Klimatpolitiken saknar solid grund i vetenskap

haveri energi

Professorerna William Happer och Richard Lindzen har publicerat ett för den internationella klimatpolitiken förödande dråpslag. Tretton punkter tillintetgör det IPCC kommunicerar. Särskilt i de av medlemsländernas regeringsrepresentanter rad för rad förhandlade Summary for Policy Makers. Varje punkt avslutas med ”det finns inga trovärdiga vetenskapliga bevis som stöder alla lagförslag”.

Vad borde vi i vårt land dra för slutsatser om politikerkåren kunde fås att tro på Happer / Lindzen? Som vi absolut gör. Vårt vallöfte skulle se ut så här.

Ta först fasta på verkliga observerade fakta

 • Av de globala CO2-utsläppen var Sveriges andel 2021 1,2 promille enligt BP:s statistik. Se länk nedan. För året innan, 2020, angavs andelen till 1,4 promille. Minskningen beror både på minskade svenska utsläpp men framför allt på ökade globala utsläpp.
 • Stänger vi ned alla svenska utsläpp imorgon når vi till sekelskiftet en temperatureffekt på 0,003 oC mindre enligt IPCC:s matematik baserat på TCR3.0 gr och en årlig ökning av atmosfärshalten med 2,5 ppm/ år (NOAA, Muana Loa).
 • De svenska utsläppen i relation till de globala är så små att effekten enligt ovan inte är mätbar men kostnaderna blir av storleksordningen 10 procent av BNP/år, 550 miljoner / år, eller 40000 miljarder fram till år 2100. Omräknat från Lomborgs siffror för EU med 8 procent av de globala utsläppen och en BNP 2019 med Storbritannien cirka 16,4 biljoner EURO. Ekonomisk påverkan av klimatpolitiken med 10 procent  motsvarar cirka 16,4 biljoner kronor / år.
 • Det finns ingen evidens för någon pågående, katastrofal uppvärmning. (https://clintel.org/) Nuvarande takt, ca 0,14 oC /decennium,  ger en ökning på en dryg grad till år 2100. Hanterbart och önskvärt för de flesta. Ökningen är bara till en del driven av ökad atmosfärshalt av CO2. Resten är naturliga förändringar som alltid förekommit. Evidens för detta finns för hela tiden efter senaste istidens slut för 11000 år sedan. Sedan 2015 tar dessutom ökningen paus enligt satellitmätningar i troposfären.
 • Happer / Lindzen skriver om den logaritmiska effekten av ökande CO2.
  En dubblering av atmosfärshalten från nuvarande ca 420 ppm till 840 ppm tar med nuvarande ökningstakt på ca 2,5 ppm/år 170 år och ger enligt dem en ökad värmningseffekt med cirka en procent och resulterar i en ökad global temperatur med cirka 1 oC till år 2190.

Våra utsläpp med 1,2 promille kompenseras nästan helt av upptaget av vår skog.

utslapp o upptag

Dra de logiska slutsatserna och anpassa politiken

 • Stoppa alla fantasiprojekt med vätgasstål i norr.
 • På motsvarande sätt bör all lagstiftning stoppas som gör att förbränningsmotordrivna bilar förbjuds. Moderna dieselmotorer (Daimler, Mazda) har verkningsgrader på drygt 50 procent och med modern katalysatorteknologi är utsläpp av partiklar och NOx mycket låga.
 • Alla subventioner av elbilar bör stoppas. Faktum är att de dessutom inte i en LCA minskar utsläppen av fossil CO2.
 • Stoppa all utbyggnad av dyr och väderberoende, opålitlig vindkraft och solceller. Prioritera istället utbyggnad av kärnkraft och förbättra produktiviteten för vattenkraften. Bygg snabbstartad baskraft baserad på olja/gas så att vi kan hantera redan byggd vindkraft utan beroende av importerad el.
 • Stoppa alla projekt som avser att ”fånga CO2”. De är energislukande och kapitalförstöring  i sin renaste form och helt verkningslösa ur klimatsynpunkt.
 • Säkerställ att befintligt näringsliv och industri har tillgång till stabil el till konkurrenskraftigt pris innan nya fantastiska elslukande klimatprojekt startas.
 • En anpassning till vetenskapligt trovärdiga klimatförändringar kostar bara en bråkdel av de nu pågående, panikartade omställningsåtgärderna.

Förtydligande av våra vallöften

Vår elförsörjning står bildligt talat inför en härdsmälta. Och det är inte kärnkraften vi pratar om. Skadeverkningarna av fanatisk och meningslös jakt på koldioxid och känslobaserat motstånd mot kärnkraft är uppenbara. Om inte annat blir det klart för alla under den kommande vintern.

