Ikonografi – om CO2-haltens variationer

Detta är en uppföljning av en tidigare artikel här på KU om de låga ökningstalen för CO2 under senaste tiden.

Någon har kallat Keeling-kurvan över den monotona CO2-ökningen för själva ikonen för människans påverkan på klimatet. Den ständigt brantare kurvan symboliserar hela klimatfrågan. Mer CO2, mer uppvärmning, till synes utan slut.

Mauna loa

Nu finns det till och med ett Keeling-kurvepris som utdelas varje år för ”bästa klimatprojekt” som enligt deras hemsida ”böjer kurvan nedåt” genom att ta CO2 ur atmosfären. Som vi ska se i denna artikel behövs det kanske inga klimatprojekt för att böja kurvan för CO2-förändringen nedåt, det är den nämligen på väg att göra alldeles av sig själv för närvarande.

Keeling-kurvan har en tilltagande lutning, vilket är detsamma som att CO2-halten i ppm ökar snabbare än linjärt. Om vi hade haft en konstant ökningstakt och ritar om Keeling-kurvan med logaritmisk skala, skulle vi ha fått en rät linje. Men den logaritmerade kurvan blir inte rät, se figur nedan, utan även den kurvar något uppåt. Vi har därmed en långsiktigt stigande ökningstakt: CO2-halten ökar snabbare än logaritmiskt.

Mauna loa LOG

Om vi sätter startår till 1850 får vi att halten CO2 i atmosfären har stigit från 280 till 420 ppm på 172 år, vilket är 0,82 ppm/år. Under den moderna eran 1958 – 2022 har vi gått från 315 till 420 ppm, vilket innebär en fördubblad ökningstakt med 1,64 ppm per år. De senaste 10 åren har ökningen varit 2,45 ppm/år i genomsnitt.

Som synes i diagrammet nedan har vi dock haft en sjunkande trend de senaste 10 åren, och särskilt sedan 2016. Senaste året var ökningen 1,97 ppm/år och senaste halvåret var ökningstakten på årsbasis bara 1,79. Är detta en slumpmässig variation, eller finns där andra orsaker?

CO2 10 ar minskande

Vi fick ett värdefullt CO2-experiment under Covid-året 2020, då de globala nedstängningarna gav en utsläppsminskning på 5,4 procent [1]. CO2 är en ’välblandad’ gas och en så pass stor förändring borde märkas med några få månaders fördröjning. Jämför med de stora säsongsväxlingarna i Keelingkurvan, med cirka 8 ppm mellan topp i maj/juni och botten i september/oktober. Dessa antas bero på växtsäsongen på Norra halvklotet och är fasförskjutna bara 2-3 månader.

De minskade utsläppen 2020/21 förväntades ge ett kumulativt utslag på CO2-halten i atmosfären med i storleksordningen 0,5 ppm (relaterat till den genomsnittliga ökningen på 2,45 ppm/år). Covid-krisens minskade utsläpp gav dock inget som helst utslag i CO2.

Om vi analyserar de senaste 10 årens månadsdata statistiskt, ser vi att Covid-åren 2020 samt början av 2021 helt ligger inom ett 99-procentigt konfidensintervall (dvs 3 standardavvikelser). Däremot ligger stora delar av återhämtningsåret 2022 märkligt nog utanför, eller mycket lågt i jämförelse. Hur kan detta förklaras?

CO2 konfidensintervall2

Naturlig variation som förklaring till att CO2-ökningen avtar

Trenden mot ökande CO2 i atmosfären beror inte bara på våra antropogena utsläpp, utan också på en långsiktig naturlig variation. De mänskliga utsläppen står bara för cirka 4 procent av det totala kolutbytet i den så kallade kolcykeln, medan övriga 96 procent utgörs av flöden mellan atmosfären och land + hav, de så kallade kolsänkorna.

Av de totala årliga utsläppen av CO2 försvinner lite drygt hälften ner i kolsänkorna. Knappt hälften blir kvar i atmosfären, enligt Global Carbon Project (GCP), [2, 3].

