Klimatexperimentet har satt EU på ett sluttande plan

Vindkraft EU

Europas gröna experiment – ett ensidigt och kostsamt politiskt misslyckande – Klimatupplysningen

Ann L-H presenterade denna mycket intressanta rapport den sjunde augusti. Den manar till en uppföljning och den borde läsas både av väljare och beslutsfattare. En slags Summary for Policy Makers!

Sedan UK lämnade i januari 2020 består EU av 27 medlemsstater. Sverige anslöt sig efter en folkomröstning 1995. Idag ångrar nog många sin ja-röst. Spåren förskräcker, speciellt vad gäller levnadskostnaderna för energi, drivmedel och elpriser. För att bevisa att EU inte har fel så arbetar oförtrutet nu 32000 tjänstemän inom organisationen i en ständigt växande skara, som trovärdigt bevisar att Parkinsons lag är en realitet.

EU:s klimatsatsningar har varit enorma, men resultaten är dåligt kända av allmänheten på vilka experimentet genomförs. En mängd relevanta frågor hänger obesvarade i luften.

 • Har EU:s medlemsstater minskat sina utsläpp?
 • Har de reducerat dem på ett kostnadseffektivt sätt?
 • Sätter politiken övertygande exempel för andra länder att följa?
 • Har en självbärande och internationellt konkurrenskraftig grön ekonomi uppstått i Europa?
 • Hur mycket har det gröna experimentet kostat?

Betraktat från utsidan kan noteras att regeringarnas entusiasm för grön politik i över trettio år har ökat. Det är ett misstag att tro det beror på att det fungerar. De kör på för att de är för nära sina misstag för att se dem. Men ibland för att det är det effektivaste sättet att dölja dem. Ingen är så blind som den som inte vill se.

För att belysa den förskräckande utvecklingen som drabbat oss kan man under tidsperioden 2008-2018  jämföra kostnadsutvecklingen inom EU med motsvarande inom G20. G20 är ett mellanstatligt forum som består av 19 länder representerande världens största ekonomier och som dessutom inkluderar hela EU. G20 svarar för 90 procent av global BNP och ca två tredjedelar av jordens befolkning. Tyskland, Frankrike, Italien och UK är med i G20. De data som redovisas har därför viktats för att renodla skillnaden mellan G20 och EU.

G20

Klimatpolitiken inom EU präglas sedan decennier av en närmast besatt jakt på fossil koldioxid baserat på de doktriner och dogmer som har fastställts av FN:s klimatpanel IPCC, som är ett mellanstatlig organ med 195 medlemsländer inriktad på åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen. Välkänt är att värmningen går i en takt av 0,14 gr C per decennium och påverkan av koldioxid är begränsad. De naturliga orsakerna till klimatförändringar, som exempelvis variationer i solens strålning, havsströmmars regelbundna variationer, variation av jordbanan runt solen, jordaxelns lutning etc. lämnas utanför analysen om orsaker till klimatförändring, men spelar med säkerhet en betydande roll. De har bevisligen haft helt avgörande påverkan i den ständigt pågående  förändringen i jordens klimat i miljontals år, långt innan fossil koldioxid kan ha påverkat.

Jakten på fossil koldioxid har medfört att stränga regleringar och pålagor har introducerats.
Det tydligaste beviset för detta är systemet med EU ETS (Emission Trading System) som innebär att företag som genom sin produktionsapparat släpper ut mer koldioxid än tilldelade utsläppsrätter tvingas köpa extra utsläppsrätter.

priser utslappsratter

Andra exempel som genererar extrema kostnader för allmänheten är skattesubventionering av förnybara energikällor och elbilar. Koldioxidskatt läggs på det mesta. Det stora problemet med all förnybar energi är att den är väderberoende och opålitlig vilket förorsakar stora kostnader för nödvändig balanskraft och annan teknik för att klara stabilitet i nätet. Det tas aldrig med i kalkylen för vindkraft.

Det paradoxala med elbilssubventionerna och straffbeskattningen av förbränningsmotorer är att en elbil i en livscykelanalys inte ger mindre utsläpp förrän när det blir dags att börja byta batteri efter 12000 mil. Denna EU:s klimatpolitik har lett till dramatiska kostnader jämfört med G20. Med andra ord är elbilar ett stort och dyrt slag i tomma luften.