Lägg ner profilprojekten med koldioxidfritt stål – Hybrit, LKAB:s koldioxidfri järnsvamp och H2 Green Steel. Det är visserligen 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, men ’nyttan’ mätt som påverkan på global medeltemperatur om åttio år är tre tiotusendels grad. 0,0003 oC. Utan koldioxidjakten och politisk styrning av marknaden skulle ingenting av detta vara möjligt. Stålet har ingen annan egenskap än vanligt kvalitetsstål förutom koldioxid, som beskattas och straffas med utsläppsrätter.

Förbjud inte bensin/dieselbilar 2035. För planetens klimat spelar det ingen som helst roll. Med elmixen i EU släpper elbilar ut mer koldioxid upp till 10000 mil och 20 procent högre vikt ger mer cancerogena utsläpp från däck och asfalt. Moderna dieselmotorer (Daimler, Mazda) har verkningsgrader på drygt 50 procent och med modern katalysatorteknologi är utsläpp av partiklar och NOx mycket låga. Det också  helt orimligt att ens på lång sikt ersätta så stor andel av världens fordon till eldrift att det ens blir mätbart på Manua Loa.

Vi kan fråga oss, med sådana massiva stöd och subventioner under decennier, hur stor andel har elbilarna ändå nått idag av fordonsbeståndet på världsmarknaden? Globalt var 2019 ca 1,4 miljarder fordon i trafik. Därav var 10 miljoner elbilar, laddhybrider inräknade , alltså 0,7 procent. Globalt har elbilarna nätt och jämt kommit in på kartan! Kanske  har de dock växt till 1% idag 3 år senare? (Källa : Ward)

Den omedelbara verkliga nyttan vore att vi inte behöver lika mycket ny el som hela Finland förbrukar. Det finns inte en chans att skapa detta inom den tidsram dessa projekt aviserat och opålitlig grön el är inte användbar i kontinuerliga produktionsprocesser utan lagring som inte finns.

Den nya el som aviseras behov av motsvarar 20 nya reaktorer a´1000 MW. Förutom nämnda  projekt också elektrifiering av våra transporter, batterifabriker, konstgödselfabrik, koldioxidinfångning. Brist på el har redan drivit upp priset till en ohållbar nivå som blir permanent om inget görs. Sverige ska inte ha energifattigdom.

Vindkraftutbyggnaden är inte lösningen. Det går inte snabbare. Det är inte billigare el. Det är bara vinden som är förnybar, men helt opålitlig. Den använder mer resurser per producerad el än kärnkraft.

Är det en skenmanöver när regeringen öppnar dörren på glänt för ny kärnkraft? Eller en verklig omvändelse under galgen? Budskapen är förvirrade och motsägelsefulla. Före midsommar hade Energiministern och Miljöministern pressträff och säger att man är för en bred diskussion om energin. Efter valet. Säger att kärnkraft kan vara bra i en del lägen. Dagen efter midsommar säger Miljöministern i ett interpellationssvar att politiken med hundra procent förnybar el 2040 ligger fast! Statsministern säger samma sak i sitt tal i Almedalen. Som grädde på moset röstar (S) i EU-parlamentet nej till kärnkraft som hållbart i taxonomin.

Så hur vill man ha det? Vem tror man ska våga satsa på långsiktiga, för välfärden avgörande investeringar, i denna politiska miljö?

Beslutskraft fanns när det gällde att få två reaktorer i Ringhals stängda och att stoppa Vattenfalls utredning att bygga två nya reaktorer, som skulle vara i drift för att avlösa R1 och R2 när de sedan stängdes.

Stäng signalprojekten med stålet och elbilarna genom att ta bort skattemiljarderna och lånegarantierna så fasas de snabbt ut och elförsörjningen blir hanterbar. Ingen skada för klimatet. Miljön är förutom väljarna den stora vinnaren om vi slipper mängden vindkraft.
Vätgasstål har inte bättre egenskaper och blir så dyrt att producera att de inte klarar
konkurrens från Kina, Sydkorea, Indien och andra länder utan CO2-restriktioner.

Lånegarantier kan istället behövas för ny kärnkraft. Åtminstone som politisk ’gisslan’.

Det första fossilfria välfärdslandet är i rask takt på väg rakt i ett svart slukhål. Kalkylerna för vindkraft måste ses som gjorda för att ge det svar politiken vill ha. Det måste räknas på systemnivå. Inte bara för själva snurrorna. Allt är billigt så länge någon annan betalar. Anslutningskostnaderna för till exempel havsbaserad vindkraft är i samma storleksordning som själva vindkraftverken och exploatörerna behöver inte betala. Det får abonnenterna ta på nätavgifterna och skattsedeln. Eftersom lagring av el i batterier eller vätgas inte kan lösa lagringsproblemet så måste dessutom kostnaderna för lika mycket lättillgänglig baskraft tas med i vindkraftskalkylen.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel AR6 visar i underliggande insamlad vetenskap att temperaturkänsligheten för en ökad koldioxidhalt är kraftigt överdriven. Atmosfärshalten tickar på i jämn takt och verkar vara oberoende av vad vi människor hittar på eller globala pandemier, som dramatiskt minskade utsläppen.