Därför är det rent storleksmässigt uppenbart att förändringar i flödena mellan atmosfär och land, samt hav, kan ha en mycket stor påverkan på CO2-halten i atmosfären. Som ett exempel på de stora osäkerheter som vidlåder beräkningar av kolcykeln, har GCP också i sin senaste rapport kraftigt uppvärderat storleken på landkolsänkan [3]. Ny forskning har vidare visat på en väsentligt större kolsänka i haven än vad man tidigare trott, samt att haven tar upp alltmer CO2 över tid [4].

Vi ska nu dock titta närmare på relationen mellan CO2:s variationer och havens ENSO-cykler.

Det finns till att börja med en kortsiktig positiv korrelation mellan CO2 och ENSO, se diagrammet nedan. ENSO är angivet med MEI.v2-indexet och är framskrivet 5 månader. ENSO leder alltså CO2-förändringen med cirka 5 månader. Korrelationen är höga +0,60. Tidigare forskning har även visat att temperaturutvecklingen i haven leder CO2-förändringen med 11 månader [5].

Varför gav Covid-krisens reala ’experiment’ med minskade utsläpp inget som helst utslag i CO2-halten? Covid-året 2020 hade vi en svag El Niño som helt tog ut effekten av de minskade antropogena utsläppen. Vi ser att naturens – i detta fall – små variationer var starkare än människans drakoniska åtgärder i form av globala nedstängningar.

CO2 och MEI 10 ar

Även på lång sikt är naturliga variationer en bestämmande faktor för CO2-halten i atmosfären. Detta framgår inte minst av att denna började öka redan i mitten av 1800-talet, alltså långt före människans stora utsläpp under den moderna eran.

Även en långsiktig naturlig variation kan ses i data för ENSO, om vi i stället ser till den kumulativa MEI-koefficienten. MEI varierar ju runt noll, den är positiv när vi har El Niño och negativ för La Niña. Vi har en negativ kumulativ ENSO-trend från mitten av 1940-talet till 1975/76, därefter en positiv trend till 1997/98, se figuren nedan. Intressant nog sammanfaller dessa vändpunkter med att den långsiktiga PDO vänder (markerat med pilar i figuren). Att ENSO och PDO hänger ihop är välkänt och har även berörts här på KU. [6] Ännu mer intressant är att den likaledes långsiktiga AMO visar motsvarande vändpunkter.

MEI ackumulerad

Minskade antropogena utsläpp som förklaring

Kan den avtagande ökningen i CO2 förklaras med att utsläppen minskar? Vi såg ovan att utsläppen av CO2 minskade kraftigt under Covid-krisen, men att ingen effekt av detta kunde ses i temperaturutvecklingen. Vad som är mer signifikant, är att de antropogena utsläppen har visat en kraftig utplaning det senaste decenniet [3].

CO2 antropogena utslapp

Anders Bolling skrev nyligen en artikel om att utvecklingen numera ligger på ett betydligt beskedligare scenario än tidigare, där IPCC i sin senaste rapport (AR6) säger att sannolikheten för katastrofscenarior (RCP 8.5 och motsvarande) ”ses som låg i ljuset av den senaste utvecklingen”. De mest sannolika scenarierna är de som pekar mot måttliga temperaturökningar. Samma sak finns omskrivet även här på KU.

Sammanfattningsvis vet vi att CO2 började öka långt innan vår moderna era som en följd av naturliga variationer i klimatsystemet. Vidare pekar såväl långsiktiga naturliga variationer, som utplanande antropogena utsläpp i samma riktning, att vi kan få en fortsatt låg ökningstakt av CO2-halten. Vidare vet vi att temperaturförändringar leder ändringar i CO2-halten med mellan 9-12 månader [5], vilket visar att det inte finns någon direkt kausalitet från ökad CO2 till ökad temperatur. Slutligen visade realtidsexperimentet med Covid-nedstängningar att minskade utsläpp inte kunde märkas i form av minskad CO2-halt i atmosfären.

”Ikonen” är därför inte bara en ikon för människans påverkan på klimatet utan även för betydelsen av naturliga variationer.

