Koldioxidjakten blir västvärldens ättestupa

vastvarldens attestupa

För att travestera Antonio Guterres, FN:s Generalsekreterare, är vi på kostnadskrisens väg till det gröna helvetet, med foten fortfarande på gaspedalen. Vägen är kantad  av tullmurar så höga att de med säkerhet leder till en framtida hög inflationstakt i alla drabbade länder.

Resultat till dags dato:

 • Observationer från verkligheten visar att fossil koldioxids inverkan på global medeltemperatur har överskattats.
 • Klimatpolitikens förödande negativa ekonomiska konsekvenser har underskattats. Någon kostnadsanalys har knappt existerat innan COP27.
 • Den gröna omställningen av samhällets verksamheter och energiförsörjning ger
  alltid sämre produktivitet. Ökade kostnader för samma nytta.
 • Sammantaget har klimatpolitiken en omvälvande geopolitisk effekt och drabbar främst den åttondel av jordens befolkning som lever i EU, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Vi har en försiktig global uppvärmning på 0,14 OC/decennium. Det är ingen kris. Lätt hanterbart och för de flesta är den uppvärmning vi haft  sedan 1800-talet välkommen. Global temperaturpaus i 8 år (UAH m. fl.) och 17 år för landtemperaturen i USA (NOAA) falsifierar klimathotet.

Global Temperature: – Watts Up With That?

Klimat-221016.pdf (klimatupplysningen.se)
Bild nr 12 – 15. Ytterligare hänvisningar till denna länk längre ner i texten.

Roten till allt elände är således den meningslösa jakten på fossil CO2. Det gäller för alla. Både de som kämpar i övertygelsen och alla vi andra som plundras ekonomiskt.

Koldioxiden är inte en kontrollratt på planetens termostat

De väl dokumenterade temperaturpauserna fortsätter trots att atmosfärshalten av CO2 ökat i jämn takt hela tiden. Verkligheten bekräftar återigen, att klimatpåverkan av fossil CO2 är liten. Här på KU har Gabriel Oxenstierna med flera visat att andra faktorer har större påverkan och att det var varmare förr. Se bland annat:

Ändrat albedo värmer Jorden dubbelt så mycket som CO2 – Klimatupplysningen

Arktisk förstärkning, del 1: Det var varmare förr i Arktis – Klimatupplysningen

Historiskt finns många bevis på liknande värmningar utan möjlig påverkan av fossil CO2. Senast perioden 1910-1940 sattes många temperaturrekord som ännu gäller.

Andra värmeperioder utan fossil CO2 är den medeltida värmeperioden (900-1100) och ett antal värmningar efter smältningen av inlandsisen. De toppas av Holocent  Optimum för  cirka  6000-9000 år sedan. I närtid har vi under perioden 1944 – 1974 med samma  kontinuerligt ökande atmosfärshalt paradoxalt nog haft en sjunkande global temperatur. (Bild nr 10 i länken ovan) Det undergräver ytterligare IPCC:s narrativ.

CO2 kurva

Wijngaarden & Happers, 2020, (Bild nr 19 i länken) beräkningar visar att om atmosfärshalten fördubblas från nuvarande cirka 420 ppm, så driver det fram en ökad global temperatur med cirka 1 OC, plus/minus vad som kommer från naturlig klimatvariation. Med nuvarande ökningstakt tar detta cirka 200 år.

För elva av tretton extrema vädertyper / katastrofer, som nyhetsförmedlingen kopplar till klimatförändringarna, stöds inte påståendet av tillgänglig statistik. IPCC AR6.

Kostnader för den gröna omställningen lider av informationsbrist.

Notan för koldioxidjakten är astronomisk. Är det för svårt att kommunicera eller är det olämpligt att berätta vilka bördor framför allt vår 1/8 av världens folk ska bära. I synnerhet då framtiden målas i så ljusa färger när vi har besegrat fienden koldioxid.

COP27 — UN calls for “transformation” of the global financial system – CFACT

Vid COP27 i Sharm el-Sheikh dokumenterades ändå behoven till 10 000 miljarder USD/år. 100 000 miljarder kronor/år. Ofattbara belopp för allmänheten. Minst lika skrämmande som själva beloppen är diskussionen, att hela det globala finansiella systemet behöver göras om. Det handlar om att politiken ska ha ett fastare grepp om kapitalflöden. Marknadens tros inte om att av fri vilja satsa på klimatsmarta investeringar utan behöver styras politiskt bort från fossilt. Det bromsar redan nödvändig oljeprospektering.

Välfärden i världen ska också omfördelas. Ambitioner som funnits med i klimatpolitiken sedan Palmes tid och Stockholmskonferensen 1972. I praktiken skulle man cyniskt konstatera, att det handlar om en förmögenhetsöverföring som drabbar de fattiga i rika länder och ger till de rika i fattiga länder, där korruption ofta är en naturlig del av det finansiella systemet.

För Sveriges del kan kostnaderna för den gröna omställningen grovt skattas till 7% per år av vår BNP (Lomborg) eller 30 000 miljarder kronor fram till år 2100. (0,07 x 5500 miljarder kr = 0,385 miljarder/år). Bara vätgasstålen i norr beräknas kosta cirka 1600 miljarder inklusive uppbyggnad av ny elproduktion och nät.  Om vätgasstålen ”går i mål” blir klimateffekten fram till 2100 cirka tre tiotusendels grad baserat på IPCC-matematik och scenariot TCR 3.0. Det lilla landet med det (för) stora egot står för 0,33 % av världens produktion av råstål. Med den största industriomvandlingen i historien tänker vi oss sätta standarden för hur stål ska göras med vårt goda exempel. Om vi extrapolerar vårt elbehov för vätgastillverkningen på världens stålproduktion blir det samma som för oss. Elproduktionen behöver fördubblas från dagens 27000 TWh. Och det med fossilfri el.

