Klimatforskningen är ofri

ode hus

Det demokratiska samhället och universiteten är närmast otänkbara utan en fri och kritisk diskussion. Obunden forskning och fria forskare har en stor roll att fylla i samhällsdebatten och hela samhällets utveckling. Detta är så centralt, att den akademiska friheten är heligförklarad inom högskolevärlden. Helt nyligen fick högskolelagen förstärkta skrivningar om frihet i forskningen, i 6§ heter det numera (genomgående mina kursiver i citat):
I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att
den akademiska friheten ska främjas och värnas.
Forskningsproblem får fritt väljas,
forskningsmetoder får fritt utvecklas och
forskningsresultat får fritt publiceras.

Frågan är dock hur långt den akademiska friheten sträcker sig? Omfattar den även klimatforskningen?Vilka frihetsgrader har egentligen klimatforskare?

Till att börja med, vad menas egentligen med ’klimatforskning’? Det har aldrig varit ett ämne i sig, utan är ämnesöverskridande, tvärvetenskapligt. Så här definieras det av Riksrevisionsverket (RRV) som gjorde en större granskning 2012: ”Klimatforskningen finns såväl inom grundforskning som inom tillämpad och åtgärdsinriktad forskning. … Den är tvärvetenskaplig och omfattar förutom naturvetenskap och teknik även samhällsvetenskap och humaniora, speciellt när det gäller effektiva styrmedel och beteendefrågor.”

Den rådande klimatpolitikens påbud om en djupgående omställning av hela samhället är ett så allvarligt ingrepp att jag menar att det är korrekt att innefatta även forskare inom samhällsvetenskap och humaniora inom begreppet klimatforskning. Vi kan t ex nämna nationalekonomen Nordhaus som bygger modellsimuleringar för vad klimatpolitiken väntas leda till i ekonomiskt hänseende – han är klimatforskare. Religionsforskare som forskar om klimatalarmismen som en form av religion – klimatforskare. Mediaforskare som forskar om hur systemmedia manipulerar opinionen i alarmistisk riktning – klimatforskare. Statistiker som kritiskt analyserar IPCC’s gigo-modeller – klimatforskare. Psykologer som forskar om hur ungdomar ska behandlas för den nu allmänt grasserande klimatångesten – klimatforskare.

RRV uttrycker sig drastiskt om vad klimatforskning är till för: ”Klimatforskning är ett centralt klimatpolitiskt styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå de långsiktiga klimatmålen.” Inget hymlande om att forskningen här är ett styrmedel för att nå politiska mål, och att samhället köper forskningsresultat utifrån rådande (alarmistisk) klimatagenda med alltmer drastiska klimatmål. Och framför allt ges då inget utrymme för avvikande forskning. (Klimatmålen bestäms av riksdagen och regeringen i enlighet med klimatlagen. Bland annat fastslår de att CO2 ska minskas i mycket snabb takt. Angående klimatlag och klimatmål, se fotnot.)

Rapporten från RRV visar tydligt hur starkt klimatforskningen styrs av den politiska agendan. All klimatforskning som får anslag ska ju syfta till att de fastställda alarmistiska klimatmålen ska kunna uppfyllas. De främsta klimatmålen är minskningen av växthusgaser, och forskning som inte stämmer in med detta har då svårt att få anslag. Särskilt markant är detta när det gäller större forskningsprogram. Inte konstigt om forskarna blir beroende och ’troende’, det är ju förutsättningen för att få anslag.

Om exempelvis energiforskningen heter det: ”energiforskningen är av avgörande betydelse för att hejda den globala uppvärmningen. Riksdagen har betonat att stödet till energiforskningen ska bidra till att uppnå nationella och internationella energi- och klimatpolitiska mål.” Forskningen är alltså totalt styrd i instumentalistisk riktning.

Den instrumentaliserade klimatforskningen har låst sig fast vid en generell förklaringsmodell: att den antropogena ökningen av CO2 och andra växthusgaser är upphov till snart sagt alla klimatförändringar.

Forskning som bygger på andra förklaringsmodeller och finner empiriskt stöd för dessa har svårt att få finansiering och ofta även svårt att nå ut med sina resultat i etablerade forskningsmedia. Här finns inte utrymme att gå igenom de alternativa, evidensbaserade förklaringsmodeller och den alternativa klimatforskning som finns, jag hänvisar i stället till en utmärkt, saklig sammanställning på Everything Climate.

