseringen, vilket tydligt visas av alla dessa besked från Japan. (NoTricksZone).
  Skandernas ( trädgränser ) värmeökning sedan 1900-talets början anses som normal klimatförbättring.
  Så länge egentliga förändringar globalt håller sig inom tidigare variationsgränser, så får klimat förändringar i vetenskapligt perspektiv i första hand betraktas som av ” Naturen” orsakade.

 66. #63 och 61
  Jorden är en gigantisk varmvattensflaska som laddas av solen.

 67. Sören+G

  Vad är klimatåtgärder? Användes begreppet innan klimathysterin? Om det betyder att anpassa sig till rådande klimat är det väl OK.
  På TV-nyheterna var det uppe om översvämningarna i Gävle och på andra ställen tidigare. Och det pratades om att man borde vidta åtgärder mot översvämningar och t.ex. inte bygga på områden som riskerar att översvämmas. Reportern hävdade att översvämningarna kommer att bli fler och värre i framtiden. Det påstår väl inte ens IPCC.
  Reportern undrade sedan om inte politikerna tar sitt ansvar men fick svaret att de bryr sig bara om att begränsa koldioxiden. De verkliga åtgärderna eller klimatåtgärderna som det kallades försummas.

 68. Simon

  #67 Sören
  Bra fråga. Själv har jag funderat på ”klimatutsläpp”. Vad är det? Att media släppt väder om saken i 30 år?

  Av hur det stinker om hela denna fråga borde det ju kunna vara en rimlig förklaring tycker jag.

 69. bength

  #Lennart Bengtsson
  Du har inte ännu svarat #8 Lasse på hans frågor.
  Det skulle vara intressant att höra dina synpunkter på den skarpa kritik av simuleringsmodellerna som bl a John Christy framför i den länkade videon. Frågan är varför man ska lita på modeller vars resultat så dåligt överensstämmer med faktiska mätningar i atmosfären.
  Innehållet i videon skulle också lämpa sig för ett eget inlägg på KU.

 70. Ann Löfving-Henriksson

  # 69 Bength, såvitt jag förstått är ett ”problem” här att klimatmodellerna vilar på marknära mätningar, som inte har särskilt mycket med växthuseffekten att göra medan Christy med flera analyserar mätningar från atmosfären, där växthuseffekten äger rum. De marknära mätningarna bygger på vad som händer vid jordytan. Se # 47.

 71. tompas11

  #57 Patrik Axelson
  Väl skrivet och jag har ingen kommentar som talar emot ditt inlägg. Tvärtom faktiskt!

 72. #62 Ingemar Nordin
  Inlägget #57,
  ”… Oligarkerna vill även minska jordens befolkning och agerar med manipulerade vacciner i vaccinationskampanjer i Indien och Afrika… ”.

  När #58 och #59 undrar över detta kommenterar du
  ”Ibland behöver man skriva av sig det man har på hjärtat, även om man inte håller med. Var lite snälla! 🙂”
  Ingemar, snäll, ja. Men är det sånt här vi ska läsa med påhejaren #71 så byter vi publik. Jag tror du tänker fel.

 73. Eilif H #72,

  Ja, det är en massa stolligheter där. Men det är då bättre att bemöta sådant med motargument. I strikt mening så bryter inlägget inte mot kommentarsreglerna, annat än att det är utanför ämnet. Men som sagt, det var nr 57…. och då hamnar diskussionerna allt som oftast utanför trådens ämne.

 74. bength

  # 70 Ann Löfving-Henriksson
  Klimatmodellerna simulerar både det som händer på marken och i atmosfären. Hela syftet med att påvisa koldioxidens roll är ju påvisa detta samband. Om då modellerna visar fel i (delar av) atmosfären, så fungerar ju heller inte modellen på marknivå. Då får man som John Christy säger (om möjligt) återgå till ritningsbordet och göra om modellerna.

 75. Ulf

  Svar 72,73

  Notera att det var denna mening jag framförallt tycker borde tas bort.

  ”Bill Gates Foundations är största bidragsgivare, och är väldigt intresserad av introducera vaccinkampanjer som har som “bieffekt” att göra flickor infertila.)”

