Klimatlagen bör upphävas!

lagar klimat

Klimatlagen saknar vetenskapligt stöd och medför planekonomisk politik. Därför bör den upphävas.

Svensk klimatdebatt utgår från tron att mer koldioxid i atmosfären skulle hota Jordens klimat med farlig uppvärmning. Denna tro bygger på skenbart samband mellan atmosfärens marknära temperatur och dess halt av koldioxid.

Detta skenbara samband är att både temperatur och CO2-halt har stigit sedan slutet av 1800-talet, då industrialismen anses ha börjat på allvar. Alltså skulle mer koldioxid farligt värma atmosfären.

Men det formligen ropar på invändningar. Dels medför klimatpolitiken enorma och skadliga kostnader för svenska hushåll och företag. Dels – och framför allt – stämmer inte dess grundtes, att mer koldioxid skulle farligt hota klimatet.

För det första förväxlar den orsak med verkan. Det är inte ökande CO2-halt som värmt atmosfären. Tvärtom är det varmare hav som dels värmt atmosfären, dels tillfört mer koldioxid till atmosfären.

Varma hav gasar nämligen ut, och kalla hav löser (absorberar) koldioxid. Det lärs ut på tekniska högskolor – eller har i alla fal lärts ut. Men förhållandet gäller förstås fortfarande. Ändrat kursinnehåll ändrar inte fysiska samband.

För det andra var atmosfärens CO2-halt ingalunda jämnt lägre före 1800-talets slut. Den tron kommer av borrkärnor från Vostok-stationen uppe på Antarktis isvidder. De visar runt 280 ppm (miljondelar) CO2-halt från 400.000 år tillbaka.

Men i verkligheten vandrar CO2-molekyler i isen och bildar föreningar med andra ämnen. Därför visar borrkärnorna för låga halter. Säkrare värden visar gamla trädringar, växters klyvöppningar och kemisk analys av gamla växter.

Med sådana mätningar fann den tyske biologen Ernst-Georg Beck medelvärden 321 ppm för 1800-talet och 339 ppm för 1900-talet fram till 1961. Kouwenberg m. fl. visade växlande halter 260-360 ppm för tiden 800-2000 e. Kr.

För det tredje är koldioxid växternas livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre. Mer värme och koldioxid får det att växa mer. Sedan 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Fler har fått det bättre. Färre lider nöd och  svält.

Kol är också mänsklighetens främsta energikälla och svarar för 85 procent av världens hela energiförsörjning. Kol, olja och gas har givit det nyvunna välstånd och de friare liv som allt fler av världens invånare kan glädjas åt.

Men inte alla gläds. Många tongivande debattörer och politiker ogillar i stället det moderna livet och menar att det slösar med naturens resurser och skadar liv och natur genom giftiga utsläpp och intrång i andra livsformers livsrum.

Många menar också att mänsklighetens sena välstånd är ojämnt och orättvist fördelat, att somliga lever bättre på andras bekostnad och att många blir helt utan.

Dessa synsätt utgår från att bara en viss mängd resurser skulle finnas tillgänglig för mänskligheten att dela på. De ser mänskligt liv som ett nollsummespel, där några vinner på andras bekostnad.

Det medför begränsande och fördelande politik och bortser från att ny teknik och nya metoder ger bättre utbyte av befintliga resurser. Detta statiska synsätt häm-mar och hindrar fortsatt utveckling mot rikare och friare livsvillkor för allt fler.

Det har fått riksdagen att besluta om en klimatlag och klimatmål för alla att följa. Lagen och målen behandlas nu som huggna i sten. De får inte ifrågasättas utan gäller som tros-bekännelse i vad som tycks vara en ny statsreligion med Naturen och Klimatet som nya gudomar.

Men mer värme och koldioxid får det att växa mer. Sedan Lilla Istidens missväxt och svält har Jorden på våra breddgrader värmts flera grader. Jag upprepar: Från 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Färre lider nöd och svält. Fler har fått det bättre.

Det är det faktiska resultatet av välkommen uppvärmning (återhämtning) sedan Lilla Istiden. Den vill vi inte ha tillbaka, men det kan vi få. Solens magnetiska aktivitet är nu åter lika låg som under Lilla Istidens kyla. USA:s rymdorgan NASA har registrerat 25 procent mindre skyddande solvind och kraftigt ökande kosmisk instrålning i atmosfären med ökad molnbildning och nederbörd.

Koldioxid är inget gift utan växternas näring. Tidigare eror med rikare växt- och djurliv än nu var 5-10 grader varmare och hade flera gånger högre CO2-halt.

Trots sena tiders tillskott har Jordens växtlighet ont om koldioxid. Att mänsklig verksamhet nu tillför mer koldioxid till atmosfären är för växtligheten en välkommen bonus.  Vi återför något av all koldioxid som i årmiljoner bundits i kalla hav och rik växtlighet.

Att försöka minska dessa tillskott och gräva ned koldioxid för att minska CO2-halten i atmosfären är ett direkt hot mot Jordens fortsatta liv – både vårt och andras.

Sveriges riksdag bör därför återkalla klimatlagen och stryka de klimatmål som helt i onödan hämmar Sveriges försörjning och nu bräckliga välstånd.

Tege Tornvall

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tege! En bra sammanfattning i stort, men den skulle vinna på att inte vara så dogmatisk särskilt när det gäller Koldioxidens påverkan.

 2. Magma

  Att överhuvudtaget kunna tänka sig att lagstadga om klimatets utveckling …
  Ur led är tiden, jag tror inte ens Stalin trodde sig ha makt att påverka klimatet.
  Kan inte någon tipsa MP och SVT om att Kinas befolkningsökning fått jordens tyngdpunkt att flytta sig såpass att om det tillåts fortgå så riskerar jordaxeln att tippa – så att de får något nytt att ägna sin uppmärksamhet åt …
  Och se då främst mitt inlägg som en bristande tro på våra politikers och medias omdöme och inte på en uppfattning att Kineserna skulle vara överviktiga … 🙄

 3. Stefan Eriksson

  Är ”klimatlagen” ett ”spel för gallerierna” eller har den faktisk påverkan på vårt samhälles styre?
  Finns där några prejudicerande fall där någon blivit lagförd och fälld för brott mot ”klimatlagen”?
  I så fall,, vad har det inneburit för påföljd?
  Fängelse, villkorligt eller inte?
  Böter/dagsböter?
  Avsked/förbud att verka?

  Men, missförstå mig inte, ”gummiparagrafer” som är utformade så att de kan tolkas utifrån politisk uppfattning skall städas bort och förpassas till ”det runda arkivet”.
  Utan tvekan.

 4. Mats Kälvemark

  #3 Stefan
  Klimatlagen bör skrotas! Se:

  https://klimatupplysningen.se/klimatpolitiken-ar-det-verkliga-klimathotet/

  Och slutorden:
  ”Nu måste vi prioritera. Och det är inte att leva upp till ’Parisavtalet’. Nu behöver vi ta saker och ting i rätt ordning. Börja med att skrota det klimatpolitiska ramverket från grunden. Vi kan ju inte stötta med subventioner och investera skattepengar i en omställning till elektrifiering av allting så att dagens elbehov dubbleras utan att ha ett elsystem som fungerar. Det måste ordnas först. Sedan får vi se med resten. Lägg Klimatlagen, elbilshysterin och flaggskeppsprojekten på is i frysboxen, lås den och göm nyckeln. Ordna förutsättningarna för att behålla och utveckla resten av näringslivet. Det är förutsättningen för välfärden.”

 5. Knut B

  Lagrådet avstyrkte lagen.

  https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/lagradet-attachments/Ett%20klimatpolitiskt%20ramverk%20for%20Sverige.pdf

 6. Stefan Eriksson

  #4 Mats K.
  Jovisst, absolut bör ”klimatlagen” skrotas. Jag vet inte vad lagtexten explicit säger, och vad eventuella sanktioner i så fall skulle vara. Kan någon jurist förklara?
  Då allt levande på jorden är beroende av förekomsten av CO2, är det svårt att ”greppa” vad intentionerna med en ”klimatlag” skulle vara.
  Skall ”livet” förbjudas? eller?

