Koldioxidens negativa återkoppling

Den  centrala mekanismen i koldioxidens växthuseffekt är dess absorption av utgående värmestrålning från jorden. CO2 har en absorptionstopp i bandet 14-15 µm. Denna absorption förbättrar atmosfärens isolering mot utstrålning till världsrymden, så att jordytans temperatur höjs. Denna temperaturhöjning beskrivs ofta med parametern klimatkänslighet, dvs den temperaturhöjning som uppträder om halten CO2 fördubblas. För enbart en CO2 –ökning, allt annat oförändrat, är den ca 1 oC – dvs mycket måttlig. Enligt IPCCs hypoteser år 2007 förstärks ökningen genom positiv återkoppling till 3 oC – en vansklig uppskattning som här har diskuterats många gånger (t ex ). F ö har även framträdande AGW-anhängare prutat på detta värde under det senaste halvåret.
I detta inlägg behandlar jag för 2:a gången en negativ återkoppling som orsakas av att CO2 också absorberar inkommande solstrålning (länk).  CO2 har absorptionsband i det nära infraröda (NIR-) våglängdsområdet kring 2000 nm – se solinstrålningens spektrum nedan.SolFig
Absorptionen från CO2 vid 2000 nm kan förefalla obetydlig, men det är viktigt att inse att y-axeln i detta fall är anpassad till solinstrålningens effekt – och denna är mycket intensivare än svartkroppsstrålningen från vår jord. Skattat direkt från diagrammet 0.05.0.05.1000 = 2.5 W/m2 , vilket inte är försumbart jämfört med den strålningsvärme (”forcing”) i IR  på 3.7 W/m2, som nämns i litteraturen.
Anledningen till att jag nu återvänder till att atmosfärens CO2  också försvagar den infallande solinstrålningen vid jordytan är en opublicerad rapport “Carbon Dioxide Absorption in the Near Infrared” av Jordan Werbe-fuentes et al (länk), som jag hittat via Google. I detta arbete redogörs mycket detaljerat för hur man byggt ett speciellt instrument för att mäta NIR-absorptionen i en gascell med varierande CO2-andel. Även de molekylära mekanismer som orsakar  absorptionen i NIR resp IR beskrivs detaljerat. Eftersom förloppet i IR diskuterats här av kommentatorer, så citerar jag en del av beskrivningen. “När en CO2– molekyl absorberar NIR-strålning, exciteras den till en ν3 (anti-symmetrisk) mod. … energin  förbrukas genom emission i  NIR- band, och konverteras till termisk energi genom att kollidera med andra molekyler eller deexciteras till ν2-(böj-)moden. ν2-energin emitteras som en foton med lägre frekvens, eller konverteras till termisk energi genom kollissioner med andra molekyler.” (min övers). Med detaljerade mätningar lyckas författarna upplösa tre absorptionstoppar inom den “lilla bumpen” ovan : 1955, 2013 och 2060 nm med absorptionskoefficienterna 0.25 m2 mol-1 och för det två övriga topparna 0.43 m2 mol-1.
Ett viktigt påpekande som görs i rapporten är att denna  absorption orsakar en värmetillförsel till atmosfären. Av den anledningen skulle man kunna betvivla att den faktiskt ger upphov till en negativ återkoppling. Författarna till denna rapport framstår f ö inte alls som AGW-motståndare, utan betonar på flera sätt de värmande effekterna av CO2. Emellertid sägs det också att absorptionen sker i mesosfären, dvs 30 -50 km över jordytan, och att den där kan höja temperaturen med åtskilliga grader. Från denna höga höjd, och med mycket färre molekyler att kollidera med, kan dock värmen effektivt stråla ut till världsrymden. Det är därför relevant att tala om denna NIR-absorption som en negativ återkoppling – den minskar uppvärmningen av jorden, jämfört med ett fall där strålningen istället nått jordytan. Författarna säger också att uppvärmningen i mesofären är okänslig för om CO2-halten ökar.
Det uppseendeväckande med denna mekanism är inte att den idag innebär en lägre solinstrålning vid jordytan än en konventionell beräkning skulle ge. Denna mätes direkt på olika sätt och på många platser. Det viktiga är istället att när IPCC försökt räkna ut hur jorden kommer att värmas upp av en ökande CO2-halt i framtiden, så räknade man endast med den positiva återkopplingen i IR – inte den negativa i NIR. Detta sista sagt med reservationen, att jag i samband med förra inlägget 2011 efter bästa förmåga letade i AR 4 efter ett omnämnande och inte funnit det. Det är dock en snårig djungel att leta i, så jag kan inte garantera att denna mekanism inte finns i någon eller några GCM-modeller. Ingen av våra eminenta, kritiska kommentatorer har påtalat ett sådant misstag, så jag känner trots allt en viss tillförsikt att påpekandet är motiverat.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan

  Kan någon vänligen svara på från vilken nivå CO2-halt man menar att en fördubbling kommer att ge ca en grads temperaturökning. Är det från 280 PPM (dvs förindustriell nivå)?
  Om nu detta stämmer (dvs att en fördubbling skulle ge en grads ökning) hur mycket skulle temperaturen då öka efter ytterligare en fördubbling?

 2. Johan, 07:20

  1. Ja, man brukar räkna en fördubbling från den påstådda ”förindustriella” nivån på 280 ppm, dvs upp till 560 ppm. Det spelar dock egentligen ingen roll – se pkt.

  2. Begreppet innebär att varje fördubbling ger lika stor temperaturhöjning.Nivån 1120 ppm skulle alltså ge 1 oC ytterligare.

 3. Thomas P

  ” Ingen av våra eminenta, kritiska kommentatorer har påtalat ett sådant misstag, så jag känner trots allt en viss tillförsikt att påpekandet är motiverat.”
   
  Och vilka skulle dessa eminenta kritiska kommentatorer vara? Vad jag vet ar vi bara ett proffs som skriver ibland på detta forum, Lennart Bengtsson, och han är väldigt sporadisk.

 4. Johans fråga är mer försåtlig än den först verkar. Jo, det enkla svaret är att det ökar temperaturen med grad vid varje fördubbling.
  Men sedan började jag för första gången fundera på hur detta ska tolkas egentligen. Vi talar här om ppm, som inte är något absolut eller antalsmått, utan ett procentmått (miljondelsmått), en kvot. Om man utgår från ett teoretiskt läge med 0, ingen enda, CO2-molekyl i atmosfären, då skulle tillförseln av en enda en utgöra ett oändligt stort tillskott. Molekyl nr 2 en fördubbling osv.
  Så, från vilken halt (kvot) kan man egentligen börja approximera att en fördubbling ger 1°C ökning? Hur många fördubblingar kan man göra och denna fortfarande regel stämmer? 
   
