Klimatalarmism och godhet

Tredje inlägget av våra gästskribenter Gunnar Holmgren och Kurt Wahlstedt. Denna gång om det som kanske är den viktigaste drivkraften för de som till varje pris vill att vi ställer om vårt samhälle.

 


Dagens Nyheter har proklamerat att man kommer att ge klimataktivisten Greta Thunberg rollen som chefredaktör för en dag. Ska man tolka detta som den slutliga bekräftelsen att DN, i klimatfrågan, har lämnat en objektiv granskning till förmån för en aktivistisk agenda? Det skulle också kunna tolkas som att man eftersträvar barnets rena godhet som riktlinje i klimatrapporteringen. Bitte Assarmo skriver i ”Det Goda Samhället” [vår fetstil]:

… Wolodarski, med Wiman hack i häl, tycks lägga större vikt vid att vara en ett godhetens ljus i mörkret och eftersom klimatprofeter per automatik anses goda  tillhör sannolikt inte Greta Thunberg den skara som tidningen kommer att granska särskilt noga vare sig nu eller framöver….

Vi har i tidigare inlägg på Klimatupplysningen granskat betydelsen av den postmodernistiska tidsandan och behovet av religion i vårt sekulariserade samhälle för klimatalarmismens popularitet. Skulle det dessutom kunna vara så att klimatalarmismen fyller människans icke-religiösa behov av godhet? Vem skulle inte vilja bidra till att förhindra att världen går under i en klimatkatastrof? Vi strukturerar denna framställning genom att utgå från några citat från Willy Kyrklunds bok Om godheten. En av oss hade förmånen att under många år bo i samma villaområde som Willy, och det blev därför naturligt att följa hans författarskap. Bland annat stod det klart att Willy Kyrklund var en författare som inte släppte ifrån sig texter lättsinnigt och utan att ha tänkt igenom utsagorna ordentligt. Kyrklunds bok utkom på 1980-talet, det vill säga innan klimatfrågan fick sitt stora genomslag i den allmänna debatten. Kyrklunds text kan därför snarast betraktas som allmänna filosofiska resonemang om godheten. För att försöka förstå godhetens karaktär, har vi valt ut tio citat från Kyrklunds bok och kommenterar dem i förhållande till dagens klimatalarmism.

om godhet

Citat 1: ”En god sak kan vara vilkensomhelst idé eller dess materiella hypostas. En erkänt god sak är en sak som inom någon grupp av människor uppfattas som god.”

Enligt Kyrklund finns det således inget krav på innehåll eller kvalité i den sak som ska anses vara god. För att den ska uppfattas som erkänt god krävs att den omfattas av en grupp av människor. Klimatalarmismen kan alltså utan problem betecknas som erkänt god genom allmänhetens konsensus i frågan. Detta står således i motsats till det vetenskapliga synsättet där det krävs vetenskapliga argument för och emot samt (experimentell) verifikation. Att godheten kräver en grupp av människor gör att vi också associerar till förordet i Charles Mackays bok från 1841 “The madness of crowds”: ”Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, and one by one”.

madness

Citat 2: ”Saker som mindre allmänt men understundom mycket intensivt omfattas som goda äro mångahanda: kodyrkan, Adolf Hitler, Josef Stalin, Coca-Cola, sexuell avhållsamhet, Hammarby ishockeylag, kvinnosaken, solbad, vinterbad, dusch.
Vad som är en god sak bestämmes av det personliga tycket. Vad som är en förnuftig sak bestämmes av föreliggande fakta. Ingenting hindrar att de båda idéerna sammanfaller, men gör de det icke och kommer det till val, väger den goda saken alltid tyngre.”

Om vi antar att ”alarmisterna” företräder den ”goda saken” och ”förnekarna” den förnuftiga/onda saken skulle, enligt Kyrklund, förnekarna alltid komma till korta i valsituationer. Här vill vi hänvisa till vårt inlägg om postmodernismen, där förnuftet visas ha mycket låg status och alltså ger stöd för Kyrklunds observation. Ytterligare en anknytning till postmodernismen finner vi i det binära synsättet: ond/god, personligt tyckande/förnuftet.

Citat 3: ”När godheten väl har börjat utvecklas, så står den icke att hejda.”