När Statsministern säger att Sverige kan bättre får vi påminna henne om, att efter 2014 är hon inte i opposition. Lägg ner de dyrbara och energislukande politiskt initierade projekten. Av allt att döma meningslösa. Det finns inget mervärde för svenska medborgare att vara bäst i världen på klimatpolitik. Ser vi en ändring nu. Klimatet fick klara sig självt i Almedalen. Fokus var på verkliga problem. Men SVT var missnöjda och lät reportern Johan Zachrisson Winberg granska med Världsnaturfondens representant som ’sanningsvittne’.

Rapport – Sön 10 jul 19:30 | SVT Play

Vare sig det är Magdalena Andersson, Ulf Kristersson eller någon annan som står vid rodret efter den 11 september måste ministrar för samhällsviktiga funktioner som energi besitta åtminstone elementära kunskaper inom sitt ansvarsområde.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf (co2coalition.org)

Statistical Review of World Energy 2022 (bp.com)
volvo-carbon-footprint-report.pdf (volvocars.com)

https://www.emissionsanalytics.com/news/pollution-tyre-wear-worse-exhaust-emissions

Det kom ett mejl från Amerika – Klimatupplysningen

Elbilar är inte så smarta – Klimatupplysningen

CCS – ställ aldrig frågan – Klimatupplysningen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Evert och Mats!
  Happers & Lindzens djupa insikter tillämpade i svensk politik.
  TACK för ert jättejobb!
  … Om vetenskap, vett och sans finge råda 🙏.

 2. Lars Cornell

  Det var en mycket bra sammanfattning – tack.
  Jag har invändning mot, ”En dubblering av atmosfärshalten … till 840 ppm …”.
  Dit tror jag inte vi kommer. Fortsätter vi elda fossila bränslen som nu hamnar vi i ett jämviktsläge någon stans mellan 600 och 800 ppm.

  Det jag saknar i din text är ett kapitel om sparsamhet. Med åtta miljarder människor måste vi ändra vårt beteende så att vår jords resurser räcker så länge som möjligt. Då måste vi omedelbart sluta bygga det som förbrukar mest såsom vindkraft, solpaneler och elkraft gjort på fossila bränslen.

  Vi måste också verka för förståelsen att mantrat ”sol, vind, ved och vatten” leder till en mycket skadlig politik. De orden är så förrädiska. Orden är förföriska medan resultatet blir katastrofalt vilket nuvarande energikris och landskapsförstörelse visar.

 3. Pingback

  […] Läs hela artikeln HÄR. […]

 4. Mats Kälvemark

  #1 Ann och #2 Lars.
  Tack för er uppskattning! Känns viktigt att sprida informationen i vårt inlägg så vitt och brett som möjligt. Vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få med detta av alla som följer KU. Bara drygt 50 dagar kvar till valet!

 5. mattias

  Att Sverige som är så litet inte kan påverka globala utsläpp är en självklarhet och den argumentationen verkar fungera dåligt. Tycker man borde inrikta sig på vad nuvarande beslutsfattare har åstadkommit de senaste åtta åren – och ifrågasätta Sverige går före argumentationen. Börja tex. med att studera Sveriges totala utsläpp på Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag

  ”Den historiska utsläppsminskningen sedan 1990 har framförallt skett mellan år 2003 och 2014.” Med nuvarande symbolpolitik har lite hänt sedan dess trots Strandhälls belåtenhet om vad som har åstadkommits.

  Håller också med Lars kommentar om sparsamhet – varför pratas inte mer om det? Om rätt åtgärder genomförs så blir alla vinnare – plånboken, miljön och vi får mer fossil energi kvar att använda där den gör mest nytta.

 6. Lars Kamél

  Den globala uppvärmningstrenden har till och med sjunkit till 0,13 grader per årtionde. Världen har blivit kallare sedan januari 2016, vilket har fått den långsiktiga trenden att sjunka.

 7. Mats Kälvemark

  #4 mattias
  Beträffande sparsamhet så undrar jag om du missat att detta är den absoluta huvudpunkten i vårt inlägg, alla miljarders miljarder som idag slösas bort i klimatgodhetens falska namn. Kan de sparas så får vi loss nästa oändliga resurser att lösa verkliga problem som har med miljö och välfärd att göra. Och återigen, vi har ingen klimatkris. Pågående uppvärmning är lätt hanterbar utan förödande kostbara åtgärder.

