Arktisk förstärkning, 2: Körsbärsplockning i Arktis

Ständigt matas vi med påståenden om att isen i Arktis är på väg att smälta bort, och att detta kommer att vara ödesdigert för hela det globala klimatet. Många prominenta alarmister har siat om det isfria Arktis, som ska inträffa än det ena året, än det andra. Men ingen har haft rätt. Isen i Arktis hade låga nivåer 2007 och 2012, men efter det har den återhämtat sig. De senaste tre åren har vi haft en sen start på våren och i år är det extra gott om is, se diagram här.

Det som händer i Arktis har en stor betydelse för klimatet. Arktis är det mest klimatkänsliga området på planeten, där vi ser de största temperatur­svängningarna, se diagram här. Även isutbredningen varierar en hel del sett i ett längre historiskt sammanhang.

AA isen i Arktis 1979Figur 1. Isutbredningen i Arktis. Grå kurva är årsgenomsnitt, blå kurva visar minimum i september, röd kurva maximum i februari/mars. Värdena uppmätta över minst 5 dagar och angivna i Mkm2. Data: NSIDC.

Nästan all information om Arktis i massmedia baserar sig på data från de satellitmätningar som började 1979. Det som ligger till grund för de ständiga spådomarna om att den arktiska havsisen snart skulle vara borta är den sakta nedåtgående trenden för sommarisen, se figur 1. Man kopplar oftast den förväntade fortsatta minskningen av isen till att halten växthusgaser i atmosfären hela tiden ökar.

Men fångar den nedåtgående trenden i figur 1 allt som är relevant för isutvecklingen i Arktis? Finns det data innan satellitmätningarna började 1979? Visar de också på en sjunkande trend? Finns det ens en korrelation mellan CO2 och isutbredning?

AA is Arktis connallyFigur 2. Rekonstruktion av isutbredningen i Arktis. Årsgenomsnitt i Mkm2 samt osäkerhetsintervall markerat med blått. Osäkerheterna vad gäller de historiska data är rätt stora, särskilt i början av mätperioden. Källa: [1]

Figur 2 visar ett exempel på rekonstruktion av isutvecklingen i Arktis. Man har här använt olika historiska mätningar och observationer för isdata, vilka kombinerats med temperaturdata.[1] I figuren har markerats olika perioder av istillväxt och avsmältning. Satellitmätningarna från 1979 sammanfaller med att en smältperiod börjar.

AA is Arktis alexeevFigur 3. Rekonstruktion (1) av isutbredningen i september i Arktis, baserat på temperaturdata. Streckade kurvan (2) visar satellitobservationer från 1980. Diagrammet visar avvikelser från en jämförelseperiod, i Mkm2. Källa: [2]

Figur 3 visar ytterligare ett exempel på rekonstruktion av isutvecklingen i västra Arktis, denna är dock baserad på temperaturdata.[2] Även här ser vi hur de moderna satellitmätningarna från 1979 sammanfaller med att en kraftig nedgång för isen tar sin början.

Båda rekonstruktionerna visar på samma sak: den negativa trenden från 1979 följde på en period av tillväxt från början av 1940-talet. Uppgången då var mer än hälften så stor som nedgången har varit från 1979. I början av 1900-talet hade vi å andra sidan en minskning av isen fram till början av 1940-talet. Istrenden följer därmed temperaturtrenden i Arktis för dessa perioder, se figur och artikel.

AA chukchi red2 1

AA laptev redFigur 4. Rekonstruktioner av isutbredningen i Tjuktjerhavet (västra Arktis; överst) samt Laptevsjön (östra Arktis; underst) baserat på sedimentmätningar för de senaste 10 000 åren. X-axeln visar kÅr före 1950. Y-axeln visar nivån för sedimentproxyn PIP-25. Nivåer för permanent is (>0,7), säsongsvarierande is, samt mestadels isfritt (<0,5) är markerade. Streckad kurva visar solinstrålning, med soloptimum för 10 kÅr sedan. Det gula fältet vid 8 kÅr visar tiden för holocenoptimum, dvs den varmaste perioden under holocenen, enligt borrkärnor på Grönland. Figuren speglad från figur 10 i [7].