Klimatalarmismen måste sägas vara en framgångssaga sedan Stockholmsmötet 1972 och framåt, med FN-stöd genom IPCC, politiskt genomslag, Al Gore, genomslag i massmedia, begränsningar av CO2 –utsläpp, besättande av kritiska samhällsfunktioner med alarmister, …. Kan den ”goda saken” hejdas efter denna massiva framgång? Här tangerar vi en annan kandidat till klimatalarmismens framgång som vi nämnde i vårt inlägg om Postmodernismen: Inlåsningseffekter genom många människors beroende av klimatalarmismen för sin försörjning, status, forskningsanslag etcetera.

Citat 4: ”För att krig skall uppkomma kräves numera, att åtminstone den ena parten åberopar en god sak. Om båda parterna åberopar en förnuftig sak uppkommer inget krig, eftersom en intressekonflikt alltid kan lösas på ett förnuftigt sätt, om man väljer den metoden. Detta alternativ realiseras mera sällan, eftersom förnuftet icke åtnjuter samma popularitet som godheten och icke har tillnärmelsevis samma politiska genomslagskraft. Människan vill det goda.”

Åter har Kyrklund träffat rätt i så motto att man i ”klimatkriget” inte har valt att lösa meningsmotsättningarna på ett förnuftigt (läs vetenskapligt) sätt. Man skulle kunna tolka Kyrklund så att detta härrör sig till att den ena uppfattningen ser sig som den ”goda sidan” som har att bekämpa den ”onda sidan”. Vi hänvisar åter till vårt inlägg om postmodernismen och dess tydliga nedvärdering av förnuftet. Risker för egentliga krig/konflikter på grund av godhetstänkande saknas inte heller. I klimatfallet skulle riskerna kunna bestå i: begränsad tillgång till sällsynta jordartsmetaller och andra råvaror, konflikter om koldioxidutsläpp/infångning mellan länder/världsdelar, etcetera.

Citat 5: ”När godheten överskrider icke blott flockgränsen, när den utsträcker sig till att omfatta alla levande varelser, då har den överskridit den gräns som är satt av överlevandets villkor.”

Kyrklund resonerar om vargflockar där flockmedlemmarna ser den egna flocken som god och skulle göra allt, till och med gå i döden, för flockens skull. Detta är viktigt för flockens överlevnad. Om godheten skulle utvidgas alltför mycket utanför flocken skulle denna överlevnadsfunktion kunna vändas till det motsatta. Vad skulle kunna hända vid en globalisering eller till och med en global despoti som förespråkas av vissa alarmister?

Citat 6: ”När det gäller politiken är godheten ett oeftergivligt villkor. För framgång i politiken krävs i första hand godhet. Även en diktator måste ha ett parti, som hyllar honom god och lyfter honom till makten. Och vem skulle någonsin i val avge sin röst för en dålig människa? Lyckligtvis är tillgången på goda människor riklig.”

Naturligtvis skulle ingen rösta på en ond sak. ”Lyckligtvis” är följdriktigt (nästan) alla svenska riksdagsmän för den ”goda saken”.

Citat 7: ”Det råder heller ingen brist på allmänt dåliga eller ondsinta personer, må vara att dessa befinner sig i minoritet. Sådana vållar sällan stor skada i sin omgivning och på samhällets lägre nivåer. De möter därmed avoghet i den mån de icke drabbas av fängelsestraff eller andra samhälleliga vårdåtgärder. Härigenom motverkas i hög grad deras sociala avancemang. Dåliga människor får svårt att slå sig fram. Vid tillsättande av högre poster i samhället blir de överspelade av de goda.”

Är det en slump att så många öppet skeptiska forskare och industriledare är pensionerade och därmed inte längre är beroende av anställningar, karriär och forskningsanslag?

Citat 8:” …begränsade olyckor och personliga tragedier ofta nog orsakas av dåliga människor….
De verkligt stora katastroferna däremot, krig, svält, förföljelse av minoriteter och självtänkare, mänsklighetens eventuella totalutrotning av mänskligheten, administreras av goda människor som tror på en god sak och bekämpar det onda.”

