Klimatförändring och klimatomställning

På Det Goda Samhället skriver Steven Jörsäter om klimatfrågan (länk). Han pekar på att klimatpolitiken innebär en total revolution, som dock ännu till största delen seglar under radarn. Den marknadsförs som en liten störning i systemet. Lite tullar här och lite gröna produkter där. Men det är den inte. Fullt genomförd skulle den få en mycket djupgående effekt i hela samhället. Det är svårt att tro att detta kommer att kunna genomföras i demokratiska länder.

Steven Jörsäter är docent i astronomi och egen företagare med brett perspektiv, som intresserar sig för samhällsfrågor och politik. Sedan valet ledamot i Täby kommunfullmäktige för SD. Här följer hans artikel:

I tidningarnas klimatrapportering förväxlas ofta väder och klimat. Enstaka observationer av ovanligt väder tas oupphörligen upp som bekräftelse på att allvarliga klimatförändringar pågår. Detta är fullständigt fel, inga enstaka mätningar kan säga något om klimatet. Alla utbildade meteorologer vet detta. Men tyvärr tiger de nästan alltid och ger därmed överdrifterna och lögnerna fritt spelrum. Det är sorgligt att landets ledande meteorologer inte med skärpa markerar mot osakligheter i media. Man låter ändamålet helga medlen vilket i längden skadar allmänhetens förtroende för vetenskap. Man har lämnat fritt fram för total desinformation.

Det finns en annan sammanblandning som kanske är än mer problematisk. Det är den mellan konstaterade effekter av en klimatförändring och behovet och omfattningen av åtgärder. De som inte vill gå med på en brutal omställning av samhället med hänvisning till klimatet utmålas ofta som ”klimatförnekare”. Med detta nedsättande uttryck menar man antagligen personer som inte anser att alla samband mellan växthusgaser och klimatet är klarlagda. Med stor sannolikhet är dessa samband faktiskt inte förstådda i sin helhet. Däremot finns det mycket, inklusive enkla fysikaliska betraktelser, som pekar på att sambanden faktiskt finns.

Så låt oss nu anta att det är rimligt fastslaget att ökande halter av växthusgaser ger ett varmare klimat. Betyder det då att vetenskapen kan berätta hur stora åtgärder vi bör sätta in? Nja, den kan möjligen ge en uppfattning om vad som krävs för att motverka den höjning av temperaturen som har skett under ett par århundranden. Men, och det är det viktiga, det finns absolut ingen vetenskap som kan berätta hur mycket vi bör göra och ännu mindre vad vi rimligen kan göra. Dessa är nämligen inga vetenskapliga frågor utan enbart politiska. Många aktivister brukar hävda att ”de följer vetenskapen” när de redogör för sina ofta drakoniska förslag för att lösa det som de utmålar som en ”klimatkris”. Men det är fullständigt omöjligt.

snobben cartoon om klimat

Hur omöjligt detta är blev tydligt under pandemin när begreppet ”science based policy” ofta användes. Men det finns ingen sådan vilket också bekräftades av att nästan alla länder gjorde olika. Fördelar måste vägas mot skadeverkningar vilket är svårt, särskilt när besluten måste ske under stor osäkerhet.

Det är alltså med klimatet som med pandemin. Även om man överens om problemet så är det ändå inte alls lätt att besluta om boten. Och denna sammanblandning mellan orsak och åtgärd är mycket olämplig.

Antag nu också att vi har kommit fram till att klimatet blir tre grader varmare som mest. Behöver vi göra något åt det? Kanske, men det är inte säkert. Betänk att det redan har blivit en grad varmare. Konsekvenserna av vad som ytterst händer i ett varmare klimat är mycket sämre förstådda än klimatets utveckling. När det gäller Sverige finns det klimat i världen som har över 20 grader högre årsmedeltemperatur så vi talar fortfarande om små förändringar. Uppvärmningen efter senaste istiden var mycket större. Stora klimatförändringar är alltså inget nytt på jorden.

De åtgärder som föreslås är primärt att sluta använda fossila bränslen. Det låter enkelt men är i praktiken mycket svårt. Hela det moderna samhället bygger på tillgång av billig energi och där har de fossila bränslena dominerat. Att strypa den utan att ha fullgoda alternativ kommer att ge oerhörda konsekvenser.

Bland aktivister talas ofta om ”klimatflyktingar”. Dessa finns dock knappast i praktiken, vare sig nu eller i framtiden. Utan istället handlar det möjligen om fattigdomsflyktingar vilket är något helt annat. Men ser vi inte upp så kommer vi istället sannolikt snart få klimatåtgärdsflyktingar.

I sin desperation att hitta en snabb lösning att visa upp så har europeiska politiker på senare år fokuserat på vindkraft. Den är dock mycket illa lämpad att driva elnät som kräver balans i produktionen i varje ögonblick. Kraftens låga energitäthet gör också att de väldiga anläggningarna leder till enorm naturförstöring. Dessutom måste man i alla fall ha en parallell energikälla då det inte blåser. Idag är denna i de flesta länder fossil, utan andra alternativ (i Sverige dock mest vattenkraft än så länge).

Att man inte bör förlita sig på vindkraft förstod alla bönder redan för 100 år sedan då de snabbt bytte från vindkraft till ångkvarnar så snart möjlighet gavs. Vindkraft var heller aldrig ett alternativ när landet elektrifierades för 100 år sedan trots att den i princip finns överallt. Vindkraften är en återvändsgränd, bokstavligen driven av ideologi, som kommer att kosta mycket att avveckla.

