Arktisk förstärkning, del 5: Kanariefågeln kvittrar vidare

Det var 2007 som IPCC i sin klimatrapport AR4 första gången varnade för en positiv feedback mellan temperatur och vad man befarade skulle bli en ostoppbar avsmältning och accelererad uppvärmning. Man utnämnde isen i Arktis till ”kanariefågeln i kolgruvan”, alltså en ledande indikator med en central roll i en förmodad, kommande klimatkris.

Det som ligger till grund för de ständiga spådomarna om att den arktiska havsisen snart kommer vara borta är den nedåtgående trenden för sommarisen. Isen i Arktis har dock legat på en stabil nivå i 17 år (sedan 2007) – trots alla spådomar om snabb avsmältning och ett isfritt Arktis. Men i stället för att nämna att havsisen varit stabil de senaste 17 åren får vi i media höra att ”de senaste 17 åren haft den lägsta isutbredningen sedan satellitmätningarna inleddes 1979”.

AA SIE 1935 spanjorerFigur 1. Arktiska isens utbredning vid dess minimum i september. Årsdata i grått, genomsnitt med Loess i grönt samt 2 standardavvikelser i gråa fältet. Källa [1].

Den långsiktiga utvecklingen visar en mer mångtydig bild. Vi ser en ökad isutbredning från 1935 och en markant topp i slutet på 1960-talet. Det finns uppenbarligen naturliga variationer.

I den senaste klimatrapporten från IPCC beskrivs samma utveckling som i figur 1 med en så kallad ’värmekarta’ (heat map). Det är ett numera populärt sätt att visa hur två olika variabler samvarierar. Det är september månad vi ska titta på för jämförbarhet med kurvan i figur 1:

AA IPCC AR6 2021Figur 2. Isutbredningen i Arktis angiven i Mkm2. Källa: IPCC:s sjätte rapport, 2022. (AR6, figur 9.13)

IPCC beskriver isutvecklingen från 1979 som ett dramatiskt skift, vilket markeras med en skarp färggradient. Skalan till höger har bara två färger, som växlar färg från blått till rött inom ett litet intervall.

Det är svårt att tro att figur 1 och 2 beskriver samma verklighet!

Bildkavalkad genom IPCC:s rapporter om isen i Arktis

För att sätta den dramatiska värmekartan i perspektiv ska vi nu jämföra med hur IPCC tidigare har rapporterat om isen i Arktis. Häng med på en bildkavalkad!

I den första rapporten från 1990 har vetenskapsmän plottat en figur med månadsdata över den arktiska havsisens utbredning. Dataserien börjar 1973 och de första sex åren har vi en signifikant ökning av isutbredningen:

AA IPCC FAR 1990Figur 3. Isutbredningen i Arktis angiven som anomali jämfört med en jämförelseperiod, Mkm2. Tjockt svart streck är löpande medelvärde. Källa: IPCC:s första rapport, 1990. (FAR, figur 7.20)

Enhetliga mätningar av isutbredningen började från 1979, men det finns satellitdata av god kvalitet redan från 1973.[IPCC TAR, avsnitt 2.2.5.2][1][3]

I den andra rapporten från 1995 har inte mycket hänt, isläget ser inte ut att ha förändrats särskilt mycket, även om en viss negativ trend från toppen 1979 kan skönjas:

AA IPCC SAR 1995Figur 4. Isutbredningen i Arktis angiven som anomali jämfört med en jämförelseperiod, Mkm2. Källa:  IPCC:s andra rapport, 1995. (SAR, figur 3.8)

Den tredje rapporten från 2001 visar samma sak. Data redovisas fortfarande som månadsdata med början från 1973:

AA IPCC TAR 2001Figur 5. Isutbredningen i Arktis angiven som anomali jämfört med en jämförelseperiod, Mkm2. Källa: IPCC:s tredje rapport, 2001 (TAR figur 2.14)

Men i AR4 från 2007 har man plötsligt raderat de första sex åren av satellitdata där vi hade en positiv trend. Man kan därmed fokusera på den markant negativa trenden sedan 1979. Detta markeras också med en inritad trendlinje. I stället för helårsdata framhäver man nu den minsta isutbredningen i september:

AA IPCC AR4 2007Figur 6. Isutbredningen i Arktis, miniminivå i september månad, Mkm2. Källa: IPCC:s fjärde rapport, 2007. (AR4, figur 4.8)

Även i AR5 från 2013 har de första sex åren av data tagits bort. Denna gång redovisar man inte anomalin, utan de absoluta talen:

AA IPCC AR5 2013Figur 7. Isutbredningen i Arktis angiven angivet i Mkm2. Utbredning (extent) och yta (area) för september månad för ettårsis (blå kurvor). Källa: IPCC:s femte rapport, 2013. (AR5, figur 4.4)

Man visar både yta (area) och utbredning (extent) samt delar upp det i dels gammal, flerårig is, dels ettårsis. Minskningen mätt som yta är den snabbare av de två (12,5% respektive 11,5% per decennium för ettårsisen).

Sist kommer så den stora figurchocken med värmekartan i AR6 från 2022. För jämförbarhet med diagrammen från AR4 och AR5 är det data för september månad som ska användas:

AA IPCC AR6 2021Låt oss se närmare vilka steg man tagit genom åren för att landa i den innovativa värmekartan:

 1. För att inte störa bilden av ett entydigt skift från mycket is till lite is, vill man gärna bortse från den tidigare historik som visar på naturliga variationer. De första sex åren med satellitdata som visar positiv trend, och som fanns med i de första tre rapporterna, är bortrensade och IPCC börjar numera sina figurer från 1979.
 2. Man har övergått till att visa isytan (area) i stället för att som alltid tidigare visa isutbredningen (extent). Anledningen kan vara att trenden för den senare är mer negativ än för den förra (se siffrorna i figur 7), dvs. den passar bättre in i narrativet om snabb isminskning. Jag har svårt att se någon annan anledning, eftersom isutbredning är ett mer tillförlitligt och mer använt mått än isyta.
 3. När man övergått till att använda en ’värmekarta’ har man sett till att använda en skarp färggradient med bara två färger. Detta gör att förändringen ser mer dramatisk ut vid övergång från en högre nivå till en lägre.
 4. När isutbredningen väl minskat och landat på en ’röd’ nivå i diagrammet, ja då stannar den på det röda även om läget är helt stabilt. Värmekartan gör det därmed svårt att se mindre förändringar i trenden: att vi haft en konstant nivå de senaste 17 åren försvinner i det myckna röda.
  Detta ska jämföras med hur ett traditionellt linjediagram som i figur 1 visar en tydlig stabilisering på den lägre nivån.

En och samma verklighet kan uppenbarligen beskrivas på ganska olika sätt. IPCC har valt ett mer alarmistiskt sätt att presentera data på: manipulativ färgsättning och uteslutande av data som inte passar narrativet.

IPCC vill med värmekartan i AR6 upprätthålla skenet av en fortsatt linjär förändring: från mycket is till allt mindre is. Men att det skulle finnas en positiv feedback från uppvärmning till isminskning i Arktis är inte säkert. I ett längre tidsperspektiv ser vi att det finns naturliga variationer i den arktiska havsisens utbredning.

Det finns också flera andra förändringar som pekar på den komplexa och centrala roll som Arktis spelar i klimatets utveckling:

– stor ökning av isexporten genom Fram-sundet de senaste åren. När mer is exporteras ökar den mängd energi som går åt till återfrysning.[6]

– tjock flerårsis har smält bort och ersatts av tunnare årsis som återfryser varje år.[6][7]

– större meridional värmetransport till Arktis de senaste 20 åren, vilket gör att mer värme radieras ut därifrån.[7][8]

– svagare polarvirvel och mer av blockerande vädersystem, gör att mer energi förs bort från Arktis. Denna förändring är länkad till den allt lägre solaktiviteten sedan det moderna solmaximum i andra halvan av 1900-talet. För en utförlig redovisning, se [9].

Alla dessa fyra förändringar sammantagna gör att klimatsystemet avger väsentligt mer energi via Arktis sedan millennieskiftet.

Och kanariefågeln kvittrar än så länge vidare.