  Rejält OT:
  Eftersom endast vätemolekyler och eventuellt helium antas kunna lämna planeten genom att slita sig från gravitationen, så skulle en kraftig ökning av av mer gas, vilken som helst (annan än H och He), resultera i ett högre atmosfästryck, eller skulle det bara vara en gravitationsmässig massomflyttning från fast till gasfas?
  Om atmosfärstrycket ökar, då borde verkningsgraden på ångmaskiner öka, eftersom de arbetar med vakuum på ena sidan och atmosfärstrycket på andra.
  Ber om ursäkt för dessa skenande tankar, har INTE börjat tulla på midsommarsnapsen!

 5. Och där kom jag på att molekyl nr 2 inte utgör en fördubbling av halten i atmosfären. Men jag misstänker att regeln om en grads ökning ändå gäller endast inom ett visst spann, även som teori. Vilket är det spannet?

 6. Thomas P 08:33
  Jag skrev inte ”proffs” – utan ”eminent”. Så känn dig utmärkt Thomas-utan ironi.
  Om det hade funnits något om negativ CO2-återkoppling i AR4, så
  tror jag att du skulle varit den förste att hitta det.

 7. Där var ThomasP igen med ett uttolkande av vilka som är proffs, har inte Högsta Rådet och ayatollorna sagt det så är det fel.

 8. Thomas P
  Ingen falsk blygsamhet. Om någon här för ett felaktigt resonemang eller använder felaktiga uppgifter hittar du det.
   
  Det enda problemet är att du hittar fler fel än som finns, men det brukar inte vara svårt att sortera ut när du har rätt.

 9. Mats 08:52
  Visst Mats – det gäller endast inom ett spann. Ett spann som jag inte känner till – men uppenbarligen befinner vi oss inom detta.En ren gissning: 200 – 2000 ppm? Man skall också ha klart för sig att det är en enkel överslagsberäkning med absorptionslinjernas breddning vid ökande halt det handlar om. Jag trodde en gång att det var mer matematiskt tvingande via Beers lag, och försökte härled sambandet på så vis – men det funkande inte.

 10. bom

  @
  Thomas P 2013/06/18 kl. 08:33 Sviktar Din språkförståelse igen?

 11. tty

  Så, från vilken halt (kvot) kan man egentligen börja approximera att en fördubbling ger 1°C ökning? Hur många fördubblingar kan man göra och denna fortfarande regel stämmer?”
  Vid mycket låga CO2-halter är effekten linjär, men redan vid omkring 100 ppm är effekten mättad inom absorptionsbanden och den ytterligare effekten kommer i stort sett bli omvänt logaritmisk. Detta beror på att den då bara verkar på absorptionsbandens ”skuldror” som i stort sett avtar exponentiellt.
  Vid mycket höga koldioxidkoncentrationer (typ åtskilliga procent av atmosfärtrycket) bör effekten åter bli  något större p. g. a. att tryckbreddning och möjligen även dopplerbreddning av absorptionsbanden blir signifikanta. Detta dock förutsatt att ökningen av koldioxidens partialtryck inte lett till en motsvarande minskning av syremängden. 
   

 12. Thomas P

  Ribbing, jag är i högsta grad amatör. Jag har lite grundkunskaper, men en sådan här effekt hör till överkursen, och jag har ingen lust att lusläsa IPCC bara för att se om den eventuellt omnämns där, bara för att sen gå vidare till källmaterialet eftersom IPCC:s rapport i sig bara är en sammanfattning som inte har plats för alla detaljer.
   
  Mats, som Ribbing skriver är det logaritmiska sambandet för CO2 bara en approximation som gäller inom ett intervall man anser vara rimligt att vi kan hamna inom. Ser du här skall du finna att för andra växthusgaser som finns i lägre koncentration använder man andra approximationer:
  http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/222.htm#635

 13. Thomas P

  tty, tryckbreddningen är redan relevant och beror enbart på totala atmosfärstrycket, inte på mängden CO2. Dopplerbreddningen beror på temperatur, inte CO2 halt. Det hela kompliceras av att tryck och temperatur sjunker högre upp i atmosfären.

 14. CG, tty och Thomas,
  Och det är där AGW hamnar i problem. Eftersom teorin inte bekräftats av vare sig historiska data (i den mån vi kan tala om data och historia och avse data så som vi definierar data idag) eller sentida data från instrument, så är det något fel på teorin.
  I den länk Thomas gav anges också att man inte får till det riktigt så elegant som man tänkt sig, så man håller på och skiftar konstanter för att få det att se ut som man vill. Skifta konstanter, vilket härligt uttryck för en falsifikation av en teori!
  Detta har ju också visats med stor tydlighet i grafer som presenterats här de senaste veckorna, där inte en enda prognos (eller projection) varit i närheten av verkligheten. Inte ens med vida konfidensintervall har man nuddat mätdata från instrument.
   
  Climate Change, what a scam!

 15. tty

  Här finns en bra förklaring av fysiken bakom hur ett absorptionsbands intensitet varierar:
  http://www.astronomy.gatech.edu/Courses/Phys3021/Lectures/pdf/Line_Broadening.pdf
  Den gäller visserligen en stjärnas atmosfär, men är lika giltig för en planet.
   

 16. tty

  tty, tryckbreddningen är redan relevant och beror enbart på totala atmosfärstrycket, inte på mängden CO2. Dopplerbreddningen beror på temperatur, inte CO2 halt.”
  Min bäste ThomasP självklart är det så, men tryckbreddningen kommer inte att öka om inte atmosfärtrycket också ökar, det borde t o m du inse. Och givetvis beror Dopplerbreddningen på temperaturen, vad annars? Men du brukar väl annars aldrig tvivla på att högre CO2-halt innebär högre temperatur?
  Och Mats Jangdal, den strålningsfysikaliska teorin har inte problem, den säger att CO2:s växthuseffekt är obetydlig vilket stämmer väl med observerade data. Det är de hypotetiska återkopplingeffekterna som är problematiska.