I ett ännu längre tidsperspektiv ser vi ingen minskning av isen under de senaste 3000 till 8000 åren, utan en markant ökning, se figur 4. Enligt flera undersökningar hade vi så sent som för 1500–2000 år sedan betydligt mindre is i Arktis än vad vi har idag; västra Arktis var istäckt (>50 procent) under bara 5 – 6 månader per år, jämfört med 10,6 månader per år idag.[3][4]

AA temp holocen Kaufman2Figur 5. Rekonstruktion av temperaturutvecklingen i Arktis (60-90N) under holocenen. De färgade strecken anger de olika metoder som använts. X-axeln visar antal år före 1950. Y-axeln visar temperaturavvikelse i C från en modern jämförelseperiod. Källa: [5]

Förändringarna i isutbredning speglar temperaturutvecklingen. Under den romerska värmeperioden (250 fKr – 400 eKr) var temperaturerna på de högre breddgraderna i Arktis högre än idag, se figur här. Även figur 5 indikerar samma sak, med data från 60-90N.

De högre breddgraderna i Arktis var alltså både varmare och mer isfria än idag under sommarmånaderna så sent som för 1500–2000 år sedan. Detta helt utan inverkan av CO2 och helt utan att utlösa några tipping points.

Det är flera saker som är anmärkningsvärda med dessa, och en mängd liknande rekonstruktioner av klimatet i norra Arktis under holocenen.

 1. Det finns en lång, övergripande och motkorrelerad trend i både isutbredning och temperatur under holocenen. Detta framgår vid en jämförelse av figurerna 4 och 5. Att trenderna är motkorrelerade innebär att de rör sig i motsatt riktning mot varandra; när temperaturen minskar ökar isen, och vice versa.
 2. Den långa trenden under holocenen drivs i första hand av förändringar i solinstrålningen samt förändringar i energitransporten till Arktis. Se [6] och [7].
 3. Förändringen i CO2 saknar betydelse. Under de senaste 8 000 åren fram till den moderna eran ökade halten CO2 med cirka 20 ppm. Samtidigt sjönk temperaturen, vilket är i motsatt riktning mot förväntat.

Sammanfattningsvis handlar körsbärsplockningen i Arktis om att den negativa istrend som ständigt visas i massmedia i själva verket är ett exempel på cherry-picking. Den beror nämligen helt på det slumpmässiga sammanträffandet att satellitmätningarna satte igång vid en tidpunkt (1979) då havsisen i norr hade vuxit till sig och låg på en historiskt sett ovanligt hög nivå (figur 2 och 3).

När vi söker orsaker till de stora variationerna i Arktis måste vi se till faktorer som kan förklara hela historiken, åtminstone under holocenen – och inte bara de senaste 44 åren.

Att isen har naturliga, aperiodiska variationer är något man missar när man bara fokuserar på den korta perioden från 1979. Därmed missar man också att den nuvarande negativa trenden när som helst kan förvändas i en positiv trend – kanske är det det vi ser hända nu, under de senaste 15 åren. Detta trots den ökande halten av CO2, som har en lika försumbar roll nu, som den haft för de historiska variationerna i Arktis under holocenen.

Referenser

[1] Re-calibration of Arctic sea ice extent datasets using Arctic surface air temperature records, R. Connolly, M. Connolly och W. Soon, 2017, https://doi.org/10.1080/02626667.2017.1324974

[2] On assessment of the relationship between changes of sea ice extent and climate in the Arctic, Alekseev och 2 medförfattare, 2015, https://doi.org/10.1002/joc.4550

[3] Holocene variability in sea ice cover, primary production, and Pacific-Water inflow and climate change in the Chukchi and East Siberian Seas, STEIN och 6 medförfattare, 2017, https://doi.org/10.1002/jqs.2929

[4] Holocene fluctuations in Arctic sea-ice cover: dinocyst-based reconstructions for the eastern Chukchi Sea, J.L.McKay och 4 medförfattare, 2008, https://doi.org/10.1139/E08-046

[5] Holocene global mean surface temperature, a multi-method reconstruction approach, Kaufman och 7 medförfattare, 2020, https://doi.org/10.1038/s41597-020-0530-7

[6] Holocene thermal maximum in the western Arctic (0–180W), Kaufman och 29 medförfattare, 2004, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2003.09.007

[7] Holocene variability in sea ice cover, primary production, and Pacific-Water inflow and climate change in the Chukchi and East Siberian Seas, Stein och 6 medförfattare, 2017, https://doi.org/10.1002/jqs.2929

