Elbilar är miljömässigt sämre än nya dieselbilar

Climate change impact of diesel cars amounts to 230% that of electric vehicles

Här är ett gästinlägg av Evert Andersson och Mats Kälvemark. ”Blir lite att tänka på för klimathotarna! Catarsis, som är en typ av katalysator som renar på NOx och partiklar, är en svensk uppfinning och det sker dessutom en högteknologisk utveckling av verkningsgrader för förbränningsmotorer på såväl Chalmers som LTH. Verkningsgrader på 55-57% fick jag idag på f.m. verifierat från ”säker källa”. Men vi går på 55% för att vara helt säkra. Att då välja dieselspåret i st.för elspåret sparar så mycket pengar så det ”svartnar för ögonen”! Bör röra om i elbilsgrytan? Eller inte, eftersom det är idiotpolitiker inte bara i Sverige utan även EU, som har kört för djupt fast i elbilsspåret för att kunna backa ur det.
Hälsningar, Mats och Evert
:

Koldioxidutsläppen i vårt land är en promille av de globala. Om Sveriges alla utsläpp upphörde helt idag skulle det med IPCC:s matematik (TCR = 3.0 grader, ökning av atmosfärshalten av CO2 = 2,5 ppm/år) ge en sänkning av den globala temperaturen med minus 0,002 grader till år 2100. Försumbart! Och egentligen är vi redan idag netto-noll genom koldioxidupptaget i skogens årstillväxt.

Därför är det obegripligt att det i Sverige politiskt finns planer på att förbjuda försäljning av bilar med förbränningsmotor från 2030. Ingen klimatnytta och kostnaderna blir förödande höga för finansiering av subventioner och uppbyggnad över hela landet av en idag nästan obefintlig infrastruktur för laddning.

Låt oss jämföra en volymbil som Volkswagen Golf i dieselutförande med samma bil 100 procent eldriven. Alla data enligt Volkswagen, se länk nedan.

Bildiagram 1 Golf

CO2 utslapp 2

Batteritillverkning är energikrävande. En elbil ger dubbelt så mycket koldioxid jämfört med motsvarande dieselbil, innan den ens rullar ut på gatan. Batteriet ska laddas och fossilfri elproduktion är unikt för Sverige. Räkna därför efter en elmix som är normal för Europa, EU 28. Sverige är integrerat i ett europeiskt system där fossil elproduktion är en oundviklig och viktig del. Med alla förluster inräknade går det åt fyra gånger så mycket primärenergi, ofta fossil, för varje kWh el i batteriet på en elbil. Då är en elbil = kolbil! (SvD 2018-10-05)

Elbilen över sin livscykel har högre koldioxidbelastning än dieselbilen (nuvarande verkningsgrad 45 %) fram till 12 000 mil. Efter 20 000 mil har elbilen något lägre sammanlagt utsläpp. (Se diagram) 60 000 kronor i supermiljöbidrag, låg skatt enligt bonus/malus och låg beskattning av förmånsbilar. 4 ton mindre koldioxid efter 20000 mil. Det är 15000 kronor per ton bara för bidraget. Utsläppsrätterna i ETS system kostar runt 200 kronor per ton. Det är obegripligt att elbilssubventionen av politikerna tillåts kosta 75 gånger mer per ton.

Den genomsnittliga personbilen körs ca1200 mil per år. Så det tar tio år innan e-Golf ger någon koldioxidminskning. Om det inte är dags för batteribyte förstås, som är vanligt efter 7000 mil.

EU ställer tvingande krav på maximalt tillåtna koldioxidutsläpp, men enbart under körning, för tillverkarnas utbud till marknaden. Alla europeiska biltillverkare tvingas producera elbilar för att undgå monstruösa EU-böter. Elbilarna är inte säljbara utan kraftiga bidrag och skattelättnader.

EU-politikerna dödar sin egen bilindustri genom att ställa så hårda krav att inte ens elbilar når ner till sådana nivåer om man inkluderar utsläppen från produktionen. Det är därför sanslöst mot ovanstående bakgrund att elbilen i lagen om miljöbilsbidrag anses ha noll utsläpp!

Om subventionerna togs bort skulle elbilsförsäljningen över en natt sjunka som en sten. Oundvikligt att jämföra med den tidigare subventionen av elcyklar. Premien ledde till köphysteri. När den togs bort blev de ointressanta vilket är väl dokumenterat i en undersökning 2019 av försäkringsbolaget if. Vad gäller bilar medför bidrag och låg beskattning för elbilar en dramatisk snedvridning av marknadskrafternas funktion. De sätts politikerstyrt ur spel vilket medför att den på sikt bästa biltekniken motarbetas.

Trots att koldioxidens klimateffekt har nedvärderats i vetenskapen är koldioxidjakt primärt i fokus. Men övriga, verkliga problem ignoreras. Genom elbilens större vikt (ca 20 procent mer) skapas partikelutsläpp från däck, bromsar och asfalt som är avsevärt större än för dieselbilen. Studier visar att halten av dessa farliga cancerogena partiklar är mycket högre än i avgaserna från en motor som uppfyller EURO 6-normerna. Icke avgaspartiklar var i den aktuella studien 5,8 g/km jämfört med max 4,5 mg/km enligt lag för avgaserna. Storleksordningen1000 ggr mer. Ökar i proportion till fordonets vikt. Detta är väldokumenterat, men då man inte har någon lösning och det talar mot elbilen så väljer politikerna att blunda med båda ögonen.

Elbilar ger även andra negativa konsekvenser. Råmaterial för batteritillverkningen (bl.a. kobolt och litium) utvinns under miljövidriga förhållanden i Kina och Afrika, ofta med barnarbete och obefintligt arbetarskydd. Elbilen är därför totalt sett ur miljösynpunkt en sämre bil än en dieselbil!

Vi brukar i Sverige hävda, sett med egna ögon, att vi alltid ligger i framkant. Av 367 000 nyregistreringar 2019 var 4,3 procent elbilar. (15795 bilar) Vi har 35 000 elbilar i trafik (0,6 procent ). Den mest optimistiska prognosen landar på 15% andel elbilar av fordonsparken år 2030. Det innebär att 85% fortfarande drivs med förbränningsmotorer då.

Mellan 1990 och 2018 har förbränningsmotorerna utvecklats så att utsläppen av koldioxid är ca 20 % mindre. De bästa dieselbilarna på marknaden ligger idag på 45 procents verkningsgrad. Två stora dieselbilsproducenter (Mazda och Daimler) har nu utvecklat motorer med upp till 55 procent verkningsgrad. Verkningsgrader upp mot denna nivå har även verifierats i Sverige av Chalmers och Lunds tekniska högskola (LTH) och tidigare av universitet i Wisconsin. I det senare fallet med diesel och bensin i blandning som bränsle. Effektivitetsförbättringar av storleksordningen en fjärdedel är därför inom realistiskt räckhåll. Ett direkt samband finns med koldioxidutsläppen, som minskar i motsvarande grad. Betraktar vi en dieselbil med dessa prestanda jämfört med en elbil av samma märke (se diagram) så kan dieselbilen ge ca 10% mindre totala koldioxidutsläpp än elbilen under hela sin livslängd!