Alla de som tror på IPCC:s narrativ om CO2:s klimatpåverkan måste väl ändå erkänna att det är ett globalt problem och att det krävs globala åtgärder om man vill nå resultat. Pågående omställning i Sverige är därför meningslös ur klimatsynpunkt,

Utsläppsvolymer i Sverige 0,1% av de globala, Kina-Indien-Ryssland: 42 %. Ökningen för Kina-Indien 2021 blir på 2 månader lika mycket som Sveriges hela utsläpp. (BP utsläppsstatistik för 2021)

Hur meningsfullt är det att lägga ner 1600 miljarder kronor på projekten med vätgasstål i Sverige, som i bästa fall kan minska utsläppen med 4 Mt/år. Hörnstenar i vår klimatpolitik är förutom vätgasstål (0,0003 OC), miljondels grad med CCS och 0,0003 OC för   transportsektorn. Lyckas man så äts minskningen upp på mindre än 2 dagar av ökningen i Kina och Indien.

Det är en berättigad fråga hur klokt det är att ta så stora risker som vi gör med stålprojekten, reduktionsplikten och att dekorera vår långa kust med vindkraft på havet för att vara föregångare,  som visar vägen.

Här sätter vi fingret på det verkligt hotfulla för oss i 1/8 av folken

De länder som avlagt sin trosbekännelse till klimatkyrkan representerar cirka en åttondel av Jordens befolkning. Sju åttondelar i övriga länder antingen bryr sig inte eller ger läpparnas bekännelse och sätter mål om Net Zero tillräckligt långt borta så att ingen ska komma ihåg eller försöka kontrollera.

Alla pengar som omställningen behöver samla i olika FN-kontrollerade fonder är inte hela problemet. Vi tvångsanslutna i ’åttondelen’ närmar oss planekonomiskt självskadebeteende. Genom att stenhårt beskatta och styra industri, näringsliv och medborgarnas liv mot ett fossilfritt samhälle försämrar vi produktiviteten steg för steg.

En välkommen insikt och ett välkommet initiativ – Klimatupplysningen

Bland tvångsanslutna länder inom den nämnda åttondelen räknar vi EU, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Det är inom denna krets av länder som den gröna omställningen har sitt epicentrum och där projekten med jakt på CO2 i form av elektrifiering och vätgasteknik drar dessa ofattbara kostnader. Det handlar om elektrifiering av fordonsflottan (kan max nå 10%), förnybara energikällor, projekt med vätgasstål, infångning av CO2 ur atmosfären (CCS) etc. Samtliga nämnda projekt är oerhört kostsamma men ger inte någon mätbar klimateffekt. Vare sig med svenska ansträngningar eller i den här kretsen av länder.

Vägen mot det gröna helvetet är kantad av goda ambitioner. I sin tävlan om subventioner och skattelättnader försvinner den ena industrin efter den andra till Kina och andra länder med lägre och senare klimatambitioner. För att förhindra att de billigare varorna kommer hit ändå ska skyddstullar införas mot ’koldioxidläckage’. Det  vi producerar själva blir dyrare och för att import inte ska få bli billigare. Behövs inga professorer för att räkna ut att detta får dramatisk effekt på inflationen och att det blir väldigt mycket dyrare att leva för oss innanför tullmurarna. Vi i de rika länderna blir allt mindre rika, vilket också begränsar vår möjlighet att hjälpa de allra fattigaste,

Klimatet – Energin – Geopolitiken. Oskiljbara.

I första hand Kina bidar sin tid. De har smugit under radarn hela COP-eran. De har en långsiktighet och lägger sitt eget pussel för ökad makt. Den nya Sidenvägen byggs tålmodigt. Kritiska sällsynta jordmetaller och andra råvaror som till exempel kobolt har de skaffat världsherravälde på. Mineraler som vår hägrande energiomställning inte kan ske förutan. Införlivar de Taiwan under hot har de världsherravälde för halvledare också. Att inbilla oss att vi självsvåldigt kan införa tullar på import från Kina är naivt. De bränner kol i oförminskad takt och tar inga omställningskostnader som minskar deras konkurrensfördelar eller leveransförmåga. Går det att tänka koldioxidtull på kinesiska bilbatterier för att skydda Northvolt och andra europeiska batterifabriker som är på gång?

Alla  omställningsprojekt i klimatkyrkans regi representerar också en gigantisk omflyttning av  teknikcentrum för fordonsutveckling och tillverkning från USA och EU till Kina, som helt dominerar marknaden för elbilar, solceller och viktiga komponenter för vindkraftturbiner.
Snabbheten i den kinesiska invasionen mot marknadsdominans för elbilar har bara under det senaste halvåret ökat dramatiskt.

Chinese EVs flood Germany (mailchi.mp)

Tysklands ekonomiska utmaningar sträcker sig bortom importen av elbilar. Data avslöjar en nedgång med 23,9 % i tysk export av nya bilar till Kina jämfört med samma kvartal föregående år. Lägg sedan till Kinas dominans på den tyska marknaden, vilket är uppenbart då 86 % av persondatorer, 67,8 % av smarta telefoner och 39,2 % av lithium-ion batterier kom från Kina förra kvartalet. Den statistiken understryker det växande beroendet av kinesisk import inom flera sektorer och är skäl till ytterligare oro för Tysklands ekonomi.

Många produkter för det vardagliga livet, men också varor för energiomställningen, kommer nu från Kina. Det samma gäller för alla i vår  del av världen.

Political pushback puts brakes on Brussels’ green agenda (mailchi.mp)

I april kom information om ett stort paket av nya klimatlagar för EU. Nu i mitten av maj säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU tvingas senarelägga sin gröna agenda då den möter politisk motvind inför EU-valet i juni 2024. Staterna behöver utvärdera sin kapacitet att absorbera det stora antalet nya lagar i ’pipeline’, inklusive de för EU:s klimatagenda. Hon betonade dock att fantastiska framsteg gjorts med lagstiftning för Green Deal, vilket omfattar dussintals förslag som täcker alla aspekter av ekonomin och är designade att driva EU att nå netto noll utsläpp av växthusgaser 2050.