 17. Istvan

  Mats J 08:49
  Det finns bara ett fåtal ångmaskiner som arbetade med atmosfärstryck. Dom finns i museer idag. Newcomen hittade på dom. Tidig 1700-tal.
  Dagens ångturbiner får faktiskt sämre verkningsgrad ifall lufttrycket skulle öka.

 18. LBt

  C-G R,
  är 1 C mycket måttligt? Hur tänker du då, att 1 är en liten siffra?
  Med dagens ökningstakt fördubblar vi dagens koldioxidhalt om ca 200 år. Skulle en klimatpåverkan om 0,5 C per 100 år vara mycket måttlig? Redan 0,005 C får dramatiska konsekvenser sett i klimatcykelns perspektiv. Men det är väl detta som är debattens kärnfråga, formas våra värderingar av det egna perspektivet eller mänsklighetens?

 19. När jag läste AR4 och AR5 så förefaller det som om modellerna utgår från antal Gton koldioxid, således inte halten ppm. 
  Det verkar ju mer logiskt att filtret beror på hur mycket koldioxid som finns och inte hur stor andelen är av totala luftmängden.

 20. Thomas P

  Lars, eftersom totala atmosfärsmängden är konstant spelar det ingen roll om man mäter i Gton kol, Gton CO2 eller ppm(v), det är bara en konstant omräkningsfaktor mellan dem.
   
  tty, så du var inne på en positiv återkoppling där ökad temperatur gör CO2 till en starkare växthusgas. Intressant, undrar om IPCC har med den?

 21. Lasse

  Ännu en skyddsmekanism som inte ingår i teorierna alltså!
  Noterar att de i rapporten tar iskärnornas CO2 som historisk variation:
  ”level was at around 278ppm between 1000 and 1800 and did not vary by more than 7ppm during this time”(West, 2005)
  Klyvöppningarna säger annat!

 22. LBt 10:54

  Ja – 1 oC är en måttlig temperaturökning! Jag tror inte du får någon åsiktfrände om du går ut med stridsropet att +0.005 oC vore dramatiskt. Det är mindre än felgränserna i mätningen + den tveksamma beräkningen av globalt medelvärde.

  C-G

 23. Allt material/artiklar här på TCS är informativt och intressant. Jag skriver ut mycket och distribuerar till lokala media, politiker och vänner. Jag efterlyser en utskriftsvänlig funktion. Nu gåt det åt mycket färg och papper i onödan!! DEt borde väl gå att fixa. Jag lär inte vara ensam om att skriva ut.

 24. tty

  LBt
  Skulle en klimatpåverkan om 0,5 C per 100 år vara mycket måttlig? Redan 0,005 C får dramatiska konsekvenser sett i klimatcykelns perspektiv.”
  Nu är jag inte så säker på att en klimatcykel har något perspektiv, men 0,5 grader per sekel är mindre än hälften av den takt temperaturen steg med 1920-45 och maximalt en tiondel av den takt som temperaturen ändrades i början och slutet av Yngre Dryas (och andra Dansgaard-Oeschger events) så, ja det är en måttlig takt.

 25. tty
  hahaha!
  Den med linjebreddningen har TP kört förr vad jag vill minnas. Jag har inte tidigare reflekterat över det, men det är ju uppenbart att den inte kommer att öka om vi så eldar upp all olja som finns.
   
  Där ser man hur fel det kan bli om man är för auktoritetstroende.

 26. tty

  tty, så du var inne på en positiv återkoppling där ökad temperatur gör CO2 till en starkare växthusgas. Intressant, undrar om IPCC har med den?”
  Säkerligen inte. Om du gjorde dig besvär att faktiskt läsa vad jag skrivit skulle du se att jag påpekade att effekten inte lär bli märkbar förrän vid en CO2-halt av ett antal procent av atmosfärstrycket, alltså typ 10-20 fördubblingar.
  Jag måst medge att jag var litet elak när jag skrev den första posten. Jag uttryckte mig litet kryptiskt för att se om du skulle hugga på kroken. Och det gjorde du mycket riktigt.

 27. Thomas P

  Lasse, ”Ännu en skyddsmekanism som inte ingår i teorierna alltså!”
   
  Det vet vi inte! Ribbing *tror* inte att den ingår, men inte ens han vågar säga sig vara säker.

 28. tty2013/06/18 kl. 10:06
   den strålningsfysikaliska teorin har inte problem, den säger att CO2:s växthuseffekt är obetydlig vilket stämmer väl med observerade data. Det är de hypotetiska återkopplingeffekterna som är problematiska.
  Ja, det är väl ett annat sätt att säga samma sak som jag sa?

 29. Istvan,
  Det finns fortfarande ångmaskiner i drift, de flesta på något slags ideell basis i fartyg och lok. Kommersiell ångkraft är nog uteslutande medelst turbin.

 30. ThP  ”konstant omräkningsfaktor” så har det inte varit i jordens historia.
  Att döma av andra debattörer borde vi har raka och enkla rör mellan filter och mängd i Gton och inte i förhållande till något sekundärt som varierar. Det skulle även öka förståelsen hos Victoria Dyring mfl. Jens Ergon trodde ju att man kunde ”damsuga” upp koldioxiden och pumpa ned den i backen och vips blev man av med problemet.
  Mycket av de politiska och pedagogiska problemen beror på att vi vänjt människor vid ppm-måttet i stället för Gton-måttet så de tappat uppfattning om stort och smått.

 31. LBt
  Fortsätter det så här kommer jorden att koka om 17000 år.
  De goda nyheterna är att det kommer inte att fortsätta så här. Det faktum att vi verkar vara på väg in i en rejäl avkylning dämpar emellertid min glädje.
  Fortsätter det såhär kommer jorden att frysa till is om 2000 år
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3gl/from:2002/plot/hadcrut3gl/from:2002/trend
   
  Mer goda nyheter är dock att inte heller detta kommer att fortsätta.
   
  Vi har åtskilliga gånger påtalat för dig hur meningslösa sådana räkneövningar är, vad skall vi göra för att nå fram?

 32. Lasse

  Thomas P
  Jag hoppas att han har rätt-vad hoppas du?
  Vi har länge matats med alarmistiska rapporter men på denna sida så kommer nu allt fler lugnande rön fram. Rön som kanske förklarar varför alarmen inte stämmer.
  Kan denna avskärmning förklara den temperaturprofil vi har i atmosfären? Där saknas ju också förståelse fullt ut?

 33. Thomas P

  Mats, ångmaskiner från James Watt och framåt fungerar inte som du beskrev utan enligt Istvans beskrivning.
   
