Klimatalarmism och masspsykos

mass psykos

Gunnar Holmgren och Kurt Wahlstedt

I tre inlägg här i Klimatupplysningen har vi diskuterat hur klimatalarmismen förhåller sig till andra strömningar i tiden: Godheten [1], Religionen [2] och Postmodernismen [3]. Vi ska i detta inlägg försöka sätta klimatalarmismen i relation till massrörelser i samhället. Vår ledsagare i detta blir psykologen och statistikern professor Mattias Desmet [4] och hans forskning i klinisk psykologi vid universitetet i Gent. Professor Desmet introducerar begreppet massformation och har funnit att fyra villkor i samhället måste vara uppfyllda för att en massformation ska uppstå. Innan vi går in på professor Desmets forskning, låt oss erinra om en tidigare massrörelse. Klimatalarmismen som massrörelse är ju inte unik i ett historiskt perspektiv, även om massformation idag har bättre möjligheter än tidigare att utvecklas på grund av massivt stöd från massmedia (MSM).

Häxprocesserna bedrevs mot personer som ansågs bedriva trolldom, huvudsakligen under perioden 1450 – 1700. Häxprocesserna hade folkligt stöd och understöddes, precis som klimatalarmismen, av dåtidens auktoriteter: både prästen och länsman. Riktigt mäktiga häxor ansågs kunna ändra vädret och förstöra hela skördar genom att framkalla hetta eller frost. Barnvittnen var vanliga och det förekom att barnen vittnade mot sina egna familjer. Det var först sedan barnvittnenas opålitlighet hade avslöjats under processerna i Stockholm 1676 som förföljelserna började avta i Sverige.  Fredrik Charpentier Ljungqvist skriver i sin bok ’Klimatet och människan under 12 000 år’ [5]:

klimatet och manniskan under 12000 ar

’Häxprocesserna blev mest omfattande i bergsområden i Europa, såsom Alperna, Ardennerna och Skottland – alltså områden som var marginella för jordbruk. Den tyske historikern Wolfgang Behringer har uppmärksammat att perioderna med de mest intensiva häxförföljelserna ofta sammanföll med tider när klimatet var särskilt kallt och fuktigt och missväxt därför var vanligt förekommande. Under 1620-talet upplevde européerna många kalla och regniga år med felslagna skördar. I delar av det tysk-romerska riket tog till exempel försommarvädret 1626 tvärt slut under andra halvan av maj. Det föll snö som låg kvar i flera dagar. Floder och sjöar frös till is igen. Både skörden av spannmål och vindruvor fördärvades det året. Året efter blev inte mycket bättre. Flera tusen kvinnor avrättades som häxor till följd av de katastrofala missväxtåren på 1620-talet. På 1640-talet förklarade det skotska parlamentet att den missväxt som drabbat landet berodde på ”synden häxkonst” och påbjöd fler avrättningar för dessa ”brott”.

 

Nutidens människor är på intet sätt immuna mot massformationer. Under de senaste 100 åren har vi hört om allt från små, starkt religiösa, sekter, extrema politiska grupperingar och de två största massformationerna som började som folkliga protester och slutade i terror och tyranni: Nazismen i Tyskland och Kommunismen i Sovjetunionen. Professor Lennart Stenflo har här på Klimatupplysningen skrivit en kommentar om sitt arbete som gästforskare i Sovjetunionen [6] och även en bok om sina samarbeten med sovjetiska vetenskapsmän i sin bok Minnen från Sovjetunionen [7]. Båda är mycket läsvärda.

De fyra villkor som, enligt Desmet, måste vara uppfyllda för att massformation ska uppstå är för det första att det måste finnas många socialt isolerade människor som saknar starka sociala band; För det andra måste det finnas många människor som saknar en känsla av meningsfullhet i tillvaron; De tredje och fjärde villkoren är att det måste finnas mycket fritt flytande ångest och fritt flytande psykisk oro, det vill säga att de inte har någonting att relatera ångest och psykisk oro till. Om dessa villkor är uppfyllda och dessutom massmedia erbjuder ett objekt/problem att koppla den fritt flytande ångesten till och samtidigt erbjuder en lösning på det presenterade problemet är risken stor att samhället drabbas av massformation. Problemet (i vårt fall den antropogena klimatförändringen) erbjuder ett objekt att koppla ångesten och oron till; Lösningen (minska koldioxidutsläppen) ger en meningsfull sysselsättning; Samverkan inom gruppen klimatalarmister ger nya sociala band.  Enligt Desmet är de fyra villkoren uppfyllda i dagens samhälle.

Enligt Desmet är det normalt ungefär trettio procent av befolkningen som fullt ut anammar det narrativ som ligger bakom massformationen. Ungefär fyrtio procent av befolkningen opponerar sig inte, men är inte heller djupt övertygade av massrörelsens trossatser. Cirka 25 – 30% av befolkningen tror inte på det narrativ som ligger till grund för massformationen och gör också detta klart för sin omgivning. Den djupast involverade trettio procenten är så djupt involverade att Desmet använder termen ’mentalt berusade’ om dem. Symptomen inte bara liknar hypnotism utan är till och med en form av hypnos. Professor Desmet förklarar: ’Vi måste ha klart för oss att fritt flytande ångest är ett av de mest smärtsamma psykologiska fenomen som man kan uppleva. Det är extremt smärtsamt. Det kan leda till panikattacker …Vad folk önskar i denna situation är något att koppla sin ångest till. De söker efter en förklaring till ångesten. Om nu sådan fritt flytande ångest är allmänt förekommande i samhället och media presenterar ett narrativ som skulle kunna utgöra objektet för ångesten, och samtidigt också erbjuder en strategi för att komma tillrätta med objektet för ångesten så kommer all denna ångest att kopplas till objektet och folk är villiga att följa strategin oberoende av hur hög kostnaden är. Detta är vad som händer i början av massformationen. Sedan, i ett andra steg börjar en kollektiv och heroisk kamp riktad mot objektet för ångesten. På detta sätt uppstår en ny sorts sociala band och en ny meningsfullhet upplevs. Plötsligt är livet helt inriktat mot kampen mot objektet och man har skapat en ny social tillhörighet. Och denna plötsliga vändning från ett negativt tillstånd av brist på social tillhörighet till en social tillhörighet med massan leder till en slags mental berusning. Detta är mekanismen för massformation, en motsvarighet till hypnos. De som har beskrivit och studerat massformation [8,9,10] har påpekat att massformation inte bara liknar hypnos utan är exakt hypnos.’  Som ”hypnotiserad” (enligt Desmets beteckning) är man mycket trångsynt inriktad mot objektet och lösningen och är blind för andra konsekvenser, till och med om de skulle allvarligt skada den egna personen eller den närmaste omgivningen, ungefär som det faktum att kirurger kan använda hypnos som enda bedövningsmedel vid operationer. Det är inte möjligt att häva ”hypnosen” genom logiskt resonemang, eftersom det för den ”hypnotiserade” saknar betydelse om narrativet är sant eller falskt. Likaså är det vanligt att den ”hypnotiserade” gruppen tenderar att förskjuta och smutskasta alla som försöker att häva ”hypnosen”. För den ”hypnotiserade” innebär det ju att någon försöker återföra personen till det ursprungliga ’olyckliga’ tillståndet av fritt flytande ångest och social isolering. Vi känner igen detta från diskussionen av beteckningen ’klimatförnekare’. Den grupp på 25 – 30% som är ’immun’ mot narrativet är en heterogen grupp bestående av människor av alla politiska riktningar och från alla sociala klasser. Desmet refererar här bland annat till Dreyfus-affären i Frankrike där den grupp som opponerade sig mot masshysterin mot Dreyfus var mycket heterogen och kom från alla samhällsklasser.

