Funderingar i det digitala fikarummet

Screenshot 2022 01 15 at 11.16.16

Sedan några år har vi – en grupp (<10) numera grånade och mestadels skäggbeprydda och pensionerade professorer – valt att hålla elektronisk kontakt i form via ett email-diskussionsforum. Det hela är en fortsättning på den tidigare dagliga rutinen i fikarummet på jobbet, vilken var en viktig del av den egna personliga vetenskapliga processen. Under senaste två åren har teman mestadels rört Covid-19-relaterade frågor (smittspridning har ju i övrigt matematiskt/fysiskt stora likheter med kemisk kinetik i gasfas). Som sidospår har vi ibland kommit in på ”klimat” och ”energiförsörjning” – och det hela ledde till att fyra av oss så småningom enades om att försöka få in en debattartikel enligt nedan i storstadsdagspressen.

Den handlar om vad som egentligen borde vara självklarheter i en vetenskaplig hantering av vad som i botten är (borde vara) en naturvetenskaplig fråga. Efter två refuseringar med vändande post insåg vi dock det hopplösa i situationen och vände oss istället till alternativmedia, i form av den elektroniska tidskriften Bulletin. De tog in det hela, och lade ut det under den gångna veckan (med insprängda länkar till inlägg med motsatt, eller alternativt stödjande budskap). Redaktionen på Bulletin har också tacknämligt godkänt att vi också lägger ut originaltext på Klimatupplysningen. I övrigt bör jag påpeka att huvuddelen är författad av andra personer än mig själv.

Lugn i klimatstormen! Vi behöver sans, balans och tolerans

(Bulletin: 13 jan 2022 00:09 Uppd.: 14 jan 2022 18:15 

Vi, de nedan undertecknade, alla vetenskapsmän utan att vara klimatforskare, vill plädera emot försök att framtvinga enhällighet och för en mer mångsidig och uttömmande debatt om den globala uppvärmningen och dess följder, samt om de politiska beslut som motiveras av dessa. Vi samlas, trots meningsskiljaktigheter i detaljerna, kring följande huvudpunkter:

 1. Den ”globala uppvärmningen” är i grunden från ett vetenskapligt perspektiv ett olöst problem både avseende orsakssamband och framtida utveckling. Analyser med existerande klimatmodeller är väl värda att beakta men måste fortsatt prövas och förfinas.
 2. Komplexiteten i klimatutvecklingen är hög och förutsägelser på rent vetenskaplig grund, om än baserade på evidens och många experters forskning, blir nödvändigtvis spekulativa.
 3. Det är olyckligt att vetenskapen och många av dess utövare blivit kraftigt politiserade i klimatdebatten. Vetenskapen ger bäst förutsättningar för politiska beslut när den tillåts vara oberoende och enbart saklig, inte värderande eller politiskt pläderande.

I den svenska rapporteringen och offentliga diskussionen finner vi att ovannämnda punkter antingen inte inses eller inte respekteras. Klimataktivism, alarmism och tron att vetenskapen är färdig med klimatanalysen dominerar och komplexiteten i frågan om klimatets tidsutveckling och de underliggande orsakssambanden ignoreras. Det hävdas att vetenskapen löst orsakssambanden och kan beskriva optimala motåtgärder. Så nu ska alla motsträviga med på tåget eller bli förkastade som samhällsfarliga förnekare. Man hävdar att vi befinner oss i ett nödläge som inte ger tid för fortsatt debatt.

Vare sig vetenskap eller demokrati mår bra av denna kampanj för att framtvinga enhällighet. Vår uppfattning är att rådande modeller och teorier om klimatet istället behöver motargument och falsifieringsförsök. Sådana ska kunna bemötas och eventuellt avfärdas bara med vetenskapliga och sakliga politiska motargument, inte med svartmålning och censur. Locket får inte läggas på i debatten utan vi måste betrakta problemet som olöst och fortfarande under utredning. Vi behöver inte vänta med motåtgärder, men de måste vara väl motiverade i ljuset av argument både för och emot och flexibla för att kunna utvecklas och anpassas till den bättre förståelse vi kan få i framtiden.