Elbilar är inte så smarta – Klimatupplysningen

Elbilar är miljömässigt sämre än nya dieselbilar – Klimatupplysningen

Resultatet av EU:s klimatpolitik har utvärderats under perioden 2008 – 2018 i en rapport, författad av Dr John Constable, GWPF: Europe’s Green Experiment: A costly failure in unilateral climate policy (thegwpf.org)  I rapporten konstateras att EU:s klimatpolitik har: försämrat energisektorns produktivitet med utbyggnaden av alltmer väderberoende förnybar kraftproduktion. Det har ökat kostnaderna för energi, genom straffbeskattning minskat efterfrågan på energi och gjort den europeiska regionen mer beroenden av varor – inklusive utrustning till vind- och solkraftverken – från de delar av Asien, vars energibehov till mer än 80 procent är baserat på fossila källor. Detta gäller särskilt  Kina som svarar för en tredjedel av de globala utsläppen av koldioxid.

Figur 6 i rapporten (sid 9) visar hur dessa ”förnybara energikällor” fått allt större subventioner i EU27 från 2008 till 2018 och resultatet är tydligt. (I jämförelsen nedan har de medlemmar i G20 som är EU-medlemmar kompenserats för.)

subventioner EU

EU:s egna data visar att energipriserna konstant har varit högre än genomsnittet i G20 (med EU-medlemmar borträknade) El-, gas- och bensin / dieselpriserna ligger 30 till 80 procent högre.

De underliggande  grossistpriserna för el och gas var lika de i G20.  För både bensin och  diesel var de lägre än i G20. Detta visar att EU:s högre energipriser helt kan hänföras till den förda klimatpolitiken.

branslepriser EU

ETS (Emission Trading Scheme) har under perioden 2013-2021 t.ex. kostat konsumenterna (1 Euro f.n.  10.46 kr, men sätts till 10 kr och resultatet avrundas)  780 miljarder kr och fortsätter att addera 170 miljarder/år till kostnaderna

Subventioner till förnybar energi har under perioden 2008-2021 kostat EU konsumenterna 7700 miljarder kronor och fortsätter att addera ca 700 miljarder per år till elräkningarna.

subv Energislag

Produktiviteten i elproduktionen har kollapsat i och med ökad andel förnybar el och stängda kärnkraftverk (14 i Tyskland och 6 i Sverige). Kapacitetsfaktorn var 1990 56% men har sjunkit till oacceptabelt låga 37% under 2020, med dramatiskt negativ påverkan på elpriserna.

Med alla dessa ansträngningar och alla dessa kostnadsdrivande åtgärder, vilka klimateffekter har då uppnåtts?

Sänkning av den globala temperaturen har ju varit det enda och yttersta målet med alla nedlagda kostnader och alla åtgärder, subventioner och straffpålagor?

Låt oss börja med Sverige. Om vi stänger ner alla koldioxidutsläpp i morgon kan vi beräkna vilken klimateffekt som uppnås fram till år 2100. Vi använder IPCC:s scenario TCR 3.0 gr, dvs. en antagen temperaturökning på 3 gr C för en fördubblad atmosfärshalt av koldioxid, som f.n. ökar ca 2,5 ppm per år (NOAA). Sverige påverkar då den globala temperaturen med minus 0,003 gr fram till år 2100.

För EU gäller att man sedan 2011 (BP stat. Review) har minskat sin andel av de globala utsläppen från 10% 2011 till 8% 2021. Det motsvarar då en temperaturpåverkan beräknat på motsvarande sätt på minus 0,06 grC. Inte mätbart, därför försumbart men jakten har enligt ovan resulterat i förödande höga kostnader, som rullar vidare varje år. Dessutom medför den nuvarande situationen med krig i Ukraina och planerade fortsatt stängningar av de tre sista kärnkraftverken i Tyskland sannolikt att den minskade andelen av de globala utsläppen återgår till läget 2011.