  Det kan tyckas vara oförargligt stolleri men kommer naturligtvis att utnyttjas av folk som ogillar bloggen.

 76. Lennart Bengtsson

  Kolcykeln och C14

  Detta är en följd av en ofullständig analys. De naturliga kolflödena mellan atmosfär och ( hav+biosfär) uppgår till cirka 214 Gigaton kol in och cirka 210 Gigaton kol tillbaka. Det som är av intresse är förstås nettot.

  Det antropogena nettoutsläppet ligger för närvarande på cirka 10 Gton årligen varav cirka 6 Gigaton ackumuleras i atmosfären årligen vilket motsvarar cirka 3 ppm(v).

  Observationer av CO2 i atmosfären (sedan tidigt 50-tal) anger en momentan ökning i stigande takt som mer eller mindre är proportionell mot utsläppen räknat över minst 5-årsperioder. Nettoökningen i havet är främst baserat på PH-mätningar.

  Den snabba minskningen av den radioaktiva isotopen C14 i atmosfären efter vätebombsproven ( huvudsakligen 1954 – 1970) beror på att man därvid måste ta hänsyn till de totala flödena och inte till nettoflödena. Det stora reella återflödet innehöll betydligt färre C14 isotoper än inflödet till hav och biosfär. Följden blir förstås att C14 minskade snabbare efter vätebombprovens upphörande eftersom den delen ingår i totalflödet.

  Göran Åkesson

  Jag kan tyvärr inte följa detta resonemang vilket åtminstone för mig är obegripligt. Varför inte sända in en artikel till en etablerat tidskrift så att Ditt tänkande kan granskas av verkligt sakkunniga.

  Det finns väl dokumenterade energiflödesberäkningar (se internet för den intresserade eller i vilken lärobok som helst)vilka är baserade på omfattande meteorologiska observationer. Att utgå från tropopausen förutsätter naturligtvis att det måste finnas en dominant absorption av solstrålning och detta kan väl knappast bestå av kolsyresnö?? Tropopausens nivå växlar dessutom mellan 8 och 18 km och dessutom mellan olika årstider samt påverkas av såväl ENSO som QBO.

 77. Hans H

  #73 Ingemar Nordin

  Att skriva att oligarker och deras organisationer som Bill Gates foundation strävar efter NWO är off topic men acceptabelt

  Att beskylla dessa för handlingar som faller under folkmordsparagrafer utan att ens hänvisa till en källa har inte på bloggen att göra!

  Det är över gränsen till stolligheter. AGERA!

 78. Lasse

  Ett förslag:
  SVT ger oss ensidiga klimatnyheter som vi kan prenumerera på.
  Det vore kul med lite aktivt bemötande av dessa nyheter på denna sida.
  Kanske kan vi i en återkommande sträng ta upp och analysera SVTs nyheter.
  Oftast kan man ösa ur utländska källor, eftersom nyheterna är globala och samstämmiga.
  Idag om IDA tex. Bemött här:https://wattsupwiththat.com/2021/08/31/hurricane-ida-and-global-warming-unsupported-claims/

  Såhär skriver SVT: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ida-typexempel-pa-framtidens-orkaner

 79. Ann Löfving-Henriksson

  # 74 Bength, nu har jag dels kollat den video som Lasse i #8 tipsade om och dels än en gång läst den artikel, som mitt senaste inlägg ”Vetenskaplig integritet” byggde på:
  http://www.sepp.org/twtwfiles/2021/Federal%20Scientific%20Integrity%202.pdf
  Såvitt jag förstår säger Christy samma sak som står i artikeln, även om artikeln elegant och kortfattat uttrycker innehållet i ord. Om du kikar på den bakgrundsinformation som Haapala i sin tur vilar på finner Du under punkt 8 på END NOTES bland andra Christy.
  Den stora avvikelsen har bland mycket annat sitt ursprung i att den marknära temperaturen inte mäter växthuseffekten vilken avläses i atmosfären.