Ett nyutvecklat svenskt avgasreningssystem, CATARSIS ®, sänker dessutom emissioner av kväveoxider och partiklar till nära noll efter start. Förbättringspotentialen gäller både personbilar och tunga fordon. Speciellt för tunga fordon är de långa gångtiderna utan start och stopp mycket gynnsamt för att reducera alla utsläpp. Inom överskådlig tid bortom 2040 (BP Global Forecast) kommer kol, olja och gas fortsatt att helt dominera för energi- och elproduktion i världen. Idag svarar de för sammanlagt 85%. Prognosen fram till 2040 är en andel på ca 80% men den globala, årliga ökningen av energiförbrukningen gör att absolutbeloppet i kolekvivalenter ändå är högre än idag.

Räknar man in total verkningsgrad för elproduktionen och eldriften av bilen är den redan idag klart underlägsen dieselmotorn. (30% jämfört med 45%) Det är att gå över ån efter vatten att som i EU bränna fossila bränslen för elproduktion till laddning när utsläppen är mindre om bilen körs på dem direkt.

Antag att vi i stället för elbilar lagstiftar om att efter år 2030 får bara dieselbilar säljas med den högre verkningsgraden och med avgasrening enligt CATARSIS ®. Det skulle ge dramatiska förbättringar av alla nyckeltal vad gäller koldioxid och partiklar. Dessutom, dieselmotorns nackdel, höga utsläpp av NOx blir också eliminerade.

Trafikleder för el-lastbilar som nu planeras enligt samma system som för tågtrafik blir helt ointressanta. Ännu en extremt dyr idé med dåligt fotfäste i verkligheten. Elektrifierade godstransporter sker bäst på järnvägen.

Och vi försämrar inte bilens funktionalitet genom elbilens begränsade körsträcka, i realiteten som mest 40 mil mellan tidsödande laddningsstopp. I Sverige så är elbilens räckvidd dessutom starkt nedsatt i vårt kalla vinterklimat. En studie med fem olika elbilar visade att 41 procent av räckvidden förloras vid – 6 grader C. Även vid hög temperatur minskar räckvidden genom att elbilens AC då körs på högsta effekt. Glest mellan el-mackar gör det inte lättare. Sverige ska ju kunna leva även norr om Södermalm. Moderna dieselbilar rullar som jämförelse ofta 110 mil mellan tankingarna. Och komplett infrastruktur för tankningar finns redan hela vägen upp till Haparanda i norr. 0 kr behöver investeras för utbyggnad.

Påståenden om nyttan med elbilar blir allt absurdare. Som en dellösning för Sveriges väldokumenterade brist på el i södra Sverige finns ett naivt förslag att elbilar ska integreras i smarta elnät och därigenom hjälpa till att kapa toppar i effektbehovet. Utopisk tanke och helt ointressant för elbilsbilägaren. Batteriets livslängd är direkt beroende av antal laddcykler. Inte bara räckvidden kommer att begränsa användbarheten. Föregångslandet Kalifornien beskattar sedan 2019 elbilar. Det måste såklart komma även i Sverige. Infrastruktur i form av vägar och laddmöjligheter kan ju inte i längden alltid betalas av någon annan.

Två miljarder utbetalt sedan 2012 till miljöbilspremier. För det har vi fått en liten andel elbilar som faktiskt är smutsigare. Är det för mycket begärt att ta hänsyn till verkligheten? Vill vi ha det så här?

Evert Andersson & Mats Kälvemark, Fria Debattörer

Källor:

https://www.elbilsstatistik.se/ https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Fordonsstatistik/

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/bonus-malus/bonus/berakna-din-preliminara-bonus/

https://www.nyteknik.se/fordon/sa-mycket-kortas-elbilens-rackvidd-av-kyla-och-varme-6947540

https://www.emissionsanalytics.com/news/pollution-tyre-wear-worse-exhaust-emissions

https://www.greencarcongress.com/2020/03/20200308-emissionsanalytics.html

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720313358

https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2019/04/from-the-well-to-the-wheel.html

https://www.nyteknik.se/fordon/55-procent-verkningsgrad-med-bensindiesel-i-motorn-6425370

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats J C Wiman

  Klargörande och briljant redogörelse för oss som inte behärskar detaljerna. Behöver vidarebefordras till MP.

 2. Svenglenn

  En elbil är 20% tyngre än motsvarande ”fossilbil.”
  Vad får det för effekt på framtida olyckor där elbilar är inblandade?
  Vad säger räddningstjänsten.
  Vågar man närma sig en brinnande elbil?
  Vågar man klippa upp taket för att ta ut passagerare?

 3. Lasse

  Vi såg igår hur rädda räddningstjänsten är för främmande ämnen.
  Göteborgs trafik påverkades enormt när en (tom) vagn med väteperoxid? råkade spåra ur.

  Idag träder en ny EU lag kraft.
  Bilar kommer att bli dyrare när tillverkarna inte får fuska eller när de möter villkor med innovativa lösningar.
  EU för en konsekvent strypande politik.
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7544346
  Annars är bensinen blyfri idag ändå dör många av akut blyförgiftning.

 4. Simon

  Tydlig och bra artikel som visar att det knappast är bättre för miljön med en elbil. Är det ens billigare att köra en elbil? Tänker särskilt med tanke på att många köpare inte äger bilens batteri utan endast leasar det, oftast till en månadskostnad på kanske en tusenlapp eller mer. Detta då utöver lånekostnaden/leasingkostnaden för själva fordonet. Med ökad tyngd torde även slitage på framförallt däck och hjulupphängningar innebära en ökad kostnad för den som kör mycket.

 5. Håkan Bergman

  Svenglenn #1
  Även om bilen inte börjat brinna ska man nog tänka sig för innan man stoppar in händerna, batterier på 400 V är inte att leka med. För sådär en 30 år sen satte EU en övre gräns för batterispänningen i truckar till 96 V, jag har svårt att förstå hur man då kan tillåta 400 V i ett mycket klenare byggt fordon som framförs i mycket högre hastighet av en förare som med all säkerhet är sämre utbildad.

 6. Adepten

  Bra och lättbegripligt! Detta inlägg måste spridas via massmedias debattinlägg så att menige man får läsa. Kan/får vi ”följare” på denna sajt lägga in detta inlägg i ”lokalblaskans” debattforum.