 7. Mycket bra.

  Klimatlagen kommer när dammet lag sig att jämföras med 1600-talets häxprocesser och andra villfarelser.

 8. Mats Kälvemark

  Bra inlägg Tege!
  Som #1 Ann skriver ökar dock vår generella trovärdighet i debatt med klimathotarna om vi identifierar att en del av ökningen i atmosfärshalten av CO2 har antropogent ursprung.
  Samtidigt kan vi konstatera: 1. Den globala temperaturen har nu i 7 år legat på samma nivå mätt med satellit i troposfären (4 oberoende mätningar) trots att atmosfärshalten av CO2 (Keeling, Mauna Loa) utan avbrott har fortsatt att öka. Inte ens nedgången under pandemiåret 2020 gav något avtryck (=minskning) i Keelingkurvan.
  2. De fosslila utsläppen av CO2 har legat på ungefär samma nivå sedan ca 2015. Beror på att västvärlden (USA-EU) har minskat sina utsläpp medan Asien (Kina-Indien) har ökat. Den logiska slutsatsen blir därför att ökningen av halten CO2 i atmosfären även kommer från andra källor än de antropogena. Man kan tydligt se att den kortsiktiga nettoökningen är störst när naturliga orsaker (ENSO) skapar variation i den globala temperaturen vid år med El Ninjo- resp. La Ninja.
  Avgasning från haven är därför säkert en komponent.
  Tillsammans med bevisbördan i form av falsifierade klimatmodeller är det ställt bortom rimligt tvivel att CO2:s klimatpåverkan är kraftigt överdriven av IPCC med anhängare. De med 10 års intervall upprepade klimathoten har därför heller aldrig realiserats. Historiska tidigare värmeperioder utan möjlig påverkan av fossil CO2 är ytterligare bevis.

 9. Lennart Bengtsson

  Klimatlagen är förvisso en märklig företeelse och kan av goda skäl ifrågasättas liksom det mesta som det olycksaliga MP lyckats driva igenom. Däremot löser man inte detta och andra dumheter genom att ändra på naturvetenskapen som Tege Tornvall håller på med. Det han gör får faktiskt betraktas som FAKE NEWS i sin mest uppenbara form. Man kan liksom inte bara ändra på fysikens strålningslagar bara för man ogillar svensk klimatpolitik.

 10. Lennart Svanberg

  Bra inlägg och vi väntar bara på att Riksdagen skall besluta om målsättningen att vi skall vara evigt friska och aldrig skuldsatta så är evigheten här!

 11. Stefan Eriksson

  #5 Knut B
  Tack för den! Jag tycker mig se att lagrådet har ungefär samma uppfattning som jag.
  ”Klimatlagen” är en konstruktion som närmast är att betrakta som ett ”hittepå” där rådande politiska meningsskiljaktigheter avgör om ”lagen” skall gälla eller inte.
  ”Gummiregler” har vi tillräckligt av, och nya sådana degenererar rättssäkerheten.

 12. Peter

  #9
  vad är det för uppenbara fel i Tege`s utläggning?
  förklara gärna för mig som lekman.

  Med vänlig hälsning,
  P

 13. Gabriel Oxenstierna

  # 3 Stefan,
  du frågar ”Är ”klimatlagen” ett ”spel för gallerierna” eller har den faktisk påverkan på vårt samhälles styre?”

  Den styr explicit den forskning som får bedrivas inom både energi- och klimatområdena. Citerar från min egen artikel här på KU för ett tag sen:

  ”RRV uttrycker sig drastiskt om vad klimatforskning är till för: ”Klimatforskning ÄR ett centralt klimatpolitiskt styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå de långsiktiga klimatmålen.” Inget hymlande om att forskningen här är ett styrmedel för att nå politiska mål, och att samhället köper forskningsresultat utifrån rådande (alarmistisk) klimatagenda med alltmer drastiska klimatmål. Och framför allt ges då inget utrymme för avvikande forskning. (Klimatmålen bestäms av riksdagen och regeringen i enlighet med klimatlagen. Bland annat fastslår de att CO2 ska minskas i mycket snabb takt. Angående klimatlag och klimatmål, se fotnot.)

  Rapporten från RRV visar tydligt hur starkt klimatforskningen styrs av den politiska agendan. All klimatforskning som får anslag ska ju syfta till att de fastställda alarmistiska klimatmålen ska kunna uppfyllas. De främsta klimatmålen är minskningen av växthusgaser, och forskning som inte stämmer in med detta har då svårt att få anslag. Särskilt markant är detta när det gäller större forskningsprogram. Inte konstigt om forskarna blir beroende och ’troende’, det är ju förutsättningen för att få anslag.

  Om exempelvis energiforskningen heter det: ”energiforskningen är av avgörande betydelse för att hejda den globala uppvärmningen. Riksdagen har betonat att stödet till energiforskningen SKA bidra till att uppnå nationella och internationella energi- och klimatpolitiska mål.” Forskningen är alltså totalt styrd i instumentalistisk riktning.”

  Från forskningen går det sedan vidare till media och politiker. Så nog har den en stor påverkan.

  https://klimatupplysningen.se/klimatforskningen-ar-ofri/

 14. Tack. Bra att prata klartext om pseudovetenskap och extrema religiösa trosyttringar. Man skäms för politik, journalistik och köpt vetenskap. Var tog yrkeshedern vägen? Numera till salu.

 15. Lasse

  Att i en lag uppge sig styra klimatet visar hur illa det står till med kunskapen.
  Det finns de som anser att CO2 har haft en avgörande påverkan på vårt klimat de senaste 40 åren.
  Samma grupper ser inte periodiciteten som finns.
  Genom att inte förstå att det som sker i Svalbard idag sågs även på 1920 talet är ute och reser.

  Något som för övrigt allt fler väljer att avstå från vilket har haft en förödande påverkan på förmögenhetsfördelningen.
  Fattiga länder behöver få tillgång till rikares plånböcker.
  Därför är dagens kritik av klimatkompensation för flygresor(SVD) ett slag för ökade klyftor och fler fattiga länder.

 16. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  #8, Mats K. Jag missar ingalunda att mänsklig verksamhet tillför koldioxid till atmosfären. Jag citerar ur min text: ”Att mänsklig verksamhet nu tillför mer koldioxid till atmosfären är för växtligheten en välkommen bonus. ”

 17. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Ann #2 samt Lennart #9. Vad i min text är ”dogmatiskt”? Vad i min text ”ändrar naturvetenskapen” resp. ”ändrar fysikens strålningslagar”?

  Så länge vi tjafsar om koldioxidens marginella ”klimateffekt” (för ändamålet skapat ord) spelar vi försvarsspel på egen planhalva.

  Vi skall attackera på alarmisternas planhalva med argument om Solens cykliska inverkan, kolets avgörande betydelse för Jordens liv och försörjning samt risken för och följderna av kallare klimat.

 18. Klimatlagen är ett utslag av hybris. Kary Mullis (PCR-uppfinnaren) har ett kapitel i sin bok (Kemist utan skyddsdräkt) med rubriken ”Hybris”. Där skriver han ”I ljuset av världens klimathistoria är det meningslöst att prata om att katastrofala förändringar i vädret orsakas av människans aktiviteter”. ” Var det någon som övertygade oss om att vi själva plötsligt blivit gudar bara för att de flesta religioner mist sin charm. Att vi nu var världens herrar och väktare av status quo. Att exakt de klimatförhållande som händelsevis råder på jorden idag, på det heliga 1900-talet, Klimatets århundrade 001, det första året av människans dominans över hela jorden, ska råda för alltid, i evigheters evighet. Just nu har vi alla de bästa arterna. Inga ska gå under och inga nya är välkomna. Biologi tillåts inte längre, nu är det miljövårdsverket och IPCC som bestämmer. Evolutionen är över.” Detta skrevs för snart 25 år sen, men det är mycket hållbart.

 19. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Lennart #9. Jag varken är eller ger mig ut för att vara naturvetenskapligt utbildad. Min uppgift är att nå utanför denna inre krets och lättfattligt skildra klimatets historia, processer och drivkrafter. För detta söker jag fakta (observationer, mätta värden). Du tycks ogilla att jag alls yttrar mig och vill förbehålla dig själv och dina likar denna rätt. Upplys mig då: vad är fel i min text, hur och varför?