Gabriel Oxenstierna

Mina artiklar här på KU

Referenser

[1] Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement, Le Quéré och 12 medförfattare, Nature 2020, https://doi.org/10.1038/s41558-020-0797-x

[2] Global Carbon Budget 2021, Friedlingstein och 94 medförfattare, Earth System Science Data 2022, https://doi.org/10.5194/essd-14-1917-2022

[3] Global CO2 emissions have been flat for a decade, new data reveals, Hausfather 2021, https://www.carbonbrief.org/global-co2-emissions-have-been-flat-for-a-decade-new-data-reveals/

[4] Revised estimates of ocean-atmosphere CO2 flux are consistent with ocean carbon inventory, Watson och 7 medförfattare, Nature 2020
https://doi.org/10.1038/s41467-020-18203-3

[5] The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global temperature, Humlum och 2 medförfattare, 2013, Global and Planetary Change, Elsevier, http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.08.008

[6] The Pacific Decadal Oscillation, Revisited, Newman och 14 medförfattare, Journal of Climate 2016, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0508.1

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Gabriel för din skarpa analys! Den bidrar till att IPCC:s mantra om CO2:s klimatpåverkan, som är ledord i klimatreligionen, krackelerar allt snabbare. Verkligheten kommer ikapp och det är ju den som gäller. För att skoja till det kan man kanske säga att det är ju klimatet som påverkar CO2, dvs det rakt motsatta mot vad som anges i klimatreligiones huvudtes.

 2. Magma

  Jag läste nu på morgonen en skarp analys av Peter Wenblad i SvD som förklarar ganska mycket av den nuvarande politikens misslyckanden – ”Riksdagsledamöternas brist på naturvetenskaplig allmänbildning kan förklara kriserna vi hamnat i”.
  Har tyvärr inte någon bra länk.

 3. Gabriel Oxenstierna

  Tack Mats K!

  Förvisso påverkar klimatets naturliga variationer CO2 i mycket högre utsträckning än vad t ex IPCC vill diskutera och fokusera på. Men det är ändå våra stora utsläpp som gör att kurvan stigit till så höga nivåer.
  Jag tar inte alls upp effekterna av den ökande CO2 i artikeln, det är ett separat ämne.

 4. foliehatt

  Magma, #2,
  här kommer länken:
  https://www.svd.se/a/KzEpWy/tvinga-politiker-att-ga-kurs-i-naturvetenskap

  PW är vass i sina analyser.

  I den tryckta tidningen står på samma sida ett omkväde av en av Hans Alfredssons alster.

  ”Den som ingen kärnkraft har, han får stå med Farmanbar”

  Vilken, enligt PW, dels är den ende ingenjören i Magdalena Anderssons regering OCH i hård konkurrens kanske den sämsta av alla hennes ministrar (vilket PW erkänner går emot hans tes om att en naturvetenskaplig grundutbildning skulle höja kompetensen hos våra politiker)

 5. Bra redogjort!

  En detalj: Det verkar som om naturen själv står för en stor del av berg och dalbanan. Ja, vad annars? CO2 åkte upp och ned utan hjälp från Neandertalarna..

  Om nu CO2 betyder något för klimatet så skulle det bli positiv återkoppling, dvs skenande värme.

  Nu har vi inte det. Ergo, CO2 betyder nada i dessa låga halter vi rör oss med. Kom igen när CO2 är en betydande del av atmosfärens massa, typ Venus.

 6. Fanfar!! Just nu når elpriset all time high med 8,05 kr
  Tillkommer vinst för elbolaget, överföring, skatter och skatt på toppen (moms) vilket ger att en enda tvätt i maskinen kostar en Selma.

 7. Mats Kälvemark

  #3 Gabriel
  Förvisso har våra fossila utsläpp påverkat atmosfärshalten. Men vi har också en global uppvärmning på 1,2 gr sedan slutet på Lilla Istiden som också överlagrat driver atmosfärshalten. Så det är inte enbart de fossila utsläppen bakom ökningen. Jag har sett uppgifter från professor Gösta P om ungefär 50/50, mänsklig orsak/ naturlig variation.
  IPCC angav ursprungligen (AR4) osäkerheten i flödesvolymenra från hav och land till +/- 20%, dvs många gånger större än det ganska väl kända flödet från fossil förbränning.