Referenser

[1] Nueva serie de extensión del hielo marino ártico en septiembre entre 1935 y 2014, Cea-Pirón och Cana-Pasalodos, 2016, Revista de Climatología (ISSN 1578-8768). Data här: https://doi.org/10.5281/zenodo.44758
Data från 1973–1978 är från satellit.[2] Data från 1979 är satellitdata från NSDIC. Data från 1935 – 1972 bygger på en rekonstruktion av olika typer av isdata från [3] och [4]. Den tidigare perioden har här nivåjusterats med -0,29 Mkm2 för att passa ihop med satellitdata (baserat på att data för de olika metoderna överlappar för åren 1979–2014). En motsvarande rekonstruktion har gjorts av ett annat forskarlag. [5].

[2] Observations: Changes in Snow, Ice and Frozen Ground, IPCC AR4 WG1 kapitel 4.4, 2007.

[3] Data set on Northern Hemisphere sea-ice extent. Glaciological Data, Report GD-2, World Data Center-A for Glaciology (Snow and Ice), part 1, pp. 49-51, Walsh, J.E., 1978

[4] Global analyses of sea surface temperature, sea ice, and night marine air temperature since the late nineteenth century, Rayner och 7 medförfattare, 2003, https://doi.org/10.1029/2002JD002670

[5] Re-calibration of Arctic sea ice extent datasets using Arctic surface air temperature records, R. Connolly, M. Connolly och W. Soon, 2017, https://doi.org/10.1080/02626667.2017.1324974

[6] Regime shift in Arctic Ocean sea ice thickness, Sumata och 4 medförfattare, 2023, https://doi.org/10.1038/s41586-022-05686-x

[7] The 2007 Bering Strait oceanic heat flux and anomalous Arctic sea-ice retreat, Woodgate och 2 medförfattare, 2010, https://doi.org/10.1029/2009GL041621

[8] Arctic Ocean surface warming trends over the past 100 years, Steele och 2 medförfattare, 2010, https://doi.org/10.1029/2007GL031651

[9] Climate of the Past, Present and Future: A scientific debate, Javier Vinós 2022.

Fotnot: Beräkning av isutbredning i Arktis för tiden innan satelliterna är komplicerat. För en diskussion se artikeln What do we know about Arctic sea ice trends?, av Dr. Ronan Connolly & Dr. Michael Connolly. Se även kommentarerna till artikeln av signaturen ’diablobanquisa’, som är en av författarna till [1].  https://judithcurry.com/2017/08/16/what-do-we-know-about-arctic-sea-ice-trends/

För en bra diskussion om mätning av isen med ’yta’ eller ’utbredning’, se artikeln What is the difference between sea ice area and extent? https://nsidc.org/learn/ask-scientist/what-difference-between-sea-ice-area-and-extent

Detta är den femte artikeln i en serie om olika aspekter på den arktiska förstärkningen.
Den första artikeln handlade om temperaturtrenderna i Arktis och finns
här.
Den andra artikeln handlade om trenderna för isutbredningen i Arktis och finns
här.
Den tredje artikeln handlade om albedoeffekten i Arktis och finns
här.
Den fjärde artikeln handlade om den arktiska oscillationen och finns här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan Lindström

  Mkt kraftigt solfläcksmaximum runt 79 … Australisk TV sågs i UK… själv i Solna såg jag något som jag misstänker var Mongoliet…(!?) Men det var inte bara TV-DX via F-2 skiktet i ovanstående fall… Vi gjorde sk DX-peditioner till Mertajärvi tex några mil från Karesuando 1978 nyåret var vi i Muodoslompolo.
  En enorm solstorm orsakade norrsken över 80-90 % av himlen, ner till trädtopparna verkade det som(!)…Samband med vändningen i havsisen…? Radio Luxembourg på 1439 kHz hördes inte…endast jänkarna i Thule NV Greenland apropå en SMHI-meteorologs namn i föregående tråd… kunde höras på MV 650 KHZ … Solen regerar oss inte tvärtom…

 2. Staffan Lindström

  Hörde jag en annan dag/natt en Hawaii-station på MV Ur minnet : ”only place in the islands…” Ett YT-klipp visar den enda isrinken i Hawaii som i januari typ öppnade efter 2 års COVID…Who knows… Ingenting betyder något…allting betyder något…kanske…

 3. Staffan Lindström

  Tora i SVT:s morgonstudio: -36,8C i Nikkaluokta… 40 grader kallare än vad som förväntas i Skåne i eftermiddag…Nikkaluoktavärdet är säsongsrekord…(33,4)

 4. foliehatt

  Tack så mycket Gabriel.
  Jag läser dina inlägg med stort intresse och lär mig mycket varje gång. Fortsätt så.