 7. Mats Kälvemark

  #6 Adepten m. fl. Självklart får alla som vill använda hela eller delar av artikeln om källan anges. Vad gäller ”Catarsis ®” måste i artikeltext alltid ® vara med. (Kan skrivas genom att hålla ned alt-tangenten och skriva 0174, sedan släppa alt-tangenten) eller i klartext ”Registrerat varumärke”. Kan nämna att vi haft denna artikel i kortform inne i Nerikes Allehanda (140.000 läsare) i lördags 29/8.
  Evert och jag kommer att pröva att få in artikeln i andra större tidningar också.

 8. Adepten

  # 7 Mats Kälvemark

  👍 😀

 9. ”Därför är det obegripligt att det i Sverige politiskt finns planer på att förbjuda försäljning av bilar med förbränningsmotor från 2030.”

  Inte alls obegripligt. Beslutet är helt logiskt, om avsikten är att begränsa privat bilägande och möjligheten för var och en att fritt förflytta sig från A till B. När det gäller grön politik är det sällan frågan om realiteter, utan det är viljan att detaljreglera medborgarnas livsstil som styr besluten.

 10. Evert Andersson

  # 6 Adepten
  Lokalblaska är ett invektiv vi inte vill använda om Nerikes Allehanda i nedsättande syfte. Den är lika okritisk till klimatpolitiken som alla andra. Men ska hedras för att de aldrig avvisat en seriös och faktaunderbygd debattartikel från Mats och mig. Hur många ”lokalblaskor” känner du till som hedrar det fria ordet och demokratin på det sättet. Vi gillar det och vill markera det.

 11. Mats Kälvemark

  #9 Lars M. Inte obegripligt för oss klimatrealister som ser agendan bakom beslutet. Men Evert och jag ser som vår uppgift att väcka allmänheten så att de också börjar ifrågasätta den gröna politiken. Helt enkelt blir förbannade på MP-regeringen och all idioti som i en outsinlig ström kommer därifrån i form av just obegripliga beslut med klimathotsförtecken.

 12. Anders Gustafsson

  Tyvärr är det nog som Lars Mellblom har skrivit en tidigare kommentar. Dessa beslut har inget med miljön att göra, grön politik (man kan också säga röd politik) är nu bara ett medel för att inskränka medborgarnas frihet. Bilar har både ett stort symbolvärde och faktiskt värde för människors frihet och ogillas därför av gröna/röda partier och aktivister. Det kommer alltid att motarbeta bilismen även om den blir 100% utsläppsfri.

 13. tolou

  Förstår inte detta elbilsmotstånd.

  I Sverige gäller andra förutsättningar och elbilen är alltid att föredra. Det beor på vår elmix som redan är istort sett CO2-fri. Då blir den initala påverkan snabbt avverkad och ”kurvan” är i stort sett helt plan.

  Ingen förbränningsmotor kan någonsin mäta sig mot detta. Alla i Sverige bör gå över till elbil så snart det börjar bli rimliga inköpspriser. Batterierna bör hålla under bilens hela livslängd eller minst 15 år antagligen.

  Lång artikel, men den gäller inte oss. Möjligtvis Tyskland.

 14. Simon

  #12
  Korrekt analys. I vår kommun förde MP en het debatt om att plocka bort parkeringsplatser ända tills någon försynt undrade var man i så fall skulle parkera elbilarna. Ridå ner, det var helt uppenbart att ingen i MP överhuvudtaget hade tänkt den tanken vilket bekräftar att det är bilarna/friheten som ska bort.

 15. Mats Kälvemark

  # 13 tolou
  Sorry, du har inte en siffra rätt och har bevisligen därmed inte läst vår artikel. Då tycker jag att du bör göra det och överväga om du vill dra tillbaka din kommentar. Har du inte insett att om man som du tror på CO2:s klimatpåverkan, så spelar det som vi gör i Sverige absolut ingen roll. Noll, null, nada, zéro, zero!! Stäng ner Sverige imorgon och du får en påverkan (IPCC-matematik!!) med 2 tusendels grader minus fram till år 2100 på den globala temperaturen. Vill du att jag redovisar matematiken bakom mitt påstående? Jag vill inte uttala vad jag tycker om inskränktheten att utgå från Sverige (=1 promille av de globala utsläppen) som du gör i ditt resonemang. Vad tänker du göra åt Kina, som svarar för 28%, och de andra staterna som svara för 52% sammanlagt av de globala utsläppen, men som inte har några åtaganden om att minska CO2-utsläppen. Kom ut från din kartong och se verkligheten och ”the big picture”! Om du tycker att CO2 är ett problem (det tycker ju inte jag) så måste du inse att det är ett globalt problem. Och som framgår av vår artikel, utan att vi andra/någon annan betalar alla rabatter och bonusar så skulle elbilen tvärdö!
  Farmor Anka släppte detta koncept redan på 1920-talet. Liksom att väderkvarnarna försvann och nu står som monument över en svunnen tid.

 16. #11 Mats Kälvemark 15:02, 2020-09-02#

  Min kommentar var ingen kritik av din och Everts artikel. Den är utmärkt!

  Jag brukar göra liknande anmärkningar, inte för de som har förstått hur det ligger till, utan för alla tillfälliga besökare ska få något att tänka på.

  Efter sommarens kommunalval i Frankrike där grönröda koalitioner vann många storstäder, dyker begreppet ” écolologie punitive” upp dagligen. Den svenska plastpåseskatten är ett typexempel på sådan. Tid att uppfinna ett något liknande på svenska. Straffande ekologi låter lite klumpigt. https://www.contrepoints.org/2020/07/09/375660-lecologie-punitive-un-pleonasme

  Ursäkta upprepningen, men läs Drieu Godefridis bok ”The Green Reich” om ekologismens ursprung och tankegods.

  THE GREEN REICH — GLOBAL WARMING TO THE GREEN TYRANNY. Ban everything we can, eco-tax the rest: this could be the motto of the environmentalists in politics. If human CO2 is the problem, then Man must be restrained, controlled, suppressed in every one of his CO2-emitting activities: that is to say, in the totality of his actions. Researching environmentalism from the root of its anti-humanist ethic to the staggering heights of its actual demands — banning cars, aircraft, meat, nuclear energy, rural life, the market economy, modern agriculture, in short, post-Industrial-Revolution modernity — Drieu Godefridi shows that environmentalism defines a more radical ideology in its liberticidal, anti-economic and ultimately humanicidal claims than any totalitarian ideology yet seen. ”Dividing humanity by a factor of ten” is the environmentalist ideal. ”Godefridi says we have good reason to be alarmed. Not by climate change, but by the endless, hazardous-to-humans measures that activists propose in response. We need to read Godefridi’s book. And re-read it. Before it’s too late.”—Donna Laframboise. ”Human survival is not the environmentalists’ goal. They do not care about our flourishing, as Godefridi convincingly argues.”