Det enda fullgoda alternativ till fossil energi som kan byggas ut, är kärnkraft. Den är industriellt beprövad i stor skala och har stor potential och ger mycket små utsläpp. Ändå har den råkat i onåd. Trovärdigheten hos dem som säger sig oroa sig för jordens undergång (vilket förstås bara är fantasier) men som ändå vill säga nej till kärnkraft är noll och intet. Det är helt enkelt åsikter som inte kan kombineras.

En av de många märkligheter som finns på detta område är det inflytande det har på lokal politik. Sålunda säger sig miljöpartiet vara ”det enda klimatpartiet”. Moderaterna har för avsikt att ”få ordning på klimatet”. Här har vi ett närstående område där vetenskapen också sviker och företrädare väljer att hålla tyst. Ty ingen svensk eller europeisk politiker kan göra något som helst åt klimatet som har någon verklig betydelse. Att låta påskina detta är alltså rena lögner som är barnsligt lätta att avslöja men det sker inte. I stället får låtsashistorierna fritt spelrum i medierna. Det är allvarligt.

Men det värsta är sannolikt de idéer som finns om hur ”omställningen” till ett fossilfritt samhälle ska gå till. Ty de utgör är ett fullständigt brott mot nästan alla principer som har styrt hela den industriella utvecklingen. Så kallade gröna lösningar är nämligen undantagslöst, ja definitionsmässigt, dyrare och sämre än alternativen (annars vore de bara lösningar, inte gröna lösningar). Hela världen ska alltså på kort tid ställa om till en avsevärt sämre produktivitet vilket aldrig tidigare har skett annat än på små isolerade områden då man exempelvis har fasat ut gifter. Gröna jobb ska skapas, dvs definitionsmässigt där det tidigare inte fanns några jobb. Alla sådana jobb innebär givetvis fördyringar som folket i slutändan måste betala.

De sedvanliga marknadskrafterna i kombination med teknisk innovation som har möjliggjort dagens framgångsrika samhälle kan inte leverera denna förändring. Därför krävs subventioner och de sker på idag på bred front. Men om produktionen blir dyrare på alla områden så fungerar det inte. En basvara som stål, exempelvis, finns i väldigt många produkter. Om allt stål skulle behöva bli dyrare genom krav på fossilfri tillverkning så kan det inte subventioneras bort. Staten har ju inga egna pengar utan kan bara omfördela. Om alla områden drabbas av fördyringar så finns inget att subventionera med.

För att genomdriva detta i en marknadsekonomi krävs straffskatter och tullar för att skydda denna dyrare produktion, vilket man är väl medveten om. Detta måste då ske på bred front om det ska få någon betydelse för klimatet. Här har vi ytterligare en kraftig brytning gentemot tidigare strävanden. Fram till idag har man nämligen försökt utveckla frihandel på många håll (EU, Nafta). Nu talas istället om klimattullar. En 180-graderssväng!

Det finns fler och allvarligare konsekvenser. En är att företagen blir till folkets fiender. De har tidigare tjänat folket och försökt locka dem med bättre produkter till lägre priser.  Nu ska de istället främst tjäna klimatet och de hamnar därmed under statens beskydd. Och då ser de gärna en påskyndad omställning som möjliggör ännu dyrare produkter med sämre funktionalitet och mera tullskydd. Hela grundbulten i samhällsekonomin är hotad.

Det allra märkligaste är kanske att denna totala revolution seglar under radarn. Den marknadsförs som en liten störning i systemet. Lite tullar här och lite gröna produkter där. Men det är den inte. Fullt genomförd skulle den få en mycket djupgående effekt i hela samhället. Det är svårt att tro att detta kommer att kunna genomföras i demokratiska länder. Detta har också insetts av en del och därför finns det diverse stolliga idéer om en ”världsregering” som skulle rädda situationen. Vilken enorm fara en sådan regering skulle innebära kan man bara fantisera om. Demokratin såsom vi känner den skulle hursomhelst troligen inte kunna existera under dessa premisser. Dessbättre kommer dessa obehagliga idéer med stor sannolikhet aldrig kunna genomföras.

Det finns också moraliska aspekter på detta som nästan aldrig diskuteras. De främsta påskyndarna till ”omställningen” finns idag inom den övre medelklassen eller överklassen. De kan tänka sig att lägga några hundratusen extra på nästa bil så att den blir koldioxidfri (åtminstone teoretiskt), särskilt om de då kan känna sig goda. Men den stora massan, som alltid definitionsmässigt lever lite knapert, ser det inte så.

I en nyligen producerad video presenterar Jordan B Peterson de stora moraliska konsekvenserna av en snabbt genomförd omställning och den fattigdom den leder till.

Gröna aktivister hänvisar ofta till försiktighetsprincipen när de skall rättfärdiga sina stränga åtgärder. I själva verket vore en framtvingad snabb omställning att utsätta sig och världen för en enorm risk. En grön omställning kan endast ske om vi samtidigt får bättre och billigare produkter.

Konsumtionsspäkningen får de rika hålla på med, om de gillar det. Hittills verkar kärnkraften vara den enda realistiska och vettiga gröna satsningen. Troligen är det därför som den är illa omtyckt i många läger.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Tack för mycket bra och inspirerande till eftertanke – text + video.