  Lars Cornell, atmosfärens massa har varit i stort sett konstant under någon miljard år eller så vad jag vet, men så gör du ju klart också att det är av ”pedagogiska” skäl du vill att man använder Gton snarare än ppm. Forskarna är dock mer pragmatiska. Det som mäts på Mauna Loa är CO2-halt i ppm, så varför inte använda det?
   
  Lasse, ”Kan denna avskärmning förklara den temperaturprofil vi har i atmosfären? Där saknas ju också förståelse fullt ut?”
   
  Var det något speciellt du tänkte på här?

 34. Thomas P
  För mig verkar det som om Lasse tänker på den uteblivna hotspoten. Trots Lindzens åsikt i frågan har den som bekant inte återfunnits.

 35. Även i Watts ångmaskin är kondensorn en viktig komponent, även om, inte minst för att, den blivit flyttad från cylindern.

 36. Börje S.

  OT. Men har ni sett det här?
   
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/meningslos-satsning-pa-vindkraft_7075891.svd

 37. Lasse

  Perfekt 13:00
  Jag är vagt medveten om att vi saknar en tendens i temperaturen i stratosfären som skulle finnas om CO2 teorin stämde.
  Men är medveten om att jag befinner mig långt ovanför min kompetenshöjd!
  http://www.boltzmann.se/page3/page27/page27.html

 38. Lasse
  Temperaturen i stratosfären över ekvatorn följer i stort AGW-teorins förutsägelser. Problemet är att hotspoten i atmosfären inte har hittats, varken med satellit eller radiosonder. Hotspoten påstås skapas av förstärkningseffekterna och eftersom den inte kan mätas är det rimligt att omvärdera klimatmodellerna. 

 39. LBt

  tty, C-G R, Perfekt,
  i ett kort tidsperspektiv tex ert eget är naturligtvis en klimatpåverkan om 0,5 C per sekel försumbart men i det tidsperspektiv klimatcykeln ger oss, dvs den 100000-åriga svängningen mellan sträng istid och behaglig mellanistid, kommer redan  en klimatpåverkan om 0,005 C att vara betänklig. 0,5 är naturligtvis helt orimlig. Alltså knappast mycket måttlig.
  Men som sagt våra värderingar formas av vilka tidsperspektiv vi väljer och jag nöjer mig inte med ett par sekel jag kan inte heller bortse från att mänskligheten efter den fossila eran kan tvingas påverka klimatet för sin egen överlevnads skull.

 40. Börje S.

  Börje S.2013/06/18 kl. 13:44
   
  Äsch, jag trodde det var dagens SVD. Det var det inte. Beklagar misstaget.

 41. LBt
  Inser du inte vilket högmod du ikläder dig om du vill/tror människan om att kunna mikrojustera klimatet i ett hundratusenårsperspektiv?

 42. LBt
  Men vi har ju ingen uppvärmning med 0,5C per sekel i dina långa perspektiv. går man riktigt långt tillbaka, 80 miljoner år vi haft en mycket långvarig nedkylning.
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Phanerozoic_Climate_Change.png
   
  Dina räkneövningar är meningslösa eftersom de förutsätter att allt kommer att utvecklas i enlighet med den trend du har körsbärsplockat.

 43. Istvan

  Tack TP
  På ångsidan är det ju ingen skillnad i princip mellan en leksaks ångmaskin och Forsmarks turbiner. Watts condensor finns också på alla kkv. Bara ångpannan som skiljer.
  Med Newcomen’s atmosfärmaskin hade vi aldrig sett vare sig ångbåtar eller än mindre lok! Dessa gigantiska maskiner var möjliga bara vid kolgruvor, där man kunde gödsla med kol! Det blev trots allt mera kol ut ur gruvan än vad som gick åt att elda pannan.
  James Watt är en av teknikhistoriens största innovatör!

 44. tolou

  Ang. negativa återkopplingar;
  “Carbon dioxide and nitric oxide are natural thermostats,” explains James Russell of Hampton University, SABER’s principal investigator.  “When the upper atmosphere (or ‘thermosphere’) heats up, these molecules try as hard as they can to shed that heat back into space.
  That’s what happened on March 8th when a coronal mass ejection (CME) propelled in our direction by an X5-class solar flare hit Earth’s magnetic field.”
   
  http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/22mar_saber

 45. Christopher E

  LBt;
   
  Vi har haft mycket, mycket snabbare uppvärmningar än 0,5°/sekel under nedisningscykeln, och ändå har inte haven kokat bort… hur förklarar du det?
   
  Kan du inte förstå att det är helt absurt att extrapolera dina trender över tusentals år eller mer eftersom trenden kommer att byta både storlek och tecken massvis med gånger? Bara för 1900-talet blev drygt 0,5° varmare (kanske) är det inget överhuvudtaget som säger att 2100-talet, 3400-talet eller 7600-talet kommer att ha samma trend.
   
  Du säger att ditt tidsperspektiv är långt, men i verkligheten är det ju jättekort, eftersom du snöar in på ett blink i historien och sedan expolerar det.

 46. Lasse

  toulon
  ”This is a new frontier in the sun-Earth connection,” says Mlynczak, ”and the data we’re collecting are unprecedented.”

 47. Bäckström

  Yippie! Kommentatorsnummer!
  Bra Jobbat!

 48. Lasse Forss

  Martin Hertzberg har undersökt koldioxidens verkan vid olika koncentrationer. 20 ppm gav drygt 1,5 grader. Dubbla koncentrationen, dvs 40 ppm gav 20 procents ökning. Nästa dubbling gav 7 %. Hertzberg menar att från förindustriella 280 till 380 ppm (när han skrev det här) så är effekten ytterst liten.
  Nu har det ju konstaterats att temperaturen inte stigit på 17 år (eller 25 år om man tar hänsyn till Pina Tobos utbrott). Men ser vi lite längre tillbaka så sjönk temperaturen med 0,3 grader från omkring 1940 fram till 1975. Därefter har den stigit igen med 0,3 grader. Så från 1940 har det inte skett någon temperaturökning (det visar sig också att de flesta temperaturrekord härstammar från 1930-1940. I Sverige har Ulltuna och Målilla rekordet med 38 grader 1933 resp. 1937 tror jag. Nästrekordet är Målilla med 36,5 grader 2010).
  Alltså ser vi att Hertzbergs forskning stämmer med själva verkligheten.