 8. foliehatt

  Johannes, #6,
  jag hörde från de lokala Miljöpartisterna i valstugan att de nu höjer ambitionsnivån.

  Nästa mål är en Evert.

  Med solochvindkraft sätter endast fantasin gränserna.

 9. Det är till och med dyrare just nu med ström för en kaffebryggare än själva kaffet!
  Folk kommer mörda för en trave ved i vinter.

 10. Claes

  Som kemist har jag inga problem med kolcyckeln eller varianter på den. Varför skall jag förklara för obildade människor varför DOM har fel

 11. Karl Eider

  #10 Claes

  Du får säga som ”Lilla Gumman”:

  ”Javisst, jag skulle gärna hålla med dig, men då har vi ju fel båda två.”

  https://ankifahlstad.se/wp-content/uploads/2020/01/A81880D8-5CFD-4109-BA5C-47E1F86C65D0-820×1024.jpeg

 12. Paul Håkansson

  Ingemar Nordin

  Det ligger en annons från Voltplug på sidan, kan du så snart som möjligt ta bort den då det är en scam,

 13. Claes

  at Karl Eider 11
  Förstod inte. Någonstans finns det ju en gräns för vad en utbildad människa skall behöva pladdra om

 14. Ivar Andersson

  IPCC:s politiskt utvalda klimatpanel har bestämt att koldioxid är den helt dominerande faktor när det gäller klimatet. Men klimatet är vädret under minst 30 år och därför måste koldioxiden påverka vädret. Klimatet påverkar inte vädret utan det är vädret som bestämmer klimatet.

 15. Claes

  Jag bor i en äldre villa. I morse visade tmperaturen på balkongen 10 grader och temperaturen i garaget 8 grader. Jag kan tala om att inte ens jag skulle kunna tala om ens någon temperaturförändring här. Men den globala temperaturen den vet alla om

 16. Claes

  Jag är civiingenjör kemi och vet en hel del om både kemi och mätteknik och jag vet att inte ens om jag hade revdovisat alla temperaturaturvärden från balkongen resp garaget, så hade jdet inte bevisat ett strunt

 17. Claes

  at Karl Eider

  ??

 18. Bim

  Ja Jösses vilken soppa vi lever i.

  Politiker skall och bör inte befatta sig med politik.

  Det ena påståendet efter det andra tyder på att politiker inte vet ett smack om konsekvensanalys.

  ” Vi skall ha mer vindkraft, kärnkraften är alldeles för dyr.”
  Vi hade ju billig kärnkraft som funkade perfekt.

  ”Vi hade aldrig klarat sjukvården utan alla invandrare som jobbar i vården, äldrevården.”

  Vi har alltså tagit in cirk. 2miljoner fullt friska invandrare som aldrig blir sjuka eller gamla. och aldrig behöver vård. Fantastiskt!

  Det finns massor av galna påståenden från politiker.

  Politiker skall inte lägga sig i någonting utan att gå en kurs i logiskt tänkande.

 19. Daniel Wiklund

  Vi i Norrbotten är världsledande i jakten på koldioxid. Vi är världsmästare på den gröna omställningen. ( dessutom har världsrekordhållaren och världsmästaren i stavhopp Mondo rötter i Norrbotten). Vi får betalt för det. Just nu betalar dom som bor i Götaland och Svealand nästan 50 ggr mer för elen än vad vi gör. Kanske för att dom i södra Sverige syndar mycket.

 20. Paul Håkansson

  Bim
  11:57, 2022-08-26

  Percy Barneviks bevingade ord:

  ”Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den elförsörjning alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation.”

  Och nu när räkenskapets tid är här så skyller MP, Socialdemokraterna och Centern på alla andras fel. Bedrövliga förljugna människor.

