Fixeringen vid koldioxid dränerar vett och sans ur politiken

bonde uppror

Bild: Lantbrukarna protesterar i Berlin

Perspektiv och proportioner går förlorade med en tydlig korrelation till koldioxid i den politiska debatten. Debatten spårar ur på rad ett. Axiom #1 är att Parisöverenskommelsen måste hållas. Axiom #2 är att inom EU beslutade koldioxidminskningar måste hållas. Axiom #3 är att  konsekvensanalyser är klimatförnekelse. IPCC WG1 ignoreras konsekvent. Strategi för att lura allmänheten om extremt väder – Klimatupplysningen

Axiom #1. Vid COP21 i Paris 2015 kom FN:s länder överens om att en lagom global medeltemperatur är maximalt 2 OC över den planeten hade vid slutet av lilla istiden. Men sträva efter 1,5 OC. Nu är vi nära 1,5 OC. Därav klimatkris som budskapet för att hålla liv i klimatpolitiken. Målet för global medeltemperatur är politiskt och har ingen vetenskaplig grund.

Axiom #2. EU:s medlemsstater har kommit fram till en kompromissad enighet om vilka åtgärder som ska genomföras. Alla diskussioner, åtminstone i Sverige, utgår från att det samlade programmet Fit for 55 inte ifrågasätts.

Axiom #3. Att ifrågasätta någonting av detta och begära en konsekvensanalys är hädelse. Vederbörande får räkna med att kölhalas och tystas i den offentliga debatten i stormedia. Ser ut att vara generellt i västvärlden.

Klimatpolitiken är till för ett problem, som troligen inte finns

Ett perspektiv som helt saknas i den svenska politiken är att om Sverige försvinner från planeten med sin promille av de globala koldioxidutsläppen är påverkan på global medeltemperatur minus 0,003 OC till år 2100.

De som driver jakten på CO2 är inte mottagliga för de fakta som visar, att CO2 bara har en liten påverkan på klimatet. En delförklaring.

Professorerna W. Happer och W. Wijngaarden har visat att en dubblering av atmosfärshalten från dagens ca 420 ppm medför en klimatpåverkan på cirka 1 OC. En dubblering skulle med nuvarande ökningstakt på genomsnittligt  2,1 ppm/år ta cirka 200 år. Det leder till insikten, att  de 0,05 OC/decennium som koldioxiden ger inte förklarar aktuell ökningstakt 0,14 OC/ decennium. Det måste således finnas andra naturliga förklaringar.

Med det resonemanget så innebär total nedstängning av Sverige en tredjedel av 0,003 OC alltså  0,001 OC. Det är så nära noll att det inte ens är mätbart.

The Greenhouse Effect, A Summary of Wijngaarden and Happer – Watts Up With That?

Atmofärshalten av CO2 har ökat oavbrutet med ökad hastighet från 1960 och framåt. Inte ens under pandemiåret 2020, då utsläppen sjönk med ca 6 %, märktes något hack i kurvan. Statistik i diagramform över nettoökningen per år bekräftar tydligt sambandet att ökningen sker efter ändringen i global temperatur. Mellan El Niño-toppar i global temperatur mellan 2016 och 2023 – 2024 har det varit temperaturpaus i åtta år.(UAH m.fl.) USA:s landtemperatur mätt vid 114 stationer, som är opåverkade av UHI, har det nu varit temperaturpaus i nitton år. (NOAA)

temperatur El Nino

Om observationer från verkligheten får vara med i diskussionen finns ingen anledning till hysterin och ”axiomen” får  inte ens nämnas.

Humlum visar att koldioxidökningen har en eftersläpning mot temperaturökningen på 9 till 12 månader. Så temperaturökning först och sedan koldioxidökning sedan. Alltså ett faktum inte bara i geologiskt långa perspektiv.

Temperatur o CO2

Humlum sammanfattar i tio punkter läget för planetens klimat. I punkt 10 säger han att observationer bekräftar variabiliteten av långsiktiga meteorologiska och oceanografiska tillstånd, men stöder inte en pågående klimatkris.

Humlum-State-Climate-2023[5].pdf (thegwpf.org)

De flesta vill tro att vi lever i upplysningens tid.

Men vi blir allt fler som upplever att vi lever i mörkläggningens tid. Nästan vad du än tittar lite närmare på, så är det obegripligt hur orealistiska visioner får allt mer utrymme. Perspektiv och proportioner är i många av klimatpolitikens irrvägar rent surrealistiska. Men ändå lagfästa.

Som sagt, de mål man enades om – drev igenom – i Paris har svag koppling till vetenskap. De är politiska och ouppnåeliga med ’koldioxidratten’ till mänsklighetens förfogande. 2 OC är eventuellt inom räckhåll utan mänskliga ingripanden. Därför hotas nu med 1,5 OC.

För EU:s vidkommande har Parisöverenskommelsen lett till Fit for 55. Avsikten är att reducera utsläppen av växthusgaser med 55 % till 2030 med start 1990. En helt orealistisk målformulering med många olika  ingående procenttal och tidpunkter. EU har minskat sina utsläpp med 27 % till 2022. En inte oväsentlig ’hjälp av pandemiåren’. Vem kan seriöst tro att vi nu ska fixa 28 % på sex år. Förutsatt att vi slipper fler pandemier eller finanskriser på 2020-talet?

utslapp EU

          Ingen av de bärande planerna är realistiska varken att genomföra eller ger avsedd nytta

Det hela spricker redan på energiförsörjningen. EU ålägger medlemsstaterna en stor andel av elförsörjningen att vara förnybar. EU är trots allt inte så stor andel av världen. Vind och sol utgör 5,3 % av världens totala energianvändning. 85 % är kol, olja och gas. Samtidigt som en stor del av Jordens befolkning har berättigade krav på tillgång till mer energi till överkomliga priser, planerar västvärlden för Net Zero – netto noll – utsläpp genom att eliminera fossila bränslen.

Det i sin tur spricker på att sol på våra breddgrader är det absolut minst effektiva sättet att producera el. Det näst minst effektiva är vindkraft. Det som gör det omöjligt med bibehållen ekonomi är intermittensen. Att elsystemet i ett högteknologiskt land måste ha ett elsystem som är stabilt och levererar el av hög kvalitet. Tillräcklig effekt på rätt plats vid rätt tidpunkt. Alltid.

EU:s största ekonomi Tyskland har med sitt gigantiska experiment die Energiewende förstört inte bara sin egen infrastruktur för el, utan också gett en negativ påverkan på grannländerna.

Vätgashypen startade med ett stort problem som söker sin lösning. Genom lagring av elenergi i vätgas när det blåser överskott ska den volatila leveransförmågan från vindkraft hanteras. Volymer och kostnader gör det obegripligt vilket grepp detta fått om energi- och klimatpolitiken. Installerad vindkrafteffekt som tar vägen via vätgas till el igen, har en verkningsgrad på 10 – 15 %. Högst.

Det mesta av de tilltänkta nya användningsområdena för vätgas saknar vetenskapligt underlag. Det används idag för tillverkning av gödningsmedel och för avsvavling att råoljan. Den tillverkas nästan helt genom reformering av metan från naturgas, vilket är väldigt mycket billigare än så kallad grön vätgas, alltså spjälka vatten med elektrolys. En enormt elslukande process.

Då det krävs mer energi för att skapa vätgas än vad vätgasen kan generera är det heller inte meningsfullt att kalla vätgas för en energikälla. Vätgas bör snarare betraktas som en energi­bärare, som dessutom är föremål för betydande lagrings­kostnader. Vätgas är svår att lagra, är mycket reaktiv och om den läcker ut är den också en potent växthusgas.  Henrekson och Sandström: Är vätgas en ny grön bubbla? | SvD Debatt

Sammanfattas kort och koncist med professor Samuel Furfaris ord ”make no sence to produce – make no sence to use”.    

Sverige satsar på att producera fossilfritt stål med hjälp av vätgas. Trots det  som sagt ovan, och det borde var lätt  att förstå. Det är en tung andel av åtagandena gentemot EU:s Fit for 55. Stålprojekten Hybrit och H2 Green steel behöver lika mycket el som halva vår nuvarande elproduktion. Frågan är hur mycket pengar som hinner kastas i detta svarta ekonomiska slukhål innan insikten att det inte går får fäste. All tidigare argumentring emot projekten till trots rullar de på. Men det numera bevingade ord som LKAB:s VD Jan Moström yttrade i en radiointervju på frågan hur de ska få tag på all el som järnsvampsprojektet kräver, ”det måste gå”.

Om vi fortsätter den tankebanan och frågar oss vilket elpris som kalkylen tål, så finns inget svar. Vi nöjer oss med att citera professor Jan Blomgren. Han i princip dödförklarar stålprojekten eftersom det krävs att någon annan tar förlusterna genom att producera el och sälja till pris som ståltillverkningens kalkyl tål. En rimlig bedömning baserad på ekonomie doktor David Sundéns rapporter om hur elsystemet och prismekanismerna påverkas av den enorma marknadspåverkan en så här stor ökning av elbehovet på kort tid.

Så vad finns kvar av världens bästa klimatpolitik? Elektrifiera trafiken och CCS-teknik. Med Volvo som undantag verkar de stora biltillverkarna i Europa notera att marknaden blir alltmer avog till elbilar. Alla tillkortakommanden som är till problem för ägaren gör köparna ovilliga att betala så mycket mer för sämre användbarhet vilket syns i statistiken. Bristen på viktiga material för batterier gör att skalfördelar när volymerna ökar uteblir. Hur man än vrider på saken kommer Sverige att ha kvar 80 % ICE i personbilarna 2030. Inte ens chefen för International Energy Agency (IEA) tror att EV löser några klimatproblem, ens om 10 % av världens bilflotta på 1,5 miljarder bilar skulle bli elbilar, som målet är.

