Vi bör sjunga koldioxidens lov

applen

Naturen skiftar i höstens färger. Det eviga krets loppet. Från att biosfären begärligt sugit åt sig koldioxid blir det nu dags att lämna tillbaka. Visst är det märkligt att den molekyl, som genom fotosyntesen är förutsättning för att liv alls finns på planeten Jorden, baktalas så ensidigt. Den skylls för varje extrem väderhändelse i världen. Det är som hädelse, att framhålla de positiva effekter den har.

Thomas Robert Malthus var en inflytelserik engelsk präst med stor påverkan på ekonomisk politik och demografi. Han levde 1766 – 1834, alltså i slutet av lilla istiden. Klimatet var hårt. Missväxt, hungersnöd och elände. En miljard människor befolkade Jorden.

I det klimatet förmådde inte planeten mer än nätt och jämt att mätta människorna ens i de bäst situerade delarna av världen. Malthus såg inte möjlighet att Jorden kunde försörja fler. Han ansåg att om man lyckades bättre med att producera mat skulle vi bara bli fler människor som behövde  mat och problemet kvarstod.

I det hade han delvis rätt. Vi närmar oss nu åtta miljarder och generellt har mänskligheten aldrig haft det så bra, även om fattigdomen inte är borta än.

Industrialismen har växt fram. Det har varit möjligt genom att människan lärt sig använda energi. Till att börja med opålitlig  vind i väderkvarnar som snabbt ersättes av stabil ångkraft i industrins barndom. Sedan kom vattenkraft, fossil kraft och kärnkraft. Parallellt har planeten blivit lite mer än en grad varmare. Det är huvudsakligen av godo.

Vad som är orsak och verkan är inte utom rimligt tvivel fastställt. En dryg grad högre medeltemperatur har vi. En ytterligare koldioxidmolekyl per tiotusen i atmosfären vet vi också. Om koldioxiden gett oss temperaturökningen eller om det är tvärtom, vilket alltid varit fallet i det långa perspektivet, vet vi inte. Människans användning av fossil energi har förstås bidragit i någon mån.

Det alla måste se är att Jorden är en mycket bättre plats för människan idag än för två hundra år sedan. Paradoxen är att bland människans främsta företrädare nu råder konsensus om att en grad till skulle vara katastrof och det skylls på koldioxiden. Som om klimatförändring är en fråga för omröstning – inte vetenskap! Att världen blivit bättre hör vi nästan ingenting om.

Data visar på ett överväldigande sätt hur mycket bättre det blivit, trots alla rapporter om extrema väderhändelser. Det beror både på klimatförbättringen och med ökande välstånd ökar vår förmåga att skydda oss mot naturens faror.

 • På 1920-talet dödades en halv miljon människor i väderkatastrofer. Det senaste decenniet cirka arton tusen. Allt tyder på att 2020/2021 och i år sjunker den siffran ytterligare.
 • Runt 1900 brann 4,5 procent av planetens landyta varje år. 2021 brann 2,5 procent.
 • Isbjörnarna som är symbolen för klimatförändringen mår utmärkt och har flerfaldigats i antal.
 • Skördarna har enligt FAO ökat med 40 procent under 20 år, tack vare den ökande koldioxidhalten och bättre metoder för jordbruk.

Medellivslängden har de senaste hundra åren fördubblats. Då levde också tre fjärdedelar av världens befolkning i extrem fattigdom. Idag är det mindre än en tiondedel.

livslangd

Det går naturligtvis inte att säga att allt detta beror på koldioxidökningen i atmosfären. Världens mer gynnsamma situation idag är oomtvistat kopplat till tillgången på energi till pris som människor kunnat betala. Att världen kan mätta åtta gånger fler än Thomas R Malthus spådde kan med säkerhet till stor del tillskrivas koldioxidökningen. Världen har blivit grönare. Spannmålsskördarna mångfaldigats.

skordar

Bildtext: Fotosyntesen ger all växtlighet näring. Vatten och koldioxid blir fruktsocker och syre.
Release date: 2022-04-08

En del av lovsången till koldioxid måste ändå vara att kritisera dess fiende – en destruktiv europeisk och nordamerikansk klimatpolitik.

Den klimatpolitik som EU driver har:

 • Degraderat produktiviteten inom energisektorn, särskilt för elektricitet.
 • Ökat energikostnaderna, särskilt för elektricitet.
 • Skapat ett starkt pristryck som hållit tillbaka efterfrågan på energi, särskilt elektricitet inom EU, vilket hämmar utveckling.
 • Gett en del nya ”gröna jobb”. De kräver alltid mer resurser för samma nytta. De är i själva verket det ultimata beviset på att omställningen medför kraftigt minskad produktivitet i industrin och hela samhällets ekonomi.
 • Gjort oss beroende av rysk energi.

Under ett odefinierat och slarvigt använt begrepp som hållbart har vi istället fått en ohållbar situation med de geopolitiska förutsättningarna idag. Vi har dopat oss med billig import och kunnat fortsätta öka vårt välstånd med billiga konsumtionsvaror från Kina och andra lågkostnadsländer. Inklusive utrustning för vår ’förnybara’ energi. Billig gas från Ryssland. Kina förser västvärlden med nästan allt råmaterial som krävs för att genomföra The New Green Deal – omställningen av samhället. Successivt också lämnat över vår industri och därmed är det någon annan som använder den fossila energin och står för koldioxidutsläppen.

Europa inklusive vårt land har trots varningar, att vi i den naiva tron på att handel med Ryssland och Kina ska få dem att bli som vi, har haft foten kvar på gaspedalen. Kriget i Ukraina avslöjar brutalt hur bräckligt – inte alls hållbart – vårt samhällsbygge är. Om Kina använder samma taktik och passar på att ta över Taiwan, då är det mycket som talar för att bromssträckan är längre än avståndet till stupet.

De enorma ekonomiska resurser som mobiliseras för att bekämpa en av de viktigaste beståndsdelarna för livet på Jorden kunde användas för fortsatt bättre levnadsvillkor för mänskligheten istället. Bejaka att samtidigt med en liten temperaturökning och mer koldioxid i atmosfären har vi sett en förbättring av en magnitud som aldrig tidigare skådats. Möjligen i vår del av världen under den medeltida värmeperioden. Monumenten över välståndet då finns fortfarande kvar. Men då var det förstås varmt utan någon fossil koldioxid som orsak.