 21. mattias

  #18
  Vi kanske skulle avliva myten om den dyra kärnkraften, Jan Blomgren:
  ”I Finland trimmas just nu världens största kärnkraftsreaktor in. Denna reaktor, som blivit beryktad för förseningar och fördyringar, går nu på 60 % av full kapacitet med sikte på att gå upp till 80 % inom kort och 100 % innan vintern slår till på allvar. Med nuvarande elpriser kommer hela bygget att kunna betalas av på under 6 år (!), och sedan kan ägarna se fram emot ett halvt sekel billig drift.”
  https://ledarsidorna.se/2022/08/putinpriserna-har-inte-borjat-an/

  https://second-opinion.se/olkiluoto-3-pa-vag-bli-en-lysande-investering/

 22. Paul Håkansson

  mattias
  13:09, 2022-08-26

  Försening ja men ingen fördyring för finska staten, det är fransoserna som får betala för det. Allt enligt Blomgren själv då en kollega till honom skrev in det i avtalet.

 23. Claes

  apropå Bim
  finns inget att tillfoga

 24. Fredrik S

  Bim #118

  Bra!

  Vi kan ju på riksnivå börja med halvera antalet rikdagsledamöter och skicka de övriga på kurs sedan.

  Varför ska vi ha 349 stjärnskott där?

  Vi har ett av världens största parlament sett til befolkningen vilket är en kvarleva från tvåkammarsystemet.

 25. Daniel Wiklund

  På text-tv om översvämningar I Pakistan. Här I Luleå är det ett fantastiskt väder, sol och 20 grader. Bland det bästa väder i slutet av augusti jag upplevt. Om det beror på för mycket koldioxid eller för lite vet nog bara vädergudarna. Nu ut på en cykeltur, tredje idag. Bäst att passa på. Inte lika trevligt att cykla i januari när det är mörkt och kallt och snöigt. Fast jag cyklar året om, är nu uppe i 1260 av dom senaste 1289 dagarna. Jag är nog trots allt klimatsmart.

 26. Gabriel O #3,

  ”Men det är ändå våra stora utsläpp som gör att kurvan stigit till så höga nivåer.”

  Är inte CO2-halten beroende på hur uppvärmda haven blir? Och med mer direkt solinstrålning (som vi enligt flera artiklar har haft) så ökar havstemperaturerna, åtminstone på ytskiktet.

 27. Adepten

  Det var många ovidkommande kommentarer till detta intressanta inlägg.
  Jag förstod inte vart dessa kommentarer ville komma fram till😖
  Vilket koldioxidparti tillhör de?
  Var inlägget för svårt att förstå?
  Funderar faktiskt om det är någon mening att kommentera inlägget. Jag önskar att någon alarmist kunde kommentera, för att få I gång en riktig debatt.

 28. Lennart Lundberg

  Som jag förstått minskar havens upptagande av CO2 med ökande temperatur och vice versa. Följaktligen innebär detta att den ökande temperatur på ca 1-1,5 grader minskar havens upptagande av CO2 och därmed en ökad halt av CO2 i atmosfären.

 29. TorbjörnR

  #28 Lennart Lundberg

  Jag brukar se det som två olika processer.
  Haven upptar co2 enligt Henrys lag dvs styrt av partialtryck och olika koncentrationer.

  Haven avgasar co2 vid ökad temperatur.
  Om nu temperaturen är på väg ned så skulle co2 halten och vända nedåt från den ökning på ca 2 ppm vi ser idag

  Vilket netto det blir är det nog ingen som vet fullt ut.

 30. Gabriel Oxenstierna

  26 Ingemar
  Kolcykeln har mycket stora volymer CO2 som är i utbyte mellan atmosfär och hav, och atmosfär och land. Det rör sig om 210 Gt flöden per år. De antropogena utsläppen är små i jämförelse, 9,5 Gt per år. Detta enligt senaste siffrorna från GCP.

  IPCCs approach är att de ANTAR att alla de naturliga flödena är i balans med varandra, det är 80/80 Gt upptag/avgasning för hav och 130/130 Gt för land. Därmed kan de helt tillskriva ökningen av CO2 i atmosfären till de antropogena utsläppen.