CCS återstår då att hoppas på. Bio-CCS är väl minst omöjligt. Det innebär att dra koldioxid ur rökgaser i skorstenen på biobränsleeldade kraftvärmeverk och vid cementproduktion, görs flytande och skeppas till slutförvar. Troligast på norsk havsbotten. Håller inte heller ens för en ytlig granskning. Målet som formulerats är 10 Mtoe / år. Även denna process kräver mycket energi som reducerar verkets leveransförmåga. Uppskattning från norska pilotprojekt pekar på kostnader kring minst 5000 SEK/ton koldioxid. 50 miljarder / år. Det är dessutom ett självbedrägeri. Man är ju överens inom EU att koldioxid från förbränning av biobränsle ’egentligen inte finns’. Man behöver inte räkna den som utsläpp. Men det geniala är att det som fångas och begravs får  vi räkna av från den otäcka fossila koldioxiden. Raden av misslyckade och stoppade CCS-projekt globalt är mycket lång. MIT listade 2016 44 projekt. Omvänt idag finns inget lyckat exempel och påverkan på atmosfärens CO2-halt är noll, men kostnaderna är enorma.

      Bönderna är ’kanariefågeln i kolgruvan’. De når först smärtgränsen med EU:s klimatpolitik

Vanlig enkel grundskolematematik räcker för att klä av de enorma och kostnadskrävande politiska projekten, som till stor del är ogenomförbara och inte kan ge de resultat de syftar till.

Genomförandet av planerna kräver att koldioxid beskattas hårdare med utsläppsrätter. Det kräver också skyddstullar mot ’fulproducerade varor’. Det driver på den ekonomiska efterkälke som Europa satt sig på. Det sätter turbofart på inflationen och  gör oss alla fattigare när allt blir dyrare.

Europas lantbrukare revolterar.  Nederländerna, Tyskland, Frankrike i täten. Därför att jordbrukarna är de som först når en smärtgräns med EU:s klimatpolitik och drömmar om netto noll.
Why European farmers are revolting – YouTube

Kommer vi att vakna innan vi ordnat ett totalitärt planekonomiskt system. Är lantbrukarna ”kanariefågeln i kolgruvan” som väcker politikerna? Klarar demokratin att överleva? De som ifrågasätter målas i de hemskaste färger. Än så länge.

Arma land. Stoltserat med världens bästa klimatpolitik, som visa sig vara en bubbla. Hade en gång världens bästa elförsörjning, men dribblade bort den i politisk dumhet.

Klimatdata borde inte inge oro – Klimatupplysningen
COP28 – Eftersnack – Klimatupplysningen

Evert Andersson och Mats Kälvemark

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Evert och Mats ni har på ett enastående sätt samlat hela klimathotsfrågans politiska vansinne i ett nötskal.
  Tackar och bugar😇.
  För den läskunnige, som har förmåga att tänka själv, borde artikeln innebära att det går upp ett ljus. Utan civilisationens fossila bränslen tvingas vi tillbaka till förindustriell tid.
  För dem som inte har förmåga att tänka själva, likt hela det politiska etablissemanget, borde det räcka med att konstatera att utan de fossila bränslena kommer västvärlden att svältas ut.
  I mina ögon är Ian Plimers serie med ”the Little Green Book” I, II och III särskilt del I ”for ankelbiters” dvs förskolenivå precis vad allmänheten skulle serveras för att vakna. En parallell till det suveräna bondeupproret. Ett mer konkret uppvaknande vore om vi alla tvingades odla fram den föda vi behöver för att överleva ett år – utan civilisationens, de fossila bränslenas, hjälp.
  Utan bönder ingen mat
  Utan de fossila bränslena ingen civilisation – som ordföranden för COP28 påpekade.
  Många har liknat västs klimathotspolitik med Lysenkoismen, tänker man till kanske den är än värre.

 2. Jax

  Här en kommentar från magasinet Konkret som tycker att det bara är irrelevanta gamlingar som anser att CO2s roll är överskattad:

  https://magasinetkonkret.se/huitfeldt-sprider-klimatfornekarnas-budskap/?fbclid=IwAR0SMfZEU4DmHzgjCBpAjfBL5ArVBqFJ3Eaws_BChQDuGAwCTAhamELmpMc_aem_AUnpB_7u3OrIsjfRSJY5qPOTD20qLah1S1S9hRY9i7ZWVUNfI779ZhzqNHSsOrXJteyp4MlfDFdNg5lkqiS832IB

  Med en mycket raljant ton avfärdar de Clintels alla exempel i deras film. Framförallt verkar de tycka att åldern på de sakkunniga gör dem helt opålitliga.

  ” Men hur många gånger detta än påpekas så faller en del människor för de här personernas titlar och för att vissa av dem är gamla, ofta väldigt gamla, forskare som emellertid sedan länge trillat ut i diket. Varför vända sig till några av de många tusen aktiva klimatforskare och ännu fler experter som finns, när det finns en 81-årig fysiker som bloggar surt om klimatfrågan?”

 3. Ann lh

  # Jax, vem är denne Mathias Cederholm som från sin övertygelse kan sätta sig över verifierad naturvetenskap?

 4. Adepten

  Evert och Mats. Well done🤩 Finns inte mycket att tillägga.
  CCS är som att sopa ”skräpet” under mattan.
  CCU kan vara bättre om det omvandlas till flyg- och fartygsbränsle eller något annat nyttigt.

 5. Mats Kälvemark

  #2 Jax
  Attackerna i Magasinet Konkret på filmen Cimate: The Movie är ju rent klimatfanatiskt trams. 100% känslobaserat dravel, inte en bokstav förankrad i verkligheten och lätt kontrollerad vetenskap. Bekräftar att det handlar om religiös övertygelse och att Klimatkyrkan som religiös rörelse är en realitet på samma sätt som Islam och Krsitendom. Temperturdiagram från kända källor redovisade i vår artikel liksom Ole Humluns redovisning av en time-lag som visar att först kommer temperturökningen sedan ökningen i atmosfärshalt är exempel på enkla, lätt kontrollerade källor. Bekräftar också att när de trogna i Klimatkyrkan saknar argument så höjer de i stället röstläget.
  De borde tvingas läsa bl.a. :
  https://wattsupwiththat.com/2024/01/25/dr-roy-spencer-new-article-on-climate-models-vs-observations/

 6. Mats Kälvemark

  #5 Mats
  Bättre länk till Roy Spencer:
  https://www.heritage.org/environment/report/global-warming-observations-vs-climate-models

 7. Lasse

  #2 Varför vända sig till forskare som är aktiva i en miljö där konsensus premiers med forskningsanslag 😉
  Det räcker väl som motfråga?

  Fit for 55 används nu i EU debatten. Men hur skall man undgå att välja hela reaktionära menyn när man enbart vill se stopp för fit for 55? AfD , SD och andra på ytterkanten har anammat missnöjet med förd klimatpolitik, men de ogillar så mycket mer som inte har ett dugg med klimatpolitiken att göra.

  Hur skall vi kunna klara av EUs sänkningsmål.
  Ett par nya kärnkraftverk. Det fungerade bra för 60 år sen.
  https://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2008/Januari/Sverige-brot-trenden-pa-70-talet/
  ”Från det att den första reaktorn i Oskarshamn togs i drift 1972, till att Forsmark 3 startades 1985 hade Sverige minskat sina koldioxid- utsläpp med närmare 30 procent. ”
  ”Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 33 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad. ”

  Det blir väl tillräckligt fit?

  Nån som skärskådat Stockholm Exergis CO2 avskiljning?

 8. Jax

  #2 Ann lh

  Är väl denne?

  ” Mathias Cederholm, är disputerad i historia vid Lunds Universitet. Han har undervisat och forskat vid Historiska institutionen, och undervisat vid utbildningen i Europastudier, vid LU, och har hållit kurser i bl.a. omvärldsanalys och historia. Han har också mångårig erfarenhet som skribent i en rad tidskrifter och som föreläsare i ämnen kring historia och internationell politik. Hösten 2019 var han även gästlärare i våra ämnen vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Våren 2019 bistod han kommittén ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet” med en kartläggning av MIK-material och -metoder i Sverige.”

  Taget från allefonti.se

 9. Ann lh

  # 8 Jax, tack!
  M.a.o., ännu ett exempel på universitetens förfall.

 10. Lasse

  https://www.youtube.com/watch?v=sGy3lTFpy8s

  Tony Heller om hur NASA vill koppla folks tro på CO2 till katastrofal temperaturutveckling.
  Med lite kritiskt tänkande och gamla stubbar faller försöket.

  Det har varit varmt förr.

  Humlums 10 punkter kunde varit fler.
  Den viktigaste:
  Rekordskördar borgar för en bättre situation för globens matförsörjning. Trots krig på jordbruksmark. Transport av föda ökar trygg försörjning . Transport och skörd som baseras på fossila bränslen. Tacksamheten borde vara enorm hos den del av världen där mat är viktig.
  Vi har mat så det räcker, den är mer överviktig här 😉

 11. stig morling

  Stort tack, Evert och Mats. Jo, en för mig en fråga, vars svar jag nog inte får: Om man (dvs den styrande politiken) efter några år upptäcker, att trots en måttlig och ”balanserad” CO2-halt har man inte noterat någon ”förbättrad” klimatkontroll, vad skall man då påvisa för empirist samband till läget?
  Tills vidare efterlyser jag fortfarande en fundamental förståelse från de styrandes sida inför två frågor – ”Är det riktigt säkert?” och ”Du förstår väl ytterst sällan vad jag menar?”
  PAX ET BONUM
  Stig

 12. Sören G

  Är inte den viktigaste frågan ”Varför skulle ett varmare klimat vara ett hot? Enligt all statistik har det inte blivit fler extrema väderhändelser fast den globala medeltemperaturen är högre nu än under Lilla istiden.
  Historiskt blomstrade kulturerna under varmperioderna och kollapsade när det blev kallare

 13. Daniel Wiklund

  Jag gör som Ann lh, jag tackar och bugar. Har just skottat snö I en timme. Imorse var det minus 13 grader, så snön är torr. Jakten på koldioxid har kanske börjat ge resultat. Vi har vinter fast det är april. Då är det dags att köra bil istället för att cykla. For ut på cykeltur redan halv 7 för att hinna före snöovädret. Vill citera PCR uppfinnaren Kary Mullis. ” Hade alla glömt att vi bara var stora myror. Var det någon som övertygade oss om att vi själva plötsligt blivit gudar bara för att de flesta religioner mist sin charm. Att vi nu var världens herrar och väktare av status quo. Att exakt de klimatförhållanden som händelsevis råder på jorden idag, på det heliga 1900-talet, Klimatets århundrade 001, det första året av människans dominans över naturen, ska råda för alltid, I evigheters evighet. Just nu har vi de bästa arterna. Inga ska gå under och inga nya är välkomna. Biologi tillåts inte längre, nu är det miljövårdsverket och IPCC som bestämmer. Evolutionen är över”. Det här skrev Mullis för 25 år sen. Han var drygt 50 år när han skrev. Den åldern är kanske godkänd. Jag är så gammal så jag har träffat en som var med om den senaste klimatkatastrofen i sverige. Min farfar föddes den 28 juni 1866. När det var kvar is på träsket i byn utanför Piteå, likadant året efter. Han hade 9 syskon. Han blev trots den tuffa starten 91 år. Då var det klimatkris, inte nu.