I och med att klimatforskningen är hårt styrd och ett instrument för en alarmistisk agenda, är det av kritisk betydelse att förstå forskningens relation till det omgivande samhället, till massmedia och politiker.

I totalitära och auktoritära samhällen i olika delar av världen är yttrandefriheten ofta åsidosatt. I Sverige gäller en sådan inskränkning även systemmedias rapportering i klimatfrågan. I klimatfrågan är det den instrumentaliserade forskningen, samt IPCC:s filtrering av accepterade forskningsresultat, som styr det narrativ som i första hand systemmedia sätter.

Detta är explicit vad som gäller för t ex SvT, i och med att Granskningsnämnden för public service har godkänt att klimatrapporteringen ensidigt får göra IPCC till sitt rättesnöre – även om IPCC skulle ha gjort en diskutabel eller till och med felaktig bedömning/tolkning av forskningen.

I Sverige har systemmedia definierat vad som är ’sant’ om klimatet, som det som IPCC godkänner. Man stoppar i praktiken rapportering om alternativa resultat eller alternativa förklaringsmodeller. Granskningsnämnden agerar de facto målvakt åt SvT i dess hårt styrda rapportering.

IPCC är ytterst ett politiskt organ. Den viktiga sammanfattande, policyinriktade texten i deras Assessment Reports, senast AR6, förhandlas fram mellan de olika ländernas representanter (Summary for Policymakers). Det sker således en politisk styrning av vilka forskningsresultat och vilka paradigm som ska få föras fram. Våra politiker, som utan egen expertkunskap ska utforma klimatpolitiken, blir i praktiken starkt påverkade av den information de får ta del av via IPCC och systemmedia.

Sammanfattningsvis är den akademiska friheten inom klimatforskningen inskränkt, trots vår numera uppgraderade högskolelag. Forskningen styrs via regelverk och anslagsgivning till att generera resultat som stämmer med det klimatalarmistiska paradigmet. På bas av dessa selekterade och uppstyrda forskningsresultat påverkas även systemmedia och politiken. I Sverige och västvärlden i övrigt har klimatfrågan därmed skjuvats till att handla om något annat än vad den borde handla om. Se figuren nedan:

cirkulr forsk anim2

cirkular forsk

Fotnot

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Ett av målen innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990.

Till klimatmålen har nyligen fogats ”Fit for 55”, innebärande en minskning av EU:s nettoutsläpp med hela 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. EU skärper därmed sina kortsiktiga klimatmål från 40 till 55 procents minskning av växthusgaser.

Klimatlagens (2017:720) centrala paragrafer lyder (mina kursiveringar):

2 §   Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som
1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring,
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

3 §   Regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt. Regeringen ska sätta de övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att nå det långsiktiga målet.

Gabriel Oxenstierna är fil.dr i nationalekonomi, samt med en fil.kand i kemi och miljövetenskap.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Kort sagt, lögnen har blivit lagfäst och sanning är straffbar.
  Kallas inte det för Facism?

 2. Magma

  En mycket tydlig och talande sammanfattning, om det sedan bör kallas lagstadgad Facism eller Diktatur överlåter jag till samhällsforskningen att definiera.
  Helt tydligt är emellertid att SVT’s alarmistiska rapportering i många avseenden liknar de inslag man sett från Nordkorea, är möjligen nästa steg att varje sändning skall innehålla en hyllning till den stora ledaren som skänkt landet lycka och välgång.

 3. Sven Andersson

  Respekt för alla människors åsikter är grunden i en demokrati. Då kan inte forskning vara ett styrmedel. Hur är det egentligen ställt med demokratin i Sverige?

 4. Magma

  Var inne på NSIDC och ser att det Arktiska istäcket för närvarande är mer än 2 miljoner kvadratkilometer större än vid samma tid i fjol.
  Ok, nu är det inte bevis för en klimatförändring, men det är å andra sidan inte ett värmerekord med 0,1 grader i Kalmar heller.
  Man kan absolut fundera över om hur regeringen skall agera när kylan nu kommer om klimatlagen skall ”motverka skadliga förändringar”.

