Klimatreligionen

Detta inlägg är nummer två av tre från våra gästskribenter Gunnar Holmgren och Kurt Wahlstedt.


I ett tidigare inlägg har vi undersökt hur den postmodernistiska tidsandan kan ha bidragit till Klimatalarmismens utbredning. Här ska vi undersöka hur klimatalarmismen skulle kunna utgöra ett substitut för religionen och därigenom ytterligare bidra till dess popularitet.

Låt oss börja med att se på hur väder har kopplats till religiösa aktiviteter historiskt genom att konsultera Nationalencyklopedin:

Gudar och andemakter som råder över himmel, regnmoln, åska, blixt och fruktsamhet har dyrkats både bland de skriftlösa folken och i de gamla högkulturerna. Den kanaaneiske Baal har kallats ”molnryttaren” och den sumeriske högguden ”den fruktbara säden”. Den israelitiske Jahve har bevarat regnet i en himmelsk reservoar, som har öppnats för ett gudfruktigt och laglydigt folk men tillslutits när man har syndat. Böner och offer men även mer magiskt färgade riter har tillgripits mot torkan. I mytologierna spelar regndraken och inte minst föreningen av fader himmel och moder jord en stor roll. I korrespondensen mellan det mänskliga skeendet (makro- och mikrokosmostänkandet) har det heliga bröllopet varit en regnframkallande fruktbarhetsrit. De afrikanska regnmakarna har utgjort en betydelsefull grupp i savannområdena norr och söder om det tropiska regnskogsbältet. De förekommer redan i de vediska riterna, där den heliga drycken soma kallas ”regngudens son”.
NE, uppslagsord: regnceremonier

raindance
Regndans
extinction rebellion
Klimatdans

Det är således inget nytt i den mänskliga historien att religion och väder kopplas samman. I nutid har den kopplats samman med undergångsprofetior med en tidshorisont på 10 år och bör därför snarare kallas för klimatreligion än väderreligion. Vi ska ge exempel på andra attribut som länkar samman klimtalarmismen med religiösa företeelser:

Evangelism: En viktig uppgift inom många religioner är att sprida sitt evangelium till så många som möjligt för att därigenom frälsa så många själar som möjligt. Klimatalarmismen har många evangelister varav Greta Thunberg är en som har vunnit stort genomslag. Hon har talat inför FN, COP-mötena, Påven med flera och har stort genomslag i massmedia i hela västvärlden. Något kristet samfund har till och med benämnt henne som en nutida profet.

Joan of Arc
Jeanne d’Arc
greta paven
Greta

Jeanne d’Arc började höra himmelska röster från helgon vid 12 års ålder och verkade därefter för att rädda fosterlandet Greta kunde vid 15 års ålder se koldioxid med blotta ögat och verkade därefter för att rädda världen från att gå under i en klimatkatastrof.

Gudstjänster är viktiga för att hålla tron vid liv, träffa trosfränder och ta del av evangelisternas rätta tolkning av de heliga skrifterna. Inom Klimatreligionen kallas gudstjänsterna ”fridays for future” och äger rum varje fredag eftermiddag på stadens torg. Då uppmanas skolelever att skolka från skolan för den goda sakens skull och vuxna passar på att ta paus från jobbet ett tag.

The vatican 3
Söndag
friday ff
Fredag

Prästerskap och teologer: I Klimatreligionen har FN:s klimatkommitté, IPCC, till uppgift att tolka skrifterna (vetenskapen) till regeringars och folkens vägledning. FN:s generalsekreterare har därmed samma roll som påven i den katolska världen.
Beträffande de kristna samfunden, har både Påven och Svenska Kyrkan anslutit sig till klimatalarmismen. Detta diskuteras under rubriken: Har klimatet blivit kyrkornas nya religion? av Mikael Wilgert och Lars Enarsson på Swebbtv.

praster
Andlig vägledning
ipcc
Klimatvägledning

Kättare kallas de personer som har en avvikande tro från den förhärskande i ett trossamfund. I Klimatreligionen använder man normalt beteckningen ”klimatförnekare” om kättare. I samband med Nobelprisutdelningen 2019, gjordes det traditionella programmet ”Snillen spekulerar” av SVT. En stor del av programmet ägnades åt klimatfrågan. Alla pristagare, utom fysikpristagaren James Peebles intog en alarmistisk attityd i frågan. Peebles sade bland annat (efter översättning):

– Låt oss komma ihåg att detta problem, med klimatet, är så svårt. Kom ihåg att den viktigaste växthusgasen är vattenånga. Utan vattenånga hade detta varit en snöbollsplanet. Vattenånga beror på hur molnen bildas och de beror på kondensationskärnor. En så komplicerad mix säger oss att vi gör ett riskabelt experiment men vi kan inte ens säga vad utfallet kommer att bli. Kommer vi att gå mot en snöbollsjord, kanske för att utsläpp av vattenånga undertrycks när vi förändrar jordytans beskaffenhet. Vi gör ett farligt experiment men jag tror inte att vi vet i vilken riktning det kommer att gå.