 20. Sten Kaijser

  Vi ska överhuvudtaget inte ge oss in på en diskussion om orsak och verkan när det gäller koldioxid och temperatur. Vi ska helt och hållet tala om att koldioxidberikningen och uppvärmningen bara är positiv för livet på jorden.

  Huvudskälen är att uppvärmningen sker där det är kallt och när det är kallt. Jorden blir grönare.

  Ingenstans på jorden är det för varmt för liv, inte ens mänskligt liv — däremot är det på vissa håll så torrt att livet är sparsamt.

  Den vanligaste missuppfattningen är tron att varma länder ska bli ”olidligt varma”. Det blir de inte.

 21. Stefan Eriksson

  #13 Gabriel O.
  Det är alltså lag på att forskare som inte uppfyller syftet med innebörden av ”klimatlagen”, får klara sig utan anslag från det offentliga.
  Lagen motverkar alltså specifik forskning inom ämne som exempelvis energianvändning om den inte syftar till att minska emissioner av CO2.
  Då vindkraft ger upphov till emissioner av CO2, så kan vi utgå från att vidare forskning/utveckling av denna energiomvandlare är förbjuden i lag.
  Eller?

 22. Mats Kälvemark

  #16 Tege
  OK , jag borde ha läst noggrannare! Ber om ursäkt.

 23. Ann Löfving-Henriksson

  # 18 Daniel W., citatet från Kary Mullis lika suveränt idag som när det skrevs. Just det satt i anslagstavlan vid min arbetsplats i många år då när det var nytt, miljörörelsen på hugget och klimataktivisterna ännu relativt nymornade.

 24. Lennart Bengtsson

  Jag har framfört detta så många gånger att jag anser det meningslöst att upprepa det vidare. Jag hänvisar till min bok eller till IPCC vetenskapliga rapporter. För det senaste halvseklet är koldioxidflödena väl klarlagda och sambandet mellan ökad koldioxid i atmosfären och troposfärens temperatur är sedan länge klarlagd. Den uppfattning delas åtminstone av Nobelstiftelsens fysikkommitte eftersom förra året Nobelpris faktiskt belönade de forskare som just klarlagt detta samband.

 25. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  #24. Auktoriteten har talat. Rätten och packen eder! Amen.

 26. Mats Kälvemark

  #24 Lennart
  Och ur förklarar man då den utan avbrott stigande atmosfärshalten av CO2 enligt Keelingkurvan ställt mot en ”temporär” temperaturkonstans under 7 år i satellitmätningar i troposfären?

  Bild nr 10 och 11 i:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/12/Klimat-211213.pdf

 27. Lasse

  #24 Lennart B
  Vetenskapen har talat.
  Men är du inte intresserad av andra påverkansfaktorer?
  Vi vet att det var varmt på 1910-1950 talet-varför?
  Vi vet att det blev en avkylning under den period då koldioxideffekten ökade snabbast 1950-1980 talet, speciellt eftersom det är en logaritmisk påverkan.

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1945/offset/plot/hadcrut4gl/from:1975/to/plot/hadcrut4gl/from:1946/to:1974

  Vi vet också att det pågår en klimatalarmism som saknar relevans i verkligheten.

 28. Ann Löfving-Henriksson

  Tege, i mina ögon blir Din text dogmatisk, propagandistisk när Du kommer med påståenden utan närmare diskussion, påståenden som i någon mån kan diskuteras.
  Det är särskilt det inledande avsnittet om koldioxiden som bör mjukas upp för att övertyga. Havets utbyte går i båda riktningar till exempel, Becks undersökningar har debatterats, i vilken mån CO2 värmer atmosfären debatteras och hur mycket av de ökande skördarna som beror på utveckling av jordbruksmetoder är inte heller helt klart.

 29. Ann Löfving-Henriksson

  #24 Nobelstiftelsens fysikkommittes motivering till fjolårets pris var väl ändå olyckligt. Hur kan man lyfta fram klimatmodellerna som något att lita på?

 30. Jan

  Man skulle komma långt med att jämföra massmedias rapportering med SVTs i spetsen med vad man kan kan läsa ut från IPCCs vetenskapliga rapporter.

 31. Lennart Bengtsson

  Det är viktigt att separera vetenskap från politik. Vetenskapen söker kunskap medan politiken söker makt och inflytande. Tyvärr är vetenskapen svår att utvärdera även för de som sysslat med det under ett långt liv. Inte heller finns det några genvägar till vetenskapen annat än att sätta sig ned och påbörja seriösa studier. Det är ett nödvändigt villkor men tyvärr inte alltid ett tillräckligt villkor.
  Anser man att detta inte behövs då får man finna sig i att inte bli tagen på allvar.

 32. Klimatlagen finns här:
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/klimatlag-2017720_sfs-2017-720

  Andra paragrafen är värd att citera:
  2§ Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som
  1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
  2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring,
  3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
  4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

  Det är mot bl.a. det här som riksrevisionen utför sin granskning. Parisöverenskommelsen är kopplad till klimatlagen genom att riksdagen beslutat att följa de mål som Parisöverenskommelsen satt upp:

  ”3 § Regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt.

  Regeringen ska sätta de övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att nå det långsiktiga målet.

  Arbetet ska bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska och budgetpolitiska mål att samverka med varandra.”

  Vi kan notera att det kan uppstå interna motsägelser mellan § 2 som talar om ”vetenskaplig grund” och §3 som istället talar om vad ”riksdagen fastslagit”. Är det som riksdagen fastslaget förenligt med vad vetenskapen (t.ex. AR6) säger?

 33. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Ann#28. För att utförligt redovisa allt tvingas jag skriva ännu längre men vill begränsa mig. Att varma hav gasar ut och kalla löser CO2 behöver jag inte särskilt påpeka.

  Även om Beck etc. kritiserats, kan tesen om 280 ppm i årtusenden fram till 1800-talets slut på goda grunder bemötas.

  Varje värmeperiod mellan nedisningar under rådande ca 2,5 miljoner år långa istid var rimligen (minst) lika varm som nuvarande.

  Mer värme får CO2- och vissa andra molekyler i atmosfären att röra sig mer och fortare med värmande effekt.

  Men varm luft stiger fortlöpande och kyls i en process som skapar vindar men knappast kan modelleras för längre tid.

  Större temperaturskillnader skapar mer vind – som Lennart Bengtsson ju förtjänstfullt påpekar.

 34. Sven Norén

  Enorma kostnader för energipolitiken? När det gäller pandemihanteringen kan man tala om enorma kostnader. Kostnaden för energipolitiken är inte av den storleksordningen. Visst kan man tycka att en del kostnader är onödiga. Personligen tycker jag till exempel att man inte skall subventionera elbilar. De välbärgade som vill byta sin Mercedes mot en Tesla för att få högre status, gör det nog även om man tar bort subventionen.

 35. Ann Löfving-Henriksson

  # 33 Tege, jag tror inte att Du förstår mej riktigt. En dogmatisk text stöter lätt bort istället för övertygar. En liten uppmjukning av texten som visar att man vet att det råder viss debatt behöver inte ta så stor plats.
  Oavsett så stöttes jag direkt av, kalla det kanske, tonen i texten, sedan vet jag inte vem den eventuellt tänkte läsare är.

 36. Har just varit ut på en lång cykeltur. Ett väldigt bra väder i Luleå. Strålande sol, just ovanför horisonten, som ett eldklot. Minus 5 grader. Har varit liknande väder I en vecka nu. Fint för att vara januari. Varmare än normalt. Min erfarenhet av att ha levt i Norrbotten i 70 år är att värme är bra. IPCC och Miljöpartiet vet ju hur hemskt väder vi får om vi inte minskar på koldioxiden. Då borde ju IPCC och Miljöpartiet kunna berätta hur vi människor ska göra för att få mer av det väder vi har I Luleå nu. Ska snart ut på en cykeltur till, innan solen går ner. Vädret ska helst upplevas live och inte i modellform.

 37. per nilimaa

  Håller fullständigt med

 38. Göran J

  Jag tror nog att så länge vi har Energiministrar som får sin anställning genom att upprepa lögner så är nog Teges något ”grova” språk en piss i Missisippi.