 80. Simon

  Jag instämmer med #78 Lasse. Detta att bemöta SVTs ”Nyheter” med fakta är väldigt effektivt och brukar nå en större läsekrets då det ofta länkas. Staffan Mörner gjorde exempelvis ett alldeles exemplariskt jobb med att i SwebbTV påvisa hur Bjerström manipulerade sk nyheter om klimatet. Mer sånt.

 81. Bim

  Simon # 80
  Ett alldeles utmärkt förslag.

 82. Lennart Bengtsson

  79

  Det totala växthuseffekten är inget annat än värmestrålningen från jordytan ( som lätt kan beräknas med Stefan-Bolzmann ekvation minus värmeutstrålning mot rymden vilken i sin tur är lika med nettoinstrålningen från solen ( så när som på det mindre flöde som värmer upp jordsystemet. Denna mindre del kan beräknas från havsuppvärmningen och uppgår till knappt 1 W/m2. Den totala växthuseffekten däremot uppgår till cirka 155 W/m2

 83. #63 Ingemar Nordin
  Återkommer inom kort med en svarskommentar!
  #76 Lennart Bengtsson
  Jag nämner inget om torris vid Tropospausen. Den aktuella jämförelsen avser värmestrålningstemperatur från torris respektive fotoner vid emission 14,9 mikrometer.

 84. Lasse

  #82Lennart B
  Denna lätta beräkning görs av Willis E i en artikel. Se ref i #60
  Han påvisar en obalans kring 1 W/kvm vilket du även gör.
  Men han har även en trendlinje som svajar betänkligt och gör även en jämförelse med totala obalansen som sträcker sig från +100 till – 100 (W/kvm) över globen.
  ”Me, I find it highly unlikely that our instruments can determine the overall total of that to the nearest tenth of a watt per square meter ”

  Tur att det finns dem som har förmåga att ifrågasätta experternas utsagor och kan göra detta begripligt.

 85. Lennart Bengtsson

  Svar till 8

  Den totala växthuseffekten kan beräknas får ECMWF:s observerade data ( inkluderar samtliga observationssystem inklusive ockultationsmätningar från satellit)
  Dessa data för perioden 1979 – 2020 för vilken det föreligger globala 3-dimensionella observationer( inklusive satellitmätningar i mikrovågbandet från John Christy) visar att den totala växthuseffekten inklusive vattenånga och moln har ökar med cirka 2.5 %.
  Samtidigt visar oberoende analyser att vattenångan i luften har ökat. För de senaste 30 åren är ökningstakten något högre.
  De finns bra och mindre bra klimatmodeller. De mer avancerade modellen som den vid MPI i Hamburg visar att observerade data för den senast 150 åren faller inom det variationsband som framgår av en ensembel av 100 identiska klimatberäkningar( avviker endast initialt inom ramen för observationsfel). Se figurer i min bok ”Vad händer med klimatet”.

 86. Lennart Bengtsson

  84

  Jag känner inte till hurWillis genomfört sina beräkning men detta måste göras som ett medelvärde över flera år genom energi lagras i t ex snö på glaciärer. Här finns det också omfattande beräkningar publicerade av enskilda kompetenta forskare. Havsexpansionen på cirka 1 mm/år är ett bra mått + de senast 20 åren med djuphavssonderingar. Drygt 90% av värme hamnar långsiktigt i havet.

 87. Lasse

  #85 o 86
  Tack för svar.

  Willis E använder CERES data med betydligt större upplösning i tid och rum.

 88. Adepten

  #83 Göran Åkesson
  När du ändå är på gång, kan du förklara hur en koldioxidlaser som sänder ut elektromagnetisk strålning med de viktigaste våglängdsbanden centrerade på 9.6 och 10.6 mikrometer kan skära genom allt mellan mänsklig vävnad till metall och glas där den fokuserade ljusenergin absorberas och omvandlas till värmeenergi? Då är det inte fråga om -79 grader.