 14. Jan Ågersten

  Malcolm Roberts är senator för Queensland i det Australienska parlamentet har lagt upp filmen `Climate: The Movie ‘på sin YouTube kanal. Tänk om vi hade någon i vår riksdag som vågade göra detsamma. Alla i riksdagen duckar frågan om kärnan i klimathotsnarrativet.

 15. Magma

  #2 Ajax, 5 Mats
  ”De borde tvingas läsa …”
  Varför inte uppmana dem att läsa IPCC WG1 rapport …

 16. Magma

  #4 Adapten
  ”CCS är som att sopa ”skräpet” under mattan”
  Och så ökar det dessutom energiförbrukningen med ca 30% för samma effekt ut …

 17. foliehatt

  Humlumlänken i artikeln funkar inte.

  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2024/03/Humlum-State-Climate-2023.pdf?mc_cid=904e98d7e3&mc_eid=f14acc6542

 18. Lennart Bengtsson

  Huvudproblemet är att de som uttalar sig i klimatfrågan är okunniga om fysiken och saknar förmåga att ta till sig vad som tydligt beskrivs i IPCC WG1 rapporter under de senaste decennierna. Det är emellertid inte dramatiskt nog och därför vill diverse andra klassens klimatskribenter lägga till lite extra för att folk skall bli skrämda och uppjagade.

  Att IPCC genomfördes var för att ge samhället bästa möjliga sammanställning av jordens klimat. Detta håller nu på undermineras av oseriösa aktivister. Tyvärr tvingas jag notera att de hittills har lyckats i sitt förstörelsearbete.

 19. Mats Kälvemark

  #17 foliehatt
  Hoppas denna länk funkar:
  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2024/04/Humlum-State-Climate-2023.pdf

 20. Gabriel Oxenstierna

  Jan Å #14

  Det har vi ju. Elsa W.

  Eller Jessica Stegrud, SD

  Eller Ericson i Ubbhult

 21. Brutus

  # 8 och 9 : Jag får intrycket att de flesta ”klimatforskare”, som yttrar sig, inte är inriktade mot naturvetenskap. Sannolikt har de bara grundskolans kunskaper i bagaget. Vad skall de då luta sig emot? Svar : SPM och alarmartiklar förmedlade bl a av CCN och TT. Varför gör de så ? Svar : Det ger forskningsanslag och uppmärksamhet. Vore bättre om de ägnade sig åt fördjupning inom ramen för sitt avhandlingsområde eller hellre ta ett hederligt jobb.

 22. Gabriel Oxenstierna

  Stig M #11

  ”en fråga, vars svar jag nog inte får: Om man (dvs den styrande politiken) efter några år upptäcker, att trots en måttlig och ”balanserad” CO2-halt har man inte noterat någon ”förbättrad” klimatkontroll, vad skall man då påvisa för empirist samband till läget?”

  Min uppfattning är att CO2-halt och temperaturutveckling har ett kausalt samband som är ’tvärtom’ dvs från
  dT -> dCO2

  Dvs tvärtemot vad klimatkyrkan predikar (dCO2 -> dT).

  Det är ökande temperaturer som gasar ut CO2 främst ur haven, och detta drivs till allra största delen av en naturlig variation som handlar om solcykeln, där vi haft ett ’grand solar maximum’ i mitten av 1900-talet.

  CO2-halten kommer att bli ’måttlig’/balanserad helt av sig själv, efterhand som klimatet nu helt av sig självt går in i en svalare era.
  Många kommer att bli mycket förvånade efterhand som klimattrenderna vänder trots att de antropogena CO2-utsläppen fortsätter öka i många decennier till.
  Isutvecklingen i Arktis är en av de första indikatorerna på denna färdriktning.

 23. Lars Cornell

  Det är mycket bra med god pedagogik.
  Men hur förklaras att de två temperaturkurvorna (bild 2 ”temperaturpaus i åtta år” och 4 ”UAH Staellite-Based”) inte stämmer överens?

 24. Mats Kälvemark

  #23 Lars
  Har du observerat att X-axelns tidskala inte är densamma i de båda bilderna? Du måste identifiera enskilda år. UAH är ju dessutom med i 2:an också.

 25. stig m #11
  ’Tills vidare efterlyser jag fortfarande en fundamental förståelse från de styrandes sida inför två frågor – ”Är det riktigt säkert?” och ”Du förstår väl ytterst sällan vad jag menar?”’
  Och vad ska dom säga till alla dom som blivit bestulna på sin framtid och sina drömmar?

 26. AxelW

  Den i särklass största investering som världen gör är jakten på CO2.
  Man kan då önska att stora forsknings resurser satsas på att undersöka om den CO2 som kommer från olja kol och gas verkligen påverkar jordens temperatur. Hittills verkar inte detta vara fallet.
  Denna forskning måste tolkas kontinuerligt och inte som nu anses helt vara avgjord.

 27. Mats Kälvemark

  #26 AxelW
  Kloka ord. Ett bra exempel på idiotin att resonera kring är vätgasstålen i norr. De kommer sammantaget att kräva lika mycket ny el som halva vår nuvarande förbrukning Kostnaderna blir av storleksordningen 2000 miljarder kr inklusive kostander för nödvändig uppbyggnad av infrastruktur och produktionskapacitet. Allt detta skall ställas mot den beräknade klimateffekt (bas IPCC:s modell TCR 3.0 grC) som kan nås om förespeglade 10% av de svenska utsläppen kan elimineras. Kalkylen ger 0,0003 grC och om vi tror på Happer 0,0001 grC.
  Obegripligt vettlösa projkt, men politikerna sitter så inkörda och bakbundna in i EU:s klimatnarrativ och verkar inte komma ur detta. Arma land Sverige.

 28. Jan Ågersten

  #20 Gabriel Oxenstierna
  Har du lust att länka till filmerna på deras respektive YouTube kanal. För jag kan inte hitta dem.

 29. ”Kommer vi att vakna innan vi ordnat ett totalitärt planekonomiskt system.”

  Det är den springande punkten! Tyvärr har fakta ingen betydelse för den som ser klimatalarmismen som ett verktyg för att förverkliga ett totalitärt plansamhälle. Och inte heller för den stora massan av nyttiga idioter som inte förstår eller har ambition att tillgodogöra sig fakta.

  I Frankrike börjar nog politiker och klimatalarmister förstå att klimatmålen inte går att uppnå. Vad vill de då göra? Jo, drastiskt minska produktion, konsumtion och transporter för gemene man, vilket inte är möjligt under ett demokratiskt styrelseskick. Detta budskap upprepas nu dagligen av MSM. Nyligen, under bilkörning lyssnade jag med ett halvt öra till delar av ett program på France Inter, motsvarigheten till SR P1. Där intervjuades ordföranden för ett halvstatligt utredningsinstitut. Han hade just avslutat en utredning som skulle presentera ett åtgärdspaket för att landet skulle kunna mildra konsekvenserna av en förväntad temperaturstegring om 4° till sekelskiftet. Mannen kokade av ilska, bl.a över att medborgarna, som inte förstår sitt eget bästa, fortfarande kan rösta bort politiker som vill besluta om de oundvikliga radikala åtgärder som måste till för vår överlevnad.

  I Frankrike finns dock två jokrar i det klimatpolitiska spelet. Le Pens RN (f.d FN) och en stor aggressiv muslims minoritet vilken, tycks det mig, inte är intresserad av sänkt levnadsstandard för att rädda planeten.

 30. Några anmärkningar:

  1. ”De 0.05° C/decennium som koldioxiden ger förklarar inte aktuell ökningstakt 0,14 OC/”. Det finns en timelag. Klimatkänsligheten 1.1° är ECS = Equilibrium Climate Sensitivity. Du får relatera ökningstakten till forntida CO2-ökningstakt. Kan ge bättre förklaring, men inte total.

  2. Att Sverige står för en liten del av utsläppen håller inte som argument. I så fall skulle t ex USA kunna argumentera att de är utan betydelse utifrån varje delstats utsläpp. Många bäckar små .. .

  Men i stort håller jag med.

 31. Daniel Wiklund

  # 30 Stig R Då kanske vi ska börja tänka utsläpp per län då. Hur stor är bäcken som Sverige står för. Syns den ens. Ingen risk att man drunknar i den i varje fall. Klimatkänslig eller inte. Här i Luleå har vi mer snö den 7 april än vi haft på 50 år. Och den kallaste inledning på april vi haft på minst 70 år.

