Klimatdata borde inte inge oro

”Den här sommarens väder har tjänat oss väl” – skulle vilken statsminister som helst med digra klimatåtgärder på programmet säga, lutande sig mot det som bevisligen är väder och inte klimat.

Nu påminner vi om att väder  kan observeras ändå snabbare genom att titta ut genom fönstret vid frukostbordet. Klimat är statistik och det kräver kvantifierade observationer. Medias intensiva väderrapportering kommer alltid med noteringen att alla extremväder beror på klimatförändringarna och det kan komma  att bli allt vanligare i framtiden. Om vi inte anammar politikens budskap om att det krävs dramatiskt minskade utsläpp av koldioxid.

Låt oss friska upp vad vetenskapen faktiskt vet idag.

Sverige tillhör den del av världen där jakten på fossil koldioxid har hög prioritering. Så hög att kostsamma åtgärder många gånger trumfar prioriteringen av välfärden för medborgarna. Kostnaderna globalt för jakten (den gröna omställningen) uppskattades av IPCC vid COP27 till 10.000 miljarder USD/år. Motsvarande kostnader för Sverige har uppskattats till 300 miljarder kr/år. (5% av BNP, Lomborg). Det sällskap vi ingår i utgörs av USA, Kanada, EU, UK Nya Zeeland och Australien. En åttondel (ca 12%) av världens befolkning. Sveriges andel av utsläppen är en promille, 0,1%. Sju åttondelar av världen bryr sig inte om jakten annat än med läpparnas bekännelse.
Specifikt kan nämnas de 11 länder, som kommer att ingå i BRICS efter januari 2024. Gruppen omfattar då 46% av världens befolkning och kommer att svara för ca 50% av de växande globala utsläppen. 500 ggr mer än de svenska. Räknar vi in vår skog som kolsänka 5000 gånger mer än de svenska utsläppen. (Naturvårdsverket)
Dessutom står efter 2024 mer än 30 länder i kö för att bli nya medlemmar i BRICS.

BRICS, den geopolitiska maktkampen och CO2 – Klimatupplysningen

CO2 utslapp

Bild 1

Från bild 1 kan vi konstatera att utsläppsnivån 2022 jämfört med 2015 (Parisavtalet) har ökat med ca 6%. Det ursprungliga kravet för att innehålla 1,5-gradersmålet var 60% reduktion från 2015-nivåerna. Kravet har senare mildrats till 50% reduktion. Men det går ju inte så bra. Utsläppsvolymerna rör sig i fel riktning och ökar i stället snabbt. De som påstår att nivåerna enligt kravet för 1,5 gr-målet kan nås, saknar kontakt med verkligheten eller ljuger helt enkelt. Den årliga nettoökningen av atmosfärshalten mätt vid Mauna Loa har sedan 1960-talet ökat utan avbrott. Utsläppen har sedan perioden 1960-1970 fram till 2010-2020 ökat ca 3,5 ggr medan takten för ökningen i atmosfärshalt har stigit från 0,8 ppm/år till 2,4 ppm/år, d.v.s. ca 3 gånger.

Det finns till synes en god korrelation mellan nivåerna på utsläpp och atmosfärshalt , men vi har ju fått lära oss att korrelation inte nödvändigtvis betyder 100% kausalitet. Det finns ju exempelvis också samma goda korrelation med atmosfärshalten av koldioxid och den årliga ökningen av genomsnittsåldern för KU:s följare! Precis som med utfallet av analys av isborrkärnor sett över de gångna 400.000 åren (Vostok ice cores) ser vi i nutid däremot kausalitet med den globala temperaturen, som driver nettoökningen av atmosfärshalten av koldioxid i takt med den naturliga ENSO-cykelns variationer i global temperatur, representerat av El Ninjo och La Ninja. Tydligaste exemplen är El Ninjoåren 1998 och 2015-2016, inringade med röd cirkel i diagrammen nedan.

Co2 halt

Bild 2

UAH temp

Bild 3

Återigen kan vi konstatera att det är verkligheten som gäller. Atmosfärshalten av koldioxid har sedan mätningarna började i slutet på 1950-talet ökat utan avbrott, men visar ett mönster där halten över varje år varierar med årstiderna, i första hand ”in- och utandningen” av norra halvklotets växtlighet. Amplituden för denna ”andning” av naturliga orsaker är imponerande ca 7 ppm, dvs 3 ggr den aktuella årliga ökningen av genomsnittet, opåverkat av ökningen av utsläppen.

Mauna Loa

Bild 4

Noterbart är att den tydliga nedgången (ca 6%) av utsläppsvolymerna (bild 1) under pandemiåret 2020 inte resulterade i någon minskad nettoökning av atmosfärshalten. Vidare framgår av bild 3 att ökningstakten för den globala temperaturen (mätt med satellit i troposfären, UAH) är ca 0,14 grC/decennium men att temperaturökningen sedan 8 år har pausat, trots kontinuerligt ökande utsläppsnivåer. Den globala temperaturen har i augusti och september ökat ytterligare som följd av en stark El Ninjo under uppbyggnad. Med en tidsförskjutning på ca 6 månader kan vi därför förvänta oss motsvarande ökat nettotillskott i atmosfärshalten av koldioxid.
Bild 5 visar på att landtemperaturen i USA har pausat i snart 18 år.

temp USA

Bild 5

Slutsatser att dra av ovanstående:

 1. Det finns en korrelation mellan volymerna för utsläppen av fossil koldioxid och global temperatur. Däremot inte per automatik kausalitet till 100% vilket IPCC och klimatkyrkans troende hävdar.
 2. Nettoökningen av atmosfärshalten av koldioxid påverkas av korta variationer i den globala temperaturen. Framgår tydligast vid El Ninjotopparna 1998 och 2015-2016.. Temperaturen går före, dvs driver ökningen av atmosfärshalt. Inte tvärtom som hävdas av IPCC och klimatkyrkan.
  Temperaturen och koldioxidhalten – Klimatupplysningen
 3. Trots kontinuerligt ökande utsläppsvolymer har vi haft fram till juli haft temperaturpaus i 8 år i satellitmätt global temperatur i troposfären och under 18 år i USA:s landtemperatur. Innan dess en period 1910-1940 med samma trend vad gäller ökande temperatur men utan möjlig påverkan av fossil koldioxid. Och dessförinnan, efter senaste istiden, fyra väldefinierade värmeperioder till högre temperaturer varav den äldsta, Holocent Optimum, smälte bort inlandsisen för 8000-10000 år sedan, utan möjlig påverkan av fossil koldioxid. (Ice core data, GISP2, Grönland)

4. Ändringar i Jordens albedo (se länk nedan)  och ökande globalstrålning (Bild 6) är uppenbart faktorer som påverkar den global uppvärmningen. IPCC bortser i stort sett från dessa faktorer.
globalstralning

Bild 6 (Källa SMHI)

Ändrat albedo värmer Jorden dubbelt så mycket som CO2 – Klimatupplysningen

5. De som som ensidigt tror på att utsläppen av fossil koldioxid är den enda drivkraften för uppvärmningen måste i så fall inse att reduktionen av utsläppsnivåerna är ett globalt problem. Sveriges utsläpp är 0,1% av de globala medan ”nya BRICS” svarar för 50%, 500 ggr mer. Sveriges jakt på fossil koldioxid blir då helt meningslös när BRICS hela tiden ökar sina utsläpp. Kinas trend i år är en ökning av utsläppen med 10%. Volymen för denna ökningstakt överstiger hela Sveriges utsläpp efter mindre än en vecka.
Kinas utsläppstakt ökar – Klimatupplysningen

6. Svenska projekt för ”grön omställning”, som de riskfyllda vätgasstålen och CCS, når inte någon mätbar klimatpåverkan, men kostar tusentals miljarder kr i investeringar. De är därför katastrofala för landets välfärd och ekonomi. De visar på total brist på konsekvens- och kostnadsanalys bland ansvariga politiker vilket är helt i linje med Riksrevisionens färska rapport.
Statens åtgärder för utveckling av elsystemet – reaktiva och bristfälligt underbyggda (RiR 2023:15) (riksrevisionen.se)

Johan Rockström, Greta Thunberg med flera förtjänar inte den auktoritet de åtnjuter. Klimatpolitiska Rådet är inte den sakliga tvärvetenskapliga ’klimatpolis’ som sattes att bevaka alla kommande regeringars klimatpolitik, som Isabella Lövin sa när det bildades.

Klimat uttrycks i siffror som ger statistik. Idag evidensbaserade klimatdata borde inte inge någon uppskruvad oro. António Guterres saknar all trovärdighet och väcker enbart löje i sina hysteriskt överskruvade uttalanden.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Avslutande rader i vårt koncept kom inte med vid publiceringen. Skall vara:
  ”Klimat uttrycks i siffror som ger statistik. Idag evidensbaserade klimatdata borde inte inge någon uppskruvad oro. António Guterres saknar all trovärdighet och väcker enbart löje i sina hysteriskt överskruvade uttalanden.”

 2. Johan M

  ”Det finns till synes en god korrelation mellan nivåerna på utsläpp och atmosfärshalt …”

  Nej den är inte så bra som man förleds att tro.

  https://klimatupplysningen.se/corona-och-koldioxid/

  Det är till största del temperaturen som driver halten av koldioxid i atmosfären.

 3. Mats Kälvemark

  #2 Johan.
  Vänligen läs hela inlägget. Observera att vi skriver ”till synes…” Några bokstäver senare:” men vi har ju fått lära oss att korrelation inte nödvändigtvis betyder 100% kausalitet. Det finns ju exempelvis också samma goda korrelation med atmosfärshalten av koldioxid och den årliga ökningen av genomsnittsåldern för KU:s följare! Precis som med utfallet av analys av isborrkärnor sett över de gångna 400.000 åren (Vostok ice cores) ser vi i nutid däremot kausalitet med den globala temperaturen, som driver nettoökningen av atmosfärshalten av koldioxid i takt med den naturliga ENSO-cykelns variationer i global temperatur, representerat av El Ninjo och La Ninja. ”

 4. Johan M

  #3 Mats Kälvemark

  jo, men korrelationen är inte ens ”till synes god” den är rätt dålig från början. Korrelationen mellan genomsnittsåldern och koldioxidhalten är nog många gånger bättre.

  Att korrelation inte betyder kausalitet är därmed ett överflödigt påpekande – vi har ju inte ens korrelation från början. Den som påstår att det finns en kausalitet har lite att förklara varför inte korrelationen visar sig.

 5. mattias

  Tack Johan för din påminnelse.
  Din enkla regressionsanalys är inte bara pedagogisk – den får i alla fall mig att också påminnas om vilka faktorer som är statistiskt signifikanta och vilka som inte är det.

 6. Lasse

  I dagens verklighet så borde FN ha lite annat att syssla med-tyvärr.
  Det är varken väder eller klimatet som oroar mig.

  Vi kan väl passa på att glädja oss åt solen idag-den är värmande i en allt kallare värld.

 7. Ann Löfving-Henriksson

  Evert och Mats, som alltid Stort Tack!
  Och som alltid när det gäller CO2 vågar Net Zero-politikerna inte närma sig ”Elefanten i rummet” – mer CO2 ger en allt grönare jord men minimal så kallad klimatpåverkan.
  Skam åt UNFCCC med alla dess papegojor i media och i politiken.