Slutsatsen blir att även med beräkning från konservativa basdata från IPCC blir effekten för alla miljarders miljarder spenderade på koldioxidjakt inte mätbar. Vill man ändå prioritera koldioxidjakt så är den ju  självklart ett globalt problem och då måste prio ett vara att man får med Kina, Indien och Ryssland i jakten. De svarar för 42% av de globala utsläppen, 420 ggr mer än Sverige.
Men Ryssland överger Parisavtalet och Kina bryter klimatsamarbetet med USA. Kina bygger i snabb takt nya, högteknologiska, fossileldade kraftverk. Deras och Indiens fiktiva klimatmål landar 2050-2060. Ingen människa kommer vi det laget att komma ihåg hur den pågående idiotin med aktivistinfluerad koldioxidjakt kunde tillåtas fortgå på 2020-talet!

Dr John Constables grundliga genomgång av kostnader och konsekvenser leder till den berättigade rubriken, att EU är på ett sluttande plan. En rimlig tolkning av den utmärkta rapporten på GWPF.

Evert Andersson och Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  En utmärkt genomgång, den stora frågan är nu vilket politiska parti som har så mycket kompetens och mod för att våga ta upp kampen mot klimatfobikarna inom politiken.

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Evert och Mats!
  Jag kan inte nog tacka er för att ni grävt djupt i den här guldgruvan. Ni belyser era fynd och sätter dem i rätt kontext, som det så vackert heter. Suveränt!
  Följer man samtidigt valdebatten med våra arma politikers försök att få genomslag i det politiska käbblet och medias utfrågningar blir det än mer tydligt att ingen har en susning om detta sluttande plan som ytterst byggts upp av FN och som EU och nu även övriga väst tagit till sig med hull och hår.
  Måtte denna rapport och era suveräna och resonerande förklaringar nå ut så att allt fler tar till sig innehållet och sprider det vitt och brett.
  Tänk tanken att samtliga partiledare tvingades förklara figur 6 i rapporten med dess konsekvenser under TV-utfrågninarna.
  Vi alla är verkligen illa ute när våra beslutfattare satsat på fel häst eller som F. Singer en gång varnade för ”hoppat i galen tunna” och dessutom inte tycks ha förmåga att ta till sig vad som verkligen sker på vårt sluttande plan.
  Tack än en gång och förhoppningsvis kommer allt fler att läsa och analysera rapporten. Fortsättning följer.

 3. Karl Eider

  Parkinsons (första) lag, ”En arbetsuppgift kommer att utvidga sig så att den fyller den tid som är tillgänglig för att utföra den”, är sannerligen en målande beskrivning av det som sker i Bryssel.

  Om det bara hade varit harmlösa arbetsuppgifter de hittade på åt sig själva, så hade konsekvenserna kunnat vara hanterbara, om än fortfarande en kostnad. Fast nu är det lagar och förordningar som instiftas, vilka har kraftig negativ påverkan på medlemsstaterna.

  Det sluttande planet har fram till nyligen bara varit den flacka inledningen på rutschbanan. Nu är vi i kröken på den branta delen och farten utför ökar snabbt. Vi får hoppas att man snart kommer till sans och häller ut lite sand i banan så farten åtminstone kan minskas lite.

 4. pekke

  I Öppen tråd fanns den här kommentaren av Dan #90.

  ” En redogörelse för hur det egentligen hänger ihop med elområdena i Sverige och nordeuropa:

  https://peterkrabbe.wordpress.com

  Det var som 17, är min kommentar. ”

  Mycket läsvärd länk om EU och Sveriges elproduktion !

  Tydligare länk:
  https://peterkrabbe.wordpress.com/2022/08/21/papekande-till-sveriges-regering-och-riksdagens-politiska-partier/

  Det finns politiska åtgärder som våra politiker kan göra om de vågar.

 5. Lasse

  Tack för denna påminnelse om hur urbota dumt det är med vindkraft.
  Vi behöver planerbar elförsörjning nu.
  Att införa mer vindkraft och tro att den skall göra någon skillnad är en illusion som utfrågarna av moderate partiledaren i går hade svårt att förstå.
  Men det är svårt att argumentera mot dessa naiva programledare.
  Just nu ger Dansk vindkraft el för 600 EUR per MWh
  Dvs de 78 MW Dansk Vindkraft förmår prestera.
  8% av produktionen uppges vara vind men andelen av behovet är bara 3%.
  Tur att de har kraftvärmen !
  Dansk vindkraft är berömt eller beryktad! 😉