 17. Jon Green

  Inte ett ord om den kobolt som förbrukas vid framställande av bensin och diesel? Inte ett ord om det misär, elände och krig som diktaturer skapat/skapar genom åren för att roffa åt sig oljan. Källa på att batterier måste bytas efter bara 7000mil, kom igen snälla! Att sen ta siffror från dieselgate bolaget #1 och tillföra teknik i experimentstadiet… ha ha. Att sen plocka fram siffror som är 10-15år gamla för att limma ihop en artikel mot ren och grön energi, nä skäms!! Det här luktar artikel sponsrad av stora oljebolag som förlorar mer och mer pengar för varje år som går!! Vi måste bli fria från oljediktaturer och kunna försörja vår transport själva inom landet. Stop burning stuff!!

 18. Lars Cornell

  tolou. Klimat, teknik och marknad har inga gränser. Vad vi gör i vår politiska ö Sverige saknar global betydelse. Egentligen handlar det om kärnkraft eftersom vind och sol inte kan ersätta kolkraft. Evert och Mats har skrivit en mycket förnuftig artikel.

 19. Ivar Andersson

  tolou 13
  ” Alla i Sverige bör gå över till elbil så snart det börjar bli rimliga inköpspriser. ”
  Du har rätt. vi ska vänta på att priset blir rimligt på elbilar så att subventionerna kan tas. Utan subventioner skulle det inte säljas många elbilar.

 20. tolou

  Så vi lilla Sverige skall ”gå före” och köpa Diesel så att kineserna ”lär sig” hur de skall göra?

  Hela artikeln bygger ju på koldioxid belastning som miljöpåverkan, och drar slutsatsen att Dieseln påverkar mindre än elbilen. Oavsett vad man anser om klimatfrågan alltså. (Jag tror inte heller på klimathotet eller att co2 påverkar temperaturen så mycket)

  Istället anser man att ingen skall få köra elbil, och att alla elbilar borde solidariskt sluta att tillverkas? Även om förutsättningarna är goda för detta? Våra förutsättningar liknar mest Vindkraftsexemplet ovan. Och elbilen är alltid mer effektiv och resurssnål och därmed hållbar i längden.

  Jag satsar istället på förbättrade förutsättningar för elproduktion i framtiden. Låt efterfrågan vara drivkraften!

 21. Lasse

  Reuters kom nyss med denna:
  ”Tesla uppges ha införskaffat en licens för handel av elektricitet i Västeuropa, vilket sägs vara en möjlighet att ge sig på elmarknaden i Tyskland. Det rapporterar Reuters.

  Genom generering och handel med elektricitet kan Tesla sänka sina operativa kostnader och bättre konkurrera mot tyska konkurrenter som BMW och Daimler.

  Enligt en före detta medlem av Teslas ledning är angreppet på elindustrin definitivt en del av bolagets långsiktiga plan. Personen som inte ville namnges är dock tveksam ifall Tesla investerar tillräckligt inom branschen.”

  Tysk bilindustrin står inför en stor förändring. Kanske även elindustrin?

 22. Lars M #16,

  Jag slogs av sanningen när jag läste ditt citat: ”Researching environmentalism from the root of its anti-humanist ethic to the staggering heights of its actual demands”

  Självklart är den gröna ideologin i grunden anti-humanistisk. Människan är ju roten till allt ont. Vi smutsar ned, vi konsumerar, vi förstör atmosfären, vi fäller skog, vi odlar upp den heliga marken, vi håller djur fångna och äter upp dem, vi har smutsiga industrier som tillverkar helt onödiga saker, och vi är alldeles för många. Vi är jordens skadedjur, vi borde dö av ett virus som utplånar oss (enligt den engelske kronprinsen), vi borde lämna naturen i fred och inte kröka ett endaste grässtrå. Självklart är den största fienden för de gröna människan själv.

 23. Lars M #16,

  ” écolologie punitive” = ekologiska bestraffningslagar?

 24. On Topic. Det hela är väl rätt självklart. Elbilsindustrin måste lösa sina batteriproblem på egen hand. En elbil måste ha ett batteri värt namnet, måste vara långsiktigt hållbart så att man åtminstone kan köra en 70-80 mil på en ”tank”. Och sedan kan laddas igen på 10 minuter. De måste vara konkurrenskraftiga i inköp med bensin- och dieselbilar på en fri marknad utan subventioner och specialregleringar. Deras miljöpåverkan bör inte överstiga andra bilars (jag tänker bl.a. på gruvbrytning) eller vara farligare vid krockar och olyckor.

  När dom fixat detta så lovar jag att fundera på saken.

 25. Mats Kälvemark

  #19 tolou
  Återigen läs artikeln och studera diagrammet som visar inverkan av elmixen i olika länder.
  Kinas elproduktion är till mer än 70% baserade på fossila energikällor. Vad gäller total energi över 80%. Därför laddas en elbil i Kina med 183 g/km fossilbaserat el, långt mer än i EU och långt mer än om man i Kina fiktivt skulle tanka diesel. Du borrar dig fast vid situationen för elbilar i Sverige. Glöm det. Som sagt, försumbar klimatpåverkan, minus 2 tusendels grader till år 2100. Försumbart och därmed inte mätbart! Det handlar om det stora perspektivet. Speciellt i Kina är en elbil = en extrem kolbil, försök att förstå?

 26. tolou

  Hur många kräver att mobiltelefonen skall klara minst två dagar på en laddning? De flesta vet knappt hur lång tid det tar att ladda mobilen.

  Samma med elbil. Man pluggar in för natten och pluggar ur på morgonen. Varje dag. Bilen alltid fullladdad på morgonen. Faktum är att behovet av stora batterier knappt existerar.

  Priserna sjunker med volymerna, simpel princip även för elbilen. Det kan ta ett tag, må så vara. Men tids nog är vi där. Att försöka bromsa utvecklingen är hopplöst.

 27. Mats Kälvemark

  # 25 tolou
  Jämförelsen med mobiltelefon haltar väldigt.
  Det är klart om du bara åker runt i Södermalm med en radie på 15 km så är väl räckvidden och laddning inget stort problem. Men hur gör du norröver, där Sverige enligt alla politiker ”också ska leva.” Om du läser vår artikel så ser du hur räckvidden begränsas redan vid några få minusgrader (minus 41% vid minus 6 gr)
  Och nästan inga elmackar finns det heller i Norrland, så man måste ha lång sladd om man ska ge sig ut på långresa. Och kostnaden för att bygga upp en infrastruktur värd namnet från noll är hisnande.
  Motsvarande kostnad för dieseln = noll eftersom allt finns på plats från dag noll. Det är klart, om man har en elbil och känner sig lurad när verkligheten kommer ikapp så måste man ändå till varje pris försvara något som farmor Anka släppte redan 1920. Sedan att politiker spottar in obegränsade skattepengar i detta svarta hål är en helt annan sak. Det är inte motiverat i verkligheten av klimatskäl i varje fall, utan som sagt motiverat religiöst – politiskt av sekten i regeringsställning.