 2. Magma

  En träffsäker beskrivning av den situation som västvärlden på grund av djupt okunniga politiker hamnat i – till råga på så har dessa makthungriga broilers mage att göra sitt bästa för att sätta skräck i vår yngre generation som inte har egna referenser att jämföra med.
  För egen del, med knappa 70 års referensram, så är det enkelt att konstatera att det varit varmare förr, men att 70-talet var ett kallt decennium – den period som samtliga så kallade forskare tycks anse som allmängiltig referens.
  Och allt är relativt – istiden, som ingen av oss kan minnas, var absolut kallare, men en period som antagligen få av oss önskar sig tillbaka till.

 3. Sören Gustafsson

  Tack. Situationen med klimatomställning kontra välfärd tydligt åskådliggjord – mycket bra – skulle läsas av alla👍

 4. Lasse

  De kallar oss förnekare men vill inte se solen som drivande av klimatförändringen 😉
  De kallar oss förnekare med påstår att de ser havsnivåacceleration i Klagshamn efter brons tillkomst 😉

  I dagens SVD har ledaren en bok (More from less; Andrew McAfee) där vår tids allt bättre och resurssnålare liv beskrivs, med mobilen som gott exempel, ersätter en lång rad prylar.
  På näringslivssidan får solcellsbolag bre ut sig-Vi har snart en elmix med 20-25% solenergi.
  Tja-vi får ju allt fler soltimmar och större instrålning:
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.181504.1647960904!/image/allgack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allgack_1983-lastyear.jpg

 5. UWB

  Faktiskt börjar Expressen vakna, här varnas via Jan Jörnmark om projekten i norr, med kopplingar till motsvarande hybris efter andra världskriget.

  MP och andra slår sig för bröstet och säger att Sverige ska vara ett föregångsland, men om ingen bryr sig om vad som görs här, till vilken nytta.

  https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/miraklet-i-norrbotten-kan-bli-framtidens-kollaps/

 6. Ann Löfving-Henriksson

  Gabriel, varför debattera väder och klimat i denna klimathotsreligion? Dessa debatter kring ”påvens skägg” kan vi förlora oss i ända in i en alltmer kringskuren och eländig evighet.
  Varför inte lyfta eller snarare fördjupa frågan till vad som styr alla våra dömande småpåvar och ytterst detta påvedöme, varför inte granska FNs vision om ”Only One Earth”.
  Religionen befästes när världens ledare 1992 skrev under klimatkonventionen. Religionen grundas på ”luft”, spekulationer och låtsasvetenskap. Den har aldrig varit förlåtande och god och visat att den vill människan väl. Tvärtom och nu när den högste av alla förkunnar nödläge är det dags att vakna.

 7. Bim

  UWB # %
  ”MP och andra slår sig för bröstet och säger att Sverige ska vara ett föregångsland, men om ingen bryr sig om vad som görs här, till vilken nytta.”

  MP tänker med hjärtat De är ju så synd om Jorden!

  Bättre de tog sig för pannan och tänkte på folket.
  Eller! Nja! Det hjälper nog inte. Man vet ju aldrig vad som finns där bakom.

 8. Evert+Andersson

  Tack! Perspektiv och proportioner är en bristvara i klimatpolitiken. Artikeln har en väldigt bra vinkel på problemet och den borde leda till eftertanke om det gick att få klimathotstroende att läsa den.

  Organisationen Global Utmaning där dåvarande framtidsministern Kristina Persson var i ledningen uttryckte att det var ett problem att det inte går att genomföra ’omställningen’ i demokratier. De sa ju inte att demokratins spelregler ska köras över, men de insåg det du Gabriel pekar på.

 9. Lars Kamél

  Rent teoretiskt, borde växthusgasutsläpp bidra till global uppvärmning. I praktiken, har det hittills visat sig omöjligt att hitta några bevis för att bidraget finns. Vilket i sig är ett tecken på att växthusgasutsläpp har en liten påverkan på klimatet.
  Den globala uppvärmningen sedan slutet av 1800-talet har huvudsakligen haft positiva effekter. Det finns ingen rimlig anledning till att vi skulle vilja stoppa den, även om vi kunde.
  När det gäller extremväder, är det mest uppmärksamheten som har ökat. Det är tveksamt om någon annan typ av extremväder än värmeböljor verkligen har ökat. När det gäller värmeböljor på sommaren, är mer solstrålning till jordytan en rimligare förklaring som orsak, än vad växthusgasutsläpp är.
  Försiktighetsprincipen är inte ett argument för att vi ska till några klimatåtgärder och någon grön omställning. Den är tvärtom ett argument för att vi ska låta bli! De enda uppenbara konsekvenserna, är energianorexi, utbredd fattigdom och svält. Att åtgärderna skulle stoppa några farliga klimatförändringar är mycket osannolikt, särskilt som inga farliga klimatförändringar pågår. Så för säkerhets skull, ska vi låta bli!

 10. Gabriel Oxenstierna

  6 Ann
  8 Evert

  Vill bara tillrättalägga, att detta inte är min text, utan Steven Jörsäters, tidigare publicerad på Det goda samhället, se ingressen till artikeln! Äras den som äras bör 🙂

  Han är docent i astronomi och egen företagare med brett perspektiv, som intresserar sig för samhällsfrågor och politik. Sedan valet ledamot i Täby kommunfullmäktige för SD.

  Jag tycker dels att hans krönika på ett bra sätt lyfter fram demokratidimensionen i den ’gröna omställningen’, samt förstås att han är SD-politiker. Förhoppningsvis får vi så småningom ett första klimatrealistiskt parti i Sverige, med Elsa Widding tillsammans med många fler.