  Man ska komma ihåg att IPCC är en organisation med en dagordning. Det vore förvånande om de INTE försökte förklara klimatvariationer som orsakade av antropogen påverkan. Det är när allt kommer omkring IPCCs raison d’être.

 5. Tackar, underbart initierade och pedagogiska artiklar!

  Håller med foliehatt, IPCC känns tyvärr alltför agendastyrt och när sedan SPM klämms ur deras material för politisk spegling…ja, då blir det skinande alarmism, trist.

  Arktis är underbart intressant både naturmässigt och klimatologiskt – jag är mycket intresserad av den minskande trenden i Hudsonområdet( som ökade tills nyss) och den ökande trenden norr om Island – ett skifte styrt av strömmar – minns att kylan i Hudson, dom senare decennierna, gav förändringar i ekosystemen söderöver – när nu dessa 2 områden byter trend med varandra påverkas Vädret, vindarna och strömmarna – då kan nya mönster spridas för hela norra atlanten.

 6. Mats Kälvemark

  Tack Gabriel för din gedigna analys.
  Porfessor Ahlmanns beskrivning av isläget i norr 1938 (länken nedan) är en intressant dokumentation som bekräftar klimatets naturliga variation utan påverkan av fossil CO2. Värmen då var välkommen. Utanför klimatkyrkan är den lika välkommen nu också.
  https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen

 7. Ivar Andersson

  ”manipulativ färgsättning och uteslutande av data som inte passar narrativet”
  Även SMHI använder körsbärsplockning.

 8. Micke

  #6 Tack för den länken mycket intressant. Så analyserar en riktig vetenskapsman/ forskare.

 9. Nr 6 och 8
  Det allra finaste med Ahlmann och flera samtida är både det historiska perspektivet och ödmjukheten inför komplexiteten – jämfört dagens gaphalsar till forskningsförsamling under IPCC:s paraply som inte förmår/får zooma ut – eller ens tvivla.

  Noterbart med Ahlmanns beraktelser är att den branta uppvärmning under första halvan av 1700 – talet finns med – genom iakttagelser från verkligheten – uppsalaseriens värmetopp under första halvan av 1700 – talet brukar i allmänhet bortförklaras av nutidens klimatforskare som sannolikt felmätt.

  1700 – talets snabba uppgång är närmast unik i kontrast till det kalla 1600 – talet.
  Skulle dagens klimatnarrativ ta in detta i sin ” forskning ” så spricker deras utsagor från kant till kant – ni vet aldrig så fort, aldrig så mycket osv.

  I mina hemtrakter i västergötland finns värmetoppen på 1700 – talet väl inskrivet i naturens facit.

  Forskarkollektivet idag tycks göra allt för att förminska dåtidens forskare och deras mätningar och iakttagelser – vilket jag tycker ger drag av facism och en osmaklig, nedvärderande attityd.

  Min åsikt om generationerna före oss är att dom var mästerliga på att läsa naturens mönster och förändringar – deras iakttagelse förmåga sprang ur en betydligt djupare närhet och beroende av naturen och dess ständiga förändringar.

  Så klimatnarrativet är skyldiga oss svaret gällande tidigare värmetoppar och deras egenskaper – vi får ofta höra om varför det blev kallare, från vulkaner och annat men allt för lite om klimatets förmåga till återhämtning – på kort tid.

  Att som dagens forskare fasta i jämförelsen i temperatur mellan klimatperioderna 1961 1990 och 1991 – 2020 blir ju bara för osakligt, närmast löjeväckande – om vi skall prata klimat.

  Energinivån i havet och atmosfären har aldrig varit så hög sedan vi började mäta 1979….ok…och.. – Vad drar vi för slutsats av det?
  Att vi brinner upp?

  Varför pratas det idag så lite, enl min mening, om det isländska lågtrycksområdet i dagens narrativ – det är ju ändå ngt av det som är mest intressant för oss om vi skall förstå ngt om klimatet – Ahlmann var iaf intresserad.