 28. Evert Andersson

  #13 Tolou
  Vi ser det så här också med att välja EU28 elmix för att absolut vartenda beslut om vindkraftverk, solpaneler, näringslivsklivet, klimatlagen, etc i all oändlighet räknar inte efter svensk produktionsmix av el. För då försvinner motivet. Borta med vinden. Men för elbilar passar det. Inkonsekvent tycker vi.

 29. Tolou #25,

  ”Att försöka bromsa utvecklingen är hopplöst.”

  Ingen försöker stoppa elbilar. Däremot är det väl rätt att försöka stoppa subventioner och annan statlig reglering?

 30. Håkan Bergman

  Sverige och Norge har en i stort sett fossilfri elproduktion och vi har båda en stor export av el till länder i vårt närområde, där den tränger undan fossilproducerad el. Om vi ökar vår egen förbrukning av el genom att i nån betydande omfattning elektrifiera bilflottan kommer exporten att minska och den minskningen kommer att kompenseras genom ökad fossilbaserad produktion av el som det ser ut i vårt närområde idag. Saken blir inte bättre av att vi lägger ner fullt fungerande kärnkraft, att Tyskland läger ner all kärnkraft inom mindre än ett och ett halvt år och att Frankrike minskar kärnkraftsdelen i elmixen från 75% till 50%. Frankrike kan antagligen klara det men dom är också en stor elexportör. Och samtidigt upprepar man mantrat elektrifiera fordonsflottan, det här går inte ihop.

 31. Bert Nilsson

  Det är inte korrekt att anta att en ny elbil åtnjuter landets elmix eftersom den representerar ny förbrukning på marginalen, som täcks av ny produktion också på marginalen, vilket vanligtvis är tysk kolkraft. Visserligen har Sverige normalt överskott på el som exporteras t. ex. till Tyskland, men ökad inhemsk förbrukning minskar exporten som annars kunnat minska den tyska kolkraftproduktionen. Så jag tror det är mest korrekt att anse att nya elbilar är koldrivna.

 32. Stefan Eriksson

  # 17 Jon Green
  ”Den kobolt som förbrukas vid framställan av bensin/diesel”. Intressant ! Källa på det möjligtvis?

  Jag har svårt att se var i processen kobolt förbrukas?

 33. Stefan Eriksson

  #12 Anders Gustavsson

  En vattenmelon är till substansen en bra jämförelse med de ”gröna” idealister som gör livet surt för allmänheten i övrigt.
  Innehåller till 99% vatten.
  Gröna utanpå och röda inuti.

 34. tolou

  Bert #31
  Det stämmer inte, väldigt lite går till tyskarna. El-exporten går främst till Finland och sedermera Danmark. Finland drar igång sitt nya kärnkraftverk nästa år så förhoppningsvis klarar dom sig utan import från Sverige.

 35. #23 Ingemar Nordin#

  För långt och inte i linje med tanken bakom, d.v.s att den ekologiska politiken och ideologien är till sin natur elak och vill straffa människorna för deras synder. På franska låter det väldigt bra och man förstår intuitivt vad som menas. Finns det ingen slagfärdig ordkonstnär bland läsarna som kan komma med förslag?

 36. Bert Nilsson

  Tolou. Spelar det någon roll exakt hur flödena går inom området? Som jag ser det svarar marginalproduktion mot marginalkonsumtion oavsett lokalisering. Man kanske ska tänka 10 000 nya elbilar för tydlighetens skull.

 37. Stefan Eriksson

  #35 Lars Mellblom

  Likheten med den ”ekologiska straffskatten” och den katolska kyrkans ”handel” med avlatsbrev är slående.
  (betala detta så slipper Ni skärselden)
  (I vilket fall i detta liv)

 38. Lars-Eric Bjerke

  ”Oundvikligt att jämföra med den tidigare subventionen av elcyklar. Premien ledde till köphysteri. När den togs bort blev de ointressanta vilket är väl dokumenterat i en undersökning 2019 av försäkringsbolaget if. ”

  De såldes 103 057 elcyklar under cykelåret 2017/18. Elcykelpremien togs bort till 2019. Försäljningen cykelåret 2018/2019 minskade till 86 041 elcyklar. Cykelåret 2019/2020 har försäljningen ökat igen enligt Monark, men sifforna är inte klara än.

 39. Daniel Wiklund

  Vilket vansinne att ge bidrag till dom som köpte elcyklar. Hela 25 procent, man kunde gå upp till 10000 kr. Det borde väl vara vi som cyklade för egen maskin som i så fall skulle ha stöd. Bl a med tanke på svenskarnas dåliga syreupptagning. Där 46 procent (350000 var med i försöket, frivilligt, Elin Ekblom Bak var projektledare) hade ett testvärde på 34, 32 är det medicinska riskvärdet, 30 vad som behövs när man sover. Jag tror att miljöpartisterna behöver gå bättre syreupptagning, hjärnan behöver mycket syre.

 40. Håkan Bergman

  toulo #34
  Vi har kablar til Finland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark, Norge har kablar till Danmark, Tyskland, Holland och Storbrittanien.

  https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Publications/maps/2019/Map_Northern-Europe-3.000.000.pdf

 41. Lars-Eric Bjerke

  #40 Håkan Bergman,

  Linjerna till England och Tyskland är inte klara ännu.
  https://www.statnett.no/vare-prosjekter/mellomlandsforbindelser/

 42. Håkan Bergman

  Lars-Eric Bjerke #41

  Men nästan klara, om dom inte har samma leverantör som på Sydvästlänken. Vi lär märka på elpriserna när norrmännen kan få bättre pris på elen i Tyskland och UK.

 43. Daniel Wiklund

  Hybrit kommer ju att kräva mycket el. När Stefan L och Isabella L tog första spadtaget 2018 fick man veta att Hybrit kommer att förbruka minst 10 procent av Sveriges totala elförbrukning. I dagens kurir ett debattinlägg med rubriken ”Hela Norrbotten vinner på Hybrit etableringen”. En hyllning till Hybrit undertecknat av alla partier i kommunfullmäktige, med kommunalrådet Lenita Ericsson (s) i spetsen.

 44. Lars-Eric Bjerke

  Mats Kälvemark,

  Vi jämförelse av CO2 utsläpp kunde du också inkludera EU´s reduktionsplikt av CO2 för dieselbränsle, som för år 2020 är 21 % räknat från ”vaggan till graven”.