 11. Ken Berglund

  Kloka ord !

 12. foliehatt

  Är det någon som vet:
  Finns JB Peterons text publicerad någonstans? och isf, var?

  Otroligt skarpt formulerat anser jag.

 13. Adepten

  Angående Organisationen Global Utmaning!
  Ingen lättsam uppgift men nödvändig för alla analytiska personer här.
  Läs först deras rapport om ”Klimatagendan-Riv-hindren” och ”Klimatagendan-Hur-kan-klimatomställningen-finansieras” gör sedan ett försök att ifrågasätta dem genom att åskådliggöra eventuella orimligheterna i rapporterna.

 14. Ivar Andersson

  Klimatpolitiken går ut på att sluta använda fossila bränslen. Kolkraften och kärnkraften skulle ersättas med sol och vind och billig rysk gas enligt Energiewende. Tyskarna gjorde sig beroende av gas när solen inte skiner och vinden blåser någon annanstans. Nu är gasen dyr, elen blir dyr och inflationen ökar pga rädslan för koldioxidutsläpp. Skyll inte på Putin utan skyll på klimatpolitiken.

 15. Björn

  Steven Jörsäter är träffsäker både stilistiskt och sakfrågemässigt. Den s.k gröna omställningen är tveklöst ett hot mot en fungerande världsordning, där dess främsta verktyg är fria marknadskrafter. I de fria marknadskrafterna ingår forskning och implementering av nya produkter, men märk väl, det är marknaden som testar dessa produkter och inte staten. Marknaden tvingar inte på folk produkter, vilket staten nu gör genom en påtvingad energimarknad. Man tvingar bort fungerande elgeneratorer, men inte i en långsiktig försöksperiod, utan direkt och utan konsekvensanalys. Det är som Steven skriver, att subventionera bort olägenheter i den gröna omställningen, fungerar inte, därför att staten förfogar inte över sådana pengar, utan straffbeskattningar. Då handlar det inte längre om fri marknadsekonomi, utan om planekonomi, vars ekonomiska tänkande bara har lett till mänskligt lidande.

 16. Lasse

  Vetenskapsradion om skogsbränder just nu.
  https://sverigesradio.se/avsnitt/darfor-brinner-det-mindre-i-varlden-och-i-sverige-men-varre-i-sydeuropa-och-kalifornien
  Det brann mer förr!
  Brinner det så är det fel eller förändrad markanvändning.
  Getter kan hjälpa!
  Klimatet fick inte hela skulden 😉

 17. jan

  Att Tyskarna förlitade sig på blåsigt och Putin visade sig vara en minst sagt dålig kombination, ack så ”blåsta” de blev !

 18. Ann Löfving-Henriksson

  # 16 👍

 19. Thorleif

  Tack Gabriel för att du visar att det finns politiker som tänker och förstår. Det ger hopp!

  Jag skrev i morse följande på Klimatsans:

  Ekonomen och ingenjören har alltid drivits av produktivitetssträvan. Därför har vi det vi kallar globalisering sedan en tid. Klimatpolitiken däremot har 2 sidor där ena sidan använder den för maktsträvanden (globalister) medan den andra är mer en blandning av olika ideologiska skäl.

 20. Fredrik S

  Tack Gabriel, mycket läsvärd artikel.

 21. Paul Håkansson

  UWB
  08:13, 2022-09-27

  Kanon. Övertygad om att denna blogg sätter stora spår även inom journalistkåren. Och den självklara slutsatsen varför det är så är att vi hittills haft rätt i våra påståenden och förutsägelser. Det är bara att titta i historiken om vad som skrivits härinne.

  Veni Vidi Vici

 22. Thorleif

  Lyssnade ni på Kvartals sommarpgr med Bolund och A Wijkman. Man hänvisade där till nya alarmerande rapporter om ”klimatkrisen”.

  Bådas grundsyn handlar som jag förstår om (limits to growth) att resursförbrukningen är för stor. Den ökar inte oväntat precis i takt med produktionen av varor och tjänster (ny merkonsumtion av resurser i Asien). Och man är även inne på rättviseskäl. Gini-kof. även i väst.
  Jag undrar ofta om man medvetet av ideologiska skäl blandar ihop klimat och ekonomi?

  AW säger att människor söderut snart inte kommer att kunna vara utomhus mer än under delar av dagen. Har det inte ”alltid” varit så? Nej tydligen har det blivit mycket värre. Har någon av er sett studier och reportage om utvecklingen?

  När ska dessa människor ge oss andra okunniga en ekonomisk plan för den omställning de nu startat?
  Vad får vi som svar då? Jo att den akuta situationen är så allvarlig nu så att några 100-tals miljarder är småsaker. En energieffektivisering kommer att lösa allt tillsammans med sol&vind och vindkraft. De erkänner att de inte hittills brytt sig om.regenerativt jordbruk m.m som potientiell mycket stor kolsänka. Ändå har man inte agerat. Och kärnkraften den blir bara ett rundningsmärke i samtalet.

 23. Sven M Nilsson

  Steven Jörsäter: ”Därför krävs subventioner och de sker idag på bred front”.
  Typexempel: Elbilarna får totalt ca SEK 200 000.- i subvention därför att de klassas som 0-utsläppare av CO2. I verkligheten släpper de ut, från ax till limpa, betydligt mer CO2, eftersom en stor del av elen är fossiltillverkad.