  Så även Tysk el-och detta innan Ryssarna klev över en gräns:
  https://notrickszone.com/2022/08/21/electricity-crisis-german-wholesale-prices-virtually-exploding-2347-rise-over-single-year/

 6. Daniel Wiklund

  En fin start på dagen att läsa erat inlägg. Öppnar sen dagens kurir. Som att dra ner rullgardinen. Nästan en helsida med rubriken ”Längre och torrare somrar ökar brandrisken i Sverige”. Varje dag en artikel om hur Sverige håller på att brinna upp. Som vanligt så blir det enligt TT-s artikel värre och värre och värre och värre i evigheters evighet. Men ingen risk för skogsbränder i Luleå just nu. Det regnade hela gårdagen. Regnet är ju också pga den globala uppvärmningen. Är det inte torka så är det översvämning. Eller så fryser vi ihjäl. Eller så vaknar en monstervulkan. Kan ju också bli fler jordbävningar. Kan ju också få påhälsning från rymden. Domedagspredikanterna har bråda dagar.

 7. Lasse

  Lite mer stöd för en vettigare debatt:
  https://wattsupwiththat.com/2022/08/21/a-few-graphs-say-it-all-for-weather-dependent-renewables/

  Tillgänglighet för vind, verkliga data för EU.
  23% för land och 34 % för hav
  Solen ligger på 11%

  Behöver vi el när det inte blåser?

 8. Bim

  Evert o Mats. Ett jättebra , tydligt inlägg för oss som inte är vetenskapligt skolade.
  Det är precis detta som behöver dras fram ideligen för att folk skall vakna upp från klimatkris drömmen.

  Jag har väldigt svårt att förstå att ”vetenskapen” inte känner till CO2 känsligheten ganska exakt. Att sedan moln och annat kan komplicera det hela kan vem som helst förstå.
  Koldioxid halten i atmosfären på knappt en halv promille, kan ju inte vara en luftförorening, som president Obama påstod. Ingen protesterade. Vetenskapen borde ju ryta till så det hördes globalt.

  Jättebra inlägg, tydlig baskunskap och konsekvensanalys utan en massa om och men.
  Behövs verkligen nu inför ödesvalet. Kanon!

 9. Lars W

  Hur kan det komma sig att politikerna inte ställs till svars för deras totalt felslagna energipolitik?

 10. Ivar Andersson

  Vi behöver fler vindkraftverk. När det inte blåser här, där vi byggt våra vindkraftverk, blåser det någon annanstans. Så vi måste bygga nya vindkraftverk någon annanstans.
  Solen skiner alltid. Därför måste vi bygga ett elnät jorden runt så att vi alltid har solel i våra eluttag.
  Erika Bjerström har fel om solel i Sahara för där lyser inte solen 24 timmar om dygnet som hon tycks tro.

 11. Lars W

  Lasse #5

  Märkligt nog har danskarna inte startat sina värmekraftverk. Litar till dyr import.

 12. Vad eldar Danmark sina värmekraftverk med?

 13. Karl Erik R

  #7 Lasse

  Beträffande benämningar så är de siffror du nämner inte tillgänglighet. Den benämningen betyder tillgänglig för drift, lite förenklat ”inte trasig”.

  Dina procentsiffror är nog korrekta men de är hur stor andel av märkeffekten som de i genomsnitt ger. T ex en solcellsanläggning på nominellt 10 kW skulle under ett dygn ge 10 x 24 = 240 kWh. I genomsnitt under året ger den bara 11 % av det, d v s 26,4 kWh. Under vintern och under mörka nätter nästan noll och under sommaren betydligt mer.

 14. Sven N Nilsson

  Det paradoxala med elbilssubventionerna och straffbeskattningen av förbränningsmotorer är att en elbil redan i driftsläget släpper ut minst DUBBELT så mycket CO2 därför att 85% av all el är fossiltillverkad. I stället för att tanka bilen (med en verkningsgrad på upp till 58% om man medräknar kupeuppvärmningen) direkt med dieseln så tankar man den först i ett fossilkraftverk med 40% verkningsgrad som tillsammans med elmotorns 90% verkningsgrad och minst 15% totala förluster i distributionen, som ger en slutlig fossilverkningsgrad på under 30%.
  Sen har elbilen en CO2-belastning redan vid start motsvarande 12000 mil (20 000 mil anser Björn Gillberg).
  Så EU´s bas för elbilssubventionern är TOTAL lögn.
  Orsaken var och är dieselbilens utsläpp av farliga avgaser som CO2-.hatarna hängde på!
  CATARSIS-systemet ger 0-utsläpp av dessa avgaser till fyra gånger lägre kostnad och det är så besvärande för bilindustrin att de inte ger oss ens en timme för information.