Det tycks vara en allmän uppfattning att FN:s klimatpanel vet bäst och att vi bara har att följa dess rekommendationer. Men politiskt framtvingad samsyn är ingen garanti för att misstag till följd av okunskap och problemets inneboende komplexitet kan undvikas. Vi har ännu inte klimatmodeller som kan förklara den historiska klimatutvecklingen i sådan detalj och tillförlitlighet vi skulle behöva. De kan knappast säkert förutsäga framtida utveckling, särskilt inte om den är provocerad av människan och resulterar i beteenden som inte tidigare funnits i jordens historia.

Vi borde ägna mer forskning åt att följa upp modellernas förutsägelser för att precisera deras validitet, identifiera svaga länkar och söka förbättringar. Endast en liten del av jordskorpans koldioxid och värme finns i atmosfären runt jorden. Mycket mer finns i djuphaven som också är en enorm värmereservoar. Kopplingen mellan atmosfär, hav och land med avseende på koldioxid och värme är ett komplicerat problem, som vi knappast kan anse oss tillräckligt väl förstå, vare sig på tusenåriga eller kortare tidsskalor som en människas livstid.

Vi förnekar eller bortförklarar inte klimatproblemet, förordar inte att varningstecken ska ignoreras eller att motåtgärder skjuts på framtiden. Däremot förordar vi en öppen och balanserad debatt och politiska beslut som baseras på saklig vetenskaplig kunskap med respekt för dess begränsning. Stormande aktivism som är ensidig och aggressiv mot oliktänkande förhindrar en vetenskaplig förståelse för hur vi kan leva i harmoni med vår jord.

Låt oss avstå från klimatångest och aktivism bortom evidens och i stället studera klimatets drivande krafter för att hitta en väg att bäst gynna framtida mänskligt liv på vår planet. Vi behöver varken överdrifter och propaganda eller ogenomtänkt förnekelse, utan en öppen och respektfull diskussion. En sund vetenskaplig och öppen politisk diskussion skyddar oss bäst mot naturliga såväl som artificiella hot.

Peter Stilbs, prof. em. i fysikalisk kemi, KTH
Sture Nordholm, prof. em. i fysikalisk kemi, GU
Gunnar Karlström, prof. em. i teoretisk kemi, LU
Bo Jönsson, prof. em. i teoretisk kemi, LU

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert+Andersson

  Kändes skönt att läsa dessa kloka och väl valda ord. Det är hemskt att de avvisas från etablerade stormedia, som gräver sin egen grav utan att inse det.

 2. Tack, bra jobbat!

  Sakta men säkert så kommer klimathotet naturligtvis att tyna bort. När det väl är borta så kommer det vara mycket intressant att följa diskussionen om hur det kunde gå så fel; kommer institutioner att göra en haveriutredning, kommer institutioner att ta lärdom … eller är vi vid de laget inne i nästa hysteri och inte riktigt har tid att titta bakåt?

 3. foliehatt

  En nåd att stilla bedja om.

  Tack.

 4. elias

  Montelius
  ”Sakta men säkert så kommer klimathotet naturligtvis att tyna bort.”
  När det händer kommer alla politiker o aktivister att förklara att det hände tack vare de åtgärder man påtvingade samhället.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Klimatfrågan sett ur ett rent vetenskapligt perspektiv där varje ord har vägts på guldvåg, en form av vetenskaplig poesi som man ständigt kan återvända till för att rena hjärnan från dagens klimatpladder.
  TACK!

 6. stig morling

  Tack ett utomordentligt ”de fyras gäng!”””
  Kommer osökt att tänka på visan om ”Fyra skäggiga furirer..” men vem är den orakade vice korpralen??