 24. Fredrik S

  Här beskriver FN deras gröna ekonomi.

  ”A green economy is defined as low carbon, resource efficient and socially inclusive. In a green economy, growth in employment and income are driven by public and private investment into such economic activities, infrastructure and assets that allow reduced carbon emissions and pollution, enhanced energy and resource efficiency, and prevention of the loss of biodiversity and ecosystem services.
  These green investments need to be enabled and supported through targeted public expenditure, policy reforms and changes in taxation and regulation. UN Environment promotes a development path that understands natural capital as a critical economic asset and a source of public benefits, especially for poor people whose livelihoods depend on natural resources. The notion of green economy does not replace sustainable development, but creates a new focus on the economy, investment, capital and infrastructure, employment and skills and positive social and environmental outcomes across Asia and the Pacific.”

  Kort noterar jag att publika lösningar går före privata.

 25. UWB

  Det är intressant att läsa debattartiklar, dessa är på något sätt ofiltrerade åsikter som kan läsas och beaktas, men som naturligtvis inte kan anses som absoluta sanningar. DI har två debattartiklar om klimatet – tänk om dessa skulle kommit i omvänd ordning.

  SNS presenterar en rapport om risken för koldioxidläckage, d.v.s. att svensk industri flyttar sin produktion för att t.ex. miljöskatter är för hårda. De behöver flytta utanför EU för att undvika EU ETS och detta är – ännu – inte ett problem. Däremot identifieras två risker:

  – Dels att svenska företag har varit framgångsrika bl.a. beroende på billig el. Vid ökade kostnader kan incitamentet för att flytta produktionen till ett land utanför EU som har bättre tillgång till billig el, läs el från fossila bränslen. Då skulle klimatnyttan försvinna.
  – Dels att de miljömässiga pålagorna kostar för mycket. Sverige har mycket små utsläpp av koldioxid, delvis beroende på användandet av trädbränsle och torv. Här kommer något viktigt, import av biobränsle tenderar att vara kontraproduktivt, då den kommer någonstans ifrån och den kan motiveras av höga svenska skatter. Det innebär att det exporterande landet måste ersätta sina biobränslen med något annat.

  Här tas också upp begreppet ”förnybart”, speciellt gällande biobränslen, som ger en skuld som tar mellan 100 och 1 000 år att ”återbetala”. Kan man då se det som ”förnybart”.

  Den el som produceras i Sverige är (fortfarande) till stor del producerad med låga utsläpp av koldioxid. Jag ser inte vindkraft som förnybar, snarare en produktion som sker med begränsad användning av bränsle. Men hur ska elen användas? Den ska användas på mest produktiva sätt, alltså inte som subventionerad produktion i serverhallar och bitcoingruvor. Här har den nya regeringen något att göra direkt.

  Kontentan är att pålagor relaterade till miljö, eller låg tillgång till billig el är en stor risk för koldioxidläckage. Tvärt emot MP’s agenda.

  https://www.di.se/debatt/debatt-en-val-avvagd-klimatpolitik-kravs-for-att-undvika-foretagsflytt-fran-sverige/

  Nästa artikel, som kom dagen innan, har ett helt annat angreppssätt och kommer från 2030-sekretariatet. En för mig okänd organisation, men ser misstänkt MP stämplad ut.

  Fokus är att säkerställa att Sverige lever upp till kraven på 70 % minskning av koldioxidutsläppen till 2030. Naturligtvis är reduktionsplikten medlet för detta och naturligtvis är det drivmedelsbolagen som ska ansvara för att detta kommer fram.

  Inte ett ord om problemen att hitta biobränsle i dagsläget, det konstiga skattesystemet, biobränslets faktiska koldioxidpåverkan eller det omvända koldioxidläckaget från det producerande landet till Sverige.

  Det är väl bättre att det exporterande landet använder sitt biobränsle. Men för att komma upp i kritiska volymer så att företag ska satsa på inhemsk produktion kräver att nivåerna höjs. Inte ett ord om ekonomisk påverkan, här är klimatet viktigast.

  Om nu EU går vidare med att förbjuda vissa typer av bilar till 2035 innebär det i princip att en industri byggs upp som kommer att förlora kunder varje år efter 2035. Vem satsar på det.

  Slutligen, på typiskt Svenskt vis, genom bidrag kan vi hjälpa de som har svårast, med en idiotisk jämförelse med bostadsbidrag. Där är det tydligt vad som motiverar ett bidrag.

  https://www.di.se/debatt/debatt-mer-fornybart-tryggar-hushallen-gynnar-naringslivet-och-skyddar-klimatet/

 26. Ulf

  Efter fiaskot i Europa med energiförsörjningen så måste detta vara historia. Är det inte det så kommer dessa värdelösa politiker att röstas bort. Oavsett vad man tror om klimatet så kan vem som helst räkna ut att vad Sverige eller EU gör med utsläppen spelar ingen roll eftersom EU står för mindre än 10 procent. Man försöker luras med konsumtionsbaserade utsläpp, men även det är lätt genomskådat. En beräkning som innebär att länder som exporterar med lågt koldioxidinnehåll får högre konsumtionsbaserade utsläpp. Alla fattar att detta är trams.
  Så vi behöver inte gräva fast i klimatteorier. Vi behöver bara kunna plus och minus, så inser folk att vad EU gör är oviktigt. Stora uppoffringar är bevisligen meningslösa även om man tror på katastrof dravlet.