Riktigt stora antropogent orsakade katastrofer skulle underlättas av globalisering; Vi tänker då inte på global uppvärmning utan på de restriktioner i mänsklig verksamhet ekonomi och konflikter som skulle kunna motiveras med att undvika en klimatkatastrof, eller som Kyrklund anger: förföljelse av minoriteter och självtänkare med mera.

Citat 9: ”Godheten, om man skulle ha några invändningar mot somliga av dess yttringar, är svår att polemisera emot. Godhet är godtycke. Hur argumentera? Att kalla någon godhet för dålig innebär redan i ansatsen en contradictio in adiecto.”

Många (mainstream) media ansluter sig till det synsättet genom att konsekvent vägra att införa artiklar eller bjuda in debattörer som kritiserar den goda saken med motiveringen att frågan om antropogen klimatförändring redan är slutdiskuterad och 97% av forskarna är överens om saken. Se även Johan Montelius inlägg i Klimatupplysningen: Flickorna i TV2.

Citat 10: ”Mänsklighetens historia visar oss, att godheten är stadd i oupphörlig tillväxt. Idén om godhet och kravet på godhet intar genom årtusendena en allt större plats i människornas föreställningsvärld och samhälle.”

Att upphöja klimatalarmismen till en ”god sak” är således i linje med den historiska utvecklingen enligt Kyrklund.

Willy Kyrklund
Willy Kyrklund 1921 – 2009

Efter att ha gått igenom godhetens natur med hjälp av Kyrklund, är en naturlig fråga i vilken grad godhetslängtan verkligen driver klimatalarmismen. Det kan vi naturligtvis inte svara på, men vi kan konstatera att klimatgodheten idkas på många nivåer i samhället: På internationell och nationell nivå i form av internationella överenskommelser (IPCC, Parisavtalet, FN:s gröna fond), på kommunal nivå, på företagsnivå och på individnivå. Du kanske invänder att åtgärder på nationell nivå inte är godhet. Motfrågan är då: Varför redovisas då aldrig eller sällan hur många graders utebliven temperaturhöjning en specifik åtgärd medför? Beslutsfattarna borde vara intresserade av hur många mikrograders utebliven temperaturhöjning vi får för en viss åtgärd och jämföra nyckeltalet SEK/grad med kostnaden för alternativa åtgärder. Om man inte vet utfallet, eller ens tecknet för nyckeltalet, måste det väl vara av godhet man beslutar om åtgärden?

I några fall har nyckeltalet, eller motsvarande, beräknats i efterhand av andra aktörer än beslutsfattarna; Till exempel: enligt en vetenskaplig rapport av Björn Lomborg i Global Policy Journal (November 2015) framgår att effekten av alla åtgärder av alla ingående nationer i Parisöverenskommelsen fram till år 2030 skulle begränsas till 0,048 grader Celsius år 2100. Beräkningarna har gjorts med MAGICC climat model som genomgående används i alla fem IPCC rapporterna. Europas bidrag skulle bli 0,017 grader Celsius.

Drivkraften för alla nivåer kommer från individen, både ekonomiskt (via skatter, konsumtion, gåvor, manifestationer mm) och politiskt. Den underliggande drivkraften för oss alla är förstås att vi inte vill bidra till en klimatkatastrof. Hur stark denna drivkraft är skulle bland annat kunna avläsas i näringslivets kommunikation utåt. Det finns få konsumtionsföretag som idag vågar annonsera utan något av de vanliga nyckelorden: klimatsmart, fossilfritt, klimatneutralt, klimatkompenserat? Det finns till och med företag som inkluderar godhetsanknytningar i företagsnamnet, till exempel el-företaget GodEl. Detta tolkar vi som att näringslivet läser av att vi konsumenter har ett stort godhetsbehov, kanske högre värderat än att göra billiga inköp av hög kvalitet.