 15. Lars Cornell

  Tack för en bra artikel. Men varför använder ni ett så högt värde som TCR=3,0? De flesta anser numera att TCR ligger närmare 1,0.
  I AR5 var TCR=1,6.

 16. Sven M Nilsson

  Det paradoxala med elbilssubventionerna och straffbeskattningen av förbränningsmotorer är att en elbil redan i driftsläget släpper ut minst DUBBELT så mycket CO2 därför att 85% av all el är fossiltillverkad. I stället för att tanka bilen (med en verkningsgrad på upp till 58% om man medräknar kupeuppvärmningen) direkt med dieseln så tankar man den först i ett fossilkraftverk med 40% verkningsgrad som tillsammans med elmotorns 90% verkningsgrad och minst 15% totala förluster i distributionen, som ger en slutlig fossilverkningsgrad på under 30%.
  Sen har elbilen en CO2-belastning redan vid start motsvarande 12000 mil (20 000 mil anser Björn Gillberg).
  Så EU´s bas för elbilssubventionern är TOTAL lögn.
  Orsaken var och är dieselbilens utsläpp av farliga avgaser som CO2-.hatarna hängde på!
  CATARSIS-systemet ger 0-utsläpp av dessa avgaser till fyra gånger lägre kostnad och det är så besvärande för bilindustrin att de inte ger oss ens en timme för information.

 17. Lars W

  Johannes # 12

  Mest kol. Kanske tar tid att starta?

 18. Lennart Svanberg

  Ja, konsekvensanalys har vår tids politiska adel slutat med, utan det är som att varje dag är utan koppling till tidigare dagar. Om inte stenen blivit blöt när vi spottat på den i 30 år så är det för att vi inte spottat tillräckligt mycket.. (tycker politiska adeln och massmedia)

 19. Ann Löfving-Henriksson

  Evert och Mats, ni skriver:
  ”För att belysa den förskräckande utvecklingen som drabbat oss kan man under tidsperioden 2008-2018 jämföra kostnadsutvecklingen inom EU med motsvarande inom G20.”
  Vad blev resultatet? Visst fattas det något här.
  Jag missade det i morse, men var är uppföljningen?

 20. Lars Kamél

  Jag ångrar min ja-röst. Det EU vi har nu är inte samma som vi röstade om 1995. Det har allt mer blivit en överstatlig union som bestämmer över medlemsländerna. Jag vill ha ett ekonomiskt samarbete i Europa, inte en politisk union.
  EU arbetar dessutom för att bli världens fattigaste union, med sina dyra och meningslösa klimatåtgärder.
  Även den som inbillar sig växthusgasutsläpp orsakar katastrofala klimatförändringar, kan väl lyssna på Lomborg, som påpekar att klimatåtgärder kostar mer än de effekter som undviks. Då har han ändå överdrivit de effekter (av klimatförändringar) som undviks, genom att utgå från att klimatmodellerna har rätt klimatkänslighet och kan förutspå framtiden.
  Men nej då. Makthavarna är avskärmade i sin filterbubbla och vägrar ta till sig allt som visar att klimatåtgärder bara är bortkastade pengar. För att inte tala om att de är slöseri med ändliga resurser.

 21. johannes

  #17
  Ja, hur lång tid tar det att starta upp ett vkv efter, säg sju blåsiga dagar?
  Många gånger har jag sett att dk importerar 50-75% och har 3-10% vind i det som de själva producerar, dvs 1-5% av deras förbrukning.

  Danskarna tankar alltså sina elbilar med kol stor del av tiden när de inte tar kärnkraft från Ringhals.

  Skäms inte danskarna??