 45. Daniel Wiklund

  Mycket plikter det är. Är det inte kvotplikt så är det reduktionsplikt. Alla välavlönade i EU har väl också plikter, att göra rätt för sina väl tilltagna löner.

 46. Lars M

  Stefan Eriksson / tolou

  Kobolt används i katalysatorer som reducerar svaveloxider i oljan. Jag utgår ifrån att mängden kobolt som används där är mindre än för elbilar om man nu ska elektrifiera stora delar av transportsektorn. Någon som har siffror på det?

 47. Simon

  Det bästa vore naturligtvis att låta marknaden sköta sig själv men det kommer inte att inträffa.
  Problemet för våra klimathysteriska politiker är att man målat in sig i ett hörn vad beträffar vindkraften och nu handlar det inte längre om vad som är bäst för Sverige utan om att rädda prestigen. Sverigebilden måste ju till varje pris upprätthållas.

 48. Adepten

  # 10 Evert Andersson

  Jag godtar din synpunkt på mitt ordval. Men mitt ordval korrelerade dock till mina egna erfarenheter på funktionssättet hur MSM (Mainstream media) vanligtvis fungerar. Vilket kan påverka vad som får uttryckas och inte utryckas i en förment demokrati. Men ni kan väl testa systemet med ert utmärkta inlägg genom att skicka in det till Expressens debattsida.

 49. Lars-Eric Bjerke

  #46 Lars M
  ”Kobolt används i katalysatorer som reducerar svaveloxider i oljan.”

  Råoljeprodukterna nafta, fotogen och gasolja renas från svavel i raffinaderierna.

 50. Lars M

  #49 Lars-Eric Bjerke

  Jag är Ingen oljeraffineringsexpert, så jag förstår inte riktigt vad du vill säga. Att dieselproduktion inte har Koboltkatalysatorer i tillverkningskedjan?

 51. Adepten

  Nu håller jag med de flesta här t.ex. #2 Svenglenn, #19 Ivar Andersson, #5 Håkan Bergman m.fl.
  Men #13 tolou och #17 Jon Green tycker jag är ute och cyklar.
  Som tur är så kommer bilarna i framtiden att vara programmerade med algoritmer som gör dem okrockbara. Men vi måste ha råvaror till alla dessa sol- och vindkraftverk och inte minst alla batterier som krävs för att lagra energi. För ska vi driva bilarna med endast solceller då blir det energieffektivare att gå tillbaks till häst och kärra😁.
  Den största energivinsten är annars att behålla den gamla bilen och hålla liv i den.
  Men läs gärna följande länk som visar en övning i magiskt tänkande när det gäller den ”nya Gröna energiekonomin”:
  https://www.manhattan-institute.org/green-energy-revolution-near-impossible#notes
  Förövrigt anser jag att det är endast kärnkraft som kan rädda den mänskliga arten. De övriga arterna och jorden med dess solsystem kommer dock att klara sig ca 2,5 miljarder år till.

 52. Ulf Hermansson

  En studie i Nederländerna kommer till helt andra slutsatser, efter bara 2000 till 3000 mil blir en elbil ekvivalent med en fosildriven bil i CO2 utsläpp.

  https://static.arkku.datadesk.hs.fi/arkku/files/26649046englisch_StudieEAutoversusVerbrenner_CO2.pdf

 53. Stefan Eriksson

  Den som söker skall finna som det heter, och det har jag gjort nu, så därför har jag lärt mig lite nytt (för mig) att känna till:
  Katalysator vid nafta-tillverkning— kobolt.
  Länk:https://www.prelectronics.com/se/industries/oil-gas/application-examples-oil-refinery-plant/naphtha-hydrotreater-temperature-measurement/

  Vilka mängdförhållande som råder mellan användning i petrokemisk industri och tillverkning av Li-on batterier har jag ej funnit.

  Ändock en länk som beskriver användningen av kobolt i den petrokemiska processen.

 54. Argus

  Måhända lite off topic…….., men i alla fall.

  Vilken fantastisk uppfinning 2taktsmotorer med oljeblandat är!

  I nuläget har vi en halvgammal (enligt märkplåten tillverkad ungefär 1981 i Belgien) Johnson 15hk. Vad kul det är på fullgas. Båten är väl typ 5m, och den går som bäst med en ombord när denne opererar motorn via ett 2m lång avlopps rör (50mm diameter som träs på gashandtaget). (Så viktfördelningen kan kontrolleras).

  I ett skede hade vi strul (läckande bränsleslang), och då fick vi *tips* om att skaffa en ny fyrtaktare. Aldrig.
  Motorn nu kan jag hantera ensam vid montering & demontering (33 kg). En fyrtaktare med samma effekt: never.

  Låt oss behålla dessa effektpaket av rang!

  ’Dagens klimatpolitik….. ’

 55. Sigge

  Vem har en VW Golf diesel som i verkligheten drar 0,36 l/mil?

  I praktiken drar bilar med förbränningsmotorer ungefär 25-30% mer än WLTP utsläppen emedan elbilar inte skiljer så mycket mellan verklighet och labratorium.

  En genomsnittlig bil som skrotas i Sverige är 19 år gammal och har gått 23 000 mil. (gammal uppgift som nog fortfarande stämmer ganska väl)

  Det man kan fråga sig är om inte en laddhybrid som körs på 80% el skulle kunna ge lägst utsläppssiffror.

 56. Anders

  #16/35 Lars Mellbom: Mitt första översättningsförslag till ”écolologie punitive” blir ”ekologisk aga”. Tänkbara varianter kan vara ”ekoaga”, ”ecoaga”, ”grön aga”, ”rödgrön aga” eller varför inte ”ekostraff”, ”grönsnärt”, eller ”grön bestraffning”? Hur som helst blir det ändå bara ”slag i luften” som ekar tomt över västvärlden.

 57. SatSapiente

  Om man söker på ”elbilar batterier” så får man 90% positiva artiklar. Jag misstänker starkt att det pågår Greenwashing-filtrering.
  De positiva artiklarna handlar ofta om hur billigt det är att köra elbil. Vad som då glöms är att det beror helt på politiska beslut. Glöm inte bort vad som hände med dieselbilar för några år sedan. Om allt fler kör elbil minskar skattebasen från bränsledrivna bilar och man kommer antagligen att införa någon form av ”vägslitageskatt” som skulle kunna baseras på bilens vikt (c:a 20% mer än en bränsledriven bil).
  De få negativa artiklarna handlar ofta om resursförbrukning. Inga elbilsbatterier återvinns (dvs används för att tillverka nya batterier) för närvarande, det är inte lönsamt. Alla idag existerande fabriker för litium-jonbatterier använder nyutvunna mineraler i sin produktion.
  Jag misstänker att det kan gå som med alkaliska batterier och vingarna till vindkraftverk, ingen vill ha dessa och ingen återvinning kommer att ske. Om varje elbil innehåller 500 kg batteripaket som ingen vill återvinna, kommer vi inom 10 år att ha ett gigantiskt avfallsberg. Lägg så till all annan utrustning som drivs med litium-jonbatterier, elverktyg, laptops, mobiltelefoner, powerbanks etc, vars batterier också adderas till detta avfallsberg.