 8. Daniel Wiklund

  Nu har kungen gett sin välsignelse till H2 Green Steel i Boden. Kungen besökte Boden igår och var enligt kuriren mäkta imponerad. Han säger ”Nu finns det bara en väg framåt”. Även Marcus Wallenberg som besökte Boden var imponerad. Det är koldioxiden som orsakar den sk globala uppvärmningen. Att snön vräkte ner i Boden igår, är en helt annan historia. Idag fick jag elräkningen av Luleå energi. Vi i Luleå har Sveriges billigaste fjärrvärme. Det är överskottsgasen från koksverket som värmer oss. Men när man övergår till fossilfritt stål så är den billiga fjärrvärmen historia. Om det uttalade sig inte kungen. Men han var imponerad över att man kan arbeta i otjänlig väderlek. ” jag hann lära mig att man kan blanda en kemikalie i cementen eller betongen, så att det går att gjuta även när det är kallt”. Vad kan gå fel i Boden när man fått såna lovord av kungen.

 9. pekke

  Hur skulle det vara om ni på klimatupplysningen och andra klimathotskeptiker gjorde diagram över atmosfärens gasinnehåll så att vanligt folk faktiskt ser hur ytterst lite CO2 det finns i atmosfären !

  Diagrammen i bild 4 är nog skrämmande för de som inte har en aning hur det verkligen ser ut om man ställer det i relation till atmosfärens 100 % innehåll.

  De flesta vet troligtvis inte att CO2 bara är 0,04 – 0,05 % av atmosfärens 100 % !
  Knappt synbart på ett diagram över atmosfärens innehåll !

  Likadant med temperaturdiagram.
  Varför inte visa den enstaka graden i relation till de 60 – 70 grader som temperaturen kan variera mellan de kalla och varma årstiderna på norra halvklotet.

  Det är inte vetenskapen som skall övertygas, de vet nog redan att teorierna inte står på en stabil grund, men de flesta vågar nog inte säga det högt så länge det inte är politiskt korrekt.
  Det är vanligt folk och politiker som måste inse att teorier/hypoteser bara är teorier/hypoteser och inte grundläggande fakta.

 10. Lasse

  #9
  Varför inte ta fram de diagram som finns och som borde visas dagligen. Här är en källa:

  https://ourworldindata.org

  FN borde kunna läsa av tillståndet i världen här.
  tex hunger och matförsörjning eller för den delen antal omkomna i naturliga katastrofer.

 11. pekke

  Lasse #10

  Hur många medelsvensson hittar eller tittar på en sådan sida ?
  Varför inte några fasta diagram på den här sidan till höger som visar CO2 och temp i relation till verklighetens atmosfärinnehåll och temperaturvariationer.

 12. Mats Kälvemark

  #4 Johan
  Vi är ju helt överens! Senare i texten trycker vi ju på att det inte finns någon korrelation bl.a med exemplen med hänvisning till pauserna i global temperatur (UAH, 8 år) och USA:s landtemperatur 18 år. (NOAA).
  Och vi är tydliga med att visa på att temperturen går före ökad tillskott i atmsofärshalt. Låt oss fokusera på att få ut detta budskap externt, inte bara i kommentarsfältet på KU. Och precis som du konstaterar vi ; ”Noterbart är att den tydliga nedgången (ca 6%) av utsläppsvolymerna (bild 1) under pandemiåret 2020 inte resulterade i någon minskad nettoökning av atmosfärshalten. ”

 13. Göran S

  ”citat: Räknar vi in vår skog som kolsänka 5000 gånger mer än de svenska utsläppen. (Naturvårdsverket)”

  Det där med att koldioxidsänkan från skogen är 5000 gånger mer än utsläppen förefaller mig felskrivet av Naturvårdsverket..
  Skall nog vara att skogen tar bort 5 miljoner ton mer än våra utsläpp (våra utsläpp nu 2023 runt 45 miljoner ton/år)? För några år sedan var de i balans enligt Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket då. Vi har alltså i Sverige negativa utsläpp och behöver egentligen inte göra något alls. Vi har redan gjort vårt: bergvärme, luftvärmepumpar, treglasfönster, tilläggsisolering, 6 kärnkraftverk (tyvärr inte längre 10-12), och som författarna tidigare påpekat att helt avstängda svenska utsläpp motsvarar 0,03C med IPCC sätt att räkna, förmodligen lägre än så.
  Alltså ingenting! Vad håller våra politiker på med?
  Och nu vill EU att vi till 2050 skall ha isolerat alla våra hus till klass A, kostande villaägare upp till en miljon. Helt befängt av EU och våra politiker säger inget om detta?!

 14. TorbjörnR

  Tack. Fantastiskt sammanfattning av både författare och i Johans inlägg från 2020.

  OT:

  Läs denna och försök att inte få hjärtklappning. EU ökar takten i att köra över Sverige och förstöra vår miljö med slumpkraft.

  https://www.facebook.com/groups/1379511478940601/permalink/4351016685123384/

 15. Björn Varenius

  Mycket bra sammanfattning som visar på det meningslösa med att investera i koldioxidsänkande åtgärder. Minsta barn borde inse att enbart det faktum att Kina släpper ut så mycket räcker för att sluta (med miljard efter miljard) jaga koldioxid i Sverige. Är klimatet verkligen ett problem är det bättre att åtgärda när problemen dyker upp eftersom dessa problem inte sker över natten, utan tar hundratals år. Man har således gott om tid att flytta, dika ut, tilläggsisolera eller skaffa AC. Klimatrörelsen är en ren bluff och en religion som är antihuman och direkt farlig.

 16. Mats K #1,

  Den borttappade texten är nu fixad.

 17. Lars Cornell

  #13 Göran – Var får du siffran ”0,03°C” från?

  Utgå från att jordens temperatur förändras 1,2 grader på 100 år, allt på grund av människans utsläpp av koldioxid. Sveriges andel av det är en promille. Då blir Sveriges andel omräknat till grader 1,2/1000 = 0,0012 grader.
  Om vi dessutom beaktar att mänsklig påverkan endast är 20 – 30 procent och resten är naturliga orsaker blir siffran ca 0,0003 grader.