Litteratur

Willy Kyrklund 1982: Om godheten, Månpocket, Bokförlaget Alba
Ann Heberlein 2017: Den banala godheten, Mångkultur, integration och svenska värderingar, Greycat Publishing House Ltd
Charles Mackay 1841: Extraordinary popular delusions and the madness of crowds, Harriman House

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Bergman

  Scott Adams har bra tajming den här gången.
  https://dilbert.com/strip/2020-11-09

 2. Viljan till att göra gott – kärnan i den klimathysteri som vi är inne i och ack så svårt att bryta.

  Kan det vara så att klimathysterin kommer fortsätta tills vi kan ersätta det med ett annat godhetsideal; dropparna kanske sakta kan urholka stenen men har man inte någonting nytt att rikta de goda intentionerna mot så kommer ingenting att hända,

 3. Mycket intressanta tankar. Igen. Tackar! Men för egen del är jag fortsatt optimist och gissar att detta fenomen vi nu lever i och denna typ av godhet kommer att spricka mycket fortare än vad de flesta idag inbillar sig. Usla ”klimatmodeller” kommer rel snart vara omoderna eller närmast kriminella när temperaturerna vänder ner, både i naturen och enl ”riktiga” och vetenskapligt godtagbara klimatmodeller. Ingenting som saknar faktabakgrund kan överleva särskilt länge, även om allt är relativt. Det intressanta blir nog vad som är godhet när vi skall rädda mänskligheten från kylan och CO2-fattigdom. Och vad som händer när massan får reda på bedrägeriet och förstår resursförödelsen.

 4. Robert+Norling

  Expressen klimat skriver idag att:
  ”Ryska forskare har i dagarna hittat ett stort valrossbestånd som tagit tillflykt till Karahavets stränder i sibiriska Arktis. Reuters skriver att det rör sig om 3000 valrossar, något som är ovanligt för området.

  – Denna tillflykt är unik eftersom det finns både kvinnliga och manliga valrossar, liksom kalvar av olika åldrar, säger Aleksander Sokolov, havsforskare vid Russia’s Academy of Sciences.”

  Redaktören vill gärna påskina att Valrossarna har flytt eftersom ordet tillflykt används i var och varannan mening.
  Varför inte bara berätta att en stor koloni påträffats som de inte haft en aning om.
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/

 5. Daniel+Wiklund

  Dom goda missar aldrig ett tillfälle att påminna om hur viktigt det är med hållbar utveckling. I dagens kurir läser jag ”Hållbarhet är viktigt när unga startar eget”.

 6. Lasse

  Bra timing som sagt.
  I klimatfrågan är det fossil energi som är det onda.
  Fossil energi som är svår att ersätta och som har lyft miljarder ur fattigdom och som befriat oss från mycket arbete.
  För att få detta till ett hot har man förändrat och manipulerat data från termometrar och tagit kontroll över massmedia.

  I USA väger det jämt mellan de onda och de goda med övervikt för den ena sidan, den sidan som vill ena landet men som främst lockar städernas folk.

 7. Simon

  Byggs med ”godhetstanken” som utgångspunkt upp en enorm bubbla inom sektorn ”hållbart” på börsmarknaderna. Jag hoppas jag har fel men It-bubblan och fastighetsbubblan kan komma att ha varit en västanfläkt av vad som nu sker. Det gäller hinna ur i tid men det kan nog pågå ett tag till. Det som är mest oroande är dock att raset på de fonder som förvaltar framtida pensioner kan bli förödande för våra efterkommande.

  Suverän artikel som vanligt!

 8. elias

  Jag måste ge en god komplimang till Gunnar Holmgren och Kurt Wahlstedt för denna serie av förklaring till den för mig ondskefulla klimat alarmismen.
  TACK!

 9. Rolf Mellberg

  O.T.

  Willis Eschenbach är namnet på en lysande fritänkare, han kallar sig själv träffande nog för klimat-kättare.

  Återigen har han presterat ett utmärkt inlägg på WUWT, där han driver tesen att uppdykande (emergent) fenomen kommer att dämpa värmande krafter mer olinjärt än vad den penningstinna ortodoxin hävdar.

  Man kan tolka det som så att de tendenser till förstärkningar (tipping points) som då och då kan dyka upp sannolikt inte komma ha en chans mot olinjära fenomen i motsatt, d.v.s. dämpande riktning. Mest prominent av teorier av denna sort är väl Richard Lindzens ”Iris hypothesis”.

  Willis pekar på en mängd kaotiska fenomen och i detta inlägg särskilt på El-Nino och La-Nina processen.