 58. Simon

  #57
  Ja jag har noterat samma sak. Kommer bli ett gigantiskt avfallsberg i värsta fall, precis som du skriver. En sak till jag funderat över är hur det blir för de som behöver dragkrok på sin bil för att dra släp eller husvagn? Verkar inte helt lätt att kunna köpa en rimligt prissatt elbil med dragkrok som är godkänd för annat än som cykelhållare.

 59. Lars M

  #57 SatSapiente

  Stämmer det verkligen att batterierna i elbilarna idag inte alls återvinns? Elbilsfantasterna vurmar ju för att så mycket återvinns. Eller är det bara KAN återvinnas som menas? (vilket ju är en stor skillnad men som många i sammnhanhet inte förstår)

 60. Fredrik V

  Teknikens Värld har en intressant jämförande test mellan en elbil och en dieselbil som kör sträckan Stockholm – Nice. Laddningskostnad för elbilen 5571 kr, bränslekostnad för dieselbilen 2034 kr (enkel väg i båda fallen). Inte direkt till elbiens fördel…

  https://teknikensvarld.se/dyr-resa-med-elbil-sa-mycket-kostar-elbils-semestern/

 61. Thorleif

  Ni som är insatta i livscykelanalysen. Vari ligger de största skillnaderna i slutsatser mellan data från VW m.fl och nedanstående forskningsanalys från Holland?

  https://static.arkku.datadesk.hs.fi/arkku/files/26649046englisch_StudieEAutoversusVerbrenner_CO2.pdf

  H/T https://cornucopia.cornubot.se/2020/09/farsk-studie-upprepar-elbilar-slapper.html?m=1

 62. Simon

  #60
  Intressant, tack för länken!

  ”Det är som om din Fiat Panda plötsligt skulle dra fem liter bensin per mil när du är på resa.”

  Dagens skratt!

 63. Jan-Olof Furehed

  el-bilen som klimatlösning vet vi ju alla att är verkningslöst.

  Dock tror jag el-bilen är en bra väg att gå. I stadsmiljö är den tyst och släpper inte ut några emissioner eller partiklar alls. Skiter om den körs på polsk kolkraft – den ger ändå bättre närmiljö.

  Likaså vore det bättre för oss om vi kör bilar på inhemskt producerade bränslen istället för importerad olja i större utsträckning.

  Vi är ,eller har iallafall varit , bra på att producera billig el så för vår miljö (om än inte klimat…) tror jag på elbilen och kommer skaffa en när de kommit ned i pris.

  Sen har jag inga förhoppningar att det kommer bli billigare eller att miljötalibanerna kommer släppa bilen som hatobjekt. Skatter kommer påföras för att täcka bortfall av bränsle och koldioxidaskatter och bilen kommer fortfarande anses som en resurslukare som ger oss business as usual när man helst vill ha oss i panikläge kontinuerligt

 64. #56 Anders 08:28, 2020-09-04#

  Tack för att du ägnat tid åt att grunna! Kombinationen med aga gillar jag.

  Ekoaga passar perfekt för att beskriva t.ex plastpåse skatten, men inte för att beskriva den gröna rörelsens själ. Därför blir det inte fullt ut samma effekt som på franska, där ”écologie punitive” kan beskriva både en viss företeelse och karaktären på ekologismen.

  Om jag inte missminner mig, myntade socialdemokraterna uttrycket ”den hjärtlösa högern”. Propagandamässigt sett var det nog ett lyckat drag. Jag tänker mig något liknande för att karaktärisera de gröna och deras politik.

  I Frankrike har ” écologie punitive” vunnit stor och snabb spridning.

 65. Simon

  Ska man på Europaresa med elbil verkar det som att det blir väldigt mycket billigare att ta med sig ett eget dieseldrivet elverk på släp för att tanka. Om man får tag i en elbil med dragkrok vill säga. 😉

 66. Mats Kälvemark

  #63 J-O Furuhed m.fl.
  Som vi visar i vår artikel så har elbilen en väsentlig nackdel jämfört med motsvarande dieselbil – elbilen väger enligt den studie vi har med som länk ca 20% mer. I proportion till detta så genererar elbilen mer cancerogena partiklar från väg, däck och bromsar som i vikt kan vara storleksordningen 1000 ggr högre. Inte bra i stadstrafik!!
  Elbilen väger mer, kostar mer, fungerar mycket sämre i vinterklimat, obekväm med kort räckvidd och långa tankningsstopp, infrastrukturen norr om Södermalm är undermålig. Som sagts, farmor Anka släppte elbilen på 1920-talet. Elbilens existens är helt politiskt – religiöst driven av en vanföreställning om CO2:s klimatpåverkan. Och ohämmade subventioner via skattemedel. Nollhypotesen är att den klimatförändring vi ser (en dryg grad sedan slutet på 1800-talet) i huvudsak drivs av naturliga förändringar, samma som många gånger tidigare i jordens historia. Klimathotarsekten har inte kunnat falsifiera denna hypotes, så den är gällande. Berätta för mig vad elbilen har för fördelar? Som jag ser inga. Jo men visst, jag glömde en; häftigt ax i en Tesla vid rödljusrace på Södermalm!

 67. Mats Kälvemark

  Vill korrigera mig själv i #66
  1000 ggr mer partiklar avser jämförelse med vad som kommer från väg, däck och bromsar jämfört med från avgaserna från en Euro 6 -bil. Elbilens motsvarande utsläpp från väg-däck-broms ökar i direkt proportion till mervikten jämfört med motsvarande bil med förbränningsmotor. Observera också den verifierade potentialen avseende förbättrad verkningsgrad för dieseln. Från 45% till 55%, d.v.s. ett sänkt CO2-utsläpp med nästan en fjärdedel.

 68. SatSapiente

  Lars M #59 mfl

  Söker man på ”återvinning elbilsbatterier” får man vara beredd på futurum-tempus, dvs ”kommer att”, ”planeras” etc.

  https://www.nyteknik.se/kronikor/berget-av-elbilsbatterier-vaxer-6895681

  https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/tesla-atervinner-elbilsbatterier/

  https://www.nyteknik.se/energi/experterna-har-ar-pionjarerna-som-redan-atervinner-litium-6908006

  Det verkar finnas enstaka ”litium-återvinnare” men ytterst lite går tillbaka till batteritillverkning, så min farhåga om ett avfallsberg verkar befogat.

