Främlingar i verkligheten styr oss

lyxfallan

Bild @stegetefter

Klimatpolitiken saknar förståelse för proportioner och är likgiltig för kostnader. Vi matas med hur många nya gröna jobb som skapas med omställningen till något, som man enträget  kallar hållbart. Verkligheten är man betryggande avskärmad från.

Hela kalabaliken utgår från IPCC:s rapporter.

Antag för en kort sekund av vi blint tror på IPCC:s modeller. I AR5 anges att en temperaturkänslighet högre än TCR 3 gr är extremt osannolik. TCR anger modellberäknad temperatur för en dubblerad halt av CO2  jämfört med förindustriell atmosfärshalt. Ansätt förenklat denna till 300 ppm. Ökning med 300 ppm ger då 3 gr högre temp eller 3/300 = 0,01 grad/ppm. Detta är ingen ”fegräkning”, för kanske bara halva ökningen kommer från fossila källor och effekten av varje ökning är i verkligheten logaritmiskt avtagande. Årliga ökningen vid Mauna Loa är f.n. ca 2,5 ppm och Sveriges andel av detta är 1,1 promille eller 0,001 x 2,5 ppm =  0.0025 ppm/år. Med 80 år fram till sekelskiftet ger vårt bidrag till atmosfärshalten: 80 x 0,0025 = 0,2 ppm. Beräknad temperaturökning enligt IPCC TCR 3 gr blir då 0,01 gr/ppm x 0,2 ppm = ca 0,002 gr. Två tusendels grader till sekelskiftet om vi stänger Sverige i nästa vecka! Det är de proportionerna vi talar om som ska fixas med att helt stänga ner all  fossilenergi till för Sveriges ekonomi förödande  kostnader.

I den ekonomiska påverkan ligger det verkliga hotet.

EU:s långtidsbudget tillsammans med det tillfälliga återhämtningsinstrumentet Next Generation EU är det största stimulanspaket som någonsin finansierats via EU-budgeten. EU anslår totalt 1 800 miljarder euro för att bidra till att efter coronakrisen återuppbygga ett EU, som ska vara grönare och mer digitalt och resilient (hållbart.)  Lägg ihop det med en annan EU-ambition döpt till ”taxonomi”. Taxonomi ska göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar, skriver Finansdepartementet på sin hemsida. Vilka högre makter kan vi åkalla för att skydda oss mot detta? Vår basindustri är nog inte den som får EU-bidrag efter den modellen och sannolikheten att vi även här blir stora nettobetalare är ingen högoddsare. Senaste EU-hotet är att inte räkna vattenkraft som hållbar energi.  Som paradoxalt logiskt krumsprång vill man att naturgas skall räknas som hållbart. Bakgrunden till detta är lätt att förstå med vetskap om att Tyskland efter ett havererat Energiewende är starkt beroende av import av naturgas från Ryssland.  Det är enorma resurser man gör anspråk på att styra. Låter inte taxonomi otrevligt likt planekonomi? Som i alla experiment hittills lett till katastrof. En sak som ofta upprepas, och som är sann, är att vi är ett litet exportberoende land. Därför bör vi vara väldigt noggranna med vår konkurrenskraft. Det vill säga näringslivets och hela samhällets produktivitet är mycket viktig för välfärdens utveckling. Låt oss därför titta på det. Varje vara eller annan nyttighet som kräver mer  resurser för samma resultat innebär ju förlorad  produktivitet och konkurrenskraft.

Produktiviteten är en överlevnadsfaktor.

Tänk att du behöver gräva ett dike från A till B. Du kan anlita antingen en grävmaskin med en man vid spakarna eller 50 man med spadar. Färdigt dike är ju inte mer värt för att det gav  fler jobb. Trots att det blev koldioxidfritt.

Färdplaner för fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige går in en ny fas. Efter att de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft nu är överlämnande till regeringen är det bara en sak som återstår – att genomföra dem! Klippt från projektets hemsida i november 2020. En petitess förstås. Vi skjuter till miljarder så blir det nog bra.

Regeringens samordnare Svante Axelsson har fått ihop ’färdplaner’ från alla sektorer av näringsliv och samhälle. En nästan övertydlig illustration till den inledande meningen. Uppdraget borde kräva ett gediget CV med kvalificerad utbildning och erfarenhet från  industri, teknik och vetenskap. Hans CV är utbildad agronom och 16 år som generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. En politruk tillsatt med stort inflytande av Miljöpartiet är väl en gissning så god som någon.

Följer vi hans verksamhet ser vi två spår.

Det första spåret är att de tyngsta statliga bolagen, som ju opererar på en global marknad, blir verktyg för att visa hur vi har världens bästa klimatpolitik. Vattenfall har under politiskt inflytande tidigare slarvat bort i storleksordningen 200 miljarder. Nuonaffären, försäljningen av brunkolsverksamheten till underpris, nedskrivning av kärnkraft vid förtida avveckling och nu stänga nya Moorburg efter fem års drift. Helt statliga Vattenfall förskingrar tillgångar i politikens namn som vi medborgare gemensamt äger.

Hybrit som flaggskepp för koldioxidfritt stål och nu LKAB, som ska ställa om till koldioxidfri produktion av järnsvamp. Bara LKAB 400 miljarder i kostnader. Under 40 år fram till 2040 men malmfyndigheten beräknas ju vara slut 2035! De tänkte inte på det! Det är 40 gånger förra årets bokförda vinst. Det låter misstänkt säkert att miljardflödet från LKAB in till ägaren staten vänder riktning till ett nödvändigt statligt stöd med skattepengar.

Det andra spåret är att få med näringslivet på tåget.

Där har Axelsson fått näringslivsgrenarna att lämna in Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. En pressträff tidigare i år blev nästan tokrolig. Om det inte vore så allvarligt. De olika presentatörerna skruvade på sig och bekände sig till den rätta läran. Men de hade ett gemensamt – de sa att detta går att genomföra, men det kräver att det finns stabil tillgång till el av god kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Inga problem enligt Axelsson, vi kommer att bygga ut vindkraften ordentligt. Inga tråkiga motfrågor från pressen förstås.

Nu flyttar vi blicken till några områden som politiker över hela den industrialiserade världen talar om. Kvalificerade, välbetalda gröna jobb.

När den el vi behöver kräver mer arbete per producerad kilowattimme har vi förlorat i produktivitet. Vind, sol och vatten ska ge oss den el vi behöver. Ingen kärnkraft ryms inom begreppet hundra procent förnybart. Vattenfalls nya VD Anna Borg lämnade i radions lördagsintervju öppet för små modulreaktorer som en möjlighet på längre sikt, men nu är vindkraft det man investerar stort i. Intervjuaren frågade faktiskt ”men när det inte blåser då?” Svaret på det var att man behöver satsa på  lagring. Batterier och vätgas! Det ger säkert den stabila och billiga el som lovats näringslivet. VF har fått en VD med den rätta ideologin. Det måste väl finnas någon inom Vattenfall som vågar informera chefen om verkningsgraden i kedjan vindkraft till vätgas till el. Den dagen den sorgen när det blir uppenbart att vi gått vilse.

När SSAB producerar stål vars enda merit utöver dagens stål är koldioxidfri produktion, men till 30-50% högre kostnad, har vi förlorat i produktivitet. De behöver 15 TWh stabil el.