  Vi lever dessvärre i en nyauktoritär tid, igår träffade jag den lokala vänsterns representanter i Falun! Givetvis frågan till en enkel undersåte kom: ”Vad gör du åt klimatet, och vad gör du åt att världshaven stiger?” Ja och hur vet ni det frågade jag – ja de trodde tydligen på en rask nivåhöjning om 10 m av världshaven, ja det säger ju FN.!!!
  Om vi backar ca 63 år kom ju C P Snows bok ut om de två kulturerna. Tyvärr får vi tills vidare ge honom alltför rätt!!
  Redan för många år sedan uttryckte H.S. Nyberg den i mitt tycke en utomordentlig definition på vetenskapligt arbete:
  »Vetenskapens historia är ett långt revisionsprotokoll, som aldrig kommer att bli färdigt. Vetenskapens arbete är och förblir en rastlös och aldrig avstannande revision av stånd- punkter och teorier. Det är felen och misstagen som gör att den går framåt, och varje generation måste börja om på ny kula. Mycket som hos oss var oomkullrunkelig sanning för

  215

  femtio år sedan är i våra dagar föga mer än ointressant vidskepelse, och det är fullt troligt, att det vid detta sekels slut (1900-talet) kommer att heta på samma sätt om många av våra egna fastslagna sanningar. Det är mycket nog att ha öppnat ögonen och visat vägen.»

 7. Lasse

  Kloka självklarheter kan man tycka!
  Tack för att de ställs samman synd att det krävs en Bullentin för att framföra dem!
  Klimatfrågan är intressant ur många perspektiv.
  -Naturvetenskapligt
  -Politiskt
  -Propagandistiskt

  Kultursidorna är fulla med självsäkra alarmister.
  Vissa lärosäten ställer upp på propagandismen.
  Men de fåtal som håller sig till naturvetenskapen borde få större utrymme!
  Vi vet att glaciärer smälter, men vi vet också att det finns mänskliga fynd under dessa. Det borde väcka nyfikenhet!

 8. JonasW

  SVT verkar ha kommit fram till att det inte behövs någon öppen debatt om klimathotet.
  Detsamma verkar gälla våra politiker.

  De som ska vara de som värnar om demokrati och öppenhet har blivit de som hotar detsamma.

  De är motståndare till öppen debatt – argumentet verkar vara att det inte behövs ??
  De vill genomföra en storskalig ändring av samhället utan att frågan varit uppe till val/diskussion.

  Mycket märkligt. Hur kunde det bli så här?

 9. Magma

  Tack för en mycket sansad debatt.
  Det är inga hinder för en alarmist som Tokwatt att få utrymme i media, men när fyra erfarna vetenskapsmän efterlyser evidens så refuseras det.
  Det är bara att konstatera att våra politiskt färgade populister som av någon outgrundlig anledning tillåtits ta media som gisslan håller på att dra ner Sverige i en djup och mörk okunskapsbrunn …

 10. Lennart Bengtsson

  Det som är verkligt oroande i Sverige är inte den globala ökningen av långlivade växthusgaser i atmosfären utan de politiska och mediala tilltagen att motarbeta och förhindra ett öppen och fritt vetenskapligt tankeutbyte. Jordens klimat är förvisso i princip underkastad determinismens lagar på samma sätt sätt som en komet eller asteroid men att förutsäga väder och klimat är mer som förutsäga aktiekurser eller sin egen hädanfärd. Att det förhåller sig så beror på att den inneboende osäkerhet som finns hos komplexa system som klimatet och som gör att de aldrig exakt kan förutsägas.
  Att idag ta till extrema åtgärder för att gardera sig mot händelser som skulle kunna inträffa om ett sekel är sannolikt värre än att inte göra något alls. Ingen vet med någon rimlig tillförlitlighet vad som kommer att kunna hända och fel beslut är inte sällan värre än inga beslut. Idag föreligger en akut ekonomisk risk då drastiska klimatåtgärder bidrar till att skapa en global inflation genom en extrem prishöjning på energi och därmed på allt som påverkas av priset på energi.

  Att reglera artiklar om klimat som det aktuella och högst harmlösa bidraget av fyra kunniga kemister visar inte bara hur sjukt det svensk debattklimatet blivit och därvid mycket farligt eftersom risk för allvarliga felbeslut ökar ju mer tankeutbytet likriktas i samhället. Det är sådan som till slut får alla samhällen att gå under.

 11. Johan Tisell

  Ni skriver:

  ”Vi förnekar eller bortförklarar inte klimatproblemet”

  Men vilket problem avses? Problemet med Greta? Med IPCC?

  Problemet att inte kunna modellera tillräckligt bra?

  För det finns ju inget egentligt problem med klimatet nu eller den senaste 100-årsperioden.

  Vad menar ni?