  Elsa Widding sa i sitt jungfrutal i Riksdagen:
  ”Om exempelvis Sverige minskar sina utsläpp till noll, från dagens 0,14 procent av de globala utsläppen, kommer temperaturen vid seklets slut – allt annat lika – enligt IPCC att sjunka med ynka 0,0027 grader, det vill säga ingenting.”

  Om koldioxidens styrka som växthusgas är TCR=1,8 och vi på 100 år får en höjning från 400 ppm till mellan 500 och 600 ppm kommer det att förorsaka 1,8 * 150/400 = 0,7 grader. Då har jag fuskat och ej beaktat det logaritmiska sambandet, men det ger en god approximation. Fö beaktade inte IPCC i AR4 det logaritmiska sambandet utan hade beräkningar med raka samband.

 18. Lasse

  Lite mer om alarmen som ständigt kommer och hur de senare blir efter vädret dragit fram.
  Samt CO2 från våra utsläpp relativt från naturliga källor
  och Lombergs trovärdighet.
  CDN veckobrev: https://www.youtube.com/watch?v=PlfOvKnDUk0

  Vi borde kunna medge att CO2 skapar varmare klimat-genom albedoförändringen pga en grönare planet 😉

 19. Paul Håkansson

  OT

  WHOs ”one health” vilken även innefattar CO2 (jo ni läste rätt) tas här upp av Philipp Kruse. Lyssna på hela och speciellt från min 5 där CO2 tas upp. Mer skrämmande än detta gällande makthungern är svårt att hitta.

  https://www.youtube.com/watch?v=kCoFLhDKlA4

 20. Ivar Andersson

  Johan Rockström och Greta Thunberg kan jämföras med maranatapredikanterna Målle Lindberg och Arne Imsen, som vi äldre minns som två tokstollar som sett ljuset.

 21. Lars-Eric Bjerke

  Johan M

  Kul att läsa dina kommentarer igen.
  Du skriver som tidigare att det är temperaturen som driver koldioxidhalten i atmosfären och har då använt temperaturen i atmosfären. Man bör då helst också ha en fysikalisk förklaring till detta. Om det är löslighet av koldioxid i haven och speciellt då i avgasningsområden, som är förklaringen, bör man väl använda yttemperaturen i haven, speciellt då i avgasningsområden i stället för medeltemperaturen i atmosfären..

 22. Sten Kaijser

  Lars-Eric,

  en intressant anmärkning!

  Huvudanledningen till att vi skeptiker tagit till oss att det är temperaturen som driver koldioxiden och inte tvärtom är ”klimathisrtorien”, exempelvis såsom den avläses i borrkärnor. Där handlar det ofta om att koldioxiden kommer flera hundra år senare. Då spelar tillfälliga ändringar i ytvattentemperatur inte så stor roll.

  Oavsett allt annat så bör ytvatten som värms avge koldioxid medan ytvatten som avkyls ta upp koldioxid, detta om vi antar att processen ”lokalt” är i dynamisk jämvikt.

 23. Lars-Eric Bjerke

  #22 Sten

  Det är mycket möjligt att tidigare naturliga temperaturhöjningar i havens avgasningsområden drivit ur koldioxid och ökat atmosfärens koldioxidhalt. Då hade man emellertid inte en sådan kolförbränning, som vi haft sedan 50-talet, som bidragit till att koldioxidens partialtryck i atmosfären ökat med 40%. Denna partialtrycksökning ger ju en drivkraft för inlösning, som är oerhört mycket starkare än några tiondedels grader yttemperaturökning ger på det motverkande löslighetstrycket.

 24. Daniel Wiklund

  # 23 Lars-Eric B Mer kolförbränning åt folket. Det är skönt med värme. Cyklade I några minusgrader på förmiddagen. Mycket trevligare och mindre farligt, om det är sol och minst 20 grader. Om koldioxidens partialtryck och löslighetstrycket påverkar temperaturen i Luleå står nog skrivet i stjärnorna. /Tack Evert och Mats för ett intressant och viktigt inlägg.

 25. JonasW

  #23 Lars-Eric Bjerke,

  Så här skrev du i några bloggar tidigare:

  ”Haven har blivit ca 1 C varmare sedan 50-talet.”

  Nu skriver du:

  ” Denna partialtrycksökning ger ju en drivkraft för inlösning, som är oerhört mycket starkare än några tiondedels grader yttemperaturökning”.

  Är det tiondelar eller är det en grad? Rätt stor skillnad.

  En grads temperaturökning har rätt stor effekt på havens avgasning. Avgasning sker lite approximativt i haven mellan vändkretsarna.

  En temperaturökning har också stor effekt på markens avgasning. Mark är en signifikant koldioxidreservoar.

  Min bild .. det finns ett antal stora källor till atmosfärens koldioxidökning. Människans utsläpp, ökad avgasning från hav och mark.

  Det jag tycker är intressant är att om IPCC´s modeller är rätt så borde atmosfären idag innehålla ca 600 ppm CO2 (beaktande alla källor). Det gör den inte. Alltså finns det en dold sänka (vilket även IPCC pratar om, eftersom de också insett att ekvationen inte går ihop).

  Min gissning är att man helt enkelt räknar fel på de absorberande havens (=polarhavens) aborptionsförmåga.

 26. Nr 23 och 25
  Tiondelar eller hel grad – antropogen uppvärmning?
  I norra atlanten, bl a Grönland och Island har havet under början på 1800- talet och början på 1900 – talet värmts 2 – 3 grader på kort tid och landtemperaturerna har några år senare följt efter och glaciärer fått ökad avsmältning.
  Senaste plötsliga uppvärmning i dessa områden inträffade 1985 men har sedan flera år tillbaka avstannat.