När LKAB lägger om till koldioxidfri produktion av järnsvamp med nästan samma slutprodukt till väsentligt högre kostnad, då har vi förlorat i produktivitet. De behöver 55 TWh stabil el.

När Cementa lägger om produktionen av cement till koldioxidfritt med CCS-teknik och kostnaden blir så mycket högre att man behöver garanti att all samhällsupphandling kräver just sådan betong, ja då har vi förlorat i produktivitet. Verksamheten på Gotland behöver stabil el. Där kör man pilotprojektet Fossilfritt Gotland med tanken att bli modell för resten av landet! Sveriges största batteri, som kan hyfsa effekttopparna lite grann. Men förutsättningen är pålitliga kablar  till fastlandet.

Dessa industriexempel behöver minst 80 TWh ny stabil el. Förnybar om det ska vara någon vits alls. Bara dessa alltså hälften av nuvarande elproduktion! De ger  30 till 100 procent dyrare produkter enligt bolagen själva. Om det finns en marknad där dyrare produkter vars enda fördel är koldioxidfritt tillverkade kan den bara vara politiskt degenererad med rejält högt pris på koldioxidutsläpp och handelshinder mot de länder(läs Kina, Indien, m.fl.) som struntar i Parisöverenskommelsen.

Klimat och energi är oskiljaktiga som siamesiska tvillingar. Precis som tillgång till energi varit en förutsättning för välfärdsutvecklingen i världen i två hundra år kommer den att fortsätta vara det. Att ideologi fått styra och fortsätter styra vår energiförsörjning kommer att få allvarliga konsekvenser. Nu ska allt elektrifieras. Vi producerar nu runt 165 TWh el med en allt osäkrare effektbalans. Vår totala energianvändning i landet inklusive el är nästan 400 TWh. Vi  borde kräva en trovärdig bild av hur framtiden är tänkt av politikerna. Nu pratar man om 100 TWh vindkraft som ska byggas. Vi lovar att de inte har en susning om vilken installerad effekt det kräver. Och ska man sedan ersätta resterande kärnkraft med enbart förnybar el, då är vi riktigt illa ute.

Bara elförsörjningen till LKAB och Hybrit behöver stabil el motsvarande vad nio reaktorer av storlek som Ringhals R3 producerar. Det ska lösas med vindkraft och energilagring med vätgas för att hantera intermittensen. Man drabbas av yrsel bara man tänker på hur de tänker. Verkningsgraden vindkraftsel till vätgaslager till el igen ligger i storleksordningen 15 %. Om man räknar in vindkraftens kapacitetsfaktor är vi på runt 5 %.

el fardplan

Klimatpolitiken baseras på dubbla vanföreställningar eller om man så vill hypoteser. Dels att mer koldioxid är så skadligt klimatpåverkande att den måste bort till varje pris. Dels att resten av världen kommer vara beredd att betala mer för samma vara för att den är koldioxidfritt tillverkad. Båda i grunden felaktiga.

Vår produktivitet och konkurrenskraft skadas allvarligt av den meningslösa jakten på koldioxid. Den kostar inte bara pengar. Den har redan gjort att vi förstört vår elförsörjning så att företagsetableringar uteblir och samhällsfunktioner inte kan byggas ut i vissa regioner. Det finns ingen insikt om att det saknas lika mycket ny el som dagens produktion bara för de visioner vi berört här om vi också räknar in elektrifieringen av vägtrafiken. Och det är värre än så, när båda Ringhalsreaktorerna räknas bort.

Sammanfattat måste detta få ett slut om vi ska fortsätta vara en industri- och kunskapsnation. Då kan inte främlingar i verkligheten få fortsätta att leda oss mot stupet.

Vi kämpar om ledartröjan på den vägen. Arma land.

Evert Andersson och Mats Kälvemark

Källor:

IPCC AR5
Global Carbon Atlas

Tyskland kommer att bli täckt av vindkraft – Klimatupplysningen

Elbalans: Smarta elmätare | KLIMATSANS

”Näringslivet behöver snabbare utbyggnad av svenska elnätet” – DN.SE

Hybrit – fossilfri stålproduktion övergår i Hybris – Klimatupplysningen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Benny N.

  Bra skrivet! Räddningen för Sveriges energiförsörjning vore att media upptäcker och börjar kommunicera om energibranschens egen Steve Jobs eller för all del Elon Musk. Men denna gång en riktig ingenjör med hög techprofil. Nämligen Kirk Sorensen. En oerhört kunnig och sansad person när det gäller tron på framtiden tack vare torium och saltsmältreaktorer. Denna långa genomgång (det finns andra, sök på Kirk Sorensen) med mycket kemi och politisk hisoria (är Isabella Lövin vår egen Nixon?) i början men med en slutkläm som ger rysningar och gör att man lutar sig tillbaka i soffan och utbrister ”så var det energiproblemet i världen löst de närmaste århundradena”. Hoppas några beslutsfattare kan förkovra sig inom energiområdet, vakna upp och ta till sig moderna och framtidsinriktade lösningar till skillnad mot de gamla och extremt ekonomi- och miljöförstörande solcells- och vindkraftkoncepten. Dessutom önskar man att media skulle bidra till att göra danska Seaborg med sina MSR till energibranschens eget Apple. Det är ironi att just ett danskt företag med unga människor har utvecklat en roadmap för framtidens energilösning!
  Kirk: https://www.youtube.com/watch?v=bbyr7jZOllI
  Seaborg: https://www.seaborg.co/

 2. Evert+Andersson

  #1 Benny N.
  För den intresserade är boken ”Super Fuel Thorium, the green energy source for the future” Richard Martin väl värd att läsa. Avhandlar också historien bakom att uranlinjen vann över torium.

 3. Benny N.

  #2 Tack för tipset! En extremt intressant teknik. Flibe heter Kirks företag som nu fått lite starkare muskler till utveckling tack vare finansiellt stöd och partners. https://flibe-energy.com/

 4. Staffan Carlson

  Detta är hur bra som helst, och det som gemene man inte får till sig för att gammelmedia inte vill ta in detta som exempelvis en ledare.
  Så hur når man ut?
  Ser inte att något politiskt parti riktigt tar uppfrågan.
  Alla går i PK fåran. Borde inte detta vara en kombination , M,SD, KD fråga för att verkligen ge människor i Sverige ett alternativ

 5. Lasse

  Tack Evert och Mats
  Verkligheten är utopins främsta fiende!
  Verkligheten är också modellhotarnas värsta fiende.
  Det är främst fördelar med ökad CO2 halt.
  https://notrickszone.com/2020/12/05/in-geological-terms-todays-atmospheric-co2-concentrations-are-still-uncomfortably-low/
  Det är svårt att finna nackdelar.
  https://notrickszone.com/2020/12/04/co2-has-to-be-suppressing-tropical-storms-if-co2-a-factor-in-their-formation-like-nasa-scientists-suggest/

 6. Benny N.

  Nu är det slut med allt! Gretas DN är ute. Jorden går under. Skräck och förödelse. Människor dör, planeten går under. Vi måste sluta. Sluta andas, sluta äta, sluta göra allt. Därför blir klimatet varmare.

  Surfa inte in på DN idag alla som vill behålla förståndet. Slutet är nära. Men inte för planeten utan för DN.

 7. Daniel Wiklund

  På Finansdepartementets hemsida från den 4/12 läser jag ”Svenska företag ligger generellt i framkant i klimat och miljöarbete. Genom taxonomin kommer fler investerare att få upp ögonen för svenska företag i som ligger långt fram i till en mer hållbar ekonomi”. Risken är stor att Sverige ligger så långt i framkant att ingen ser stupet. Ingen ser att taxametern tickar på med ljusets hastighet.