 49. Olav Gjelten

  Åter igen. Medias klimatrapporterig känner fortfarande inga gränser trots alla skriverier på vår blogg om tillnyktring och vändning till en mer klimatrealistisk inställning bland klimathotsfolket. Vad jag åsyftar är Expressens helt fanatiska skriverier om klimatet de senaste dagarna. Den som läser detta måste rimligen förstå att vi i Sverige har många nya år av elände att se fram emot med väldigt många nya pålagor, ökad fattigdom och än större arbetslöshet till följd, allt för att ”rädda” klimatet. 

 50. LBt

  Är en klimatpåverkan om 0,5 C per sekel mycket måttligt? Naturligtvis inte, de som intalar sig detta har helt enkelt dålig överblick. 0,5 C per sekel innebär katastrofala 5 C på 1000 år. 1000 år motsvarar blott 10 traditionella familjeuppbyggnader med far och morföräldrar, föräldrar, barn och barnbarn. Ni tillhör själva en av dessa.
  Hur tänker ni som menar att detta kan vi leva med utan att vidta förebyggande åtgärder, inte ens de som begränsas till att inte skadar tillväxt och utveckling??
  Tänker ni??

 51. Röda Stjärnan

  0 C på 17 år måste naturligtvis bli 0 C på 170 år eller 0 C på 1700 år. Något annat utfall kan det självklart inte bli.

 52. Christopher E

  LBt,
   
  Varför kan du inte läsa kommentarer som 31, 42, 45 ovan innan du igen börjar extrapolera dina trender? Varför skulle trenden vara oförändrad i tusen år? Tror du den skulle vara det under helt naturliga förhållanden? Om trenden under 1900-talet åtminstone till del är antropogen, tror du verkligen att energiproduktion och teknologi ser ens i närheten ut som idag om hundratals år, om tusen år? Lägg sedan naturliga cykler på det.
   
  Istället för anklaga de som ser det absurda i sådana trendlekar för att inte tänka, tänk efter själv lite vad vi kan göra, som Perfekt uttrycker det ovan, att nå fram till dig. Du verkar vara helt blockerad inför alla försök att förklara var trendtänket slår slint.

 53. #50 Nej, jag tänker sällan, det mesta är redan tänkt. Det var tänkt att livet skulle levas en dag i taget, tror jag, genom att lära av gårdagen och inte ta sorgerna på förskott? Du som har cirkulation i tankeverksamheten och kan ”go with the flow”, kan du förstå texten till den här låten? Jag fattar ingenting, men verkar festligt 🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=b99vu9bH2Zc
   

 54. Bäckström

  LBt.
  Antingen tillhör du den ironiska generationen eller också är du ett troll.
  Hur som har i alla fall jag, (och uppenbarligen många andra här), tröttnat rejält på dina töntiga inlägg.
   
   
   

 55. LBt är inte ironisk … detta har varit hans nivå precis hela tiden. Jag tror fö han är den ende som ens förslagit begreppet ’klimatpåverkani °C per år eller århundrande’ att extrapolera i all oändlighet. Det är så man baxnar. Hur vågar karln ens koka tevatten?

 56. Christopher E

  LBt,
   
  Det är värre än du säger, om bara 20000 år med nuvarande (nja, inte senaste tiden) trend kommer haven att koka bort. Och om 50000 år kommer kvicksilvret i dina barnbarns (om bara 2000 generationer) barnbarns plomber att smälta så plomberna ramlar ut. Fast då kanske kvicksilver avvecklats inom ramen för vad tillväxt och utveckling tillåter, så det kanske är lugnt ändå? 😉
   
  Förresten var det inte EIA som häromkvällen på bästa nyhetstid förutsåg 5° uppvärmning redan om 87 år, en rejäl trend till och med tio gånger snabbare än LBt:s förslag? Verkar inte ligga inom ramen för vad naturlagar och vetenskap tillåter, så att säga. 😉

 57. Christopher E

  Jonas #55
   
  ”Hur vågar karln ens koka tevatten?”
   
  Det kan ju faktiskt vara lite läskigt. Om det tar några minuter att koka upp vatten, tänk då om man glömmer stänga av plattan. Om bara en månad är ju vattnet en miljon grader varmt med den trenden!!!
   
  😉

 58. bom

  #57 Och tevattentemperaturen på nån miljon grader är ju rena bagatellen mot de flera miljoner grader som Al Gore anser redan råder i jordkärnan. Huvaligen är det farligt att leva!  🙂

 59. Christopher E #57
  Wow! Miljoner grader varmt, precis som i jordens inre. Åtminstone säger Al Gore det och han är ju ett universalgeni. Tänk bara att uppfinna internet!

 60. Gunnar Strandell

  På något sätt har i alla fall alarmisterna tappat stinget.
   
  Tidigare var det spänning i luften med exponentiell tillväxt och tipping points i de scenarier som målades upp. Nu är det linjära trender på tiondelar av mätnoggrannheten och hemsnickrade definitioner av vad en generation är som ska få oss att byta kunskap mot tro.
   
  Jag tycker att det på allvar är dags att sätta stämpeln PSEUDOVETENSKAP på mycket av det som framförs av den politiska grenen av IPCC och dess förkunnare. 

 61. G S #60
  Instämmer!
  Det har verkligen blivit tråkigt med dessa lama alarmister. Enda stället man träffar på dem är på deras egna strängt bevakade bloggar. Jag får väl underhålla mig med kemofober och drakdödare tills vidare.

 62. LBt

  Jonas N har gjort en begåvad observation, klimatpåverkan, resten är mest skräp vilket väl är uppenbart för merparten som besöker sidan.

 63. bom

  By P Gosselin on 18. Juni 2013
  Just call it the Great Solar Energy Bubble! It has popped for good, and what’s left behind is a whopping 21 billion euros in destroyed capital, Germany’s flagship daily Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) writes today.
   
  No Tricks refererar FAZ. Denna gröna bubbla ses nu som sprucken. Siemens och dottern? Bosch liksom aktieköpande privatkapitalister med fl. har förlorat multum.

 64. LBt … vet du ens vad det är du försöker säga? Försöker du tex uttala dig för ’merparten som besöker sidan’!?
   
  Har du någonsin lyckats påtala något ’skräp’ från mig eller andra här? Eller är det som med de flesta av ditt slag, att ni kan ’omtala’ (påstått) skräp men aldrig sätta fingret på det och faktiskt få in en poäng eller träff …
   
  Varför är det så så ofta tror du?