  Här kan man lätt dra den slutsatsen att själva idén, den att man ska kunna modellera hela väldens klimatsystem är vetenskapshistoriens i särklass mest storslagna exempel på vetenskaplig hybris.
  I så fall förorsakad av en politio-apokalyptisk väckelserörelse.

  https://wattsupwiththat.com/2020/11/08/boy-child-girl-child/

 10. Ivar+Andersson

  När det inte finns några logiska argument tillgriper de klimathotsreligiösa de vanliga nyckelorden: klimatsmart, fossilfritt, klimatneutralt, klimatkompenserat för att visa sin godhet.

 11. Godhetsidén och våldet ligger inte sällan ganska nära. I historien har vi flera exempel på hur en från början ganska liten klick fanatiskt Goda lyckats erövra makten och sakta börjar få över massan till sin sida genom olika påtryckningar. Alltifrån karriärhinder, hot om förlorat jobb och inkomster till lagar och bestraffning.

  Massan ser detta och kan på sikt fås att tro på det Goda, helt enkelt genom att det är mycket enklare att tro på det som makthavarna påstår är gott. Man erbjuds stora famnen, att ”alla skall vara med” i kampen mot det onda. Livet är mycket enklare och bekvämare om vi alla tror på klimathoten och ivrigt jobbar för att bekämpa kodioxiden! Förnuft och fakta är bara besvärligt och det är bättre att inte bry sig om sådant.

 12. Per I

  Klimatupplysningen är verkligen intressant läsning. Viljan till godhet förklarar klimathysterin. Och att förnuftsargument inte biter. Ju längre det håller på ju mer uppförsbacke blir det att argumentera emot. Artikeln ”uppe i det blå” inspirerade till fortsätta sätta sig in i ämnet. Elflyg kommer inte minska utsläpp mer än på yttersta marginalen eftersom det bara handlar om max 40 mil inom landet eller till Visby. Såna resor (på fastlandet) går att göra med elbil, buss eller tåg i så fall.
  Här är en intressant sida om man vill fördjupa sig i jetmotorer. Flera exempel på hur man kan räkna ut effekten de utvecklar. Det är lätt inse att elflyg på längre distanser är en omöjlighet. https://gluefox.com/flygsim/flygmotorer/jetmotorn.htm

 13. Sören+G

  I programinformationen till Veteandets värld i kväll i TV2 kan man läsa fäljande: ”Teknikerna som vill hacka klimatet. Klimatförändringarna blir alltmer påtagliga och utsläppsminskningar har skjutits på framtiden. Nu vill vissa forskare och ingenjörer försöka påverka jordens klimat på teknisk väg. Det handlar bland annat om att suga upp koldioxid ur luften och gräva ner den, eller att fysiskt blockera solljusets inflöde. Kan sådana tekniska lösningar verkligen fungera? Hur mycket skulle det egentligen kosta? Och vilka är riskerna? Programledare: Victoria Dyring.”
  I tron att man gör det goda kan resultatet i ställe bli vad som skulle kunna vara ett utslag av ondska. Förstörd el-infrastruktur, kallare, sämre tillväxt p.g.a. koldioxidbrist.

 14. Gun

  Ja, vad ska man säja? Själv förstår jag att jag då hör till dom ”onda”. Bra genomgång i alla fall. Men fy vad jag blir skrämd av det du Sören+G ”13” skriver. Ska man börja laborera med att suga ur koldioxid ur atmosfären och prova skymma solen??..då blir det nog slut på oss alla. Finns det sådana funderingar på riktigt? Herregud!!

 15. Ulf

  Verkligen intressant inte bara vad gäller klimatfrågan.
  Kan konstatera att ett av mina favoritcitat står sig fortfarande väl.
  ”100.000 lämlar kan aldrig ha fel”.

 16. Ann+Löfving-Henriksson

  Gunnar o Kurt!
  Era tre artiklar tillsammans ger oerhört ett intressant 🤔 underlag för närmare eftertanke.
  Högaktuellt när den ”goda sidan” på andra sidan Atlanten just nu visat vad de kan göra för att få makt att bli ännu ”godare”

 17. Ann+Löfving-Henriksson

  Gunnar o Kurt!
  Era tre artiklar tillsammans ger ett oerhört intressant 🤔 underlag för närmare eftertanke.
  Högaktuellt när den ”goda sidan” på andra sidan Atlanten just nu visat vad de kan göra för att få makt att bli ännu ”godare”

 18. Perhaps I missed it, but what is the definition of ”good” or ”goodness”?

  Kyrklund’s writings are what one gets when one has no moral compass…relativeness ab absurdum.