 8. Björn

  Man kan ju se AR5 som en bibel. Katolikernas tolkning av bibeln var den enda rätta, De som inte accepterade denna tolkning blev korrigerade av Inkvisitionen. Men att tro att man kan tvinga alla andra att tro samma sak, förändrades av Protestanterna. Detsamma är det med klimatläran i AR5, som inte kan delas av alla. Allt är inte svart eller vitt, men en nyans av dessa. Det som står i AR5 är alltså ingen absolut sanning. vilken aldrig kommer att uppnås. En del kan vara sant, men även en del av det som protestanterna framför kan vara sant. Detta är en tankeställare som alla berörda borde reflektera över.

 9. Peter+Stilbs

  Sverige leds av dårar. Hur har det blivit så här?

  Tack för ett excellent gästinlägg.

 10. Ivar+Andersson

  ”De olika presentatörerna skruvade på sig och bekände sig till den rätta läran. Men de hade ett gemensamt – de sa att detta går att genomföra, men det kräver att det finns stabil tillgång till el av god kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Inga problem enligt Axelsson, vi kommer att bygga ut vindkraften ordentligt.”
  Tillgången till el av god kvalitet krävde i somras att en kärnreaktor avställd för service fick återstartas tidigare än planerat och ett oljekraftverk fick vara startberett för att klara elförsörjningen mitt i sommaren när den väderberoende vindkraften underpresterade.
  EONs projekt Simris skulle demonstrera att sol, vind och ett batteri skulle försörja innevånarna med el. Idag när det blåser fungerar det men oftast är det importen från elnätet som förser abonnenterna med el. https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris

 11. T Back

  Hur kan vårt vackra land ha drabbats av denna vansinniga klimat- och energipolitik? Finns det ingen möjlighet för oss att komma ur detta vansinne?

 12. Rolf Mellberg

  Evert, Benny m.fl. angående HELT ny kärnkraft

  Ja Kirk Sorensen är verkligen en fantastisk evangelist för en framtida värld där energi finns i överflöd. Men hans inriktning (med Flibe Energy) som lär vara en fullfjädrad torium-breedande ”Lifter” (vill jag minnas) blir kanske inte den teknik som kommer att stå för genombrottet? Det finns kanske lite för många svåra utmaningar här? Även Seaborg Technology spänner bågen väldigt hårt, känner jag.

  Men jag undrar om ni läste vad jag skrev igår?
  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-371/#comment-391407

  Terrestrial Energy och Moltex ligger på shortlist i Estland. (tillsammans med två vattenkokare)
  Thorcon och Elysium har förenklat/begränsat utmaningarna på lite olika sätt.

  Men den största oron jag känner nu är att kring Kinas stora satsning är det påfallande tyst, varför?

  Det har ett projekt som ”bara går halva vägen”, kör med fast bränsle i triso-bollar men jenkarna har ett bolag som provar i stort sett samma sak:

  https://kairospower.com/technology/

 13. Fredrik S

  Tack för inlägget!

  Såhär ser elproduktionen ut 2:a advent i Sverige och landet med Energiwende.

  https://www.svk.se/drift-av-transmissionsnatet/kontrollrummet/

  https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/03.12.2020/06.12.2020/

 14. Jan

  #11 T Back

  Den hårda vägen som att bränt barn skyr elden. Det måste först handgripligen svida riktig rejält innan svenska folket begriper vart inslagen väg leder.

 15. Evert+Andersson

  #14 Jan
  Verkar det inte som att det börjar brännas lite nu. Man ser fler artiklar i tidningar som tar upp de misslyckanden som nu är så uppenbara att de inte kan förtigas.

  Verkar inte Energimyndigheten lite skärrat yrvaken när de går ut med tips till allmänheten hur man bör förbereda sig för ett längre elavbrott?

 16. Tege+Tornvall

  Till detta kommer eldriven vägtrafik samt snabbare tåg. Jag har översatt nuvarande totala bränsleförbrukning för Sveriges vägfordon till el och kommit till ca 15 TWh.

  Hur mycket mer el som höghastighetståg skulle kräva har jag ännu inte räknat på, men flera ostasiatiska projekt har lagts på is just för att de drar för mycket el.

  Då ökar de 80 TWh som Evert och Mats skriver om till minst 100 TWh. Varifrån? Hur? Till vilket pris?

 17. Evert+Andersson

  #12 Rolf Mellberg

  Självklart har vi det, men artikeln har inte fokus på vilken kärnkraft som är bäst och den var klar tidigare i veckan.
  Men ämnet förtjänar mer uppmärksamhet än det får. Johan Montelius genomgång för en tid sedan var givande läsning.

 18. Johan

  Hej
  Mycket belysande artikel! Jag är drygt 50 år och har funderat mycket på var begreppet LCA tog vägen? Livscykelanalys var ett riktigt modeord för drygt 20 år sen. Allt som producerades skulle mätas på detta sätt, vad hände med detta? Skulle inte tro att vindkraften klarar det testet så bra om alla kostnader räknas in, tex kostnader för nätanslutning. Ert exempel med produktiviteten belyser ytterligare hur avigt det blir: hur förflyttar man 50 pers till en arbetsplats? Hur mycket mer mat kräver 50 hårt arbetande grävare än en grävmaskinist? Är manuellt arbete egentligen fossilfritt? Listan på frågor blir lång

 19. Evert+Andersson

  #16 Tege Tornvall

  Det är lite svårt att räkna ut hur mycket som kommer att bli el av vår energianvändning, som totalt ligger runt 400 TWh exkl. förluster. Vi drog till med en fördubbling för det är det minst och det tänkte vi inkluderar elbilarna. Men mycket el kommer vi att behöva och det är knappast vind och sol som löser problemet.

 20. Lasse

  #13 Intressant om Tysk elmix.
  Det går att släcka ner Tyskarnas alla el verksamheter och bara se vilket CO2 avtryck elmixen har.
  Min 200
  Max 600
  Snitt ca 400 Gr CO2 per KWh

  Tänker på vettigheten av elbilar med den inladdningsmixen.
  2 KWh/mil ger ca 800 Gr per mil.

  ”De genomsnittliga utsläppen från nya bilar steg förra året till 118,5g CO2/km efter en stabil minskning under de senaste åren, enligt aktuella uppgifter. Enligt nuvarande regler får nya bilar i genomsnitt inte släppa ut mer än 95g/km år 2021.”
  Detta ger 950 Gr per mil vilket är nära medel av Tysk energimix och 2 KWh/ mil

  Tyska bilar får således endast laddas när det blåser!

  Därtill skall elbilarna utjämna den skillnad som de har mot bilar med fossila bränslen från start.

 21. Evert+Andersson

  #18

  Jag uttryckte mig lite vårdslöst i den här kommentaren. Faktaunderlaget finns med och fördubbling mot 2019 är dokumenterat. Intrycket blir ju fel. Däremot hur mycket av den totala energianvändningen som framöver kan bli el, måste vi uppskatta.

 22. Jan

  Varför kan vi inte lägga ner all gammal energikrävande industri? Den bransch som har låga utsläpp men ändå är mest lönsam och har de högsta lönerna är finansindustrin. Om vi enbart satsar på finansindustrin kan vi få låga utsläpp men ändå säkra ett välstånd i landet.