När hon stolt står i fronten som banerförare för EU:s fantastiska framsteg nämner hon naturligtvis inget om kostnaderna, inflationen som drivs av tullmurar, skiftet från beroendet av Ryssland till Kina och hur de fattiga drabbas hårdast av inflationen.

Motvinden representerades av Frankrikes president Emanuel Macron. Han begär ett ”regulatory break” för gröna lagar så att industrin hinner smälta det stora antalet lagar och regleringar som pressats igenom på senaste tiden. Heta nyheter som våra klimatreportrar missat eller valt bort för att inte vi tittare ska tänka fel.

Guterres braskande drastiska utspel tar vi med en rejäl nypa salt. Travestin vi inleder artikeln med ska däremot tas på största allvar. Det är sunt att Macron bromsar. Han vet vad som händer på Paris gator när fransmännen ogillar politiken.

Vi konsensusfostrade svenskar skulle behöva lyfta våra knutna händer ur fickorna och låta konstruktiv ilska komma fram och lyfta foten från gaspedal till nödbroms innan det är för sent.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Evert och Mats, Tack!
  Vi har nu levt under FNs mål om ”Only One World” – processen under generationer. Målet har varit detsamma som när FN-bildades även om processen nu blivit tämligen oregerlig och troligen lever sitt eget liv.
  Angela Merkel har varit en central figur sedan ut- eller snarare avvecklingen, utjämningen, beslöts styras av tillgången till energi, de fossila bränslena och den lilla oskyldiga CO2 – molekylen.
  Merkels arvtagare, vår nuvarande EU-ledare, Ursula von der Leyen, försa (?) sig nyss och erkände att EUs politik än idag styrs av samma mål och våra mera småskaliga politiker kan, vågar eller vill inte sticka fram hakan och ”ropa stoppa världen vi måste stiga av”.
  För dem som velat se har denna utveckling varit uppenbar i generationer och nu går det inte längre att försöka blunda.
  En, säger en politiker har, såvitt jag förstått, på senare tid försökt och nära nog lyckats få sitt land att just stiga av processen. Han sprattlar ännu, men krafterna mot honom lär nog än en gång bli övermäktiga.
  Tack för denna sammanställning av vägen till vår egen undergång. Elsa kämpar tappert!

 2. UWB

  Det är frapperande hur dåliga beslut tas baserat på avsaknad av elementära kunskaper i matematik.

  Tag Hybrit till exempel. För att få el krävs stora investeringar i vindkraftverk, elektrolysörer, bergrum för lagring (som bara behövs för att vinden är intermittent), ledningsinfrastruktur etc. Dess koldioxidpåverkar räknas inte in.

  Varje person med någon form av baskunskap i matematik skulle kunna räkna ut att det är bättre att vänta med start några år till dess att tekniken för högtemperaturkärnkraftverk med tillhörande SOEC elektrolysörer med avsevärt högre effektivitet än PEM och Alkaliska har utvecklats klart.

  Exempel är svenska Blykalla, danska Copenhagen Atomics och Seaborg Technologies. Verken kan placeras i direkt närhet till förbrukarna och genom den stora redundans många små verk har minimeras behovet av lagringsytor.

  Se till exempel: https://www.investmentmonitor.ai/news/danish-companies-sign-mou-on-nuclear-deal-with-indonesia/

  I stället ska Sverige ligga före alla andra i tillverkningen av onödigt dyrt stål (det blir billigare också med kärnkraft /SOEC) utan någon direkt marknadsfördel.

  Hur många här tror att vindkraftverk i framtiden kommer att uppföras med ”fossilfritt” stål – något som ökar kostnaderna rejält, för en industri som redan har lönsamhetsproblem, som behandlats flera gånger tidigare här på KU. Då har vi inte ens berört de avsevärt dyrare snurrorna på havet. LKAB / SSAB har ju angett 32 öre per kWh som bas för deras affärsmodell, men havsbaserad vind är minst dubbelt så dyr om inte mer och sedan tillkommer all annan struktur.

 3. Christian

  Jag kan nästan föreställa mig när de europiska batteri- och biltillverkarna får ideliga stopp i produktionen p.g.a. mineral- och batteribrist. När de europeiska batteritillverkarna inte kan få fram tillräckligt med mineraler p.g.a. säg exportförbud från Kina, då sitter man där. Det är inte frågan om när utan det finns redan här och nu. Kina har nyligen eller ska inom kort förbjuda export av sällsynta jordsartmetaller. Har man då kastat förbränningsmotorn över bord sitter man där med skägget i brevlådan och Kina kan fylla gapet. Vad kommer härnäst? Det nya söndagsnöjet blir att stå vid en laddstolpe och vänta på sin tidslucka för att ladda. Missar man sin tidslucka finns det ingen annan först om en vecka. Då kan man stå där, klaga och tycka det var bättre förr med förbränningsmotorn.

  Det är en farlig väg vi är inne på att göra oss så totalt beroende ett enda land.

 4. UWB

  Lite nyheter om Blykalla och jämförelse med havsbaserad vind.

  Enligt uppgift har Blykalla ett målpris på 1 miljard per enhet om 55 MWe (som ger nära 150 MWth). Vattenfalls nya park Kattegatt Syd har en effekt om 1 200 MW och en förväntad genomsnittlig effekt om 575 MW och kommer att kosta minst 1 200 * 25 + 13 000 = 43 miljarder (post 1 är anläggningen, med en kostnad om 25 miljoner per MW och 13 000 är kostnaden för substation till havs och på land samt HVDC kabel).

