Klimatpolitiken är det verkliga klimathotet

vindstilla kvall

Det är klimatpolitiken inte klimatet som hotar välfärden, till och med på kort sikt. Politikerna har satt mål för att de är bekymrade för planetens klimat om hundra år. Bakgrunden är okunnighet, taktiska politiska överväganden och en orimlig föreställning om att världen ska följa oss på den väg vi väljer. Men man är blind inför att vi redan i vinter lider av omställningens konsekvenser. De tar inte ansvar för den kris vi redan står mitt  upp i och som de själva skapat.

Redan 1651 sa Thomas Hobbes i sin bok Leviathan att ”i naturtillståndet är livet ensamt, fattigt, otrevligt, brutalt och kort”. Den unga generation vill tillbaka till naturen. Greta Thunbergs följare, Fridays for future, Extinction Rebellians och allt vad de heter verkar tro att det välstånd vi har är naturlag. De är så unga att de inte har några mor- eller farföräldrar som levde det hårda liv som stod de flesta till buds när den globala medeltemperaturen var en dryg grad kallare i slutet av Lilla Istiden ca 1860. Det kalla klimatet då förorsakade en våg av klimatflyktingar. Över en miljon svenskar emigrerade till andra länder, framförallt USA.

Nu har vi fått Klimatlagen, som ska binda framtida regeringar så de inte  faller av från den utstakade vägen mot  fossilfrihet. Klimatrådet ska övervaka att det inte fuskas från regeringen och ut i alla tentakler i myndigheter och regioner. Klimatklivet pytsar ut miljoner till det ena efter det andra projektet. Det räcker att i en bisats andas om  koldioxidemissioner så regnar pengarna in. Industriklivet har fått näringslivet med sig på ett självdestruktivt sluttande plan.

Vi behöver påminna oss om vad som driver denna nedmontering av vårt samhälle.

Allting utgår från en omhuldad myt, som sedan decennier spritts av IPCC och anhängarna av deras doktrin, som fjärmar sig bort  från verkligheten i tangentens riktning.

Fossil koldioxid anses förorsaka skadlig och snabb global uppvärmning som i sin tur förorsakar accelererande snabb  ökning av havsnivån, som riskerar dränka öar och låglänta delar av länder. Den orsakar torka, översvämningar, extrem köld, värmeböljor, skyfall, cykloner orkaner, smältande polarisar, ja kort sagt alla slags naturkatastrofer som överhuvudtaget förkommer på vår jord. Det blir en salig, osorterad blandning av naturkatastrofer som sägs bero på våra utsläpp av fossil koldioxid, ofta i paradoxala motsättningar.

Vi behöver också påminna oss om vad IPCC är. Intergovernmental Panel of Climate Change. En politisk organisation mellan regeringar. Arbetsgrupperna i IPCC har som uppdrag att samla vetenskap kring människans farliga inverkan på atmosfären. Det som sedan kommuniceras till världen är Summary for Policy Makers. En soppa med många kockar när  alla länder fått texten att tillfredställa deras önskelista. Det svåra är vem ska få pengar och vem ska betala. Löften avges lätt ända tills det blir skarpt läge, som i Glasgow.

Människor med makt borde uppdateras på verkligheten:

 1. Sedan 400 000 år tillbaka har jorden tidigare gått igenom fyra värmeperioder till temperaturer högre än den nuvarande. Ingen påverkan av koldioxid har varit möjlig utan orsaken söks i förändringar i jordens rotation runt solen och jordaxelns lutning. Ökande temperatur kommer först och det driver ca 1000 år senare ökad koldioxidhalt genom avgasning från haven.
 2. I modern tid sedan ca 1850 har vi haft 2 tidigare värmningar (1870-1900 och 1910- 1940 utan fossil koldioxid och med samma hastighet som nu ca 0,15 gr/decennium. Pekar på en grads ytterligare värmning till år 2100. Det är hanterbart utan oerhört kostsamma omställningsåtgärder. IPCC har själva nedgraderat koldioxidens klimatpåverkan, men detta har gått alarmisterna i media förbi!
 3. IPCC:s larm bygger sedan 1990-talet på framtida scenarier för temperaturökning baserat på datormodeller. När verkligt globalt utfall (lägre troposfären) sedan jämförs med vad modellerna prognostiserade så ger modellerna i genomsnitt 2 gånger snabbare temperaturökning än verkliga observationer gjorda med satellit och ballong.
 4. Fyra av varandra oberoende satellitmätningar i troposfären visar att vi de senaste 7 åren (2015 – 2021) inte har någon ökning av den globala temperaturen trots obruten stigningstakt av atmosfärshalten av koldioxid mätt vid Mauna Loa.
 5. Havsnivån stiger med konstanta ca 1,8 mm/år mätt mot peglar. Bara satellitmätningar visar högre värden. Men hur noggrant kan en sådan mätning från en höjd 1,3 miljarder mm ( 130 mil) vara mot en ständigt rörlig havsyta med vågor och tidvatten. Krav på noggrannhet är en tiondels millimeter! I Sverige har vi en landhöjning så exempelvis i Stockholm sjunker nettonivån med 3,8 mm/år
 6. Inga öar dränks trots alla domedagsprofetior. Stora Barriärrevet klarar sig bra!
 7. Polarisarna varierar cykliskt inom normala gränser. Det var mindre is i Arktis under 1930-talet och isbjörnsstammen frodas. 30000 individer idag jämför med 6000 år 1950.

https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen

Trots att verkligheten visar att vi inte har någon klimatkris, så håller världen på att ruinera sig genom ineffektiva klimatåtgärder. Björn Lomborg har tittat grundligt på cost / benefit med klimatpolitiken. Han utgår från FN:s klimatmodeller och  Parisöverenskommelsen. Likartade resultat har forskare vid MIT kommit fram till.