 23. Lasse

  Elsa avslöjar mer:
  https://www.youtube.com/watch?v=BddfNglybrQ

  Lite rundgång mellan IPCC och NGOs.
  Den ena utvärderar den andres forskning utan att tala om att det är samme forskare på två olika stolar: Granskaren och den granskade!

 24. Lars-Eric Bjerke

  #18 Johan,

  Vattenfall gör certifierade livscykelanalyser för alla sina slag av elproduktion.

  ”Jag är drygt 50 år och har funderat mycket på var begreppet LCA tog vägen?”

  https://group.vattenfall.com/se/siteassets/sverige/om-oss/hallbarhet/rapporter/lca-brochure-2018.pdf

 25. Klas Elwinger

  Om man tittar på svarta diagrammet i dagens DN så har koldioxidhalten i atmosfären under senaste århundrandet skuttat från ca 275 ppm till drygt 400 ppm, nästan 50% ökning jämfört med vad man som mest konstaterat om vi går 800 000 år bakåt i tiden. Hur förklarar ni det?

 26. Johan

  #24
  Lars Erik
  Tack för ditt svar!

 27. Daniel Wiklund

  Vattenfall ska nog prata med små bokstäver om hållbarhet, med tanke på deras historia. Elsa W kan ju påminna dom. Men kanske taxonomin kan rädda hållbarheten.

 28. Lars-Eric Bjerke

  Evert A och Mats K,

  ”Verkningsgraden vindkraftsel till vätgaslager till el igen ligger i storleksordningen 15 %.”

  Enligt nedanstående examensarbete från Lunds Universitet är vätgasens RTE, Round Trip Efficiency, d.v.s. verkningsgraden för el till el mellan 30 % och 50 % beroende på vilken teknik som används.

  https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8907926&fileOId=8908328

 29. Daniel Wiklund

  # 25 Klas E. I boken ”Det ofullkomliga djuret” (Göran Burenholt) läser jag att för 300-8 miljoner år sedan var det 1000 till 6000 i atmosfären. De geologiska perioderna Trias, Jura och Krita är kända för omfattande vegetation. Under den senaste istiden var det 190. För 8000 år sedan var det 260, det medförde plus 7-8 grader C. Omkring 1750 var det 280, fast det blev tvågrader kallare. Omkring 1910 var det 300, blev 0,1 grader varmare. Göran Burenholt drar slutsatsen att sambandet mellan koncentrationen koldioxid i atmosfären och klimat inte har nåt tydligt samband.

 30. Lasse

  #25 Klas Elwinger
  Förklaringen ligger nog i DN inte utanför.
  De publicerar inget annat än det som förstärker tron på vår påverkan på klimatet och den förmåga vi vill ha att förändra utvecklingen. Speciellt inte med dagens chefredaktör!
  Denna rapport:(https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/34/1/jcliD200257.xml)
  kommer du aldrig få se i DN.
  (Tidiga uppvärmningen av Arktis (ETCW) 1921-1950 jämförs med dagens
  ”Average annual global solar radiation in the Russian Arctic during the ETCW was slightly greater than in the period 1964–90 (by about 1–2 W·m−2) and was markedly greater than in the period 2001–19 (by about 16 W·m−2).”

 31. Evert+Andersson

  #28 Lars-Erik Bjerke

  Vi utgår från inlägget 2020-11-24 av professor Fritz Vahrenholt här på bloggen. Han räknar på hela kedjan vindkraftsel till el via vätgaslagring. Och kommer fram till 15,6 %. Se länken.

 32. mattias

  #18, 24
  Problemet med Vattenfalls LCA är väl att ingen verkar bry sig – om man redan har bestämt sig för att kärnkraft är dåligt. Vindkraft har högst CO2 g/kWh: https://www.vattenfall.se/foretag/miljo/vara-energislag/elens-ursprung/

 33. Rolf Mellberg

  Hej alla glada! Jag skrev just ett mail till Linköpings kommun. Ni får gärna plagiera detta och bränna iväg till landets övriga kommuner”

  Hej,
  Mot bakgrund av att ännu en kärnkraftsreaktor snart stoppas, mer otillförlitlig vindkraft byggs ut av våra inkompetenta politiker, mer ström kommer att gå åt då landets befolkning snabbt växer och fler och fler el-bilar behöver laddas så dyker det upp en ”Prepping-fråga”.
  Det är ju uppenbart att vi måste räkna med en osäker leverans av el framöver.

  Vilken beredskap har kommunen vad gäller:

  1) Laddstationer för telefoner (och andra apparater) Detta är ju faktiskt en fråga avssende viktig samhälssäkerhet.

  2) Beredskap för att kunna laga mat över eldstäder i parker eller grönområden. Man kan ju ta med kastrull och ingredienser och sätta dessa över elden på gammalt mysigt sätt.

  V.v. lämna besked i fallet telefonladdning annars får ni bara nya mail.
  Med vänlig hälsning,

  Namn Namnson

 34. Mats Kälvemark

  #25 Klas Elwinger
  Att förindustriell nivå för atmosfärens CO2-halt var ca 280 ppm upprepas som ett mantra i kyrkan. Kanske borde den bilden nyanseras lite grand? Jag rekommenderar att läsa Johan Montelius blogginlägg:
  https://klimatupplysningen.se/280-ppm-sa-sakert-som-amen-kyrkan/. Hur som helt får vi utgå från att det är en reell ökning från ca 280 ppm till dagens ca 410 ppm. Enligt IPCC AR4 så är i kolcykeln de årliga fossila utsläppen ca 4% av de totala CO2-utsläppen. Resten, ca 96%, kommer från land och hav. IPCC konstaterar också (AR4) att osäkerheten för de 96% är +/- 20%, dvs absolutbeloppet för osäkerheten är nästan 5 gånger större än för de totala fossila utsläppen, som vi relativt sett känner noga. Man måste ha dessa proportioner i minnet och att vi inte ensidigt kan säga att hela ökningen beror på människan och fossila utsläpp. Troligtvis handlar det om kanske 50%?
  Men osäkerheten är stor. Det väsentliga är dock att konstatera att klimatkänsligheten för CO2 har nedgraderats över tid, att effekten av varje nytt tillskott är logaritmiskt avtagande och att det inte finns någon tendens till acceleration av den pågående temperaturökningen (f.n. ca 0,15 gr/decennium) eller ökningen i havsnivå (ca 2 mm/år). Vi har alltså gott om tid att anpassa oss till klimatförbättringen. Motsvarande förändringar har skett många gånger tidigare i jordens historia, senast under 1930-talet. Alla dessa tidigare värmningar har skett utan påverkan av CO2 inklusive alla 5 värmeperioder med mellanliggande nedisningar under de gångna 400.000 åren. Från bl.a. isborrkärnorna är det också ställt bortom allt rimligt tvivel att det är temperaturen som driver CO2-halten, inte tvärtom som charlatanerna med Al Gore i spetsen hävdade och fick norskt fredspris för.

 35. Lars-Eric Bjerke

  #31 Evert Andersson,
  ”Vi utgår från inlägget 2020-11-24 av professor Fritz Vahrenholt här på bloggen. Han räknar på hela kedjan vindkraftsel till el via vätgaslagring. Och kommer fram till 15,6 %. ”

  Här är en annan referens som anger RTE till 46 %.