Desmet illustrerar hur extremt kraftfull mental påverkan kan vara på människan genom en diskussion om placebo och nocebo. Vi kan bekräfta detta genom en forskningsstudie som en av oss (Kurt) var engagerad i för några år sedan [11]. Det var en 9 veckors studie om effekten av ett antidepressivum kontra ”aktiv placebo”, vid behandling av social ångest. 50% fick respektive behandling. De patienter som fick antidepressiva blev informerade om att det var den bästa medicinen för tillståndet och de övriga om att vi inte förväntade oss någon effekt men att biverkningarna var desamma som för det antidepressiva preparatet och att det var en viktig studie. Patienterna instruerades dessutom att vilken grupp de tillhörde var strikt konfidentiellt mellan dem och försöksledaren och fick inte avslöjas för de övriga i forskargruppen. Under studien kontrollerades att de tog sina tabletter resp. kapslar. 50% i antidepressiva-gruppen responderade mot 14 % i placebogruppen. I verkligheten fick de samma medicin (för ”placebogruppen” var medicinen dold i kapslar) vilket visar att effekten var starkt beroende av deras förväntningar. Minst lika intressant var att i en subgrupp [12] kunde man visa att neurotransmissionen i vissa viktiga hjärndelar förändrades åt olika håll i de båda grupperna under studien.

Detta visar att mycket enkla instruktioner till personer med ångest kan kraftigt påverka effekten av läkemedel och till och med vissa reaktioner i hjärnan. Hur kan de då påverkas vid kraftigare manipulationer??

Enligt Folkhälsomyndigheten har förekomsten av psykosomatiska störningar bland barn ökat tydligt de senaste åren [13] och 2018 gjorde WWF en Sifoundersökning [14] som bland annat visade att nästan hälften av svenskarna varje vecka tänker på klimatet, för varannan kvinna, mellan 16 – 29 år var klimatet viktigast och var tredje i den åldersgruppen kände sig olycklig på grund av klimathotet. Folkhälsomyndigheten har nyligen publicerat en undersökning där man visar att 20% i åldersgruppen 12 år ofta eller väldigt ofta oroar sig för klimatförändringen [15].

I press och övrig media talas det ständigt om klimathotet som vår tids ödesfråga. Återkommande förutsägelser om den nära förestående apokalypsen och tipping points varvas med ”lugnande” besked att om vi bara satsar tillräckligt många miljarder kronor och förändrar vår livsstil i grunden kommer det nog att gå bra. Media utsätter med andra ord en population med allt starkare prevalens av ångest för en massiv påverkan som sannolikt inte har någon annan effekt än att ångestnivån ökar ytterligare i hela samhället.

Om vi antar att klimatalarmismen kan klassas som massformation enligt Desmets beskrivning, finns det några slutsatser vi kan dra som ’klimathotsskeptiker’:

Kärntruppen på 30%, de ”hypnotiserade”, kan inte väckas genom logiska argument, men Desmet påpekar att argumentation från dissidenter till de etablerade narrativet kan kanske avhålla de ”hypnotiserade” från att begå de mest extrema övergreppen för att bekämpa fienden. Mellangruppen på 40% är mottaglig för argumentation även om den inte själv yttrar sig om saken.

Det är alltså viktigt att den ”immuna” gruppen (vi klimathotsskeptiker) på cirka 25% är aktiv och märks i samhället.

Desmet påpekar att tystnaden från dissidenterna kanske hade avgörande betydelse för den katastrofala utvecklingen av tidigare massformationer, som Nazismen och Kommunismen på 1900-talet. Han säger: ’Vi måste göra det [prata],  för [att hjälpa]de individer som tror på mainstream-narrativet och som är fångade i massformationen. Ty, om vi slutar prata kommer hypnosen att djupna. Detta är intressant ur historisk synpunkt. Omkring 1930 i Sovjetunionen, och omkring 1935 i Nazi-Tyskland, var oppositionen praktiskt taget utplånad. Då observerar man något som är typiskt för totalitära stater. Då börjar den totalitära staten visa sitt mest aggressiva ansikte.’

Enligt Desmets hypotes existerar de fyra villkoren om bland annat fritt flytande ångest och social isolering innan massformationen uppstår. Detta innebär att, i vårt fall, klimatfrågan inte behöver utgöra den primära källan till massformationen. Kan det i stället vara så att grundorsaken består i tidens postmodernistiska anda [3] med dess mänskliga rotlöshet, förnekande av historien, objektiva sanningar och människans inneboende värde?

 

Noter och referenser

[1] https://klimatupplysningen.se/klimatalarmism-och-godhet/

[2] https://klimatupplysningen.se/klimatreligionen/

[3] https://klimatupplysningen.se/klimatalarmism-en-postmodernistisk-foreteelse/

[4] https://www.researchgate.net/profile/Mattias-Desmet-2

Vi har hämtat underlaget till detta inlägg från några videointervjuer med professor Mattias Desmet med anledning av den pågående Covid-19 pandemin, bland annat dessa:

https://jermwarfare.com/blog/mattias-desmet

https://www.reddit.com/r/IntellectualDarkWeb/comments/q4tuwv/a_conversation_on_mass_formation_with_mattias/

Professor Desmet gör, såvitt vi vet, själv ingen explicit koppling mellan sina hypoteser om massformation och klimatalarmismen.