 8. Lasse

  SVD tipsar om en krönika som granskat alla alarm som det varma vädret lockar fram:
  https://www.warpnews.se/for-daligt-for-att-vara-sant/den-okanda-sanningen-om-det-oextrema-extremvadret/

  I dag skall Englands värmerekord slås-allt enligt media!

 9. I synnerhet

  Elbilar globalt kommer till stor del att laddas med el från fossila kraftverk. Det är ett parodiskt inslag om detta i Moores Planet of the humans. GM presenterar sin första elbil med el från lokalt kolkraftverk.

 10. Staffan Lindström

  Rapport och andra SVT-Nyhetsprogram ligger bara kvar i en vecka, förutom sportnyheter som är så viktiga så de har 2 veckor ”liggetid”…
  Aftonbladet Podden idag text inledning bl.a.: ”I Madrid har termometern visat 52 grader”… Så vad har nyhetsrapporter, korta väderprognoser och klimatmodeller gemensamt? Överdrifterna I går uppmättes 38,1C som mest i England…Belgien Italien Frankrike och Island spelade i 32-35-gradig värme…ingen vomerade… Daily Mail har nyhet om en hund som bitit ihjäl sin matte i Yorkshire i fredags kväll, temperaturen runt 20C ändå tror anhöriga att hunden ”blivit galen pga värmen…”
  SUCK!!…

 11. Evert+Andersson

  #8 Staffan L

  Ett stort problem med nyhetsrapporteringen att det oftast outsagda budskapet om alla väderhändelser som verkar stödja klimatkrisnarrativet är att det här problemet kan vi fixa med att få kontroll på atmosfärens koldioxidhalt. En ovetenskaplig och obegåvad idé. Som faller redan på proportionerna i alla parametrar.

 12. Lasse

  #8
  Roligast är när klimatalarmisterna konstaterar att observerade väderfenomen ligger i modellerna men går betydligt fortare än de kan beräkna.
  Där kan man tala om tro och brist på vetande. 😉
  Globala temperatur avvikelsen idag-+0,2 grader:
  https://realclimatescience.com/2022/07/washington-post-global-heat-waves-2/

 13. UWB

  DN hade igår en artikel, lustigt nog på Kultursidan, med liknande tema som var starkt Pro-MP och Anti-SD, läs Elsa Widding. Naturligtvis med innebörden att Sverige ska köra sitt race mot nollutsläpp och andra ska imponeras och ta efter…

  Det är rätt många kommentarer i alla fall, många som är negativa till artikeln och de vanliga miljötrollen.

  https://www.dn.se/kultur/ar-sverige-sa-litet-att-vi-inte-kan-gora-skillnad-for-klimatet/

 14. UWB

  Företagae i södra Sverige har fått nog. Gör uppror, se till att alla era anställda röstar på högerpartierna då, som en första åtgärd.

  https://www.tn.se/naringsliv/foretagare-i-sodra-sverige-betalar-mer-snart-tvingas-vi-gora-uppror/

 15. BG

  Lokalradion i Göteborg varnade för extremtemperaturer på 33 grader. En medicinman gjorde detsamma för konsekvenserna, särskilt för äldre.

  Prognosticerad temperatur för Angered, ca 15 km nordost om centrum: 23 grader, i morgon 30.

  Den gamla ”sanningen” gäller fortfarande: ”Only mad dogs and Englishmen go out in the midday sun.”

 16. Sten Kaijser

  OT

  för alla KU-följare i Norduppland.

  Ikväll 19 juli (2022) kl. 18.00 (kom gärna tidigt) kommer Jan Blomgren att tala i Löfstabruk, om kärnkraft och energipolitik.

  Arrangör är Löfstabruks Kulturförening och kommer man till Löfstabruk så finns det vägvisning.

  Jan Blomgren har gjort sig känd som en kraftfull kritiker av svensk kärnkraft och förespråkare för kärnkraft. Jag kommer att vara där och det skulle vara roligt att träffa andra KU-följare där.

 17. Roland Salomonsson

  Vi har ju normal sommar i Sverige, för böveln.

  Sommartemperaturerna av idag är faktiskt svalare än vad de var under Lilla Istiden. Då var det så varmt regelbundet att HELA Östersjön var en stinkande gegga av algblomning. Detta är inte fallet idag.

  Är det någon som skänker en tanke på pågående Sydvinter? Kallare en t o m förra året. Bl a har inre Australien tidvis varit snötäckt. Inom hela Sydklotet har kylan reducerat förutsättningen för kommande skörd. DETTA LIGGER BAKOM RISKEN FÖR VÄRLDSSVÄLLT OCH INTE KRIGET I UKRAINA.

 18. L

  #17 stämmer det med Östersjön?