 27. I den så kallade gröna omställningen ingår också en övergång till biologiskt jordbruk med förbud mot användande av konstgödsel och växtskyddsmedel. EU har ett projekt om detta kallad ”From Fork to Farm”. Att producera livsmedel med förindustriella metoder är lika dömt att misslyckas som elproduktion baserad enbart på sol-och vindkraft.

  Likväl fortskrider omvandlingen till biojordbruk tillsynes som planerat ivrigt påhejat av diverse NGOs, utan beaktande av vad som nyss hänt på Sri Lanka. Nyligen publicerades ett manifest i vilket 80 franska organisationer kräver att bruket av syntetiska växtskyddsmedel ska helt upphöra inom 5 år. Manifestets rubrik lyder: ”Vi kan inte längre säga att vi inte visste.”

  Som Ann skriver i kommentar 6: … varför debattera väder och klimat i denna klimathotsreligion? Dessa debatter kring ”påvens skägg” kan vi förlora oss i ända in i en alltmer kringskuren och eländig evighet.
  Varför inte lyfta eller snarare fördjupa frågan till vad som styr alla våra dömande småpåvar och ytterst detta påvedöme, varför inte granska FNs vision om ”Only One Earth”

  https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

  https://nous-ne-pourrons-plus-dire-que-nous-ne-savions-pas.fr

 28. Fredrik S

  Ulf #25

  Precis, det är bara trams. Och det är detta trams som medlemmarna i Klimatpolitiska rådet tramsat med i flera år, förutom när de klagat på ersättningen.

  Fast jag saknar reportage som belyser den saken men det och annat kanske kommer nu.

 29. Bernt O

  Går Nordstream förbi Sverige i klimatpåverkan? ”Experter” varnar!

  https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/622595

 30. BG

  #26

  Man kan undra om EU-folket inte varit nere i Provence och besökt en hembygdsfest. På en sådan visade man gamla jordbruksmetoder uppenbarligen aktuella igen. Inte långt från Bologna finns ett jordbruksmuseum med utrustning som kan bli modern på nytt. Guiden, en yngre man, visste inte vad en självbindare var för något.

 31. Fredrik S

  Ann Lh, Lars Mellblom #6

  Historien har ju visat hur det blir i samhällen där metoden är det viktigaste inte resultat. Speciellt vad miljö beträffar.

 32. Thorleif

  Fredrik S #23

  Green Investment

  Som direktkopierat ur WEFs handbok. Inte tvärtom

  Vaddå Resurseffektivt? Är det det vi ser idag via prismekanismen?😁

  Socially inclusive? WEFs slogan som inkluderar s.k Stakeholder capitalism (bakom står världens rikaste med sitt ägarskap av megaglobal-bolagen (tillåt mig 😂). Efter massmigration och nästa våg av konstruerade (Soros igen) klimatflyktingar väntar försöket att skapa EUs federation (skatteunionen) och införande av medborgarlön som få kommer att överleva på.

  PPI handlar oftast om privat stöld (bolagen) av skattepengar. Skattebetalarna förlorar alltid på ppi.

  Biodiversitet och ekosystem-prevention har vi inte sett röken av eftersom det kräver hindrande av rovdriften (bolagen). Inte ens fiske-arts stopp klarar man. Norge lyckades återskapa sitt försvunna torskbestånd på 5 år själva. EU var emot.

  EU/FN/WEF m.fl är megaföretagens övertagande av beslutskapaciteten i bl.a Europa. Vi blir slavar. De gröna rullar ut röda mattan för dem. De nyttiga idioterna.

  ps! Det är inte svart o vitt då många är ”troende” men dessa kommer att bli besvikna.

 33. UWB

  #32 Thorleif
  DI tar faktiskt upp detta. Vi har redan sett hur Markbygden 1101 (den jättelika vindkraftsparken mellan Piteå och Älvsbyn – 450 kvadratkilometer förstört) där konkursande utländska bolag dränerar svenska bolag på pengar. Vi har nog bara sett början, så många behövs i Norrland, men så få vill dit.
  Kan det bero på att det inte finns några bostäder kanske. Tänkte inte på det är det jag refererar till oftast när det gäller ”den gröna omställningen”. Läs och begrunda:
  https://www.di.se/nyheter/norrland-bedragarnas-nya-paradis/

 34. Fredrik S

  UWB, Thorleif

  Sedan har vi minstrar som Ibrahim Baylan som skröt över att han lockade hit Megabolagen som skulle generera tusentals jobb.

  Med facit i hand så sitter med vi serverhallar som förbrukar lika mycket el som en stor stad, skatten förhandlades bort och knappt några jobb har skapats.

  Värdelöst mao.

  Baylan, han startade eget företag inom energibranschen, rådgivning.

  Vad han borde göra är att sopa gator.

 35. Thorleif

  #33 UWB

  Exploateringen av Markbygden handlar enl din ref mer om direkt stöld via bedrägerier etc

  När jag skriver ”privat stöld” ovan i samband med ppi syftar jag på hur inkompetensen hos det publika eller låt oss säga obalansen mellan ”samarbetsparterna” skapar denna ”stöld” som i allmänhet inte strider mot lagen eftersom den privata sidan alltid har bättre juridisk kompetens. Men framförallt har det privata sakkompetens-överläge. Vinsterna för det allmänna är sällan eller aldrig kvantifierade och objektivt mätbara.

 36. Thorleif

  Fredrik S

  WEFs (inkl finansiering fr B Gates et al) masterplan är just ”samarbete” genom ppp, public private partnerships. Deras avtal med FN bygger på det.