[5] Charpentier Ljungqvist, Fredrik. Klimatet och människan under 12 000 år. Dialogos Förlag 2017.

[6] kommentar nr 19 i: https://klimatupplysningen.se/som-institutet-hanar-klimatfornekare-i-en-ovetenskaplig-studie/#comments

[7] Stenflo, Lennart. Minnen från Sovjetunionen, ISBN: 978-7459-559-8, http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:602368/FULLTEXT01.pdf

[8] Le Bon, Gustave  (1841-1931). The Crowd: A Study of the Popular Mind, 1895

https://www.gutenberg.org/cache/epub/445/pg445.html

https://academyofideas.com/2013/07/the-nature-of-crowds/

[9]  McDougall, William  (1871-1938). The Group Mind; A Sketch of the Principles of Collective Psychology, with Some Attempt to Apply Them to the Interpretation of National Life and Character, 1920 First Edition 1920 (pp. 419), HTML/ebook formatSecond Edition 1927 (pp. 304)

[10] Canetti, Elias  (1905-1994). Crowds and Power, 1960  PDF (pp. 495), Worldcat

Overview of Crowds and Power

Classification and Symbols of Masses in the Conception of Elias Canetti (2019)

[11] Faria, Vanda, et.al. Do You Believe It? Verbal Suggestions Influence the Clinical and Neural Effects of Escitalopram in Social Anxiety Disorder. A Randomized Trial. EBioMedicine. 2017;24, doi:1016/j.ebiom.2017.09.31

[12] Hjorth, Olof, et al. Expression and co-expression of serotonin and dopamine transporters in social anxiety disorder: a multitracer positron emission tomography study. Molecular Psychiatry 26. August 2021.

[13] Folkhälsomyndigheten 20201210. Statistik om psykisk hälsa bland barn och unga.

[14] WWF 20180301 – Ny Sifo-undersökning. Unga kvinnor mest oroade och engagerade i klimatfrågan.

[15] Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2021,

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pa

  Problemet är snarare att människor som tagit en position som ledare och experter i ett samhälle inte är det vanligt folk tror.
  Evolutionshypotesen i kombination med diverse olika psykologiska förklaringsmodeller har skapat ett samhälle med människor som inte ser någon mening med livet. Sverige är det mest sekulariserade samhället och har stora problem med falska experter.
  Kan det vara så enkelt att moralen har försvunnit hos människor p.g.a dåligt ledarskap?

 2. Magma

  En mycket insiktsfull beskrivning av hur samhällsutvecklingen ser ut i klimatreligionens tidevarv.
  Vill man gå ännu längre i jämförelsen med tidigare massformationer så kan både kommunistpartiets och Adolfs dominans som ägare av sanningen mycket väl jämföras med dagens mainstream-medias vägran att föra fram kritiska tankar mot klimatreligionen.
  Likaledes ser vi likheter i hur barn genom tiderna har nyttjats av de som ser sig som sanningssägare, både i häxjakternas europeiska historia och hur Adolf nyttjade sitt Hitlerjugend.
  Det är djupt tragiskt att i dagens Sverige identifiera sådana här likheter och det är än mer tragiskt att den så kallade ”fria media”, vars primära uppdrag är att värna demokratin, har drabbats av ett sådant förfall att man nedlåter sig till att göda vår yngre generations ångest till den grad att de blir helt förblindade.
  Min dröm, som en kände fredsaktivist en gång uttryckte sig, är att media och en majoritet av det politiska etablissemanget kan öppna ögonen och se vart vi är på väg innan vi är helt uppslukade av denna senare tids massformation med herr Bolund, fru Stenevi, fröken Greta och agronom Rockström representerar som oemotsägbara överstepräster för Klimatklanen och MP.

 3. Magma

  # 1
  Moral och ledarskap för nationen väger lätt när ledarskapet kan röstas bort i allmänt val eller i riksdagen. Då gäller det att ha någonting att skrämma befolkningen med, det ser vi tydligt när man försöker kleta ner sina meningsmotståndare i riksdagen med färger som associerar till tidigare massformationer som kört i diket.
  I den situationen verkar det inte som om man reflekterar alls över vad man själv håller på med.

 4. Ulf

  Som jag tidigare skrivit så har klimathotet kommit i självsvängning.
  Vi har för längesedan passerat tipping point där oerhört många är beroende av klimathotet för sin försörjning och framtid.
  Det är för övrigt inte alls säkert att ledare och politiker tror på detta klimathot. Men ni kan ju tänka er vad som skulle hända med en politiker i ledande ställning som uttryckte tvivel i Sverige och i många EU länder.
  I USA som kommit mycket längre ser det bättre ut. Och allt där kommer hit så det finns hopp.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Gunnar H. och Kurt W.! Det här är ytterligare ett viktigt och värdefullt inlägg från er. Det kommer att ta tid att smälta. Stort Tack för det!
  Vad händer, vart är vi på väg och varför har väst ledande politiker och media övergivit vetenskapen?
  Citatet från Desmet ”Ty, om vi slutar prata kommer hypnosen att djupna”, eller W. Happer som gång på gång upprepar, ”Never give in, never, never, never”, ger oss alla en viktig uppgift.
  co2coalition.org som W. Happer var med och grundade sprider aktuell vetenskap möjlig att förstå för olika mottagargrupper.
  Nu byggs en ny avdelning ”Climate Facts” upp. Där finns ett noggrant urval av givande grafer med kort beskrivning om man vill veta mera.
  Ett av mina barnbarn, en pigg liten kille på 12 år vet jag är motvalls käring i klimatfrågan. Han ville veta varför och fick grafen Fact #10, ”Modern warming began more than 300 years ago …” av mej. Vi pratade om den tillsammans, hans historiekunskaper från skolan om år och oår räckte för att han själv kunde bidra med fakta och såväl hans mamma som pappa har nu fått veta mera – från honom.
  När, inte om jag lovar, han frågar mera ska han få fler grafer. På tur ligger en liten diskussion kring Fact #2 ”The warming effect of each molekule of CO2 declines as its concentration increases”.
  Jag skulle bli förvånad om den killen drabbas av klimatalarmismen.