  Se på detta youtube klipp.
  https://youtu.be/64caSow3-o8

  Inte en enda stavelse han här berättar om solcellspaneler är en sanning.

 39. Lasse

  #37
  ”den teknikoptimism som vi behöver ha för att skapa en bättre framtid”
  Ang solceller under vintern i Sverige!
  Vad jag vet så konkurrerar de med Ebberöds bank!
  Sätt in under sommaren och ta ut under vintern så slipper ni avgifter och skatter och vi betalar halva investeringen!

  Hans insats i Agenda lämnade också frågetecken ang S ovilja till elförsörjningen. Kärnkraft- gärna om någon annan betalar och vi bestämmer hur länge de får gå!

 40. Anevs

  Uppvärmning av vatten gasar ut all luft. Varför skulle CO2 har större koncentration i utgasningen än i atmosfären nära vattenytan?

 41. Stefan Eriksson

  #32 Ingmar N.
  Tackar allra hjärtligast för den länken till ”lagstiftaren”.
  Den förklarar ju ändock att vi vanliga bland boskapen
  inte behöver vara rädda för att bryta mot lagen när vi tar bilen till jobbet nästa gång.
  Men allvarligt talat;
  Lagen är ju ett sammelsurium av tyckande som helt saknar grund för en prövning i domstol.
  Jag förstår lagrådets invändningar i saken.
  Det kan knappast vara något större juridiskt problem att skrota denna pseudo-produkt.

 42. Håkan Bergman

  Göran J #38
  Men vad är det dom inte förstår? Det där med att det räcker med dagsljus kan jag i.o.f.s. ana att det beror på vårt fantastiska öga och dess automatbländare, men har man nån gång hanterat en kamera med manuell inställning för exponering vet man att dagsljus är ett väldigt vitt begrepp.
  https://drive.google.com/file/d/1vF3vGVP5siiAb5D2BJwO9eLpnRceYefG/view?usp=sharing

 43. Torbjörn Pettersson

  #31 Lennart
  ”Det är viktigt att separera vetenskap från politik.”
  Det är precis det DU inte gör när du hänvisar till IPCC, förstår du inte att du är en del av ”etablissemanget” som försöker övertyga oss om att det finns ett klimathot.

  Vetenskap är något helt annat än IPCC:s rapporter vilket flera forskare genom åren vittnat om.

  Koldioxidens roll har tonats ner genom åren (utom hos IPCC) när man fått bättre kunskap om andra påverkansfaktorer som t.ex. albedo och havsströmmar.

  Alarmisterna fortsätter skrika med sina megafoner att domedagen är nära och att vi måste suga ut koldioxid från atmosfären eller släppa ut partiklar för att blockera solljuset.

  Vi har ju precis fått en renare atmosfär med färre partiklar och koldioxiden bidrar till en grönare värld med minskad missväxt och svält.

  Den återkoppling som mer vattenånga i atmosfären skulle återkomma har uteblivit och en del menar att den egentligen blir negativ om mängden vattenånga ökar.

  Din roll borde snarare vara att tala dina kollegor tillrätta och påpeka felaktigheterna i deras resonemang

 44. TorbjörnR

  Bra inlägg som ställer en viktig fråga. Hur ser co2 halten ut under början av 1900-talet fram till ca 1940 när temperaturen steg lika snabbt som i slutet på 1900-talet?
  Vilken eller vilka rapporter visar det bäst?
  Känner till mätningarna från Siple men det verkar finnas frågetecken kring från vilken period de gäller. Tex trodde Gösta Pettersson att de ev var framskjutna ca 80 år för att matcha Keelingkurvan från 1958.
  Har någon en bra sammanfattning?
  Tycker detta är centralt för teorin att co2 följer temperaturen.

 45. Björn

  ”Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ska skapa ordning och reda i klimatpolitiken och baseras på en överenskommelse inom den parlamentariska Miljömålsberedningen”.

  Ovanstående är citat från nedanstående länk-1.

  Ursprunget till det Klimatpolitiska ramverket finns inom Miljömålsberedningen som har sitt bildande 2010. Under detta ramverk finner vi alltså, klimatmål, klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.

  Det klimatpolitiska rådet bildades 2018 och ledamöterna som framgår av länk-2, har utsetts av regeringen. Bland annat är Katarina Eckerberg delaktig i en skrift: ”Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp”. Detta är bara ett exempel på att rådet kanske inte är så objektivt som borde vara fallet. Här finns mycket att skrapa på för att försöka finna vad som finns under den glassiga ytan. Politisk tillhörighet osv.

  Länk-1: https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/

  Länk-2:
  https://www.klimatpolitiskaradet.se/radets-medlemmar/

 46. Sören G

  Det är väl den s.k. klimatkänsligheten som har betydelse. IPCC uppskattade den till mellan 1,5 och 4,5 grader. Nyare uppskattningar hamnar på allt lägre värden. Här är ett antal studier som sätter den till 0,5 grader temp. ökning vid fördubblad halt CO2.
  https://notrickszone.com/2022/01/13/nearly-140-scientific-papers-detail-the-minuscule-effect-co2-has-on-earths-temperature/?fbclid=IwAR2sdMBU6yPMytw6SY0b6hLTEevWy0EarAN8G0ouxcIFuCm2ch5F4Mrg07M
  Höjd koldioxidhalt leder dessutom till högre skördar. Dessutom vet vi inte vilka faktorer för klimatet som har störst betydelse.

 47. Sören G

  Det s.k. klimathotet är ett ord som upprepas som ett mantra så att folk inte längre kan uttala en mening, verkar det som, utan att uttala det ordet.
  Men var finns hotet i ett varmare klimat? Statistiken visar att extrema väderhändelser inte ökar, snarare minskar, när det blir varmare.
  Ökad CO2-halt ger ökande skördar.
  Dessutom vet man inte vilka olika faktorer som påverkar klimatet som har störst betydelse.

 48. En annan

  Kanske MP kommer att lobba för att förbjuda alla läsktillverkare att kolsyra sina produkter? Tänk efter, varje flask och burkpys tillsammans med rapar och fisar ( som dessutom kan släppa ut metan) genererar dagligen enorma mängder co2 till atmosfären!
  En annan betraktelse; när USA stängde ner all flygtrafik efter 9/11 sjönk temperaturen mätbart, beroende på all vattenånga som kondenseras på hög höjd av jetmotorer! Normalt hålls värmen alltså kvar av vattenånga vilket kan observeras redan nu här i södraste delen av landet, när molnen växer till blir det varmare…

 49. Lasse

  #44
  ”Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera regeringens politik och de underlag den bygger på. Vi ska även bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.”

  Då är det dit vi skall rikta vår ilska över den uteblivna debatten!

  Varför är det så ont om goda klimatnyheter?
  Välj här: https://ourworldindata.org/

  Ps Årets förvillare är förra årets avslöjare , så det kan bli!

 50. Göran J

  Håkan B #42

  Vad visar ditt diagram?

  Ett år har drygt 8700 timmar varav ca 4350 timmar är natt.
  Under dessa 4350 timmar är instrålning från solen i princip noll.

  Kvarstående 4350 timmar är soltiden max 1800 timmar.
  Alltså av årets timmar är endast ca 20% möjlig produktion från solcellsanläggningar.