 89. #63 Ingemar Nordin
  Ang. alternativ teori till klimatvariationerna och den moderna uppvärmningen:
  1. Solinstrålningens variationer
  2. Atmosfärisk uppvärmningseffekt/värmehållning

  1. Soĺinstrålningens variationer
  • Geofysikern Dr Roger Higgs presenterade vid virtuell konferens 26-27 maj 2021 en serie bilder kring samvariation mellan solinstrålning och global temperatur resp havsnivåer. (ref 1)
  Hans analys utgår från solinstrålningen mätt med en proxy för SMO, solar magnetic output, som är solens totala elektromagnetiska strålning, inkl. solar flares & CMEs. Hans proxy är utvecklingen av solfläckskurvorna som beledsagar solens strålning under solcyklerna. SMO varierar betydligt mer än TSI, total solar irradiation, vilket mått brukar anföras av IPCC. Eftersom TSI endast varierar lite, användes det som indikation på att solens strålningsvariation är otillräcklig för att förklara temperaturvariation på jordklotet. Det användes för att motivera växthusgasuppvärmning, speciellt relaterat till CO2. Higgs analys visar en mycket god korrelation med temperaturvariationer med viss ’tidslag’. CO2 visar ingen sådan korrelation över längre tidsperioder. Därför förmår sannolikt solen ensam driva temperaturvariationer utan ’hjälp av CO2’.
  Dessutom visar hans analys en god korrelation till havsnivåer, med temperatur som proxy för den del av havsnivåförändringar som härrör från termoexpansion/kontraktion. Tidslag är här ca 50 år.
  • Liknande analys är genomförd av E Friis-Christensen and K Lassen 1991. (ref 2)
  Deras analys visar en nästan perfekt korrelation mellan temperaturutveckling på den norra hemisfären 1861-1991 och solfläckscykellängd. Den senare är en proxy för SMO, som har en storlek under en solcykellängd inverterat mot solcykellängden.
  • Min egen fysikaliska analys m.u.p. från Lamberts Cosinuslag, visar en uppvärmning för det solbelysta halva jordklotet om genomsnittligt +14,5/16° C, alltid under tiden som jordklotet vrider sig med ekvatoriell hastighet om 463 m/s. Det är tillräckligt högt för att kunna utesluta en komplettrande uppvärmning från en växthusgaseffekt om i grunden 33K. (ref 3)

  2. Atmosfärisk uppvärmningseffekt/värmehållning
  • Atmosfärens Lapse Rate är genomsnittligt uppgiven till 6,4K per km höjd. Jag utgår från kinetisk temperatur, mätt med termometer, vid Tropospausen. Den är ca-59° C, eller 214K. Vi kan därför beräkna atmosfärstemperaturen vid jordytan i följande ekvation: 214+(11,5 km×6,4K)=214+74=288K, ett korrekt värde.
  • Lapse Rate kan beräknas utan hjälp av växthusgaseffekt, som en funktion av gravitation, molekyldensitet, höjd mm.
  Den atmosfäriska uppvärmningseffekten upptäckte Maxwell tidigt och beskrev sin ’gravito-thermal’ teori, bekräftad riktig på flera håll; funktionellt omfattande gravitation, atmosfärens massa, densitet, tryck och de atmosfäriska gasernas specifika värmekapaciteter. Denna värmehållning förblir konstant sålänge som atmosfärens karaktäristiska gasblandning förblir oförändrad. Uppvärmningseffekten drives av solens strålning.

  SMO och den atmosfäriska uppvärmningseffekten ger upphov till från jorden utstrålande värme, i form av konvektion, latent värme från avdunstning och långvågig elektromagnetisk strålning. Dessa är jordens huvudsakliga avsvalningsmetoder. Den långvågiga elektromagnetiska strålningen är således en verkan av inte orsak till jordklotets uppvärmning. Därför kan och är inte växthusgasers absorption/emission av långvågig elektromagnetisk strålning förknippad med en uppvärmningsfunktion. Absorption/emission av fotoner ger upphov till energiomsättning i atmosfären, ingen uppvärmning. Detta framgår av Schuster-Schwarzschild-ekvationen, som inte har någon temperaturfaktor inbyggd.

  Jag stannar här även om mer kan anföras med anknytning till Din fråga.