Bjørn Lomborg: Kostsam väg till det fossilfria samhället | Bjørn Lomborg | SvD Ledare

Paris climate promises will reduce temperatures by just 0.05°C in 2100 (Press release) | Bjorn Lomborg

Om Parisavtalets löften infrias och hålls fram till 2100 skulle det endast minska temperaturökningen med 0,17 OC till ogreppbart enorma kostnader.

Då kommer vi till energipolitiken. Klimat och energi är lika oskiljbara som siamesiska tvillingar.

Det går att prata om symbolåtgärder som våra res- och matvanor. Men i grunden måste man komma bort från fossil energi i global skala för att få bort koldioxidutsläppen i någon mätbar utsträckning. Då har vind- och solkraft stått högst på listan i fyrtio år. Trots det orimliga att med hundratals miljarder per år subventionera för obetydliga koldioxidminskningar.

Beräkningar baserade på de bästa peer-review granskade ekonomiska modellerna, visar att den globala prislappen för alla Parislöftena skulle – beroende på en långsammare BNP-tillväxt till följd av högre energikostnader – uppgå till 1–2 tusen miljarder dollar varje år från och med 2030. Om USA klarar att leva upp till sina stora löften om minskade koldioxidutsläpp, visar analyser att det skulle minska USA:s BNP med mer än 150 miljarder dollar varje år genom hela seklet.

Svenska kostnader för klimatåtgärderna kan beräknas till 20000 miljarder kronor fram till 2100. Det är en extra statsbudget vart fjärde år.

Vad får då våra strävanden att minska utsläppen av fossil koldioxid i Sverige för effekt? Vi applicerar IPCC:s ”konservativa” matematik baserat på TCR3.0 grader och en ökning av  atmosfärshalten av CO2 på 2,5 ppm/år för att beräkna temperatureffekten av minskade utsläpp. Nedan ger vi några exempel.

 1. Sverige står för ca 1 promille av de globala utsläppen (39 MT år 2020) Eliminerar vi dessa helt i nästa vecka så får det en klimatpåverkan med 0,003 grader till år 2100. Tre tusendels grader. Inte mätbart, kan sättas till noll.
 2. Om vi med CCS- teknik (Carbon Capture and Storage) kan fånga 10 MT/år så får det en klimateffekt på 0,0008 gr till år 2100. 8 tiotusendels grader. Det är försumbart = noll! Kostnaden blir 50 miljarder kr/år!
 3. Hybrit, stål tillverkat med vätgas, utlovas sänka de svenska utsläppen med 10%. Ger en klimateffekt på 3 tiotusendels grader men kostnader av storleksordningen 300 miljarder kronor fram till 2040 inkluderat LKAB.s investeringar

Nu står vi mitt i en energikris. Vi har jobbat målmedvetet på att göra oss av med ett av, om inte det bästa, systemet i världen för vår elförsörjning. Först gjorde vi det av  kärnkraftsskräck och senare klimatet. Inkompetens, önsketänkande och fanatism har regerat.

Vi återkommer till kopplingen klimat och energi. Ett lands infrastruktur för elektricitet kan bara ändras mycket långsamt. Både att fördärva  men det är också en  mycket långsam process att rätta till. Det vi hade var uppenbarligen så robust att det kunnat misshandlas i decennier innan gemene man ser hur illa det är ställt.

Det här är egentligen en dubbelkris. Huvudsakligen har vi försatt oss i rävsaxen genom politiska beslut, även om priset på fossila bränslen ihop med högre pris på utsläppsrätter brutalt har blottlagt problemet så att saken blivit akut.

Den andra delen av problemet är att insikten om situationen och kompetens att starta åtgärder för att lösa elförsörjningen saknas på högsta ort. Fackministrar och statsministern uttrycker sig helt ignorant och någon opposition som står upp och talar klarspråk syns inte till.

Allt det här gör att visionen om världens första fossilfria välfärdsnation med tankar om att vara en förebild ute i världen inom kort leder till ett brutalt uppvaknande. Det är för sent. Men det är aldrig för sent att ge upp.

Kanske vintern nu skakar om så att drömmarna kan skrotas. Det är val 2022 och man funderar på om det finns något parti eller block med kompetensen och modet att stå rakryggad och säga stopp och belägg!

Nu måste vi prioritera. Och det är inte att leva upp till ’Parisavtalet’. Nu behöver vi ta saker och ting i rätt ordning. Börja med att skrota det klimatpolitiska ramverket från grunden. Vi kan ju inte stötta med subventioner och investera skattepengar i en omställning till elektrifiering av allting så att dagens elbehov dubbleras utan att ha ett elsystem som fungerar. Det måste ordnas först. Sedan får vi se med resten. Lägg Klimatlagen, elbilshysterin och flaggskeppsprojekten på is i frysboxen,  lås den och göm nyckeln. Ordna förutsättningarna för att behålla och utveckla resten av näringslivet. Det är förutsättningen för välfärden.