 19. Lasse

  #13 Sören G
  Får väl se vad de kommer med.
  Kanske kommer de att visa hur solen skiner allt mer nu när vi minskat utflödet av SO2 😉
  Aerosoler har tidigare givit Global dimming-nu renar vi luften och dimmingen minskar.

 20. BENNY Wiktorsson

  Kom att tänka på en bild jag sett någonstans.
  1 miljon turkys celebrating thanksgiving.

 21. Lars Kamél

  Jag tycker inte att det är godhet att vilka slunga in världen i en ekonomisk katastrof, med omfattande misär, svält och massdöd som följd. Vilket är den oundvikliga följden av en snabbavveckling av de fossila bränslena.

 22. Ulf

  Svar 18

  Ja du totalmissade nog alltihop helt och hållet.

 23. Rolf Mellberg

  #21 Lars Kamél

  Jag ser saken helt annorlunda.

  Någon snabb-avveckling av fossila bränslen kommer inte att äga rum. En viss reduktion kanske men när resten av välden bara tuffar på … (vilket vi kan vara säkra på – då de flesta länder lever på marginalen och är inte beredda på att offra sig)
  …så kommer folk här inte att acceptera några drakoniska effekter.

  En liten risk finns att vi verkligen går mot allvarlig klimatförändring, vilket inte kommer att skada vårt nordliga land alls. Då vår vi stänga gränserna.

  Mycket mer troligt är att det blir en omsvängning och alla kommer att yrvaket undra hur denna galenskap kunde drabba oss.

 24. Simon

  Man kanske borde maila Roslings kunskapstest till alarmister och beslutsfattare 😉

  https://forms.gapminder.org/s3/test-2018

 25. Per I

  #14 Sören+G
  I programmet påstås det att träden på jorden är sju ggr fler än tidigare uppskattningar. Då stämmer ju inte tidigare uppskattningar om hur stor kolsänka biosfären är.
  Att suga upp CO2 är riskfritt, det påverkar bara en bråkdel framgick i programmet. Att släppa ut dimma som ska hindra solljuset förstår ett barn att det är verkningslöst. Så varför då syssla med såna meningslösa saker? Det kan bara bero på att det finns fonder och organisationer som letar efter såna projekt. Och att det är en födkrok för forskare.
  Egentligen ska de skeptiska få komma till tals efter ett sånt vinklat program men eftersom klimatförändringar och orsaken är färdigutredd så anser SVT sig inte behöva släppa fram dem.

 26. Lasse

  #25 Per I
  Har du hört talas om Global dimming?
  Eller det motsatta Brightening.
  Det senare påverkar molnbildningen så att vi får 20% mer soltimmar och 10% mer energi från solen. (SMHI)
  Visserligen värmer det lite och smälter Arktis något mer men det ger även bättre skördar, detta tillsammans med CO2 gödningen.

  Det var ett intressant program, framförallt visade de upp en bild av verkligheten som dolde det viktigaste, havets CO2 innehåll och det utbyte som ökad CO2 halt redan ger på en allt grönare värld.
  Media förnekar sig inte och kommer att få problem om/när verkligheten skall redovisas!

  Fö skall dagens vetenskap på djupet förklara havsnivåhöjningen på 4 m i Tokyo, eller var det landsänkning?

 27. Sören+G

  #26 Lasse
  De nämnde att anledningen till bl.a. Tokyo sjönk var att man tagit ut mer grundvatten och att det har gått att anpassa sig. De nämnde också att stora delar av Holland ligger under havsnivån.
  Men det är fortfarande alarmistiska tongångar. Man låtsas om att havsytans höjning är mycket större än de ynka knappt 2 mm/år.
  Blir det problem någon gång så ligger det långt fram i tiden. Men då kanske glaciärerna åter växer och havet sjunker.