 10. Lasse

  Tack Gabriel
  Kanariefågeln är vital och kvittrar.
  Det är väldigt få som tar med Arktis is som ett hot numera.
  Just att lite is skulle ge tillförd solvärme där uppe är så totalt intuitivt fel att man häpnar över att forskare inte förstår det.
  Albedot ändras men det är mot en sol som inte lyser eller lyser från låg vinkel. Utstrålningen sker mot en kall himmel.
  Vad kan man göra åt dessa okunniga?
  Kanske plotta isutbredning månad för månad år ut och år in.
  Yta år 1 Jan mot yta år 0 Jan typ.
  Eller livesända från en fågelbur 😉

 11. Lasse

  https://realclimatescience.com/2023/12/unprecedented-melting-of-the-arctic-ice-fields/#gsc.tab=0

  Står det i tidningen så är det säkert sant!
  17 september 2011.

 12. Anders

  Tack Gabriel Oxenstierna! Fråga dock: Är det månne byte av jämförelseperiod mellan IPCC:s presentationer 1995 (Fig. 4) och 2001 (Fig. 5) som ger en brantare lutning på det löpande medelvärdet i den senare? Ser även ganska stor skillnad på ”kurvformen” mellan dessa två diagram. Har Du någon förklaring?

 13. Ralf Marek

  Ovanligt tidig start för isbrytarsäsongen
  11 DECEMBER, 2023 – 10.39

  Årets isbrytarsäsong är igång och Sjöfartsverkets isbrytare Ale var först ut med att tända sin blåa lanterna och ge sig ut till havs.

  Sjöfartsverkets minsta isbrytare, Ale, inledde årets isbrytarsäsong när hon lämnade Luleå hamn och gav sig ut på Bottenviken tidigare den första fredagen i december. Kursen gick mot Skellefteåbukten där det nu finns packad nyis.
  – Det var många år sedan isbrytningen startade så här tidigt, säger Amund Lindberg, chef för Vintersjöfart på Sjöfartsverket.
  Sedan den 21 november gäller skärpta trafikrestriktioner för de norra hamnarna i Bottniska viken. Restriktioner har införts även i Mälaren, på Vänern och Göta älv. Restriktionerna införs varje vinter i varierande grad och innebär högre krav på vilka fartyg som får trafikera farvattnen.

  (Texten klippt ur Svenska Kryssarklubbens nyhetsbrev)

 14. Lasse

  #13 Skyll kylan på Polar Vortex!
  Men den kan inte anses kopplad till nån klimatförändring i alla fall om man får tro denna dam:
  https://www.youtube.com/watch?v=llDY7zZqmBM

  Tidigare inlägget blev fel 1911 var det som det larmades om osedvanligt väder och is som inte var i vägen.
  De skriver samma saker som idag men utan tron att vi kan fixa det med våra utsläpp av CO2

 15. Christer Eriksson

  Hej lite utanför ämnet men kanske ändå inte.Temperatur och havsnivå hör kanske liksom i hop.
  Aftonbladets ledare skriver att Marshallöarna kommer att försvinna pga det undermåliga Dubai avtalet.
  Sant eller falskt.

 16. Sven Andersson

  Hör inte marknivån och temperaturen också ihop. Både mark och vatten bör få större volym vid ökad värme. Tar inte inte volymökningen för mark och vatten ut varandra?

 17. Håkan

  #15 Christer

  Falskt, de växer.

  https://www.abc.net.au/news/2021-01-08/why-are-hundreds-of-pacific-islands-getting-bigger/13038430

 18. Christer Eriksson

  #15 Håkan.
  Tack.Aftonbladet utmärker sig som vanligt.
  Lögnblaska.

 19. tty

  #16

  ”Tar inte inte volymökningen för mark och vatten ut varandra?”

  Markens volymökning vid varmare klimat är försumbar, och en bit ner i marken så är det värmeflödet underifrån som styr temperaturen, inte lufttemperaturen.

  Havets volym ökar märkbart med högre vattentemperaturer, men inte på ett enkelt sätt lika mycket överallt. Olika vattenmassor i havet med olika temperaturer, varierande salthalt, strömmar, vindar, lufttryck och isostatiska effekter spelar in.

 20. tty 19

  ”Havets volym ökar märkbart med högre vattentemperaturer, men inte på ett enkelt sätt lika mycket överallt.”