För artikeln relevanta bilder.

Klimat-211213.pdf (klimatupplysningen.se) Bilderna 5, 7, 11, 17, 18, 27, 35, 36 /38

Energi-211213.pdf (klimatupplysningen.se) Bild 2/28

Evert Andersson / Mats Kälvemark

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hudik-Anders

  Väldigt bra sammanfattning av läget!

 2. Lars Thorén

  Tack vare teknologi, ingensjörskonst, har människan utvecklat teknik och tekniker för att bemästra naturens krafter. Utan fossilt bränsle kan vi aldrig tillverka maskiner för produktion av sjukvård, mat, vatten, bostäder, transporter, värme, kyla och försvarsmateriel etc.
  Det inser Ryssland, Kina, Indien och stater med mindre utvecklade demokratiambitioner. De behöver inte ta hänsyn till klimattokarna. Ryssland kontrollerar EU:s politik med sin naturgas, Kina piskar på vindkraftutbyggnaden och solcellsutbyggnaden i väst och i synnerhet i EU eftersom de kontrollerar världens förråd av jordartsmetaller. Även de vill ha kontroll över EU. Att tro att kolonialtänkandet bland stormakter är över är naivt. Klimathotsrörelsen ökar de politiska spänningarna globalt. Fossilanvändningen i världen ökar (trots vad media påstår) och vi i den fria världen borde använda densamma utan att skämmas. Fossilt bränsle i kombination med kärnkraft och vattenkraft ger medborgarna unikt oberoende, styrka, trygghet och välfärd.

  https://ourworldindata.org/fossil-fuels#global-fossil-fuel-consumption

 3. Hans H.

  Bra rapport av Kullman och medarbetare!

  https://nattidskriftenvasterbotten.se/2022/01/01/glaciarerna-i-tarnafjallen-berattar-om-vara-forsta-skogar-och-om-forntida-och-nutida-varme/?fbclid=IwAR28xf32QP0A50bwbZMA15yNgxk31jskFwLX4lk-K4JznZsPn0T1YP8Tb-w

 4. Ann Löfving-Henriksson

  EvertA.&MatsK.!
  Er redogörelse låter som om den kom från en liten mentalt tillsluten stat som en gång var det lyckliga lilla arbetsamma framgångslandet, men vars framgång gjort befolkningen så berusad av välfärden att den låtit okunniga diktatoriska ledare utan verklighetsförankring få makten.
  Tryggt att veta att något likartat aldrig skulle kunna drabba vårt goda föregångsland ….
  🤐🤐🤐🤐🤐
  TACK!

 5. JonasW

  Varje gång jag hör en politiker prata om klimatomställningen, att Sverige ska gå före, att vi ska bli fossilfria, o.s.v.

  .. så brukar jag tänka – När röstade vi om det här ?
  I vilket val tog Svenska folket ställning för denna enorma samhällsförändring ?

  Med tanke på hur stor förändring det är (i princip en medveten rasering av välfärdsstaten) så borde väl folket ha tillfrågats om vad de vill ?

  Tror att politikerna medvetet undanhållit frågan från väljarna. Folket skulle rösta fel.

  Klimatpolitiken är inte bara ett hot mot välfärdssamhället. Den är också ett hot mot demokratin. Demokrati innebär att folket bestämmer, även om de har fel åsikt.

 6. Ivar Andersson

  ”I modern tid sedan ca 1850 har vi haft 2 tidigare värmningar (1870-1900 och 1910- 1940 utan fossil koldioxid och med samma hastighet som nu ca 0,15 gr/decennium.”
  Hur förklarar den klimathotsreligiösa sekten dessa perioder med uppvärmning utan stora koldioxidutsläpp? I min värld är det naturliga klimatvariationer som inte finns enligt IPCC och den klimathotsreligiösa sekten.

 7. foliehatt

  JonasW, #5,
  det är upp till oss väljare att se till att frågan blir central i årets val till riksdagen. Detta genom insändare i tidningar, frågor vid valmöten, frågor i valstugor, diskussioner på arbetsplatser, etc.

  Det är en stor skara svenskar som tror på CAGW, så det kommer att bli en hel del mothugg. Å andra sidan så är det få som tror på CAGW för att de har läst på, bedömt kunskapsnivån och fattat ett eget beslut. De flesta är snarare offer för 97%-skrönan.

  Det räcker att få igång en diskussion om CAGW – framför allt om C’t – för att en massa obehagliga frågor kommer att formuleras och kräva svar. Obehagliga för de som menar att katastrofen lurar runt hörnet.

  Å andra sidan – om vi inte lyckas få igång en sådan diskussion bland väljarna så är risken stor för ett Mp i nästa regering.

 8. Sören G

  £6 Ivar Andersson
  ”Hur förklarar den klimathotsreligiösa sekten dessa perioder med uppvärmning utan stora koldioxidutsläpp?”
  De justerar historiska mätdata.