 51. Håkan Johansson

  Tege, du får högsta betyg för ditt inlägg. De som är dogmatiska är klimatstollarna som förhindrar en öppen debatt. William Happer, professor strålningsfysik och expert på CO2 strålningsband har gjort teoretiska beräkningar på CO2 växthus effekt, en fördubbling från 400 till 800 ppm kan åstadkomma 1 grads uppvärmning, då hamnar man i storleksordningen 1/3 av vad IPPCs fantasifoster producerar. Problemet är att deras ”pseudovetenskap” ej får ifrågasättas. Huntsville mätningarna indikerar en måttlig temperaturökning, där finns en mycket större trovärdighet än vad IPPC producerar, IPPC agerande är extremt dogmatiskt,

 52. Peter

  Lennart Bengtsson,

  Det kan väl inte vara din uppfattning att förra årets nobelpris som gavs till ett antal modellerare ger någon som helst bevis att CO2 är temperaturdrivande.
  Det är väl snarare så att temperaturen är CO2 drivande, dvs. att när temperaturen ökar så ökar koncentrationen CO2 i atmosfären. Det visar i alla fall mätningar. Modellerna verkar leva sitt eget liv och någonstans har jag läst att om man måste anta mer än tre variabler i ett system så blir utdata i princip värdelöst. Modellerna för temperatur har också visat sig stämma dåligt med verkligheten. Vad jag nte förstår är varför man inte kalibrerar modellerna mot defacto uppmätt data år från år?
  Vad är rationalen att hålla sig till ett hundratal modeller som alla visar fel?
  Lite militäriskt, om kartan inte stämmer med verkligheten så gäller kartan…

 53. Mats Kälvemark

  #34 Sven
  Om du inte inser megakostnaderna som energipolitiken förorsakar, så är det illa ställt. Subventionerna till elbilar är bara en ytterst försumbar del av totalkostnaden, helt enkelt ett tunt lager skrapat på ytan. Väldigt konservativt kan kostnaden för Sverige beräknats till 20000 miljarder kr fram till år 2100. Mer kan du läsa här:
  https://www.svd.se/kostsam-vag-till-det-fossilfria-samhallet
  och
  https://klimatupplysningen.se/klimatpolitiken-ar-det-verkliga-klimathotet/#_blank
  Vidare: Ekonomiprofessor John Hassler gjorde i veckan en uträkning som visar att de nedlagda reaktorerna i Ringhals skulle ha genererat mer i vinst – knappt tre miljarder kronor – bara under december månad än vad investeringarna för att nå de nya säkerhetskraven hade kostat.
  ”Att Vattenfall med regeringens stöd inte investerade i fortsatt drift i Ringhals 1 och 2 är ett bottennapp i dåliga investeringsbeslut”, skrev Hassler i ett Facebook-inlägg.
  Förstår du nu att bonusen till elbilar bara är en försumbar droppe i havet jämfört med alla andra verkliga kostnader i Sverige för den pågående omställningen av klimatet. Maximal klimatvinst, om vi nu för ett kort ögonblick tror på IPCC:s klimatmodeller fullt ut, är att vi når en temperatursänkning till år 2100 på tre tusendels grader. Du läser rätt, 20000 miljarder kronor och tre tusendels grader klimateffekt. Frågar du mej har vi inte råd med så urusla affärer för våra skattepengar! Men vår energiminister ”Fårmanbara ljuga lite” tycker att det är en lysande affär……

 54. TorbjörnR

  #46 Sören, det vore väl helt fantastiskt om klimatkänsligheten var runt 0,5 grader. Då vore ju problemet löst.
  Dock saknar jag en trovärdig rapport som visar vad co2 var innan 1958 dvs under 1800-talet och första halvan 1900. Vad ska man tro på??

 55. Zeke

  #24 Lennart Bengtsson
  ”sambandet mellan ökad koldioxid i atmosfären och troposfärens temperatur är sedan länge klarlagd.”

  Med all respekt Lennart, men det du påstår är väl allt annat än klarlagt. Hur kunde t ex den globala medeltemperaturen snabbt stiga fram till 40-talet, för att sedan sjunka från sent 40-tal till sent 70-tal alltmedan CO2-utsläppen fyrdubblades? Man måste vara fullständigt blind för jordens klimathistoria för att hävda något annat än att CO2 har en försumbar påverkan på jordens klimat. Strålningsfysik i laboratoriemiljö är en sak, men vad som händer i atmosfären med dess feedbacks är verkligen långt ifrån klarlagt.

  Nobelstiftelsens senaste fysikpris kan inte betraktas som annat än ett skamligt övergrepp på vetenskapen, ett klavertramp i klass med norska Nobelkommitténs pris till Al Gore/IPCC och Barack Obama.

  Och slutligen vill jag påminna om Steve McIntyre och Ross McKittrick, som var de som mycket förtjänstfullt tog strid med Michael Mann och hans bedrägliga hockeyklubba, trots att ingen av dem har naturvetenskaplig bakgrund eller är medlemmar av Kungliga vetenskapsakademin heller för den delen. Denna hockeyklubba som för övrigt användes flitigt av IPCC.

 56. Magnus M

  Något jag tror är att människan kan ha påverkat klimatet genom att vi har förändrat jordens mark och alla konstbevattning. Är det inte så att när vatten av dunstar så kommer luften i cirkulation och skapar vindar. Det kanske har en större påverkan än vårat bidrag av co2 har .

 57. JonasW

  Tege kanske har rätt.

  Det kanske inte är människan som är huvudorsaken till koldioxidökningen i atmosfären.

  I så fall är den ”gröna omställningen” helt meningslös.

 58. Lennart och Sten, instämmer. Tege, känns trist att vara negativ men så är det.
  Fråga 1, vad beror det på, kan vi inte ge oss på med en ”vi vet inställning”, och i konflikt med vetenskapssamhället. Det skadar oss. Här kan vi bara peka på de stora osäkerheterna hos en vetenskap som inte är framme än.
  Fråga 2, vad gör det, kan vi med gott självförtroende ge oss på. Troligen är mera uppvärmning och fortsatt co2 ökning bra. Finns så vitt jag vet ytterst lite som talar mot detta.

  Sen har vi frågan om vad en stor andel fossilfri el kostar. Svaret i Sverige är väl högst nån enstaka procent av BNP (varje år). År 2021 var produktionsvärdet vid källan av all el ca 70 mdr ( ca 1.5 procent av BNP). Med kärnkraft kostar det väl ingenting, troligen är kärnkraft det billigast fossilfria alternativet. Om vi nu inte går för fort fram och skadar näringslivet. Men kan vi subventionera el till utländska icke jobbskapande företag, det kan vi, borde vi väl också kunna ordna så att det egna näringslivet får konkurrenskraftiga priser. Privatpersoners elkostnad styr vi helt över genom skatter. Vi har full handlingsfrihet oberoende av varifrån elen kommer och vad den kostar.
  Att det trots handlar om i BNP mening ganska små belopp är väl klimatalarmismens livsbetingelse.

 59. Lasse

  #24
  Swensmark leker med sol och moln och kosmiska strålar:
  https://www.youtube.com/watch?v=_ysXKbmBIzw

  Passar in i den av SMHI uppmätta globalstrålningen om vi ser på SO2 utsläppen, något som ökat med 20% på 40 år mätt i antal timmar.
  Fråga är om detta bidrar till den temperaturökning vi sett?
  Allt eller bara 50% eller inte alls.
  Det borde i alla fall kunna diskuteras tycker jag.

  Vulkanutbrott ger avkylning på motsvarande sätt.

 60. Simon

  Bra inlägg och många läsvärda kommentarer. Självklart håller jag med om att klimatlagen bör förpassas till politikens skrotupplag. Nu ser det ju också ut som att maskrospartiet åker ur med buller och bång så lite glad och positiv kan man nog känna sig för tillfället. Med dem ute ur leken bör det rimligtvis också börja gå att föra normala debatter.

 61. Sven Norén

  #53
  ”Väldigt konservativt kan kostnaden för Sverige beräknats till 20000 miljarder kr fram till år 2100. Mer kan du läsa här:
  https://www.svd.se/kostsam-vag-till-det-fossilfria-samhallet
  Jag följde länken och där finns ingen beräkning av vad omställningen kostar Sverige. Var får du ditt belopp ifrån? Hittills har det som gjorts i varje fall inte kostat mycket.
  Att Ringhals lagts ner har inte att göra med avvecklingen av fossil energi. Tvärtom.

 62. # 61 Sven N Koldioxidskatter har ju kostat mycket. Har ju betalat det varje gång man tankat i 30 år. Plus alla andra klimatskatter. Alla klimatcoacher och klimatstrateger lär ju inte jobba gratis. Det är många som skor sig på klimatfrågan.

 63. Fredrik S

  Sven N #61

  ”Hittills har det som gjorts i varje fall inte kostat mycket.”

  Vad som är mycket kan ju diskuteras men du något underlag (siffror) som du baserar det påståendet med?

  Kanske har alla andra blandat ihop tiopotenserna?

 64. Sven Norén

  #62#
  Skatter är inte en kostnad för landet. Somliga betalar och andra drar nytta av den inbetalade skatten.