  Det behövs 11 Blykalla för att få en effekt om 605 MW, som överstiger 575 MW och som ges kontinuerligt och inte intermittent vilket då skulle kosta cirka 11 miljarder. Troligtvis inte några högre driftskostnader, då havsbaserad vind har höga kostnader för detta, obefintlig yta då varje reaktor tar en yta om 20 * 20 meter och möjlighet att använda sig av SOEC elektrolysörer som är mycket effektivare än traditionella elektrolysörer.

  Finns det ingen som kan räkna på det här.

  Som en parentes, de kan vara i drift till strax efter 2030, ungefär när Vattenfalls park kan gå i drift.

  https://omni.se/blykallas-mal-smr-reaktorer-ska-kosta-1-miljard/a/AP0OJx

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Tillägg till #1 mitt inlägg om hur FN styr och styrt ”vägen till västvärldens undergång”.
  Ursula van der Leyden bekräftar:
  https://dailycaller.com/2023/05/17/opinion-the-eu-chief-just-let-slip-the-dirty-secret-behind-the-green-transition-david-blackmon/

 6. Mats Kälvemark

  # 2 och 4, UWB
  Hela vår poäng är att Hybrit, H2GS, CCS, elbilar etc. som gemensam yttersta drivkraft har den meningslösa jakten på fossil CO2. Att den är meningslös, beror bl.a. på att CO2:s klimatpåverkan är dimunitiv, så de nämnda projekten är idiotiska, politiskt styrda slag i luften. Även om vi för ett ögonblick accepterar IPCC:s syn på CO2:s klimatpåverkan, så ger de nämnda projekten ingen mätbar klimateffekt (någon tiotusendels grad vid sekelskiftet, kan sättas till noll!). Det viktigaste är således att få stopp på alla omställningsprojekt. De representerar ekonomiska svarta slukhål. Alla drabbas och alla blir fattigare utom profitörerna (=profeterna) i klimatkyrkan och ett antal supermiljardärer som står för regin.
  Detta är bakomliggande anledning till vår inledande skrivning: ”Vi är på kostnadskrisens väg till det gröna helvetet, med foten fortfarande på gaspedalen. Vägen är kantad av tullmurar så höga att de med säkerhet leder till en framtida hög inflationstakt i alla drabbade länder. ”

 7. Lasse

  Tack Evert och Mats
  Var skall man göra för att vända den utveckling vi ser dagligen.
  TT-AFP meddelar i dagens SVD att vi ser ett nytt temperaturrekord för Shanghai Maj.
  ” Under mån-dagen landade termometern vid den centrala mätstationen Xujiahui på 36,7 grader, över en grad högre än det förra rekordet på 35,7, enligt stadens vädertjänst.”

  Eller är det denna utveckling vi befarar förstärka med ökande CO2 utsläpp?
  https://www.youtube.com/watch?v=UlYFiA7dqFE&t=20s

  Lite om samband mellan fossil energi och välstånd!

 8. Staffan Lindström

  7 Lasse
  Lite mer kött på benen:

  Watch CBS News
  World
  Shanghai records hottest day in May in 100 years, weather service says

  May 29, 2023 / 12:32 PM / AFP

  Shanghai on Monday recorded its hottest May day in 100 years, the city’s meteorological service announced, shattering the previous high by a full degree.

  ”At 13:09, the temperature at Xujiahui station hit 36.1 degrees Celsius (97 degrees Fahrenheit), breaking a 100-year-old record for the highest temperature in May,” a post on the service’s official Weibo account read.

  Scientists say global warming is exacerbating adverse weather, with a recent report from the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change warning that ”every increment of global warming will intensify multiple and concurrent hazards.”

  Later in the afternoon, the temperature at the metro station in central Shanghai climbed even higher to 36.7 degrees Celsius, the meteorological service for the eastern Chinese city said.

  That put it a full degree above the old record, 35.7 degrees Celsius, which has been recorded four times previously — in 1876, 1903, 1915 and 2018, according to the weather service.

  In May the United Nations warned that it is near-certain that 2023 to 2027 will be the warmest five-year period ever recorded, as greenhouse gases and El Niño combine to send temperatures soaring.

  There is a two-thirds chance that at least one of the next five years will see global temperatures exceed the more ambitious target set out in the Paris accords on limiting climate change, the UN’s World Meteorological Organization said.”
  IMPRESSED…??? I REST MY CASE…

 9. UWB

  När det gäller Kina så står de inför stora utmaningar i framtiden. Detta är också ett resultat av att ingen där verkar kunna räkna.

  2015 avslutades ”en-barns-policyn” och nu uppmuntras familjer att skaffa tre barn. Har det någon effekt på antal barn – inte än. De senaste siffrorna är 1.45 per kvinna / 2.25 anses som gränsen för att behålla befolkningsstorleken.

  Kina har medgett att de överskattat befolkningens storlek med cirka 100 miljoner människor och en rimlig uppskattning är cirka 1 300 miljoner människor, med en bekymmersam ålderspyramid.

  Med få personer som föds och ökad livslängd och ett bristfälligt pensionssystem (ett vanligt sätt för kineser att spara är att köpa bostäder, som de senare kan sälja för att få in pengar till sin pension och de har historiskt haft en bra avkastning – men med färre människor minskar efterfrågan på bostäder vilken minskar priset = ingen förtjänst för pensionärer som då får mindre att leva på = mindre att konsumera) står Kina inför stora utmaningar.

  Jämför med Japan, som under de senaste 30 åren haft samma problem och som i princip under den tiden haft en tillväxt på 0 procent – det de har varit tvugna att göra har varit att flytta produktion utan för Japan, då inte det funnits folk helt enkelt.

  De mest pessimistiska beräkningarna säger 650 miljoner människor i Kina om 50 år och många europeiska länder står inför motsvarande problem. Fel demografi = lägre efterfrågan = mindre behov av människor i industrin = lägre / ingen / negativ BNP tillväxt = mindre resurser att lägga på olika projekt som HYBRIT eller bistånd till andra länder, speciellt de som är initierade av FN / IPCC / COP.