 19. Björn

  Roland Solomonsson [17]; Det du skriver om algblomningen är intressant i samband med extrema partiella eller regionala väder. Var finns denna algblomning nedtecknad? Det som är intressant i sammanhanget är att beträffande det som i dagarna skrivs om jetströmmarna, är ju motsatsen till vad man kan förvänta sig om den globala temperaturen går ner, som var fallet under Lilla istiden. När man nu skriver om jetströmmarna så är förväntningarna att extremväder kommer att öka på grund av klimatförändringarna, vilket sig är alias för global uppvärmning.

 20. Larry

  Tack för ett upplysande inlägg. Den väg som Sverige anträder påminner till en del om Det stora språnget då Mao med totalt galna och orealistiska planer skulle gå ikapp Storbritannien ekonomiskt inom några år med mass svält och mänskligt lidande som följd.

  Jag tror det blivit ett litet fel i texten, tredje bulletpointen som börjar med ”De svenska utsläppen ..” nämns en kostnad om 500 miljoner per år förmodar att det skall vara miljarder.

 21. Staffan Lindström

  Från en av djävulens nyhetstjänster alldeles nyss BBC News : 40,2C kl 13:00 på HEAThrow… Are we surprised…

 22. Fredrik S

  Staffan Lindström #21

  I centrala London strax intill var det samtidigt 38 grader läste jag.

  De kanske har placerat temperaturstationen vid en Gate?

 23. Mats Kälvemark

  Ett sifferfel har tyvärr smugit sig in i vårt inlägg. Sveriges BNP uppgick 2021 till 5 457 miljarder kronor så 10% därav är ca 550 miljarder kr, inte 550 miljoner, som vi skrev
  10% därav som årlig kostnad för klimatåtgäderna kan kännas som en hög siffra, men den har sitt ursprung från Björn Lomborg. Tidigare har vi för Sverige använt 5% baserat på en seriös utredning från Nya Zeeland som ge en kostnad för Sverige fram till sekelskiftet på ca 20000 miljarder kronor. Allt är grova uppskattningar och sanningen kanske visar sig ligga någonstans däremellan. Det tragiska i sammanhanget är den totala avsaknaden från politiker att genomföra en förkalkyl av kostnader för klimatåtgärderna och samtidigt total avsaknad av analys över vilka klimateffekter som man räknar med skall uppnås. Genomfördes detta skulle 98% av alla åtgärder skrotas redan på skrivbordsstadiet. Nu helgar i stället ändamålet, dvs CO2-jakten, alla medel. Kosta vad det kosta vill och oberoende av om någon klimateffekt uppnås eller inte.

 24. Staffan Lindström

  22 Fredrik S

  Kollade Met Office…:

  Author: Press Office

  11:32 (UTC+1) on Tue 19 Jul 2022

  For the first time on record temperatures in the UK have exceed 40°C.

  A provisional temperature of 40.2°C was recorded at Heathrow at 12.50 today which, if confirmed, will beat the previous record of 38.7°C set in 2019 by 1.5°C.

  With temperatures continuing to climb through the afternoon we will have to wait to see what the new record will actually be. New temperature records could also be set for Wales and Scotland.

  Notera klockslagen 11:32…12:50

  Så det Weatheronline:

  Heathrow Airport

  every 6 hours
  hourly
  °C
  °F
  bft
  ms
  kn
  mph
  kmh
  Local Time
  15:50 BST = 15:50 Temperature Weather
  2022-07-19 13:50 39 °C –
  2022-07-19 13:20 39 °C –
  2022-07-19 13:00 40.2 °C –
  2022-07-19 12:50 39 °C –
  2022-07-19 12:20 38 °C –
  2022-07-19 12:00 38.1 °C –
  2022-07-19 11:50 37 °C

  Så när hände det HISTORISKA…?? 12:50 ELLER 13:00??

  Groucho Marx-klimatologi (om ni inte gillar mina åsikter så har jag andra…)

  SOM stolt nörd/besserwisser så måste jag rätta Met Office : ”…exceedED” Thank you…

 25. Fredrik S

  Staffan Lindström #24

  Såg det också. Verkar onekligen konstigt att 10:32 UTC publicera ett preliminärt rekord som uppmätts 12:50? Om jag fattat rätt.

  De kanske varit så skrämda av klimatförändringar på Met Office att de i hemlighet konstruerat en tidsmaskin?

  På tio minuter steg temperaturen med 1,2 grader för att strax efter sjunka med 1,2 grader?

  Svårt att se detta godkänt om uppgifterna stämmer.

  Eller också har de placerat stationen vid en gate.

 26. Håkan Bergman

  #24-25
  Det kan nog vara värre än en gate, flyget har inget intresse av metrologiskt korrekta temperaturmätningar dom vill veta temperaturen över start- och landnings-banorna eftersom den temperaturen behövs för att beräkna planens lyftförmåga. Sen det där med tiderna, jag skulle inte bli förvånad om flyget konsekvent använder UTC, det finns en viss logik i det, men tty kan säkert reda ut den detaljen. Men det blir inte mycket begripligare.