Därefter utsåg Medicinpristagaren William Kaelin fysikpristagare James Peebles till att vara en kättare (eng.: heretic). Kaelin använde flera gånger ordet Kättare. Detta är speciellt anmärkningsvärt eftersom man tidigare i programmet ägnat sig åt att förklara det vetenskapliga arbetssättet med att väga olika hypoteser mot varandra i en öppen diskussion och därefter testa de olika hypoteserna i experiment. Är det så att så att det religiösa/totalitära synsättet till och med har vunnit fäste i vetenskapens högborg?

galileo
Jorden är inte i mitten.
peebles
Klimatet är en svår fråga.

Romerska inkvisitionen drog år 1615, slutsatsen att heliocentrismen var ”dum och absurd i filosofin eftersom den uttryckligen motsäger betydelsen av den heliga skriften”. James Peebles, Nobelpristagare i fysik 2019 för upptäckter inom kosmologi, vågade antyda att klimatet är en komplex fråga

Sakrament är beteckningen på de heliga riter som de flesta religioner håller sig med. Sakrament kan även beteckna de fysiska föremål som ingår i riterna. Klimatreligionen har än så länge få tydliga sakrament i formell rituell form, men många sakrament-liknande föremål och handlingar i vardagslivet. Till dessa skulle kunna räknas: el-cyklar, elbilar, vindkraft, solceller, sugrör och kassar av papper i stället för plast, veganism, flygskam med mera. För den religiöse har dessa sakrament framför att symbolisk betydelse eftersom de sällan bidrar till någon påverkan på klimatet.

sakrament
Faderns, sonens …
wind
Vind, sol …

Domedagsprofetior utgör viktiga komponenter i de flesta religioner. I klimatreligionen är de särskilt betydelsefulla. Under de senaste femtio åren har man ständigt predikat att ”Vi har tio år på oss att förhindra en klimatkatastrof”.

syndafloden
Dorés bibel
manhattan
Al Gores sanning

Tio Guds bud: Gud begränsade antalet budord till tio eftersom han visste att människorna inte skulle kunna komma ihåg alltför många budord. Budorden levererades inhuggna i stentavlor till Moses för att förkunnas för människorna. I Klimatreligionen ingår klimatbudet i Agenda 2030 tillsammans med sexton andra budord. Vart och ett av de sjutton buden har ett stort antal underbudord. De levererades under rituella former, i digitalt format vid klimatmötet i Mexiko.

moses
Tio guds bud
agenda
Agendas 17 globala mål

Tionde: Under medeltiden och framåt betalade bönderna tiondelen av sin utkomst, in natura, direkt till kyrkan/prästen. Efterhand som kyrkan förstatligades ersattes tiondet med skatteuppbörd från staten. Idag kan vi betrakta Klimatreligionen som en statsreligion och skatteuppbörden sköts följdriktigt av staten på ett tvingande, lagstiftat sätt. Skatterna består av en hel palett av skatter, till exempel koldioxidskatt på drivmedel, gröna elcertifikat, utsläppsrätter, flygskatt, bonus/malus-skatter på bilar med mera.

tionde
Tionde till kyrkan
Koldioxidskatt till staten

Avlatsbrev: Kyrkan byggde upp sin förmögenhet bland annat genom att sälja avlatsbrev genom vilka människorna kunde köpa sig fria från synd och skam. Klimatreligionen har tagit upp idén och man kan bland annat köpa sig fri från flygskam genom att betala för ”klimatkompensation”. För kraftproducenter heter motsvarande avlatsbrev ”gröna elcertifikat” och för producerande industrier heter de ”utsläppsrätter”.