  Men troligen har de fel. Vi vet att det började en uppvärmningstrend långt innan de antropogena utsläppen av CO2 tog fart, och att den trenden visade sig i form av ökad CO2-halt redan från 1800-talets början. Rimligen har denna underliggande trend, som är en naturlig variation, fortsatt långt in i vår moderna tid. En varmare planet ändrar flödesbalansen och frigör mer CO2 till atmosfären och en del av det är från naturliga källor, dvs kan inte tillskrivas antropogena utsläpp.

  Roy Spencer har genom åren skrivit flera artiklar om detta och utvecklat modeller för att simulera det. Han gjorde en beräkning att det kan röra sig om 60% antropogent och 40% naturliga källor, här:
  https://www.drroyspencer.com/2014/08/how-much-of-atmospheric-co2-increase-is-natural/

  Kanske någon har bättre referenser som stöd för detta resonemang!

  En annan sak som talar för att IPCCs antagande kan vara fel, är att man på senare tid ganska kraftigt reviderat siffrorna för kolsänkorna, både till lands och havs. Man är med andra ord rätt osäker på kvantifieringen av processerna. Vilket gör det lite märkligt att man ändå insisterar på att de naturliga utbytena alltid är i balans med varandra.

 31. TorbjörnR

  Lite OT men det gäller ju växthusgaser och vindkraft.

  https://www.document.no/2022/08/24/tyskland-klimagasser-fra-vindmoller-gir-mer-drivhuseffekt-enn-innenlands-flytrafikk/?fbclid=IwAR1nJM-3BVIWi29p3m1XQLqxSnA56i13dp2WlVQ2eLO7c_z3Nx0ZJaklIlE&fs=e&s=cl

 32. Rale

  Enligt den här korta videon var det som kallast på Grönland 1875. (På typ 10000år). Sen dess har det blivit varmare och enligt ”Henrys lag” har därmed avgasningen från haven av CO2 ökat. Varför kan i praktiken inte ”all” CO2 komma den vägen ut i atmosfären? Mänskligheten är ju trots allt liten. Vi alla får plats på Öland, det blir visserligen trångt, men Öland går ju knappt att hitta på en Jordglob!

  https://www.youtube.com/watch?v=pW16LGVPfIc

 33. Jan Lindström

  Angående osannolika scenario. SMHI och diverse med prefixet ”klimat” inom länen envisas fortfarande med att använda RCP8.5 som ett slags facit att rätta verkligheten efter. Jag har flera gånger frågat SMHI varför de använder RCP8.5 som underlag i sina rapporter till kommuner och staten. Jag var sk expert reviewer för AR6 och var inte absolut inte ensam om att försöka förpassa RCP8.5 till lekstugan där det hör hemma. Men varför fortsätter ”leken” som kostar samhället massor, från SMHIs sida?

 34. Sten Kaijser

  Visserligen passar denna kommentar bättre på morgondagens öppna tråd, men eftersom min insändare faktiskt publicerats idag så är det väl lika bara att jag nämner den. Huruvida den kan läsas av alla vet jag inte, men man kan åtminstone hitta den på
  https://unt.se/insandare/artikel/trygghet-och-el-den-storsta-fragan/rxy7kg8l

 35. Sten ”33,

  Det går tyvärr inte att läsa den om man inte är prenumerant. Det är bättre om du publicerar den här eller att vi tar insändaren som ett inlägg på bloggen.

 36. Adepten

  Ingemar Nordin #35
  👍😀

 37. Sten Kaijser

  Hej Ingemar,

  jag tar med den på ÖT imorgon

 38. Karl Erik R

  #4 foliehatt

  Farmanbar har examen i industriell marknadsföring. Skulle tro att inslaget av naturvetenskap i den utbildningen är så liten som det bara går ha i en civ ing utbildning.