Koldioxidens växthuseffekt blir allt mindre för varje ökning. Enligt professor W Happer kanske en grad om 170 år vid en fördubblad halt. Nuvarande värmningstrend är högre, vilket betyder att naturliga klimatförändringar överlagrats. Men en grad varmare än nu ger sannolikt fler människor ett komfortablare liv.  Vare sig man ska vara tacksam mot koldioxiden eller bara vara glad att naturlig klimatförändring inte går åt andra hållet, vilket mycket väl kan inträffa. Mot en ny liten istid.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Fria debattörer

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gabriel Oxenstierna

  Tack Evert och Mats för denna lovsång.
  Apropå det ni nämner om växthuseffekten, finns också något att tillägga om växthus av glas. Mer professionella odlare känner till hur man kan öka avkastningen på sina växter genom att aktivt tillföra CO2 inne i växthuset. Man vill gärna ligga uppåt 1000 ppm, eller något däröver, då växer det som allra bäst.

  Avkastningen kan ökas med 30-40 procent genom sådan tillförsel av livets gas. I princip samma gäller för det globala växthuset.

 2. Magma

  #1
  Det är helt korrekt att odlarna gärna tillför CO2 i sina växthus – vi har en tomatodlare i vår bekantskapskrets som använder gasolbrännare, en kombo av livets gas och värme när hösten smyger sig på. Nu överväger han emellertid att stänga över vintern eftersom ”allt” blir dyrare med dyrare energi …
  Frågan man ställer sig är om inte växtligheten en gång är ”skapad” för en högre halt av CO2 än vad naturen begåvat oss med i dag?
  Är det månne så snarare så att våra politruker bedriver en kamp mot naturen när de vill strypa tillgången på koldioxid? Att det verkliga hotet – inte bara avseende ekonomi -mot planetens invånare av alla de slag kommer från klimathotsreligionens företrädare, så som Guterres, Rockström, med flera.

 3. Lennart Bengtsson

  Av någon obegriplig anledning har flera postulerat att en koldioxidhalt i atmosfären på 350 ppm skulle vara det naturliga för jordens klimat och allt borde göras för att eftersträva detta. 350 ppm var den röda linjen för Jim Hansen och Bill Gibbons. Denna gräns passerades mot slutet av 1987 och har nu stigit till ca 420 ppm. Emission av växthusgaser som koldioxid följer i stort världsbefolkningen och sedan 1987 har jordens befolkning ökat från 5 till 8 miljarder eller med 60%. Samtidigt har befolkningen i flera delar av världen fått ett bättre materiellt liv- Kina är här ett sådant exempel. Idag emitterar Kina per person drygt 80% mer koldioxid än Sverige. Samtidigt råkar Kina ha en befolkning som är 140 gånger större.
  Det finns ingen möjlighet att bestämma vilken koldioxidhalt som är mest optimal för jordens befolkning. Inte heller finns det några möjligheter att på kort tid (<50 år) att reducera jordens koldioxidhalt.Så länge jordens befolkning fortsätter att öka är det närmast en omöjlighet.
  Det enda man kan säga med säkerhet är att det hade varit ett vida värre problem om atmosfärens koldioxidhalt skulle börja minska vilket har varit det dominerande under de senaste 60 miljoner åren. Så länge jordens koldioxidhalt ligger i intervallet 200 – 1000 ppm är säkert biosfären inklusive människan kapabel till anpassning med sannolikt är intervallet 400 – 800 ppm mest fördelaktigt.

 4. Hans H

  Evert, Mats

  Tack för bra artikel.

  I den säger ni att enligt Happier finns för närvarande ett betydande naturligt bidrag till global warming.

  Jag har en bekant – professor och medlem av Vetenskapsakademien och med en relevant naturvetenskaplig bakgrund – som hävdar att i AR6wg1 finns fastslaget:

  Att människan i allt väsentligt ensam står bakom den ca. 1 grad temperaturökning som skett sedan lilla istiden.

  Att naturliga orsaker kan uppskattas till max plus/minus 0,1 grad. Alltså att kylande effekt inte utesluts och att AGW alltså skulle kunna vara upp till 0,1 grad högre

  Jag klarar inte med mina ögon att längre skumma igenom stora textmassor. Frågar därför om någon av er eller andra på tråden vet om detta står där?

  Hoppas på svar – detta är tredje gången jag frågar.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Evert&Mats!
  Tack för denna välbehövliga påminnelse om hur oändligt tacksamma vi bör vara för den teknisk-naturvetenskapliga utveckling som gett oss möjlighet att kunna leva ett gott, långt liv i frihet, inte minst för tanken.
  En frihet som nu är hotad även i den ”fria” världen.
  Låt oss hoppas att klimatvetenskapens fritänkare, Happer med flera, som gett oss alla frihet att på vetenskaplig grund bejaka den utveckling som berikar atmosfären med återvunnen, frigjord koldioxid, fritt får komma till tals i debatten.
  Jag är innerligt tacksam för alla mina nu 80+ år, men önskar hett att dessutom få uppleva den dag när den nuvarande religionen kring NetZero på grund av fri debatt och upplysning blir ett skamset minne blott.

 6. Ann Löfving-Henriksson

  # 4 Hans H.
  Denne professor i Vetenskapsakademien bör får en rad frågor.
  För det första allmänt hur pålitlig IPCC/SMP med sin uppdragsforskning från FN, stödd av konsensus från delegater utsedda av politiker från majoriteten av jordens länder är.
  Vad säger den fria forskningen i t.ex. NIPCC, Singer, Koonin m.fl.?
  Sedan hur de mätningar med påföljande beräkningar på atmosfärens ”temperatur”, som nu har femtio år på nacken beaktas i IPCC.
  Och sist men kanske inte minst
  i vilken utsträckning koldioxidens logaritmiskt avtagande effekt finns med i de modeller och beräkningar IPCC tar hänsyn till.