 28. Rolf Mellberg

  Megastäder och landsänkning

  För några månader sen sände SVT en BBC-producerad (vill jag minnas) propagandafilm om ”s.k. havshöjning”.

  Jag observerade mycket noga vad de sa och hur de sa det.
  De sa aldrig explicit att havet steg i farlig grad hittills utan man berättade hur haven SKULLE KOMMA ATT STIGA. Men man vävde ihop resonemangen på ett sådant sätt att publiken knappast insåg skillnaden.
  Sen fick man klart för sig att många megastäder har grava problem med ”havsnivån”, återigen underförstått havshöjningen. (som vi skulle vänta oss)
  Djakarta var den megacity som snabbast hade fått ett ”nivå-problem” om FYRA HELA METER. Man sa i alla fall lite om att det var pumpning av grundvatten som stod bakom det hela men kontentan var att detta illustrerade väl vad som kommer att hända runt om alla väldens kuster.

  Vämjelig propaganda från f.d. trovärdiga SVT och BBC.
  Hallelulja, vi blir straffade för våra synder.

  Problemet med alla nya kraftverksdammar som minskar sedimentering i floddeltan anser jag f.ö. borde uppmärksammas mer.

 29. Lasse

  #28 Rolf M
  Vetenskapen (sjunker djupare) på djupet p1 nyss.
  Senaste 30 åren har städerna expanderat ut i havet.
  Även om havet stiger med flera meter så kan dessa städer skyddas.

  Bra-i min kommun har vi fått delsträckor som kan klara 1 m havsnivåhöjning tack vare SMHIs goda framförhållning.

  Propagandan nämner inte att det saknas den acceleration som krävs för att dessa höjningar skall vara troliga.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=680-140

 30. Lars Cornell

  Anna Wåhlin är professor i oceanografi vid Göteborgs Universitet. I intervjuer med Victoria Dyring svarar hon så här (något avkortat).
  VD:
  – Är du inte orolig för klimatet?
  AW:
  – NEJ.
  – Jag tycker att vi ska vara försiktiga med prognoser om framtiden. Det vi vet är att temperaturen har stigit med en halv grad under de senaste 50 åren. De modeller som gjordes för 20 år sedan har visat sig vara helt felaktiga i det de förutsade om dagens klimat.

  VD:
  – Kan det gå snabbt?
  AW:
  – Att vattnet plötsligt skulle bli så mycket varmare att expansionen skulle ske plötsligt, det finns noll risk för det.
  Det är inte särskilt stor risk att glaciärerna på land smälter så att det skulle ge snabb och stor vattenståndshöjning för vi har inte kvar så många glaciärer på land. De är snart slut. Det finns inte så mycket vatten i dem. Den enda process som ger vattenståndshöjning just nu och som kan väsentligt accelerera, det är isen i Antarktis. Den har potential att ge en snabb vattenståndshöjning.
  Det enda i Antarktis som kan orsaka en snabb förändring är att havet kommer in och påverkar isen. Att den kommer i kontakt med isen och smälter den eller fräter underifrån så att den blir instabil och rasar. Den smälter mycket snabbare i vatten som innehåller mer energi som kan smälta isen. Vatten är 4000 gånger mer potent än luft.

  VD:
  – Det verkar som att det inte är mycket vi kan göra. Det är bara att hacka i sig.
  AW:
  – Helt rätt, det är bara att hacka i sig. Vi kommer att ha höjning av havet vad vi än gör.
  Stigningen av havet som vi har i dag, 3 mm per år, är långsam jämfört med tidigare. Den långsamma stigningen är inte mycket att göra åt. Den har vi haft i 20 000 år.
  Men om man tänker tillbaka 5 000 år då ville man bo vid kusten och det beror ju på att man fiskade och vi hade hela vår inkomst från kusten. När havet stiger flyttar man lätt tillbaka så det har inte varit problem tidigare. Vi har problem nu för att vi har byggt fast oss med stora städer och stor infrastruktur som inte går att flytta så lätt.
  – – –
  För något år sedan blev Anna Wåhlin censurerad av SVT när hon sa så. Det kanske har hänt något med SVTs smala åsiktskorridor?