  ”Storage Efficiency Considerations of the Hybrid System
  The round trip efficiency of energy storage in batteries as shown in Table 10.3 is in the range between 70% and 95%, while in the case of a hydrogen system using a 350 bar compressed gas storage, one can expect a round trip efficiency of only 47% [2]. If one allows for the use of heat released during the conversion of hydrogen back to electricity in a fuel cell on site, the overall energy efficiency can be increased to 66% [2].”

  https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/round-trip-efficiency

 36. Evert+Andersson

  #33 Rolf Mellberg
  Energimyndigheten ser ut att till slut förstå vad de varit med om att ställa till. Tips till allmänheten att förbereda sig på längre elavbrott. http://www.energimyndigheten.se/elavbrott

  Håller med om att fråga politikerna i ansvarsställning vad de har för plan.

 37. Mats Kälvemark

  #25 Klas Elwinger
  Tillägg till #34.
  Klimatförbättringen går med all mått mätt så långsamt att vi har väldigt gott om tid för anpassningen om den ens behövs! Den viktigaste slutsatsen är att vi därmed inte behöver belasta den globala ekonomin med alla idiotiska klimatåtgärder som nu är på väg att fullständigt erodera den globala ekonomin med tusentals miljarder kronor varje år i onödan. Enbart för Sverige visar beräkningar på kostnader om 20000 miljarder kronor fram till år 2100. En extra statsbudget var fjärde år!

 38. Lars-Eric Bjerke

  #31 Evert Andersson,
  ”Vi utgår från inlägget 2020-11-24 av professor Fritz Vahrenholt här på bloggen. Han räknar på hela kedjan vindkraftsel till el via vätgaslagring. Och kommer fram till 15,6 %. Se länken.”

  Jag läste inlägget. Han skriver också- ”Hela omvandlingskedjan genererar en förlust på 2/3 av den använda elen. ” d.v.s. 33 % verkningsgrad. I inlägget verkar det finnas en felöversättning.

  I inlägget räknar han också med att verkningsgraden hos 5 MW vindturbiner är 25 %. I landbaserade lägen i Sverige är verkningsgraden för denna storlek av turbiner över 40 %.

 39. Daniel Wiklund

  Energimyndigheten delar tips om hur man ska göra när det blir elavbrott. Vilket skämt. Kan man inte få bidrag också. Dom är ju väldigt generösa ibland. Man kan väl säga att man ska göra grön omställning, då borde man få bidrag.

 40. Daniel Wiklund

  När det blir elavbrott kan jag väl be om extra bidrag för att cykla. Kanske till en ny grön cykel. Slår då två flugor i en smäll. Får bättre kondition och håller mig varm samtidigt.

 41. Rolf Mellberg

  #17 Evert
  Benny
  m.f. kärnkraftsintresserade

  Jag kollade på Facebook om det fanns någon grupp för ”4gen kärnkraft”, vilket det inte fanns.

  Det här är så pass komplicerat och kompetenskrävande fält så jag tycker att ett särskilt forum skulle sitta fint. Jag kan nog mata in en hel del nu när det är mörka tider i alla fall.

  Men nu har Facebook fått mothugg av en uppstickare som jag gärna vill gynna

  MeWe!!

  Vad säger ni, ska vi dra igång en ”4gen Kärnkraft” grupp där? Det blir nog mest Molten Salt i så fall men det finns nu en del SMR som bygger på vatten och ett par projekt med gaskylning också.

  https://www.youtube.com/watch?v=AoYC4ogezE4&t=22s

 42. Lars-Eric Bjerke

  #41 Rolf Mellberg,

  Den äldsta och kunnigaste av kärnkraftgrupper är Miljövänner för kärnkraft. Hans Blix var ordförande där på 80-talet.

  https://www.mfk.nu/

 43. Daniel Wiklund

  Med MP i regeringen så är snart kärnkraften ett minne blott. MP har varit bra på att, trots att dom balanserar på fyraprocentgränsen, få igenom sin energi och klimatpolitik. Som ju är direkt skadlig för Sverige.

 44. Rolf Mellberg

  #42 Lars-Eric

  Jo jag känner till detta, var i kontakt med någon där (nyfrälst inom Molten Salt som jag var) men mötte en ”trött” attityd hos någon där och ointresse inför något radikalt nytt – 4gen.

  Ser nog att en ”social grupp” med ett halvdussin bidragsgivare, initialt, men fler och fler läsare efterhand. Typ Facebook men alltså i stället med deras konkurrent som verktyg.

  Att det nu börjar röra på sig i Estland, Danmark och Polen gör att jag finner tiden mogen. Finland har ju ”alltid” varit p.g.

  Notera att FaceBook kränker alla användares integritet, MeWe vill bara mycket bättre.

 45. Klas Elwinger

  # 29 Daniel Wiklund
  Tack för bra svar, men en fråga till. 1000-6000 ppm atmosfärs CO2? För någon tid sedan läste jag här på bloggen att halten av ppm i atmosfären nu närmade sig mättnad varför det mesta av dagens utsläpp absorberas av haven. Finns det någon sådan gräns?

 46. Björn

  Lars-Eric Bjerke [28]; I länken nedan finns ett rätt bra examensarbete om bränsleceller och vätgas. Något för alla att läsa i dessa tider.

  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/31072/Lupala_Toni.pdf?sequence=1

 47. Lars-Eric Bjerke

  #45 Klas Elwinger
  ”halten av ppm i atmosfären nu närmade sig mättnad”

  För 4 miljarder år sedan bestod atmosfären bara av koldioxid och en del vattenånga. Det finns ingen begränsning i atmosfären.

 48. Lars-Eric Bjerke

  #45 Klas Elwinger,

  Om däremot koldioxidutsläppen begränsas till omkring dagens nivå finns det modeller (Roy Spencer), som säger att haven kommer att absorbera så mycket koldioxid att halten i atmosfären stannar vid ca 550 ppm.
  http://www.drroyspencer.com/2019/04/a-simple-model-of-the-atmospheric-co2-budget/

 49. BD-Nille

  #38 mfl
  Med verkningsgrad för vindkraftverk menar ni rimligen kapacitetsfaktor.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapacitetsfaktor

 50. Daniel Wiklund

  Citerar Kary Mullis igen ”Vi utvecklades här och vi utvecklades mitt i en del riktigt allvarliga klimatförändringar. De var så allvarliga att vi fortfarande, miljontals år och utrotningar senare, kan se effekterna av förändringarna och sätta namn som karbonperioden och kritperioden på de helt olika klimatepokerna därför att de var helt olika varandra. Det finns ingen anledning att tro att allt kommer att förbli likadant nu, med eller utan oss. Jorden är ett massivt föremål som majestätiskt seglar runt solsystemet påverkat av solens och planeternas och deras månars gravitation. De får en smäll då och då från lösdrivare som Shoemakers-Levyvandalerna, som Jupiter fick påhälsningar av förra året. Den är underställd månens dragningskraft och svarar med tidvattnet. Den vänder sin jonosfär mot solvinden och känner Jupiters kraftiga gravitation som drar lite i den. Men den håller. Den viker sig inte för människor eller myror. Jordens temperatur beror på formen och storleken hos den bana som den följer runt solen, på vinkeln som dess axel lutar i mot banan, dagens längd, det radioaktiva sönderfaller och den residuala gravitationsvärmen djupt nere under skorpan och grundämnena som fanns här från början och gud vet vad därutöver, men inte på oss”.