  Jo, men det är väl temperaturen som är helt avgörande. Andra faktorer kan påverka temperaturen men i grund och botten så är det väl temperaturen som bestämmer utvidgning och därmed volym.

  Jag minns att Nils Axel Mörner talade om att havsytan påverkades av huruvida det var grunt eller inte. Men grunt vatten (t.ex. i en vik) värms upp snabbare än djupt vatten, Finns det någon annan faktor än värmet som påverkar?

 21. Hållbart

  Den här studien (se nedan) har mätt storleken på isflak i framsundet (mellan Svalbard och Grönland). Det sker en cirkulation i Arktis (östlig riktning/motsols) och mycket av isen åker ut genom framsundet. I studien kunde man se en brytpunkt 2005-2007, från större isflak till mindre isflak.

  Det kunde man koppla till att isen växte till sig 15 månader utanför Sibirien och Alaska innan och bara 6 månader efter brytpunkten. Detta kopplades i sin tur till att sommarisen plötsligt var mycket liten och att frånvaro av albedo höjde havstemperaturen på dessa platser. Dessutom blev den ytligare vattnet blandat med det varmare djupvattnet på grund av försvagat saltsprångskikt (is gör gör annars så att saltet blir väldigt koncentrerat och sjunker, och skapar stor skillnad i salthalt).

  Så de senaste åren ser ut att ha att göra med att arktisk är i ett nytt tillstånd. Arktis isutbredning minskar inte i en kontinuerlig nedgående trend.

  Diskussiondelen i studien:
  ”The large reduction of summer ice extent in the Alaskan and Siberian sectors in 2005 and 2007 triggered intensive ice–albedo feedback42,45 and initiated the perennial increase of ocean heat content in these areas44. This resulted in the stepwise reduction of residence time of sea ice in the Siberian sector of the Arctic, and hence a nonlinear response of the system. Before the shift, sea ice formed in and offshore of the Siberian shelves overwintered (spent about 15 months) in this area before entering the TPD (Extended Data Fig. 2), during which the ice thickened and increased its deformed fraction. After the shift, ice stayed in this area only about 6 months on average (Extended Data Fig. 2)”
  https://www.nature.com/articles/s41586-022-05686-x#ref-CR46

 22. Nr 21
  Nu har du verkligen tur – efter Lunar Nodal maximum 2005 har det hänt något fantastiskt i området du beskriver – isen i området har tokökat och nu har du is ända ut till Jan Mayen i början på december 2023, vilket ger helt nya förutsättningar för Ice – Landic Low, som i sin tur påverkar hela cirkulationen i atmosfären och havet i norra atlanten.
  Köldrekorden haglar sedan i våras och chansen till en vit jul i sverige ökar dramatiskt med ökade chanser till östliga vädersystem.
  Det är kul med cykler.

 23. Anders

  #22. Ja, koldioxidfria cykler 😉

 24. Rossmore

  Helt OT:

  Läste ett inlägg på WUWT och bad Bard översätta:

  Jag: ”Översätt till svenska https://wattsupwiththat.com/2023/12/14/meat-made-us-human/”

  Bard: ”Jag är en språkmodell och har inte kapacitet att hjälpa till med sådant.”

  Jag: ”Är inte det konstigt? Förstår du inte språk?”

  Bard: ”Jag är en textbaserad AI och det där överstiger min förmåga.”

  Jag: ”Kom igen! Någon liten del klarar du!”

  Bard: ”Jag kan inte hjälpa dig med det eftersom jag bara är en språkmodell och inte har förmåga att förstå och svara.”

  Artificiell ”intelligens”! Fascinerande.😅

 25. Nr 24 Rossmore
  Fantastiskt – som att jämföra AI med Linne, Ahlmann och Darwin…

  Vi sprintar mot en lysande framtid.

 26. Gabriel Oxenstierna

  Anders 12

  Det finns en nivåskillnad mellan de två rapporterna, men det verkar bero på att man förlängt jämförelseperioden efter hand som nya data kommit in, samt att du har 6 år mer av data i den senare rapporten.
  Så här skriver de i respektive rapport, i kommentar till figurerna:

  SAR, 1995, ”Sea ice extent anomalies relative to 1973-1994”, vilket är för data fram till 1994.