  Svalbards rekorduppvärmning på 1930 -talet var en eftersläpande effekt av plötslig havsuppvärmning.

  Gällande plötslig uppvärmning i norra atlanten är senaste uppvärmningen bara något som ingår i cykel och klimathistoria – där hittar vi facit.

  Problemet idag är att IPCC och övriga makthavare tvingat in både klimatvetenskapen och klimathistorien till att endast beröra tiden 1950 – 2020.

  Havet andas flera grader i ett nafs genom historien – ingen vet säkert varför – det enda vi vet är att IPCC vill att vi skall glömma detta.

  Antropogen påverkan kan inte förstås via enskilda beräkningar av en molekyls förehavanden – klimatet är mycket mera komplext än så – vi borde tvinga oss att anamma kritisk klimatvetenskap, inte koncensus.

 27. Hans H

  #23 Lars-Eric Bjerke

  Du ser havsvattnet som något ”oföränderligt” och beaktar endast dess temperatur.

  Erik Åsbrink tog för en tid sedan här på KU upp att sammansättningen av ytvattnet i genomsnitt ändrats. Det har blivit en liten aning mindre basiskt genom inlösen av koldioxid.

  Det handlar ju om tiondelar räknat som pH. Han angav – utan referenser, en del antaganden måste ha gjorts om utbytet mellan yta och djupet – att vätejonkoncentrationen ökat med 25 %.

  Baserat på sammansättningen ”då” och ”nu” (minns ej angivna åren) kunde han få fram en ”jämviktshalt” på koldioxid i atmosfären ovanför på 290 och 420 ppm. Utan att han ens blandade in temperaturförändringar!

  Det är ju ett faktum att havsvattnet dessutom innehåller en hel del positiva motjoner, inte bara vätejoner. Halterna av kalcium och magnesium torde inte heller kunna ses som konstanta då samband finns med varierande tillgång i jordskorpan och urlakning från denna. Samt utfällning annorstädes.

  Sålunda kan man inte utan en djupare kemisk betraktelse och kunskap dra de förenklade slutsatser du drar! Kan vi inte dra ett streck över den debatten och bara konstatera fakta?

 28. JonasW

  #Hans H

  Jo, Erik Åsbrink skrev om den s.k. Revelle-effekten. Vid en ökad koldioxidhalt i atmosfären blir havet surare (minskat pH) och därmed minskar lösligheten av koldioxid.

  Detta är grunden för IPCC´s påstående att mänskliga utsläpp kommer stanna i atmosfären väldigt länge.

  Det finns två stora hakar i detta påstående:

  1- att det enda som händer i havet är att koldioxidhalten ökar, och därmed försurningen. Det kan hända mer saker. Det är en stor förenkling att bara koldioxid löser sig i havet och inget annat händer. Havet är en komplex kemi. Det mest uppenbara är att mer kalciumkarbonat löser sig i havet om pH sjunker, vilket kommer öka lösligheten.
  Den som först räknade ut Revelle faktorn var Bert Bolin och Eriksson. De konstaterade att Revelle faktorn var ca 12. De konstaterade också att Revelle faktorn var ca 2 om man tog med kalksten i ekvationerna.

  2 – det andra är att den marina biosfären inte ändras. Fytoplankton har en fantastisk förmåga att ”käka upp” koldioxid. Diverse studier säger att fytoplankton inte borde öka när koldioxidhalten ökar. Nasas satellit-mätningar visar att fytoplankton ökar i norra polarhavet.

  Dessutom kvarstår faktumet att summan av mänskliga utsläpp, ökad avgasning från hav, ökad avgasning från mark och ökad förbränning av bio (som inte räknas in i mänskliga utsläpp) borde ge en betydligt högre CO2 nivå än den vi har idag. Nåt är fundamentalt fel i dagens modeller.

 29. Lars-Eric Bjerke

  #27 Hans H

  ”Du ser havsvattnet som något ”oföränderligt” och beaktar endast dess temperatur.”

  Jag har endast kommenterat Johan Ms inlägg #2, där han skriver:
  ”Det är till största del temperaturen som driver halten av koldioxid i atmosfären.” Det är ju också det som dagens inlägg påstår.
  I min kommentar skrev jag att jag tvivlar på detta eftersom sedan 50-talet borde partialtrycksökningen av koldioxid i atmosfären på 40 % varit en mycket starkare faktor än små temperaturöknigar i haven. Lösligheten av koldioxid i vatten förändra ju ganska lite vid de små temperturändringar det här är frågan om. Om förändringar av havens vattenkemi sedan 50-talet eller något annat liknande haft en märkbar påverkan för att styra jämnvikten för koldioxid mellan atmosfär och hav vet jag inget om, men det är kanske den ”termostat” som Johan M har letat efter i flera år, och det vore i så fall fint om vi kunde få en närmare beskrivning.

 30. JonasW

  #Lars-Eric Bjerke

  Om atmosfären var i balans med djuphavet skulle atmosfären koldioxidhalt vara ca 800 ppm (eller mer). Djuphavet kommer hela tiden upp till ytan via uppvällning – termoklina cirkulationen.

  Vid 400 ppm i atmosfören så är fortfarande partialtrycket i djuphavsvatten mycket högre än partialtrycket i atmosfären.

  Havets kolgradient är nedåt. Partialtrycket stiger med djupet – inte tvärsom.

  Det som håller nere atmosfärens koldioxidhalt är fytoplankton. Ythavet är utarmat på koldioxid p.g.a. fytoplankton. Utan dessa skulle vi ha 800+ ppm CO2 i atmosfären (utan mänskliga utsläpp).

  Då skulle partialtrycket i atmosfären vara samma som partialtrycket i havet.

 31. Lars-Eric Bjerke

  # 25 Jonas W
  ”Är det tiondelar eller är det en grad? Rätt stor skillnad. En grads temperaturökning har rätt stor effekt på havens avgasning.”