 65. pekke

  Metoffice UK slår ihop sina kloka huvuden !
   
   
  http://www.telegraph.co.uk/topics/weather/10128658/Run-of-wet-summers-could-last-another-10-years.html?placement=mid3
   
  Utdrag ur artikeln:
  ” The meteorolgists noticed a warming of the North Atlantic Ocean in recent years.
  This “North Atlantic Oscillation” pushes the jet stream south. Usually the channel of winds, that move from west to east, is much further north of the UK. When it shifts south, like it did last summer and is currently doing, it means wet weather from the Atlantic is blown in over the country.
  It caused a run of wet summers in the late 1950s and early 1960s and in the 1880s.
  The Met Office do not know exactly what causes the pattern to repeat but predict it will last for another ten years. The current run of wet summers began in 2007 and usually the pattern lasts for ten to 20 years.
   
  Stephen Belcher, the Head of the Met Office Hadley Centre, said there is a “glimpse” of hope that the run of wet summers could come to an end within five to ten years.
  “There are hints that in five to ten years it [the chance of wetter summers] could end.”
  However, it could last longer.”
   
   
  ” Prof Belcher said both the North Atlantic Oscillation and climate change are processes “we are just beginning to understand”.
  He said more research is needed into how temperatures of the oceans, melting sea ice and patterns in the high atmosphere affect the weather. ”
  “We do not know how much is down to natural cycles and how much is down to climate change.”
   
  När slutade ” Naturliga cykler ” att ingå i ” Klimatförändringar ”  ??
  NAO styr väl ingenting, utan är en produkt av att Jetströmmarna ändrar läge !?
   
  Hela artikeln är ett enda floskelverk bestående av ovetenskapliga floskler anser jag.
  Fast jag är inte professor som de som uttalat  sig i artikel, så vad vet jag.
  😉
   
   
   
   

 66. 65 Pekke
   
  Det här är kvintessensen:
  ”He said more research is needed into how temperatures of the oceans, melting sea ice and patterns in the high atmosphere affect the weather. ”
  “We do not know how much is down to natural cycles and how much is down to climate change.”
   
  Helt rätt! Jag vill dock tillägga att denna forskning bör bedrivas av personer som inte är dokumenterade lögnare.
   

 67. Rejäl bredsida mot användandet av modeller och ”ensembler”
  Och det är inte svårt att till sig vad som sägs även utan djup kunskap om statistik
  http://wattsupwiththat.com/2013/06/18/the-ensemble-of-models-is-completely-meaningless-statistically/

 68. pekke

  Mer artiklar om MetOffices huvuddunkarmöte.
   
  http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/stand-by-for-another-decade-of-wet-summers-say-met-office-meteorologists-8663024.html
   
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2343973/We-grip-DECADE-wet-summers-say-scientists-Met-Office-climate-summit.html
   
  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22959578
   
  Mycket om AMO, NAO, jetströmmar, naturliga cykler, smältande isar och klimatförändringar plus en massa om, men, kanske m.m.
  De skall titta på liknande perioder under 1900-talet med likartade vädermönster !?
  Varför då ? Jag trodde allt fanns i deras modeller i deras dyra och fantastiska superduperkompjuters !
   
  Det finns en enkel slutsats man kan dra från alla artiklarna jag länkat till.
   
  De vet inte ! Nada !
   
  PS.
  Trevligt med numrering av kommentarerna.
  DS.

 69. C-G! Vet inte om detta passar bäst här eller i ”hänt”-tråden, men nu när busschaffisarna strejkar för att de vill kunna ratta bussarna utvilade och alerta, vilket man kan förstå, gissar jag att det inte blir någon större utsläppsförändring ändå eftersom Sverige har miljövänliga bussar redan?
   http://slb.nu/lvf/
  Luften i Europa:
  http://www.airqualitynow.eu/
  Alltså, jag tycker det är värt med lite föroreningar om man får uppleva se Daisy lyfta från Bromma flygplats. Nu har de pensionerat Daisy. Tråkigt. Sägs det inte finns folk som är intresserade av att meka med gamla plan. Där går värdefull kunskap i graven!

 70. tty

  Med tanke på LBt monomana tuggande om att tusendels grader per år får katastrofala effekter över en istidscykel tog jag för skojs skull och räknade ut hur stor den totala temperaturförändringe är över en istidscykel. Jag tog EPICA DOME C-iskärnan från Östantarktis som har den upplösningen (i snitt ca 50 år mellan mätpunkterna) och adderade absolutbeloppen av temperaturskillnaderna mellan mätpunkterna från nutiden till för 117 000 år sedan, då temperaturerna under den förra mellanistiden sist var lika varma som i nutiden. Den totala temperaturförändringen blev 1919 grader, eller i snitt 1,6 grader per århundrade.
  Detta är naturligtvis en underskattning eftersom den förutsätter linearitet utan ”berg och dalar” mellan mätpunkterna, men ger en uppfattning om hur stor den normala variationen på årtionde till sekelnivå.

 71. tty …
   
  Att förstå innebörden av vad du nyss påpekade och skrev kräver ju att man förstår innebörden av orden och av matematiken, och dessutom tänka och komma på vad det innebör och betyder ..
   
  LBt, ovanstående var en ’utmaning’ till (främst) dig!

 72. 70 tty
  1,6 C per århundrade? Det är värre än vi trodde!
   
  Det blir dock värre än så, jag har personligen upplevt att temperaturen varierat mer än tio grader på bara 24 timmar. Det blir 360000 C per århundrade. Det är varmt det.

 73. pekke

  Ytterligare en rapport från det beryktade MetOffice mötet av bloggaren Sean Thomas ( Tom Knox ).
   