 22. Mats Kälvemark

  #19 Ann
  Vi skriver:
  ”EU:s egna data visar att energipriserna konstant har varit högre än genomsnittet i G20 (med EU-medlemmar borträknade) El-, gas- och bensin / dieselpriserna ligger 30 till 80 procent högre.
  De underliggande grossistpriserna för el och gas var lika de i G20. För både bensin och diesel var de lägre än i G20. Detta visar att EU:s högre energipriser helt kan hänföras till den förda klimatpolitiken.”

  Vi ville inte ”tynga ner” texten med mer detaljsiffror om gas etc. Det gav du i ditt tidigare KU-inlägg och framgår av GWPF-rapporten. Dessutom finns det i vårt inlägg ett diagram under vår text ovan som sa ”mer än 1000 ord” om diffen mellan EU och G20 map bränslepriser enligt vår bedöming. Hoppas OK?

 23. Håkan Bergman

  Siffrorna kan säkert stämma för hela EU. Men energiforsks rapport apropå elpriserna i SE4 talar om helt orimliga värden för havsbaserad vind. På sidan 53 i rapporten anger man en kapacitetsfaktor på 48% för dansk offshorevind. Den beräkningen bygger på en installerad kapacitet på 1700 MW under hela 2021. Det stämmer inte, se länk 2 nedan, det är nog riskfritt att räkna med en installerad kapacitet på 2305 MW fr.o.m. september, redan den 3/9 kl. 6.00 var man uppe i 1690 MW .
  För den valda perioden är kapacitetsfaktorn 43%, en rimlig siffra med tanke på vald period.

  https://energiforsk.se/media/30978/energiforsk-rapport-2022-845-impact-on-electricity-prices-of-added-generation-in-southern-sweden.pdf

  https://www.4coffshore.com/windfarms/denmark/kriegers-flak-denmark-dk37.html

  https://drive.google.com/file/d/1mVY2gMEK4oa6BoU5VefuREx3l41IFrpK/view?usp=sharing

 24. Björn

  EU har blivit ett grönt slukhål och vem vågar investera i en marknad som är sönderslagen till oigenkännlighet för en marknadsanalytiker. Det är klart att EU är på ett sluttande plan, när inga normala sunda affärsregler längre gäller. Inga affärer utan det vakande gröna ögat som ser till att allt som har samröre med fossil energi, bannlyses. Här existerar inte längre de fina orden, ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Här räcker det med att säga, vi vet eller, vad var det vi sa. Det handlar inte bara om ett ekonomiskt sluttande plan, utan även ett intellektuellt sluttande plan.

 25. Ann Löfving-Henriksson

  # 22 Mats, OK det kom lite längre ner.

 26. Bim

  Johannes # 12
  Danskarna eldar med grönkål.

  Rockis säger ju att vi bara har några år på oss att att klara klimathotet

  Fel: Värre än så!
  Vi har exakt 20 dagar på oss, Sista dagen är 11 september. Då skall vi rösta bort lögnhalsarna.

 27. Fredrik S

  Tack ert jobb!

  Här är en ledare i Expressen om avgifter som bör återbetalas.

  ”En avgift som det offentliga tar ut ska gå till ett bestämt ändamål. Kommer det in mycket mer än vad som krävs för verksamheten ska taxan sänkas.
  En skatt är ett bidrag till budgeten.”

  Svenska folket har alltid blivit duperade av politiker som kräver höga skatter. Samma sak världen över men i många andra länder har man hållit emot bättre.

  De fördelar som EU faktiskt har mer och mer blivit ett ”Säffle” och blahablaha. Allt pga klimatet.

  Samarbete är det bästa vi kan ha, förutom när det är kass.

  https://www.expressen.se/ledare/–orimliga-elavgifter-maste-aterbetalas-/

 28. Fredrik S

  Johannes #21

  Om man oroar sig för CO2-utsläpp från bilkörning i Danmark är nog vilken ny fossilbrännare som helta bättre, kanske även en gammal.

  Jag var cph ett par dagar nyss och servitören i baren höll med när vi diskuterade saken. Hon tyckte det var bättre förr när alla cyklade, för hälsa och utsläpp. Nu tyckte hon att alltför många körde koleldad elbil (och cykel) istället!

  Men det är ju så allt som går på el är ju jättebäst.