 31. Björn

  Klimatalarmismen grundar sig i okunskap och naivitet. Detta gäller främst klimatforskningens svans. Den enda motkraften är öppenhet i hela vidden av alla fysikaliska fenomen som omfattar det som vi kallar för klimatsystemet. Fysikaliska fenomen låter varken påverka sig av godhet eller någon annan egenskap på skalan. Envishet och rationellt tänkande i en obegränsat öppen sfär av hypoteser, är enda vägen mot förståelse av komplexiteten i klimatsystemet.

 32. Ann+Löfving-Henriksson

  # 30 Lars, tack för att Du gav oss denna intervju!
  Anna W. är modig, hoppas att GUs ledning inte gör sig av med henne.

 33. Ann+Löfving-Henriksson

  Gunnar och Kurt!
  Era tre inlägg är oerhört givande och naturligtvis hoppas jag på fler.

 34. Claes-Erik Simonsbacka

  Trump removes head of climate office whose report he rejected

  ”Kuperberg is expected to be replaced by David Legates, a climate skeptic who was recently installed as a deputy assistant secretary of the National Oceanic and Atmospheric Administration”

  https://www.miningweekly.com/article/trump-removes-head-of-climate-office-whose-report-he-rejected-2020-11-10

  Mvh,

 35. Rolf Mellberg

  #34 Claes-Erik

  Jaha, nu kommer alla svenska journalister sjunga i kör att Trump griper sista halmstrået innan han faller bort genom att försöka krossa den fina klimatvetenskapen med grova politiska övertramp.

  Här kommer i princip samma berättelse som du bjöd på:
  https://wattsupwiththat.com/2020/11/10/michael-kuperberg-fired-from-national-climate-assessment/

 36. #22 Ulf,

  The only thing that I missed was the definition of ”good” or ”goodness.”

 37. Ulf

  Lars C 30

  Har du någon referens/länk på detta?

 38. Lars Kamel

  Rolf Mellberg #23:
  Klimataktivisterna vill ha en snabbavveckling av de fossila bränslena. Vilket jag anser vara onda planer.
  De kommer inte att lyckas globalt. Exempelvis kommer BRICS-länderna inte att gå med på det. Klimataktivisterna kan lyckas i några få länder. Tyvärr är Sverige ett av länderna med störst risk att det inträffar.

 39. Ulf

  Svar 36

  Jag menade att artikeln är en enda lång definition av godhet. Och då verkar det som att du missade allt.

 40. Rolf Mellberg

  Om 15 dar håller Klimat-Jesus Johan Rockström ett webinarium!!!

  Någon här som vill följa denna (som jag antar) tipping-point-osande helvetespredikan?

  https://kva.se/sv/kalendarium/webbinarum-jordens-framtid-i-antropocen

 41. Benny N.

  ULF #37
  VD vs. AW

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskaren-landhojningen-har-skyddat-oss-men-den-haller-pa-att-avta

 42. Tudor

  #36 Charles Battig

  Du läser en text på svenska men kommenterar två gånger på engelska. jag misstänker att din svenska inte är på en nivå som gör att du förstår vad du har läst.

 43. #36 Charles Battig#

  You want a definition for the bad guys and for the good guys. Listen to this short song video in French and you will understand. The lyrics are subtitled in English. It is about the French Yellow Vests, but fits just as well here. Whether we talk about the French Yellow Vests, the Swedish climate debate or the US presidentale elections, the good folks are the same and the bad ones are also the same.

  https://www.youtube.com/watch?v=cBiHJxGxz1g

 44. #36 Charles Battig#

  You are a contributor to the American Thinker. Welcome to participate in the discussion here!

  I follow the American Thinker on a daily basis and so do probably many more of us.

  ”Charles Battig is a retired physician and graduate engineer, policy advisor to the Heartland Institute, and member of the CO2Coalition. His website is http://www.climateis.com

 45. Ulf

  Svar 44

  Jo Lars om det nu verkligen är han.

 46. Hans Hellsing

  Jag tackar för Klimatupplysningens viktiga inlägg på Facebook. Särskilt Kyrklundcitaten, godheten och klimatalarmismen. Men även kommentarerna är konstruktiva och ger ytterligare klimatupplysning.