 7. Lasse

  Tack Evert och Mats
  Fantastisk lovsång till CO2 som livets gas.
  Här finns lite mer samlat:http://www.co2science.org/

  #4 Hans H
  Jo det finns säkert i de omfattande materialet en hel del tokigheter.
  Men #3 Lennart B kan ju berätta lite mer om den forskning som han gjorde när temperaturen sjönk på 70 talet!
  Aerosoler fick skulden då!
  Nu har vi motsatt effekt från renare luft-solar brightening-men forskningen är inte intresserad av detta!
  Moln har betydelse och dessa har minskat betydligt.
  Om Aerosoler fick skulden då det blev kallare varför förvånas forskarkollegiet av att det blir varmare när de försvinner? det förvånar mig 🙂

 8. Ivar Andersson

  Tack Evert och Mats
  ”Att världen blivit bättre hör vi nästan ingenting om.”
  Hans Rosling hade en positiv syn på utvecklingen men ingen har tagit över hans roll som optimist.

 9. Magnus

  CO2 ökar i atmosfären och det är mycket fokus och panik hos vissa. Men vad händer när kurvan vänder neråt? Jag tror den kommer göra det är naturliga cykler i huvudsak som styr detta. I första skedet kommer miljörörelsen bli euforiska, man har lyckats vända trenden. Men om det fortsätter neråt kommer man börja fundera på att det finns en nedre gräns för växtligheten. Och så har vi ny panik. Ska vi då börja elda med kol för att få upp halten igen? Det ligger en bit in i framtiden men jag tror nästa generation kommer få hantera det. Är det naturliga cykler så är det ett troligt scenario.

 10. Gabriel Oxenstierna

  #4 Hans H

  Ja, det stämmer det de säger att naturliga variationer numera har upphört att finnas till, all klimatförändring beror på oss människor. Finns i AR6 WG1 SPM, sid 8-9.
  Finns sammanfattat i figur 2b.

  Du har den figuren även i artikel här på KU, det är bilden sist i artikeln som är inkopierad från SPM:

  https://klimatupplysningen.se/klimatkyrklig-ordlista-med-forklaringar/

 11. Sören G

  Medierna fortsätter att larma om att katastrofala oväder ökar trots att statistiken inte visar detta.
  ”With Hurricane Ian (now a tropical storm) exiting the east coast of Florida, there is no shortage of news reports tying this storm to climate change. Even if those claims actually include data to support their case, those data are usually for cherry-picked regions and time periods. If global warming is causing a change in tropical cyclone activity, it should show up in global statistics.”
  https://www.drroyspencer.com/

 12. Mats Kälvemark

  # Hans H.
  Vi konstaterar att enligt Happer – van Wijngaarden så ger en fördubbling av CO2-halten ett tillskott på ca 1grC till den globala temperturen, vilket inträffar efter ca 170 år med nuvarande ökningstakt 2,5 ppm/år.
  En grad på 170 år ger en trend på ca 0,06 grC per decennium. Det är grovt räknat knappt hälften av den verkliga, observerade takten, på ca 0,14 grC per decennuim. Återigen och väldigt grovt räknat, borde då hälften av den verkliga takten bero på naturliga förändringar av samma karaktär som inträffat många gånger tidigare i jordens historia. Senast under perioden 1910 – 1940.
  Se bild nr 7 i länken nedan.
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/12/Klimat-211213.pdf
  Dessutom har vi ju nu en temperaturpaus mätt med satellit i troposfären. Se bild 11 i samma länk.
  Antagligen är mitt resonemang alltför starkt förenklat och jag lyssnar gärna på synpunkter. Mycket hänger på om vi ska tro på Happer – Wijngaarden eller IPCC.

 13. UWB

  EU har som mål att bli den första (och troligtvis enda) fossilfria kontinent till 2050. Som jag har uppfattat det baserat på olika artiklar i den ”normala” pressen så ger konsekvenserna av problemen i spåren av Energiewende och relaterade aktiviteter i andra länder, att stödet bland allmänheten krackelerar.

  Olika aktivitister har nu börjat sprida sina åsikter på debattartiklar och bloggar för att de känner att stödet för klimatomställningen minskar, och speciellt med fokus på den kommande regeringen agenda – att de ”måste” ha med klimatet högst upp.

  Vi har alla sett hur det arbetet gick under innevarande åtta år och det är ju inte precis en förebild att ta efter. Vad man än tycker om Hanif Bali som person så satte han bra ord på detta i sin första krönika i Expressen – naturligtvis hårt attackerad av de ”klimattrogna”.

  https://www.expressen.se/ledare/hanif-bali/miljopartiets-drom-ar-lika-utopisk-som-enhorningar/

  Mattias Goldmann (boende i Thailand, så han drabbas inte av vare sig krav på elbil eller ökad reduktionsplikt) har vaknat upp och skrivit två artiklar om detta. Naturligtvis utan någon som helst förstående för medelsvenssons problem att få ihop vardagen med ökade räntor, inflation, elpriser etc. etc., nej det viktigaste är att vi fortsätter omställningen genom att köpa överdyra elbilar och tanka de gamla fossildrivna med bränsle som ständigt ökar i pris.

  https://www.di.se/debatt/debatt-mer-fornybart-tryggar-hushallen-gynnar-naringslivet-och-skyddar-klimatet/

  https://www.gp.se/debatt/utan-klimatbonus-sviker-h%C3%B6gerblocket-sina-v%C3%A4ljare-1.82173646

  Gamla MP språkröret Isabella Lövin ”värvardes” till DI för att skriva om klimatet. Naturligtvis för att uppfylla kvoten för att inte bara skriva om vinster och förvärv, men även hantera klimatet. Kanske inte det bästa valet med tanke på hennes historia som storkonsument av flygresor. Hennes senaste är lika tragisk som de tidigare – nu går hon på om att vi måste göra mer än alla andra, fastän vi är så små (och drar in barnen i det hela…). Vi kanske bör påpeka för henne att i åldern upp till 21 år har MP lägre stöd än generellt och de flesta stödjer högerblocket (inklusive SD).