 29. UffeH

  EU har nått en ”tipping point” en som inte kommer från en datormodellering, utan en verklig som kommer att drabba folk.
  Den är resultatet av den politik som förts de senaste 30 åren och kommer att börjar skada människorna som lever i EU, om inget görs.
  EU länderna går nog inte under men blir allvarligt skadade, när folk blir fattigare och fryser så blir de desperata och vad som helst kan hända, som att folk sluter upp bakom en karismatisk ledare som på 30-talet.
  Problemet med vinterns troliga energibrist skulle lätt kunna lösas men kräver att ”politiken” inser att de gjorde en felbedömning av resultatet av att vägrar köpa rysk gas trots att den är livsnödvändig för medborgarna i EU.
  Hur får man politikerna att erkänner sin felbedömning och rättar till dem?
  Inte bra att erkänna fel som politiker, folket kan börja undra vilka fler felbedömningar har gjorts av dessa politiker, tänkande och ifrågasättande medborgare är inte bra.
  Så man kör på som inget hänt.

 30. TorbjörnR

  Lite OT, men vet inte om denna redan länkats tidigare.
  1200 scientist säger att det inte finns någon climate emergancy

  https://euroweeklynews.com/2022/08/18/scientists-professionals-world-no-climate-emergency/?fbclid=IwAR07yEh1jFJlspnQPRqbtqKuSwwP9M7sQuf3xUVUzJORWSEIjoEAVhwA3ug&fs=e&s=cl

 31. TorbjörnR

  Applåder till Evert och Mats👏👏👏

 32. Hans H

  Hur mkt kan man variera proportionerna el/värme i ett värmekraftverk?

 33. Mats Kälvemark

  #15 Lars Cornell
  TVR 3.0 gr är medvetet valt åt de höga hållet. Det viktiga i våra kalkyler är att vi pratar om minus 0,003 gr till år 2100 om vi stänger Sveriges alla utsläpp. Minus 0,0003 gr om vätgasstålen går i mål.(Vilket de inte kommer att göra!) Högt TCR gör kalkylen robust mot alarmistpåståenden att vi ”körsbärsplockat” TCR-nivån. Hittills efter flera år har vi inte fått något alarmistpåhopp. De inte mätbara effekterna på global temperatur sätter fokus på idiotin med besatt jakt på fossil koldioxid.

 34. Ulf

  ”Betraktat från utsidan kan noteras att regeringarnas entusiasm för grön politik i över trettio år har ökat. Det är ett misstag att tro det beror på att det fungerar. De kör på för att de är för nära sina misstag för att se dem.”

  För politikerna fungerar det hur bra som helst. Denna fråga är fantastisk för inga uppoffringar är för stora för klimatet. När dåliga beslut fattas, säger politikerna att det måste kosta. Ej heller behövs det levereras eftersom det inte finns något problem att åtgärda.
  Folket gnäller lite på vädret när det är för varmt, men det glöms snart.
  Jämför med skjutningar, att lösa det ställer höga krav på politikerna. Det går liksom inte att säga,”ja men vi får offra lite för att grabbarna ska ha kul”.

  Politikerna ser nog misstagen med den gröna politiken, men de kan lätt försvara dem. Inget är ju för stort för att offra.
  Alternativet är alltså, att de exempelvis verkligen tror att vindkraft fungerar utan vind. Det kan jag inte tänka mig annat än MP och några av socialisterna möjligen.

 35. Lars Cornell

  #32 H.H.
  Med en gasturbin (el) och efterföljande ånggenerator och turbin (el) kan man nå nästan 60 % verkningsgrad.

  I ett värmeverk utan elgenering vet jag inte verkningsgraden trots att det finns många. Största förlusterna har man troligen i ledningsnätet.

  Att bygga anläggningar där man kan variera uttaget av värme/el medför problem med verkningsgraden.

 36. Lars Cornell

  #20 Kamél
  ”Jag ångrar min ja-röst till EU.”
  Det gör jag också.
  FN är egentligen ännu värre med sin strävan efter ’ekonomisk transformation’ vilket är den gamla kommunistiska revolutionen i ny förpackning signerad ”Extension Revolution”.