 6. Adepten

  Inlägget kan platsa i gruppen, hänsyftningsidéer, som ingår i diagnosen DSM-5 och ICD-10 Vanföreställningssyndrom vilket kan översättas som:
  Orimlig och svårkorrigerbar föreställning som består i en fast övertygelse om att texter, scener på TV och MSM och även oskyldiga gester, kommentarer eller yttranden av andra personer riktar sig mot den egna personen i illvillig avsikt eller med syfte att påverka vederbörandes livsstil, livsåskådning eller liknande.
  Men missförstå mig inte, eftersom diagnosen kan användas av den som har ”makten” att ställa diagnoser.

 7. SMR

  En alldeles utmärkt beskrivning av grupptänkande och klimatalarmism. Varför inte försöka få den publicerad i nån tidning, förslagsvis SvD, (DN skulle naturligtvis att refusera den direkt).

 8. Lennart Svanberg

  Insiktsfullt och kärnfullt skrivet. Nämnde för en av mina elever som jag lärt känna i 4 veckor att jag var klimatdissident. Hon blev först chockad och därefter oerhört fascinerad. Att ’komma ut’ när relation redan är etablerad funkar uppenbart bäst. Inser också efter ovanstående artikel hur viktigt vårt jobb är att fortsätta sprida vår syn på klimatfrågor.

  Den totala avsaknaden av respekt för andras åsikter som spridit sig som en löpeld bland alarmisterna kommer också att bli deras fall. När sektmentaliteten gått så långt som den gjort har avståndet mellan sektkärnan och normalt beteende blivit oöverstigligt.

  Nu är de drivande tonåringarna i sekten på väg in i vuxenlivet och de nöjer sig inte längre med prat utan vill ta det påstådda hotet på blodigt allvar. Allt och alla som står emot sektkärnan skall förintas för annars dör mänskligheten.

  Vi kommer att kämpa, tillsammans här i bloggen och fysiskt samlade när det går för att sprida kunskap och hopp. Det är vi som är hoppet för mänskligheten, inte sekten.

 9. eriksbo

  Tycker ett element förbises i prof Desmets analys : ungdomsprotesten. Varje generation känner att den måste stiga på barrikaderna ”för en bättre värld”. För fred o. mot kärnvapen på sextiotalet. Mot globaliseringen av världsekonomin för ca 20 år sedan. Och de senaste åren då för miljön o klimatet. Sen finns förstås domedagselementet. För att få frälsning måste vi göra bot o bättring, klä oss i säck o. aska. Verkar som om detta religionssubstitut fått fotfäste i synnerhet i det sekulariserade Nordeuropa. I den katolska södern har man den traditionella kyrkan för att kanalisera angsten.

 10. Christer Eriksson

  Angående politikers erkännande om det existerar ett sk klimathot.
  Mejlade en viss politiker om han (ja det är en han)Anser du innerst inne att det pågår en klimatförändring, eller är det endast politik.Dvs anpassa sig efter det politiska läget.

  Har inte fått något svar.

  Antagligen vågar han inte svara,pga att avslöja sig,pga partipiskan.

  Brukar vara ganska frispråkig annars.

 11. #2
  Kopplingen till häxprocesserna och Adolf är så uppenbar att man blir förvånad över att inte alla ser det tills man pratar med folk födda två generationer före mig. För dom är häxprocesserna en okänd företeelse. När kultursidorna tar över frågor som i grunden är tekniska och vetenskapliga då kan det sluta riktigt illa.

 12. Rolf Mellberg

  Helt lysande inlägg, stort tack.

  Jag vill lägga till att Mattias Desmet gör samma typ av diagnos/analys i pandemi-frågan.
  https://www.bitchute.com/video/e9wBsAF8HqKB/

 13. Sören Gustafsson

  Jättebra inlägg – tungt och förklarande. Jag säger som SMR ”7” försök att få att få ert inlägg publicerat i f.f.a. SvD – kanske inte omöjligt det börjar ju ljusna lite😊

 14. Lars Kamél

  Nazismen var begränsad till ett land, men influerade några grannländer. Stalinismen började i ett land och spreds med våld till flera länder i östblocket. Häxprocesserna förekom i stora delar av Europa och Nordamerika. Kanske andra delar av världen också?
  Klimathysterin är då den första världsomspännande masshysterin sedan häxprocessernas dagar? Liksom då, är nu extremväder och barn viktiga ”bevis” för att hysterin är korrekt. Liksom då, står många makthavare på hysterins sida. Få vågar opponera sig, liksom då. Medan nazism och stalinism mötte stort motstånd.
  Liksom för häxprocesserna, kommer klimathysterin att ta slut när allt fler börjar fråga: ”Var är bevisen?”

 15. Mats Kälvemark

  All klimatidiotis urmoder är den besinningslösa jakten på utsläpp av fossil CO2. De som driver denna jakt har för längesedan har tappat kontakt med verkligheten och själva jakten har övergått till en religion, där en stor del av den stora massan som utan förbehåll bekänner sig till religionen, inte är mottagliga för faktaargument. Men för oss alla andra finns det ju många argument från verkligheten baserade på solida fakta, som synliggör idiotin i jakten. Använd underlaget i nedanstående länkar för att tysta klimathotarna:

  https://co2coalition.org/facts/140-million-year-trend-of-dangerously-decreasing-co2/

  https://co2coalition.org/facts/water-vapor-is-the-primary-greenhouse-gas-3/

  https://co2coalition.org/facts/co2-increase-is-enhancing-corn-production-a-lot/

  https://co2coalition.org/facts/naturally-driven-warming-began-more-than-300-years-ago/

  https://co2coalition.org/facts/melting-glaciers-confirm-modern-warming-predated-increases-of-co2/

  https://co2coalition.org/facts/rising-sea-levels-confirm-modern-warming-predated-increases-of-co2/

  Lägg därtill till de monstruösa kostnader som alla omställningsåtgärder förorsakar, bara i Sverige beräknade till 20000 miljarder kr fram till år 2100.
  En hel statsbudget var fjärde år. Och om vi stänger ner alla Sveriges utsläpp i nästa vecka en temperatureffekt (IPCC:s matematik) på inte mätbara tre tusendels grader till år 2100. Och värst av all idioti är ändå CCS. Om vi med CCS fångar en tredjedel av ALLA Sveriges utsläpp så kan vi med IPCC:s matematik mäta klimateffekterna i miljondels grader, dvs de är inte mätbara, de kan sättas lika med noll. Och kostnaderna är prohibitivt och förödande höga och det är en utopisk teknik som inte har visats fungera i driftsskala. Och ändå lyfter alla svenska politiska partier MED ETT UNDANTAG fram CCS som planetens räddning.
  vad är det för land vi lever i? Eller världsdel om ni så vill?