 5. pa

  Det du beskriver skulle även passa in på hur en parasiterande organism etablerar sig i en frisk kropp.

 6. Lasse

  En som drabbats är molnforskaren Svensmark.
  I denna intervju beskriver han att hans forskning inte välkomnas. Varför är de arga på honom?
  https://www.netzerowatch.com/sun-cosmic-ray-climate-connection-confirmed/

  Deliang Chen vår man i IPCC är även känd för en forskning som INTE visade havsnivåacceleration! Fast detta var inte hans första slutsats eller hans forskningsmål!
  Ett bifynd få vill tala om!

  😉

 7. Mängan

  Vanligt folk har ingen aning om vad som händer, det som skulle kunna ändra är om det fanns ett politiskt parti som går emot ”agendan”.

 8. Mängan

  Finns några få politiker som verkar mer upplysta, Jan Ericson (M) och Josef Fransson(SD) men vad hjälper det.

 9. MatsH

  Skrämmande hur man på ett subtilt sätt styr forskningen och sen hävdar att all forskning pekar åt samma håll. Inte konstigt när ingen annan forskning är tillåten. Tror att SD är enda partiet (återigen!) som vågar ha en avvikande åsikt i klimatdebatten.

 10. Jonas

  #6 Ja, Svensmark och Shavivs studie som nu är publicerad i Nature är väldigt intressant!

  IPCC skrev i AR6 följande angående effekten av galaktisk kosmisk strålning:

  ”AR5 concluded that the GCR effect on CCN is too weak to have any detectable effect on climate and no robust association was found between GCR and cloudiness (Boucher et al., 2013). Published literature since then robustly support these conclusions with key laboratory, theoretical and observational evidence. There is high confidence that GCRs contribute a negligible ERF over the period 1750 to 2019.”

  Kan detta ställa saker på sin spets?!

  Studien ”How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate” som publicerades i våras visar också sambandet med solens aktivitet.

  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-4527/21/6/131

  Lägg därtill Ross McKitricks studie som publicerades en dag efter att AR6 släpptes som satt stora frågetecken angående en statistisk modell av hur IPCC försökt bevisa attribution till olika väderhändelser.

  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/10/McKitrick-Optimal-Fingerprinting.pdf

  Men snart börjar skygglapps-VM i Glasgow.(COP26) Det kommer bara bli värre innan det blir bättre.

  Fast jag tycker mig ändå se ljuset i horisonten – det är solen. 😉

 11. Lasse

  #10 Jonas
  Denna forskning har motarbetats och även Svensmarks artikel fick tummen ner , men han kunde se hur granskaren missförstått och fick rättelse. Nu finns den och strålningskunniga borde förhålla sig till den.
  Vi andra behöver se den i en lättare version. Nån som är manad?
  https://www.nature.com/articles/s41598-021-99033-1
  😉

 12. Tack, jätteviktigt. Den kanske viktigaste aspekten för de flesta kan man tycka. Men helt surrealistiskt. Det här är faktiskt vad politikerna och journalisterna vill ha. En extremism ingen skall syna.
  30-talets Tyskland, Sovjet/DDR och Nordkorea har inte lärt de flesta någonting.
  Fallet blir gigantiskt och makabert att skåda, när det kommer, om vi hinner få se det innan vi eller demokratin är helt borta.
  Stort tack!

 13. jax

  Då jag började jobba med statligt anslagsfinansierad forskning i början på nittiotalet så räckte det med att skriva en ansökan på en halv a4-sida för att få fyra miljoner till sitt projekt (något tillspetsat). När jag slutade, trettio år senare, krävdes det hundra sidor detaljbeskrivning av projekt med förväntade resultat som måste vara implementerade innan projekttidens slut. Ansökan måste också innefatta beskrivningar av social påverkan, jämställdhet, kvantifierade energibesparingar, deltagande av kvinnliga forskare m.m. Allt detta för att få en miljon i anslag. De kräver också kraftigt utökad rapportering och deltagande på seminarier och olika möten utöver projektmötena. Pengarna äts mer och mer upp av administration och anslagen minskas kraftigt.
  Slutade innan kraven på CO2-reduktion kom in i bilden allt för mycket men det vi ser idag är inte bara ett klimatfenomen. Gradvis har kraven på forskningen stärkts sedan nittiotalet, vilket gjort att friheten minskats kraftigt. Forskningen har också på grund av detta mer och mer reducerats till teknikutveckling. Dessutom har de sänkta anslagen gjort att universiteten sett sig tvungna att konkurrera med industriforskningsinstituten om mer tillämpad forskning där den vetenskapliga höjden fått stå tillbaka för industrinyttan, vilket sänkt kvaliteten på forskarutbildningen.
  Har själv jobbat med tillämpad forskning åt industrin och jag kan intyga att det inte är lätt att uppfylla de nya kraven på jämlikhet, sociala effekter, implementerade resultat, aktiva kvinnliga forskare m.m när man jobbar med förändringar av ett processteg för att t. ex. höja kvaliteten.