 32. Björn

  Ja, fixeringen vid CO2 är obegriplig. Ja och vidare är det konsekvenser som man i första hand borde analysera innan man inför lagar som inskränker på demokratisk väg vunna fri- och rättigheter. Att fritt välja teknik, att tala och tänka fritt, att röra sig fritt etc är vad vi har uppnått för att få ett väl fungerande välfärdssamhälle. På alla nivåer har detta tillkommit genom det som kallas för ”trial and error”, där de värsta misstagen har valts bort. Skall nu detta väl beprövade välfärdssystem ersättas med framtvingad s.k ”grön teknik”, vilken rubbar hela grunden för samhällets stabilitet, där levnadsvanor och kultur inte längre gäller. Hur kan vi tillåta en nära total samhällsupplösning på grund av en demonisering av den viktiga gasen CO2 som är en av förutsättningarna i fotosyntesen för att upprätthålla vår livsmedelsförsörjning? En klimatforskning som inte inser detta problem bör inte omnämnas i sammanhanget forskning eller vetenskap.

 33. Benny

  Beräkningar och modeller som körs i dator om CO2:s påverkan på klimatet är bara ”mumbo jambo” för att förvilla. Svaren finns redan geologiska data och skrivna historiska dokument det är bara att använda fakta. Tyvärr är det så att klimatdårarnas kamp mot verkligheten backas upp av mäktiga ekonomiska krafter typ skattehöjningar av politiker som vill öka sin makt och globala klimatkapitalister som ser ”grön” energi som ett medel att sno åt sig än mer av våra pengar via bidrag och subventioner till ”gröna” vanvettsprojekt!

 34. Sören G

  När senaste klimatrapporten släpptes påstods det att det var en skärpning från tidigare rapporter. ”Nu har man satt ner foten” enligt en reporter.
  Och nu krävs det kraftfulla åtgärder för att nå 2-graders-målet.
  2-gradersmålet är ett politiskt mål. Ingen kände nog till vad som stod i Wg1.
  SPM som journalisterna och politkerna förmodligen läste skrevs väl innan Wg1 var klar?

 35. Lasselu

  CCU är en befängd ide. CO2 är den lägsta energinivån som kol kan ha. Ingen energi att hämta där.

 36. Ivar Andersson

  CO är giftigt men CO2 har förgiftat den klimathotsreligiösa sekten så att det saknas sunt förnuft.
  Jag brukar fråga: Var ser du klimatförändringarna?
  Alltid hänvisas till någon annan plats som PS eller MSM rapporterat om. Ingen har sett klimatförändringar utan bara väder, som har den egenskapen att det variera över året och mellan åren.

 37. #5 Mats Kälvemark

  Du skriver: ”Temperturdiagram från kända källor redovisade i vår artikel liksom Ole Humluns redovisning av en time-lag som visar att först kommer temperturökningen sedan ökningen i atmosfärshalt är exempel på enkla, lätt kontrollerade källor.

  I grunden samma sak skriver #22 Gabriel Oxenstierna: ” Min uppfattning är att CO2-halt och temperaturutveckling har ett kausalt samband som är ’tvärtom’ dvs från dT -> dCO2, Dvs tvärtemot vad klimatkyrkan predikar (dCO2 -> dT). Det är ökande temperaturer som gasar ut CO2 främst ur haven, och detta drivs till allra största delen av en naturlig variation som handlar om solcykeln, där vi haft ett ’grand solar maximum’ i mitten av 1900-talet. ”

  Ni och många andra skeptiker drar fram detta som ett starkt argument för att koldioxiden inte påverkar jordens energibalans, dvs den globala medeltemperaturanomalin. Men argumentet är inte logiskt, det duger INTE! Att framföra det ger alarmisterna goda skäl att avfärda dem som anför detta argument som vetenskapsförnekare.

  Argumentet bygger på att man vet att endast en mekanism är verksam när det gäller sambandet mellan temperatur och koldioxidhalt i atmosfären.DET VET MAN INTE! Alternativt att man vet att det historiskt har förekommit en signifikant ökning av koldioxidhalten i atmosfären utan en samtidig temperatur ökning DET VET MAN INTE HELLER! Snarare pekar studierna av PETM, en händelse cirka 55 miljoner år sedan då temperaturen steg med mer än 5-8 grader på motsatsen (Wikipedia.) Händelsen tros ha förorsakats av vulkanism: ”The onset of the Paleocene–Eocene thermal maximum has been linked to volcanism[1] and uplift associated with the North Atlantic Igneous Province, causing extreme changes in Earth’s carbon cycle and a significant temperature rise” Såvitt jag förstår finns det flera hypoteser och jag tror inte PETM kan tas som ett bevis för att koldioxiden förorsakar uppvärmning även om många alarmister nog vill hävda det.

  När det gäller mekanismer så vet man att en uppvärmning av havsytan leder till en förändrad jämvikt mellan hav och atmosfär. Partialtrycket av CO2 i havet stiger när havet blir varmare. Det är en omedelbar effekt, men det blir en fördröjning på knappt ett år på grund av att det tar tid för vattnet i ythavet att blandas om.

  En annan mekanism är rimligen förklaringen till fördröjningen på många hundra år i samband med istidernas början och slut. Den snabba växlingen mellan två extremtillstånd, istid eller interglacial antyder att här finns fenomen med positiv återkoppling. Någonting (Milankovitch cykler) leder till en viss temperaturförändring. När den lett till en viss förändring av CO2 i atmosfären förstärks uppvärmning/avkylning och driver jordens tillstånd mot det ena eller andra extremläget såsom typiskt är för ett system med positiv återkoppling.

  Sedan har vi variationerna med årstiderna. De beror inte på havsytans temperatur utan på att gröna växter absorberar CO2 och lämnar tillbaka CO2 från förruttnelseprocesser . På sommaren blir nettot att CO2 absorberas, på vintern blir det tvärt om. Att det verkligen är så kan man sluta sig till genom att jämföra norra och södra halvklotet.

  Logiskt sett kan man INTE dra slutsatsen att det inte kan finnas fler mekanismer än de tre jag nämnt. Kanske kan en ökad CO2-halt i atmosfären leda till en uppvärmning – strålningsfysiken säger att en fördubbling av CO2 i atmosfären ger en förändring i jordens energibalans med 3W/m2 ”allt annat oförändrat”. Eftersom man inte kan anta att allt annat skulle bli oförändrat kan man absolut inte räkna ut hur stor temperaturförändringen skulle bli. Man är hänvisad till att gissa när det gäller storleken och tecknet på alla återkopplingsmekanismer och alla andra ordningens effekter. Typisk sådan: Mer CO2 ger en grönare jord och därigenom ett lägre albedo. Det är inte återkoppling på grund av temperatur utan vad jag kallar en andra ordningens effekt. Skall man försöka beräkna den måste man ta hänsyn till hur växtsäsongens längd påverkats av temperaturförändringen och eventuella andra förändringar i klimatet såsom nederbörd respektive torka. Jag vill mena att det är en omöjlig uppgift även för avancerade klimatmodeller.

  Den förskräckliga klimatpolitiken måste motarbetas och för att få framgång måste man använda vetenskapligt oantastliga argument. Då duger inte: ”IPCC har ju förväxlat orsak och verkan Det är havens temperatur som styr halten koldioxid i luften. Då kan utsläppen inte påverka atmosfärens temperatur. Och temperaturen i havens ytvatten beror på intensiteten i Solens strålning och mängden moln. IPCC har vänt bak-och-fram på naturvetenskapen.” (Från klimatsans maj 2022.) Det är i klartext argumentet från Humlum och i #5 och #22. Detta är enligt min mening kontraproduktivt och förstör kraften i det i övrigt utmärkta inlägget om de tre axiomen ovan.

  Det finns ett till problem utöver det jag redan diskuterat. Kurvan från UAH fram till augusti 2023 borde bytas ut mot den senaste från mars 2024. Då blir de blå linjerna som ritats in ovan orimliga. Sammanbinder man El Nino-topparna 1998 och 2024 får man en rät linje som stämmer rätt väl med trenden från 1979 till i dag. Den horisontella linjen från 2015 är inte mer trovärdig än den man kan dra från 2000 till 2008. (Hiatus i AR5.) På grund av hur linjerna ritats in i grafen från UAH ovan kommer den här sidan på KU nog att te sig oseriös om några år för jag tror inte att ett nytt Maunderminimum kommer att kunna ha någon inverkan före 2030 – om det alls kommer något.

 38. Mats Kälvemark

  #30 Stig
  Att Sverige enbart har 0,1% (=en promille) av de globala utsläppen håller hur långt som helst som argument att vi ska inte i Sverige lägga tusentals miljarder på att jaga tiotusendelar av globala utsläpp då exempelvis Kina svarar för en tredjedel av de globala utsläppen eller om du så vill 330 ggr mer än Sverige. Det vi håller på med är obegripligt korkat och man kan lika gärna bränna sedlar direkt. Om man klarat grundskolans matematik inser man att tusentals miljarder nedlagda i jakten på CO2 får 100-falt större utväxling om de satsas på att Kina (33%) eller hela BRICS (50%) minskar sina. Skicka Greta till KIna vetja.
  Att du sedan inte förstår att om fossil, CO2 orsakar 0,05 grC av de 0,14 grC som är takten för den globala värmningen så måste diffen (0,09 grC) komma från andra, naturliga orsaker. Inte så krångligt väl? Helt i analogi med alla tiotalet värmningar efter senaste istiden. Utan möjlig påverkan av fossil CO2. Med andra ord,
  1. CO2 är inte förklaring till värmingen annat än till en liten del
  2. Temperturen kommer först och driver sedan ut CO2, time-lag ca 10 månader.
  3. Ändrat albedo och ökad globalstrålning har långt större påverkan än CO2

 39. #38. Jag har inte skrivit att utväxlingen pengar till utsläppsminskningar saknar betydelse i absoluta tal. Men Sveriges andel av det ena eller andra är inte relevant på det sätt den använts här.

  Jag förstår varifrån diffen kommer. Men jag menar att den kan beräknas vara mindre än 0.09 om 0.05 från CO2 höjs med hänsyn till möjlig större påverkan av den gasen från forntida CO2-ökningar.

 40. tty

  ”Vätgas är svår att lagra, är mycket reaktiv och om den läcker ut är den också en potent växthusgas.”

  Nej, väte är ingen växthusgas. Vätemolekylen har inget dipolmoment och har därför inga absorptionsband inom IR-området.