  Vi har sett hur de amerikanska underrättelsemyndigheterna t.ex styr de stora sociala plattformarna (Meta etc). Förmodligen via implicit utpressning sedan många år (se filmen om Apple/Facebook). De kallas numera för den 4e statsmakten eftersom konstitutionen sedan länge är satt på undantag.

  Hela den här accelerande korruptionen bottnar i den finansiella avregleringen som inleddes globalt i USA långsamt på 70-talet, växte på 80-talet för att fullkomligt släppa hämningarna med den korrumperade familjen Clinton på 90-talet.

  Avregleringen driver fram den värsta kategorin karriär-giriga människor och sent i denna cykel ser vi att den stammen inte heller representeras av de bästa knivarna i lådan. Tvärtom. Vi får nu skörda vad vi genom vår egen girighet sått (jakten på marknadsvärdet). De senaste decenniernas välstånd har varit en funktion av sedelpressarna i samarbete med bankoligopolet och den har varit angenäm. Snarlik bilden av för tunt vinterklädda som tvingas hålla värmen genom att ”kissa i byxorna” tills…….(kanske ”the great reset”)

  https://nyadagbladet.se/kronikor/underrattelsetjansterna-framtrader-som-en-statsmakt-i-usa/

 37. Mycket bra artikel av Steven Jörsäter. Tack!

  Videon med Jordan B Peterson tycker jag är sevärd – man kan se hans ilska över att rådande politik (grön) tar från världens fattiga befolkning och därmed tvingar dem att helt fokusera på nästa måltid i stället för att tänka mer långsiktigt – vilket alltid är skadligt för miljö (och klimat.)

  Det finns en aspekt på klimatfrågan som ingen talar om. Skillnaden mellan WGI och WGII i IPCC:s AR6.

  WGI, The Physical Science Basis är en beskrivning av kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar som publicerats. I den tillhörande SPM (Summary for Policymakers) sammanfattas det icke alarmistiska innehållet, dock på flera ställen med missledande, alarmistiska rubriker.

  WGII, Impacts, Adaptation and vulnerability beskriver vad människan kan göra för att skydda sig mot extremväder. Den är extremt alarmistisk och WGII har till och med en förfärlig video som visar på allt elände som pågår runt om i världen. Att långt ifrån allt beror på extremväder – tiofaldigat befolkningstryck i torra områden, krig, mm. har också betydelse kan man på goda grunder tro…

  Exempel: I Skanör/Falsterbo vill man bygga en 3 m hög mur. Det har sagts bero på förutsägelser från SMHI om stor havsnivåhöjning till år 2100 (baserat på RCP8.5). Detta stämmer inte. Wikipedia: ”Stormfloden 1872, även kallad Backafloden, var den svåraste kända stormfloden som drabbat Östersjön. Den berörde Danmark, Sverige och Tyskland och kulminerade den 13 november 1872 med på sina ställen mer än tre meters höjning av vattenståndet mot det normala.” Man tror att en upprepning av denna händelse skulle ge en nivåhöjning år 2100 med 2,8 m i Falsterbo (om jag minns rätt) med hänsyn tagen till höjningen från 1872 till i dag och förväntad höjning enligt SSP2-4.5 till år 2100.

  Det är högst rimligt att man försöker förebygga skador av extremväder som liknar historiskt upplevda vädersituationer. Det har inget med klimatet att göra!!!

  Översvämningar förvärras av att man vallar in floder och på olika sätt eliminerar möjligheten för översvämningar över större ytor nära floderna. Här finns mycket att göra om man vill uppnå ett vettigt skydd för de normalt förekommande men sällsynta översvämningarna.

  Här i Sverige hade vi en dödsolycka där en kvinna fastnade i sin bil under en viadukt i Södertälje. Det var ösregn. Vattnet steg, hon kunde inte komma ur bilen. Hur många sådana dödsfällor har vi i Sverige? Vore det vettigt att eliminera dem? Finns det någon som har ansvaret? (Kommunen?)

  På ett sätt har WGII, António Guterres med fler alldeles rätt när dom skriker ”jorden brinner, vi måste agera nu” – problemet är att dom tror att en mycket snabb minskning av CO2 skulle förbättra situationen. Det är fel. Dubbelfel. Det skulle inte förbättra alls – det skulle leda till fattigdom och att åtgärder för skydd mot normala extremväder, som världen så väl behöver, inte skulle genomföras. Dessutom så kommer en fattigare värld att dels få en större folkökning med fler människor som inte har möjlighet att agera annat än kortsiktigt. Fler människor – mer CO2. Kortsiktighet – mer CO2.

  Propagandan som FN och IPCC:s WGII driver med stort stöd av media, åtminstone i västvärlden, är falsk och ovetenskaplig. Problemet är INTE att IPCC:s modeller är osäkra och att en hel del data kan diskuteras. Tvärtom är IPCC:s AR6 WGI genom dess SPM en bra sammanfattning av den i dag tillgängliga vetenskapliga informationen – inklusive information om hur osäker vetenskapen fortfarande är. (Man måste dock läsa texten i SPM och inte bara rubrikerna!)

  Här på KU förekommer ordet ”klimathotsreligiösa” tämligen ofta tillsammans med åsikter om det politiskt korrupta IPCC. Detta tycker jag är mycket olyckligt – det visar att vederbörande inte ägnat nämvärd möda åt att sätta sig in i vad IPCC genom WGI numera säger om klimatet och vad vi kan förvänta oss fram till 2100.