 65. Kary Mullis var inte nådig mot IPCC. Han kallade dom för ”Internationella byråkratdjävlar.” Mullis uppfinning PCR har ju snart alla svenskar tagit del av. Ca 15 miljoner tester för covid hittills i Sverige. Mullis var en sann vetenskapsman. Jag lyssnar mycket hellre på Mullis än på IPCC.

 66. Carl

  #2

  ”Ur led är tiden, jag tror inte ens Stalin trodde sig ha makt att påverka klimatet”

  På tal om Stalin, så slog mig just att jag aldrig sett begreppet ”lysenkoism” i samband med den styrning och tolkning av ”klimatforskningen” som vi ser dagligdags i MSM och från politikerhåll. För det är ju ganska lika fenomen, eller hur?

 67. #64 Sven Norén

  ”Skatter är inte en kostnad för landet.”

  Låt oss ta plogen som exempel. Jag tror att vi kan vara överens om att plogens införande var till en enorm fördel för landet.

  Vad hade hänt om staten lagt en skatt på användandet av plogar?

  Hade det varit ett nollsummespel?

 68. stig morling

  Bäste Tege Nja, jag håller inte med när Du skriver: ”Men inte alla gläds. Många tongivande debattörer och politiker ogillar i stället det moderna livet och menar att det slösar med naturens resurser och skadar liv och natur genom giftiga utsläpp och intrång i andra livsformers livsrum.” Det är ytterst sällan dessa ”tongivande” debattörer och politiker på allvar är engagerade i de stora och människoskapade miljöskador vi förorsakar. jag skall inte tråka er med mina 52 års erfarenheter av dessa politiskt korrekta figurers ointresse av en god och säker vattenvård, eller miljökonsekvenser av exempelvis gruvbrytning av ”sällanmetaller” i till exempel Kongo.
  Svar till #66 Carl: Jodå om Lysenkomodellen skrev jag tidigare om. Påminner gärna om genetikern prof. Åke Gustavsson, som redan i slutet av 1950-talet skrev direkt till Chrustjov om att upphöra med idiotierna med ”Lysenkovetenskapen”

 69. Adepten

  #27 Lasse
  Kort sagt; uppvärmningen på 1910-1950 talet berodde på Svart kol och krig(krutrök).
  Avkylningen på 1950-1980 talet berodde på ökade svavel aerosoler.
  Uppvärmningen 1980-2020 talet berodde på rökgasrening och minskning av svavel aerosoler.
  Allt det maskerade den underliggande växthusgas ökningen.
  Förövrigt anser jag att klimatlagen bör rivas det räcker gott om man mäktar med att uppfylla miljöbalkens alla dess punkter 🙂

 70. Mats Kälvemark

  #61 Sven
  Vad tror du det kostar med alla framtvingade och onödiga omställningar till elbilar, alla hitte-på projekt med Hybrit, H2 Green Steel och LKAB. Det blir den andra statsägda kassakon som dribblas bort i grönyran. Vattenfall är redan avklarat. De har under politiskt inflytande tidigare slarvat bort i storleksordningen 200 miljarder. Nuonaffären, försäljningen av brunkolsverksamheten till underpris, nedskrivning av kärnkraft vid förtida avveckling och stängningen av nya Moorburg efter fem års drift. Det helt statliga Vattenfall förskingrar tillgångar i den gröna politikens namn som vi medborgare gemensamt äger. LKAB och SSAB kommer garanterat att fortsätta med förskingringen ur statskassan. Och vad gäller de 20000 miljarderna, lågt räknat, fram till år 2100 kan du läsa mer nedan inklusive länk till rapporten. Utgångspunkten är att Sverige och Nya Zeeland har en hel del gemensamt. Vi är små nationer. Vi har ambitiös klimatpolitik. Och enbart ca 1 promille vardera av de globala CO2-utsläppen. NZ har gjort en grundlig analys av samhällets kostnader och nytta, som följer av olika scenarier med CO2-reduktion. Använder vi Nya Zeelands forskningsrapport och applicerar den på vårt land visar det på en ekonomisk belastning på samhället, till stor del orsakat av sjunkande BNP, med lågt räknat 20 000 miljarder kronor fram till sekelskiftet. Det blir en extra statsbudget vart fjärde år. Med gängse kalkylmodeller med utgångspunkt från ett högt ansatt TCR (3.0 gr) begränsas dock temperaturökningen med ynka 0,003 grader C. Så lite och under så lång tid att det inte är mätbart.
  https://environment.govt.nz/assets/Publications/Files/NZIER-report-Economic-impact-analysis-of-2050-emissions-targets-FINAL.pdf

  Och om grön elpolitik driver upp elpriserna som den har gjort nu för industrier och privatkunder så tickar kostnaderna mätt i miljarder iväg i ett rasande tempo så då blir 20.000 miljarder lågt räknat. I slutänden måste industrier läggas ner, antingen på grund av eroderad konkurrenskraft eller helt enkelt brist på effekt. Och du tycker att kostnaderna för den gröna omställningen inte är något att tala om?

 71. Bubo

  #67 Johan Montelius

  Skatt i sig är ju ingen kostnad för samhället utan bara en finansieringsform för sådant vi valt att finansiera gemensamt. Sedan kan ju en skatt få negativa snedvridande effekter som är en samhällelig kostnad. Just när det gäller plogen så tror jag en (inte alltför hög) skatt knappast skulle få någon bonde att avstå från att skaffa plog pga en skatt eftersom plogen innebar en stor förbättring.

  Det var därför jag blev förvånad när moderaterna föreslog en sänkt elskatt. Nu finns det ju historiska orsaker till elskatten men rent fiskalt är ju det ett bra sätt att ta in skatt just för att den har så liten snedvridande effekt (folk behöver ju el nästan oavsett vad den kostar dvs oelastisk efterfrågan). Det är ju bättre att ta in skatt på el än på t.ex. arbete där ju den snedvridande effekten kan vara stor.

  20 000 miljarder på 80 år får ju ställas i relation till Sveriges samlade BNP under samma period som grovt kan uppskattas till ca 970 000 miljarder (beräknat med 2% real tillväxt per år under 80 år). Alltså ca 2% av BNP, samma som NATO kräver av sina medlemsländers militärutgifter. Visst otroligt mycket pengar, men inget som är omöjligt utan att kastas tillbaka till stenåldern tror jag, men så tror jag inte heller att kostnaden för ett Nato-medlemsskap skulle ruinera Sverige.

 72. Kenneth Nilsson

  Jag menar att med den fragmentariska kunskap jag insupit under åren så bedömer jag att Tege har rätt. Klimatlagen och alla andra påfund relaterat till klimatåtgärder bör upphöra.
  Detta politiska spektakel måste få ett slut innan länder går i konkurs pga klimatåtgärder. Men agendan är väl underbyggd sedan lång tid av krafter som vet hur beteenden och tankemönster ska ändras för att nå framgång. Till den grad att många unga nu är dödsförskräckta för framtiden. Och samma krafter menar att agendan är ”hållbar”. Man tar sig för pannan.

 73. #71 Bubo

  ”.. någon bonde att avstå från att skaffa plog pga en skatt ”

  Jag skulle säga tvärt om; varje skatt får alltid de personer för vilka förtjänsten ligger på marginalen att välja en annan mindre effektiv lösning.

  Har detta effekter i verkligheten, ja tror det. Ta något så enkelt som persontransporter. Det finns en hel drös med skatter och bidrag som snedvrider hu vi väljer att transportera oss. Vi köper bilar som är dyrare än vad vi skulle göra eftersom vi har bonus-malus och straffskatter på diesel. Det gör att vår samlade transportkostnad ökar. Det gör också så att vi kanske inte gör den där resan som vi annars skulle göre dvs en dold kostnad i sänkt levnadsstandard.

  Skatter får oss till och med att lägga mer tid på saker än vi annars skulle. Skall jag från Stockholm till Malmö så blir alternativet titt som tätt tåget när jag utan skatter och subventioner hade tagit flyget var enda gång. Ahhh, det är ju trevligt att åka tåg – hmm, men varför väljer jag då flyget?

  Skatt på el eller skatt på arbete? Den som kan ersätta arbete med el borde belönas, sätt elskatten till 12% moms och inget mer. Vad tjänar samhället på att någon står och svingar en slägga om vi kan ersätta det med en elektrisk stenkross?