 39. Lennart Bengtsson

  Här finns alla relevanta uppgifter i ämnet

  https://gml.noaa.gov/aggi/index.html

 40. Lars-Eric Bjerke

  #30 Gabriel Oxenstiern

  ”Roy Spencer har genom åren skrivit flera artiklar om detta och utvecklat modeller för att simulera det. Han gjorde en beräkning att det kan röra sig om 60% antropogent och 40% naturliga källor.
  Kanske någon har bättre referenser som stöd för detta resonemang!”

  Roy Specer har sin enkla modell, som säger att nettoupptaget av koldioxid i hav/växtlighet är proportionell mot ökningen av partialtryckeet av koldioxid i atmosfären sedan 50-talet, då halten var 295 ppm. Nu är halten 420 ppm alltså en ökning med 42 %. Sedan den tiden har temperaturen i atmosfären ökat med mindre än 1 C. Om havens yttemperatur också har ökat med ca 1 C har det medfört en löslighetsminskning av koldioxid i haven med ca 2 %. Om Henrys lag är dominerade för lösligheten av koldioxid i haven borde koldioxidökningen i atmosfären haft mycket större betydelse för transporten av koldioxid än temperaturökningen. Det är ju skillnaden mellan atmosfärens partialtryck och löslighetstrycket som är drivkraften för transporten.

  https://www.drroyspencer.com/2019/04/a-simple-model-of-the-atmospheric-co2-budget/

 41. Gabriel Oxenstierna

  39 Lennart

  ”Här finns alla relevanta uppgifter i ämnet”

  Vilket ämne då?
  Varken artikeln eller diskussionen handlar om forcings.
  Ingen har ifrågasatt forcings från växthusgaser, dvs det som AGGI mäter.

 42. Torbjörn

  Gabriel
  Kan man få fram hur många av mätningarna varje år som faktiskt används för att skapa Keeeling-kurvan

  2014 var det 3323 timmar utan flaggor, det motsvarar 37,9%.
  Ser det annorlunda ut andra år?

  https://gml.noaa.gov/ccgg/about/co2_measurements.html#data_selection

 43. Hans H

  #40 Lars Eric Bjerke

  Det finns ju områden på havsytan där kalla strömmar dyker på djupet. De kan väl dra med sig betydande mängder koldioxid ner i djupen

  Vidare finns uppvällningsområden. Men det lär ta tusen år för vattenmolekyl fullborda en ”cykel”. Och nere i djupet kan nog viss mineralisering av koldioxid ske.

  De stora ytorna med varmt vatten – tropiska haven – har knappast ändrat sig så mycket i yttemperatur. Jag tror att man måste djupborra mycket mer än att bara hänvisa till Henrys lag för att få en hållbar bild av koldioxidens flöden.

 44. Gabriel Oxenstierna

  Torbjörn

  Tidigare har man kunnat hämta flaggade rådata med ftp via denna länk:

  ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/in-situ/mlo/

  Vet dock inte vad som krävs för att logga in, eller om länken är aktiv (nu när jag provade fick jag ingen kontakt).

  Eller prova ladda ner data här:
  https://gml.noaa.gov/dv/data/index.php?site=MLO&parameter_name=Carbon%2BDioxide&frequency=Discrete

 45. Lars Thorén

  Vad spelar det för roll om produktionskostnaden är 20 öre eller 60 öre per kilowattimme om skatter och pålagor mångdubblar kostnaden fram till företag och konsument? Energislarviga tyskar et. al. är beredda att betala 10 kronor vilket sätter priset på vår egen el. Pålitlig, stabil energiproduktion måste väl vara ovärderlig?

 46. Lars Thorén

  #32
  Ja den filmen visar väl en hel del vad det handlar om! Tyvärr vill forskarna idag mest sitta i sina varma och flashiga universitetslokaler och jobba med programmering och datormodeller.

 47. Adepten

  Gabriel Oxenstierna #41

  Ja, här kom ett nytt begrepp som jag inte hade en aning om, NOAA:S årliga växthusgasindex(AGGI).
  Kanske ett nytt begrepp att borra djupare i. Jag tycker dock inte att det är ett klimatkänslighetsmått för en katastrofartad ökad global temperatur.
  Den visar ju bara en ökning på 49 % av W/m2 eller från 2,2 W/m2 1990 till 3,3 W/m2 2021. Som kan jämföras med solens instrålning på 1361 W/m² som dessutom varierar fasligt mycket med latitud och tid på dygnet. Något som mänskligheten uthärdat under år tusenden.