Detta är den andra artikeln i en serie om den arktiska förstärkningen.
Den första artikeln handlade om temperaturtrenderna i Arktis och finns här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Gabriel för ytterligare info som är ett grundskott mot klimathotarnas budskap.
  Länk nedan till direktrapport från verkligheten 1938 i denna dåtida understreckare av professor Hans W:son Ahlmann. Understryker ytterligare relevansen i din dokumentation.

  https://www.svd.se/a/rL1QpK/den-aktuella-klimatforbattringen

 2. Lasse

  Tack Gabriel
  Bra att påminna oss om hur körsbären plockas i fråga efter fråga när det gäller klimatet.
  #1 Ahlmanns arbete vittnar ju om stora variationer kring Svalbard, något Gabriel visade pågår även i år.
  Rekordstor isexport i Fram sundet.
  Det är i överensstämmelse med rapporter från Oden, där konstnärens blogg får ersätta vetenskapsmännens.
  De har en kärvare vår/sommar där uppe på länge.
  Isen smälter inte men förflyttar sig söderöver.

  Lyssnade på detta alarm om AMOC nyss:
  https://www.youtube.com/watch?v=vOpBg_IMKyU
  Golfströmmen avtar är budskapet-men vad skall vi göra är en av frågorna!
  Gissar att det är gammal information som idag borde göra forskaren lite förbryllad?

  Teorin om klimatets växling kring Svalbard har ett inslag om strömmars olika vägar kring ön, nu går dessa tydligen runt ön motsols! Eller hur kan annars exporten av is få sån fart?

 3. Lars Jonsson

  Tack för bra artikel. Många är ju geografiskt bevandrade men kanske bra att beskriva tjuktjerhavet som östligaste Arktis men formellt sträcker det sig över bägge sidorna av havet norr om beringssund, dvs Ryssland och Alaska. Laptev och tjuktjerhavet finns på så sätt bägge i östra Arktis.

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Ytterligare ”OT”.
  TWTW bjuder varje måndag kontinuerligt på ”Veckans bästa” genom diskussioner kring kampen om vetenskapen kring klimat, klimatförändringar och dess konsekvenser.
  Jag inbillar mej naturligtvis inte att jag kan genomskåda särskilt mycket av det som serveras, men ända sedan jag började nysta i klimatfrågan kring millennieskiftet har jag haft på känn att den är kapad av miljörörelsen. Den känslan och insikten har med tiden minsann förstärkts och det blir bara värre och värre.
  Det senaste vetenskapliga genombrottet som cirklar kring Happer m.fl. får ingen plats i den politiskt styrda klimatbibeln, media tiger och s.k. vetenskapliga journaler avvisar frågan. Nu i veckan saboterades till och med en sändning av en paneldiskussion ”Why Climate Change is NOT an Emergancy” (P. Moore, W. Happer, B. Everett) från Priceton Univ.
  Biden är troende och Obamas nickedocka, äntligen har ändå EUs ledning ”kommit ut” och avslöjar vad klimathotet hela tiden syftat till, Obamas Change/avveckling genom förbud mot användning av de fossila bränslen och en ny ekonomisk model och det är gänget kring Romklubben med Limits to Growth (1972) ligger bakom den styrande politiken.
  ”Vad stort sker sker tyst” över våra huvuden och snart är deras mål nått.
  https://dailycaller.com/2023/05/17/opinion-the-eu-chief-just-let-slip-the-dirty-secret-behind-the-green-transition-david-blackmon/

 5. Tack för ännu en fin artikel, Gabriel!

  Just Arktis och det nordliga har fascinerat mig sedan 80- talet och ledde sedan till många möten med is och berg och tundra och inte minst djurlivet i norr.

  Så kallade naturorganisationer och makthavare i usa och europa gjorde stort väsen av isen och djurlivet i våra nordliga delar i början på 2000- talet – bra, tänkte jag först( ! ) eftersom jag ville se mera skydd för dessa miljöer….men ack, vad jag bedrog mig.

  Arktis, is och djurliv blev både starskottet och signum för klimathotet.
  Även när tokljuget drog igång ( även det tidigt 2000- tal) tänkte jag att det är bra – se till att skydda dessa miljöer med Alla medel!