 74. Sven Norén

  #70#
  Jag tycker inte att jag överblicka hur vår ekonomi är på 2090-talet. Där är du ensam om kunskapen. Ett fall för mina barnbarns barnbarn. Jag tänker mest på det aktuella decenniet. Till 2100 har vi 20 riksdagsval, så politiken kan möjligtvis ändras. Där är du också ensam om kunskapen.

 75. Mats Kälvemark

  #74 Sven
  Det jag beskriver är den enorma, grönmärkta kostnadsexplosionen som drabbar alla och som pågår NU, 7 dagar i veckan, 52 veckor om året, varje år. Exemplen har du redan fått men kanske inte förstått?
  Det värsta är att all denna kapitalförstöring är helt meningslös utan mätbara effekter. De som driver agendan är i total avsaknad av sinne för proportioner, likgiltiga för kostnader och har aldrig gjort några kalkyler över vilka effekter de kan nå. Hade de gjort det så hade agendan skrotats tvärt och pengarna i stället använts till förbättrad välfärd för alla.

 76. Sven Norén

  Tege skriver att atmosfären värms upp. Märkligt att ingen protesterar. Tege medger att IPCC har rätt i sina mätningar. Även om de naturligtvis har fel i vad som orsakar uppvärmningen. Men ändå. Har Tege hämtat information från källor utanför filterbubblan? Skall det tillåtas att någon som inte är klimatförnekare skriver här? De som censurerar inläggen verkar ha somnat till.

 77. Bubo

  #73 Johan Montelius

  ”Jag skulle säga tvärt om; varje skatt får alltid de personer för vilka förtjänsten ligger på marginalen att välja en annan mindre effektiv lösning. ”

  Teoretiskt sätt, ja. Jag var ute igår och körde en elektriskt driven kombinerad vedkap/klyv. Alternativet hade ju varit att handsåga och klyva med yxa om skatten på el var hög, vilket ju varit ineffektivt. Nu är den väl på 35 öre/kWh.

  Teoretiskt skulle man ju kunna tänka sig att den som vill ha 2 kr/timme i lön skulle avstå och göra det för hand istället, men i praktiken är det få. Likaså är det för ex plog, skördetröska etc. De är så enormt effektivitetsförbättrande att en skatt inte gör att man avstår dem. Betänk att man som bonde köper en tröska för långt över 1 miljon som används kanske 2 veckor per år. Trots den korta tiden (och därmed dyra timkostnaden) avstår man inte.

  Ersätta arbete med eldrift är ju bra, men skatten påverkar inte det förhållandet (annat än teoretiskt). 1 kWh är energin (el) som krävs för att få upp en volvo amazon till toppen av Eiffeltornet (förlustfritt) säg med ett vajerspel. Det kostar ca 1 kr (eller 6 kr den senaste tiden). Vad vill du ha för att veva upp den manuellt? Jag bedömer att jag långvarigt kan utveckla ca 100 W nyttigt arbete så det skulle ta mig ca 10 timmar. Själv skulle jag nog vilja ha minst 3000 kr för 10 timmars jobb. Elskatten påverkar väldigt litet om jag väljer att göra det med en elmotor eller manuellt

  Faktum är att vi har en väldigt hög betalningsvilja för el, vilket inte minst visats den senaste tiden. Faktum kvarstår ju, om vi vill finansiera vissa saker gemensamt (det är ju inte givet utan en politisk fråga, men om) måste vi ta in skatt och då är el bättre än arbete.

  Skatter på diesel och transporter är ju inte i huvudsak fiskala utan styrmedelsskatter som finns för att rätta till den snedvridning som finns utan skatt i form av externa effekter. Syftet med dem är ju att vrida ”rätt” något dvs påverka val. Skulle de inte göra det skulle de ju inte fylla sitt syfte. Sedan kan man ju ha åsikter om det är rätt eller fel och nivån, men det är ju en politisk fråga och inte en fråga om vilka syften och effekter skatter har, vilket vi diskuterar här.

 78. När jag köpte den cykel jag har nu gjorde cykelbutiken reklam för elcyklar. ”Köp en elcykel så får du tillbaka 25 procent”. Såg en som köpte en elcykel som kostade 30000, som då fick tillbaka 7500. ( min Trek kostade 11000) Jag ville cykla för egen maskin så jag köpte inte en elcykel. Ett av miljöpartiets mer vansinniga åtgärder.

 79. foliehatt

  Sven Norén, #76,
  Svammel. Censur har jag inte sett genomföras på detta forum. Ej heller har jag sett någon påstå att temperaturen inte har blivit högre.

  Halmgubbar, men herre! är vad du erbjuder. Halmgubbar!

 80. Sven Norén

  #79#
  Jag blev censurerad av Ingemar. Det ser väl inte du.
  Bra att vi är överens om att temperaturen stiger. Snart kommer väl också någon och påstår att glaciärerna smälter.

 81. Sven N #80,

  Här ”censureras” inte. Däremot ett filter för tekniska felaktigheter i kommentarer. Och håll dig till trådens ämne som debattreglerna påbjuder. Upprepade brott mot dessa kan resultera i varning och en ev avstängning. All kommunikation om detta skall ske via mail, inte i kommenatorstråden.

  https://klimatupplysningen.se/om-oss/anvisningar-for-kommentarer/

 82. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Sven #76, Jag skriver inte att klimatet värms upp i presens utan att det värmts upp i imperfektum. Den marknära atmosfären värmdes upp när mer kortvågig solvärme nådde jordytans mark och särskilt vatten från 1800-talets slut.

  Då blev Solen åter mer aktiv med mer solvind, som släppte in mindre kosmisk strålning i atmosfären. Det minskade skylande molnbildning och kylande nederbörd. Men nu är Solen åter lika passiv som periodvis under Lilla Istiden.

  Ingen förnekar klimatet. Klistra inte kränkande etiketter på dem du debatterar med!

 83. Sven Noren

  Men hur är det nu? Värms inte atmosfären upp av havet?

 84. foliehatt

  Sven Norén, #83
  Jo, framför allt under sommarnätter. Då kan man observera fenomenet frånlandsvind, som är en konsekvens av denna uppvärmning.

  EDIT: om du vill debattera – så gör så då. Använd seriösa argument. Försök övertyga om din tes.

 85. # 83 Sven N Vilken tur att du är vaken. Hur skulle annars den här bloggen klara sig.

 86. Magiska kommentarer du har Sven Norén.

 87. Fredrik J

  Sven Norén #86

  Anser du att klimatdebatten förs på lika villkor i svensk TV, radio och i de stora svenska dagstidningarna? Anser du att båda sidor får komma till tals i samma utsträckning och att debatten är balanserad?

 88. Sven Noren

  Debatten i radio och tv är betydligt mer balanserad än på den här siten där den fege Ingemar är censor och tar bort inlägg som inte passar honom.

 89. Fredrik J

  Sven Norén #88

  Ja, i åtminstone SVT är det emellanåt brukligt att använda nedsättande ord om dem, som invänder mot s.k. konsensus. Du tycker att det borde tillåtas här också?

 90. Sven Noren

  Ingemar är feg. Det är ett faktum och ingen nedsättande kommentar.

 91. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  # Rättelse: Då var Solen mer aktiv….

 92. Torbjörn Pettersson

  #83 Sven
  Den globala temperaturen sjunker, vad beror det på?
  Kallare hav?

 93. Fredrik J

  Sven Norén #90

  Och du anser inte heller att ”klimatförnekare” är vare sig nedsättande eller ologiskt, utan ett faktum?

 94. Sten Kaijser

  Sven Norén,

  du får gärna göra din röst hörd på denns blogg. Däremot har vi haft en blogg där personangrepp i stort sett saknats de senaste åren. Jag hoppas att du i framtiden framför dina argument utan personangrepp.

 95. Adepten

  # 76 Sven Norén eller Sven Noren är det samma person???

  Bra att du kommer in till vårt ”digitala fikabord” och ventilerar dina åsikter 🙂
  Jag kände mig själv censurerad när nedanstående påstående dök upp och vi blev anmodad att flytta till ett annat fikabord för Öppen tråd. Det resulterade i att jag inte bemötte påståendet.
  https://klimatupplysningen.se/funderingar-i-det-digitala-fikarummet/#comment-413285
  Du kan själv följa upprinnelsen till det hela där.
  Jag vill också tillägga att jag inte upplever några fega personer i vårt fikarum. Men hur det är i verksamheterna utanför fikarummet kan jag inte svara för.