  Återkom gärna med synpunkter på ovanstående!

  Ref1: Dr Roger Higgs, Global warming & cooling for 2000 years mimic Sun’s magnetic activity, not CO2; 10 slides presented at Geological Society (London) virtual conference ’Climate Change in the Geological Record’; 26-27 May 2021
  Ref2: E Friis-Christensen and K Lassen , Length of the Solar Cycle: An Indicator of Solar Activity Closely Associated with Climate; Science, New Series. Vol 254 No 5032, pp 698-700;
  Fig 2 speciellt viktig.
  Ref3: Göran Åkesson, Solen utan ’växthuseffekt’, http://www.klimatsans.com; 24/6 2021.

 90. Johan Montelius

  #76 Lennart Bengtsson

  ”Detta är en följd av en ofullständig analys.”

  Nej det är en följd av att förstå elementär gymnasiefysik och det gör mig mycket fundersam.

 91. Munin

  Nu kommer det också uppgifter om att även en ökning av mängden vattenånga i atmosfären har marginell betydelse, se följande länk.

  https://www.cfact.org/2021/08/30/greenhouse-saturation-research-kills-the-climate-emergency/

  En motsvarande graf för vattenånga, som Göran Johanssons visat för koldioxid, är av stort intresse.

 92. Lennart Bengtsson

  Jag förstår inte vitsen med Åkessons, åtminstone för mig, helt obegripliga hypoa fall, fullständigt ny hypotes är att man sänder den till en fackmässig tidskrift för att få den sakkunnigt reviewad. Att presentera den på en blog för huvudsakligen lekmän är inte seriöst. Det är som att säga – jag gillar inte de fysikaliska grundekvationer – och förslår därför att de ändras. Jag noterar bara att den artkel som nyligen presenterades av Wijngaarden och Happer, 2020 på denna blogg gav nästa identiskt samma resultat som Manabe och Wetherald fick 1967 men med en betydligt grövre metod men där den integrerade effekten i stort sett blev densamma.
  Att ersätta etablerad vetenskap mer eller mindre med hemmasnickrade hypoteser ökar inte läsvärdet på denna blogg.

  När det den gäller koldioxiden i atmosfären så förmår jag inte heller vitsen med koldioxid som försvinner i haven i rasande takt och återkommer lika fort igen! Under den senaste 70 åren har atmosfären varit en nettokälla och hav och biosfär en nettosänka. Emellertid finns det tyvärr inte någon garanti att detta lyckliga tillstånd kommer att fortsätta för all evighet. För den seriöse läsaren rekommenderar jag David Archers: the global carbon cycle (Princeton Primers)

 93. Johan Montelius

  #92 Lennart Bengtsson

  Jag läste David Archers och Victor Brovkins ”The millennial atmospheric lifetime of anthropogenic CO2″, Climatic Change 2008, där de jämför koldioxid med plutonium och DDT – kanske ett lite alarmistisk budskap.

  Där hävdar de att ” a significant fraction of the fossil fuel CO2, ranging in published models in the literature from 20–60%, remains airborne for a thousand years or longer. ”

  Hmm, 60% i tusentals år, det gäller att ta i från tårna.

  De hävdar samma sak som du säger, att koldioxiden visserligen blandar sig med ett stort hav men att detta inte påverkar hur snabbt ett överskott försvinner.

  ” The CO2 in the atmosphere through this time will not consist of the exact same CO2 molecules emitted from fossil fuel
  combustion, because of the copious exchange of carbon with the ocean and the land surface. However, the CO2 concentration in the air remains higher than it would have been,
  because of the larger inventory of CO2 in the atmosphere/ocean/land carbon cycle. ”

  Det är här det brister i förklaringen – om ett överskott koldioxid från atmosfären blandar sig med en 50 gånger större reservoar så finns det ingen anledning i världen varför denna reservoar skulle öka transporten till atmosfären mer än marginellt.

  Förklara gärna vad det är som händer.

 94. Lennart Bengtsson

  När det gäller kolcykeln rekommenderar jag verkligen David Archers bok i Princeton Primers. Kan laddas ned från Amazon.