 69. Håkan Bergman

  Jag tycker det finns många motsägelser när det gäller batteriernas livslängd. För lång livslängd bör man inte ladda batteriet till mer än 70% och inte tömma det till under 30%, hoppsan ett batteri på 100 kWh blir plötsligt ett på 40 kWh, som i exemplet i Teknikens Värld ger en räckvidd på 14 mil. Sen bör man undvika snabbladdning, var hittar man en sån laddare utmed vägen och vad skulle laddningen kosta, för det är nog inte elen som kostar det är tiden man ockuperar en plats som kostar.

 70. Sigge

  Thorleif #61

  Författarna här verkar ha räknat med VW Golf Diesel skall dra 0,36 l/mil och att en eldriven VW Golf skall dra ungefär 2,5 kWh/mil (inkl elnätets förluster)

  Det är lite svårt att säga exakt hur mycket de räknar med att elbilen skall dra då de redovisar CO2-utsläpp och inte förbrukning. Det beror på vilket år de har utsläppsuppgifter ifrån. 2019 var EU:s elproduktion från fossila bränslen 42%. Det borde ge CO2-utsläpp på ungefär 250 g/kWh.

  En tidning som testat VW ID.3 en varm dag för några veckor sedan. De hade haft med AC igång. När de laddade bilen efter körning så hade den förbrukat 1,8 kWh/mil. Det var inkl batteriets energiförlust vid laddning. Distributionsförlusterna i EU:s elnät är ungefär 8% och med dessa inräknade så borde CO2-utsläppen bli knappt 50 g/km. Värdena som författarna redovisat här ligger 25% högre.

 71. tolou

  Om man nu skall belasta elförbrukningen med överföringsförlusterna, som måste man för jämförelsens skull också räkna med bränslets transporter med tankbil och lägga det på förbrukningen.

  Det blir bara löjligt när man ”kommer på” nåt som minsann ingen annan har tänkt på.

 72. Sigge

  tolou #71

  Författarna har med utsläpp ”från källa till tank”, men även där är det väldigt lågt räknat precis som bilens bränsleförbrukning. Raffinaderier gör av med mycket energi som i och för sig inte behöver vara fossil. Vissa typer av oljeutvinning är energislukande, som oljesand, fracking och off-shore.

 73. Thorleif

  @70 Sigge

  Tack för ditt försök att förklara skillnader (några!) i analysen. Jag blir däremot inte som mottagare av 2 helt olika slutsatser så mycket klokare.

  Den förväntade högre verkningsgraden torde dock spela in men med hur mycket är en av frågorna?

 74. Göran S

  Elbil endast för vissa?
  Det utvecklas och marknadsförs nu intensivt för att Svenson skall byta till elbil med anförda miljöskäl och elen är just nu billig.
  Elbil kräver en god slant på banken, goda kreditvillkor eller förmånlig leasing.
  Då tänker jag inte bara på minst dubbla anskaffningspriset jämfört med en normal fossilbil. Det är också en fråga om möjlighet till ”billig” nattlig fossilfri normalladdning.
  Det är nu enbart villaägare, där de flesta av dessa finns i utkant eller utanför städer, och boende i radhus och bostadsrätter, där man är överens och där brandrisken i stängda flerbilsgarage beaktats, som denna kalkyl- och batterimässigt skonsamma ”normalladdning” kan komma i fråga.
  Snabbladdning sliter på batteriet och ökar brandrisken då risken för s.k. ”dendrites” (avlagringar) på batteriets poler ökar. Denna typ av laddning bör därför undvikas i görligaste mån för batteriets livslängd och brandrisk. Källa Nobelpristagare och uppfinnare av Litiumjonbatteriet.
  Staten subventionerar nu dessa elbilsägare, där man i fordonsskatt betalar c:a 350:- per år till våra vägar, medan nya fossilbilsägare betalar upp mot 12000:- per år under tre års tid och ägare till äldre dieslar betalar c:a 4500:- per år. Den elskatt man betalar via el- och nätbolag, är låg jämfört med den höga bränsleskatten fossilbilar betalar till staten.
  Elfordon nyttjar nu våra vägar utan att betala nämnvärt för sig. Är det tänkt att boende i hyreshus och bostadsrätter utan egna elanslutna parkeringar skall åka kollektivt eller cykla?
  Snabbladdning på gatan om man hittar någon kostar rejält och man får även betala parkeringskostnad.
  Vem skall då betala för vägkostnader och underhåll?
  Inte är det i alla fall elbilarna just nu, så om inte kilometerskatt införs får väl vi andra betala skatt till vägar på ett eller annat sätt.
  Detta är en känslig fråga för politiker verkar det som?

  Hur skall man få elen att räcka till alla dessa kommande elfordon?
  När efterfrågan ökar och tillgången blir begränsad (nerlagd kärnkraft) åker priset upp även på hushållselen. Vilka har då råd att köra en elbil? Inte undra på att nybilsköparen är vilsen och köper begagnat. Har vi en kommande energifattigdom på gång?

 75. sigge

  Thorleif #73

  Den förväntade förbättrade verkningsgraden har författarna räknat med när det gäller dieselmotorer. Den stora skillnaden i framtiden kommer nog att vara energiåtgången för att tillverka batterier. Där kan man förvänta sig att utvecklingen fortsätter. Författarna verkar har räknat med batterier som har utsläpp c.a 100 kg/kWh. Idag är det högt räknat, för att de nya batterifabriker som tagits i drift de senaste åren ligger betydligt lägre än så. För två-tre år sedan hade det varit rimligt och går man tillbaka tio år i tiden så hade närmare 200 kg/kWh varit rimligt. Idag är nog ungefär 70-80 kg/kWh rimligt och om några år kan det 60-70 kg/kWh.

 76. Håkan Bergman

  Minsann om det inte är World EV Day idag, jag säger då det.

  https://www.telegraph.co.uk/cars/comment/stop-unrealistic-quickly-electric-cars-going-take/

  Kanske inte den mest djuplodande artikeln i ämnet men vad begär man av en journalist.

 77. Simon

  #22 Ingemar Nordin
  Ja det finns väldigt många kopplingar till ren ekofascism. Per H:s ”avskaffa demokratin” bland annat, vilket inte alls är särskilt långt ifrån besläktat med Nazism, tvärtom går oroväckande många tankar mellan ekofascism väldigt väl i hop med Nazismens ide’er:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekofascism

  Tog mig förhoppningsvis med förståndet ibehåll igenom böcker och Uttalanden av såväl Sevitri Devi och Pentti Linkola…blev tog tvungen ta mig en lugnande ”stänkare” efteråt dock. Man kan definitivt inte beskylla dessa för att vara filantroper. Skrämmande läsning för övrigt.