 9. Magma

  Tack för en bra sammanfattning av var vi hamnat när våra politiska broilers i maktens boning alltmer fjärmat sig från verkligheten.
  Man har stiftat lagar om hur man anser att klimatet skall utvecklas de kommande 78 åren – vilket om något tyder på att man inte förstått att naturens lagar står över politikens.
  Tänk om man istället stiftat lag om att man är tvungen att ha arbetat på riktigt i 12 år innan man får ta plats i regering eller riksdag – då kanske man skulle förstå hur samhället utanför storstan, ”på landet”, fungerar.
  Att man exempelvis behöver bilen för att ta sig till jobb och dagis för att man skall få sin försörjning att gå ihop.
  Mest absurt är att man inte ens verkar förstå vad det är som skapar ett samhälles välstånd – att vi behöver tillförlitlig energi, dygnet runt till en rimlig kostnad – att vi behöver kunna ta oss till de arbeten som skapar både personliga och gemensamma inkomster – och att beslut tagna med drömmar och tyckande som grund sällan leder till någon stabil utveckling.
  Till det har man lyckats sprida en bild av människan makt över klimatet helt utan proportioner – jag såg i dag en entusiastiskt person i morgonTV som bytt ut köttet i sitt recept mot ärtor och var mäkta stolt – inte över att smaken var bättre, eller att maten var nyttigare – utan över det minskade klimatavtryck hon åstadkommit …
  Inga ytterligare kommentarer … men trovärdigheten i dagens politik känns som om vi lika väl skulle kunna börja förlita oss på Haitis Wodoo-präster.

 10. Jan

  När verkligheten vad ”klimatomställningen” innebär blir allt för uppenbar för gemene man kan man undra om ilskan riktas mot politikerna som har lurats eller mot en själv som låtit sig luras?

 11. mattias

  I och med reduktionsplikten har nu Sverige det dyraste dieselpriset i världen. Någon mer som noterat att media nogsamt undvikit att trumpera ut detta faktum? Valår 2022?

  Är det något annat land i Europa som också har system med reduktionsplikt?

 12. jan d

  Vår nya energiminister motiverar inblandning av biodrivmedel med vår ambition i ”klimatomställningen” ! Detta ska alltså bidraga till att vi (Sverige) ställer om klimatet…….till vadå för klimat ? När kan vi se resultatet och hur presenteras detta konkret ?
  Jösses Amanda vilka politiker vi har !!

 13. Magma

  # Jan 12
  Om hon sagt att det minskar vårt beroende av importerade petroleumprodukter och att det är att ett sätt att använda överskottsprodukter till någonting nyttigt så kunde jag överväga att bedöma hennes omdöme i positiva termer … men, men … det verkar som om våra ministrar har ett behov av att kontinuerligt bevisa sin inkompetens …

 14. Kaj+Wahlberg

  Det talas nu lyriskt om den nya industrin i norr som ska producera fossilfritt stål och batterier. Man räknar med att Övre Norrlands befolkning ska öka med 100 000 personer. Ingen verkar dock inse att stålet kommer att bli mycket dyrt. Kunderna kommer troligen i första hand att välja stål producerat på vanligt sätt, som kommer att bli mycket billigare. Vad händer då med alla dessa nya norrlänningar? Ett nytt rostbälte?
  Vad beträffar batterier så känner jag ingen i min bekantskapskrets som vill köpa en elbil. Kort räckvidd (särskilt i kyla), långa tankningstider och en allt dyrare el avskräcker. Vanliga människor tänker rationellt, till skillnad från våra styrande politiker.
  Vid valet i september i år har vi ett utmärkt tillfälle att se till att landet i fortsättningen kommer att styras av förnuft och verklighetstänkande.

 15. JonasW

  #7 foliehatt

  Det är ett parti som tydligt har tagit ställning för att prioritera den gröna omställningen – MP. De har ca 4% av väljarkåren. Tyder väl på att det inte finns något större folkligt stöd.

  Bland de jag känner så har jag uppfattningen att de flesta är avvaktande till påståendena om klimatkatastrof. En ”vänta och se”- inställning. Jag vet ingen som verkar tycka att det är bråttom.

  Jag håller helt med dig om att vi ska försöka lyfta kritiken mot klimatpolitiken så mycket som möjligt.

  Som jag ser det så är det i särklass största hindret att Public Service ställer sig bakom katastrofscenarierna till 120% (de lägger till lite egna katastrofer), och envist vägrar att släppa fram klimatrealister.

  Tror att det enda som skulle ha effekt är om det bildades ett enfrågeparti – Nej till Grön Omställning. Ett sådant parti skulle ha spelat ut sin roll den dag vi får en allsidig debatt om klimatfrågan i våra media.

 16. Lasse

  Antropocen sätter människan i centrum av utvecklingen.
  Hybris gör att vi överskattar vår förmåga.
  Pandemin borde göra oss mer ödmjuka.
  Det finns saker vi inte förmår förändra utan måste leva med och anpassa oss till.
  Klimatet är ett av dessa fenomen som vi bör inse inte styrs av oss. Själv hade jag gärna sett solen mer ofta 😉

 17. SatSapiente

  Jag tror redan decembers elräkning kommer att öppna ögonen (och tömma plånboken) för många som tidigare inte brytt sig. För egen del drygt 3 gånger högre än decemberräkningen 2020. Dags för ett Eluppror och/eller enfrågepartiet – Nej till Grön Omställning enligt #15 JonasW.