 14. TB

  Tack Gabriel för en viktig information om tillståndet i Sverige. Visst är det skrämmande!

 15. Karl Erik R

  Beträffande IPCC verkar följande gälla:

  Regel # 1: IPCC har alltid rätt.

  Regel # 2: Om IPCC händelsevis skulle ha fel så gäller Regel # 1.

 16. Roland

  #15
  Den var bra!
  IPCC kan aldrig ha fel, det är självaste verkligheten själv. Spelar ingen roll vad som händer vi kan alltid luta oss till regel #1 🙂

 17. Adepten

  Mycket läsvärt inlägg som ger upphov till många frågor 🙂
  Hur stor är anslagen för klimatforskningen per år?
  Hur stor är anslagen till miljöforskningen?
  Är det så att klimatforskningen även kidnappat miljöforskningens uppgift?
  Vilket skulle medföra att alla miljö och resursproblem skall lösas genom att minska CO2 halten i atmosfären. Man tar sig för pannan och försöker tänka på något annat 😉

  #11 Lasse din länk verkar intressant den ska jag djupdyka i 🙂
  Med risk för att bli ifrågasatt tycker jag även att Torbjörn och Jonas N kan släppa sina räkneövningar om solinstrålningens effekt i W/m2 och fundera lite mer på den kosmiska strålningens effekt på klimatet istället. Det är inom astrofysikens domäner som vi ska söka svaren om klimatvariationerna.

 18. OT Nu räcker det inte med grön omställning längre. ”Vi står inför en massiv grön omställning av hela vårt samhälle. För att driva på utvecklingen är det viktigt att staten, kommuner och regioner går i täten” säger civilminister Lena Micko. Regeringen kräver klimatkrav vid upphandling. Krav på vilket klimat undrar man. Har just varit inlagd på Sunderby sjukhus i 15 dagar, på fyra olika avdelningar, plus akuten. Jag träffade ingen som var inlagd pga sjukdom kopplad till klimatnödläget. Om vi nu närmar oss yttersta dagen med stormsteg borde det väl märkas med en massiv våg att klimat och väderrelaterade sjukdomar. Vore intressant att få veta hur många svenskar som just nu är inlagda på sjukhus pga sjukdomar kopplade till klimatkrisen. Och hur många som är sjukskrivna pga klimatkrisen.

 19. ”Den instrumentaliserade klimatforskningen har låst sig fast vid en generell förklaringsmodell: att den antropogena ökningen av CO2 och andra växthusgaser är upphov till snart sagt alla klimatförändringar”

  Och inte bra det, Utan att dessa dessutom måste vara av ondo, och därför motarbetas politiskt med närmast vilka metoder som helst (oavsett kostnader eller konsekvenser .. men alltid med målet att kringskära folks fri- och rättigheter!)

  Ni är säkert samtliga medvetna om hur många elitbyråkrater, -politiker och -tyckare som helt öppet säger att ’I kampen mot klimatforändringarna är demokratin är ett hinder, ett problem … som tar alldeles för mycket tid och senarelägger de nödvändiga lösningarna’ …

  Behöver det sägas tydligare?

 20. Robert Norling

  18# Daniel W
  Hoppas du tillfrisknar som du ska. Du skriver:
  ”Vore intressant att få veta hur många svenskar som just nu är inlagda på sjukhus pga sjukdomar kopplade till klimatkrisen.”
  Tror tyvärr det är fler en vi kan ana då SVT o media eldar på som aldrig förr.
  Klimathotsångesten och psykoserna sprids i rask takt främst bland de försvarslös unga som utsätts för detta både i skolor och på nätet.