 51. Rolf Mellberg

  #45 Klas

  Du blandar i hop det.

  CO2 går mot en hög grad av strålningsmässig mättnad. Den gasen har nästan uppnått sin maximala förmåga att fånga upp IR-strålning (med marken som källa) och sända ut den igen. Mer CO2 ger föga ytterligare effekt till skillnad om jorden hade haft mycket låg halt – och om det då även hade haft låg nivå av H2O-ånga. I sådant tänkt fall hade CO2 haft en mycket kraftigare växthuseffekt.

  Fysikaliskt finns knappt någon gräns för hur mycket CO2 atmosfären kan tänkas innehålla, ingen mättnad där. I praktiken har vi heller ingen gräns för hur mycket haven kan absorbera då haven rymmer ca 40 ggr mer av CO2 än atmosfären.

 52. Rolf Mellberg

  #48 Lars-Eric

  Nja… jag tolkar Roys mycket intressanta utspel lite annorlunda.

  Här har hundratals (om det räcker?) forskare hållit på i decennier för att försöka förstå hur CO2 vandrar på planeten – involverande en herrans massa processer – och de påstår att denna gas kommer att stanna kvar i flera hundra år innan den till slut (främst) lägger sig nere i havens djup. (Bern-modellen kan man väl kalla det för)

  Men Roy har som ren amatör på detta området ”vridit ihop” en busenkel ekvation och fått den modellen att följa keelingkurvan. (utan att egentligen säga någon om hur flödena går) Ur det kan man tro – men inte veta – att CO2 konvergerar på en ofarligt låg nivå.

  Hans modell innebär att efter en utsläppt puls ”försvinner” 2.3% varje år vilket innebär att 90% har vandrat bort på ca 100 år.

  Har någon alarmistiskt sinnad forskare försökt påvisa att Roy har fel?

 53. Lars i Huddinge

  #50 Daniel W
  Den där av Mullis var bra. Jag har kopierat den och ska försöka memorera den för att kunna vidarebefordra sitatet vid lämpligt tillfälle, tack.

 54. Klas Elwinger

  # 34 Mats Kälvemark m.fl.
  Om det är ”ställt bortom allt rimligt tvivel att det är temperaturen som driver CO2-halten, inte tvärtom” vad är det då vi håller på med? Varför vet/tror inte IPCC det? Ingen människa kan ju tro att de medvetet bedrar hela världen. I stället för att vara en ”klubb för inbördes beundran” (missförstå mig rätt) så måste ni ju nå ut med era breda kunskaper till gemene man.
  Ni måste koncentrera er på att hitta vägar för det.
  Tack för alla utförliga svar, det uppskattas. Jag ska kolla referenserna, kanske jag kommer förstå något mer.

 55. Lars-Eric Bjerke

  #50 Daniel Wiklund,
  ”Jordens temperatur beror på formen och storleken hos den bana som den följer runt solen….. och gud vet vad därutöver, men inte på oss.”

  Vi människor har numera verktyg att påverka mycket. Ett fullskaligt kärnvapenkrig t.ex. beräknas sänka temperaturen med 8 C under 4-5 år.
  https://globalchallenges.org/sv/global-risks/weapons-of-mass-destruction/nuclear-warfare/

 56. Benny N.

  #41 Rolf
  Ja, det behövs enormt mycket information och pedagogik kring modern och jämförelsevis miljöanpassad energiförsörjning och särskilt, 4Gen, molten salt, torium osv. Ska kolla MeWe (nytt för mig) men jag är så klart med.

 57. Daniel Wiklund

  # 55 Lars-Eric B Oj, det glömde Kary Mullis. Att vi kan påverka temperaturen genom att starta ett kärnvapenkrig. Det är klart, ett verktyg för att domedagen ska komma snabbt. Men Kary Mullis skrev också ”Den rätta inställningen för människor är att vara glada att de lever och ödmjuka inför all väldighet och ta en öl. Spänn av. Välkommen till jorden. Det är lite förvirrande till att börja med. Det är därför du måste komma tillbaka gång på gång innan du lär dig att njuta av ett liv här. Himlen ramlar inte ner”. Väldigt kloka tankar. Han lever tyvärr inte, avled ifjol 75 år gammal. Men hans geniala uppfinning PCR kommer att leva länge. Det behövs fler av hans kaliber.

 58. J T

  #18 24 32

  LCA lever och frodas.

  Dock, ett stort problem är att det (ännu) inte är praxis inom LCA att ta hänsyn till elkvalitet. Man räknar som om andelen intermittent elproduktion är så liten att det befintliga elsystemet är opåverkat – kWh som kWh. En vind- och sol-kWh antas alltid i alla händelser vara precis lika funktionellt användbar som en vatten- gas- eller kärnkrafts-kWh. Alltså har man (hittills) i LCA bortsett från energilagringsbehov, frekvensstabiliseringsbehov, för svensk del import av fossilel vid underproduktion, påtvingad strypning av elproduktion med lägre CO2utsläpp/kWh (vatten och kärnkraft) vid överproduktion, sekundära effekter av kraftigt fluktuerande elpris, risk för elbrist, mm mm.

  Detta gäller även Vattenfalls egna (miljövarudeklarations-)certifierade LCA studier.

  Tar man hänsyn vad som krävs för att hantera intermittent elproduktion och leverera samma funktion (elenergi) med samma kvalitet är det dock givet att vind och sol släpper ut ännu mer CO2/kWh än hittills gjorda LCA studier visar. Jag har dock inte sett någon studie som seriöst räknat med allt detta ut som ger en indikation på hur mycket mer.

  ”Vindkraft har högst CO2/kWh”. Solpaneler genererar mer CO2 utsläpp än vind enligt (bla) Vattenfalls LCA på sina egna solpaneler (55 g/kWh 2018) som de tycker vi ska köpa ”för klimatets skull”.
  Om de verkligen brydde sig om klimatet borde de både sälja och lobba hårt för kärnkraft som de själva räknat ut i sin LCA bara ger 4g CO2/kWh?

  Vattenfall skriver vilseledande på sidan med diagrammen du länkade https://www.vattenfall.se/foretag/miljo/vara-energislag/elens-ursprung/
  ”All elproduktion ger viss miljöpåverkan och i diagrammen nedan redovisar vi de utsläpp av koldioxid (CO2) och högaktivt avfall (mängden utbränt radioaktivt kärnbränsleavfall) som kommer från vår elproduktion.”
  De blandar ihop avfall och emission. Emission är definitionsmässigt utsläpp till naturen som kan ge upphov till miljöproblem men avfall är något vi hanterar inom tekniska avfallshanteringssystem. Dvs avfall är definitionsmässigt (inte minst inom LCA metodik) inte ett miljöproblem utan en rent teknisk fråga. Om vi hade slängt ut det högaktiva bränslet direkt i naturen hade det varit en miljöfarlig emission, men det gör vi ju inte.
  Det som är relevant här är om avfallshanteringen ger upphov till miljöfarliga emissioner vilka i fallet förvar av högaktivt bränsle samt slutförvar är mycket låga enligt Vattenfalls egna beräkningar. CO2 emissioner från all kärnbränsleavfallshantering är ju också inräknat i diagrammet de visar om CO2utsläpp/kWh.