  Problemet är inte att IPCC är korrupt utan att ledande personer inte klarar att läsa så komplicerade saker som The Physical Science Basis utan nöjer sig med WGII och diverse ryktesspridning. Om alla vi som anser att politiken är fel, att ”klimatet kan vänta” – åtminstone lite – medan vi ägnar oss åt riktiga långsiktiga lösningar på världens problem. Ekonomi (=hushållandet med knappa resurser) borde genomsyra samhället. Energiresurser är alltså något världen borde utnyttja långsiktigt optimalt.

  Att frakta biomassa långa sträckor för att utsläppen i Sverige skall bli ”grönare” är i ett globalt perspektiv korkat. Bäst ekonomi borde vara att nyttja dem nära platsen där de uppstår.

  Reduktionsplikten är ett annat exempel. Man omvandlar biomassa till biodiesel. Hur stor del av energiinnehållet går förlorat vid omvandlingen? Omvandlingen släpper ut CO2 och kräver energitillskott. I dagsläget rimligen till stor del av fossilt ursprung. Samtidigt eldas prima fossilolja i Karlshamn. Något är galet när man försöker överblicka energiekonomin globalt. T.ex. här: https://www.preem.se/om-preem/om-oss/det-svenska-importundret/ I ett globalt perspektiv är detta inte bra.

  Global energiekonomi är något för COP-möten att diskutera. Om resursförstöring kan minska borde det bli fler vinnare än förlorare.

  Personligen är jag övertygad om att den utveckling vi ser nu är en parentes. På längre sikt är kärnkraften den uppenbara lösningen. Naturligtvis kompletterad med sol och vind på ställen där det är lämpligt – men stora elnät behöver svängmassa.

  Vad jag tror på är följande:
  1) Närmaste decennierna: Hjälp de fattigaste länderna att få bra elnät genom att finansiera moderna fossilkraftverk. Gasturbin plus ångturbin (CC) med elverkningsgrad på 60% eller mer. Alternativt modern kolkraft med upp till 48% verkningsgrad. Utan finansiellt stöd är det bäst för fattiga länder att minimera investeringskostnaderna och bygga med halva verkningsgraden eller ännu mindre. Har man billig arbetskraft och egna kol eller gasfyndigheter blir valet självklart. När det väl finns rejält med svängmassa kan man komplettera med billig solel och andra ”gröna” alternativ.

  2) På några decenniers sikt: Industrivärlden borde satsa massivt på kärnkraft. Jag tror övergång från uran till torium är den långsiktiga lösningen. Jag tror inte tanken på väldigt många små fabriksbyggda reaktorer utspridda överallt i samhället skulle vara en bra idé. Det finns risker! Stora, men helt standardiserade reaktorer borde kunna byggas med internationellt samarbete. till rimliga kostnader. På sikt gärna torium, men just nu uran. De allra största fartygen borde drivas med egen kärnreaktor. Googla ”NS Savannah” Fartyget var i drift mellan 1962 och 1970. Såvitt jag minns var det problem att få lägga till i stordelen av världens hamnar med en kärnreaktor ombord. Tung processindustri borde också kunna nyttja kärnenergi för att alstra värme.

  3) Det kommer att finnas tillgång till stora mängder CO2 från biomassa. Den kan användas till att reagera med vätgas från kärnenergi och alkaliska elektrolysörer och ge bränsle till alla motorer som har driftsförhållanden som inte lämpar sig för batteridrift.

  Allteftersom åren går kommer vi att få bättre kunskaper och kommer att kunna justera politiken så att kostnaderna för reducerade utsläpp står i rimlig proportion till de kostnade som utsläppen förorsakar. Se Björn Lomborgs många uttalanden om detta!

  Om inte Putin tycker att han vill slå ut hela NATO med alla sina kärnvapen ser jag en möjlig, mycket positiv utveckling framför oss. Förutsatt att narrativet ”världen går under om inte alla utsläpp upphör så gott som omgående” kan tryckas tillbaka. Det bygger ju på en ren lögn! Världen har alltid haft väderkatastrofer. Ofta förorsakade av för högt befolkningstryck. Också för tusentals år sedan. Vi behöver bli bättre på att möta katastrofer – och det har vi också blivit. Se statistik från USA här: https://ourworldindata.org/grapher/fatality-rates-in-the-us-due-to-weather-events

  Klimathotsreligionen bygger på en lögn. Koldioxidutsläpp är inte den direkta orsaken till att världen hela tiden drabbas av väderkatastrofer någonstans. Världen är så stor så stor… Det finns nästan oändligt många platser för väderkatastrofer att inträffa på. Och många slags väderkatastrofer. Det går alltid att hitta något förskräckligt. Varje dag.

 38. Adepten

  #37 Leif Åsbrink

  👍💯💥🙂

 39. JonasW

  #Leif

  ”Problemet är inte att IPCC är korrupt utan att ledande personer inte klarar att läsa så komplicerade saker som The Physical Science Basis utan nöjer sig med WGII och diverse ryktesspridning”

  Kan varmt rekommendera dig att läsa Donna Laframboise´s bok ”The delinquent teenager..”.
  Hon ger en helt annan bild än ditt påstående.

 40. Steven Jörsäter

  Tack för många trevliga och intressanta kommentarer. Jag känner mig rätt övertygad om att klimatomställningen är ett större hot än klimatet, oavsett vad man tror om det. Men detta viktiga ämne diskuteras nästan aldrig.