  Däremot har väte kraftiga indirekta effekter i atmosfären. Det ökar stabiliteten för metan i atmosfären genom att förbruka oxidanter och det ökar också mängden vattenånga och ozon, som är starka växthusgaser, genom fotokemiska reaktioner.

  Så det är en kraftig ”indirekt växthusgas”. Vilket är intressant att veta eftersom det är notoriskt svårt att undvika väteläckage.

 41. tty

  #39

  ”med hänsyn till möjlig större påverkan av den gasen från forntida CO2-ökningar”

  Nu är ju effekten av en växthusgas ögonblicklig, och atmosfärens termiska tröghet är ju bara ett par månader.

  Jag förmodar att du avser skillnaden mellan TCR och ECS, men ECS är en ren skrivbordsprodukt. Termisk jämvikt uppnås aldrig eftersom havens omsättningstid är så lång.

 42. Joachim

  En briljant idé till alla politiker:
  Inför utsläppsrätter för vattenånga!
  Denna ”växthusgas” är mycket potentare än CO2, och därför långt farligare!
  Varje land borde betala för det vatten det låter avdunsta. Vi måste givetvis räkna in ländernas territorialvatten, så att så mycket som möjligt tas in i skatt.
  För den vattenyta som inte direkt kan räknas till något land kan FN med fördel upprätta en fond som rika västländer får betala till.
  Mängden vattenånga länderna får släppa ut minskas med en procentsats varje år. Kanske 55% till år 2050 är ett rimligt mål?
  Ytterligare en fördel är att många länder kommer att samla upp vattenånga och omvandla det till vatten. Detta färskvatten kan med fördel skickas till exempelvis Barcelona eller pumpas ner i marken där det överanvänts grundvatten.
  Win-win-win-win. Minst.

  Enda faran jag ser är om vi når en tipping point så vi startar en ny istid. När många länder kommer hamna under flera km is kommer skatterna att minska kraftigt och viktiga politiska globala projekt kommer i farozonen. Det gäller att redan nu fundera över kompletterande möjligheter till finansiering.

 43. Mats Kälvemark

  #37 Leif Åsbrink
  Som jag sagt tidigare, varför börjar du inte skriva egna blogginlägg där du i långa artiklar kan presentera dina hypoteser?
  För att bemöta slutet på din långa kommentar idag så hade du kunnat se UAH-kurvan fram till 240402 i bild nr 1 i inlägget.
  I övrigt så talar historiska fakta sitt tydliga språk och falsifierar större delen av din långa utläggning. Det räcker med att gå tillbaka till bild nr 9 i länken nedan för att fastlägga att värmningen under 1910 – 1940 skedde utan möjlig påverkan av fossil CO2. Överhuvudtaget har inga värmningar tidigare efter slutet på istiden kunnat påverkas av fossil CO2. Bild 21, samma länk. Alla värmningar tillbaka till för ca 9000 år sedan har skett utan påverkan av fossil CO2. Och paradoxen i bild nr 10 redovisar inverterad korrelation. Fossil CO2 ökade krafitgt och utan avbrott men temperaturen sjönk under perioden 1944-1974. Då larmades under slutet av 1960 om en snabbt annalkande ny istid. Förklara?

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf

 44. #41. Säg förenklat att ECS (Equilibrium Climate Sensitivity) slår igenom på 150 år, vilket inte är orimligt. Då påverkas dagens temperatur av den relativa CO2-ökningen år 1874, enkelt uttryckt. Det kanske höjer temperaturpåverkan märkbart från 0.05°. Eller går det åt andra hållet.

 45. tty

  #44

  Den termohalina cirkulationens omsättningstid är typ 1000 år. Det djupvatten som kommer tillbaka till ytan idag är från medeltiden.

  Detta gäller visserligen huvudsakligen vattnet under termoklinen, men det är storleksordning 3/4 av oceanernas volym.

 46. # 37,

  Snälla Leif. När Humlum pekar på det empiriska faktum att värme föregår koldioxiduppgångar så är det en ren beskrivning av de data som finns tillgängliga. Det är ett konstaterande, inte en teori. Och sådant bör påpekas och inte tystas ned – även om det enligt dig ger oss kritiskt granskande ett dåligt rykte i alarmistkretsar.

  Detta utesluter på intet sätt att även en ökning av koldioxid bidrar till en uppvärmning. Och det säger inte Humlum heller. Däremot skulle det vara mycket märkligt om 100% av uppvärmningen orsakas av CO2 ensamt, såsom en enig alarmistkår påstår.

  Tydligast ser vi detta i det historiska materialet där det skett flera stora uppgångar utan att vi eldat med fossilt bränsle. Till viss del kan man skylla på vulkanism, men de riktigt stora vulkanutbrott som skulle kunna göra långsiktig skillnad är, tack och lov, inte så särskilt vanliga.

 47. #45. Du är mer påläst. Jag ger mig på denna punkt.

 48. tty

  #37

  ”Någonting (Milankovitch cykler) leder till en viss temperaturförändring. När den lett till en viss förändring av CO2 i atmosfären förstärks uppvärmning/avkylning och driver jordens tillstånd mot det ena eller andra extremläget såsom typiskt är för ett system med positiv återkoppling.”

  Dock sker stora och tvära klimatomslag utan någon effekt på pCO2 vare upp eller ned. Kolla dessa fyra kurvor, det är inte direkt några enkla samband:

  https://www.science.org/cms/10.1126/science.1160832/asset/79d58c6d-c12f-4870-a9b3-041bd13bf1c4/assets/graphic/322_83_f1.jpeg

 49. UWb

  Såg Melancholia – film av Lars von Trier, där premissen är att en stor planet (Melancholia) går igenom vårt solsystem och passerar nära jorden.

  Nyckelhändelsen är att en av personerna frågar den som är mest beläst om det är någon risk att planeten kolliderar med Jorden och får till svar att det är så många forskare som räknat på detta och kommit fram till att det inte är någon risk.

  Hon hittar senare en illustration där en alternativ kurs presenteras, där Melancholia kolliderar med Jorden och efter ett tag visar det sig att alla forskare haft fel (inklusive den ”beläste”) och ett fåtal haft rätt. Den beläste tar självmord för sina felaktigheter och övriga människor får invänta katastrofen som sker.

  På något sätt ser jag en stark liknelse med hur klimatet hanteras nu – ett fåtal har en åsikt om att nuvarande hantering är felaktig, men tystas ner, då majoriteten inte kan ha fel. Jag tror det slutar som i filmen, de få upplysta har rätt även om jag hoppas att jorden får finnas kvar.

 50. Adepten

  #48 tty

  Vilka är då orakerna till Heinrich händelserna om det inte är CO2 eller CH4? Är det vulkanutbrott eller förändrade vindförhålanden?

 51. tty

  #50

  Ingen vet säkert. Den troligaste förklaringen är variationer i tidvattenamplituden (som även den varierar långsiktigt) eller kanske instabilitet i Laurentidisen.
  Ännu mer mystiskt är dock vad som utlöser Dansgaard-Oeschger events.

 52. Leif Åsbrink

  #48 tty

  Snabba temperaturvariationer på Grönland under senaste istiden var antagligen lokala. ”they are thought likely to be associated with an increase in icebergs discharged from the massive Laurentide ice sheet which covered most of Canada and the northern U.S. Just as with Bond events, Heinrich and D-O events left a signature on the ocean floor, in this case in the form of large rocks eroded by glaciers and dropped by melting icebergs.”

  Å andra sidan, om de var globala så skulle det stödja att temperaturen inte är den starka faktorn bakom den ökning av CO2 som vi observerar i modern tid.

  De snabba förändringar vi ser i metanhalten syns tydligt i temperaturen på Grönland. Kurvan från Antarktis verkar ha för dålig tidsupplösning för att det skall synas där.

 53. Leif Åsbrink

  #46 Ingemar Nordin

  Jag har följt Klimatupplysningen i flera år nu. Tesen som framförs i #22 av Gabriel har uppenbart mycket starkt stöd här på KU.

  Du skriver: ”Detta utesluter på intet sätt att även en ökning av koldioxid bidrar till en uppvärmning. Och det säger inte Humlum heller. Däremot skulle det vara mycket märkligt om 100% av uppvärmningen orsakas av CO2 ensamt, såsom en enig alarmistkår påstår.” men det är uppenbarligen en åsikt som inte delas av särskilt många klimathotsskeptiker.

  Vad Humlum själv skriver ligger bakom betalvägg, men med denna text: ”Click here to read discussion on the fact that DIFF12 changes of atmospheric CO2 are tracking about 10-12 months after corresponding DIFF12 changes in air- and sea surface temperature. länkar han till https://wattsupwiththat.com/2012/08/30/important-paper-strongly-suggests-man-made-co2-is-not-the-driver-of-global-warming/ Rubriken där är: ”Important paper strongly suggests man-made CO2 is not the driver of global warming

  Slutsatsen hos whattsupwiththat är: ” CO2 released from use of fossil fuels have little influence on the observed changes in the amount of atmospheric CO2, and changes in atmospheric CO2 are not tracking changes in human emissions.” Att Humlum länkar förbehållslöst till detta anser jag betyder att han anser att den korrekt speglar vad slutsatserna är i ”The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global temperature,” artikeln av Humlum, Stordahl och Solheim. Alltså håller jag inte med dig om ”Och det säger inte Humlum heller.”

  Läs här: https://klimatupplysningen.se/temperaturen-och-koldioxidhalten Där står bland annat: ”Resultaten är tydliga: förändringar i CO₂-koncentration kan inte vara en orsak till temperaturförändringar. Tvärtom är temperaturförändringar en potentiell orsak till CO₂-förändringar på alla tidsskalor.” Det är med referens till Koutsoyiannis et.al.