avlat
Avlatsbrev
flygkomp
Klimatkompensera

Sekulär religion: Klimatreligionen har ingen tydlig Gud i sin åskådning. Det är närmast så att man tillber Jorden. Centralt i läran är att mänskligheten är jordens fiende, och dess skadeverkningar bör minimeras i så stor utsträckning som möjligt, framför allt genom minskad klimatpåverkan. Ett annat sätt att minska skadorna vore att minska antalet människor på jorden (jfr Romklubbens bok ”Limit to growth” på 1970-talet).

tor
Tor
gaia
Gaia

Detta inlägg ska naturligtvis inte uppfattas bokstavligt, utan snarare som en lättsam illustration av att klimatalarmismen kan uppfylla de behov som människor skulle kunna ha av religiösa attribut och tankar i ett sekulärt samhälle, och därmed uppfylla kriterierna för att utgöra substitut till religionen och kunna bidra till klimatalarmismens popularitet.

Vi avslutar med ett smakprov ur Emil Uddhammars artikel ”Apocalypse now”:

….Den tvivelaktiga väg som journalistkåren slår in på i klimatfrågan, motsvaras av ett närmast religiöst symbolspråk i det offentliga samtalet. Dires, irae, dies illa klingar i bakgrunden. Apokalypsen är nära. Barn ”vittnar” om förestående undergången, som på ett väckelsemöte. Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman sjunger Lacrimosa och fäller tårar…..

sjunde

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  En underbar jämförelse. Närmare sanningen än så blir det svårt att komma.

  – Om vi inte förebådar katastrofer kommer ingen att lyssna.
  / Sir John Houghton, förste ordförande i IPCC.

  – I sökandet efter en gemensam fiende som skulle kunna förena oss kom vi upp med idén att föroreningar och hotet om global uppvärmning skulle vara en lämplig metod.
  / Alexander King, ordförande i Romklubben.

  – Det spelar ingen roll vad som är sant, det är bara vad folk tror är sant som har betydelse.
  / Paul Watson, en av Greenpeace grundare.

 2. Rolf Mellberg

  Isbjörnarnas påstådda Golgata-vandring är ju också en elegant illustration av människors syndafall och det till detta förknippade offret åt klimatgudarna.

  Som Susan Crockford tydligt påvisat är hela isbjörns-”begråtandet” en 30 år lång soppa av rena lögner.

  Vilket påminner mig om forna tiders gudasagor och vår egen gudasons nära släktskap men många andra gudar:

  Allt går igen, det bottnar i den mänskliga naturen.

  http://www.jesusgranskad.se/Jparal.htm

 3. Ulf

  Väsentligen mer på pricken än postmodernismen.
  Jag saknar dock helt diskussionen om hur den här religionen uppstod. Vem är grundarna och varför?
  Jag menar att i grunden kommer de här idéerna, om kontrollerande av befolkningstillväxt och kontroll via begränsningar under hänvisande till klimatet, ifrån människor med ett okontrollerbart kontrollbehov.
  Hela denna religion syftar till att tillfredsställa ett sjukligt kontrollbehov. I grunden finns den egna dödligheten som ger en sådan ångest att personen inte klarar av att begränsa sitt kontrollbehov.
  Jag tror inte att det är en tillfällighet att Rockefeller DNA spelat en stor roll här. Med sitt monopol på olja visade han betydelsen av denna livsinställning kombinerad med en obändig vilja.
  I filmen ”There will be blood” är manusförfattaren något på spåren. Han ringar in personligheten på ett skrämmande medvetet sätt.
  Så uppkomsten av denna religion tycker jag saknas i inlägget.

 4. Daniel+Wiklund

  Vilken klockren beskrivning av klimat religionen. Finns ju likheter med Knutby sekten. I Matteus evangeliet kap 7 vers 13-14 pratar Jesus om den breda vägen som många väljer, att den leder till fördärv. Och om den smala vägen som leder till livet. I somras fanns affischer strategiskt utplacerade på cykelvägarna i Luleå. Där kunde man bl a läsa att vi som gick, joggade eller cyklade hade valt den rätta vägen, vägen till livet. Underförstått att dom som valde den breda vägen, bilvägen valde fel väg i livet. Halleluja.

 5. Robert Selander

  Det här är det bästa som skrivits om klimathysterin. Den ger en tydlig förklaring till hur alarmisterna tänker. Människor måste ha en tro och idag kan varken kristendomen eller andra religioner tillgodose det behovet.