 16. tty

  #14

  Häxhysterin var långtifrån världsomfattande, den omfattade i stort sett bara Mellan- och Nordeuropa och delar av New England. Den påverkade rätt litet den katolska delen av kristenheten och inte alls den ortodoxa delen.

  Ironiskt nog finns det historiker som anser att det var inkvisitionen som stoppade häxhysterin i katolska länder. Inkvisitionens professionella ”tankepoliser” genomskådade snabbt blåkullahistorierna.

  Sedan är i och för sig tron på ”häxeri” i vid mening vida spridd i världen än idag, och har på vissa håll fortfarande ett kusligt grepp om människor, det har jag själv upplevt på Madagaskar.

 17. Rolf Mellberg

  #14 Lars m.fl.
  Nazismen var speciell då den mynnade ut i ett oerhört krig….
  Men både franska och ryska revolutionerna bör vi nu blicka tillbaka till. När förhoppningarna (drömmarna) kommer på skam – som halverade utsläpp till 2030 – så uppstår en frustration som måste hitta utlopp. Kommer denna rörelse då också börja äta sina barn eller komme vi att få se andra farliga effekter.
  Här kan jag se behov av både forskning och debatt men med styv kuling rakt i nyllet.

 18. tty

  Det finns en stor och betydelsefull skillnad mellan häxhysterin och klimathysterin.

  Häxhysterin kom underifrån. Föreställningarna om häxor/trollkarlar och deras onda inflytande fanns nästan överallt bland ”vanligt folk” men fick inget större genomslag förrän i slutet av 1400-talet då de även började tas upp av teologer och kyrkomän. Den påvliga bullan Summis desiderantes affectibus (1484) kan sägas markera den punkt där kyrkan officiellt började tro på häxor.

  Klimathysterin däremot kommer helt uppifrån, från den globala eliten. I vilken mån de verkligen tror på den är omöjligt att avgöra. Vill man vara elak kan man kanske påstå att det avgörande för dess framväxt var Sovjetunionens sönderfall 1991. Som George Orwell skriver i ”1984” är krigets viktigaste sociala funktion att hindra överklassen från att helt tappa kontakten med verkligheten Utan hotet från Sovjet fanns inte längre några spärrar för galenskaperna.

  Skall man vara optimistisk kanske man kan hoppas att Kinas växande styrka så småningom framtvingar en tillnyktring.

 19. Jag vill inte på något sätt koppla klimatrörelsen till nazismen men däremot peka på hur en skicklig demagog med hjälp av skicklig propaganda kan ta över och styra vanligt folks tankemönster med känsloargument. Den rollen menar jag att många kultursidor upprätthåller idag. Jag uppskattar den information jag får genom Klimatupplysningen men med de vindar som blåser idag blir genomslagskraften begränsad. Men kanske trägen vinner.

 20. Begreppet massformation får mig också att tänka på relativt moderna former av en allmänt spridd världsbild som omfattas av i stort sett en hel befolkning. Det bästa exemplet är kanske Nordkorea och folkets dyrkan av sin enväldige ledare.

  De ser sin egen och andras fattigdom, de ser ofta hur människor dukar under av svält, de ser och förstår att minsta lilla avvikelse innebär fängslande, tortyr och död. Ändå är de övertygade om ledarens godhet och ofelbarhet.

  Den ständiga indoktrineringen sitter väldigt djupt och är förmodligen identitetsskapande på ett sätt som omöjliggör en kritisk syn på regimen. Det är bara vi västerlänningar som har en romantisk bild av att Nordkoreas folk när som helst skulle vara villiga att göra uppror och bli frihetligt och demokratiskt sinnade. Det vill de inte.

  På samma sätt är klimathotstron identitetsskapande för många. De är helt enkelt inte intresserade av att ta reda på fakta.

 21. Klimatalarmismen kan betraktas som en religiös rörelse. Den heliga skrift är rapporten från IPCC som benämns ”vetenskapen.” Det betyder att den nya religionen har en svaghet som inte vidlåder klassiska religioner: ”Gud” ändrar ”Den Heliga Skrift” med jämna mellanrum. Därmed blir profeter som predikar lärorna från den gamla skriften falska profeter!

  Att avslöja ”falska profeter” tycker jag är en mycket viktig uppgift för alla oss som inser att världen inte är på väg att gå under. Dock finns ett fundamentalt problem. Det är en allmänt spridd föreställning hos dom ”religiöst troende” att parismålet, 1,5 grader, är heligt – och att uppnås inte parismålet kommer världen att gå under. Den vitt spridda falska läran att parismålet är överordnat IPCC och dess senaste skrift är den farligaste aspekten av klimatalarmismen. Det är den som leder till ”klimatnödläget.”

  Baserat på åvanstående åsikter blir min uppfattning att det viktigaste som kan göras är :

  1) Bekämpa den falska läran: IPCC är rätt, parismålet är fel.
  2) Avslöja falska profeter som läser AR5 i stället för det senaste: AR6

  Att vetenskapen fortskrider så att AR7 kommer att vara mindre alarmistisk än AR6 har jag personligen gott hopp om.

  Att vissa antaganden som görs i AR6 på goda grunder kan ifrågasättas hör till vetenskapens normala utveckling. Forskarsamhället är alls inte så enigt som klimatalarmisterna tror. Visserligen finns åtskilliga galna skeptiska rapporter, somliga granskade (peer-review), som IPCC på goda grunder inte refererar till. Somliga skeptiker tycker därför att IPCC är korrupt. Det finns också seriösa skrifter som påvisar problem som IPCC knappast kan låta bli att ta upp framöver. Galenskaperna kommer att gå över. Att bekräfta alarmisternas föreställning att dom är dom ”goda” som bekämpar dom ”onda” genom att förfäkta uppenbart felaktiga idéer som att CO2 inte kan ha någon inverkan alls med hänvisning till termodynamikens andra huvudsats eller att så lite som 4 molekyler på 10000 omöjligen kan ha någon betydelse är kontraproduktivt. Det bekräftar alarmisternas tro att dom onda oljebolagen har betalat ”förnekare” att sprida falska budskap och stärker därigenom alarmisterna i deras tro.