  Kontentan är att Sverige inte ska göra något, utan mer i linje med övriga länder, det har hon helt missförstått.

  https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/lovins-skyhoga-flygnotor-valjer-business-class-over-hela-varlden/

  https://www.di.se/nyheter/vara-barn-kommer-inte-att-kopa-populisternas-fake-resonemang/

  En favorit i repris, jag skulle gärna se någon av de klimatreligiösa gå igenom denna och komma med motargument – det lär man aldrig se. Jag är ibland inne på debattforum och det finns en viss grupp som aldrig ger referenser till sina uttalanden, fastän dessa efterfrågas, och de är de klimatreligiösa. Troligtvis för att sådana inte finns…

  https://wattsupwiththat.com/2022/09/26/fossil-fuels-are-the-greenest-of-energy-sources/

 14. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Ivar #8, Vi är ju många kvalificerade journalister, skribenter, debattörer, forskare och andra som oförtrutet för fram koldioxidens förtjänster. Men vi varken släpps in eller får gehör. De som står grindvakter tror sig skydda samhället mot ohyra, när de stänger oss ute. Alla hänvisar de till FN och IPCC som sanningskällor. Tydligen måste det först gå riktigt åt fanders innan de ändrar sig – eller sopas undan av en vredens flodvåg från allt fler, som känner sig svikna och lurade.

 15. Hans H

  #6 Ann L-H

  Självklart har jag i diskussionen försökt föra fram argument som dina och liknande. Men nu gällde min fråga den vetenskapliga rapporten AR6wg1 på drygt 4000 sidor vars text betraktas som ”bibeln”.

  Och som enligt ”min professor” omfattar en absolut majoritet av världens forskare och vars ”sanningar” vridits och vänts på och nagelfarits av forskarna i IPPC….

  Även Elsa W. säger ju i debatter att allt hon för fram står att finna i wg1. Säger inte i princip Lennart Bengtsson detsamma?

  #10 Gabriel O.

  Är väl SPM’s 200 sidiga rapport du hänvisar till? wg1 syftar väl exklusivt på forskarrapporten? Liksom det finns en egen wg2 t ex.

  I sammanhanget har jag en följdfråga till någon av er som har den 4000-sidiga forskarrapporten nedladdad:

  Nämns någonstans fraserna ”climate crisis” eller ”climate emergency”? Fraser som Guterres ständigt sprider.

  Antar att ett ordsökningsprogram snabbt ger svaret. Har bara mobil att tillgå där jag lever ute på en liten ö i Roslagens skärgård. Och är dessutom nästan blind.

 16. Gabriel Oxenstierna

  Hans H
  SPM är bara på 41 sidor och kan laddas ner separat.
  https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf

  fraserna ”climate crisis” eller ”climate emergency” nämns bara en enda gång, och med citattecken.

  ”Also, some media outlets have recently adopted and promoted terms and phrases stronger than the more neutral ‘climate change’ and ‘global warming’, including ‘climate crisis’, ‘global heating’, and ‘climate emergency’ (Zeldin-
  34 O’Neill, 2019).”

  Kap 1 sid 35

 17. Visst är det utmärkt för livsmedelsproduktionen med större koldioxidhalt i atmosfären, men det är likväl enkelt att minska jordbrukets avkastning till den nivå som rådde på Malthus tid. Det räcker att tvångsmässigt införa ekologiskt jordbruk utan konstgödsel och växtskyddsmedel.

  Länkar till egna foton av ekologiska och traditionella grödor i Normandie.

  https://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=379373

  https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/357691/3851600.htm (Bildtexten finns under fotot)

 18. Ja, CO2 är väl värd en egen mässa, och nu får vi lite mera tacksamt tillskott så alla Gretor och övriga kan hålla sig varma:

  ØRSTED
  Ørsted startar upp kraftverk som använder kol och olja – behövs för att trygga elförsörjningen i Danmark (Finwire)
  2022-10-03 11:24
  Danska energibolaget Ørsted kommer att återupprätta driften av tre kraftverk som använder olja och kol som bränsle. Bolaget vidtar detta efter beslut från de danska myndigheterna i syfte att trygga elförsörjningen i Danmark, enligt ett pressmeddelande.
  https://www.avanza.se/placera/telegram/2022/10/03/orsted-orsted-startar-upp-kraftverk-som-anvander-kol-och-olja-behovs-for-att-trygga-elforsorjningen-i-danmark.html

 19. Hans H

  #16 Gabriel O.

  OK, SPM ännu kortare än jag hade för mig och oerhört mycket mer kortfattad än den stora forskarrapporten. Men det är den senare som jag exklusivt är intresserad av.

  SPM’s slutliga formuleringar förhandlas vad jag förstått fram i en grupp där politisk påverkan utövas – även om ett förslag först utarbetas av IPCC-forskare

  Kul att Guterres inte ens har stöd i SPM!

 20. Håkan Bergman

  Alvar Nyrén #18
  Se där, Kyndby ligger på Själland och kan stötta SE4 med upp till 2×260 MW svängmassa, det tackar skåningarna för. Dom andra två ligger på Jylland.
  https://da.wikipedia.org/wiki/Kyndbyv%C3%A6rket

 21. Mats Kälvemark

  #19 Hans H
  Verkligheten och observationer i den och trender i den, både i nutid och historiska, är oslagbara indikatorer jämfört med hypotesbaserade datormodeller. Modellerna överbetonar, nästan utan undantag CO2:s klimatpåverkan. Det finns inga bevis från verkligheten som styrker att den pågående klimatförändringen till en absolut huvuddel drivs av människans påverkan.
  Ökande globalstrålning och påverkan av AMO och PDO är däremot entydigt korrelerade med pågående klimatförändring. Du får be din professorskompis att ge sig ut i verkligheten i stället för att läsa agendastyrd mumbojumbo. Be honom exempelvis förklara hur vi i troposfären kan ha en åtta år lång temperaturpaus samtidigt som atmosfärshalten av CO2 ökar utan avbrott.

 22. Hans H #19,

  ”Kul att Guterres inte ens har stöd i SPM!”

  Nej, han har inget stöd för att det skulle fginnas någon ”klimatkris” i IPCC stora rapport AR6, WG1. Den etablerade termen är ”Climate Change”, Att det råder någon klimatkris enligt IPCC är hittepå.

 23. Hans H

  #21 Mats K.

  Det är inte vad jag frågar om här. Givetvis har jag försökt såna argument

  Men den stora rapporten, AR6WG1, är den vetenskapliga ”bibeln”.

  Och Elsa W. anför att allt hon säger har stöd i den. Det samma säger professorn.

  #22 Ingemar N.

  Tack för ditt svar på min delfråga om fraserna ”climate crisis” och ”climate emergency”. Bra att veta!

  Nu återstår bara frågan om forskarna som skriver i AR6WG1 verkligen påstår att människan står bakom hela global warming?