 6. Simon

  Vilken artikel!!
  Vad vi bevittnar är den nya religionens införande. Svenska Kyrkan har ju också uppmärksammat detta och ser naturligtvis denna nya klimatreligion som ett sätt att överleva. Man har ju numera böner för klimatet också. MP uppfyller för övrigt snart alla kriterier för att betecknas som en sekt men övriga partier är inte långt efter,

 7. Ulf

  Lite OT men viktigt.
  Kina har lovat att bli klimatneutrala till 2060. Koldioxidutsläppen ska peaka år 2030. Klimatfanatikerna jublar och pratar om att Kina satsar.
  Kanske någon kan förklara på vilket sätt detta är en förändrad inställning jämfört med Parisöverenskommelsen? Jag hittar inget nytt i detta.

 8. Lasse

  Underbar betraktelse-bara att avsluta och säga amen.

  Lite trist att naturen fått denna överrock av tro långt från den kunskap som borde eftersträvas.
  Är detta slutet på den period som kallades för upplysningstiden?
  Vart tog nyfikenheten vägen?

 9. Daniel+Wiklund

  I boken ”Ett satans år” berättas att en biskop var i Haparanda i augusti 1867 och predikade. Ha sa att Herrens hemsökelse med hungersnöd berodde på att människorna syndat. Amen!. Det var kyrkans förklaring till den senaste klimatkatastrofen i Sverige, nödåren på 1860-talet. Översteprästinnan Isabella L är inne på samma spår, hon vill ju få oss att skämmas för vårt syndiga leverne. Det finns en viktig skillnad. Under nödåren var det klimatkris, det är det inte nu.

 10. Ann+lh

  Gunnar och Kurt!
  Stort Tack än en gång för en mycket givande betraktelse. Om klimatalarmismen lanserades brett som en religion borde det kunna öppna för den vetenskapliga debatten, var sak på sin plats.

 11. Ulf

  Angående mitt inlägg 7

  Det där med incitament och målsättningar är något jag jobbat mycket med.

  Kina säger alltså att utsläppen ska peaka 2030. Kina har alltså incitament att ha så höga koldioxidutsläpp som möjligt 2030. Ju högre de är desto lättare blir de att sänka.
  Var och en kan tänka ut vad detta innebär för kinesiska koldioxidutsläpp de närmaste 10 åren. En våldsam ökning m a o.
  Men detta är inte alls den enda källan till en enorm ökning. Eftersom världen och FN tycks mycket nöjda med detta ”löfte”, så finns det ingen som helst anledning för Indien m fl att inte agera likadant.
  Det innebär att vi förutom EU och USA, har en hel värld som har extremt starka incitament, att släppa ut så mycket koldioxid som möjligt fram till 2030.
  Vi pratar alltså inte bara om att Parisöverenskommelsen inte håller, snarare om en ökning av (mänsklig) koldioxidutsläpp som världen aldrig någonsin skådat.
  Eftersom De flesta klimatfanatiker inte förstår det här med incitament och hur en samhällsekonomi fungerar, så är de jätteglada över Kinas besked. Trots att Kina egentligen levererar ett undergångsbesked, ja om man är klimatreligiös och tror benhårt på koldioxidteorin.

 12. T Back

  Jag saknar ord för den fantastiska redogörelse av klimatreligionen som vi får oss till dels här. Helt underbart.

 13. Ingvar Krook

  Briljant skrivet!

 14. Rille

  En intressant förlängning är att ett helt nytt vokabulär breder ut sig i medierna, med klimat- som prefix.

  Det är gäller att ta klimatledarskap mot klimatgaser för att uppnå klimatneutralitet i klimatkampen och så vidare…

 15. Sören+G

  #14
  Och ”klimatutsläpp”. Vet inte hur man släpper ut klimat.
  Klimatanpassning betyder väl att man anpassar sig till rådande klimat. T.ex. tätar dörrar och fönster eller inte bygger sitt hus inom område som rikserar översvämning.
  De flesta nyord som har ”klimat” som förled är nonsensord.
  Klimatkamp är väl att försöka hålla sig kvar i ett bistert klimat.

 16. Benny+Wiktorsson

  https://www.youtube.com/watch?v=88GTUXvp-50&feature=share
  Enligt ovanstående film kommer alla stora religioner från samma myt. Vilket är att det är solen som är den allsmäktige som ger liv och välstånd och att mörkret kylan är Satan. Kan det då vara så att postmodernismen som mer och mer blir en typ av mjuk terrorism som vill förstöra samhället är den moderna Satan. Klimat alarmismen som förrädiskt liknar en religion helt enkelt är en av appocalypsens tentakler?