  Man kan givetvis tycka att resultatet att temperaturen driver förändring av CO2-halten inte är intuitivt korrekt med tanke på växthuseffekten. Men faktum är att människans årliga utsläpp av CO2 enbart motsvarar ungefär 4% av de utsläpp som orsakas av naturen. Detta är ett vanligt, men falskt argument. Detta visas klart av Gösta Walin i en artikel som jag hoppas snart blir tillgänglig på Internet. Det sammanhänger med havets kemi, Tillskott av kol i havet genom koldioxid från atmosfären sänker PH medan tillskott av kol genom upplösning av kalk höjer PH. De stora naturliga flödena som balanserar varandra påverkar inte PH.

  Partialtrycket av CO2 i havsytan är i jämvikt med partialtrycket i atmosfären. Det är en snabb process, minuter, men det gäller ett mycket tunt skikt. Omblandningen med djupare liggande vatten tar lång tid.

  I artikeln ”Historiskt svag koppling mellan koldioxid och temperatur” år 2017 skriver du själv: ” Är koldioxidhalten en orsak till – eller en effekt av – temperatur? Svaret är: både och. vilket är korrekt och i linje med det du skriver i #46 här ovan.

  Problemet jag ser är att så många skeptiker har blivit övertygade om att ökningen av CO2 beror på att haven blivit varmare och inte alls på att vi berikat atmosfären med koldioxid. När Gösta Walins matrial blivit tillgängligt tänker jag försöka mig på att förklara vad det innebär: Antropogena utsläpp dominerar när det gäller den långsiktiga ökningen av koldioxid i atmosfären.

  Den viktiga frågan, är det bra eller dåligt att koldioxidhalten har ökat? blir relevant när man förstår varför de antropogena utsläppen har så stor betydelse för koldioxidhalten i atmosfären. Vi vet vad alarmisterna tycker, men den ökning som världen nu ser ut att gå emot, SSP2-4.5, med en förväntad temperaturökning av ytterligare 1,5 grader till år 2100 ser med mina ögon inte alls negativ ut. Den ökning nära 1,5 grader vi haft sedan lilla istiden har enbart varit av godo. Den enda stora negativa effekten vad jag vet är att haven sakta stiger. Det förvärrar i någon mån problemet att många megastäder är byggda på olämpliga ställen där marken sjunker. Gamla deltaområden är vanliga boplatser för människor. Jakarta är värst men det finns många fler.

  Alternativet, att återgå till lilla istidens klimat och få sakta sjunkande havsnivåer(?) skulle inte alls ha hjälpt Jakarta eller andra sjunkande megastäder, men det skulle knappast ha gjort den fantastiska välståndsutvecklingen vi har upplevt möjlig.

  Modellresultatet, 1,5 grader till, är givetvis mycket osäkert, men det talar starkt för att dagens klimatpolitik är alldeles fel. Ekonomi spelar roll. Pielke, Lomborg,

 54. tty

  #52

  ”Snabba temperaturvariationer på Grönland under senaste istiden var antagligen lokala.”

  Påstås ofta, men det är som så mycket annat inom ”klimateriet” helt fel, de var i så fall lokala minst över hela norra halvklotet, de märks tydligt i lösslager, speleotem, pollenserier, grottavlagringar, havsbottensediment etc etc.

  Om du inte tror mig, gå t ex in på Google Scholar och Googla t ex:

  ”Greenland Stadial GS China”

  eller

  ”Dansgaard-Oeschger Iberia”

  eller t o m

  ”Greenland Stadial Australia”

  Det är egentligen bara Antarktis, som (som vanligt) är tämligen opåverkat.

  ”De snabba förändringar vi ser i metanhalten syns tydligt i temperaturen på Grönland. Kurvan från Antarktis verkar ha för dålig tidsupplösning för att det skall synas där.”

  Det är faktiskt precis tvärtom. Metankurvan styrs av den biologiska aktiviteten (=temperaturen) i våtmarker på Norra Halvklotet, den avspeglar därför de snabba temperaturkasten i norr och överför dem till Antarktis, och den kan därför användas för att korrelera Grönländska och Antarktiska iskärnor. Den gröna CH4-kurvan är från Grönland och den bruna från Antarktis.

 55. Leif Å #53,

  Tack för mångordigt svar. Men när Humlum och andra skeptiker säger att CO2 inte ”driver” den globala uppvärmningen så tolkar jag det som att de menar att CO2 inte är den dominerande orsaken till uppvärmningen (< 50%). Det utesluter ingalunda att CO2 är en bidragande faktor. Det tycker jag är en rimlig slutsats av de data som vi har tillgång till, inte minst historiska data. Jag skulle tro att väldigt många professionella klimatforskare är eniga om detta. Endast de mest extrema alarmister - du vet dom som media gärna citerar - är säkra på att all uppvärmning är orsakad av CO2.

 56. Lars-Eric Bjerke

  Mats Kälvemark,

  Partialtrycket av koldioxid i atmosfären har ökat med ca 40 % sedan 50-talet. Medeltemperaturen i havens ytvatten har kanske ökat med 1 C sedan 50-talet, Det har inneburit att löslighetstrycket av koldioxid i ytvattnet minskat med ca 1-2 %. Det är ju skillnaden mellan dessa båda tryck d.v.s. partialtrycket i atmosfären och löslighetstrycket, som ger riktning och storlek av koldioxidtransporten. Du borde beakta båda dessa parametrar inte bara temperaturen.

 57. Daniel Wiklund

  # 56 Lars-Eric B Partialtrycket av koldioxid har ökat. Vad bra, då kanske vi får varmare och mindre snö I Norrbotten. Den 12 april 1968 var jag och joggade i shorts i min hemby utanför Piteå. Der var 18 grader varmt. Det var långfredag det året. Den varmaste påsk jag upplevt. Påsken 1959 ( inföll i slutet av mars) var också varm. I slutet av mars var det isfritt i Bottenviken. Det var nästan ingen snö kvar. Vem vet, koldioxidtransporten kanske var gynnsamt då. På text-tv idag får vi veta att jorden är varmare än någonsin. Den globala temperaturen har löpt amok. Det är EU-s klimattjänst som larmar. Det vore mer meningsfullt om dom istället mätte den globala intelligensen. Dom skulle kunna börja med att kolla vilket IQ medarbetarna på Copernikus har. Vi håller på att brinna upp i Luleå. Hittills varmaste dagen i år, 5 plusgrader just nu. I söndags var det minus 12 kl 8. Underbart med värme, även om Copernikus inte tycker det.

 58. Adepten

  #57 Daniel Wiklund

  ”Den 12 april 1968 var jag och joggade i shorts i min hemby utanför Piteå. Det var 18 grader varmt”

  Jag tror att du brukar skarva på dina temperaturuppgifter ibland eller så är din termometer solbelyst😁
  Enligt SMHI var det 7,4 grader kl. 12.00 den dagen.

 59. Daniel Wiklund

  # 58 Adepten Den dagen var det 18 grader. Dagen efter var vi i Vittjåkk och åkte slalom. Men vi satt mest i en solgrotta och njöt av solen. Det gick inte så lätt I backen. Oförskämt av dig att påstå att jag ljuger. Dom där dagarna glömmer jag inte. Det hade jag gjort om det varit 7,4 grader. Året efter var det mycket snö kvar den första maj. Vi spelade fotboll på skaren den första maj i min frus hemby tre mil utanför Burträsk. Det var ca 60 cm snö. Hon hälsade på mig under julhelgen 1968. Hennes bil, en PV snöade över på ett par dagar, ca 130 cm. OBS!! Jag har inte svart tunga.

 60. Per Senninge

  Det nämns ofta att vissa bortser från vad som beskrivs i IPCC WG1. Kan någon förklara vilka fakta man vägrar att ta till sig. Jag har inte haft möjlighet att sätta mig in i WG1.

 61. Gabriel Oxenstierna

  Leif Å #53 m.fl.

  Det är inte bara borrkärnor från glaciärer som visar att T leder CO2. Finns även undersökningar av stomata för de senaste 200 åren som visar just detta. Laggen är mellan 1 månad och 1 år.

  ”Cross correlation calculation reveals a lag of 1 month of CO2 behind SST” sid 169

  ”The CO2 MBL levels since 1826 to 2008 show a good correlation to the global SST (Kaplan, KNMI; see Figure 26) with a CO2 lag of 1 year after SST from cross correlation (Figure 26a).” sid 177, MBL=marine boundary level

  https://doi.org/10.53234/scc202112/16

 62. Gabriel Oxenstierna

  Här ytterligare en studie av stomata som visar samma sak, att T leder CO2
  ”For the first time, CO2 changes inferred from stomatal frequency analysis have been related to coeval variation in Atlantic SSTs providing evidence that CO2 fluctuations over the last millennium at least partly could have originated from temperature-driven changes in CO2 flux between ocean surface waters and atmosphere.”

  https://geocraft.com/WVFossils/Reference_Docs/Kouwenberg_et_al_2005.pdf

 63. Per S #60,

  Det finns en bra och gedigen kritisk genomgång av IPCC AR6 som i huvudsak behandlar WG1. Den är skriven av i Clintel, redigerad av Marcel Crook och Andy May.

  https://clintel.org/the-frozen-climate-views-of-the-ipcc/

  Rekommenderas varmt!

 64. Mats

  #55
  Hej Ingemar,
  Om man tar fasta på vad Gösta Petersson skrev 2022 i maj om ”Den gravito-termala effekten” hur mycket ”av en bidragande faktor” skulle du säga, att människans utsläpp av koldioxid innebär?
  Kan den påverka temperaturen och i förlängningen väder med en eller flera tiondelsgrad, eller mer?
  Med vänlig hälsning, Mats

 65. Mats #64,

  Det är väl 100 000-dollarsfrågan. Hur mycket? Här är de olika teorierna:

  1. IPCC sammanfattning: 100% beror på växthusgaserna
  2. Gösta P: 0%’
  3. Happer: Max 0,7 grader vid en fördubbling till 560 ppm
  4. Happer: Max 1,2 grader vid en fördubbling till 800 ppm, utan moln.
  5. Lindzen: 0,2 grader av de 1,2 grader som hittills uppvärmts sedan förindustriell tid.
  6. Svensmark: mellan 40 och 60 % drivs av växthusgaser – senare har han sagt en lägre siffra, klart under 50%.