 10. Enough

  Hur länge kommer den ”gröna omställningen” att pågå mot helt orealistiska mål ( 2030 mm.)?

  När bränslepriset gick upp ordentligt för något år sedan, blev det ramaskri i befolkningen och samma sak var det med ökande och nyckfulla elpriset ( samtidigt som räntorna steg dessutom). Jag har därför svårt att se att hela, eller ens större delar, av den ”gröna omställningen”, kommer att accepteras av befolkningen i väst. Det talas om en ny grön ekonomi, med massor av nya jobb mm., inget om den kraftigt försämrade levnadsstandarden, inget om att bara ett fåtal kommer att kunna köpa och äga en bil.

  CO2 dogmen vilar på en bräcklig grund, allt fler kommer att ifrågasätta den i takt med försämringar i levnadsvillkor blir min slutsats. Frågan är inte om utan när den ”gröna omställningen” havererar…..

 11. Sten Kaijser

  UWB #9

  Jag har länge sagt att vad den nationalekonomiska vetenskapen borde ägna sig åt är.att analysera hur ett land med en åldrande och krympande befolkning ska klara sin ekonomi.

  Den enda lösning som ”nationalekonomerna” har är att ”föda fler barn” eller att ”importera arbetskraft”.

  ”Vi vet” att jorden inte hur länge som helst kan föda tio miljarder människor. Om befolkningen ska krympa kommer ”alla länder” att ha en åldrande och krympande befolkning.

  Den samlade ”världseliten” tror att det är den som ska lösa alla problem — det tror inte jag.

 12. Ann Löfving-Henriksson

  Återigen Tack!
  Lasse frågar ”vad ska vi göra för att vända den utveckling vi ser dagligen”.
  Enligt mitt sätt att se måste vi koncentrera oss på att sprida insikt om vad som ligger bakom den politik drivit oss till den gröna omställningen. Hela historiken sedan 1972 då FN lite försiktigt tog tag i styråran till 1992 med klimatkonventionen då vägen rensades och krattades. Sedan de årliga FN-styrda COP-konferenserna där Parterna med de styrande politikernas goda minne lurats till att steg förs steg skriva under västvärldens förfall år efter år.
  Och nu sitter vi här med den förgörande hysterin kring den gröna omställningen som Evert och Mats så vältaligt beskrivit i inlägget.
  Det är detta vi bör koncentrera oss på och försöka sprida. Förr eller senare börjar en och annan tänka efter och få sin avgörande aha-upplevelse. Som det är nu finns all fakta, men utan själva drivkraften, det avgörande sammanhanget i debatten – FN med sitt mål och maktbegär.

 13. Evert Andersson

  https://www.youtube.com/watch?v=Qs1Std5Azro

  Inte helt OT men viktigt att se hur media hanterar oss.
  Med oss menar jag dels vi som försöker förmedla lite sans och oss mediekonsumenter som blir bedragan dag ut och dag in.

  Elsa Widdings jungfrutal i Riksdagen i si helhet och efterföljande replikskiften.

  EW som kunnig och påläst med ett faktabaserat anförande och med okunskapen lysande kring sig i replikerna.

  Ett så tydligt exempel.

 14. Thorsten Bergqvist

  OT:
  Kampen är planerad och försiggår inom olika områden och på olika plan.
  Och den är världsomspännande!

  En som ur USAperspektiv funderat sammanfattar det såhär:

  https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR25uFFzRJfnCKIZnc2hO1teVbleRX-twYHP1Oj7bWt3rEKjIvaXvzwYPwo&v=y6rk1mYiOAw&feature=youtu.be

 15. pekke

  ” Later in the afternoon, the temperature at the metro station in central Shanghai climbed even higher to 36.7 degrees Celsius, the meteorological service for the eastern Chinese city said. ”

  Jaha ?
  Tåg/tunnelbanestation mitt inne i Shanghai !

  https://www.google.com/maps/search/xujiahui++metro+station+location/@31.1766731,121.4061206,9527m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

  Troligtvis låg inte den ursprungliga mätstationen där för 100 år sedan.

  Xujiahui Observatorium.
  https://www.meet-in-shanghai.net/travel-city/tourist-attraction/tourist-attraction-detail.php?id=1699

  Shanghai var nog lite mindre på 1800-talet jämfört med i dag när det är en jättemega-stad.

 16. Thorsten B #14,

  Ett mycket bra och viktigt föredrag: Woke is Marxism, vidgat till det kulturella och sociala fältet.

 17. Klimatpolitiken och dess politiker har å det grövsta legitimerat en retorik som smittat ner personers och länders förhållningssätt till varandra – det har blivit ok att hata, misskreditera och förvanska för att nå makt.
  Europa har ägnat många år åt att öka sina fossila inköp av producerande länder och samtidigt fördömt vidare utbyggnad i nya fält, man har fördömt den fossila industrins vinster – och fortsatt ökat kraven på mer och billigare fossilt som back- up för sina gröna teknikdrömmar.

  Tjafset och retoriken om klimat, energi och fossilt har nu smittat samhällets alla områden, polariseringen är i full blommning och storkriget står för dörren – eftersom Fn, Eu och alla andra har dykt ner i klimatsandlådan.
  Det var många som tidigt påtalade faran med klimatalarmismens språkbruk och dess hatretorik – och hur vi kan backa ur den retoriken står skrivet i stjärnorna.

  Vi får nu lära oss att hota och hata alla som inte ansluter till klimatalarmisterna, både individer, länder, unga och gamla.

  – vilket är värst, att lämna över lite mera Co2 eller ett hatiskt samhälle, till dom kommande generationerna.

  Vad var det för nytta med Me-too, feminism, jämlikhet och solidaritet – när allt ändå bara blev till hat och misär av denna nya retorik från klimatalarmismen.