 17. Wille

  Intressant är också att titta på ”profeten” Björn Wiman (Kulturchef på DN) i samtal med fd ärkebiskop KG Hammar. Till en början är det ju svårt att hålla sig för skratt, men framåt slutet fastnar skrattet i halsen.. Det kan jag lova!

  https://youtu.be/nt04YeUsr-o

 18. torsten Vallin

  Jag jobbade 2004-05 som krönikör på ”Studio Ett ” i P1 och kallade klimatfrågan då för ”vårt eget islam”
  Dagens Nyheter är i dag som tidningen Dagen och Björn Wiman deras Lewi Pethrus .

 19. Ivar+Andersson

  Briljant skrivet! Jag kommer att fortsätta med att kalla de gröna fanatikerna (med röd insida) för klimathotsreligiösa.

 20. En i många stycken ’mitt i pricken’ beskrivning.
  ’Fredagsbönen’ med Gretister och hennes XR-vänner för tanken till Hitlerjugend och Koranskolor för unga. Klimatteologin har fascistiska förtecken, eftersom likriktning i media och ren censur av avvikande meningar är legio.

 21. Adepten

  Det finns ett gammalt visdomsord uttalat i ett av världslitteraturens förnämsta verk, där Hamlet säger till sin kloke och erfarne gamle vän Horatior ”Det finns mera mellan himmel och jord, Horatio, än filosofin någonsin har drömt om.” Vi går i vår dagliga gärning, där allt synes vara så enkelt och naturligt, kanske till och med enformigt. Då öppenbarar sig för våra ögon i verkligheten, något nytt oanat, något som vi inte kan förklara, med ord något u n d e r b a r t. Det fängslar vår uppmärksamhet. Kanske har vi endast ett ögonblick att ägnat däråt; men intrycket återkommer, det upptar våra tankar, väcker funderingar, lockar till studier, sporrar fantasin.
  Världen är underbarare än vi stundom kan tycka. Vad har icke naturen för många under att uppvisa? När vi studera den i enskildheterna och i det hela, betas vi icke då av förundran över delarnas fulländning och sambandet dem emellan? Naturen själv är ett mysterium.
  Likaså det mänskliga livet. Men vi kan komma det närmare om vi ser och jämför dess olika former. En mångfald typer framträda redan i levnadsvanor och kultur, skiljaktiga från varandra. Underbart verkar också ofta vad den mänskliga uppfinningsförmågan åstadkommer.
  Att se och jämföra är första steget till förståelse. Och förståelsen ökar glädjen över tillvaron. Glädjen över tillvaron får också väsentligt tillskott genom tekniken och konsten. Redan de gamle kände detta, och de uppställde för sig en rad storslagna konstverk såsom ”världens sju underverk”. Vad skulle man icke kunna tillägga i våra dagar! Vi levet i teknikens gyllene epok. Det är de stora uppfinningarnas tidevarv, likasom 1400- och 1500-talen var de stora upptäckternas.
  Oljan, gasen, kärnkraften, elektriciteten och motorismen har revolutionerat världen. Vi har fått helt andra förbindelser än våra förfäder och våra närmaste föregångare. Flyget öppnar oanade vidder, man har nu kunnat blicka in i stratosfärens och rymdens hemligheter.

  Avsikten med ovanstående är att väcka intresse och intresset underhålls framför allt genom omväxling. Då kan vår synkrets vidgas och vårt intresse sporras att gå vidare.
  Världen är stor och rik. Världen är underbar, det är så vi kan se den och förbättra den.
  Det var min syntes efter att ha läst ”Världen är underbar” utgiven av hemmets veckotidning 1936.

 22. Daniel+Wiklund

  Ibland är världen inte så underbar. Såg ett program igår om när vulkanen Mount Saint Helens i staten Washington fick ett våldsamt utbrott 1980. Vulkanutbrott kan vara vackra, men ska beskådas på avstånd.

 23. Simon

  Vulkanutbrott eller stå ut med Miljöpartiet i 2 år till det är frågan 😉

 24. Rille

  #17

  Vilken rappakalja, gode gud…. 🙂

 25. Lasse

  Svenska klimatomställningen bygger på biobränslen.
  Biobränsle är tveksamt säger alla insatta.
  ”Miljöaktivisterna protesterar mot att ägaren Vattenfall planerar att börja elda träpellets i pannan. Demonstranterna anser att det är sämre för klimatet än den fossilgas som används idag.” (Klotet)
  https://sverigesradio.se/avsnitt/1591411

  Det uppkommer alltid religiösa sekter efter ett tag!