 18. stig morling

  Tack Evert och Mats! För att nu åter igen anknyta till KU:s nyårsdröm: Det ni skrivit borde accepteras på SvD:s debattsida med det snaraste. En sådan gärning skulle uppfylla två önskedrömmar:
  1. En nödvändig och genomtänkt skrivning ”tvärt om!” kan nå en bredare och förhoppningsvis tänkande publik.
  2. SvD skulle bevisa att man uppfyller sin egen utsaga för det nya året om öppenhet!
  Som sagt EJA VORE VI DÄR!

 19. Lennart Svanberg

  Klarsynt och väl formulerat som vanligt och dropparna urholkar stenen. Svenskarna är ett godtroget folk men när gränsen nås då kommer dårskapen ta slut. Vi får se när det inträffar..

 20. Lars Cornell

  #19 Svanberg ”då kommer dårskapen ta slut”
  Man kan hoppas, men jag tror inte det.
  Då hittar de på någon annan dårskap att sysselsätta sig med.

  #15 JonasW
  Miljöpartiet i Finland, som har samma historiska bakgrund som i Sverige, har mycket annorlunda politik. De är för kärnkraft.
  Det som skiljer Mp-Sverige från Mp-Finland är att de i Finland har många vetenskapsmän i ledningen.
  https://timbro.se/smedjan/sa-blev-finska-miljopartiet-ett-parti-for-karnkraft/

 21. Evert+Andersson

  Ett litet inpass i diskussionen. Vi gör vårt bästa för att uttrycka oss som partipolitiskt obundna. Men sett till den politik vi nagelfar drabbar det förstås med nödvändighet vissa mer än andra. MP har ju fått ett orimligt stort inflytande med sina runt 4 procent. De själva och Public Service tror deras insatser inte förståtts av valmanskåren! En rimligare bedömning är väl att det är precis vad väljarna gjort.

  Glöm inte att när det gäller energihaveriet är Centerpartiet väl så skyldiga. De har nog fått igenom mest politik och subventioner till vindkraftshysterin.

  Innan C satte ner foten på samma sida om mitten som MP finns på låstes allt vettigt i bland annat Energikommissionen av ett litet parti i vardera maktblocket behövdes för majoritet i Riksdagen. Då blev det politiskt möjliga den konsekvens vi lider av idag. Gisslandramat verkar som ganska få uppfattade. Trots att vi skrivit om det i åratal.

 22. Christer Eriksson

  Angående energiproduktionen.Här på västkusten stoltserar det Kommunala energibolaget,Varbergs Energi med en av Sveriges största solcellsparker,park förresten det är ett industriområde.
  Gick in och studerade produktionen i dag,noll.Varför ligger ett tjockt lager dimma över nejden.
  Något för solcellsfanatiker att förklara,som med en dåres envishet påstår att solceller producerar även när solen är skymd.

  Varbergs Energi har även tvingat på oss ett antal vindsnurror som dom är väldigt stolta över.
  Vad dom inte skulle vara så stolta över är produktionen.Att kalla det berg och dalbana är att uttrycka det milt.
  Har begåvats med en cirka 300 m från mitt hus,har dock en kulle som dämpar och skymmer det mesta.

  En annan sak jag inte förstår,kollade på kontrollrummet,Sverige exporterar men alla andra länder importerar,inklusive Danmark.Varför,blåser det här borde det även blåsa på Danmarks gigantiska vindkraft.
  Eller har jag missat något.

 23. jan d

  Christer E.
  Kan bero på att i avtalet med utländska ägare av VK SKALL vi exportera en viss mängd el oavsett var den kommer ifrån och oavsett om vi behöver den själva.
  Kanske det finns en annan förklaring ?

 24. pekke

  Är vindkraften verkligen grön och hållbar ?

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5GO4pE/vindkraft-boomen-leder-till-skovling-av-amazonas

  Citat: ” Grön energi hos oss.
  Skövling på andra sidan jorden.
  Amazonas invaderas i jakten på superträdet som krävs i vindkraftverken. ”

  Är den ens ekonomiskt hållbar ?!

  https://cornucopia.cornubot.se/2022/01/gastinlagg-funderingar-kring.html

  Citat: ” Gästinlägg: Funderingar kring havsbaserad vindkraft i Bohuslän – Kincardine kostar 4 miljarder SEK för 50 MW installerad effekt ”

  https://cornucopia.cornubot.se/2022/01/havsbaserad-vindkraft-olonsam-far-236.html

  Citat: ” Havsbaserad vindkraft olönsam – får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien – dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet ”

 25. ” Politikerna har satt mål för att de är bekymrade för planetens klimat om hundra år. Bakgrunden är okunnighet, taktiska politiska överväganden och en orimlig föreställning om att världen ska följa oss på den väg vi väljer.”

  Den förklaringen må gälla för de flesta svenska politiker, men inte för t.ex Merkel och Macron. Det går inte att hävda att deras beslut grundas på okunskap och dumhet i betydelsen ointelligens. Tvärtom, de fattar sina beslut fullt medvetna om konsekvenserna och i berått mod. Det finns inga ursäkter för dem.

  Hela västvärlden har slagit in på samma väg och det är ingen slump. Vägen leder till ett ofritt plansamhälle där en självutnämnd elit styr. En sådan lever väl oavsett hur illa den styr landet. Det är snarare så att desto sämre ett land regeras desto lyxigare lever ledarna.

  https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=african+presidential+palaces&iax=images&ia=images

  Till skillnad från de flesta här på KU, hyser jag inget hopp om att medborgarna ska inse vad som sker och protestera, i varje fall inte i Sverige.