  Påståendet låter märkligt i mina öron.

 24. Lars Cornell

  ”i vilken utsträckning koldioxidens logaritmiskt avtagande effekt finns med i de modeller och beräkningar IPCC tar hänsyn till”

  Jag minns att i AR5 användes rak kurva och ej logavtagande. Så kan man göra när inkrementen är små utan att felet blir stort. Men jag misstänker att de lade ihop inkrementen så att det blev stora intervall.
  I AR6 WG1 har jag inte hittat något om det.
  Hur det är i de digitala modellerna vet jag inte.

  Jag minns också att i AR5 gjordes en direkt linjär koppling mellan mängden koldioxid [kg] och temperaturförändringen [°C] oavsett var i intervallet man befann sig. Siffran kommer jag inte ihåg, men om jag minns rätt har även Lennart Bengtsson nämnt en sådan siffra vid något tillfälle, kanske var det i hans bok jag läste det.

  I clintel-brevet görs en jämförelse mellan SPM och WG1 (det är journalistiskt tråkigt skrivet men ändå lättläst och bra).
  https://clintel.org/oppet-brev-till-varldens-ledare-allvarliga-fel-i-ipccs-spm/

 25. Mats Kälvemark

  #23 Hans H
  Det jag säger är att om verkligheten trumfar AR6 så är det i slutänden verkligheten som gäller. Och AR 6 ÄR agendastyrd. Annars skulle det ju inte bli något nytt COP 27, eller 28, eller 29 och så vidare i all oändlighet. Kolla bara vilka våra svenska representanter till IPCC är. Deliang Chen och Markku Rummukainen. Agendadrivande är bara förnamnet.
  För dem finns i stort ingen annan förklaring till klimatförändringen än fossil CO2. De har ingen förklaring till temperaturpausen och de spelar ner solens inverkan liksom betydelsen av cykliska variationer i AMO och PDO.
  Och de kan inte förklara de historiska värmningar som bevisligen inträffat innan fossil CO2 kan ha påverkat. Sen är det ännu inte politiskt korrekt att våga ifrågasätta AR6. Men verkligheten jobbar nog för att det kommer att bli det. Om inte annat pådrivet av de förödande ökande kostnaderna för energi och bränsle som håller på att ödelägga de länder som driver fanatisk grön omställning.

 26. Olof

  OT: Mer än 500 vetenskapliga artiklar har blivit tillbakadragna sedan bloggen Retraction Watch funnit ”irregularities” i dem.
  Granskarna hävdar att ”the review uncovered ’coordinated peer review rings,’ which featured reviewers and editors coordinating to get papers through peer review.”

  Visserligen ingår inte klimatforskningen i granskningen utan ”Advances in Agriculture, the Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology, and the Journal of Nanotechnology”, men kan fråga sig om det är så här illa inom dessa vetenskapsområden hur illa ska det då inte vara inom ett så politicerat och penningflödande ämnesområde som klimatforskningen?

  https://www.theepochtimes.com/major-scientific-publisher-retracting-over-500-papers_4768649.html

 27. Lars Cornell

  #25 Mats
  Du har så rätt. Men båda är utsedda av regeringen med underförstått uppdrag att stödja regeringens politik. Man biter inte den hand som föder.

  Alla vet koldioxidens stora nytta men ingen av dem har givit uttryck för det, eller sakligt balansera nytta med skada. Det visar vad de går för.

  Markku Rummukainen kom hem från Korea och påstod att 70% av alla koraller skulle vara döda nu ungefär (om jag minns siffran rätt). Stora Barriärrevet mår utmärkt efter den korallblekning som förorsakades av tillfälligt lågt vattenstånd. Det lär inträffa vid vissa återkommande tillfällen. Har någon sett Rummukainen be om ursäkt? Jag har det inte.
  Som vetenskapsmän har dessa två bränt sina skepp.

 28. Hans H

  #25 Mats K

  Håller med om dina argument. Men det är liksom inte svaret på min fråga….

 29. # Ingemar Nordin 22 #

  I Frankrike har man mest hittills mest sagt ”réchauffement climatique” (klimatuppvärmningen) eller ”changement climatique” (klimatförändringen), men på senare tid hörs allt mer termen ”dérèglements climatiques” (klimatavregleringarna), vilket är smart av två skäl. Dels därför att det då lika gärna kan innebära att om det blir kallare är människan fortfarande skyldig. Dels därför att ordet avreglering har en negativ klang som alluderar till Thatcher och privatiseringar av statliga verkamheter och företag, vilka båda av de flesta fransmän ses som ondskan personifierad. Det nya uttrycket har knappast kommit till av en slump.

 30. Peter J

  Jag håller med, jorden har blivit en riktigt skön plats och vi har kunnat bli mångdubbelt fler sen vi började använda olja. Tråkigt att den ser ut att ta slut när vi är +10 miljarder. Svindyr kommer den bli långt innan det. Jag kan inte förstå varför oroliga människor väljer att oroa sig för koldioxid. Världen utan olja, det kommer bli en katastrof av bibliska mått.

 31. UffeH

  Här är ett par gamla bloggposter från ”notrickszone” när jag läste här, de är ganska beskrivande av hur stor precision som klimatforskarna har när det gäller temperaturen nu och på 1800-talet.

  https://notrickszone.com/2018/12/15/climate-of-confusion-nasa-pik-scientist-confirm-global-temperature-has-fallen-0-2c-since-1850/

  och denna från 2012

  https://notrickszone.com/2012/07/31/temperature-charts-reveal-astounding-cluelessness-among-top-scientists-on-real-global-temperature/

  Har de blivit mer samstämmiga och har de bättre koll nu än vad de hade för 10 respektive 4 år sedan?

 32. Hans H #23,

  ”Nu återstår bara frågan om forskarna som skriver i AR6WG1 verkligen påstår att människan står bakom hela global warming?”

  Enligt SPM så står människan till 100% eller 120% för klimatuppvärmningen. Men viktigare än SPM är AR6, WG1 och vad de säger om ”klimatkris”. Och det är noll.

  I #15 så formulerar du vad Guterres påstår om att det råder en klimatkris enligt IPCC. Påståendet är falskt. Han ljuger helt enkelt. Det räcker väl så?