  Men när insikten, efter ett par år, trillade ner om vad det handlade om och att det var makt och girighet och sedan ännu värre naturödeläggelse som var deras agenda – så blev jag både orolig för framtiden och äcklad av vad våran demokrati kunde användas till.
  Vuxna människor betedde sig plötsligt som elaka och ouppfostrade barn – och klimathotet smittade snart ner alla andra områden – som bär vårat samhälle och där hållbar utveckling är avgörande.
  Allt blev förvrängt och övergreppen på både Arktis och vanligt folks trygghet hamnade i akut hot och där står vi nu.

  Värmeuppvallningen som startade runt 1985 i havet däruppe spred sig till glaciärer och landtemperaturer under dom kommande 10 åren – just som det genom historien gjort förut.
  Efter tillväxt av kyla här i norr under decennier från 50- talet borde en förändring komma i havstemperaturen
  – och det gjorde den och den kidnappades av obehagliga krafter inom politiken.

  Plötsligt var det människan som tokhöjde temperaturen på tidigt 1900- tal och sedan lyckades vi sänka den från mitten på 1900- talet Och…sedan höjde vi den igen i slutet på 1900-”talet….ahhhh, dessa vansinnigheter är nu lika farliga som kärnstridsspetsar.

  När jag klättrade runt på kanadesiska glaciärer i mitten på 90- talet mötte jag förändringarna och oroade mig lite för isarnas utveckling – men jag hade också förmånen att få träffa några duktiga ” old timers” inom den kanadensiska klättervärlden och fick lyssna på deras berättelser om dessa klimatvariationer och glaciärernas ständiga förändringar.

  Möten med människor och kulturer i nordliga Arktis var oerhört givande och jag anser att där ligger våran skatt till en förbättrad förståelse till både det Arktiska klimatet och det globala klimatet – men där råder närmast tankeförbud kring användandet av socialantropologisk forskning och iakttagelser för att förstå vårat klimat.

  Det är fastslaget att klimat är i ständig förändring och även dess cykler finns studerade – men nu används statistik och algoritmer för att dra galna slutsatser för perioden 1979 – 2023…herregud, vilket vetenskapligt haveri och vilken mardröm för alla seriösa klimatforskare.

  Allt handlar nu om att jämföra 2 klimatcykler och att utifrån det bestämma att ” science is settled” – har människan någonsin varit dummare eller elakare??

  Efter all denna klimathotsretorik så är det inte konstigt att vi människor hotar varandra med kärnvapenkrig – vi är dummare än jag trodde, och klimatalarmismen är kvittot.

 6. UWB

  Jag vill föra fram följande text – vilken faktiskt är skriven av en organisation som har stöd av Allmänna arvsfonden!

  Grönland, som är världens största ö, ligger i Norra ishavet, nära Nordamerika och är till ungefär 80% täckt av is. Men för ungefär 1000 år sedan var klimatet på Grönland mycket varmare. På den tiden i Norden levde vikingar, ett folk som krigade mycket. De var också sjörövare och därför mästare på att segla. De lyckades ta sig till Grönland från Norge och Island och där hittade de en bördig kustremsa som var täckt med skog. Klimatet där var på den tiden likt det de var vana vid. De tog med djur och växter, och kunde leva på sitt jordbruk precis som i Norge. För att skapa betesmark till sina får och getter brände de ner delar av skogen. De högg också ner många träd till bränsle, och för att kunna bygga hus och kyrkor.

  https://hallbarhet-med-nya-svenskar.ekocentrum.se/vikingar-pa-gronland/

  Går det att göra idag, skulle inte isen förhindra att det gick. Det sätt de levde på var det sätt som man var tvungen att leva på under den tiden, den enda energi som fanns var från skogen och fram till dess att kolet kunde användas i stor utsträckning användes skogen som bränsle.

  Jag har hört en siffra om att innan kolen var 10 % av Europa täckt av skog, nu är siffran 41 %. När så lite skog fanns för att binda marken fick skyfall stora konsekvenser och det var inte underligt att översvämningar under medeltiden kunde leda till 50 – 100 000 döda.

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deadliest_floods

 7. En förebådade( ? ) anekdot var synlig här på norra bohuskusten igår – en vitval trasslade runt i hamnen i hunnebo, förhoppningsvis är den påväg norrut igen idag..
  Förra året dök det upp en 4 eller 5 olika individer av valross, från norge via bohuskusten ner till nederländerna.