  Katarina Janouch publicerade här om dagen en artikel om hur lydiga, ja till och med entusiastiska folk är, när maktapparaten delar ut order och rekommendationer. Det är väl spenderad tid att läsa hennes artikel.

  https://katerinamagasin.se/mest-skrammande-ar-hur-vara-medmanniskor-visar-sig-ha-inneboende-lagervakter-inom-sig/

 26. UffeH

  Det ”vansinne” många av oss upplever när våra politiker verkar vara blinda för verkligheten, även när den sparkar dem i baken kan nog ses som en del i det som går under benämningen ”Bild Back Better” och ”The Great Reset” som basuneras ut av våra politiker i hela västvärlden. Där man för att kunna bygga upp igen fast bättre måste riva det beintliga och det är väl det som sker nu.
  Hela iden är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över decennier med långsam indoktrinering, det startade redan i början av 1900-talet med Rockefeller m.fl. där slutmålet är ”kollektivism”, alla har väl hör WEF:s uttalande om att vi 2030 inte kommer att äga något men ändå vara lyckliga. En långsam indoktrinering som har gjort dagens styrande generation blind och vart efter tidigare generationer dör ut saknar andra referenser än sina egna påverkade av kollektivistiskt tänkande.
  Tittade på en intervju med G. Edward Griffin om just hur detta långsiktiga tänk har gjort att vi är där vi är idag. Tyvärr ingen svensk text men om man överser med det så är intervjun intressant och kanske förklarar en dela av vansinnes politiken vi ser i världen och framför allt i Europa.
  Här är länken.
  https://thehighwire.com/watch/

 27. Håkan Bergman

  pekke #24
  Och då får väl ändå Storbritannien anses ha ovanligt goda förutsättningar för vindkraft. Och trots att dom har drygt 40% havsbaserad vindkraft av totalen på över 25 GW ser där ut som rena bergochdalbanan för det mesta.
  https://sprayhattas.crabdance.com/elstatistik/el%C3%A4nde/

  Nå det ljusnar:
  https://www.svd.se/ny-vindkraft-ar-som-bortblast
  Kan bara läsa ingressen idag men den kommer nog i pressreaderversionen i morgon.

 28. Christer Eriksson

  23#Jan D
  Ok,låter rimligt,men är det bara Sverige som är tvingade att exportera pga avtal.
  Är inte andra länder tvingade göra samma sak.

 29. Evert Andersson

  #22 Christer Eriksson

  Solpaneler ger runt 10 – 11 procent verkningsgrad och levererar minst när behöver mest

  Vi har i stöd betalat ut nästan 5 miljarder till november 2021 plus nettoinvesteringarna av ägarna under samma tid. För det får vi nu 0,6 procent av landets el.

 30. jan d

  27# Christer
  Troligtvis är, även inom detta område, Sverige lättlurade i avtalsförhandlingar

 31. Sten Kaijser

  Jag tycker att vi måste ta frågan om ett enfrågeparti på allvar. Ska det startas ett så är detta nog rätt forum att disutera. Jag föreslår att ”alla googlar på hur man startar ett parti”.

 32. Ivar Andersson

  #27 Christer
  Likt de brittiska kolonisatörerna tvingar investerarna Sverige att exportera el till Europa, helt enkelt därför att de som smäller upp vindkraftverk i Sverige aldrig haft en tanke på att delta i Sveriges energiförsörjning. De måste istället uppfylla villkoren i sina PPA-er. Det vill säga exportera, oavsett den interna situationen i Sverige. De utländska investerarna är i stor utsträckning europeiska och amerikanska riskkapitalbolag och schweiziska banker.
  https://www.energinyheter.se/index.php/20211117/25258/den-elektriska-kolonilotten
  Sverige har blivit en koloni, som upplåter mark för vindkraftsparker, för europeiska och amerikanska riskkapitalbolag och schweiziska banker.

 33. Christer Eriksson

  # 31 Ivar Andersson
  Ja Sverige är med andra ord blåst i dubbel bemärkelse.

  Allt prat om att vkv skall rädda klimatet handlar helt enkelt i stället om att tjäna så mycket pengar som möjligt

  Och någon effekt på klimatet har vkv definitivt inte.
  Något som jag har försökt förklara på Fb,men givit upp.Mot dumheten kämpar man förgäves.🥺
  Möjligen att det blandar om luften en aning,Dyra luftblandare.😠

 34. Karl Eider

  #30 Sten

  Här kan man läsa lite om hur det går till.

  https://www.val.se/for-partier/bilda-parti.html

 35. Evert #21,

  C var säkert till en början (80-talet) genuint rädda för kärnkraften och förordade sol och vind som ett alternativ. MP hakade på. När sedan sol och vind visade sig vara samhällsekonomiskt olönsamma så blev nedläggningen av kärnkraft istället ett medel för att pracka på oss mer vindkraft. Vindkraft är målet, inte medlet för att undvika miljöförstörande och farliga saker. Jag vet inte om dessa partier får betalt av vindkraftsindustrin, men nog ser det ut som att nedläggningen av kärnkraft enbart är ett sätt att tvinga oss att bygga mer vindkraft. Alternativet fossilkraft lyckades de sätta stopp för genom att slaviskt följa Paris överenskommelsen, IPCCs propagandamaskin.