  Spencer, Curry, Humlum, Soon och de flesta andra klimatforskare har jag aldrig hört eller sett något kvantitativt mått, men alla verkar överens om att växthusgaserna inte är drivande. Dvs, andra naturliga orsaker bestämmer klimatet på lång sikt.

  (1) är bevisligen fel. (2) tror jag inte på eftersom växthusgaser har en värmande effekt enligt strålningsfysikens lagar. Dumt att förneka det.

  I övrigt är jag öppen för förslag (jag är ingen klimatforskare) 🙂

 66. Leif Åsbrink

  #61 Gabriel Oxenstierna

  Visst leder uppvärmning till ökad koldioxidhalt i atmosfären. Det finns massor av exempel på det och det följer av att partialtrycket av lösta gaser stiger när vattnet blir varmare.

  Problemet är att detta presenteras av skeptiker som ett bevis för att koldioxidökning i atmosfären inte leder till någon uppvärmning.

  Ofta beskrivs detta lite luddigt: ”Humlum visar att koldioxidökningen har en eftersläpning mot temperaturökningen på 9 till 12 månader. Så temperaturökning först och sedan koldioxidökning sedan. Alltså ett faktum inte bara i geologiskt långa perspektiv.” som Evert och Mats skriver i inlägget ovan. Detta blir sedan till: ”CO2 released from use of fossil fuels have little influence on the observed changes in the amount of atmospheric CO2, and changes in atmospheric CO2 are not tracking changes in human emissions.” hos whattsupwiththat och detta godkänns av Humlum själv genom att han länkar till det.

  Vill man ha en uppfattning om hur mycket temperaturen driver balansen mellan hav och atmosfär kan man titta här: https://www.carbonbrief.org/explainer-how-the-rise-and-fall-of-co2-levels-influenced-the-ice-ages man ser att temperaturen går från ungefär -7°C till ungefär +2°C medan koldioxiden går från ungefär 190ppm till 280ppm. Känsligheten är således cirka 90/9 = 10 ppm/°C. För att förklara den observerade koldioxidhöjningen cirka 2 ppm/år behöver temperaturen stiga med 2 °C per decennium. Det är fel med mer än en faktor 10.

  En bättre förklaring är att ungefär 90% av koldioxidökningen kommer från fossilförbränning och att 10% är på grund av varmare hav. I den mån uppvärmningen beror på ökad koldioxidhalt är koldioxiden på grund av uppvärmningen en positiv återkoppling som alltså också beror på antropogena utsläpp. Det är utgångspunkten för IPCC.

  Ifall uppvärmningen till hälften beror på naturliga faktorer skulle cirka 5% av koldioxidökningen bero på dessa naturliga faktorer. Svängningar i havet, jordens vandring genom galaxarmarna, ändringar i solspektrum eller något annat.

  Värmetoppen 1998, cirka 0,5 grader, ger en ökning av koldioxid med cirka 1 ppm. Det blir 2 ppm/°C, fem gånger mindre än vad istidsdata ger. Det är helt i sin ordning, värmetoppen 1998 varade endast en kort tid och värmen hade försvunnit långt innan jämvikt vid 0,5 grader högre temperatur uppnåtts.

  Mats och Evert är inte på något sätt ensamma om att leda folk till att tro att koldioxiden ökar av naturliga skäl genom att uttrycka saken luddigt. I Climate: The Movie från Clintel, svensk översättning, säger Happer: ”Men om Co2 är drivkraften, måste den ändras först och temperaturen måste ändras efteråt” (26:55) Sedan säger Wielicki ”Temperaturen börjar stiga först, och sedan, i storleksordningen ett sekel till några århundraden senare börjar vi se en ökning av CO2” Sedan säger nästa man: ”det har länge varit känt att temperaturen faktiskt rör sig först. Så temperaturen går upp och CO2 stiger efter det. Temperaturen sjunker, CO2 sjunker.” Att Clintel låter tre röster framföra detta budskap, som naturligtvis är korrekt, har som syfte att väcka misstro mot att antropogena utsläpp skulle vara av betydelse. Dessvärre har man lyckats väl och tron att ”utgasning från haven på grund av naturliga orsaker är förklaringen till stigande koldioxidhalter i atmosfären.” är vida spridd.

  Skeptiker vill, av vad jag skulle kalla religiösa skäl, tro att det klimatsans skriver här är sanning: ”https://klimatsans.com/2022/06/08/royal-society-tron-att-co%E2%82%82-orsakar-uppvarmning-kan-uteslutas-efter-ny-analys/” Det är det inte!

  Det finns goda vetenskapliga skäl att avvisa idéerna om klimatnödläge och behovet av drakoniska åtgärder för att minska utsläppen mycket snabbt.

  Käbbel på religiös grund övertygar inte den stora massan som inte har blivit frälst av endera lägret. Sann vetenskap kan inte uttala sig om klimatet år 2100 med någon bra precision. Dels för att man inte vet hur många människor det då kommer att finnas på planeten och hur dom då kommer att leva och släppa ut växthusgaser. Dels för att effekten av växthusgaser på jordens medeltemperatur är ganska osäker. IPCC anser att ECS är mellan 2,5 och 4 grader men anger möjliga men mindre sannolika gränser till mellan 1,5 och 5 grader.

  Viktigt är att peka på hur ”illa” det gått för världen i dag när temperaturen nu redan ökat med 1,5 grader. Bilden i media är genomfalsk. ”Värsta torkan på 40 år” är en typisk rubrik. Då skall man betänka att det är mer än dubbelt så många människor som skall leva av det som gått att odla i torkan.

  Det finns många platser på jorden där det ibland blir svår torka. Sannolikheten för att någon/några av dessa skall drabbas svårt har alltid varit betydande och det händer än i dag. Massmedia säger att det beror på koldioxidutsläppen, men enligt IPCC AR6, WG1 kan man inte med statistiska metoder avgöra om det är sant eller ej. Ännu, får man väl tillägga. Framöver skulle det kanske kunna visa sig att nederbördsmängderna ökat så att svår torka blir mindre vanligt – eller att torra områden flyttar längre från ekvatorn så att odlingsbara marker blir för torra. Då får man rimligen nederbörd på förut torra områden. MEN med den obetydliga uppvärmningen vi hittills haft går det inte att avgöra ännu. Statistik på ovanliga väderhändelser kräver insamling av data under lång tid.

 67. foliehatt

  Leif Åsbrink, #66.
  Nu tog du ut svängarna rejält.
  1) du feltolkar/övertolkar skeptikers argument kring koldioxid-halterna. Huruvida halten är en rent antropogen-beroende, oberoende, eller delberoende process utgör en obesvarad vetenskaplig fråga på helt egna grunder.
  2) Det finns inget religiöst i att ifrågasätta dåligt underbyggda argument i en vetenskaplig diskussion.
  3) Om verkligheten följde de simplistiska regler som du beskriver här så vore Keelingkurvan, temperaturkurvan och kurvan över antropogen förbränning av bränslen av fossilt ursprung kongruenta (med en korrigering för utgasning).

  Vilket de inte är.

  Åter till punkt 1) Då IPCC och de som anser att koldioxid utgör den enda idag verksamma klimatkontrollerande variabeln menar att klimat styrs av den kausala kedjan: västvärlden – koldioxid – temperaturhöjning – återkoppling – katastrof. Så är varje påstående i denna händelsekedja viktig att skärskåda. Skulle något steg vara fel så faller kedjan. Och, om den är fel men får stå oavslöjad så kommer (väst)världen att kasta sig in i fattigdom. Något som våra ättlingar kommer att förbanna oss för i framtiden.

 68. tty

  #67

  ”man ser att temperaturen går från ungefär -7°C till ungefär +2°C medan koldioxiden går från ungefär 190ppm till 280ppm. Känsligheten är således cirka 90/9 = 10 ppm/°C. För att förklara den observerade koldioxidhöjningen cirka 2 ppm/år behöver temperaturen stiga med 2 °C per decennium. Det är fel med mer än en faktor 10.”

  Nu förutsätter du att de koldioxidhalter som man kan avläsa i iskärnorna är jämförbara med månatliga mätningar, trots att det i själva verket är medelvärden över årtionden till årtusenden.

  Mätningar på klyvöppningsindex som ger värden för ett specifikt år ger mycket ”fladdrigare” siffror.

 69. Mats

  #65
  Tack för ditt svar, Ingemar!
  Jag tror ungefär som du att även människans vhg nog har någon påverkan.

  W Eschenbachs idéer om att växthuseffekten varierar/kulminerar då haven når ca 26-28 grader är intressanta.
  Inte så mycket av ”tipping point ”, där

  (En sk ”klimatexpert” an ju knappast ha så djupa kunskaper inom alla de olika vetenskaper som hör till ”klimatet”. Så ”expert” blir ett meningslöst begrep. )

  Tack för ert arbete med KU!
  Med vänlig hälsning, Mats Mats

 70. Adepten

  #68 tty och #66 Leif Åsbrink

  När det gäller ”Mätningar på klyvöppningsindex som ger värden för ett specifikt år ger mycket ”fladdrigare” siffror”.

  Vad anser ni om denna länk:s resultat som fastslog att under 1941 var CO2 halten 371.4 ppm.
  1959 när Mauna Loa började, mättes CO2 halten till 315,98 ppm
  https://scienceofclimatechange.org/wp-content/uploads/Beck-2010-Reconstruction-of-Atmospheric-CO2.pdf

 71. Leif Åsbrink

  #70 Adepten

  Den 64-sidiga artikeln av Beck som du länkar till är inte trovärdig i mina ögon. Hans figur 26 visar att koldioxiden i atmosfären nästan helt beror av havets yttemperatur. Jag är övertygad om att Gösta Walin är en mycket mer trovärdig person i frågan.