  Glöm inte att antaganden om utvecklingen i världens fattiga länder är avgörande för modellscenarierna som leder till ”projektioner” för framtiden och därmed hur man i AR7 kommer att tro att klimatet kommer att bli år 2100.

  När man nu i Glasgow diskuterar hur i-världen skall finansiera en klimatneutral utveckling i u-världen borde man lägga mycket stor vikt vid projekt som hjälper till att höja levnadsstandarden medan ”klimatnyttan” borde ges mindre vikt. Bättre levnadsstandard vill alla fattiga länder ha och det minskar folkökningen. Det skulle göra att de framtida projektionerna i AR7 och AR8 blir gynsammare. Kanske till och med förhandlarna i Glasgow har insett det. Nu förhandlas det ju om pengar…

 22. Så här skrev Kary Mullis ( PCR-uppfinnare) för snart 25 år i sin bok ” Kemist utan skydddsdräkt”. ” Vad hände på 80- talet? Vi har åsamkat oss själva något lika dyrt, om än inte lika brutalt, som ett världskrig. Hade alla glömt att vi bara var stora myror? Var det någon som övertygade oss om att vi plötsligt hade blivit gudar bara för att de flesta religioner mist sin charm? Att vi nu var världens herrar och väktare av status quo? Att exakt de klimatförhållanden som händelsevis råder på jorden idag, på det heliga 1900-talet, klimatets århundrade 001, det första året av människans dominans över hela jorden, ska råda för alltid, i evigheters evighet? Just nu har vi alla de bästa arterna. Inga ska gå under och inga nya är välkomna. Biologi tillåts inte längre, nu är det miljövårdsverket och IPCC som bestämmer. Evolutionen är över”.

 23. Johan, Uppsala

  #15 Mats
  ” i Sverige beräknade till 20000 miljarder kr fram till år 2100.”.

  Tack. Jag har letat efter en sådan siffra. Finns referens?

 24. Erik A.

  En mycket bra och belysande artikel som tar upp klimatfrågan ur ett djupare perspektiv. Jag tycker att Desmets teori är insiktsfull och förtjänar mer uppmärksamhet. Man skulle kunna säga att massformationer av hypnotisk karaktär är en ofrånkomlig baksida av vår kultur. Dvs. en kultur som är så individualistisk som vår ger ofrånkomligen upphov till många socialt isolerade människor som saknar känsla av meningsfullhet. Förr eller senare förenar sig dessa människor i någon form av massrörelse.

  Jag tror dock inte att teorin håller fullt ut eftersom människor väl inte under tiden för häxprocesserna var socialt isolerade i stor utsträckning?

  En alternativ och kompletterande förklaringsmodell är den djuppsykologiska som jag skrivit om på min egen blog. Utifrån den skulle jag säga att människor idag i stor utsträckning är alienerade inom sig själva. Generellt är mognadsgraden låg och samhället har blivit infantilt. (De som skall leda oss kan vara partiledare i trettioårsåldern utan kunskap om hur man leder ett land.)

  Människor med en inre alienation är inte i kontakt med sig själva – de är oandliga. De ägnar sig därför ofta åt projektion. Klimatfrågan passar perfekt för projektion av rädsla för den egna personliga undergången. Rädsla för undergång genom fysisk död, psykisk sjukdom eller psykos projiceras på rädslan för undergång genom klimatförändringar. Det är sannerligen starka krafter i rörelse…!

  https://klimatinsikt.se/klimatfragans-psykologi/

 25. Mats Kälvemark

  #23 Johan, Uppsala
  På KU reder Evert och jag ut det i:
  https://klimatupplysningen.se/jakten-pa-co2-ar-meningslos-och-forodande-dyr/
  Citat: ”Sverige och Nya Zeeland har en hel del gemensamt. Vi är små nationer. Vi har ambitiös klimatpolitik. Och enbart ca 1 promille vardera av de globala CO2-utsläppen. De har gjort en grundlig analys av samhällets kostnader och nytta, som följer av olika scenarier med CO2-reduktion. Använder vi Nya Zeelands forskningsrapport och applicerar den på vårt land visar det på en ekonomisk belastning på samhället, bl.a. i form av sjunkande BNP, med lågt räknat 20 000 miljarder kronor fram till sekelskiftet. Det blir en extra statsbudget vart fjärde år. Med gängse kalkylmodeller med utgångspunkt från ett högt ansatt TCR (3.0 gr) begränsas dock temperaturökningen till 0,002 grader C. Så lite och under så lång tid att det inte är mätbart.” Slut på citat.
  NZIER report – Economic impact analysis of 2050 emissions targets – FINAL.pdf (mfe.govt.nz)
  Pga att Sveriges utsläpp idag är lite högre, 1,4 promille, räknar vi med en något högre temperatureffekt idag, hela 0,003 grader.

 26. foliehatt

  Daniel Wiklund, #22
  ”Ryktet om evolutionens död är betydligt överdrivet”
  En parafras på M. Twains ord.

 27. Lars Cornell

  #21 Leif Åsbrink.
  Du tar litet miste där. IPCC-AR5 från år 2013 och AR6 som publiceras nästa år men vars innehåll är känt redan nu är nog den bästa vetenskap vi har även om politik smugit sig in i små mängder även där.

  Problemet är SPM, Summary For PolicyMakers, skrivet av FNs politiker och riktat främst till journalister. Skillnaden mellan de vetenskapliga dokumenten och SPM finns redovisade här,
  https://klimatupplysningen.se/klimathotet_2/
  https://klimatupplysningen.se/oppet-brev-till-varldens-ledare-allvarliga-fel-i-ipccs-spm/
  https://clintel.org/wp-content/uploads/2021/10/Critique-of-AR6-Clintel-ICSF.pdf

  ”Parisermålet” 1,5° och 2 grader är egentligen 0,3° och 0,8 grader eftersom vi haft en uppgång sedan förindustriell tid på 1,2°. På 0,8° är det nog vi hamnar oavsett vad vi gör. Men 0,3° kan vi glömma. 0,8° är som mellan Södertälje och Nyköping ungefär – hu så hemskt.

 28. Simon

  Tack för ett väldigt bra inlägg. Nästa myndighet som inrättas blir väl klimatinkvisitionen.

 29. Ann Löfving-Henriksson

  Daniel # 22 Karry Mullis håller i längden. Tack för påminnelsen!