 37. I synnerhet

  Man talar om konkurrens och fri marknad när det gäller elproduktion. Finns det exempel på varor inom Sverige eller EU som motsvarar prisskillnader på tusentals procent mellan olika landsändar? Konkurrensen är knappast fri om inte villkoren för de konkurrerande producenterna är likvärdiga. Till exempel tekniska förutsättningar att få ut sin produkt på en gemensam marknad. Det vore som att Spanien och Holland skulle konkurrera med tomater på EU-marknaden och där Spanien inte hade tillgång till transporter. Efterfrågan på tomater ökar och priserna därefter medan Spaniens skulle ruttna bort!

 38. Robert Norling

  Prisrekord på el i morgon.
  Medelpriset på en kW/h i morgon är det högsta vi upplevt i elområde 3 med 5,17 kr enbart för elen, till det ska läggas avgifter, överföring och skatter vilket gör ett ca. pris på 7,30kr vilket är desamma som i elområde 4.
  Toppriset en enskild timme är mellan 19-20.00 inklusive skatter och överföring över 11 kr både i elområde 3 och 4 och där ju också de flesta elabonnenter finns.
  Så här skrev Vattenfall för två år sedan på sin hemsida:
  ”VAD ÄR NORMAL ENERGIFÖRBRUKNING FÖR VILLA OCH LÄGENHET?
  – Det finns snittsiffror framtagna och enligt dem så ligger en eluppvärmd villas förbrukning på 25 000 kilowatt (kWh) per år. Det motsvarar någonstans runt 35 000 kronor. Det kan låta mycket, men om du slår ut det på ett år så blir kostnaden knappt en hundralapp om dagen.”
  Omräknat till morgondagens elpris så skulle det kosta 182 500 kronor/år alltså över 15 000 kronor/mån. Eller 500 kronor om dagen.

 39. foliehatt

  Carl-Oskal Bohlin (M) klär av Farmanbar in på bara skinnet i en kort debatt om elprisdebaclet vi nu lever i.

  Såssarna (genom sin representant Farmanbar) står HELT nakna i den debatten. Lyssningsvärt.

  https://sverigesradio.se/artikel/bohlin-m-vs-farmanbar-s-hur-ska-sverige-losa-energifragan

 40. Adepten

  #38 Robert Norling
  Jag tror att du överdriver lite. Dels för att Sol och Vind producerar en hel del kraft ibland 😉
  Någon kunnig kan väl räkna på detta?

  # 39 foliehatt
  Det må så vara, men det slutar bara med att de kastar ord på varandra. Makten att kunna lösa problemet sitter inte i Sverige längre. Helt klart är att svenska väljare måste utkräva ansvar på valdagen. Och det hoppas jag att de flesta har insett. Men jag är skeptisk 😉

 41. foliehatt

  Adepten, #40.
  jag h åller inte med.
  Ja – Farmanbar trampade vatten, talade nonsens, sjönk ned till nivån pajkastning.
  Men, det krävs en viss kunskap för att inse detta.
  Det är allas vår uppgift att hjälpa de som inte inser detta – att inse att vårt elsystem är systematiskt förstört och nedmonterat.
  Att detta är resultatet av miljöpartiets politik – exekverat av Socialdemokraterna.

  Att Farmanbar inte har några sakargument att försvara sig med utgör beviset på att han och regeringen vet var skulden ligger.

 42. Adepten

  Foliehatt, #41.
  👍jag håller med dig.
  Men ingen av partierna såg det komma förrens det var försent. EU och USA har sedan fövärrat det ytterligare med sina sanktionspaket.

 43. Daniel Wiklund

  Kraftfördelningen just nu. Ospecificerat 2,9 och vindkraften 2,4. Kanske lika bra satsa på ospecificerat. Eller kanske värmekraften som står för 4,4 procent.

 44. foliehatt

  Daniel, #43,
  enligt vindkraftsreklamen ”blåser det alltid någonstans”

  Kanske har vi inga kablar dragna till ”någonstans”. Någon som vet?

  I så fall borde vi lägga pengarna på att bygga dessa, istället för att uppföra fler VKV i Sverige, eller fler kablar inom Sverige – då det har visat sig att vindkraften inte levererar någon el när det inte blåser här.

  Eller så lägger vi pengarna på att bygga planeringsbar kraft