 33. Rossmore

  Eftersom koldioxid påstås orsaka fler och kraftigare orkaner i främst Atlanten kan det vara värt att citera en tweet från Roger Pielke Jr från i lördags:

  ”Hurricane trivia

  From 1900-1960 (61 years) US saw 16 Category 4 & 5 landfalls

  From 1961-2022 (61 years) US saw 13 Category 4 & 5 landfalls

  Source: @NOAA”

 34. Hans H

  #32 Ingemar N.

  Professorn ifråga pratar t ex om en liten skrift som Vetenskapsakademin författat. Och att hela deras arbete vilar på de ”vetenskapliga sanningar” som IPCC kommit fram till. Som den nämnda om att människan står för hela den konstaterade uppvärmningen.

  På direkt fråga från mig om han syftar på att detta fastslagits i SPM eller i AR6WG1 så svarat han WG1.

  Vore fantastiskt kul om han blandat ihop dessa bägge rapporter!

  Känns dessutom som en rätt orimlig slutsats att hävda med bestämdhet. Vilket ha säger IPCC gör.

  Man kan ju knappast ha ett ens halvbra mått på naturliga orsakers påverkan. Vilket betyder att man anser sig ha bestämt koldioxidens påverkan med rätt god precision. Hur då? Finns väl rätt många bud där!

  Ursäkta min tjatighet, men finns t ex i det diagram Gabriel O. visade ur SPM en referens till varur i WG1 det kommer ifrån?

 35. Ivar Andersson

  #13 UWB
  Är Mattias Goldman klimatflykting dvs föredrar värmen i Thailand framför kylan i norra Europa?

 36. Robert Norling

  Uppstädningen har börjat – efter åtta års vanstyre
  Högersidan säger nej till höghastighetsjärnväg
  M, KD, L och SD vill inte bygga höghastighetsjärnväg.
  Det framgår av en gemensam motion som partierna på högersidan lämnat in i riksdagen i dag, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
  Tack för att ni sparar 350 miljarder kronor för oss skattebetalare på ett idiotprojekt.

 37. Lars-Eric Bjerke

  4 Hans H

  Box TS.1 på sid 60 i Technical summary säger nedanstående. Din kamrat har nästan rätt. (Man räkna från 1850 till 1900.) Tidigare har IPCC sagt att minst hälften av uppvärmningen är antropogen.

  ” Global surface temperature has increased by 0.99 [0.84 to 1.10] °C from 1850–1900 to the first two decades of the 21st century (2001–2020) and by 1.09 [0.95 to 1.20] °C from 1850–1900 to 2011–2020. Temperatures as high as during the most recent decade (2011–2020) exceed the warmest centennial-scale range reconstructed for the present interglacial, around 6500 years ago [0.2°C to 1°C] (medium confidence). The next most recent warm period was about 125,000 years ago during the last interglacial when the multi-centennial temperature range [0.5°C to 1.5°C] encompasses the 2011–2020 values (medium confidence). The likely range of human-induced change in global surface temperature in 2010–2019 relative to 1850–1900 is 0.8°C to 1.3°C, with a central estimate of 1.07°C, encompassing the best estimate of observed warming for that period, which is 1.06°C with a very likely range of [0.88°C to 1.21°C], while the likely range of the change attributable to natural forcing is only –0.1°C to +0.1°C.”

 38. Hans H

  #37 Lars Erik

  Tack för klargörandet!

  Märkliga slutsatser – det får man ändå säga! Har alltid hört att bronsåldern var étt par grader varmare än dagens nivå!

 39. #4 Hans H

  Jag skrev svar till dig här: https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-462/#comment-425624

  Lars-Eric Bjerke #37 visar att WG1 anger ±0,1 °C för den troliga osäkerheten medan jag pekar på att dom anger ±0,2 °C på ett annat ställe. Det är absolut inget fel när man försöker presentera det vetenskapliga kunskapsläget. Det är notoriskt svårt att uppskatta (gissa) felgränser när man inte har ett stort statistiskt material. Den rådande uppvärmningen är en engångshändelse – hur mycket som kan bero på något man inte vet måste vara en gissning.

  Uttalandet: ”Att naturliga orsaker kan uppskattas till max plus/minus 0,1 grad” är en otillåten hårddragning. Det är inte alls vad WGI skriver. ”likely range” betyder inte max! IPCC specificerar så här: ”likely 66–100%” vilket betyder att naturliga faktorer kan överskrida 0,1 grad med en sannolikhet av 34%. Jag kan tänka mig att de ±0,2 grader dom anger på annan plats är ett gissat maximalt värde. Notera ”gissat.” Nu har man ju skäl att gissa som man gör, det finns mycket information om jordens energibudget och det är inte alls bara hockeyklubban som är orsaken. Att man kan komma att ändra sig lite på den här punkten om ett par decennier håller jag personligen för sannolikt, men det kommer inte att få några kvalitativa konsekvenser för scenarierna.

  #15 Fraserna ”climate crisis” eller ”climate emergency” finns endast på ett ställe i WGI. Det är i chapter 01: ”some media outlets have recently adopted and promoted terms and phrases stronger than the more neutral ‘climate change’ and ‘global warming’, including ‘climate crisis’, ‘global heating’, and ‘climate emergency’ (Zeldin-O’Neill, 2019). Google searches on those terms, and on ‘climate action’, increased 20-fold in 2019, when large social movements such as School Strikes for Climate gained worldwide attention (Thackeray et al., 2020). We thus assess that specific characteristics of media coverage play a major role in climate understanding and perception (high confidence), including how IPCC assessments are received by the general public.”

  Att WGII som skall beskriva åtgärder mot extremväder (som förväntas i framtiden) är extremt alarmistisk framgår av deras video som jag länkade till i mitt svar på din fråga.

  Läs också detta: https://klimatupplysningen.se/klimatforandring-och-klimatomstallning/#comment-425694
  Jag försöker förklara varför FN-chefen och WGII är så alarmistiska i växelverkan med massmedia.