  Det finns massor att säga om temperatur mätseriers följsamhet till klimatkänslighetsmåttet och även UHI-påverkan på lokala temperaturer och väderfenomen.
  Har läst om Jennifer Marohasy erfarenheter och problemen kring temperaturmätningar. https://jennifermarohasy.com/temperatures/
  Den finns dessutom många vidare spår på naturkrafter som kan påverka klimatet och vädret som IPCC negligerar.
  Den främsta orsaken till den globala uppvärmningen är ozonnedbrytning https://ozonedepletiontheory.info/

 48. Gabriel Oxenstierna

  Adepten

  Solens UV-strålning och hur den påverkar Ozonet har definitivt en stor roll i klimatet. Tack för länken!

  Rekommenderar att läsa den serie i 6 delar som just nu publiceras hos Judith Curry. Här är länken till del 1, som ger en översikt:

  https://judithcurry.com/2022/07/31/the-sun-climate-effect-the-winter-gatekeeper-hypothesis-i-the-search-for-a-solar-signal%ef%bf%bc/

  Del 5 kommer mer specifikt att handla om ozonets roll i klimatförändringen. Den planeras publiceras nästa vecka.

 49. Gabriel Oxenstierna

  Adepten

  Nu kom del 5 i serien om klimatets solkoppling hos Judith Curry:
  ”Differential heating of ozone by UV, creates a temperature gradient in the stratosphere that affects zonal wind strength. The strength of zonal winds determines planetary wave propagation that affects PV strength. Zonal wind and PV conditions in the stratosphere propagate to the troposphere through thermal wind balance and stratosphere-troposphere coupling. At the troposphere, the position and strength of the jets and the conditions of the Arctic Oscillation are affected (Lean, 2017). However, the WGK-h proposes that the long-term climatic effect of solar variability is mediated through its effect on the MT of heat towards the winter pole, and that the stronger global climatic effects are due to cumulative energy loss at the winter pole during prolonged periods of low solar activity. The main role for solar variability in climate is to act as a winter gatekeeper, promoting energy conservation during years of high solar activity and allowing a higher energy loss during years of low solar activity. As MT is geographically variable, the solar energy gatekeeping role has a stronger effect in the North Atlantic winter storm track and a smaller effect at the south polar cap, with the Pacific and Siberian Arctic winter gateways falling in between.”

  ”The stratospheric ozone response to UV changes affects MT via the Charney-Drazin criterion, the Holton-Tan effect, and stratospheric-tropospheric coupling. All these atmospheric phenomena derive from observations, not theory. The IPCC considers that solar variability slightly affects climate through small changes in total incoming energy. The top-down mechanism acts through small UV changes that involve even less energy. The change in UV energy, transferred to stratospheric ozone, is partly converted to changes in wind speed. The energy to alter stratospheric circulation dynamics and, through coupling, tropospheric circulation is provided by atmospheric waves generated in the troposphere, not by incoming radiation from the sun. The WGK-h proposes that the energy that alters the climate as a response to solar changes is energy already in the climate system. Under low solar activity this energy is directed to the poles and radiated to space, cooling the planet, and under high activity it remains within the climate system longer, warming the planet. ”

  https://judithcurry.com/2022/08/28/the-sun-climate-effect-the-winter-gatekeeper-hypothesis-v-a-role-for-the-sun-in-climate-change/

 50. Gabriel Oxenstierna

  MT = meridional transportation
  Den mesta energin transporteras mot polerna via atmosfären, även om detta betingas av var de varma havsströmmarna går.

 51. Adepten

  Gabriel #49
  Tack🙂
  Ska göra ett försök till en analys när jag läst och grunnat färdigt.

 52. #2
  Här finns länk https://www.svd.se/a/KzEpWy/tvinga-politiker-att-ga-kurs-i-naturvetenskap .