  Mina kära hemmaskogar utanför trollhättan har i år minst 1 kull med lappuggleungar och järvarna har följt vargen ner hit dessutom – förra vintern rivstartade med snöstorm i mitten på november och spårsnön lyste vit under många veckor här i skogarna, flera järvar från, det numera, järvtäta värmland tryckte på söderut – våra små skogsområden är absolut inte anpassade för järvens stora revir…men det bodde faktiskt en gammal järvhane i svartedalens naturreservat, norr om göteborg, till slutet på 60 – talet..då en rävjägare såg fel…

  Dom senaste sena vårarna och arktis sydliga isutbredning har gett oss många härliga vibbar och anekdoter om nordliga miljöer här långs västkusten på senare år – det är en intressant trend!

  För ngn vecka sedan var det extremt, rena polartempen, kallt på och i havet syd om norge – några som var där på djuphavsfiske efter långa hade frost på kabysstaket på morgonen…kanske var det denna köld som lockade vitvalen söderut…

 8. Gabriel Oxenstierna

  Lars J #3

  Såvitt jag lärt mig ligger Tjuktjerhavet i ”västra Arktis”. Det avgränsas i väster av datumlinjen, som går rakt genom Wrangelön, och i öster av Point Barrow,
  http://geology.com/world/arctic-ocean-map.gif

  Definitionen av västra Arktis är hela området väster om datumlinjen, ner till 60N, eller 70N. Se Kaufmans artikel från 2004, referens [6].

  Däremot ligger Laptevhavet i östra Arktis.

 9. Nr 8 Gabriel.
  Svåra tankesprång för oss svenska landkrabbor – avgränsas det verkligen av point barrow i öst..eller fattade jag fel..

 10. Näämen, dra på trissor – nu är vitvalen en rysk spionval, kamerasele och värmeälskande…var det samma med valrossarna förra året?
  Specialtränade arktiska vilddjur, från röda armen, infiltrerar hela europa..eller?

 11. Thorsten Bergqvist

  OT: För att förstå varför vi luras att diskutera fel saker inom olika områden är det bra att förstå hur detta med WOKE fungerar och hur det är konstruerat.
  Här en förklaring:

  https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2BwaNkSogsLF-4oWBSCFaATMv747OfR8U4PiyOZ7CjJjvQbKrqlGLAWbY&v=y6rk1mYiOAw&feature=youtu.be

 12. Gabriel Oxenstierna

  Magnus 9

  Hm, jo, jag tror det stämmer att Barrow är i öst, eftersom vi rör oss österut från Wrangel till Barrow.

  Sen, apropå polarexpeditionen, nu rör sig Oden norrut mot Nordpolen, men om den kommer dit och fortsätter rakt framåt, så fortsätter färden i sydlig riktning.

 13. Gabriel Oxenstierna

  Magnus #5

  Mycket klokt talat!
  Håller verkligen med, det finns en sorts teknologisk fetischism som gör att man tror att moderna data är ’bättre’ än gamla data bara för att de är mätta med moderna instrument. I många avseenden stämmer det, men det gör inte att man bara kan bortse från äldre observationer. I fallet med holocenen har vi 100-tals proxydata runtomkring hela Arktis som talar ett tydligt språk om naturliga variationer. Det är just det som är kontentan av artikeln, att vi inte bara kan gå på satelliterans observationer när vi söker förstå de komplexa klimatskeendena i Arktis.

 14. Sören G

  Man har planer för ett framtida isfritt Arktis med fartygstrafik m.m. Det uttalas i medierna med absolut visshet. (Liksom om torka och att människor inte ska kunna bo kvar i tropikerna etc.).

 15. Nr 12 Gabriel
  Du kan nog åka österut från wrangel till barrow – men jag tror att du då måste åka, nästan, ett varv runt jorden..?

 16. Pssst. Det är VÄLDIGT tyst i media om den Arktiska havsisen just nu. Och om den storstrilade och kostnadskrävande polarforskningsexpeditionen med Odin. Var är Erika Bjärström?

 17. Lasse

  #14
  Rys-land har planer på att öppna upp NÖ passagen 2024

  https://www.youtube.com/watch?v=C_7VGL5IUgw

  Kollar man trafiken så är den inte öppen idag!
  https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:113.6/centery:69.0/zoom:3

 18. Hans H

  #15 Magnus Blomgren

  ?? Du rör dig i östlig riktning från Wrangel till point Barrow.