  Den bästa siffran på förändring av medelyttemperaturen sedan 50-talet hos haven, som jag hittat är 0,13 C. Det jag vill säga är att löslighetstrycket av koldioxid i vatten förändras ganska lite för små temperaturförändringar på ett antal tiondelar d.v.s. i storleksordningen 1 %, jämfört med partialtryket av koldioxid i atmosfären som har ökat med 40 % sedan 1959-talet.

 32. Daniel Wiklund

  # 31 Lars-Eric B Du skriver att ” partialtrycket av koldioxid har ökat med 40 procent sedan 1950-talet”. Intressant att då se vad som hänt med temperaturen i Luleå. som har familjen Bohnsacks temperaturavläsning varje dag kl 08.00 sen 1921. Vi kan ta september som i år skulle vara den varmaste någonsin avseende den globala temperaturen. Den varmaste september i Luleå var 1948, näst varmaste 1934 och tredje varmaste 1947. Dom tre varmaste septembermånaderna var alltså före 1950-talet. Alltså ingen klimatkris i Luleå.

 33. Nr 32
  Värmeperioden 1920 – 1950, som var resultatet av en flergradig uppvärmning i nordatlanten – är nog farligt att använda.

  Bohnsacks serie är alltför utmanande för klimatnarrativet och speglar också den allmänna oron på 30 – talet – att skidåkning skulle dö ut i norden pga värmeuppgången.

  Det som fascinerar med senaste värmeperioden är dess kopia på tidigare klimatvariationer – men dessa tidigare värmeperioder skall inte räknas in i normalvariationen.

  Sveriges 4 klimatperioder 1860 – 2020 för 35 mätstationer är samma paria för narrativet – och är stabilt undanstoppade i dom öststatsliknande klimatarkiven.

  Som en sketch av Monthy Python – don’t mention the war! Don’t mention the climate variantions and do not mention the climate history!

 34. Lars-Eric Bjerke

  #30 JonasW

  Vill du med detta påstå att förändring av havsströmmar har medfört en nettotransport av koldioxid från haven till atmosfären sedan 50-talet?
  I så fall återstår att förklara varför netto ca 40 % våra årliga utsläpp av koldioxíd till atmosfären har lämnat atmosfären sedan dess och gått till hav/växtlighet,

 35. Lars-Eric Bjerke

  #32 Daniel Wiklund

  Jag bodde själv i Luleå på 40-talet, så i detta fall vet jag att du inte är ute och cyklar.

 36. Snabba svängningar i CO2-halt och temperatur är korrelerade, men det är långt ifrån enkelt. Läs här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5668685/ ”If net fluxes were to remain constant elsewhere, these substantial net air-sea CO2 anomalies should lead to a reduction in the growth rate of atmospheric CO2, at least during the early stages of El Niño.” Det är många olika faktorer som drar lite åt olika håll. Nettoeffekten är att koldioxiökningen är fördröjd cirka ett halvår efter en temperaturökning.

  Det är inte bara temperaturen som påverkar koldioxid genom jämvikten i gränsskiktet hav/atmosfär. De snabba förändringarna är rätt små, men tydliga. Det är alldeles galet att ur observationen att värme leder till ökad koldioxidhalt dra slutsatsen att ökad koldioxidhalt inte kan förorsaka ökad värme. En ökning med ett par ppm/år ger kanske 0,014 grader/år (om man tror att hela den temperaturökning som skett sedan 1970 är förorsakad av våra koldioxidutsläpp. ) Detta syns naturligtvis inte i bruset från de snabba variationerna, men efter 30 år blir det 0,4 grader och det syns!

  Att hela uppvärmningen sedan förindustriell tid beror på CO2 är ju inte vad IPCC tror, men det kan mycket väl vara så att koldioxiden är en rätt stor faktor, det faktum att kortsiktiga fluktuationer i temperatur leder till en fördröjd förändring i CO2 är inte på något sätt ett bevis för att IPCC:s bild är fel. Det är ju många som hävdar det. Humlum, Koutsoyiannis och många fler.

  #27 Hans H, du skrev: ”Han angav – utan referenser, en del antaganden måste ha gjorts om utbytet mellan yta och djupet – att vätejonkoncentrationen ökat med 25 %.” Det var här: https://klimatupplysningen.se/klimatkonferens-pa-dtu/#comment-446010 PH har sjunkit med cirka 0,1 PH-enhet globalt. Det innebär cirka 25% fler vätejoner enligt definitionen av PH. Läs skriften av Cohen & Happer som jag länkade till. När PH sjunker blir havets förmåga att absorbera CO2 svagare, figur 7. Det innebär att CO2 i atmosfären kommer att öka i långsamt stigande takt ifall utsäppen fortgår i nuvarande konstanta takt väldigt länge. (figur 7) Det kompenseras av den logaritmiskt avtagande effekten av CO2 på strålningsbalansen.

  Beträffande PH-förändring: https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_acidification Detta betraktar jag som allmängods. (liksom uppvärmning sedan förindustriell tid med cirka 1,2 grader.) Det är uppmätta data – inga antaganden om utbytet mellan yta och djupet har gjorts. Hur lång tid det kan tänkas ta för ytvattnet att nå ner till kalkavlagringarna och lösa upp dem vet inte jag – sådana antaganden finns i klimatmodellerna och ger upphov till olika Bernkurvor.

  Jag vill understryka att jag med ovanstående text inte vill påstå att IPCC:s bild är bevisat rätt och riktig. Jag vill bara understryka att de ”bevis” för att IPCC är helt fel ute som ofta förekommer här på KU inte duger. Frågan är mycket svårare än så.

  Argumentet att IPCC har helt fel är ett dåligt argument mot klimatgalenskapen i form av Hybrit mm. Bättre är det att utgå från att IPCC kanske beskriver klimatsystemet ungefär rätt och konstatera att den utveckling vi kan se framför oss inte på något sätt motiverar panikåtgärder. Detta när vi studerar vad WG1 kommit fram till. Andra delar av IPCC kommer med alarmistiska påståenden som saknar stöd i AR6 och som härrör ur tidigare rapporter med mycket extrema antaganden om framtida utsläpp.