 27. Det skulle ju vara ”glödhett” i Skåne idag. Men bara 22 grader här i Ängelholm. Fast i Höganäs var det 24 grader – nästan högsommartemperatur!

  Vi går mot en härdsmälta, sanna mina ord. 🙂

 28. Staffan Lindström

  25 Fredrik S

  En av chefsmeteorologerna på Met Office heter Neil Armstrong… I kid you not.

  För att få ordning på temperaturcirkusen så föreslår jag att VI återgår till kvicksilvertermometrar samt noga kontrollerar placering , mikroklimat etc WMO verkar ju godkänna vilka placeringar som helst att det tar några år att godkänna ett rekord (Mitribah Kuwait) betyder inte att stationens placering är OK!

 29. Bernt O

  HEAThrow och Kew har båda ungefär fem grader högre sommar medeltemperaturer än UK i stort. Lika mycket asfalt och bebyggelse?

  https://www.bbc.com/news/uk-44980493

 30. GoranA

  Jag går inte i god för sidan
  https://www.wunderground.com/history/daily/gb/london/EGLC
  men där var temperaturen på City Airport uppe och vände på 102 F vilket är 38,9 °C
  Även LONDON HEATHROW AIRPORT STATION var temperaturen uppe och vände på 102 F
  https://www.wunderground.com/history/daily/gb/hounslow/EGLL

 31. Håkan Bergman

  Bernt O
  Så en Stevenson 2022? På en flygplats! Det ser ut som en nytillkommen byggnad just där hos Google, som jag antar har en nyare bild.
  https://drive.google.com/file/d/1QOaLYy_gP7y9MvKKRM1wDTX3xhrd4OWB/view?usp=sharing

 32. Staffan Lindström

  ”…Only mad dogs and english temperatures go out in the midday sun…” BBC 17:55

  Posted at 17:5517:55
  BREAKING
  New record of 40.3C in Lincolnshire
  The UK’s record temperature has been broken again after the mercury reached 40.3C in Coningsby in Lincolnshire, according to the Met Office.

  The provisional figure, as of 16:00 today, surpasses the earlier peak of 40.2C recorded at Heathrow.

  Temperatures are still at that same high this afternoon at the London airport, as well as in St James’s Park in the capital.

  Kew Gardens was 40.1C as of 16:00, with Northolt at 40C and Cambridge at 39.9C.

  Coningsby är väl RAF-bas??

 33. Staffan Lindström

  32 SL

  ”the mercury reached…” Det tog mindre än 2 tim som RAF följde mitt råd… 😉

 34. Rossmore

  Lite perspektiv avseende utsläpp av CO2 från läst idag i div trådar:

  Sveriges utsläpp av CO2 (skogstillväxtens upptag exkluderad, antar jag) uppgick 2020 till under 40 megaton enligt:

  https://ourworldindata.org/co2/country/sweden?country=~SWE

  Topp tio anläggningar i EU släpper samtidigt ut följande mängder CO2:

  https://ember-climate.org/insights/research/top-10-emitters-in-the-eu-ets-2021/

  Den största ”boven”, en enskild anläggning i Polen, Belchatów, släpper årligen ut motsvarande 80 procent av hela Sveriges utsläpp (33,2 megaton).

  Topp tio europeiska anläggningar i Polen och Tyskland släpper ut mer än fyra gånger mer CO2 (166 megaton) än hela landet Sverige (skogsupptag exkluderat).

 35. BG

  #32

  Comingsby är en RAF-bas och det är även Northolt. (Flög för snart 70 år sedan med RCAF från Northolt till Montreal.)

 36. Sören G

  Citat från en ledarsida; ”FN:s generalsekreterare António Guterres beskrev igår klimatkrisen som ett kollektivt självmord. Med det menade han att det antingen krävs en kollektiv handling för att uppnå förändring eller så kommer konsekvensen bli kollektivt självmord. Halva mänskligheten är i farozonen för översvämningar, torka, extremväder och skogsbränder. Nästan halva EU riskerar torka. Under måndagen träffades också ministrar från 40 länder i Berlin för att diskutera bland annat extremväder, höjda matpriser och brist på mat, samt fossila bränslen. Klimatkonferensen Petersberg Climate Dialogue uppmärksammar hur aktuell frågan är. Och aldrig tidigare har frågan varit så viktig som nu.”

 37. En annan

  Här i skåne börjar nu skördetröskorna arbeta, perfekt väder…
  En annan sak om EU och framförallt Merkel…hon spelade dam, Putin spelar schack medans Kina spelar go…

 38. Gunnar Strandell

  Sören G #36
  Är dessa människor säkra på att en stabilisering av atmosfärens CO2-halt är allt som behövs för att rätta till detta?