 95. När det gäller kolcykeln rekommenderar jag verkligen gymnasiets bok i grundläggande fysik 😉

 96. Lennart Bengtsson

  Käre Montelius,

  Du verkar ju ändå vara en förnuftig figur som borde kunna skilja på netto och brutto.
  Den förväntade livstiden för en CO2 molekyl i atmosfären är (750/210)/ år eller 3.5 år( det är detta som ser med C14 från bombtesterna). 750 Gton i atmosfären och 210 Gton är totalflödet
  medan den tid det tar för en CO2 molekyl att förflytta från atmosfär till hav är ( 210/2) år eller 100 år (utbytesflöde/nettoflöde)
  Se vidare information hos Broecker and Peng 1982.

  Med vänlig hälsning
  LB

 97. Käre Bengtsson,

  netto är som du säkert vet resultatet av två bruttoflöden. När du kan beskriva de två bruttoflöden som finns så kommer nettoflödet att följa som ett brev på posten.

  Sätt upp en enkel modell och som beskriver de två bruttoflödena så kommer förhoppningsvis att klarna; det är inte svårare än så.

 98. Lennart Bengtsson

  Montelius

  Du undviker huvudfrågan som berör C14 bombkurvan och därmed hela kolflödesprocessen. Om man plötsligt tillsätter ett mindre antal CO2(14)isotoper i ett flöde atmosfär till hav så har ju inte det återgående flödet samma antal CO2(14) isotoper i sitt flöde eftersom det har varit föremål för utspädning osv osv.
  Det är ju som att man av misstag hällt sin grogg i badkaret och sedan tro att man kan skopa upp samma drickbara grogg ur badet efteråt. Om konjaken i groggen sedan är C14 isotoper så inser alla att konjaken snabbt försvinner inte minst om man dabbar sig flera gånger

 99. bength

  #93 Johan M.
  Om det vore så att CO2 bara löstes i havet så skulle din analys stämma, men enligt nedanstående KU-inlägg från 2013 så reagerar CO2 kemiskt till andra former i havet som inte växelverkar direkt med atmosfären. Dessa jämviktsreaktioner går i båda riktningarna, vilket innebär att kolatomerna då ”byter plats” med varandra. För ett absorberat överskott av CO2 så spelar det ingen roll, men för CO2 med C14 så byts dessa delvis ut mot CO2 utan C14 som sedan kan återgå till atmosfären. Återflödet av CO2 med C14 från havet till atmosfären blir därmed mindre. Detta skulle kunna förklara den långsammare nettoabsorptionen för ett överskott av CO2 i atmosfären jämfört med ”bombkurvan”.
  https://klimatupplysningen.se/revellefaktorn-lika-viktig-klimatkansligheten/

 100. Göran J

  Lennart Begtsson #49

  Tack för dina svar men du skriver att CO2 är en av kontrollknapparna men vilka övriga ”knappar” finns det?

  Du skriver också att ”Effekten ökar med koncentrationen” enligt min kurva så minskar effekten med koncentrationen? Se texten på värdena under kurvan. Borde kurva se annorlunda ut? frågan gäller den övre svart/gröna kurvan i diagrammet.

  Hur stora minskningar i CO2 utsläppen skall det vara för att det skall synas på CO2 mätningarna. Jag kan inte ens se ett litet hack i kurvan CO2 Concentration at Mauna Loa Observatory, Hawaii för den perioden.

  Tyvärr måste jag också tillstå att informationen från NOAA inte alltid är opåverkade genom diverse justeringar som passar in i ”berättelsen”. Se gärna hur man mannupulerat temperaturkurvorna för USA och ”justerat” historiska temperaturerna bl.a. 1930 talet.

 101. Johan Montelius

  Bengtsson

  Jag skulle vilja säga att jag sätter fingret på det bomkurvan säger oss. Du är det på spåret när du säger att ”..eftersom det har varit föremål för utspädning osv osv.”