 18. Ann Löfving-Henriksson

  # 17 Magnus b., att lämna över en atmosfär som innehåller mer CO2 än den vi föddes in i vore enbart en välgärning för vår efterföljande generationer. Rikligare skördar och en biosfär som bjuder på en större mångfald.

 19. TB

  Någon av er kunniga borde försöka få ett möte med ledarna för regeringspartierna och förklara för dem hur allt hänger ihop.

 20. Nr 18 Ann L-H
  Det lär inte bli Co2 som är huvudproblemet i våran tänkta framtid – det är nog våran egen art som fortsätter att vara faran – och vi skulle behöva skicka hela mänskligheten på en kurs i filosofi och en rejäl dos kognitiv beteende terapi…låt oss skicka politikerna och svt å media först.

  Vi borde nog fundera mer på vad lycka och gemenskap är – än vilka strålningsegenskaper Co2 molekylen besitter i kaos.

 21. Ivar Andersson

  Klimatpolitikens förödande negativa ekonomiska konsekvenser har underskattats av EU, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Vi får se hur länge vi har mat att sätta på bordet, energi för att driva industrin och värma våra bostäder.
  Jag brukar vara optimist och tror att klimatbubblan spricker precis som Berlinmuren raserades av östtyskarna och Järnridån rostade sönder pga av Sovjetsatteliternas kamp.

 22. Peter

  fortsätter där #6 slutar.
  Det kommer att utplåna medelklassen.
  Inflationen kommer att överföra enorma värden till de rikaste 1%. Världen kommer att se mycket annorlunda ut om 20 år.
  Fortast kommer det gå i länder som Sverige som har höga privata belåningar.
  Medelklassens barn kan räkna med att arbeta som tjänstefolk i framtiden åt en överklass, lite som på 20, 30 och början på 40-talet. Sossarna kommer att skylla på borgarna men det är den huvudlösa migrationen och sönderskattningen av företagen som är boven i dramat. tyvärr är skadan redan skedd och problemet är reellt.

 23. Sten K #11,

  Ja, ekonomer och politiker tror att den enda lösningen på bibehållen, eller ökad, tillväxt är fler människor. Men det borde väl vara uppenbart sedan den industriella revolutionen åtminstone att tillväxt inte är lika med fler människor.

  Om produktionen per människa ökar med hjälp av ny teknik så spelar det egentligen ingen roll om man är få eller många eftersom konsumtionen ungefär håller sig till antalet människor. Island är t.ex. inte fattigare än exempelvis det folkrika Nigeria eller Kenya.

  Även tjänster kan i långa stycken ersättas med t.ex. internettjänster. Omvänt är det förstås så att ju fler människor desto mer sjukvård och skola behövs. Ett problem för Sverige är att befolkningsökningen har gått för fort vilket t.ex. inneburit stora problem för sjukvården.

 24. Daniel Wiklund

  Idag och imorgon är det toppmöte i Luleå, kopplat till svenska EU-ordförandeskapet. Med bl a Antony Blinken, Ebba Busch med fler ministrar och EU-toppar.. Där ska bl a avhandlas den gröna omställningen. Kommunpolitiker säger att världens ögon riktas mot Luleå. Redan varit besök på Hybrit. Jag har aldrig sett så många poliser som idag. Det har körts upp 100 polisfordon från andra delar av Sverige. Delar av Luleå är avstängt under mötet. Blinken ( och några USA-ministrar till) med säkerhetspersonal är dom enda som bor på Luleås stadshotell. Ännu har ingen berättat hur mycket detta möte kostar. Kanske därför att det är oerhört stora kostnader.

 25. Torbjörn Lindkvist

  Och våra pensionspengar skottas ner i det svarta vindraftshålet. Inte underligt att man måste höja pensionsåldern.
  Detta är riktigt ila:
  https://www.amf.se/tips-och-inspiration/har-vaxer-din-pension–och-alstrar-energi/

 26. Håkan Bergman

  UWB #2
  Det är påfallande hur svårt dom där människorna har att skala upp sina små gulliga idéer, här ett exempel.
  https://www.politico.eu/article/europe-make-break-sleeper-night-train-awakens-berlin-amsterdam-brussels-transport-european-union/
  Det är flyget som lett till dagens volymer för resandet, inte för att flyget är subventionerat utan för att bara flyget kan göra det möjligt. Att gå tillbaka till resande med järnväg, med bibehållen volym, finns inte på kartan. Läste nånstans att enbart Bryssel har runt 10000 resenärer som anländer för endagsförrättningar där, mestadels lobbyister som är ute efter våra pengar antar jag. Ingen av dom kommer att acceptera nåt enklare än singelkupé med dusch och ett arbetsbord, går in sådär 10 såna kupéer i 25 m sovvagn. Det finns helt enkelt inte kapacitet nånstans i det europeiska järnvägsnätet för att ta över alla passagerare från flyget. Det är patetiskt när man som t.ex. DN gjorde häromåret arrangerar ett chartrat specialtåg till Venedig för att visa att det visst går, billigt var det inte heller.

 27. JonasW

  #11 Sten,

  Ett lite märkligt fenomen som bevisligen finns, är att det föds färre barn per kvinna när vi blir rikare. Spontant skulle man kunna tro att vi får fler barn när vi har råd med fler barn (Darwin).

  Tror att t.ex. Italien ligger under 1.5 barn/kvinna (i och för sig lite konstig statistik, men ändå).

  Kan det vara så att befolkningsminskning uppstår ”av sig själv” när vi har bra levnadsbetingelser.

  Oftast beskrivs detta som ett problem (= utmaning på nysvenska). Oklart om det verkligen är det. Visst, en mindre grupp yrkesaktiva ska försörja en större grupp ”icke-yrkesaktiva”, men är det verkligen ett samhällsproblem? Ett rikt samhälle klarar helt enkelt att minska sin befolkning, vilket verkar vara det som sker.

  Jordens befolkning kanske är ”självreglerande” ??