 26. Lars-Eric Bjerke

  #25 Lasse
  ”Demonstranterna anser att det är sämre för klimatet än den fossilgas som används idag.”

  Åtalet mot Vattenfall verkar främst gälla utsläpp av kväveoxider. Mängden kväveoxider beror på förbränningstemperaturen och reningen. Sedan länge renar man rökgaserna från kväveoxider med urea eller AdBlue, som tillsatsen kallas för dieselbilar.

  Vad gäller biobränslen har det sedan länge varit en skillnad mellan miljöpartister i Sverige och i Europa, men nu verkar de svenska sakta närma sig Europa. Svante Axelsson, som är klimatsamordnare för ett fossilfritt Sverige, sa 2017- ”Det är hål i huvudet från miljöutskottet i Bryssel” att bromsa biodiesel och biobensin.

 27. Daniel+Wiklund

  Miljöpartister klarar vi oss utan. Svante A klarar vi oss ännu bättre utan.

 28. foliehatt

  Och alla regler och begränsningar gäller inte för överprästerna.

  https://www.nature.com/articles/d41586-020-03000-1

  Artikeln menar att s.k. klimatforskare flyger mer än andra forskare.

  Vem såg den komma?

 29. Lars Kamél

  Jag önskar inte skryta, men jag kom för många år sedan fram till att klimathotstron är en religion.
  Den började som en rimlig vetenskaplig hypotes, att koldioxidutsläpp leder till stora och huvudsakligen dåliga klimatförändringar. Det var länge sedan, 40-50 år sedan, eller mer.
  Hypotesen testades och allt mer tydde på att den är fel. Då övergick de som vill hålla fast vid den till pseudovetenskap. Vilket bland annat innebär att bortse från allt som talar emot hypotesen och bara se det lilla som talar för den.
  Sedan lämnade de troende pseudovetenskapen och utvecklade klimathotstron till en riktig religion, med profeter, dogmer, religiösa möten och allt annat som hör till en religion. Någon gud har religionen inte, men det behöver en religion inte ha.
  Det är värt att lägga märke till att den religionen tillskriver koldioxiden en del magiska egenskaper, som förmågan att smälta snö och is som alltid befinner sig under smältpunkten.

 30. Fredrik S

  Nu ska vi inte äta fisk, särskilt inte större sådana som makrill tonfisk etc.

  Dör de en naturlig död faller de till botten och kolet lagras i miljoner år.

  Men om de fångas till mat kommer kolet att släppas ut i atmosfären som co2 inom några dagar och detta har oväntad klimatpåverkan rapporterade TT förut idag.

  Hallelujah.

 31. foliehatt

  Fredrik – har du länk till originalartikeln? har letat ett tag utan att hitta….

 32. Carin S

  Spot on att klimathotande nått religiösa nivåer.
  Och som med alla religioner så kommer klimathotstron att dela upp sig i olika schatteringar där man kommer o ’tillbe’ tron på olika sätt o sedan vara i luven på varandra över att man gör det olika o felaktigt. Risk för klimathotsreligionskrig.
  Obs. Viss uns av ironi i ovan text.

 33. Fredrik S

  foliehatt #31

  Läste snabbt förut men hittade den igen i GP.

  https://www.gp.se/nyheter/sverige/stora-fiskar-har-oväntad-klimatpåverkan-1.36256983

  24 miljoner ton co2 per år om man inkluderar de stackars fiskebåtarna.

  Totalt släpper vi väl ut ca 40 miljarder ton per år så det är bäst att konsultera herren för goda råd.

 34. Karl Eider

  #30 Fredrik S

  Aha, då borde det också vara bra att kasta alla våra matrester i havet. De sjunker ned i djupet och binder massor av kol i evigheter. 🙂

 35. Fredrik S

  Carin S #32

  Tja, vad kan gå fel?

  De kommer snart fokusera på olika saker.

  http://twinandturbine.com/wp-content/uploads/2019/06/larsoncartoon.jpg

 36. Fredrik S

  Karl Eider #34

  Ja det är ju alldeles lysande, fast det skulle nog bränna torrt i skåpet hos många miljöpartister om de skulle börja fundera på det. Men det kanske inte gör så mycket?

 37. Ann+Löfving-Henriksson

  I morgon är Greta chefredaktör på DN. Hon ska leda arbetet med att arbeta fram en specialupplaga kring ”klimatet”. Naturligtvis förväntar läsarna sig att frågan blir allsidigt belyst.
  Visst borde just dagens inlägg passa utmärkt som underlag till en liten artikel i denna specialupplaga som är planerad att komma ut någon gång under november månad.
  Någon som skickar dagens tråd till den ordinarie chefredaktören?