  Jag håller helt med Gabriel O. i #8, det han skriver är korrekt

 19. Nr 19 Hans H
  Tack! Jag hade riktigt svårt att ta in det där – kändes som fel i kompassen.
  Att blicka väster ut från barrow, känns som att blicka in över tundran.
  Riktigt lurigt!👍

 20. tty

  De där tjusiga diagrammen är med förlov sagt mest rent nys. Vi har helt enkelt inte data för äldre tid. Det går att relativt bra rekonstruera isens förändringar i sektorn från Baffins land till Novaja Zemlja tillbaka till slutet av 1800-talet, men ingen annan stans.

  Betänk följande:

  Nordostpassagen: Nordenskjöld gick igenom 1878-79, Nansen med Fram gick igenom ungefär två tredjedelar 1893, Vilkitskij gick igenom 1913-15 och Amundsen med Maud 1918-20. Först fr om 1933 blev det årlig trafik (under sensommar-höst vill säga)

  Nordvästpassagen: Sökandet efter Franklinexpeditionen gör att vi har hyfsat bra data för några år runt 1850, sedan är det nada tills Amundsen gick igenom med Gjöa 1903-06. 1937 skickade Hudson Bay-kompaniet ett fartyg från vardera hållet till Bellotsundet, så därför vet vi att passagen var öppen det året, St Roch gick sedan igenom 1940-42 och 1944. Sedan var det en paus till 1954. Därefter har det blivit tätare, men det är faktiskt först från 1983 som det skett årliga passager (fast jag är osäker om någon gick igenom 2020).

  Så hur kan vi rekonstruera isläget norr om Sibirien före 1933 och i Norra Kanada före satelliteran?
  Svar: Det kan vi inte.

  Jag tror att med maximal användning av vädersatelliter och spaningssatelliter kan man få fram hyfsat bra data tillbaka till ca 1963. Genom att använda alla tillgängliga data (inklusive fortfarande hemligstämplade) kan man troligen få fram en kvalitativ bild av ungefär hur isläget var varje år tillbaka till 1940-talet, men inte dessförinnan.

  För den som vill gräva djupare. Detta är det bästa historiska arkivet rörande isläget i nordatlantområdet den helt utan konkurrens bäst kända delen av Arktis:

  https://climate-cryosphere.org/hica-quicklooks/

 21. tty

  #7

  Nu är ju valrossen inte alls något exklusivt högarktiskt djur, Den har bara blivit utrotad i alla lättåtkomliga områden. Under vikingatiden fanns det valross i Nordnorge, och så sent som på 1700-talet på Sable Island utanför Nova Scotia, på båda ställena finns aldrig någon havsis.Nu när den ökar runt Svalbard kommer vi troligen att få se flera.

  Vitvalen är litet nordligare. men inte extremt. Den är t ex rätt vanlig i Vita Havet. Solovetsköarna är ett ”klassiskt” ställe att se vitval.

 22. tty

  #17

  ”Kollar man trafiken så är den inte öppen idag!”

  Det är den aldrig så här års. Seglationsperioden är normalt juli-november (fast härom året fastnade ett antal fartyg i oktober)

 23. tty

  #6

  ”När så lite skog fanns för att binda marken fick skyfall stora konsekvenser och det var inte underligt att översvämningar under medeltiden kunde leda till 50 – 100 000 döda.”

  Nu var ju dock alla de där översvämningarna stormfloder, alltså extremt högvatten + nordvästliga stormvindar som dränkte stora områden runt Nordsjön. Nu kan ju dock klimatet i viss mån ha inverkat, eftersom Hubert Lambs studier indikerade att flera stormar under ”Lilla Istiden” var kraftigare än några i modern tid.
  Sedan så sjunker ju området runt södra Nordsjön när berget ”flyter tillbaka” till ”gropen” efter den forna inlandsisen.

  Wikipedialistan ger jag inte mycket för, den stora Donauöversvämningen 1838 saknas t ex. Det är den som är anledningen till att alla gamla hus i Budapest finns i det kuperade Buda, men inga i Pest.