  Väderkatastrofer inträffar ofta – och har alltid gjort det. Nu har dom kommit i fokus och påstås alltid bero på våra CO2-utsläpp. Det har inget stöd i rapporten från WGI – men WGII hävdar t.ex. att den senaste stora översvämningen i Tyskland berodde på antropogena utsläpp. Att många översvämningar varit mycket värre de senaste 500 åren nämns ingenstans. För ARI är det inte relevant – dom ser inte ökade översvämningar. För WGII är det viktigt att man börjar vidta skyddsåtgärder. Huruvida det egentligen är klimatförändringar som gör bättre skydd mot extremväder viktigt är inte en väsentlig fråga…

  FN-chefen och andra tror att snabbt minskade utsläpp är möjliga och skulle minska frekvensen extremväder och han försöker tvinga fram det. Oansvarigt och dumt.

  Som #3 Lennart skriver: ”Inte heller finns det några möjligheter att på kort tid (<50 år) att reducera jordens koldioxidhalt.Så länge jordens befolkning fortsätter att öka är det närmast en omöjlighet." Vad som är möjligt är att reducera tillväxttakten för jordens befolkning. Kan fattiga länder snabbare få god levnadsstandard kommer livslängden att öka och barnafödandet minska. Bästa sättet är genom utnyttjande av fossil energi – och vi i den rika västvärlden kan hjälpa till med investeringar i fossilkraftverk med mycket högre verkningsgrad än dom som fattiga länder annars skulle finansiera själva när dom får råd i en framtid med mycket större befolkning.

  Vårt välstånd har kommit från kol och olja. Det är dags för oss att övergå till kärnkraft men vi bör hjälpa fattigare delar av världen att bygga upp sina ekonomier med högeffektiv fossilkraft därför att CO2-utsläppen får inte växa obegränsat hur länge som helst. Så pass mycket kan man med säkerhet säga baserat på IPCC:s AR6 WGI.

  Att 1,5-gradersmålet är galet framgår av välståndsutvecklingen under uppvärmningen till 1,2 grader som hittills skett. Att 0,3 grader till skulle vara en katastrof är en närmast löjlig tanke.

  Vad som behövs är att fler tar till sig vad Björn Lomborg säger. Gissningar om kostnaderna i framtiden för olika alternativ är givetvis mycket osäkra. Det behövs fler som i likhet med Lomborg försöker gissa så att vi får olika alternativ att välja bland. Jag kan inte tro att någon gissning om framtida kostnader kan motivera Parisöverenskommelsen. Den är bara absurd.

 40. Sten Kaijser

  Leif Å #39

  Som jag ser det så kan koldioxiden vara ett problem om uppvärmningen fortsätter några hundra år till. De närmaste 100 åren kommer uppvärmningen fortfarande att handla om att det blir varmare där det är kallt och när det är kallt, vilket innebär ett jämnare klimat för jorden. Eftersom tropikerna inte någonsin tycks ha varit mycket varmare än vad de är idag, så dröjer det länge innan hela jorden är så varm att fortsatt uppvärmning blir ett problem.

  Strålningsfysiken handlar om jordens energibalans, inte om hur värmen fördelas inom klimatsystemet.

 41. Hans H

  #39 Leif Å.

  TACK för svaret! Höll på att missa det, liksom jag missade ditt förra svar.

  Då vet jag åtminstone att det finns med i WG1.

  Professorn jag talar om har en rätt rigid inställning. ”AGW står för all uppvärmning. De som avviker i den tron karaktäriserar han i klass med månlandningsförnekare”

  Vid ett försök att få honom att sätta en gräns för hur stor tro på en naturlig komponent man fick ha av 1 grads total värmning kröp det fram 0,1 grad inte mer om man skulle slippa tillmälet klimathotsförnekare!

  Någon värmeperiod på 30-talet fanns ej. Resonemang om varmare klimat på bronsåldern gick inte heller hem. Har du sett den skrift KVA författat?

  Håller helt med dig om att WG2 borde granskas hårdare!

  Tack än en gång.

 42. tty

  #4

  ”Att naturliga orsaker kan uppskattas till max plus/minus 0,1 grad. Alltså att kylande effekt inte utesluts och att AGW alltså skulle kunna vara upp till 0,1 grad högre”

  Jo, det är riktigt att WG1 skattar den naturliga klimatförändringen sedan 1850-1900 till 0,0 +- 0,1 grader.

  Vilket i förbigående troligen skulle göra det ”naturliga” klimatet under 1900-talet närmast unikt stabilt, eftersom någon så stabil 150-årsperiod är svår att hitta i det förflutna. Och dessutom är det rätt orimligt eftersom det var flera stora vulkanutbrott 1850-1900, medan det nu inte har varit ett enda av betydelse sedan Pinatubo för 30 år sedan.

  Och eftersom vi inte förstår den naturliga variabiliteten i klimatet är WG1-siffran en ren killgissning.

  Den dag klimatmodellerna kan hantera den naturliga variationen och tillförlitligt rekonstruera förflutna klimatförändringar kan de också skilja ut naturligt och mänskligt. Men dit är det långt, långt, långt kvar.

  För övrigt har människan troligen påverkat klimatet märkbart under hela den här mellanistiden genom sin markanvändning. Så vad är ”naturligt”? Den förra mellanistiden? I så fall skulle vi befinna oss i en begynnande istid nu.

 43. Ann Löfving-Henriksson

  # 41 Hans H, i GP pågår en debatt om blivande andre vice talmannen Julia Kronlund (SD) och hennes inställning till vetenskapens förklaring till den biologiska evolutionen och hennes frihet att välja vilken förklaring hon ”accepterar”.
  I dagens inlägg kommenterar en Lars Henriksson, ”samma sorts valfrihet när det gäller vetenskaplig kunskap ligger bakom vaccinmotstånd, klimatförnekare, rasism och andra fördomar”.
  Representerar Din professor en sektor där ”den vetenskapliga metoden” hyllas?
  Vem denne L. Henriksson är vet jag inte, dock vet jag att vi inte bär på gemensam urfader åtminstone fyra generationer bakåt i tiden.

 44. Hans H

  #43 Ann L-H

  Det är definitivt inte samma person. Och ”min” professor – i ett naturvetenskapligt ämne – är van läsa vetenskapliga texter i stora mängder och tillämpar definitivt ”den vetenskapliga metoden” i sitt arbete

  Han har dock alltför stor tilltro till datormodeller som ”bevis”. I min värld är även en bra validerad modell bara ett indicium.

  Vidare trycker han på samstämmigheten i åsikt bland IPCC’s forskare utan att riktigt inse den bias de kan ha!