  Hur stor är denna utspädning och vad är det för slutsatser vi kan dra? Vi kanske kan komma överens om att utspädningen är så stor att den reservoar vi blandar upp C14 atomerna i är bra mycket större än atmosfären (säg x40 eller x50, den är bra mycket större än x2).

  Vi vet också att denna utspädning går relativt snabbt, storleksordningen 50 år. Så mängden koldioxid som transporteras mellan de två reservoarerna är stor ( storleksordningen 100 GtC) .

  Låt oss säga att systemet är i jämvikt och att vi aldrig gjort några utsläpp av fossilt koldioxid. Vad kommer att hända om vi släpper ut 10 GtC fossilt koldioxid? Kommer transporten från atmosfär till hav vara den samma? Kommer transporten från hav till atmosfär vara den samma?

  Jag hoppas vi kan vara överens om att transporten från atmosfär till hav ökar (brutto). Den transporten är direkt proportionell mot koncentrationen i atmosfären,

  Kommer transporten från haven att öka?

  Det är frågan och det är det som bombkurvan ger oss svaret på.

  Din analogi med grogg i badet är inte så dum men du måste tänka tanken ut.

 102. Johan Montelius

  #99 bength

  Det är sant som du säger det är bra mycket kemi som är inblandat och mängden kol i koldioxidform i haven är inte speciellt stor.

  Dock – dessa kemiska processer lyder väl under massverkans lag? Ökar vi koncentrationen i ena änden så förskjuts reaktionen. Det kan naturligtvis finnas kemiska processer där vi har en begränsning som gör att transporten inte kan fortgå men det verkar i inte som om detta var ett problem under bombkurvans tid. Under tiden från 1963 fram till idag så verkar det som om storleksordningen 100 GtC om året transporteras igenom dessa kemiska processer . C14 är bara en markör; av allt koldioxid som fanns i atmosfären 1963 finns bara en bråkdel kvar idag – resten är uppblandat med en stor reservoar av .. karbonatjoner.

  Man kan notera att Revelle et.al. kom fram till att det måste finnas en mekanism som fördröjde upptaget av koldioxid i haven 1959 – dvs långt innan vi hade siffror från bombkurvan.

 103. Björn Österlöf

  93 Johan Montelius
  Visserligen är reservoiren kol i havet 50 ggr större än i atmosfären, men är det inte så att det är den långsamma omblandningen i haven som spökar? Om ett tillskott av CO2 på t.ex. 100 enheter till atmosfären skall reduceras till jämviktsmängden 2 enheter, så förutsätter ju det en perfekt omblandning i haven, och denna omblandning anses ju vara på tidsspann om 1000-tals år. Men jag håller helt med om att det måste vara en absurd tanke att någon större mängd skulle stanna i atmosfären för alltid. Det måste vara helt omöjligt. Och faktum kvarstår att bombkurvan visar på en snabb reducering av C14-kol, vilket måste tyda på att den blandas med en mycket stor reservoir i haven, om än inte hela havsvolymen. Kan det vara så att bombkurvan indikerar att omblandningen i haven faktiskt är snabbare än vad man har trott?

 104. Johan Montelius

  #103 Björn Österlöf

  ”..och denna omblandning anses ju vara på tidsspann om 1000-tals år.”

  Den ansågs inte vara 1000-tals år innan klimathotet var tvungen att få en plattform att stå på. Innan dess var det ingen tvekan om att den snabba omsättningen skulle göra att vårt fossila bidrag inte skulle göra till eller från.

  ”.. bombkurvan indikerar att omblandningen i haven faktiskt är snabbare än vad man har trott?”

  Bombkurvan snarare verifierar att omsättning är så snabb som vi trodde och att alla idéer om att den skulle var långsam är önsketänkande – önsketänkande från de som så gärna vill att det skall vara vårt fossila bidrag som står för hela den ökning vi sett.

  Man kan diskutera detaljer i bombkurvan och om 100 GtC går ner till 2 eller 5 GtC efter 50 eller 60 år men det är detaljer om man jämför med ….. hälften av det vi släpper ut stannar i atmosfären (som inte ens IPCC/Bern-modellen hävdar).