 36. JonasW

  #20 Lars Cornell

  Jag tycker kärnkraft är den perfekta kompromissen.

  De som argumenterar för en klimatkatastrof får ge med sig och acceptera kärnkraft.
  De som inte tror på koldioxidens farlighet får acceptera att minska utsläppen, men ända behålla en vettig kraftförsörjning.

  Om det funnits en politisk diskussion runt klimatfrågan, så är jag (nästan) säker på att den hade slutat med att vi som samhälle bestämt oss för att satsa på kärnkraft.

 37. Jani

  Hans H # 3
  Tack för länken till Kullman. Oerhört intressant läsning!

 38. Evert+Andersson

  #35 Ingemar Nordin

  Googla Ola Alterå. Han har varit statssekreterare under Maud Olofsson. Kanslichef på Klimatpolitiska rådet. Medaljbelönad av Vindindustrin. Den killen har mycket att stå till svars för.

  Din analys av C:s vindkrafthistoria tror jag är precis rätt.

 39. Fredrik S

  Christer Eriksson, #33

  Plastbeklädda balsaträpropellrar dessutom, modernt och grönt enligt förespråkare.

 40. Lennart Svanberg

  #20 Lars 😀, är obotlig optimist. Kunde Berlinmuren falla och Sovjetunionen upplösas så kan CO2 – hysterin också svalna..

 41. En liten repetition för den som inte var med på 70-talet. I början av 80-talet gick Alfven vidare till MP. https://corren.se/7169729
  http://www.ingenjorshistoria.se/area/inghist/hannes_alfven#:~:text=Hannes%20Alfv%C3%A9n%20blev%20en%20galjonsfigur%20f%C3%B6r%20k%C3%A4rnkraftsmotst%C3%A5ndet%20inf%C3%B6r,inte%20av%20alla%20kollegor%20p%C3%A5%20den%20teknisk-naturvetenskapliga%20sidan.

 42. Benny

  Om man nu skulle använda åtgärder som verkligen skulle hjälpa mot människans CO2-utsläpp så vore det bästa att minska världshandeln då det mesta av varorna går med enorma båtar som släpper ut mer CO2 än alla bilar, lastbilar och trafiken i övrigt. Sedan skulle man bygga ut kärnkraften i en massiv skala överallt och strunta i miljöförstörande sol och vindkraft. Eftersom detta inte görs så kan man misstänka att klimatdårarna antingen är dumma i huvet eller inte tror på sin egen religion utan styrs av pengar eller har andra bevekelsegrunder.

 43. Fredrik S

  Benny #42

  Ja vad ska man tro? Goldman Sachs räknar med att efterfrågan på olja kommer slå nya rekord de närmaste två åren. Samtidigt utlöser efterfrågan på naturgas energikriser runt om i världen. Kineserna planerar mer än 100 GW kol.

  Delar av EU och Biden tror att sol- och vind är lösningen och lägger ner planerbar kärnkraft i förtid. Hittills har det ju gått sådär om man ser till ovanstående.

  Men någon lösning kommer sol/vind aldrig att bli utan att man löser lagringsfrågan. Men det pratar man helst inte om.

  Sedan kan man ju tro att den kommer att lösas snart eller också satsar man på kärnkraft.

  Jag tror mer på tomten än det förstnämnda.

 44. Fredrik S

  För tydlighetens skull så utesluter inte Biden-administrationen satsningar på kärnkraft, även om delar av hans parti kämpar emot.

 45. Mats O

  #31 Sten Kaiser

  Valmyndigheten
  https://www.val.se/for-partier/bilda-parti.html

  Vem som helst kan bilda ett politiskt parti. Det finns inga regler för hur ett parti ska bildas eller hur ett parti ska vara organiserat. Däremot finns det vissa krav som partiets namn (partibeteckning) måste uppfylla om partiet ska delta i ett val.

 46. En annan

  Men om nu vindkraft är så fantastiskt, vaarför har inte Maersk riggat sina jättefartyg med segel? Vad jag vet finns kärnkraft till sjöss men segelbåtarna försvann visst när kolkraften och ångmaskinerna slog igenom. I skåne gick kaptenerna iland ock blev fruktodlare, också en slags kärnkraft!
  Och ja Benny, klimatdårarna är dumma i huvudet, läs i kommentarsfälten på NT vid vindkraftsartiklar, vissa ger sig inte även om dom blir överbevisade gång på gång. Vindkraft ÄR en intermittent kraftkälla som vid större tillskott än 20% ställer till oreda i elsystemet, ska bli intressant att följa utvecklingen i Tyskland och Belgien framöver! Antagligen får vi vänja oss vid betydligt lägre levnadsstandard framöver med rulland lockdowns. Det hör inte hemma i en välfärdsstat, ett bra bevis på total inkompetens hos våra politiker, förvisso pratar de så mycket strunt att man skulle önska att svadorna kunde ge ett litet tillskott i vinddraget, men de verkar bara vara blåsta och producera varmluft. Ut med hela konkarongen!