 59. Mats

  Hej

  Där är en sak med TCR-scenariet som jag funderat över och som berörs i artikeln och som jag hoppas någon kan reda ut åt mig.
  SPM AR-5, sid 29 står att ökningen antas vara 1%/år. Om dagens koncentration ligger på sisådär 415 PPM så ger det en ökning i år på 4,15 PPM. Som påpekas så ligger ökningstakten enl Manoa Loa-mätningarna just nu på ungefär 2,5 PPM/år. (Glidande medelvärde?)
  Det är en rejäl bit under. Om 70 år skulle man uppnått en fördubbling till ca 830 PPM. 1% ökning under det ”69:e” året skulle motsvara strax över 8 PPM om man ska tro TCR-scenariet. Har jag fullständigt missuppfattat hela scenariet eller är det helt enkelt så att det verkar vara
  ”ytterst osannolikt – mycket troligt”?

  Med vänlig hälsning, Mats, Växjö

 60. Lars Cornell

  Hej Mats #59. Jag uppskattar att du tar upp det här ämnet eftersom det också är en av mina käpphästar.

  Med TCR-scenariet menar du förmodligen RCP-scenariet som innefattar hur ökningen av koldioxid ser ut.

  De två RCP som kan inträffa är RCP4,5 och RCP6,0 som innebär att koldioxidhalten ökar från nu ca 0,04 procent till ca 0,055 procent år 2100.

  RCP2,6 och RCP8,5 är inte några riktiga scenario eftersom de inte kan inträffa. De fysiska förutsättningarna saknas. De är räkneexempel som är intressanta för klimatmodellerare och datorprogrammerare för att kolla att datorernas program inte löper amok med extremvärden.

  TCR beskriver koldioxidens styrka som växthusgas efter ca 100 år. I AR5 anges den till 1,6 som medianvärde vilket innebär att jordens temperatur kommer att öka med 1.6 grader vid en fördubbling av koldioxidhalten.

  T står för Transient med ett ungefär 100-årigt perspektiv. Multiplicerar vi TCR=1,6 med koldioxid 0,055 procent får vi en temperaturuppgång med ca en grad till år 2100.

  Det finns också ECR där E står för Equilibrium (jämvikt) Climate Response. Det har en tids-horrisont på 1000 år och är akademiskt eftersom det inte kommer att inträffa. På så lång tid kommer fler händelser (små istider och små värmeperioder) som ändrar förutsättningarna.

  IPCC-AR5 är för mig vetenskap som den var år 2013. SPM är för mig inte detsamma som vetenskap eftersom det dokumentet författats av IPCCs politiska grupp. SMP sammanfaller ej helt med AR5. Vi som söker bättre vetande skall därför inte läsa SPM.
  https://www.swebbtv.se/blogg/760-klimatet-var-tids-nya-religion-inledning-med-elsa-widding-i-swebbtv-embedded

  Inför ”Parisavtalet” skrevs av IPCCs politiska grupp ett särskilt underlag, SR15 tror jag det heter. Det sammanfaller inte med AR5. Med nuvarande utveckling når vi nämligen inte upp till två grader även om vi fortsätter som nu. Det är givetvis ett dilemma för Rockström och andra alarmister. Därför förvanskade de fakta och skrev SR15 för att vara tillräckligt alarmistiskt för att kunna motivera Parisavtalet.

  ”Det är en rejäl bit under. Om 70 år skulle man uppnått en fördubbling till ca 830 PPM.”
  NEJ! Ökningstakten är inte linjär. Med mer koldioxid i atmosfären ökar strömningen till hav och fotosyntensen ökar strömning till växtlighet både på land och i hav. Det innebär att en ny jämvikt uppstår. Om var den jämvikten finns råder delade meningar. Man någonstans i området 0,06 till 0,08 procent tycks det vara.

  ”830 ppm” kommer därför inte att uppnås även om vi fortsätter som nu. Men det bör vi inte göra fast av andra skäl = omtanke om jordens resurser.

 61. Simon

  Här är man bortrest en dag och så kommer det så klockrena artiklar under tiden. Tack! Det finns inte så mycket att tillägga här tycker jag. Det var verkligen huvudet på spiken.

 62. Rolf Mellberg

  #54 Klas

  Det finns en långdragen och återkommande diskussion här på bloggen om huruvida människan är huvudsaklig orsak till CO2-haltens ökning eller om det kan ha naturliga orsaker.

  Paleodata visar tydligt att förr i tiden var det temperaturfärängdringar som orsakade CO2-ändringar genom avgasning och upptag från/till haven. Det innebär att om andra orsaker än CO2-ökning har förorsakat senare tids uppvärmning så kan en viss netto-avgasning kunnat ske från haven upp i atmosfären. Skulle därför kunna vara en viss (betydande?) faktor.

  Det är krångligt detta med att CO2 vandrar fram och tillbaka mellan biosfären (olika subflöden med olika tidskonstanter) och till och från haven där ythaven byter CO2 med kort tidskonstant mot atmosfären medan djuphaven har mycket lång tidskonstant. (flera hundra år)

  Min syn (och nästan alla proffessionella inom klimatiologi dela den) är att sedan ca 1950 är människan allt mer dominerande orsak till ökad CO2-halt.

  Det finns bra data som stödjer min syn men jag kan inte dessa på rak arm. Tyvärr råder inte någon samsyn hör bland kommentatorer här i denna fråga.
  Undrar vad (eller om) Lennart Bengtsson skriver i sin bok om detta? ”Vad händer med klimatet”.

 63. Klas E

  Trodde jag sagt punkt för egen del, men kan inte låta bli att återge del av synpunkter jag fick av en politiskt engagerad och klok god vän som jag bad läsa igenom artikeln.

  ”…….Mycket förkortningar och teknik som jag inte begriper, …… De måste vara mer pedagogiska om de ska lyckas övertyga folk. Eller menar man att endast människor med teknisk utbildning ska ha insyn i och avgöra dessa frågor…..”

 64. Ivar+Andersson

  #49 BD-Nille
  Det blir inte mer el för att det korrekta ordet kapacitetsfaktor.
  Sol- och vindkraftens effekt i Tyskland var mindre än 10% av märkeffekten under 226 timmar under november dvs 31,5% av tiden.
  https://klimatsans.com/2020/12/02/tysk-el-november-2020/

 65. Anders Rasmusson

  Se även figur 6.1 i IPCC’s ”Carbon and Other Biogeochemical Cycles. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change” :
  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter06_FINAL.pdf

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

 66. Lars-Eric Bjerke

  #59 Mats och #60 Lars Cornell

  Om man vill ange ett värde för TCR, d.v.s. den aktuella temperaturökningen då koldioxidhalten har fördubblats måste man också ange hastigheten hos ökningen av CO2 koncentrationen. Om koncentrationen ökar snabbt t.ex. med 1 % per år blir TRC lägre än om man t.ex. skulle angett 0,01 % per år. Men minskande takt närmar sig TCR jämviktsklimatkänsligheten.

 67. Lars Cornell

  #66 Bjerke. Det kanske är rätt men det är inte självklart och lätt att förstå.