 28. Sören G

  Föds det två barn per kvinna i medeltal för hela jorden så minskar befolkningen. Det är nog bara bra om jordens befolkning minskar sakta sett över många århundraden.
  Problemet är om medelåldern ökar för då ökar befolkningen av den anledningen.

 29. tty

  #26

  Flygplan är mycket effektivare än både tåg och fartyg för längre persontransporter eftersom de relativt korta restiderna gör det möjligt att packa passagerarna mycket tätt (tåg är konkurrenskraftiga när restiderna är korta nog för stående passagerare, som t ex T-banan). Ett flygplan väger typiskt ca ett ton per passagerare och behöver en besättningsman per 20 passagerare. Ett fartyg väger typ 30 ton per passagerare och behöver en besättningsman på 4 passagerare. Och bränsleförbrukningen per passagerarkilometer är faktiskt bara bättre än flygplan för långsamgående fartyg, typ 15 knop, vilket ger mycket långa restider.

 30. Johan, Uppsala

  Jag brukar ibland i olika sammanhang lyfta det irrationella i att Naturskyddsföreningen och SJ gör reklam att ”tåget är 74 000 ggr mer klimatsmart än flyget på en resa Stockholm-Göteborg” samtidigt som tåget kan kosta 3-4 ggr mer än flyget. Varje flygresenär kan alltså ersättas med 74 000 tågresenärer utan större klimatpåverkan! Hur är det möjligt om våra politiker verkligen trodde på att vi har en klimatkris? Då borde väl en tågresa istället vara helt skattesubventionerad och ”gratis”? Samtalet brukar sluta i att konstaterandet att siffrorna om klimatnyttan från tågresor troligen är kraftigt överdrivna vilket jag hoppas personen bär med sig när andra alarmistiska ”fakta” framförs.

 31. #2 UWB
  ”Varje person med någon form av baskunskap i matematik skulle kunna räkna ut att det är bättre att vänta med start några år till dess att tekniken för högtemperaturkärnkraftverk med tillhörande SOEC elektrolysörer med avsevärt högre effektivitet än PEM och Alkaliska har utvecklats klart.”

  Glöm det, SOEC, som bara finns som pilot än och kräver ändå gratisånga för att det skall gå runt. Inte vet vi livslängd heller, eller investeringskostnader.
  (Och PEM är redan avhandlat här på forumet, det finns inte Iridium nog)

  https://www.nyteknik.se/energi/varldens-storsta-hogtemperaturelektrolysor-byggs-i-rotterdam/755012

  ”Men för att uppnå en så hög verkningsgrad krävs hjälp utifrån, i form av processånga från raffinaderiet. Om man utvidgar systemgränsen så att ångan inte blir ”gratis” hade verkningsgraden blivit lägre. Omkring en tredjedel av den tillförda energin kommer från ånga snarare än el”

  Alla måste läsa pressreleaser kritiskt. Är det för bra för att vara sant, så är det det.

 32. Johan, Uppsala

  Jag fortsätter mitt tåg-spår ovan: Just nu sitter jag på tåget och det är fullt med folk, varmt och väldigt kvavt. Jag frågar tågvärden om det går att öka ventilationen, men får till svar att ventilationen är på max men vagnen är så gammal att det inte går att få bättre. Så vi har i Sverige 2023 inte råd att byta ut eller modernisera vagnar, samtidigt som hundratals miljarder läggs på olika klimatåtgärder? Och tågnätet förfaller så det bara är en tidsfråga till en stor olycka kommer hända på grund av eftersatt underhåll.

  Jag efterfrågar mycket mer konkreta diskussioner från våra politiker om hur vi prioriterar våra resurser. Här tror jag detta forum också kan lyfta frågan mer med olika exempel för att visa på vilka tokiga prioriteringar som görs för att ”rädda planeten”. Elsa Widding är inne på samma spår och jag delar hennes syn i detta.

 33. Daniel Wiklund

  Ibland var det bättre förr. I varje fall lite varmare. Högst uppmätta temperaturen i maj i Norrland är från Överkalix den 31/5 1971. Med 30,6 grader. Den dagen minns jag. Jag och min blivande fru var ute på en dagslång cykeltur I pitebygden. Det var drygt 30 grader. Vi har toppolitiker i Luleå nu. Blinken, EU-toppar och svenska regeringen och finans män. Just nu har vi 12 grader och en isande kall byig nordvästlig vind. Hade det varit 30 grader idag hade vi säkert fått höra om klimatkrisen. Och hur nödvändig Hybrit ( dom besökte Hybrit igår och Blinken lovordade det gröna stålet) och den gröna omställningen är för att rädda planeten. Ska snart cykla in, väl påpälsad, för att få se en skymt av deltagarna i toppmötet. Det lär jag inte göra. Däremot får jag se ett uppbåd av poliser. Det kryllar av dom. Plus alla som inte syns. Om sällskapet reser till fjällvärlden så får dom uppleva snöfall. Kanske också snö i Luleå inatt. Ingen risk att vi brinner upp.

 34. Sten Kaijser

  Jonas W #27

  jag vet inte vad det beror på, men förmodligen har det att göra med att kvinnor ”vill ha ett eget liv”, inte ha som ”enda uppgift” att föda söner åt en man.

 35. Sten Kaijser

  Sören G #28

  du har helt rätt — eftersom antalet barn som föds i världen inte har ökat sedan åtminstone början av 90-talet så består folkökningen helt och hållet av en föråldring av mänskligheten.

  Det är därför jag anser att ”nationalekonomerna” ska forska om hur man hanterar en åldrande, och i förlängningen minskande befolkning..

 36. Nr 33 Daniel W.
  Smart av blinken att hylla den svenska stålindustrin, när den sågar av sin egen gren – amerikanernas stålindustri blir då av med en jobbig konkurrent.

  Klimathotet syns ju tydligast hos er långt uppe i norr – mest på hela jordklotet, flera graders uppvärmning, ehhh?