 21. Katarina

  Jag är fortsatt upprörd över hur man har kidnappat ordet ”grön”. En grön omställning borde vara miljövänlig och inte bara fokusera på koldioxiden. Men idag trumfar koldioxiden all miljöhänsyn. Vindkraften är ett mycket bra exempel på hur man kan förstöra såväl natur som livsmiljö för vilda djur som även dräps av vindkraften. Ett annat exempel är hur man definierar att djurhållning är negativt, med fokus på att idisslare släpper ut metan som påverkar växthuseffekten. Men glömmer helt bort de naturvårdande insatserna djuren gör, genom att hålla betesmarker öppna vilket gynnar mångfalden. NEJ klimatfrågorna har inget med grönt att göra (möjligen minskade gröna inslag då CO2 gynnar växtlighet). Kanske borde vi kalla det för den genomskinliga omställningen då koldioxiden är osynlig, effekten av CO2 på klimatet okänd och orsakerna till vissa åtgärder kanske något annat än klimatet.

 22. Lasse

  #21
  Varje andetag är ett hot mot livet!

  September har i alla fall inte värmts på Grönland och isen återbildas.
  https://notrickszone.com/2021/10/27/no-september-warming-in-greenland-iceland-in-over-two-decades-arctic-sea-ice-stable-over-past-decade/#comments
  Snö och kyla vänts på IPCC Glasgowmötet.

 23. tty

  Propagandan inför COP26 har just nått en ny nivå. BBC har gjort ett program där man äreräddar CRU och slätar över Climategate.

  Bl. a. med hjälp av avsiktligt (och ganska skickligt) förfalskade skärmdumpar från Climate Audit:

  https://climateaudit.org/2021/10/25/bbcs-fake-climate-audit-screengrab/

  Tänk efter litet. BBC förfalskar alltså avsiktligt data, inte mörkar, inte vinklar utan förfalskar avsiktligt.

 24. Björn

  Javisst är klimatforskningen ofri, den liknar mer pseudoforskning i kubik. De som inte vågar möta andras åsikter och hypoteser är inte forskare, utan är de som står för och bär upp en pseudovetenskaplig kuliss. Det är dags att den s.k klimatforskningen genomlyses och dess påhejare ”synas i sömmarna”.

 25. tty #23,

  Jo, numera nöjer sig inte propagandan med att ljuga om prognoser om framtiden och om vetenskapen, utan sedan ett tag ljuger man friskt om historiska fakta. Men de har ju goda förebilder i detta av NASA/GISS som ljugit friskt om historiska temperaturdata.

  Utvecklingen mot det ljugande, propagerande och totalkorrumperade samhället ger mig kalla kårar, och jag börjar leta efter utgången.

 26. Lars Thorén

  Snart släpps BBC-filmen ”The Trick”.
  ”När tiden rinner ut för att rädda planeten, visar The Trick på BBC1 de förödande konsekvenserna av några läckta e-postmeddelanden från klimatforskare som försökte förhindra klimatkrisen.”
  Ett förlorat årtionde för klimatforskningen menar man. Gissar att filmen kommer att höjas till skyarna.
  https://www.whattowatch.com/watching-guides/the-trick-all-you-need-to-know-about-the-climategate-scandal-drama

 27. tty

  #26

  Se #23

 28. Henrik

  ”Intellektuell korruption hotar vetenskapen på bred front” skriver filosofen Hannes Nykänen i en debattartikel i Hufvudstadsbladet 15.11.2020 https://www.hbl.fi/artikel/intellektuell-korruption-hotar-vetenskapen-pa-bred-front/

 29. #23 och #26,

  Om Professor Philip Jones hade varit en riktigt och rakryggad vetenskapsman så skulle han sagt: ”Ja, vi ljög, ljög och ljög om igen inför de s.k. ”utredningarna”. Men vi tyckte att ändamålen helgade medlen för att vara agendadrivande forskare”. Istället så gnäller han om att han fick en massa kritik för sitt ljugande. ”Hatbrev” kallar han dem.

 30. En annan

  Fast det blir ändå snuskigare ju mer man gräver:
  https://electroverse.net/corruption-of-the-peer-review-and-publishing-process-follow-the-silence/