 12. Ivar Andersson

  #7 Lasse
  ”Det borde väcka nyfikenhet!”
  Enligt den klimathotsreligiösa sekten vet vi allt om hur klimatet fungerar och därför saknas nyfikenhet. Allt som inte passar in förklaras med lokal avvikelse.
  Forskare tror aldrig att ett problem är löst men att ett steg mot lösningen har tagits.
  Batteriforskare tror att Li-jonbatteriet är det bästa batteriet idag men söker trots det efter andra material som kan ingå i ett ännu bättre batteri.

 13. Peter+Stilbs

  #11 – vi (i alla fall jag) menar snarast att Jordens värmebalans mot världsrymden är delikat, och att förhållandena kan ändras drastiskt. Det är ju närmast märkligt hur stabilt allt har varit, att döma av historisk och annan information. Istiderna upplevs som undantag, men tycks inte ha varit kopplade till vad man skulle kalla stora förändringar i förutsättningarna.

 14. Adepten

  Vad kul precis så har jag upplevt klimatupplysningen, där vi kan lufta våra funderingar i ett digitalt fikarum.
  Alla som vill får komma till tals under ordnade former. Till skillnad från Twitters förenklade och fördummande språkbruk eller den hämmande värdegrund som existerar utanför ”fikarummet”, där man måste visa upp en fasad som överensstämmer med en ”uppifrån” påbjuden uppfattning för att uppsatta ”målsättningar” skall infrias för att själv inte malas ner.
  Själv är jag nu i färd med att studera Johan Rockströms nyskrivna bok ”Jorden” där han menar att alla har rätt att få veta hela diagnosen och vad som är botemedlet. Hittills har jag konstaterat att boken har ett gott gränssnitt och en gedigen inbunden bokutformning med en vackert grön färg. Skyddsomslagets bild ger dock en association till en kommande undergång. En annan bok jag ska rekapitulera är ”Bankerna och skuldnätet” vars innehåll kan kopplas till det som sker idag.
  Förövrigt hoppas jag att de nerlagda kärnkraftverken kan återstarta inom en snar framtid 🙂

 15. Björn

  Ja, det är obegripligt att övriga media inte har velat publicera denna sakligt belysande artikel. Vad är det i den som inte tål att publiceras i övriga media? Det som inte tål att diskuteras är det något skumt med och definitiv är så fallet med klimatfrågan som blockeras av PK-media.

 16. Benny

  Peter Stillbs, ja om man läser klimathistoria så är de senaste 6000 åren märkligt stabila jämfört med tidigare vilket ju möjliggjort människans snabba expansion över jorden! Att den stabila epoken en dag tar slut är således inget märkligt och pengarna man slösar på klimathysterin borde användas till dessa oundvikliga klimatförändringar som kommer! Istider har varit det normala tillståndet sedan Miocen-tiden och människan får nog anpassa sig efter detta för jordens geografiska utseende kan vi inte göra något åt och inte heller jordens bana och lutning mot solen.

 17. Sören G

  När vetenskapen blir auktoritär, d.v.s. inte får ifrågasättas så upphör den att vara vetenskap, vilket en stor del av befolkningen inklusive politiker och journalister inte förstår.
  Om man har vetenskapen på sin sida är det ju inget problem att ta en diskussion. Om någon t.ex. hävdar att Jorden inte är rund är det inte svårt att diskutera det eftersom man har vetenskapen på sin sida. Att börja kalla personen med ad hominem leder ingen vart.

 18. Ulf

  Man tycker media borde lärt sig efter alla svängar i covid köret. Ett betydligt enklare problem att prognostisera än klimatet.
  Men icke. Inte heller experter och politiker. När viruset totalt ändrar karaktär så kör man med samma samma. Kan man tänka sig något meningslösare än att masstesta Omikron och dummare än att sätta friska människor i karantän och lamslå samhället?

 19. Matsa

  #14 Adepten
  Jag har för mig att jag läst att det inte går att starta om de nedstängda kärnkraftverken. Jag minns inte varför, men någon här kanske kan förklara?

 20. Ulf Westberg

  Faktiskt finns det ett inspel från (S) i dagens Expressen som inte är helt världsfrånvänt. I grunden vill de ha biogas men inte naturgas som en del av taxonomin. Det kan ju vara vettigt för Sveriges del.