 38. Fredrik S

  Ann Löfving-Henriksson

  Om man byter ut döda till co2 i nedanstående bibelcitat (Konung Saul ska ut i slag och är utan sin profet Samuel) så är det samma visa om igen.

  1) 1 Samuel 28:7

  “Then Saul told his officers, ‘Find me a woman who can talk to the spirits of the dead. I’ll go to her and find out what’s going to happen.’”

 39. tty

  #30-33

  ”Dör de en naturlig död faller de till botten och kolet lagras i miljoner år.”

  Nej, det gör den inte alls. Detta är rent nomsens och visar på en avgrundsdjup okunnighet hos ”klimatforskarna”.’

  Allt liv i djuphavet under den fotiska zonen lever på de döda organismer som singlar ned ovanifrån eftersom det inte finns någon primärproduktion. Allt äts upp och förvandlas till biomassa och så småningom till vatten och koldioxid, som till sist kommer upp till ytan igen i uppvällningsområden.

  Ett exempel. Vid dykningarna vid Titanic hittades inga som helst spår av några människor, utom ett par skor. Lädret är kromgarvat och därför giftigt. Allt annat var spårlöst borta.

  Ackumulation av organiskt material på havsbotten sker endast på syrefria bottnar där inget liv finns. I nutiden innebär det Svarta Havet och en del mindre områden på kontinentalsocklarna, t ex Östersjöns djuphålor. På grund av det ishusklimat som råder sedan 35 miljoner år är den termohalina cirkulationen så kraftig att det inte finns några döda bottnar i djuphaven.

  Det var annorlunda under forna tiders växthusklimat då tidvis stora delar av djuphavet var syrefria och stora mängder mörka skiffrar bildades. Våra svenska alunskiffrar är ett exempel, och just dessa skiffrar är ursprunget till den mesta oljan och naturgasen i världen.

  Om Sverige vill ”gå före” med sekvestrering av kol på havsbottnen kan vi dock lätt göra det. Sluta rena avloppsvattnet så kommer de syrefria bottnarna i Östersjön att breda ut sig och alltmera kol binds i bottensedimentet. Visserligen bara temporärt, för nästa istid kommer att skrapa bort alltihop.

  För den som vill se hur det går till live:

  https://www.youtube.com/watch?v=GiMsRUfz-Ic

 40. tty

  Här är förresten en karta över utbredningen av olika sedimenttyper på havsbottnen. Ser någon några områden med organiskt sediment?

  https://rwu.pressbooks.pub/app/uploads/sites/7/2017/01/figure12.6.1.png

 41. tty

  Förresten slår det mig att om det faktiskt vore så att döda tonfiskar, svärdfiskar, torskar etc blir liggande i miljoner år på bottnen så vore ju det ”klimatsmarta” istället att fiska ut de stora rovfiskarna. Det går ju nämligen åt åtskilliga kilo småfisk för att producera ett kilo rovfisk och små fiskar dör ju så småningom även om de inte blir uppätna. Utan stora rovfiskar ökar alltså den andel av primärproduktionen i havet som sjunker till botten.

  En tanke till. På botten under fiskodlingar samlas stora mängder organiskt avfall eftersom ”nedfallet” blir för stort för att försvinna på naturlig väg. Detta ses som ett allvarligt miljöproblem, men egentligen är fiskodlarna alltså klimathjältar.

 42. Daniel+Wiklund

  Vilka lektioner tty bjuder på. Tack för det.

 43. Christian H

  Jag kan bara instämma i lovorden till Gunnar Holmgren och Kurt Wahlstedt för deras belysande av klimathotsreligionen och hoppas verkligen att de bereds utrymme i ledande media, men tvivlar därpå. Hela cirkusen med kärnkraftsmotstånd, klimathot och coronahysteri menar jag är ett verk av globalistiska krafter, där några av världens absolut rikaste personer som Bill Gates, George Soros och Rockefellerklanen styr i bakgrunden. De har skaffat sig ett enormt inflytande över internationella organisationer som G20, EU, FN och hundratals andra organisationer som sorterar under dem. Man måste bli varse att de ser på problemen ur ett maktperspektiv och vill ha en värld med rädda, indoktrinerade och lättstyrda medborgare. För att uppnå det vill man skapa kaos och stödjer därför en mängd extrema organisationer. De går fram på bred front och har lyckats engagera större delen av västvärldens massmedia för sin sak. Lika illa är det med politikerskrået som oftast dansar efter maktens pipa. Många religiösa samfund har också lurats med på den djävulska planen. Nu har man också lyckats med att besudla vetenskapen i tron om att allt kan köpas för pengar. Dessa superrika och storhetsvansinniga personer är mycket farliga för
  hela mänskligheten och borde granskas ordentligt. Det är dessa odemokratiska personer och organisationer som utgör det verkliga hotet och inte ett inbillat klimathot eller en epidemi i form av covid-19.