 30. #20 Ingemar Nordin, även #27 Lars Cornell
  Medan jag skrev #21 skrev du, Ingemar: ”På samma sätt är klimathotstron identitetsskapande för många. De är helt enkelt inte intresserade av att ta reda på fakta.” Detta håller jag helt med om!

  Om mainstream media börjar berätta sanningsenligt vad som faktiskt står i ”den senaste Bibeln, AR6” och vad man trodde att parismålets ”2,0 grader ifall 1,5 grader misslyckas” skulle innebära när överenskommelsen gjordes kanske en del svagt troende skulle börja tvivla.

  Parismålet grundas på AR5. Grundfakta som dom såg ut vid parismötet:
  Temperatur år 2005 var 0,52 grader över medelvärdet 1961-1990. Förindustriell temperatur, 1880-1890 var 0,2 grader under medelvärdet 1961-1990. Alltså: temperatur år 2005=0,72 grader över förindustriell temperatur (AR5, figur 9.8)

  I AR5, FAQ 12.2 figur 1 finner vi temperaturer som förväntas år 2100 jämfört med temperaturen 2005 :
  RCP2.6 ger 0,7 grader, alltså 1,42 grader över förindustriell tid.
  RCP4.5 ger 1,6 grader, alltså 2,32 grader över förindustriell tid.
  RCP6.0 ger 2,1 grader, alltså 2,82 grader över förindustriell tid.
  RCP8.5 ger 3,8 grader alltså 4,52 grader över förindustriell tid.

  På den tiden (parismötet) ansågs RCP8.5 vara vad världen gick emot. Skillnaden mellan RCP4.5 och RCP2.6 är 1,9W/m2 och det motsvarar 0,9 grader. Parismålet 1,5 grader motsvarar således RCP2.69 och 2-gradersmålet RCP4.3 med temperaturer 0,78 respektive 1,28 grader över temperaturen år 2005.

  Nu har ju temperaturskalan ändrats – och det är ju inte temperaturerna i sig som skapar ångest utan konsekvenserna av ökade temperaturer. T.ex. havsnivåerna. AR5 tabell 13.5 ger vilka nivåer man trodde havet skulle stiga med till år 2100. Detta var alltså ”sanningen” vid parismötet. Nivåerna är över medelvärdet för 1986-2005, alltså över år 1995:
  RCP2.6 ger 0,44m
  RCP4.5 ger 0,53m
  RCP6.0 ger 0,55m
  RCP8.5 ger 0,74m
  Vid parismötet ville man således helst hålla havsnivåerna under 0,45 m eller åtminstone under 0,51 m (ungefär) jämfört med nivån 1995.

  När vi nu har tillgång till AR6 kan vi jämföra hur mycket temperaturen nu väntas stiga från 2005 till 2100. AR6 figur SPM 8.1 visar:
  SSP1-1.9 ger 0,56 grader
  SSP1-2.6 ger 0,85 grader
  SSP2-4.5 ger 1,52 grader
  SSP3-7.0 ger 2,13 grader
  SSP5-8.5 ger 2,67 grader
  Jämför med parismålet 0,78 eller åminstone under 1,28 grader. Enligt AR6 ser världen ut att gå mot SSP2-4.5 och det är således 0,24 grader över det mål man satte på parismötet. Någon ”code red” är det inte fråga om.

  I samma figur kan vi läsa av havsnivåer år 2100 jämfört med 1995:
  SSP1-1.9 ger 0,40m
  SSP1-2.6 ger 0,46m
  SSP2-4.5 ger 0,58m
  SSP3-7.0 ger 0,71m
  SSP5-8.5 ger 0,79m eller 1,63 ”icluding ice sheet instability”
  Parismötets ”under 0,45 m eller åtminstone under 0,51 m jämfört med nivån 1995” ligger inte långt under SSP2-4.5 – bara 6 cm.

  Med allt det här vill jag alls inte påstå att siffrorna ovan representerar verkligheten (som skall komma.) Jag vill bara visa hur de fakta som politikerna har att ta ställning till verkligen ser ut. Hur det kan komma sig att FN-chefen
  talar om ”code red” begriper jag inte. Visserligen har IPCC ändrat vad dom tror om förindustriell temperatur men det påverkar inte utvecklingen sedan 1980 och vad som hänt eller kommer att hända därefter. Man byter också referenstemperatur hela tiden och det bidrar till att förvirra.

  Jag har inte studerat vad IPCC egentligen säger om extremväder och hur det har förändrats från AR5 till AR6. En snabb blick i AR6 SPM säger att om utvecklingen kommer att följa SSP2-4.5 så kommer den klimatförsämring vad gäller torka och skyfall som redan inträffat sedan 1850 att fördubblas. Tittar man på statistiken från FAO om avkastning per hektar globalt så ser den hittilsvarande ”försämringen” alldeles ofarlig ut. Lika mycket till i samma riktning verkar inte särskilt alarmerande för att uttrycka det försiktigt.

  Jag tror faktiskt att våra politiker inte har lyssnat på Greta alls. Jag tror inte dom har en aning om vad som står i rapporterna. Dom borde göra som hon säger: ”lyssna på vetenskapen” Alltså: avlöna kvalificerade vetenskapsmän, sådana som behärskar grundvetenskaperna fysik, oceanografi, meteorologi, mm. för att läsa innantill i AR6 och de vetenskapliga arbeten som refereras till i de viktigaste frågorna och förklara för politikerna var vetenskapen står i dag enligt IPCC.

  Min tro är att våra politiker endast följer mainstream media och tror att alla väderkatastrofer som rapporteras beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser. Dom luras att tro att katastrofer blivit väldigt mycket vanligare.

  Många katastrofer beror på mänskliga misstag, krig och för snabb befolkningsökning och rätt åtgärd är inte att införa energifattigdom. Tvärt om.

  IPCC är mycket bättre än dess alarmistiska uttolkare i tidningar och på TV.
  ”massformation idag har bättre möjligheter än tidigare att utvecklas på grund av massivt stöd från massmedia (MSM).” Detta är det stora problemet. Vi kan inte tvinga MSM att studera AR6, men kanske kan vi tvinga våra politiker att ta till sig vad som verkligen står i den vetenskapliga rapporten – och i de skrifter som är viktigast för rapportens slutsatser. Enkla frågor att ställa till politiker: ”Hur mycket kommer havet att stiga till år 2100 enligt IPCC ifall Glasgowmötet inte leder till några resultat?”, ”Hur mycket har avkastningen per hektar försämrats på grund av klimatförändringarna sedan år 1850?”, ”Hur blir förändringen enligt IPCC från i dag till år 2100 jämfört med förändringen från 1850 tills i dag?”