 24. tty

  Apropå Vegaexpeditionen, så här är Louis Palanders (befälhavaren på Vega) karta över resan, med markeringar var man stötte på is. 1878 skulle nog idag betraktas som ett dåligt isår, men ingalunda extremt. Vega lyckades nästan gå igenom på en sommar, och då skall man minnas att hon var ett barkriggat segelfartyg med träskrov och en 60 hk hjälpmaskin och noll isbrytningsförmåga.

  http://runeberg.org/nopassage/0049.html

 25. Gabriel Oxenstierna

  tty #20

  ”Så hur kan vi rekonstruera isläget norr om Sibirien före 1933 och i Norra Kanada före satelliteran?
  Svar: Det kan vi inte.”

  Man använder proxies för alla isrekonstruktioner före åtminstone 1950 av just den anledning du nämner, nämligen att direkta observationer av isen helt enkelt inte finns.
  Exempel: Under senare år har forskare utvecklat en sådan för arktiskt havsistäcke, kallad ”PIP-25”. En typ av alger som bara verkar växa i havsis producerar en specifik grupp av molekyler som kallas IP-25. Man fann att om havsisen i ett område smälter på sommaren, kommer en del av IP-25-molekylerna att sjunka till botten av havet och bli en del av havssedimentet. Men om det inte finns någon havsis, eller om havsisen förblir frusen hela året, innehåller havssedimentet för det året inte någon IP-25. Om man borrar en havssedimentkärna för den regionen kan närvaron av IP-25 användas som en proxy för ”säsongsbetonad havsis”, det vill säga is som bara bildas under en del av året.
  Senare insåg man att om IP-25 saknades kunde man också använda närvaron av vissa arter av växtplankton för att skilja mellan perioder med permanent istäcke (mindre tillväxt av växtplankton eftersom havsisen minskar mängden solljus under isen) och isfria förhållanden (mer tillväxt av växtplankton). Genom att kombinera IP-25 och växtplanktonmätningar i en havssedimentkärna får man en PIP-25 proxyserie (”P” för växtplankton) som kan skilja mellan tre typer av havsistäcke:
  Permanent istäcke (låg IP-25 och låg växtplankton)
  Säsongsvarierande istäcke (hög IP-25)
  Mestadels isfritt (låg IP-25, men högt växtplankton)

  Det är PIP-25 som använts av Stein m.fl, som är källa till figur 4.

  [7] Holocene variability in sea ice cover, primary production, and Pacific-Water inflow and climate change in the Chukchi and East Siberian Seas, Stein och 6 medförfattare, 2017, https://doi.org/10.1002/jqs.2929

  Metoden beskrivs utförligt här:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016703717306981

 26. tty

  #25

  Jag är väl medveten om aktuella proxies. De är av allt att döma relativt pålitliga, men ger som nästan alla proxies bara medelvärden över långa perioder, bl a p g a bioturbation i bottensedimenten. Dessutom är det glest med provtagningspunkter eftersom det är mycket besvärligt att borra under havsis.

  När det gäller utvecklingen de senaste århundradena är dessa proxies därför helt oanvändbara, de har helt enkelt inte den tidsupplösningen.

  De ”proxies” som används för de senaste århundradena bygger i regel på de ytterst fåtaliga väderstationerna i Arktis och är i stort sett rent nonsens. Även i bästa fall ger de bara information om området nära stationen.

  Det finns f ö flera andra havsis-proxies, kol 14 daterade valskelett (nordkapare) och drivved t ex indikerar öppet vatten åtminstone sommartid när strandningen skedde. Detsamma gäller strandvallar (om de kan dateras).

  När det gäller isberg är IRD (Ice-rafted debris) den viktigaste proxyn. Det är alltså stenar/grus/sand som följt med isberg och hamnar på botten när isen smälter. De ger dessutom även viss information om varifrån isbergen kom.

  Plogspår i bottnen är också en viktig isbergsproxy, men är svårdaterade.

 27. Läser man lite bredare kring naturvetenskaplig forskning om Arktis hittar man många begåvade forskare som ser positivt på utvecklingen i Arktis och dess arter, trots eller pga uppvärmningen.

  Från ökningen av valar till ökningen av plankton – ett ngt varmare Arktis ger massor av liv i hela kedjan i den biologiska mångfalden…även isbjörnar och andra alarmistfavoriter kommer att öka vid en ev uppvärmning.

  Sverige har det omöjliga genomförandet av vasaloppet som totem för alarmisterna och dom globala alarmisterna har isbjörnen som frontfigur – dom har verkligen inte haft ngn tur i sina val av galjonsfigurer – dom borde ha lyssnat på vetenskapen.