 44. En annan

  Fstt vi tar de det från här.
  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/this-is-what-schwab-is-creating/

 45. Rolf Mellberg

  Angående transport av biomassa (som t ex döda fiskar) ner till djuphavet.

  IPCC använder ju modeller där mängden kol som årligen går ner i djuphavet – där det stannar i typ 1000 år innan det når ytan igen – är tämligen liten. Om det är korrekt så blir resultatet att keelingkurvan kommer att fortsätta uppåt väldigt kraftigt och väldigt länge om ustläppen fortsätter – det senare lär bli mycket svårt att förhindra trots politikers naiva tro.

  Men jag har vid upprepade tillfällen läst om rapporter där man hävdar att flödet nedåt har nu visat sig ”vara större än vi trodde”. Ett sådant exempel är att det finns väldiga mängder djur som vandrar upp mot ytan på natten och mumsar alger men de i gryningen vandrar det ner i mörkret och där lär många utsöndra kol/bajs och en del dö. Detta bidar då till ett ökat flöde av kol nedåt.

  Om IPCC har underskattat flödet nedåt – vilket de säkert gärna gör (för att framhäva sin egen betydelse i uppgiften att rädda planeten) – så kan man hoppas kanske att keelingkurven framöver konvergerar mot en lite lägre nivå än annars.

  Jag ser denna fråga om den näst viktigaste i hela klimatvetenskapen, distanserad enbart av klimatkänsligheten själv.

  Självklart handlar detta även om den s.k. Bern-modellen är en alltför pessimistik modell. Politiker utgår i vart fall på modeller som menar att utsläppt CO stannar mycket länge kvar i atmosfären vilket faktiskt kan vara en skev syn.

  Efter typ tusen år kommer kommer kolet upp igen som CO2 och bidrar till att dämpa kylan inför nästa istid säger jag som är ”lukewarmer”.

 46. Lars-Eric Bjerke

  #43 Christian H,
  ” Hela cirkusen med kärnkraftsmotstånd, klimathot och coronahysteri menar jag är ett verk av globalistiska krafter, där några av världens absolut rikaste personer som Bill Gates, George Soros och Rockefellerklanen styr i bakgrunden.”

  Man kan undra varför Bill Gates satsar så mycket kraft och pengar på sin reaktor TerraPower, på att arbeta förebyggande mot pandemier och att vaccinera de som inte själva har råd.

 47. Daniel+Wiklund

  Man kan undra varför det satsas så mycket pengar på att bekämpa koldioxiden. Så mycket på att bekämpa en klimatkris som inte finns. Där passar religionen bra in. Kyrkan har varit på på att skrämmas, att hota med helvetet för dom som syndar.

 48. Christian H

  #46 Lars-Eric Bjerke

  Angående Bill Gates och pandemier finns en hel del intressanta synpunkter av fil.dr. Jacob Nordangård på: http://pharos.stiftelsen-pharos.org/rockefeller-och-bill-gates/ , som tar upp varför Gates satsar på vaccinationer. På denna hemsida kan man klicka sig fram till ”The Global Reset – Tyrannernas plan för världen”, som visar att det finns en långsiktig plan för att störta demokratin och införa en toppstyrd global diktatur med total kontroll och övervakning av alla enligt kinesisk förebild.

  Jacob Nordangård håller också på med ett bokprojekt som behandlar ovanstående och som han söker medel till, se:
  http://pharos.stiftelsen-pharos.org/hjalp-till-att-finansiera-bokprojektet-den-globala-statskuppen/

  Detta projekt är väl värt att stödja!

 49. Ivar+Andersson

  #29 Lars
  ”Någon gud har religionen inte, men det behöver en religion inte ha” men klimathotsreligionen har koldioxid som djävulen som orsakar allt ont som krig, jordbävningar, meteoritnedslag och klimatvariationer.