 37. Adepten

  #36 Leif Åsbrink

  👍🤩💯💥
  Leif kan inte du ta dig an att  skärskåda Petrus Sundbergs model
  RACM-2023 (avigan.se)
  https://www.avigan.se/wp-content/uploads/2023/08/RACM-2023-14pt-ver3-20-May-2023.pdf

 38. johannes

  #36 Leif
  Beskriver inte du en positiv återkoppling här?
  Värme ger CO2, som ger mer värme.
  Eftersom havet kör över atmosfären med 55-60 ggr så borde vi fått många termiska runaways genom historien, eller?

 39. Hans H

  #36 Leif Åsbrink

  Tack för klargörande av vad du tidigare skrev!

  Ursäkta att jag kallade dig Erik. Läste ditt tidigare inlägg både sent på natten och snabbt. Din andemening att inte stirra bara på temperatur och partialtryck för koldioxid i rent vatten fick jag dock fram.

  Havets kemi är komplicerad och är inget jag har studerat och försökt förstå trots att jag är kemist. Mätningar av pH begriper jag självklart ger fakta – men det är notoriskt svårt mäta med precision bättre än 0,1 enhet så håller siffervärden för rätt osäkra.

  För övrigt gillar jag mycket de initierade inlägg du brukar komma med.

 40. #36 Johannes.

  Javisst. CO2 ger värme, 0,014 grader för 2 ppm kanske. De snabba förändringarna kan vara 0,5 grader https://www.climate4you.com/images/DIFF12%20GlobalCO2%20HadCRUT5%20HadSST4%20Since1958.gif och leder till storleksordningen 2 ppm förändring av CO2-halten. Då kan man tänka sig att en ökning med 2 ppm ger cirka 0,014 grader extra på grund av positiv återkopplig. Återkoplingen ökar således CO2-halten med cirka en faktor 1,03. Försumbart jämfört med alla osäkerheter.

 41. #37 Adepten

  Leif kan inte du ta dig an att skärskåda Petrus Sundbergs modell RACM-2023 (avigan.se)

  Jag tror inte på angrepssättet: The impact by the socalled Laps Rate mechanism of the atmosphere is neglected in the model och LW Absorption is considered as a pure scattering process, i e no energy is assumed to be consumed as heating power (to warm the greenhouse gases, GHGs, and the atmosphere, this heat is taken as the absorbed heat at the surface).

  Inkommande IR från solen värmer atmosfären utom i det infraröda fönstret. Finns moln så värms molnens översida. Tar man hänsyn till laps rate behöver man inte bry sig, atmosfären kan då antas ha en temperatur som beror av höjden och man behöver inte bry sig om vare sig latent värme eller var solens IR-strålning omvandlas till värme.

  När man explicit försöker räkna ut genomsnittstemperaturen i atmosfärens olika skikt genom att beräkna strålning, konvektion och transport av latent värme har man gett sig på ett formidabelt problem. Det duger inte med bara tre skikt i höjdled tror jag, behövs snarare 30 som i konventionella klimatmodeller. Temperatur och tryck måste vara nära lika på undersidan och översidan i varje skikt.

  . Each GHG (i) has one or more um-range in the power spectrum (of Earth’s LW radiation at about 287 K, range 4 – 200 um) where each such range (j) has a defined max value of power content Detta blir galet. Den infrarödstrålning som kommer underifrån till ett skikt kommer inte från jordytan utan huvudsakligen från underliggande skikt där temperaturen är lägre än 287 K.

  Det hela är rätt komplicerat och jag har svårt att tro att det går att få fram meningsfulla resultat med en modell av det här slaget.

  Atmosfären befinner sig i radiativ-konvektiv jämvikt. Det är därför det finns ett laps rate. Det kan användas för att beräkna utgående IR-strålning från jorden i molnfri atmosfär. Det kan man medelvärdesbilda globalt. För molntäckta områden blir det annorlunda, kan beräknas med MODTRAN och medelvärdesbildas. Tillsammans – eller med MODTRAN enbart kan man se hur medelvärdet av utgående energi ändras med marktemperatur och växthusgashalt. Ingående strålning från solen minus reflekterad kortvågig strålning måste balansera. Detta blir en mycket enklare och fysikaliskt korrekt modell. En energibalans.

  I praktiken finner man nog att osäkerheterna är så stora att det inte går att dra några slutsatser. Man behöver experimentella indata, temperaturer och laps rate för olika platser på jorden för att kunna beräkna utgående IR-strålning för verklig marktemperatur och en förhöjd marktemperatur med t.ex. en grad. På samma sätt med växthusgaser. Detta ger derivator för utstrålad total IR vs temperatur och gaskoncentrationer. Dessa kan man medelvärdesbilda och applicera på det globala medelvärdet. Medelvärdet måste viktas, olika förhållanden råder på olika ställen. (MODTRAN måste skrivas om så att modellen kan tillämpas på fler områden på jorden.)
  Hur molnighet och atmosfärens halt av vattenånga ändras med stigande temperatur är lika osäkert i denna modell som i alla andra. Kanske finns det satellitmätningar som kan användas för att sätta upp någon rimlig modell.

  Det kan kanske vara intressant att studera egenskaperna hos en sådan här modell. Det globala medelvärdet för IR-strålningen blir givetvis lite osäkert, men dess derivator bör duga för att beräkna förändringarna med bra precision. Värre är det med molnighet och andra förändringar i albedo. Tror man på derivatorna av IR-strålningen kan man kanske säga något om hur förändringarna i molnigheten har varit och kanske något om hur långt från jämvikt jordens energibalans är.