 96. Simon

  #88 Sven Noren
  I så fall har vi inte sett samma inslag. Vilka inslag syftar du på? Vad tycker du förresten om SVT:s tilltag att inte våga ta en debatt med Elsa Widding i direktsändning? I stället gör man ett nyhetsinslag där man försöker förminska henne.

  Om SVT har rätt i sina påståenden om klimatet så är det ju väldigt besynnerligt att man inte vågar ta en öppen debatt. Det påminner faktiskt en hel del om hur kyrkan agerade under medeltiden.

 97. Ivar Andersson

  #83 Sven Norén
  ”Värms inte atmosfären upp av havet?”
  Det är solen som står för all uppvärmning dvs även havet som i sin tur också värmer luften se
  https://klimatupplysningen.se/klimatlagen-bor-upphavas/#comment-413423

 98. Fredrik S

  Angående skatter så vill Vänsterpartiet nu införa bidrag så vi har råd att betala bensinkostnaden, där merparten är skatt.

  https://www.svd.se/bidrag-till-skatten-en-foljetong

  Går att läsa privat/ikognito för tillfället.

 99. Bubo

  #98 Fredrik S

  Bidrag till att betala skatt kan vid en första anblick verka märkligt. Men det kan vara bra och ekonomiskt effektivt.

  Ett exempel är ju den svenska kväveoxidskatten. Där ligger en skatt på kväveoxidutsläpp vars syfte är att göra det mer lönsamt att minska utsläppen. Men alla skatteintäkter betalas ut igen till företagen som betalat in skatt (som en form av bidrag kan man säga), men återbetalningen baseras på produktion. Ett företag som har små utsläpp men stor produktion får alltså tillbaka mer än man betalat in och tvärtom för företag med stora utsläpp i förhållande till produktion.

  Fördelar med det är bland annat att branschen som helhet inte får någon konkurrensnackdel mot utländska företag, men ändå incitament. Likviditeten i branschen blir bättre när de inte både ska betala för åtgärderna samtidigt som skatt. Man får en branschsplittring då ju vissa gynnas av skatten.

  I detta fall får ju landsbygdsbilisterna fortsatt ett högt incitament att skaffa en bränslesnålare bil (incitamentet styrs ju av bränslepriset) samtidigt som deras plånböcker inte töms av den skatt som de ändå måste betala. Alternativ med lägre skatt i landsbygd är ju omöjligt på grund av att det blir så lätt att smuggla till andra delar av landet och en generellt lägre bränsleskatt skulle ju försämra incitamenten, vilket man inte vill. Man kan givetvis tycka att skatten skulle vara lägre men givet att man vill ha incitament för en omställning och samtidigt inte att folk ska ruineras så är det en smart lösning. Till skillnad från en fiskal skatt så är ju inte huvudsyftet här att dra in pengar till statskassan utan att få till ekonomiska incitament.

  Generellt borde SVD-skribenten vara litet ödmjuk när något som man själv funderat på i två minuter verkar konstigt. Ibland kan det vara helt logiskt och rimligt när man tänkt mer i frågan. Trots allt går det ju bara en verklig Galileo på varje miljon som uppfattar sig själv som Galileo.

 100. #99 Bubo. Det hjälper inte hur mycket man tänker så är miljöpartiets politik ändå katastrofal för Sverige. Om jag så tänker ett helt år så blir inte miljöpartiets politik ”smart”. I miljöpartiets värld så är det ju klimatsmart att ta 50 kr för en liter bensin.

 101. Stefan Eriksson

  #88 Sven N.
  Jag tycker att Ingmar N. har all rätt och möjlighet att ”censurera” det som inte faller honom i smaken.
  Äganderätten Ni vet!
  Den här siten är vad jag förstår ett helt privat initiativ
  utan något understöd från skattebetalare (till skillnad mot SVT, SR, och allt presstöd).
  Upplever man då att det är kränkande att bli ”censurerad” / bortsorterad är det bara att ”bryta ihop och komma igång igen”, fast då förslagsvis i något annat forum.
  Mvh.

 102. Fredrik S

  Bubo #99

  Ok, så man betalar in skatt som man sedan får tillbaka som bidrag. Om man sedan kör mycket men köpt en snål bil får man tillbaka mer än man betalat in? Enligt ditt kväveoxidskattexempel.

  Vill man gynna eldrift och omställning måste man bygga infrastruktur för laddning på landsbygden. Hur mycket av skatten har gått dit hittills?

  Den största delen av bränsleskatten fö är fiskal och skiljelinjen mellan fiskala och styrande skatter är inte helt tydlig, speciellt inte i det här landet.

 103. #77 Bubo

  Tar du ett exempel där du inte ligger på marginal nytta/kostnad så är det klart att skatten inte gör att du avstår köpet. Det är i d fall det spelar roll som vi får en högre kostnad för samhället.

  Som exempel kan vi ta den bergvärme som jag borrade för tjugo år sedan för hundratusen plus. Det var pengar som jag inte skulle spendera på ett hål i marken om det inte vore för skatten på el – vinsten på enbart den besparade elkostnaden motiverade inte en investering men med skatt och moms på skatten var det en enkel kalkyl.

  Skatten har i detta fall fått samhället att borra ett djupt hål i berget till en kostnad av hundratusen kronor. Den kostnaden är inte motiverad med den minskade elförbrukningen. Tar vi bort skatten så ger dig mig en besparing på elen med kanske femtiotusen. Så vad var poängen att samhället borrat ett hål för hundra papp när nyttan är femtio?

 104. Bubo

  #103

  Jo, men effekten är ganska liten totalt sett. Elens egenpriselasticitet (dvs hur efterfrågan på el minskar om elpriset höjs) är relativt låg jämfört med många andra varor, men varierar givetvis stort mellan olika sektorer. I många fall har vi inget alternativ till att betala och se glad ut, men den är ju inte helt oelastisk, vilket bland annat ditt exempel visar.

  Elens korspriselasticitet med arbete (dvs hur en prisökning på el påverkar efterfrågan på arbete) vet jag inte hur den är totalt sett men i vissa sektorer kan den kanske vara negativ dvs ett ökat pris på el minskar efterfrågan på arbete, tex en industri som drar ner på produktionen, i andra fall positiv som i ditt fall där det blev en ökad efterfråga på brunnsborrsarbete när elpriset ökade (pga skatt). Men rent allmänt tror jag det är liten direkt substitution mellan arbete och el som i mitt exempel. Men det blir ju väldigt komplicerade jämvikter om man ska räkna noga på det. Vad används skatten till och hur arbetsintensivt är det, vad minskar du konsumtionen på när du får betala mer i skatt (om mer pengar för installationen) och hur arbetsintensivt är det?

 105. Ove Björklund

  Klimatlagen har också en stark paragraf;
  Klimatlagen, 2 §; Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som enligt punkt 4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

  Om regeringen vågade tillsätta en Parlamentaisk Kommission med oberoende medicinsk o teknisk expertertis, skulle påståendena om vindkraftens ”billiga el” och tilliten till marknadskrafterna avslöjas som avsiktlig desinformation.
  Riskanalys ska omfatta kostnader för alla vindkraftens destruktiva effekter på folkhälsa, samhällssystem, fastighetsvärden, klimat, ekosystem, biologisk mångfald, samt nationella näringar inom lantbruk, skogsbruk, industri, renskötsel, fiske och turism.
  Samt tilläggsinvesteringar för lokala o nationella kraftnät, energilager, transmissionsförluster o förstärkning av reaktiv effekt.
  EU har redan svaret i rapporten Road to EU Climate Neutrality by 2050 Spatial Requirements of Wind/Solar and Nuclear Energy and Their Respective Costs, som visar att kärnkraft är både billigare, mindre utrymmeskrävande och mer klimatvänlig än andra energialternativ.

 106. Lars Kamel

  Om klimatpolitiken bedrivs på vetenskaplig grund, blir det inga klimatåtgärder.