  Samtidigt öppnar de upp för nästa generations kärnkraft. Enda skälet att den inte redan finns är ju som ni alla vet att forskningspengar saknas. Kanske detta kan öppna upp för detta.

  https://www.expressen.se/debatt/eu-ska-inte-grontvatta-karnkraft-och-fossilgas/

 21. mattias

  #20
  Biogas är visserligen förnybar, men kommer knappast räcka till att ersätta naturgas.

 22. Erik A.

  Vårt samhälle har degenererat i det avseendet att vi inte längre har kloka, erfarna och visa människor i ledande positioner. Vi kan därför inte räkna med att bra beslut fattas eftersom de som fattar beslut helt enkelt är okunniga. Där excellerar klimatfrågan som ett bra exempel.

 23. Ulf

  Apropå kärnkraft. Går det inte att starta om nedlagda kärnkraft? Forsmark 1 o 2 skulle vara extremt lönsamma nu om Vattenfall investerat i att förlänga livet på dem.
  Om nu S öppnar för kärnkraft så varför inte starta om? Eller är det omöjligt eller för dyrt att göra det nu?

 24. Peter Stilbs

  #18, #19 – och följande – var snälla och håll er till trådämnet – annat kan läggas i gårdagens Öppna tråd.

 25. Torbjörn

  #13 Peter
  Det förklarar inte vad du/nu anser vara problemet.
  Vi har gått från problemet (Lilla Istiden) med svält och massflykt till en vara en varm och frodig plats där färre människor dör pga klimatrelaterade orsaker.
  Den förstärkningseffekt från vattenånga som några forskare varnat för verkar inte finnas utan tvärtom ha motsatt effekt på klimatet

 26. Adepten

  #19 Matsa
  Avstängningen av ett kärnkraftverk är en planerad process som sker i många steg, där kärnklyvningen stoppas lugnt och kontrollerat, turbinerna tas ur drift och elproduktionen upphör. Efter avstängningen kyls reaktorn ner för att sedan flytta reaktorns bränsle till avsedda bränslebassänger. Sedan börjar de förberedande åtgärderna inför nedmontering och rivning.
  Förövrigt kan sägas att en kärnreaktor som inte råkat ut för en härdsmälta kan tekniskt sett alltid startas om.
  Problemet är om Strålsäkerhetsmyndigheten har fått en anmälan att reaktorn är slutligt avställd, då säger Lagen att om en reaktor är permanent avstängd, får den inte tas i kommersiell drift igen. Men som tur är kan ”Lagar” som inte är naturlagar ändras av Riksdagen 🙂

 27. Modeorden för dagen är förnybart och hållbart. Är det inte dags att kräva en förnybar och hållbar människa. Mao att människan är odödlig.

 28. Lars Cornell

  Att tidningarna refuserat förvånar mig inte. Men det beror inte på innehållet utan det sätt på vilket artikeln är skriven, tror jag. Språket saknar journalistisk kvalitet. När jag i databranschen för 50 år sedan försökte kombinera teknik och ekonomi märkte jag hur olika civ.ekonomer och civ.ingenjörer uttrycker sig. Ekonomerna var så mångordiga att man tröttnade på att plöja ord för att söka substansen. Jag nämnde iakttagelsen för min chef Viggo Wentzel som replikerade ”Med åren lär man sig att skumma”. Men allmänheten har vanligtvis inte den förmågan eller tröttnar.

  Ni fyra professorer bör ta en duktig journalist till hjälp för en artikel anpassad för tidningarnas publik. Er artikel skulle då kunna kortas ned till en fjärdedel utan att egentligen tappa något av sitt innehåll.

  Uttryck som ”precisera deras validitet”, ”klimatångest … bortom evidens” mm hör inte hemma i dagspress.
  ””Den globala uppvärmningen” är i grunden från ett vetenskapligt perspektiv ett olöst problem”. Hoppsan, anser ni att en något varmare jord (<1°) är ett problem? Det gjorde inte nobelpristagaren Nordhaus som värderade för- och nackdelar mot varandra.