 42. Erik A.

  Till alla er som försöker förstå det globala klimatsystemet genom logiska resonemang kopplade till underliggande lagar inom kemi, fysik etc.:

  Det finns generellt en övertro att klimatsystemet i dess helhet kommer bli helt förståeligt i framtiden bara vi fortsätter forska på det och att lära oss mer och mer. Denna övertro baserar sig på hur det västerländska samhället utvecklats de senaste 150 åren med olika vetenskapliga upptäkter. Visst skall väl samma utveckling kunna ske även inom klimatområdet?

  Betänk att systemet är kaotiskt och turbulent och därmed ofta oförutsägbart. Det består av ett stort antal storheter som samvarierar på kontinuerliga rums- och tidsskalor. Det går fint att separera ut en delprocess och säga vad som händer med en parameter om en annan förändras. Men det är mycket svårt och kanske rent av omöjligt att förutsäga hur systemet som helhet samverkar och kommer utvecklas i framtiden. Ofta kan resultatet i detta system rent av visa sig bli tvärtom mot vad man tidigare teoretiskt kommit fram till.

  Jag tror definitivt inte det är möjligt att i en mänsklig hjärna överblicka hela systemets utveckling och jag tror inte heller det är möjligt att göra det i en dator. Jag lärde mig under min 10-åriga karriär i fysik och som forskarstudent i fysisk oceanografi att den enda vägen fram att säga något om ett system är att göra avgränsningar så att de aktuella ekvationerna därigenom blir lösbara. Men det man får fram är ju då bara en speciallösning som gäller under de antagna förutsättningarna.

  Att tro att man kan lösa hela systemet och därmed veta allt om det så att det också går att förutsäga anser jag riskerar bli en slags vandring i en kvasivetenskaplig, intellektuell labyrint.

 43. Mats Kälvemark

  #41 Leif; #42 Erik A
  Och så har vi dessutom det förargliga faktum att det vi pratar om, fossil CO2, bara är ca 4 % av den totala omsättningen av CO2 i kolbudgeten. Resten, 96% från hav och land, är ju starkt beoende av och drivs av temperaturen men är som sagt kaotiskt, turbulent och oförutsägbart. Bäst är då att fokusera på verkligheten i observationer, aktuella och historiska och inte lägga ner krut på datormodeller. Det enda man vet om dem är att de alltid blir fel. Och så slipper man ju derivator och integraler som ju inte är så kul!

 44. JonasW

  Ber också om ursäkt för att jag skrev Erik istället för Leif.

  Ibalnd gör man fel, fast man inte vill det.

  #34 Lars-Eric Bjerke

  Säg så här – jag förstår dina invändingar. Om havet är en netto-sänka – varför skulle den vara en utsläppskälla?

  Det jag försöker säga är att havet kan vara både och. Stora områden av haven injicerar koldioxid i atmosfären. Mindre delar av haven absorberar koldioxid.

  Jag tycker också att det är något märkligt med att koldioxidhalten inte stigit mer. Beaktar man de mänskliga utsläppen, havens temperaturökning och markens temperaturökning så borde koldioxidhalten vara högre.

  Jo, havet kan absorbera 40% även om det samtidgt är en netto-emitter i stora områden. Tänk dig två hav. Ett som emitterar och ett som absorberar.

  Min bild är att det finns två stora fel i dagens koldioxidmodeller:
  – den ena är att biosfären (marin och landbaserad) absorberar mycket mer än vad som antas
  – den andra är att den s.k. Revell-effekten är fel. (Polar) haven kan absorbera mer än vad Revelle-effekten säger.
  Förmodligen en kompination av ökad fytoplankton (som motverkar försurning) och en större buffringsförmåga mot sänkt pH, t.ex. pg.a. av ökad löslighet av kalksten.

 45. Bubo

  ”Vidare framgår av bild 3 att ökningstakten för den globala temperaturen (mätt med satellit i troposfären, UAH) är ca 0,14 grC/decennium men att temperaturökningen sedan 8 år har pausat, trots kontinuerligt ökande utsläppsnivåer.”

  Jag vet inte om artikelförfattarna läste denna sida 2012 men hade ni då skrivit att det 2012 fortfarande var en uppåtgående trend hade mottagandet inte varit nådigt. Då var det ju diskussion om en hiatus eller paus i uppvärmningen, även bland många etablerade klimatforskare och man försökte leta efter förklaringar till det. Att döma av er figur 3 så påstår ni att det inte var någon paus ca 1999-2013 utan en fortsatt uppåtgående trend. Däremot en paus efter det. Verkar litet random hur ni lagt in era trendlinjer.

 46. JonasW

  En kommentar till:

  Atmosfärens partialtryck av koldioxid kan inte bli högre än djuphavets partialtryck av koldioxid.

  Henrys lag förhindrar detta.

  Innebär att atmosfären inte kan nå mer än ca 800 ppm koldioxid.

 47. Göran S

  17 Lars Cornell
  Siffran 0,03 var slarvigt angiven tagen ur minnet, men bara en liten bisak i min argumentering. Siffran skall vara en tiopotens lägre.
  Jag använder mig som andra av en rimlig IPCC katastrofsiffra på +3C /100 år för att inte ta till för lite (man kan ju estimera med andra siffror men det ger samma effekt att Sveriges utsläpp är betydelselösa).
  Jag räknar: Sveriges utsläpp av världens av Co2
  i miljoner ton 45/37500 = 0,0012
  Multiplicerar vi detta med tre grader per 100 år för världen får vi 0,0012 * 3 = 0.0036
  Dvs. jordens temperaturökning skulle minska med 0,0036C per 100 år om vi helt stängde av Sveriges CO2 utsläpp.
  Det beror lite på temperaturantagandet men är försummbart även vid +10C antagande!
  Sveriges utsläpp betyder inget men ändå skall vi gå först och haverera vår industri och vårt välstånd