  Största faran idag för Arktis handlar inte alls om mer Co2 – faran ligger nu i exploateringen från oss turister, militärer och prospektörer.

  Skulle värmen verkligen komma igång ordentligt i Arktis( vilket är osannolikt) så kommer människan att storskaligt invadera för att skörda dess ökande resurser – där finns faran.

  Sett till fartygstrafik, jakt och fiske i Arktis område från vikingatid till idag så syns det förvånandsvärt liten skillnad, trots värme och atomisbrytare.

  Arktis skulle klara en uppvärmning via anpassning och utveckling.. tuffare kan en nedisning bli..sett till djurlivet.

 28. JonasW

  Det finns satellitdata från 1973. Se figur2 i länken.

  https://notrickszone.com/2016/11/28/there-has-been-no-significant-net-change-in-arctic-sea-ice-extent-in-the-last-80-years/

  Naturligtvis har ”moderna rapporter” inte med data mellan 73-79.

 29. tty

  #28

  Det finns faktiskt data från vädersatelliter tillbaka till 1964 och från spanings/kartläggningssatelliter (nu avhemligade) tillbaka till 1960, men de har försiktigtvis inte analyserats eller publicerats annat än för enstaka år:

  https://www.researchgate.net/publication/258816140_New_estimates_of_Arctic_and_Antarctic_sea_ice_extent_during_September_1964_from_recovered_Nimbus_I_satellite_imagery

  Förmodligen avskräckte den här artikeln effektivt vidare studier:

  https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20140010704/downloads/20140010704.pdf

  Den visade att isen runt Antarktis 1964 var större än något år sedan 1979 medan den 1966 var mindre än något år sedan 1979.

  Sådana resultat är troligen säkra karriär- och anslagsdödare.

 30. tty

  Här är förresten den första satellitbilden av Jorden någonsin, tagen den 19 augusti 1960 av Discoverer 14 över en av det ryska strategiska bombflygets baser i nordöstra Sibirien:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_first_images_of_Earth_from_space#/media/File:CORONA_first_image.jpg

  Den visar att det då var helt isfritt runt Mys Shmidta. Det var det däremot inte samma datum 2022:

  https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-1757656.6382174443,1560678.8460105374,-1538398.3826678155,1664997.8129087589&p=arctic&t=2022-08-16-T23%3A19%3A59Z

 31. Nr 30 tty
  Snygga bilder!
  Om vi lägger ihop Arktis normalvariation och ismodellernas mätosäkerhet – kanske resultatet hamnar på ett ungefär att – isutbredningen varierar uppåt och nedåt men latituden och solen är fortsatt långsamma processer, tillika är dom obevekliga, liksom isbjörnar varit vita i många tusen år – trots temperaturvariationer.

 32. Torbjörn

  Gabriel, du skriver
  ”Många prominenta alarmister har siat om det isfria Arktis, som ska inträffa än det ena året, än det andra. Men ingen har haft rätt.”

  Som jag försökt förklara tidigare så underskattar forskare hur mycket energi som strålar in från solen, vilket innebär att de ÖVERSKATTAR andra påverkansfaktorer såsom koldioxid metan och vattenånga.

  När input i modeller är fel, blir outputen lika fel.

  När modellerna är fel blir prognoserna fel.

  Försök hjälp till att få forskare att förstå problemet

 33. Gabriel Oxenstierna

  JonasW 28

  tack för en bra referens!
  Har missat den, Kenneth Richard på NTZ brukar vara en säker källa för information om aktuell forskning. Han har också ett viss fokus på kryosfären.

 34. Gabriel Oxenstierna

  tty 29
  tack för bra referenser, kände inte till dessa.
  Fascinerande att Nimbus-satelliterna åkte upp med en bandspelare för att registrera data digitalt från sina instrument och sensorer, men att man inte förrän långt senare (artiklar publ. 2013) hade möjlighet att analysera alla dessa digitala data.

 35. Gabriel Oxenstierna

  Mats K #1

  ”Länk nedan till direktrapport från verkligheten 1938 i denna dåtida understreckare av professor Hans W:son Ahlmann.”

  Tack Mats.
  Har nu hunnit läsa understreckaren, den ger verkligen perspektiv på dagens klimatdebatt!