  ”Det tycks vara en allmän uppfattning att FN:s klimatpanel vet bäst och att vi bara har att följa dess rekommendationer.” Här ni otydliga. Menar ni de vetenskapliga dokumenten AR5 och AR6 (=inget klimathot) eller menar ni det politiska dokumentet SPM (=klimathot) som FN-chefen brukar citera som troende citerar bibeln?

 29. Peter Stilbs

  #25 – jag tror inte Du helt snappat vad jag skrev – läs en gång till

 30. Lennart Bengtsson

  Kanske är det så att svenska media följer Lenins doktrin och säkert något som fick nytt liv sedan 68-ornas tid.

  Enligt den leninistiska doktrinen är det nämligen inte VAD som sägs som betyder något utan VEM som säger det.

 31. Lars Cornell

  #30, d’accord
  Och HUR det sägs.

 32. Lennart B #30,

  Det är säkert en starkt bidragande orsak till att klimathotarpressen inte ville ta in inlägget; det undergräver deras agenda att fyra professorer vill ha en öppen debatt, när taktiken hittills har varit att tysta all debatt. Att vilja ha en öppen debatt är lika illa som att ”förneka klimatet”.

 33. Eriksbo

  #28 Lars Cornell
  Håller med. Det kan gott hända att insändaren blev refuserad på journalistiska grunder el att de bidrog. Iofs tycker man att ett inlägg av fyra meriterade professorer borde uppmärksammas. En omarbetning av en van ”ordbrukare” hade kanske hjälpt, som Cornell säger. Nästa gång !

 34. Brutus

  Lyssna till vetenskapen – om det är ”rätt” vetenskap. Det totalitära samhället skymtar vid horisonten.

 35. Lennart Svanberg

  Bra artikel och vi kämpar på. Fortfarande i motvind fast jämfört med för ett år sedan upplever jag iallafall en något svagare motvind. Så länge vi har kvar tryckfriheten når våra artiklar ut.

  Är inte längre rädd för att ta debatten med vem som helst och jag anser numera att våra ståndpunkter respekteras. I partiet Medborgerlig Samling är en majoritet av debattörerna av samma åsikter som vi och Bulletin publicerar ju våra artiklar.

  Droppen urholkar stenen, faktiskt.

 36. Matsa

  #26 Adepten
  OT
  Enligt artikel i Ny teknik är det lite mer komplicerat än så:
  https://www.nyteknik.se/opinion/hapnadsvackande-okunskap-att-vilja-starta-om-ringhals-2-6984991

 37. Peter Stilbs

  #26, #36 – var snälla diskutera kärnkraft i Öppen tråd – annars måste jag radera era kommentarer

 38. Lasse

  ”Frågan är vilka konsekvenserna blir av drastiska politiska beslut att ”snabba upp” övergången till förnybar energi, innan denna finns tillgänglig. Forceringen har skett genom att medierna beskriver ett ”klimatnödläge”, vars pris nu tydliggörs.”

  Från SVDs ledarsida idag.
  Dax att vakna nu!

  Solens roll kommer att diskuteras i samband med vulkanutbrottet. Då kommer alla vara överens om att utsläppen kyler. Clean air act har gjort luften renare det senaste 50 åren 😉

 39. Thorleif

  En del menar att låg solaktivitet har ett direkt orsakssamband med den vulkaniska aktiviteten (galaktiska strålning och förändrad magnetism m.m) och därmed på klimatet.

  Jag tror vi kan se ett extra stor vulkanisk aktivitet vid de historiska 2 perioder av LIAs från slutet av 1600-talet. Stämmer det?

  En del menar att vi sedan 2019 kommit in i en ny utbrotts-cykel. Finns det statistik på det?

  M Armstrong tror att cykeln ligger på 68 år vilket skulle kunna matcha vissa solforskares prognos om en ny modern LIA från runt 2020!

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/nature/volcanoes-the-risks-ahead/

  Vad tror ni? Och hur ser IPCC på möjligheten att vulkan-aska bidragit till tidigare LIAs?