  Publikationen ”Science of Climate Change” ges ut av Klimarealistene med redaktör Professor Hermann Harde. Harde har skrivit detta: https://www.researchgate.net/publication/335418316_What_Humans_Contribute_to_Atmospheric_CO2_Comparison_of_Carbon_Cycle_Models_with_Observations Skriften går ut på att stora utsläpp av koldioxid beter sig som bombkurvan, dvs att havets kemi är helt oförändrad. Självklart gillar han artikeln av Beck, men Harde har fel, havets kemi påverkas.

  Det finns iskärnedata fram till 1979 och dom visar en helt annan bild.: https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/antarctica/law/law2006.xls 1941 var det 310 ppm enigt två olika undersökningar.

  Varken den medeltida värmeperioden eller den lilla istiden syns särskilt tydligt i iskärnedata. Det skiljer cirka 10 ppm bara. Enligt min grova uppskattning i #66 skulle det motsvara 1 grad enligt temperaturskalan -7°C till ungefär +2°C i iskärnedata. Jag förmodar att temperaturskillnaderna globalt var betydligt lägre.

 72. Leif Åsbrink

  #67 foliehatt (del1 Jag fick inte publicera hela mitt svar så jag provar att dela upp det.)

  Du anser att jag övertolkar skeptikers argument kring koldioxid-halterna. Det kan äga sin riktighet, exemplet med videon ”Climate: The Movie” är väldigt tydligt. Som jag skrev är påståendena inte fel, men sättet att framföra dem är starkt vilseledande. Betänk att det finns andra som hävdar att antropogena utsläpp inte alls påverkar koldioxidhalten i atmosfären. Harde, Koutsoyiannis med flera.

  Att till exempel Happer skulle tro att det Harde skriver är korrekt motsägs av skriften Fundamentals of Ocean pH av R. Cohen and W. Happer: https://co2coalition.org/wp-content/uploads/2021/11/2015-Cohen-Happer-Fundamentals-of-Ocean-pH.pdf Ändå finner han det klokt att säga: ”Men om Co2 är drivkraften, måste den ändras först och temperaturen måste ändras efteråt” i videon. Jag tycker att det är som dålig politisk argumentation. Att medvetet vilseleda opinionen utan direkta lögner. Ändamålen helgar medlen.

  Sedan skriver du: ”Huruvida halten är en rent antropogen-beroende, oberoende, eller delberoende process utgör en obesvarad vetenskaplig fråga på helt egna grunder.” Detta kan jag absolut inte hålla med om. Halten beror av antropogena utsläpp såväl som av temperatur. Hur mycket av den temperaturförändring som skett som beror av naturliga förändringar vet vi inte. Skulle hela temperaturförändringen vara naturlig skulle ändå förändringen av koldioxidhalten till allra största delen bero av antropogena utsläpp – men då skulle den värmande effekten av koldioxid vara noll vilket jag betraktar som helt uteslutet på grund av strålningsfysiken.

  ”2) Det finns inget religiöst i att ifrågasätta dåligt underbyggda argument i en vetenskaplig diskussion.” Har du läst texten på sidan jag länkade till?

  ”3) Om verkligheten följde de simplistiska regler som du beskriver här så vore Keelingkurvan, temperaturkurvan och kurvan över antropogen förbränning av bränslen av fossilt ursprung kongruenta (med en korrigering för utgasning). Vilket de inte är.” Du läser dåligt innantill. Jag skrev: ifall uppvärmningen till hälften beror på naturliga faktorer skulle cirka 5% av koldioxidökningen bero på dessa naturliga faktorer. Svängningar i havet, jordens vandring genom galaxarmarna, ändringar i solspektrum eller något annat. Att temperaturkurvan skulle följa koldioxiden följer inte av mitt resonemang. Bidrag till temperaturförändringarna på grund av naturliga faktorer kan inte förväntas följa utsläppskurvan. Antropogena aerosoler kan också bidra utöver naturliga till att temperaturkurvan inte följer koldioxiden.

 73. Leif Åsbrink

  #67 foliehatt (del2)

  Likheten mellan atmosfärens CO2-halt och de ackumulerade utsläppen av CO2 är påfallande. Data är från Mauna Loa respektive Our World in Data.

  År CO2 Ackumulerat Gigaton
  1960 316.9 307.3
  1970 325.7 424,5
  1980 338.8 602.0
  1990 354.4 807.9
  2000 369.7 1050
  2010 390.1 1340
  2020 414.2 1700

  För att jämföra subtraherar jag först värdet för 1960 för alla datapunkter och beräknar sedan kvoten. Den finns i den tredje kolumnen.:

  1970 8.8 117.2 13.3
  1980 21.9 294.7 13.4
  1990 37.5 500.6 13.3
  2000 52.8 742.7 14.0
  2010 73.2 1032.7 14.1
  2020 97.3 1392.7 14.3

  Kvoten är nästan konstant. Ritade i ett diagram där 1960 startar på noll och skalan för Gigaton är 13.7 gånger mindre än skalan för ppm kommer kurvorna att nästan sammanfalla. Kurvornas lutning är cirka tre gånger brantare mot slutet.

  Åter till punkt 1) Då IPCC och de som anser att koldioxid utgör den enda idag verksamma klimatkontrollerande variabeln menar att klimat styrs av den kausala kedjan: västvärlden – koldioxid – temperaturhöjning – återkoppling – katastrof. Så är varje påstående i denna händelsekedja viktig att skärskåda. Skulle något steg vara fel så faller kedjan. Och, om den är fel men får stå oavslöjad så kommer (väst)världen att kasta sig in i fattigdom. Något som våra ättlingar kommer att förbanna oss för i framtiden.

  JA, så här:
  1)Västvärlden – just nu är det Kina och indien och inte västvärlden, men jag anser att den länken inte hör hemma i kedjan. TVEKSAMT

  2)Koldioxid beror huvudsakligen på antropogena utsläpp. RÄTT

  3)Temperaturhöjning. DELVIS RÄTT. Det finns rimligen en naturlig komponent också.

  4)Återkoppling. Finns både positiv och negativ. RÄTT

  5)Katastrof. FEL. JÄTTEFEL! #2, #3 och #4 innebär tillsammans en viss temperaturhöjning. Man kan inte veta särskilt bra hur stor den kan tänkas bli – men det saknas skäl att betrakta den måttliga höjning som kan förväntas som en katastrof.

  Man kan betrakta den kommande temperaturhöjningen som naturlig. Människor är en del av naturen. Det är ur mitt perspektiv fullständigt naturligt att länder som Kina och Indien vill förbättra sina levnadsförhållanden och att dom då använder fossila energikällor. Som jag har uppfattat Lennart Bengtsson betraktar han den kommande ökningen av den globala medeltemperaturanomalin som ofrånkomlig och inte särskilt farlig. Jag tror det är så man måste bemöta alarmisterna.

  Att hävda att #2 är fel är enligt min mening kontraproduktivt.

 74. Adepten

  #71 Leif Åsbrink

  Innebär det att Du förkastar mätningar av stoleken på klyvöppningar eller användning av kemiska analysmetoder, som Pettenkofer-processen, inte är relevanta för historiska bestämningarna av CO2 för att de visar högre halter av CO2 i atmosfären jämfört med iskärnedata vilket helt strider mot det som nämns i följande länk?
  https://friendsofscience.org/assets/documents/180CO2_summary.pdf

 75. Leif Åsbrink

  #74 Adepten

  Ja. Becks data är orimliga för välblandad atmosfär. De är absolut oförenliga med vad vi vet om havets kemi.

  Här finns detaljerad kritik av Becks arbete:
  http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/beck_data.html
  Koldioxidhalten varierar mycket kraftigt beroende på källor och sänkor, vindhastighet, mm. Beträffande klyvöppningar: ”Although stomata data have their own problems (positive bias due to local/regional CO2 sources) quite similar to the historical data, they don’t show a peak value around 1943

  Keeling har skrivit mycket kritiskt om Beck: COMMENT ON “180 YEARS OF ATMOSPHERIC CO 2 GAS ANALYSIS BY CHEMICAL METHODS” BY ERNST-GEORG BECK Keelings skrift kommer efter den av Meijer här: https://pure.rug.nl/ws/files/14453908/2007EnergyEnvironMeijer.pdf

  Bland annat skriver Keeling:
  ”Keeling had discovered what is now known as the atmospheric “background”, i.e.
  the bulk of the atmosphere remote from the land surface in which the CO2
  concentration is quite constant.

  Keeling skriver också:
  There is clearly no basis for assuming that meaningful background trends can be extracted by averaging the early data over 11-year intervals, as Beck has done. In effect, Beck has turned back the clock to before 1957, rejecting the notion of an atmospheric background, a concept which has stood the test of 50 years of scientific scrutiny. It should be added that Beck’s analysis also runs afoul of a basic accounting problem. Beck’s 11-year averages show large swings, including an increase from 310 to 420 ppm between 1920 and 1945 (Beck’s Figure 11). To drive an increase of this magnitude globally requires the release of 233 billion metric tons of carbon to the atmosphere. The amount is equivalent to more than a third of all the carbon contained in land plants globally. Other CO2 swings noted by Beck require similarly large releases or uptakes. To make a credible case, Beck needed to offer evidence for losses or gains of carbon of this magnitude from somewhere. He offered none.

  Den totala orimligheten att förena Becks data med vad vi vet om havets kemi räckte för mig att omedelbart avvisa hans resultat. Nu har jag googlat lite och finner mycket starkt stöd för att avvisa hans kurvor. Dom visar lokala fluktuationer och kanske en del mätfel. Att ta rättvisande prov ur luften är inte enkelt. Särskilt om man inte är medveten om begreppet ”koldioxidens bakgrundsnivå.”

 76. Adepten

  #75 Leif Åsbrink

  Stort tack för ditt jobb att visa att Beck:s analys inte riktigt uppfyller dagens krav på mätnoggrannhet av CO2🤩

  Förresten vad anser du om nedanstående länk där man recenserar och debunkar filmen med titeln ”Climate: The Movie (The Cold Truth)”.
  Jag tänker speciellt på alla de många påståendena som görs i filmen.
  https://science.feedback.org/review/review-climate-the-movie-the-cold-truth-reveals-numerous-well-known-misinformation-talking-points-inaccuracies/