  Vilken vetenskap ger stöd åt den tanken?

  Jag tror att man glömt fråga forskarna.

 39. Enough

  ” Vare sig det är Magdalena Andersson, Ulf Kristersson eller någon annan som står vid rodret efter den 11 september måste ministrar för samhällsviktiga funktioner som energi besitta åtminstone elementära kunskaper inom sitt ansvarsområde.”

  Kunskap, erfarenhet och kompetens övertrumfas regelbundet i politiken, det är plats i ”hackordnings-listan” som gäller. Då hamnar hårfrisörskor som miljöministrar, ett av otal exempel.

  I grunden är politiker inte längre företrädare för sina väljare, utan för sig själv och den egna karriären. Partisystemet med samhällsfinansierat stöd, gör partierna oberoende av väljarna. vart 4:de år lägger partier fram ”löften” och inriktningar, som sedan lätt kan offras i maktkampen och sällan har landets bästa för ögonen.

 40. Sören G

  Gunnar Strandell #36
  PÅ 1600-talet trodde man på häxor som orsak till allt djävulskap. Nu har koldioxiden övertagit den rollen.

 41. Fredrik S

  På torsdag lutar det åt att svenska värmerekordet på 38 grader kan ryka enligt SMHI och en del intervjuade meteorologer.

  Linköping har prognosen 38 grader på torsdag em hos SMHI.

 42. Koldioxid är framförallt en utjämnare av temperaturen på klotet; mildare vintrar och, troligen, något varmare somrar mot polerna. Men som vanligt är det solen som styr. Värmerekorden på klotet är inte högre idag än under historisk tid – globalt sett, men lokalt, t.ex. på högre breddgrader, så bör det enligt teorin bli varmare.

  Finns det någon nackdel med denna omfördelning?

 43. Håkan Bergman

  Fredrik S #40
  27 här på Södertörn idag sa norrmännen, det blev 24-25. Nu säger dom 32 i morgon, fan trot var just ute på balkongen för att samla kraft till några timmars sömn innan diskusen och det var rejält svalt, 16 grader säger datorn men borta i Tullinge var det 13,9 kl 22 och kl 22 igår var det 16,3 och 11,3 kl 5 i morse. Det blir inget rekord här åtminstone, rekordtidig frost möjligen.
  Sådär, nu kom 12,3 för kl 23.

 44. johannes

  #41
  Vilket skall bevisas.

 45. Håkan Bergman

  Hann inte få in Observatoriekullen 16,6 kl 23, en skillnad på 4,3 grader.
  https://www.smhi.se/vader/observationer/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,tab=vader,param=t,stationid=97100,type=weather

 46. Fredrik S

  Håkan Bergman, johannes #43, 44

  Spännande dagar väntar. Norrmännen säger nu 39 för Norrköping på torsdag.

  Här visar just nu termometern i skogsdungen utanför 15, samma typ vid huset 17.

  Kan man beräkna effekten av UHI via subtraktion?

  Får kolla med SMHI om det är grönt.

  Imorgon ska det upp 17 grader enligt prognosen.

 47. Fredrik S

  Ingemar Nordin #42

  Väl sammanfattat!

  Och frågan du ställer är väsentlig.

  Att den aldrig diskuteras i media får vi kanske ta som en bekräftelse på att det knappt finns några nackdelar.

 48. Anders

  Ett nytt lågvattenmärke från SvD.

  https://esvd.svd.se/shared/article/meteorolog-klimatforandringar-ligger-bakom-varmechocken/k1702Ui1

 49. Fredrik S

  Anders #48

  Ja, lågvattenmärke med märklig professor.

  Inte hört talas om denna professor förut.

  Eftersom hon verkar veta att värmeböljorna innan människan började påverka klimatet var mycket mildare jämfört med idag for vi väl förmoda att hon också konstruerat en tidsmaskin?

  I nedanstående citat verkar hon mena att det normala är ett klimat utan förändringar?

  ”-Man kan säga att värmeböljorna vi har nu är utanför vad man kunde förvänta sig om vi inte hade haft klimatförändringar. Det är allvarligt, vi ser vilka konsekvenser det får i samhället”

  Eller har jag missuppfattat?

 50. laco

  # Fredrik mfl. Hade det varit för länge sedan skulle många påstått att hon fått sin professur ’sängvägen’. Det är givetvis inget jag vill påstå här.
  Men glöm inte bort att SMHI har Regeringens uppdrag att även stödja Regeringens politik. Kanske får man sätta hennes och några andras utnämningar till det förhållandet.

  Att utnämnandet av SMHIs generaldirektör är att sätt att stödja Regeringens klimatpolitik är helt uppenbart. Nuvarande GD Håkan Wirtén kommer från Greenpeace och föregående GD Rolf Brennerfelt var aktiv Centerpartist. Ingen vetenskaplig bakgrund där således.