 40. Thorleif

  Britterna och vi tycks ha fungerat bra ihop i t.ex EU-arbetet. Jag tror det beror på att både UK och Sverige står för t.ex självständighet och frihet. Den brittiska pressen har dock traditionellt varit mer ”otämjd” jmf med sina svenska motsvarigheter (större land/befolkning?). Det kan även gälla klimatet i plenum där debatt-utrymmet i UK är större än här. Här är vi mer åt konsensus-hållet. Det har fungerat bra under tider av oavbruten god ekonomisk utveckling men har under senare decennier gått mot mer maktbehållande kompromisser. Pressen har symptomatiskt intresserat sig mer åt det taktiska spelet än åt sakinnehållet och dess konsekvenser ute i verkligheten. Denna hållning har medfört en exkluderande syn på de väljar-grupperingar som hotat de stora partiernas ställning, tyvärr! Det drabbar de som ställer sig avvikande i viktiga frågor. Inte minst när Sverige ska underställa sig EU för att kunna göra sig hörd i andra mindre viktiga frågor.

  Här ett typiskt svenskt journalistiskt (Svd) fördömande (extremister=negativa och okunniga) uttryck som skuldbelägger alla som vill driva en meningsfull debatt men somframförallt stämplar dessa inför en folklig majoritet som helt saknar insikt i den vetenskapliga diskursen. UK visar som alltid att det alltid är högre i tak där än här trots sina konservativa värderingar…..eller tack vare?

  https://www.svd.se/forcerad-klimatdebatt-ger-extremerna-luft

 41. Gunnar Strandell

  Lennart Bengtsson #10
  Citat:
  ”Att idag ta till extrema åtgärder för att gardera sig mot händelser som skulle kunna inträffa om ett sekel är sannolikt värre än att inte göra något alls.”

  ”Sannolikt” är den springande punkten som behöver diskuteras och debatteras. Idag är doktrinen att vi måste göra något, och att inte göra något är ett ödesdigert beslut.

  Det tråkiga är att varken diskussion eller debatt tillåts av MSM.

 42. Lennart Svanberg

  #10 och #41 – historien visar att byggda försvarsverk mot en oklar fiende aldrig fungerat, tag exempelvis Maginot-linjen som Frankrike investerat miljarder i men som kringgicks av Tyskarna på ett par dagar.

  Hela Sverige har de senaste 50 åren ägnat sig åt att planera för kriser men när de väl kommer är vi lamslagna för de följer aldrig någon av scenarierna man förberett sig för.

  Se på dokumentären om hur det Thailändska fotbollslaget räddades från en säker död ur grottor. Det var ett gäng dyknördar som aldrig passat in i samhället vars unika engagemang för en udda hobby, grottdykning, i slutändan löste uppgiften. Inte tuffa Navy Seals som ansågs tillhöra eliten av eliten.

  Vi behöver börja avveckla alla låtsasyrken och låtsasinstitutioner och gå tillbaka till ’basic’ för samhället om det ska utvecklas på bästa sätt.

  Lärare ska styra över skolan, läkare över vården och välutbildade ingenjörer över vår energiförsörjning exempelvis. Självklart kan även dessa konstruktioner för organisationer bli fel fast nu har vi ersatt allt beslutsfattande till en liten klick människor vars främsta egenskap är att de är slängda i käften.

  Vi kan kraftigt utöka räddningstjänsten för att kunna hantera översvämningar men några permanenta konstruktioner för eventuella problem i en oklar framtid är pengar i sjön.

 43. Anders

  Bra att Ni ändå ids skriva även om det inte blev publicerat i MSM. Sorgligt dock att Ni måste klämma in följande urvattnande brasklap:

  ”Vi förnekar eller bortförklarar inte klimatproblemet, förordar inte att varningstecken ska ignoreras eller att motåtgärder skjuts på framtiden.”

  Jag tror att orsaken till att konsensusargumentet (”science is settled”) som ett växande forskaretablissemang förfäktar och som sedan MSM villigt basunerar ut är följande. I sak KAN man inte förklara sin tes om att det är mänskliga utsläpp av CO2 som orsakat senare tids (globala) medeltemperaturhöjning – senare förenklat till ”klimatkrisen”. Därför VILL man inte låta andra få framföra några alternativa förklaringar, hur bra de än har på fötterna. Vet tyvärr inte hur ett sådant dödläge ska kunna brytas, bara att det är nödvändigt.

  Vi får i alla fall inte ge upp!