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/seanthomas/100222487/when-it-comes-to-climate-change-we-have-to-trust-our-scientists-because-they-know-lots-of-big-scary-words/
   
  Lite utdrag:
  ” First, I asked Stephen Belcher, the head of the Met Office Hadley Centre, whether the recent extended winter was related to global warming. Shaking his famous “ghost stick”, and fingering his trademark necklace of sharks’ teeth and mammoth bones, the loin-clothed Belcher blew smoke into a conch, and replied,
  “Here come de heap big warmy. Bigtime warmy warmy. Is big big hot. Plenty big warm burny hot. Hot! Hot hot! But now not hot. Not hot now. De hot come go, come go. Now Is Coldy Coldy. Is ice. Hot den cold. Frreeeezy ice til hot again. Den de rain. It faaaalllll. Make pasty.” ”

  ” Hurling the still-beating heart of the chicken into a shallow copper salver, Professor Sutton inhaled the aroma of burning incense, then told the Telegraph: “The seven towers of Agamemnon tremble. Much is the discord in the latitude of Gemini. When, when cry the sirens of doom and love. Speckly showers on Tuesday.” ”

  ” So who are we to believe? For a final word, I turned to the greatest climate change scientist of all, Dr David Viner, one-time senior research scientist at the climatic research unit of the University of East Anglia, who predicted in 2000 that, within a few years, winter snowfall would become ”a very rare and exciting event”.
  However, he was trapped under a glacier in Stockport, so was unable to comment at the time the Telegraph went to press. ”
   
  😉
   

 74. Slabadang

  Pekke!
  ”Metoffice UK slår ihop sina kloka huvuden ”
  Ekade det inte igår”?!

 75. Slabadang

  Pekke!
   
  Är det vad som menas med ”eco”?

 76. CO2 logaritmiska förlopp,vadå det finns även en antilogaritmisk
  verkan ,de tar ut varann ,HE HE.
  ALI.K.

 77. Finner att inlägget ’ Den negativa koldioxidens verkan’,bra sammanfattning och
  belysande av komplexiteten av spörsmålet,det är inte alldeles enkelt.
  Mycket ännu vi inte förstår alltså.
  ALI.K.

 78. Oops, told a lie! Förlåt, bara för att jag inte hört henne på ett tag trodde jag hon var avskriven, men man ska ju inte tro, man ska ta reda på. Mitt fel. Här är Daisy, litet levande historia, så bränslet gör väl inget!
  http://www.youtube.com/watch?v=2dkxGKEsRxU&feature=endscreen&NR=1
   

 79. tty

  #73
  I en av kommentarerna i bloggen du länkade till ges en utomordentlig sammanfattning av klimatvetenskapens nuvarande ståndpunkt på Tok Pisin:
  ”Climate him big buggerup”

 80. tty

  AliK #76
  Helt korrekt. Eftersom koldioxidens växthuseffekt är omvänt logaritmisk krävs en exponentiell ökning av koldioxidmängden för att få en linjär temperaturökning.

 81. Håkan Bergman

  MrsM #78
  Trevligt att se en gammal dam i sånt glänsande skick. Nu behöver inte Daisy, lika lite som övrigt flyg, ursäkta sig för bränsle och utsläpp, Du och många andra har gått på en grön lögn, så här ser det ut;
  Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter – Naturvårdsverket
  Det är den där lilla gula blippen längst upp i staplarna som ska motivera byggande av höghastighetsbanor för många 100 miljarder.

 82. Slabadang

  MrsM!
   
  Daisy och Flygande veteraner finns mycket nära mitt hjärta. Ett fåtal eldsjälar har uträttat stordåd för att hålla henne flygande. Det är en glädje at se resultatet av deras jobb! Jag har flugit med Daisy till flygshower och det är en härlig känsla.

 83. Håkan Bergman

  Finns fler av dom i Colombia.
  Old ladies

 84. Håkan Bergman

  Nu vart det galet:
  Old ladies

 85. Håkan Bergman

  Nu vart det galet:
  Old ladies

 86. #82 Slabadang, lyckliga du! Daisy verkar helmysig inuti, finns en filmsnutt från en resa Sthlm-Mariehamn, och där berättades att Pohlman är hedersmedlem eller något i den dur. Hoppas hon får finnas länge till 🙂
  #81 Håkan, tack för matnyttig länk! Fast personligen är jag inte rädd för utsläpp eller tungmetaller eller radioaktiva saker, är en av de få ’miljöterrorister’ som tvingas smyga upp i skogsdungar för att ta ett bloss (som innehåller 110 olika farliga saker) för om någon ser mig försöker de döda mig med sina blickar. Och ja, jag ser till att inte tutta eld på skogen. Det åsido, föredrar nog vanliga bilar och bussar och andra fordon som man hör på avstånd, de här tysta historierna som går på el t ex är lömska, man behöver ju ögon i nacken. Jag har en misstanke att busschaufförerna vaggas till sömns av dessa nya bussar, men bara en spekulation, har inte gjort en tredje gradens utfrågning eller enkät. – Tack för andra länken (Colombia) också Håkan 🙂

 87. LBt

  tty #70,
  det finns säkert de som tror ditt inlägg har med saken att göra, dock knappast du själv.
   
  Men jag förstår att det är bekymmersamt för många att en så begränsad kontinuerlig påverkan får så anmärkningsvärda konsekvenser och att man först vid 0,0005 C per sekel kan tala om något som kan vara försumbart, något som inte signifikant förändrar klimatet. Bekymmersamt att den klimatpåverkan vi idag möjligen ägnar oss åt är ca 1000 gånger större än den borde vara och att vi varje år vi fortsätter förbrukar 1000 år ur den budget som finns. Bekymmersamt eftersom detta är så lätt att visa och förstå, för den som vill.

 88. 87 LBt
  Monomant var ordet.
  Är det så oerhört svårt att förstå att temperaturen kan öka eller minska kraftigt under kortare perioder utan att detta har någon egentlig betydelse för längre trender?
   

 89. Gunnar Strandell

  LBt #87
  Så vi förbrukar 1000 år av budgeten varje år! Låter skrämmande, men om det innebär att vi minskar 8 miljarder år till en tusendel av det har vi ändå 8 miljoner år på oss att ångra oss och rätta till problemet.
   
  Jag tar bilen till jobbet i morgon, för bussförarna strejkar i Södertälje.

 90. ”kontinuerlig påverkan” … ”den klimatpåverkan vi idag möjligen ägnar oss åt” … ”ca 1000 gånger större än den borde vara”
   
  Ditt problem LBt är att i stort sett inget du har försökt med här under åren ” har med saken att göra”. Du försöker med allt märkliga (dvs korkade) ordlekar konstruera fram ngt klimathot som magiskt övervinner fysikens lagar totalt och i stället uppstår genom att man tar jättekorta små streck och förlänger dem 1000 ggr sin egen längd.
   
  tty:s räkneexempel har inget med verkligheten att göra, det stämmer. Men allt med ditt svammel däremot:
   
  Vad han gjorde var att räkna ut medelvärdet för det du vill kalla för ’påverkan’ under dryga 100-tusen år, och vilken finns helt naturligt. Dvs det värde ditt joller borde jämföras med map på storleksordningar (ifall det hade haft ngn relevans, vilket det inte har). Han gjorde det för alla (i snitt) 50-årsperioder under hela det tidsspannet! Och som han påpekar är detta dessutom en ganska grav underskattning. Verkliga (naturliga) ’genomsnittspåverkan’ är avsevärt större iom dels att proxydatat är utsmetat i tiden, och dels för att verkliga max- och minvärden inte sammanfaller med samplingspunkter eller -frekvens.
   