 51. Ann Löfving-Henriksson

  Evert och Mats, visst har vår statsminister stolt talat om att hon inför avgörande beslut alltid först tar reda på fakta och sedan grundar sina beslut på denna trygga grund. För landets bästa.
  En god ambition för samtliga politiker, men i verkligheten är de nästan alla bedragna av FN/IPCC/SPM genom att de oreflekterat köpt meteorologernas trånga politiskt bearbetade ” lysenkoistiska” budskap som fakta och inte sökt klimatologernas vetenskap grundade på data och alltid öppen för fri debatt.
  För alla (!) som vill Sveriges bästa finns nu ert väl genomarbetade förslag till att anpassa den svenska politiken efter aktuella vetenskapliga (klimat)fakta.
  Vi måste lyfta oss, fokusera på klimat och sluta att snacka väder, ”påvens skägg”.
  Än en gång tack för ert bidrag, nu hänger mycket på att det sprids … den gamla sanningen om att en frisk demokrati kräver en upplyst opinion gäller mer än någonsin.

 52. Björn

  Anders [48]; Ja, när någon kallar sig för professor och uttalar utan att blinka, att värmen är orsakad av klimatförändringarna, då kan man faktiskt tala om lågvattenmärke. När man uttalar sig så, då exkluderar man alla andra troliga faktorer som kan vara bidragande. Vi har en sol som går med reducerad effekt sedan ca 15 år tillbaka, vilket solfläcksstatistiken visar. Antalet solfläckar är ett mått på solens aktivitet, vilken är korrelerad med TSI, Total Solar Irradiance.

  I ett citat från nedanstående artikel, står följande: ”Bara under de senaste 15 åren förvärrades den förödande torken i Kalifornien, värmeböljorna i USA och Västeuropa, de dödliga översvämningarna i Pakistan, när klimatförändringar som orsakats av människor störde dessa enorma luftströmmar”. Märk väl de senaste 15 åren! Under samma tid som nedgången i solaktiviteten. Kan sannolikt ha ett samband. (Vill bara poängtera att översättningen inte är min. Troligtvis maskinell.)

  https://www.meteorologiaenred.com/sv/jetstr%C3%B6m.html

 53. Håkan Bergman

  Fredrik S #46
  25-26 just nu här, men utomhus-AC’n, alltså sydosten från sjön, har kickat igång så det lär stanna vid mesiga 26 grader. Jag lever i världens bästa klimat. Varför kan ingen vädertjänst lära sig att det fungerar så här?

 54. TorbjörnR

  Här har vi en numera oberoende journalist som tar sitt jobb på allvar. Anders Bolling som tidigare var censurerad på DN

  https://klimatsans.com/2022/07/20/anders-bolling-ute-i-ljuset/

 55. Fredrik S

  Håkan Bergman #53

  27 här nu med lite skön fläkt. Mycket skönare än för ett par dagar sedan då det var 17.

  Men helvetet väntar väl bakom dörren?

 56. Lars Cornell

  Damen Gunilla Svensson, professor i meteorologi på MISU, är mest känd för att i SVTs program ”Ekdal” år 2019 på bästa sändningstid i SVT ha påstått,
  “någonstans 3 – 4 grader varmare om en generation”.

  Det blir 1° per decennium samtidigt som verkligheten ligger runt 0,1 °C per decennium och för de sensate åren inget alls. Se sid 9 – 11 i,
  http://www.tjust.com/2019/granska/svt-ekdal.pdf

  https://esvd.svd.se/p/svenska-dagbladet/2022-07-20/a/meteorolog-klimatforandringar-ligger-bakom-varmechocken/1001/556701/29620373

 57. Fredrik V

  #48, 56 m.fl

  Gunilla Svensson är dessutom gift med Michael Tjernström (SVTs favoritklimatexpert). Bägge makarna arbetar på Meteorologiska institutionen på Stockholms Universitet.

 58. Fredrik S

  Lars Cornell, Fredrik V # 56,57

  Bilden klarnar.

 59. Fredrik S

  Nu är Gunilla Svensson med i Expressen också och säger rätt saker för läsarna.

 60. Rolf Holmén

  En liten detalj i sammanhanget.
  Om nu bensin/dieselbilar förbjuds/fasas ut, vad händer då med dessa oanvändbara bilar? Min tro är att många kommer att exporteras till ffa Västafrika. Där kommer de att rulla i många år. Många bättre begagnade bilar från Europa exporteras redan dit. Liksom Japan exporterar begagnade bilar till Östafrika. Så den svenska (förlåt mp-inspirerade) symbolpolitiken löser inte problemet, utan flyttar bara på det. Om det nu ens är ett problem. Till en enorm kostnad för oss.