 47. Sören G

  #41 Eskil Fredriksson
  MP fanns inte på 70-talet. Det var Centerpartiet och Torbjörn fälldin som stod för motståndet mot kärnkraft.
  Jag hade Eva Sellin som lärare i kärnfysik i Göteborg. Hon var med i kampanjen mot kärnkraft liksom Hannes Alfvén. Alfvén tyckte att man borde vänta med kärnkraft tills fusionsenergin blev tillgänglig. Det var problemet med avfallshanteringen som jag också höll med om. Jag hoppades att fusionsenergin skulle få ett genombrott och att man nog kunde vara försiktig med fissionen.
  Fusionsenergin kommer nog någon gång men till dess kan vi använda det bränsle som kallas utbrännt i Gen IV o.s.v.

 48. #Sten Kaijser 31#

  Det bästa man idag kan göra för att påverka svensk energi-och klimatpolitik är troligen att stötta den franske presidentkandidaten Éric Zemmour. Frankrike är det näst viktigaste landet i EU. Med Zemmour som president kommer Frankrike att blockera de värsta förslagen till gemensam klimatpolitik och för övrigt mycket annan galenskap, men det vore OT att gå in på här.

  Om Frankrike stoppar uppförandet av nya vindkraftverk, river de gamla, stoppar subventionerna till så kallad förnyelsebar energi och bygger nya kärnkraftverk kommer det att röra om ordentligt i den europeiska grytan.

  Från 30 euros kan man även som svensk bli medlem i Reconquête, Zemmours parti, .

  https://www.parti-reconquete.fr/adhesions

 49. Sören Gustafsson

  Det är befriande att den här bloggen finns när världen är så upp och ned – tack alla

 50. Anders

  När jag som erfaren forskare 2007 började syna Al Gore och klimatmodellering i sömmarna, tuggade mig igenom en massa rådata från SMHI samt efterhand blev varse vindkraftens (den gröna lögnens) baksidor, läste in mig på kärnkraften, blev jag omvänd från kärnkraftstvivlare till kärnkrafts- och klimatoptimist. Gissa om det var skönt att för något år sedan finna Stockholmsinitiativet!? Upp till kamp mot de gröna lögnerna!

 51. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Så länge vi liksom Björn Lomborg och många andra sansade debattörer utgår från FN:s klimatmodeller och Parisöverenskommelsen, spelar vi efter motpartens regler och idkar försvarsspel på egen planhalva.

  Genom att visa att mer koldioxid inte nämnvärt kan värma atmosfären, kan vi övergå till anfallsspel på motpartens planhalva. Först då befrias vi från det tvångsläge som nu låser världens klimat- och energidebatt.

  CO2-molekylen kan varken uppta eller avge energi. Men den kan av mer värme fås att röra sig fortare, vilket är precis vad som händer om mer solvärme når jordytans land och hav och när Jordens gravitation komprimerar atmosfären nedåt. Detta kallas missledande ”växthuseffekt” men är
  sedan årmiljarder en fullt normal fysisk process.

  Vi måste angripa manin att göra människan skyldig till allt.

 52. Benny

  Tege, manin att göra människan skyldig till allt har att göra med makt och pengar! Och i CO2-hysterin har politiker och globalister hittat ett perfekt redskap för att skrämma och styra vanligt folk som inte är pålästa eller på andra sätt okunniga om verkliga förhållanden! Sen kan man konstatera att propagandans makt är stor bland okunniga och det är väl därför som bankmaffian, oligarkerna och globalisterna tagit över ägandet av MSM-media. Den som äger media styr politiken och besluten!

 53. Lars Cornell

  #51 Tege. Jag tycker att du har en bra approach.
  Men när du skriver,
  ”när Jordens gravitation komprimerar atmosfären nedåt. Detta kallas missledande ”växthuseffekt””. Då förstår jag dig inte.
  I tio års tid har jag hört hur den vertikala temperaturgradienten knyts till klimatvariationer. Men jag klarar inte av att förstå vad det har med klimatförändringar att göra eftersom massan i jordens atmosfär inte förändras på typ miljarder år. Kan din pedagogiska och journalistiska ådra få mig att förstå?

 54. Fredrik S

  Återbetalning på elskatt för serverhallar slår nya rekord, skriver DI i en tyvärr låst artikel.

  Samtidigt är regeringen tveksam till att vi ”vanliga” konsumenter ska få någon form av lättnad. Men företag som förbrukar el i nivå med en mellanstor stad och knappt skapar några jobb ska slippa skatt?

  Det bästa vore att kasta ut både dem och de som häckar i Rosenbad.

  Någon som läst hela artikeln?

  https://www.di.se/nyheter/nya-rekord-elrabatterna-till-serverhallar-vaxer/

 55. Olov Larsson

  Jag tror det var Mark Twain som sa: Det är lättare att lura någon än att övertyga denne om att han blivit lurad!
  Siffran 20 000 miljarder i kostnad fram till år 2100, är det bara en delning av Lomborgs globala kostnad delat på Sveriges?
  Jag skulle vilja veta källan så jag kan använda siffrorna i en debatt med någon.
  Lomborg brukar ju använda IPCC:s beräkningar och modeller. Tar man hänsyn till det så skulle den uteblivna värmen behöva delas med 2 eller 3 med tanke på vad observationer visar jämfört med klimatmodellerna.
  Vore inte den här klimathistorien i grunden sorglig så skulle man skratta åt den. Men jag har barn och barnbarn som jag vill ska få en värld byggd på vetenskap och justa värderingar och inte på världshistoriens största politiska bedrägeri?
  Förresten, någon som är intresserad av att köpa Eiffeltornet, just nu har jag ett kompispris till rätt köpare!