  Det som är fascinerande är att du tycks tro att du ’har kommit på ngt’ som skapar ett klimathot där inget går att observera. Med raka streck över många tusentals år … 
   
  Man tar sig för pannan!
   
   

 91. LBt

  Ett enkelt exempel kanske kan behövas.
  Antag att vi genom vår påverkan tillför en havsnivåhöjning om 1 cm per år. Då blir detta ett synnerligen stort problem om 100-500 år. Detta trots att vi redan till och från har våghöjder om 500 cm eller mer. Och skulle summan av alla våghöjder, dessutom gånger 2, tillföra något av värde?
   
  Om vi genom vår påverkan tillför en medeltempatursförhöjning om 0,005 C per sekel då kommer klimatet signifikant att förändras om 1000 sekel mot vad det annars skulle vara. Vad detta sen innebär för de landisar vi har vet vi inte men det finns naturligtvis en risk att de börjar smälta okontrollerat. Att det dessutom finns en överlagrad naturlig temperatursvängning förändrar inget.
  Men påverkar vi temperaturen med blott 0,0005 C per sekel blir vår påverkan i slutändan förhoppningsvis försumbar. tty kanske kan bidra med vilken påverkan kärnkraften i världen har tex i form av värmemängd.

 92. tolou

  LBt, lägg av nu.
  Inom 10,000 år har vi ny istid och medeltemperaturen kommer sjunka med 10,000 milligrader.
   
  http://climate4you.com/images/VostokTemp0-420000%20BP.gif
   
  I snitt. Antagligen mycket kallare på norra halvklotet och det finns absolut inget vi kan göra åt detta.
  Vi kan kanske fördröja nästa istid med 37 dagar.
   

 93. KF

  Ingen idé att försöka resonera med LBt. Denne kör inte med skygglappar, utan ser på världen genom sugrör. 

 94. LBt

  tolou,
  nästa istid borde få större utrymme i debatten, det är egentligen märkligt att sån fokus riktas mot vad som kan hända om det blir för varmt och man helt tappar bort följden av en ny istid.
   
  Men säg inte att vi inte kan påverka förloppet, vi kanske redan har. Lilla istiden var kanske i själva verket en inledning avbruten av industrialiseringen och vårt fossila bruk. I vilket fall som helst är det nog inte särskilt mycket som behövs, 0,05 C per sekel under några tusen år räcker troligen för att hålla is och snö-utbredningen borta i norr och därefter betydligt mindre. Och 0,05 per sekel tycks inte vara svårt att få ihop. Risken är att vi eldar på för mycket, 0,5 C känns inte bra, 1000 gånger mer än vad som kan vara försumbart, 100 gånger mer än vad som kanske raderar istidsperioden och 10 gånger mer än vad som kanske krävs för att hejda den.

 95. Gunnar Strandell

  LBt #94
  Jag förstår inte dina farhågor. Borde vi inte istället satsa på att minska mycket kortare omslag med hög amplitud i tryck, temperatur, vindhastighet och nederbörd?
   
   
  Det har i alla fall möjlighet att rädda människor som lever på jorden nu.
   
   
  Jag är rädd för att ditt nästa steg blir ”backcasting” och åtgärder vi måste göra nu för att gottgöra de förändringar i tidigare klimat som våra förfäder skapade. Juridiskt är det ju ingen skillnad på den som inte är född ännu och den som har avlidit.

 96. 0,05 C per sekel under några tusen år räcker troligen för att hålla is och snö-utbredningen borta ”
   
  LBt .. ingen, verkligen ingen annan än du resonerar som om ’kliamtpåverkan’ är en rak linje (med konstant lutning) under 1000-tals år. Det är det inte! Av samma skäl som inga andra förändringar (orsakade, eller bara slumpäsmässiga) fortsätter i samma riktning i all evighet.
   
  Min fråga är varför du nu har valt att snöa in (helt själv) på dessa konstiga påfund? (Tidigare höll du länge på att försöka få 0.8 °C att vara vållade av mänskliga utsläpp. Det var också missledande strunt. Medvetet?)

 97. tolou

  LBt #94
  Det har med jord-axelns lutning eller snarare rotation att göra. När avståndet till solen ökar under vinterhalvåret kommer snö & glaciärer byggas på som reflekterar solinstrålningen som bidrar till lägre temperaturer och ännu mer snö och is bildas. Istiden är ett faktum. Försök vrida på jordaxeln eller påverka jordens omloppsbana om du kan för att förhindra detta.
  Som det är idag är solen som närmast Jorden mitt under smällkalla vintern, den 4:e Januari. Jag tror personligen att albedot och smältande is och snö bidrar en hel del till uppvärmningen och är en stor förstärkande(omvänt) effekt av inkommande solstrålning. Inte att det smälter pga. ökade temperaturer alltså, utan tvärtom. Och det det är precis detta som kommer leda till istider i framtiden.

 98. Thomas P

  tolou, Croll trodde på 1800-talet att det var minskad solinstrålning på norra halvklotet på vintern som orsakade istider, men det visade sig fel när man fick bättre datering. Tvärtom är det sommarhalvåret och hur mycket is som hinner smälta då som styr.

 99. Sören G

  Att jorden är närmast solden i början av januari och längst från solen i början av juli innebär att sommarhalvåret (på norra halvklotet) är en vecka längre än vinterhalvåret. När jordaxeln p.g.a. precessionen pekar åt motsatt håll blir tvärtom vinterhalvåret (på norra halvklotet) längre än sommarhalvåret. Eftersom norra halvklotet innehåller mycket mer land än södra så har snötäcket och det ökade albedot större betydelse om vintern är längre. Under perioder med större excentricitet hos jordbanan blir skillnaden i längd mellan sommarhalvår och vinterhalvår ännu större.

 100. tolou

  TP #98
  Precis, det är det jag menar. Snötäcket och albedot främst på våren reflekterar den allt starkare/högre solen på norra halvklotet.
  Dessutom säsongernas varaktighet som Sören beskrev på ett bra sätt.