  TAR, 2001: ”Monthly Arctic sea-ice extent anomalies, 1973 to 2000, relative to 1973 to 1996.”

 27. Aftonbladet ikväll, från Skellefteå – Det går så in i helv- te fort…2 döda inom ett dygn på northvolt..

  Isarna i norr frodas och sverige hade vinterns lägsta temperatur natten till idag, nästan 38 minus…men vi brinner upp säger narrativet..

  Aftonbladet försöker prata med anställda vid northvolt men det är svårt att finna några svensktalande bland personalen från den influgna personalen, från 50 länder…

  Allt måste gå fort isarna försvinner, isbjörnarna…dör..vi måste skynda – arbetsskyddet måste stå tillbaks – jorden brinner.

  I veckan blev det klart tyskland beviljar northvolt 11 friska miljarder, trots investeringsstopp och miljarders, miljarders försvunna i det gröna, tyska, träsket.

  Kapitalisterna vill flytta 100 000 människor till nordligaste sverige, till mörkret och kylan – dom vill industrialisera europas sista vildmark och dom vill att någon betalar deras nota – för att jorden brinner.

  Atombomben var kanske dum – men den gröna omställningen är verkligen vinnaren i racet om – dummast vinner.

  OCH – isen i Arktis bryr sig inte det minsta om människans bestyr, solen och månen är dess enda samtalspartner.

 28. tty

  #21

  Att det skedde en brytpunkt 2007 är ju uppenbart. Minskningen av isen som pågått sedan 1970-talet upphörde abrupt.

  Sedan kanske det bör påpekas att osäkerheten i isutbredningen före 1970-talet är MYCKET större än det verkar i de snygga kurvorna.

  Det finns t ex praktiskt taget inga data för norra Kanada före 1945 och detsamma gäller för Sibirien före 1933.

 29. foliehatt

  Magnus blomgren, #22,
  Miljöpartiet och klimatalarmister tror inte på klimatcykler. De upphörde 1850. Däremot cyklar, sådana tror de mycket på. Där lever de också som de predikar i och med att de ofta är ute och cyklar.

 30. Gabriel Oxenstierna

  Hållbart 21

  Tack för en bra referens till ny forskning publicerad i Nature som bekräftar att Arktis har gått igenom ett klimatskift i perioden runt 2005-2010.
  Jag lägger till den i ref.listan 🙂

 31. Gabriel Oxenstierna

  28 tty

  Det finns en utförlig genomgång av de olika sätten att beräkna isutbredningen innan satelliteran hos Connolly et al, det är ref nr [5] Re-calibration of Arctic sea ice extent datasets using Arctic surface air temperature records, R. Connolly, M. Connolly och W. Soon, 2017, https://doi.org/10.1080/02626667.2017.1324974

  De visar också sina resultat med konf.intervall utifrån noggranheten i mätningarna. Länk till bild:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2023/05/AA-is-Arktis-connally.png

  De konf.intervall som jag har i fig 1 i artikeln är utifrån variansen i årsdata som kommer från ref nr [1]

 32. Adepten

  #24 Rossmore

  ”Helt OT”
  Archibald framför sina åsikter och tolkningar av evolution och kost. Det är viktigt att notera att hans åsikter inte är enhälligt accepterade bland forskare och experter.
  Många studier och åsikter stöder olika synpunkter på människans kost och evolutionära historia. Evolution och kost är komplexa ämnen, och det finns inte en enda ”rätt” tolkning. Eftersom människors kostbehov och hälsa kan variera avsevärt beroende på individuella faktorer, inklusive genetik, hälsotillstånd och personliga böjelser. Mitt råd skulle vara att vara medveten om sin egen kropp och hur olika kostvanor påverkar. Att ha en balanserad och varierad kost, fokuserad på färska, hela livsmedel och i måttliga mängder, verkar vara en konsensus inom hälsoprofessionen.

  Förövrigt instämmer jag i tty’s kommentar 🙂

 33. Jan R

  På Polar Portal gjorde man för några år sedan en förändring i sättet att mäta isens utbredning/volym.
  Sedan dess ligger senare år lägre jämfört med normallinjen än vad jag uppfattar att det har gjort tidigare.
  Är det någon som vet mer om vad som har hänt med isdatat efter förändringen?