  Åsikten tycks finnas rätt allmänt i KVA, och Lennart Bengtsson håller han inte särskilt högt ….

 45. Ann Löfving-Henriksson

  # 44 Hans H, jag menade inte att Din professor var direkt inblandad. Det var bara ett exempel på hur debatten går när man inte satt sig in i frågan.
  Märkligt att han talar om de 97%-en som ett ”bevis”, har han inget bättre att komma med.
  Klimatmodellerna, spagettikvasten är i min värld ett utmärkt exempel på att dessa datormodeller inte är särskilt pålitliga.

 46. Hans H

  #45 Ann L-H

  Är det i min värld med. Men du har väl noterar att t ex Lennart Bengtsson inte lägger så stor vikt vid spridningen ytan tycker att modellerna är ganska bra!

  Skulle roa mig läsa KVA’s skrift

 47. JonasW

  #12 Mats Kälvemark

  Happer & Wjngarjngarde säger ca 1 – 1.5 grader med molnfri himmel. Sen kan man fundera på vad siffran skulle vara om man tar hänsyn till att det faktiskt finns moln. Efter att ha lyssnat på kloka röster på denna sak, så har jag förstått det som att molnen värmer (ideala svartkroppar). Innebörden blir väl att Happer och Wijngarden har underskattat molneffekteen. Eftersom moln är svartkroppar så blir Happers analys en underskattning. Kanske det ligger nåt i alarmismen ?

 48. Jonas W #47,

  Happer o CO, anger inte uppvärmningsgrader utan återstrålningen från en molnfri himmel. Det är en räkneövning. Vad detta blir i grader beror bl.a. på moln och andra faktorer (t.ex. havsströmmar) som påverkar uppvärmningen.

 49. JonasW

  #48 Ingemar

  Nja, det är inte en räkneövning. Det är en analys av hur återstrålningen sker från en molnfri himmel baserat på bästa kända fysik. Att kalla det en räkneövning blir en rätt kraftig nedvärdering av all fysik inom ”radiativ transfer” (d.v.s. Schwartzshilds ekvationer). Det blir ungefär som att kalla Einsteins ekvationer för en räkneövning.

  Jag har stor respekt för Happer och Wijngaardens analys (räkneövning??). Problemet är att ca 60% av jordytan är molntäckt, d.v.s. utstrålningen från moln är en helt central fråga för jordens värmebalans.

  Min bild är att den frågan är besvarad på denna blogg. Utifrån de analyserna blir min slutsats att alarmisterna har en poäng,

 50. foliehatt

  JonasW, #49,
  och vad är den poängen? vänligen utveckla. Vad menar du att vi landar i – givet det du menar är alarmisternas poäng?

 51. Jonas W #49,

  Naturligtvis är Happer et als artikel mycket mer än en räkneövning. Vad jag menade var att de gjorde medvetna förenklingar. Och att de därför var noga med att inte uttrycka sitt resultat i grader utan i Watt. Hur det blir med graderna är ju beroende av bl.a. just moln och havsströmmar.

 52. #49 JonasW

  Jag tror du uttrycker dig slarvigt. Uttrycket ”alarmisterna” betyder i min vokabulär sådana som FN-chefen, Johan Rockström, IPCC working group 2 och andra som envist hävdar att klimatkatastrofen redan är över oss och förorsakar alla väderkatastrofer som media med stor förtjusning berättar om så gott som dagligen.

  Det är sådana som Björn Lomborg, Lennart Bengtsson och faktiskt IPCC working group 1 som har en poäng. Koldioxiden – och övriga växthusgasutsläpp som SF6 och fluorokarboner har betydelse för energibalansen. Det finns goda skäl till försiktighet, men absolut ingen orsak till panik.

  Klimatet blir varmare och våra utsläpp har betydelse, kanske helt dominerande, kanske inte. Mänskligheten måste kontinuerligt anpassa sig till ett föränderligt klimat oavsett om det är vi själva som förorsakat förändringarna eller ej.

  Att återgå till en ”naturlig” civilisation enligt Heideggers visioner innebär att 90% av mänskligheten måste elimineras. Dom det berör kommer inte att gå med på det.

  För fattiga länder med egna fossilfyndigheter och billig arbetskraft är det mest rationellt att bygga med billigaste teknik. Elproduktion från kol med 10% verkningsgrad. I-världen skulle kunna bidra med kapital för att bygga kolkraft med 45% verkningsgrad i stället. Det vore ett effektivt sätt att bromsa ökningen av CO2-utsläpp. Elektrifiering av Afrika skulle snabbt höja levnadsstandarden och bromsa folkökningen. På lång sikt mycket gynnsamt för befolkningen och för den långsiktiga utvecklingen av CO2-utsläpp. (Synd att Hans Rosling inte lever längre. Jag tror att han skulle kunnat göra skillnad i debatten!)

  Svensk politik har varit att förhindra utsläpp från svenskt territorium. Därför importerar vi el när vår egen produktion inte räcker till – och det ger högre utsläpp än om vi hade producerat själva. Vi importerar dessutom tyska elpriser därför att vi inte har tillräcklig produktionskapacitet för att fylla kablarna till stipulerade 70%. ”Tillsammans med ett antal kompletterande åtgärder, bland annat outnyttjad potential i kraftvärmeverk, skulle vi få fram cirka 3 000 MW eleffekt” https://www.di.se/debatt/debatt-sa-loser-vi-elkrisen-nu/

  Om regeringen omedelbart följer förslagen från Teknikföretagen skulle elpriserna i Sverige återgå till mer normala nivåer och utsläppen från kolkraft i våra grannländer sjunka mer än vad utsläppen i Sverige skulle öka. Den ökade överföringskapaciteten från Norrland ger ju fossilfri el.

  Det är fel att påstå att våra höga elpriser beror på att vi lagt ner hälften av kärnkraften. Politiken har varit ännu mer idiotisk än så. Vi har också låtit våra politiker straffa ut cirka 3000 MW på grund av ”klimatpolitik”. Att laga skadan av kärnkraftsförstörelsen kommer att ta mycket lång tid. Att avskaffa dålig ”klimatpolitik” borde kunna ge en förbättring redan kommande vinter även om det nog kan bli svårt med logistiken. Det är ju stora mängder bränsle som måste köpas in och det finns säkert en massa andra praktiska problem.