  Undra hur ni hade haft det om medeltemperaturen skruvades tillbaka 2-3 grader, så som ökningen nu påstås vara – hade ni sommar däruppe förr eller är maktens önskan att ni skall läggas under evig is?

  För snart 40 år sedan tog jag för första gången tåget till abisko å vandrade därifrån över till bardufoss och vidare upp till Anjavass och sedan tillbaka över tavvaätno till kiruna – idag 40 år senare är det mesta sig fortfarande likt, vad gäller väder och natur och jag undrar vad som händer om vi skruvar ner temperaturen däruppe med 3 grader, som makten vill…
  Växande inlandsis kan väl knappast vara det vi önskar oss – hellre då färre vindkraftverk och mindre ståltillverkning i boden, med malm från brasilien.

  Världen är ur led – och det är väldigt frusterande att ha levt länge och sett snö is och väderutveckling.
  Klimatkatastrofen är den nya kyrkan för maktens elit – och vanligt folk skall kuvas och tvingas leva med krökta ryggar.

  ”Snön faller och vi med den” sjöng Lundell en gång – han hade och har helt rätt.
  Al Gore däremot – hade och har helt fel.

  Nobelpriset gick till fel gubbe.

 37. Håkan Bergman

  johannes #31
  Ångan från raffinaderiet håller nog inte 800 ⁰, hur mycket energi går det åt för att få den dit?

 38. Lars Kamél

  Den globala uppvärmningstrenden har sjunkit till 0,13 K/årtionde. Om kommande El Niño blir kraftig, vilket de klimathotsreligiösa hoppas på, ökar nog trenden till 0,14 igen.

 39. Lars Kamél

  Den miljard människor som ska lida och betala för omställning är den som lever i länder som påstås ha skapat klimatkrisen som drabbat alla andra länder.
  Den där klimatkrisen är ett påhitt, vilket de flesta läsare av denna blogg antagligen vet. Den finns inte i verkligheten.
  Vad gäller de koldioxidutsläpp som påstås ha orsakat den moderna, globala uppvärmningen, så är det de övriga länderna, där de övriga drygt 7 miljarderna lever, som nu står för mer än hälften av de ackumulerade utsläppen genom historien. De ökar dessutom sina koldioxidutsläpp, medan den där miljarden ”skyldiga” minskar sina. Orsakar koldioxidutsläppen någonsin en klimatkris, är det alltså de sju ”oskyldiga” miljardernas fel.

 40. Lars Kamél

  Ett land bör kunna klara av en långsamt minskande befolkning. Problemet är att befolkningar inte brukar minska långsamt, om de minskar. Med ett födelsetal på långt under 2 barn/kvinna, minskar befolkningen snabbt, och befolkningspyramiden kommer att innehålla allt för många gamlingar.
  Ett alternativ är att ersätta en del mänsklig arbetskraft med robotar. Vilket är en anledning till att Japan ligger långt framme när det forskning och utveckling av människoliknande robotar.
  Vilket ändå bara kan vara en tillfällig lösning. Barnafödande måste upp till strax över 2 barn per kvinna i de länder som ligger under. Annars kommer dessa länder att upphöra. Eller kanske snarare bli föremål för befolkningsutbyte, då folk från länder med en ökande befolkning kommer och tar över annars allt tommare samhällen.

 41. Johannes

  #37
  Tillföra 33 % som energi med mycket het ånga i en svindyr elektrolys, som inte finns än, för att spara 20 % el??

  Det är sådana här ideer som leder oss till ättestupan.

 42. Ann Löfving-Henriksson

  Egentligen borde rubriker lyda, västvärldens jakt på CO2 ger FN önskat utfall.

 43. Hans H

  #2 UWB

  Blykallas materialtester under närvaro av snabba neutroner var planerade att ske hos Rosatom. Provbitar skickades veckan före Ryssland invaderade Ukraina.

  Nu kommer de istället provas i Belgien när den försöksreaktor de bygger står klar. Hur lång förseningen blir vet jag inte.

  Sen är nog Blykalla primärt inriktade på att få igång konceptet ur elgenereringssynpunkt. Med ånga av mer normala temperaturer. Korrosionsfrågan är en knäckfrågan och det är skillnad på säg 450 grader och 800. Eller ännu hellre 900 grader då man kan driva vätgas generering med andra reaktioner än elektrolys. Billig energi och riktigt hög temperatur är kemisterna dröm!

 44. Håkan Bergman

  Hans H #43
  Med en Gen3+ reaktor borde man kunna producera el tillräckligt billigt för att i nästa steg driva en elpanna och några eldrivna överhettarsteg för att nå 900 grader, att göra värme av el har hög verkningsgrad och är okomplicerat. Visst, man kan börja med ånga från en ånggenerator ansluten till reaktorn och köra enbart överhettningen på el, men det låter enklare att köra el hela vägen.

 45. Hans H

  #44 Håkan Bergman

  Det handlar om att ta tillvara mesta möjliga av en kärnreaktors energi på optimalt sätt, inte om vad som är teoretiskt möjligt. El är en högvärdig form av energi! Bör 7nte återförvandlas till värme

 46. Håkan Bergman

  Hans H #45
  Generellt så är det så, men direktverkande el är suveränt reglerbart och kan vara försvarbart i samverkan med andra energislag. I fallet generera högtemperaturånga upp till 900 ⁰ vad är alternativen, vänta på nästa generation kärnkraft?

 47. Hans H

  #46 Håkan Bergman

  Ja, mer logiskt vänta.

 48. Sten Kaijser

  Hans H # 45

  det är visserligen sant att värme generellt är en ”sämre form” av energi, men ”högtemperaturvärme” är trots det ganska användbar.

 49. Hans H

  #48 Sten K.

  Absolut. Och kan vi få fram den billigt 24/7 så kan vi generera vätgas. Eller återvinna meningsfulla kolväten ur blandat plastavfall. Eller annat.