  Förväntat svar: Vet inte.
  Krav: Gå hem och ta reda på det.

  Det är trist att behöva försvara IPCC så hårt, men klimathysterin är oerhört farlig. Om den är massformation enligt Desmet eller bör klassas på något annat sätt har jag ingen uppfattning om. Kanske något en teolog kan ha en uppfattniing om det.

  Avslutande fråga: Hur kan det komma sig att MSM skriver att den senaste rapporten visar att temperaturen ökar snabbare än vi tidigare trott? Det förnekas mycket bestämt av Christian Azar här: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZC5zcGFjZS92ZXRlbnNrYXBsaWd0bWVkaGFnZ3N0cm9tbGl2aA/episode/MzE5NDBhNGU4NzI4Y2U5NmZlNTJlNmNlNmZlMmFlZDE?hl=sv&ved=2ahUKEwjZp4XXh4f0AhVKEncKHcexCpEQieUEegQIERAF&ep=6
  Vad han så bestämt säger borde MSM känna till. Han har ju medverkat i IPCCs arbete som lead author och varit rådgivare/medverkat i rådgivande grupperingar till statsministrarna Göran Persson och Fredrik Reinfeldt, samt Margot Wallström då hon var EUs miljökommissionär.

 31. Leif Å #30,

  Jag håller med dig om att om man läser tabellerna om vad som sägs i rapporterna, särskilt AR6, så ges knappast några hållbara argument för en kommande klimatkatastrof. Men jag skulle vilja tillägga att det sätt som rapporterna presenteras både i SPM och i pressreleaser så luras man utan att direkt ljuga. Allt hänger på vad man väljer att lyfta fram i presentationen + IPCCs kryptiska språkbruk för subjektiva gissningar om sannolikheter. Och politiker och journalister hakar snällt på i de värsta scenarierna (liksom en hel del andra forskare). Jag återkommer till detta på tisdag och onsdag.

 32. #15,25 Mats Kälvemark och #23 Johan, Uppsala.
  20000 miljarder kr fram till år 2100 blir 250 miljarder per år. Dagens elproduktion, säg 50 öre kwh, producerar 160Twh el för 80 mdr ( ca 2 procent av BNP). Ser lite underligt ut med 250 miljarder per år. Hur räknar dom? Annars tycker jag att Leif Åsbrink #30 har klokt att säga.

 33. Ingemar Nordin #31
  Javisst: ”med det sätt som rapporterna presenteras både i SPM och i pressreleaser så luras man utan att direkt ljuga” – men jag läser med mina skeptiska glasögon påsatta och finner inte att AR6 är särskilt oroande.

  Poängen med detta: ”avlöna kvalificerade vetenskapsmän, sådana som behärskar grundvetenskaperna fysik, oceanografi, meteorologi, mm. för att läsa innantill i AR6 och de vetenskapliga arbeten som refereras till i de viktigaste frågorna och förklara för politikerna var vetenskapen står i dag enligt IPCC” är att dessa vetenskapsmän kan förväntas ha skeptiska glasögon på också. Det förväntas alla vetenskapsmän alltid ha! Man skall inte be dom att prata ihop sig till en gemensam uppfattning, var och en skall yttra sig självständigt. Dom kommer rimligen till samma slutsats om vad som står i AR6. Sedan må dom ha egna synpunkter på vad dom anser om det som står i AR6 – men det är en annan sak. Det är inte politikernas uppgift att avgöra vetenskapliga frågor.

  I de avseenden där inte AR6 är entydigt så att olika vetenskapsmän kommer till olika uppfattning om vad där står så bör politikerna inte försöka fatta beslut om vad som är vetenskapligt rätt utan konstatera ”vi vet inte.” Det är ju en mycket vanlig situation i politiken.

  Politiker måste ofta fatta beslut utan att veta. Inget konstigt med det.

 34. Mats Kälvemark

  #32 Eilif
  Siffrorna kommer fram via länken i #25 :

  NZIER report – Economic impact analysis of 2050 emissions targets – FINAL.pdf (mfe.govt.nz)
  Permanent sänkt BNP är den mest påverkande effekten. Vad tror du det kostar med nuvarande elbrist i söder, som nu och i framtiden förhindrar nyetablering av företag som har behov av säkra elleveranser? Vad kommer det att kosta landet med havererade projekt i norr, som baseras på utopier om vätgasstål. Googla på Björn Lomborg så får du fram flera beräkningar över globala omställningskostnader

 35. Anders

  Durkheim definierade religion nagot i stil med ideer som vi förmodligen kommer att halla fast vid även när vi konfronteras med indikationer att de inte stämmer. Med denna syn kan vi socialvetenskapligt klassa en hel del som religion: sexköpslagen, äta biologiskt och lokalt, invandrarrädsla (Überfremdung), Biden och Obama som förklädda kommunistiska diktatorer – och klimatfragan. Närmare bestämt inte klimatfragan som den behandlas i IPCC rapporten, men som den framställs i media och av ledande figurer som AOC och Greta.

  Effekten blir extremt kontraproduktiv. Till och med Nordhaus, som fick Riksbanken ekonomipris för att modellera de ekonomiska effekterna och kostnaderna av klimatförändringarna och grundade sina beräkningar utan kritisk analys pa de slutsatser som IPCC framfört, har hamnat i blasväder som klimatförnekare eftersom han bland annat kom fram till att det kanske inte är den bästa lösningen att satsa pa solkraft i regniga Kanada.

  Antingen tror man pa Gud eller inte. Inget mittemellan.

  För mig som hobbyekonom är det frustrerande. Hade vi verkligen börjat fa slut pa olja som vi befarade pa 70talet, hade vi hittat andra och förmodligen bättre alternativ vid det här laget. Alternativt hade vi börjat konsekvent beskatta och prisutjämna CO2 utsläpp och höja priset med bara nagon procent per ar redan pa 90talet, hade vi förmodligen fatt samma effekt och numera bara använt olja för plast och kanske flygplan. Skapar vi de riktiga marknadsincitamenten och lämnar vi tillräckligt med tid för overgangen och forskning och utveckling, löser vi det här precis som vi löste gödselkrisen för ett sekel sedan genom att utvinna nitrogen ur ammonium.

  Inspirerat av Merkel: Wir schaffen das. Aber so nicht.