 68. Lars-Eric Bjerke

  #67 Lars Cornell

  Så här står det i AR5 WG1 SPM sid 16:

  ”The transient climate response quantifies the response of the climate system to an increasing radiative forcing on a decadal to century timescale. It is defined as the change in global mean surface temperature at the time when the atmospheric CO2 concentration has doubled in a scenario of concentration increasing at 1% per year. The transient climate response is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C. {Box 12.2}”

 69. Daniel Wiklund

  Så här skrev Kary Mullis (1997) ”De som håller på med den globala uppvärmningen-klimatsimuleringsprogrammerarna, de som gör modeller för den så kallade generella cirkulationen, datorknuttarna som knappt går utomhus ens när det är vackert-konstruerar programmen åt sina chefer på IPCC. De förutspår att den globala uppvärmningen är på väg och att det beror på våra utsläpp. De gör det för att vi ska fortsätta att oroa oss för vår roll i det hela. Är vi inte oroliga och inte heller har dåligt samvete vill vi kanske inte betala deras löner. Så enkelt är det”.

 70. Mats

  Hej Lars #60, Lars-Eric #66, 67, 68

  Jag får tacka för svaret #60 och jag har läst 66-68.

  Vad gäller TCR i SPM5 sid 29 så nämns i #68 en 1% årlig ökning.
  Som jag förstår det; 1,01**70= ca 2 (en dubblering). Alltså ökar värdet, i PPM, av 1% från år till år.
  Skulle man börja räkna på TCR-scenariet från idag skulle det år 1 ge en ökning på 4,1 vilket ≠ 2,5 (Maona Loa). Det är mismatchen mot Keelingkurvan jag fastnade för, inte så mycket spannet 1,0-2,5 gr C (som dock är en av många osäkerheter som aldrig redovisas i MSM). Virrvarret med RCP var inte heller i mitt fokus.

  Vad gäller ECS så undrar jag över fotnoten Nr 16 längst ned på sid 29 som talar om skattningen av klimatkänsligheten; ” Ingen bästa skattning av klimatkänsligheten kan ges nu på grund av bristande överensstämmelse kring utvärderade bevislinjer och studier.” Kan man tolka det som att teori och verklighet inte riktigt stämmer överens enligt SPM-5?
  Är det också så att man kan betrakta hela intervallet 1,5–4,5 grader som ungefär lika ”sannolikt”?

  Det är väl som du säger Lars #60 att SPM är inget mer än en ”politisk pamflett” men att det finns många andra anledningar än klimatet för att dra ner på användande av kol, bensin etc.

  Tack för era inlägg och hoppas att få respons på frågan om Fotnot 16.

  Med vänlig hälsning, Mats

 71. Lars-Eric Bjerke

  #70 Mats,

  ”Vad gäller ECS så undrar jag över fotnoten Nr 16. Kan man tolka det som att teori och verklighet inte riktigt stämmer överens enligt SPM-5?
  Är det också så att man kan betrakta hela intervallet 1,5–4,5 grader som ungefär lika ”sannolikt”?”

  I AR 5 har man sammanställt skattningar av ECS från litteraturen. Där har man samlat skattningar från modeller och mätningar. Spridningen av resultatet är lika stor nu som i AR1 från 1990. Eftersom de olika skattningarna inte är helt oberoende av varandra t.ex. liknande modeller, kan man enligt statistikens lagar inte räkna fram en normalfördelningskurva och därmed ett väntevärde.
  Det har framkommit att man i AR6 tänker förlita sig mer på mätningar än tidigare då man beräknar ECS. Eftersom ECS till skillnad från TCR inte går att mäta måste man förstås göra vissa räkneövningar.

 72. Lars-Eric Bjerke

  #69 Daniel Wiklund,
  ””… de som gör modeller för den så kallade generella cirkulationen, datorknuttarna som knappt går utomhus ens när det är vackert-konstruerar programmen åt sina chefer på IPCC.”

  Datorknuttarna har inga chefer på IPCC. En överdatorknutte är väl i så fall Lennart Bengtsson, som är superproffs på modellering.

 73. Daniel Wiklund

  # Lars-Eric B Jag är säker på att nobelpristagaren Kary Mullis hade rätt i sin beskrivning, speciellt av IPCC. Han hade en analytisk förmåga, en väl utvecklad talang att slita skogen skogen ur träden, att se mönster som binder samman. Det visade han verkligen när han uppfann PCR. En fröjd att läsa hans texter.

 74. Mats

  #71
  Hej Lars-Eric
  Tack för snabbt och tydligt svar.
  Jag vill minnas att jag sett värdet 3,0 +/- 1,5 grader användas.

  Det är väl som med det mesta kring klimatet som åberopas från olika rapporter, man ska akta sig för att dra för stora växlar på det man läser.

  Med vänlig hälsning, Mats

 75. Daniel Wiklund

  Apropå dataprogrammering skriver Kary Mullis ”Jag var insatt i dataprogrammering och det har lärt mig hur effektiv en upprepad matematisk procedur är. Man tillämpar en viss process på ett utgångstal för att få fram ett nytt utgångstal och sedan tillämpar man samma process på det nya talet. Och så vidare……… Om jag kunde ordna det så att ett litet syntetiskt stycke DNA hittade en viss sekvens och sedan inledde en process där denna sekvens reproducera sig gång på gång, skulle jag vara nära en lösning. Idén var inte orimlig, för en av DNA molekylernas förmåga är att reproducera sig. Det gör det varje gång en cell delar sig i två dotter celler. Ett litet stycke syntetiskt DNA kunde behandlas så att det fastnade på en längre DNA-sträng på ett visst sätt, om sekvenserna stämde överens någonstans på det längre stycket…….. Tusen av de tre miljarderna i den mänskliga arvsmassan vore inte dåligt, men det räcker inte. Jag måste hitta den exakt rätta platsen. Plötsligt visste jag hur det skulle gå till. Om jag kunde hitta tusen av miljarder sekvenser på ett kort stycke DNA, skulle jag kunna använda ett annat kort stycke för att reducera området för sökandet.” Rafflande när han kom på hur han skulle göra. PCR är ju väldigt aktuell just nu. Bara i Norrbotten testade man förra veckan drygt 8000, med PCR,för att se om man hade en pågående covidinfektion.

 76. Ann+Löfving-Henriksson

  # 75 Daniel W.
  Tack för ännu en påminnelse om Karry Mullis på alla sätt stimulerande tankar!

 77. # 75
  Om PCR, som Du säger är mycket aktuell, kan vi fundera betr. dess signifikans. Att reproducera en rest-RNA för säker diagnos kräver två förutsättningar:
  1. RNA-sekvensen/proteinet som reproduceras måste kunna isoleras som härrörande från det virus som testet avser.
  2. Inga andra RNA-sekvenser/proteiner än de som härrör från diagnostiserbart virus ska kunna påverka reproduktionsresultatet.
  Dessa två kriterier är inte uppfyllda av det aktuella PCR-testet.
  Den franske professorn Didier Raoult har just vetenskapligt analyserat testets signifikans. Hans resultat är följande:
  • En reproduktionssekvens om 30 cykler visar vid positivt resultat 80% falskt positiva sådana
  • En dito om 35 cykler visar vid positivt resultat 97% falskt positiva.
  • Vid reproduktion om 40 cykler närmar sig resultatet asymptotiskt 100 % falskt positiva resultat.
  I Europa användes 30-40 cykler, i Sverige 35 dito.
  Slutsatser:
  a) Det pågår ingen statistiskt signifikant smittspridning av Sars-Cov2
  b) Åtgärder i form av personliga och samhälleliga restriktioner för att ’stoppa smittspridning’ är meningslösa
  c) Alla referenser till att ’så och så många personer dött med Covid 19’ är falska.

 78. Daniel Wiklund

  Jag hörde Kary Mullis själv säga att PCR inte är bra på att upptäcka infektioner, tror att det var 1993.