  Så kämpa på och skriv tuffare och rakare nästa gång.

 44. Zeke

  #43 Anders
  Du har en poäng. ”Vi förnekar eller bortförklarar inte klimatproblemet,….” sänker dessvärre ett annars bra inlägg. Varför inte återanvända professor W:son Ahlmanns terminologi i hans klassiska understreckare i SvD från -38. Då hade det istället kunnt skrivas som ” Vi förnekar eller bortförklarar inte klimatförbättringen….”.

  Lite tröttsamt att ni (likt en i övrigt beundransvärd B Lomborg) faller till föga för dessa verklighetsfrånvända alarmister och kallar en relativt ynklig uppvärmning efter LIA ett problem. Om vi tar som exempel det som brukar anföras som problem nummer ett, den om att havsnivån snart ska dränka oss alla, Faktum är ju att havsnivån har stigit i ca 20 000 år med korta avbrott för kallare perioder, vilket lätt kan vidimeras av vilken geolog eller oceanolog som helst värd sin titel. I 19 930 år skedde det av naturliga orsaker, men de senaste 70 åren är det några miljondelar mänskligt inducerad CO2 som orsakat det. Tro på det, den som vill.

  Den har länkats till tidigare här, men läs gärna W:son Ahlmanns fina understreckare här (för övrigt uppenbart skriven lååångt innan agenda-drivna politiker insett att man kan framhålla en blygsam uppvärmning som en kris, skrämma skiten ur barn med hjälp av bilder på gamla sjuka isbjörnar, och sedan utnyttja samma barn i en rent Orwellsk propaganda-offensiv.

  https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen

 45. Såg just en ny studie utlagt på WUWT om varifrån CO2 i atmosfären kommer under de senaste seklernas uppvärmning från Lilla Istiden genom att titta på isotopförhållanden ger följande slutsats ”Our results show that the percentage of the total CO2 due to the use of fossil fuels from 1750 to 2018 increased from 0% in 1750 to 12% in 2018, much too low to be the cause of global warming”. Som alltid med en massa kunniga och roliga kommentarer på WUWT. Tyckte den kunde passa under detta tema https://wattsupwiththat.com/2022/01/16/how-much-manmade-co2-is-in-the-atmosphere-really/

 46. elias

  42
  ”historien visar att byggda försvarsverk mot en oklar fiende aldrig fungerat, tag exempelvis Maginot-linjen som Frankrike investerat miljarder i men som kringgicks av Tyskarna på ett par dagar.”

  Och Karlsborgs fästning.

 47. Peter+Stilbs

  Anders #43 – jag förtydligade i #13 vad jag själv menade i dessa rader – men kan hålla med om att de kan uppfattas annorlunda

 48. Magma

  # Zeke
  Jag gillar ditt sätt att argumentera – har själv funderat lite i de banorna.
  Helt klart och erfarenhetsmässigt bevisat är att det är otroligt svårt att med vår nuvarande argumentation tränga igenom den massiva fasad som politiker och media byggt upp.
  Varför inte strunta i att gå i klinch om vem som har mest fel, oavsett hur fel de andra har … utan enbart prata om allt gott som uppnåtts de senaste åren … och inte direkt peka på att det är på grund av ökande koldioxidhalt, det kan möjligen komma i någon bisats.
  Exempelvis rubriker som säger att – Ny tung forskning visar att de senaste årens skördar ökat med … eller att svälten i tredje världen har minskat med … eller att ön som var hotad av stigande vattennivåer har rest sig ur havet … alltså positiva budskap utan att samtidigt göra en stor sak av att klimatsekten har fel – trots att de har det … så kanske positioneringen kan minska något …
  Alltså, strunta i att urgröpa stenen med droppar … utan i stället underminera den så att den till slut rutschar ner i en djup mörk grop.

 49. Torbjörn Reitberger

  Media, och kanske främst TV, har under 2000-talet i ökande grad styrts bort från saklig faktagranskning till infotainment där underhållningsvärdet prioriteras. I denna miljö kan sanningen bli ”flexibel”, allt är väl relativt? Alltså, dagens TV gillar aktivister, men inte professorer med grafer och diagram som förklarar att kunskapen är begränsad och verkligheten mångtydig.