Vindkraft och civil luftfart

vindkraft turbulens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindkraftverk skapar turbulens. Horns Rev Danmark. Navhöjd 70 m, vingar 40 m. Total höjd 110 m. Landbaserade verk på höga höjder når 150-200 m högre liggande luftlager.

Trafikverkets rapport: Vindkraft och civil luftfart. En modell för prövning av vindkraftverk i närheten av flygplatser Dokumentdatum: 2014-02-06; Publikationsnummer: 2014:045; ISBN 978-91-7467-568-9
http://vindkraftskurs.se/wp/files/kursmaterial/modul3/luftfart.pdf

Utdrag:
”Syftet med tillämpningsmodellen är att underlätta vindkraftsetableringar utan att för den skull försvåra för flyget.”

”Modellen är avsedd att tillämpas vid de civila instrumentflygplatser som finns publicerade i Sveriges AIP1 kap. AD-2. Vid flygplatser där både civil och militär trafik förekommer kan militära regler medföra att modellen inte kan tillämpas fullt ut.”

”Arbetet har resulterat i en generell tillämpningsmodell som är tänkt att fungera som en rekommendation vid planering av vindkraftverk i närheten av flygplatser med civil luftfart”.

”Om tillstånd för vindkraftetableringen krävs ska sökanden samråda med flygplatshållaren enligt 6 kap. miljöbalken innan ansökan lämnas in och flygplatshållaren ska få möjlighet att yttra sig under tillståndsprocessen.”

”För slutgiltigt besked om en vindkraftsetablerings möjlighet behöver även fortsättningsvis en flyghinderanalys utföras och den specifika flygplatsens förutsättningar utredas”.

”Flygplatshållaren måste säkerställa att avstånd till och mellan vindkraftverk/parker är tillräckligt så att inte ankommande och avgående VFR- och helikoptertrafik tvingas till stora omvägar då det på grund av låga moln inte går att flyga över verken.”

”Det finns inget krav på att behandla vindkraftsparker på annat sätt än hinder i allmänhet”.

Kommentarer:

Trafikverkets rapport ”Vindkraft och civil luftfart. En modell för prövning av vindkraftverk i närheten av flygplatser” med ingående modell för att förenkla bedömningen i planeringsskedet om var vindkraftverk kan ske i närheten av flygplatsen behandlar t.ex. inte relevanta teknik- och dess störningskänslighet samt turbulensrelaterade flygsäkerhetsrisker från vindkraftverk i närheten av flygplatser och i flygplanens flygväg.

Enligt ett yttrande från tyska federala finansinspektionens för flygtrafiktjänster (BAF) kan vindkraftverk t.ex. störa signalerna inom en radie av 15 kilometer runt radar och sk VHF rundstrålande radio och orsaka, att flygplan kommer ur kurs. Det tyska navigationssystemet Air Traffic Control (DFS) fungerar rikstäckande och använder elektromagnetiska vågor och om ett flygplan kommer för nära ett vindkraftverk kan det vara så att de elektromagnetiska vågorna reflekteras av de metalliska ytorna, dvs. ”flygplanet får kvasi-två signaler” Denna överlappning lägger då till en falsk signal och då kan planet flyga fel.

Vindkraftsoperatörer ska vara medvetna om att vindkraftverk kan skapa turbulens. Vindkraftverk med en rotordiameter på 125 meter kan enligt uppgift skapa en turbulens som sträcker sig ca. två (2) kilometer nedströms. Vindkraftsoperatörer måste vara medvetna om sin skyldighet att göra en flyghindersanalys som ska ingå i prövnings- och i tillståndsbesluts processen. Enligt en rapport från Kansas USA framgick, att det är förenat med stora risker för flyg intill vindkraftsanläggningar och här anses risk föreligga mellan 1,14-2,84 miles eller 1835 – 4570 meter.

Vindkraftverk kan störa flygplanens navigationssignaler. Den federala tyska tillsynsmyndigheten för flygtrafiktjänster (BAF) har enligt uppgift därför upprepade gånger avvisat förslag till nya anläggningar.

Trots att vindkraftverk bevisligen kan äventyra flyget, avleda flygplan/luftfartyg ur kurs och p.g.a. alstrade turbulenseffekter föranleda haverier för små/mindre flygplan, helikoptrar samt segelflygplan uppmärksammas och beaktas, i princip, inte detta i nödvändig grad vid svensk tillståndsprövning och tillståndsbeslut av vindkraftsverksamheter.

Ref.: https://www.airliners.de/baf-windkraftanlagen-konnen-flugzeuge-vom-kursabbringen/30396

Claes-Erik Simonsbacka
Säkerhetssakkunnig ingenjör

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Claes-E
  Snygg bild och tydligt hur vindkraftsområden påverkar molnbildningen samt nedströms liggande kraftverk.
  Tyskarna ligger före oss i ”energiwände” med massiv satsning på vindel, vilket man kan se när man passerade med flyg ovanför kraftverken. De som tvingas bo nära dem störs av dessa på olika sätt. Ser man inte dem så syns de i alla fall på notan! Rekorddyr el.
  https://notrickszone.com/2020/12/01/germanys-enviro-dystopia-wind-parks-devastating-rural-regions-at-catastrophic-proportions/

 2. Per I

  Vindkraftverken har blivit ett problem för helikoptrar som inspekterar kraftledningar. Det finns ofta smala master med mätsonder i närheten av kraftverken som är svåra att se. Och det går inte lita på att säkerhetsavståndet till kraftledningen hålls. Helikoptern flyger med 90 km/h.

 3. Claes-Erik Simonsbacka

  Molnbildningens / vattenångans bidrag till uppvärmningen

  Vattenånga och koldioxid som är de vanligaste växthusgaserna finns naturligt i jordens atmosfär. Själva koldioxiden bidrar till en relativt liten uppvärmning, men den ökade värmen från koldioxiden bidrar i sin tur till att halten av vattenånga också ökar i atmosfären vilket har desto större inverkan. Koldioxidmolekylernas bidrag till uppvärmningen av atmosfären är enligt uppgift främst indirekt. Dvs. vindkraftverk kan kanske bidra, vad jag kan förstå, till ökad molnbildning och bidrar kanske därigenom också till klimatförändringar?

  P.S. Vet inte hur väl forskningen är om vindkraftverkens molnbildnings påverkan eller om någon forskning alls gjorts.

  Mvh,

 4. tty

  #3

  Det är väl dokumenterat att vindkraftverk påverkar luftens skiktning, i synnerhet vintertid och därmed motverkar markinversioner vilket leder till högre temperaturer. Detta är väl visserligen inget att sörja över, men det gör klimatstatistik ännu tvivelaktigare. Det finns uppgifter att det kan påverka dygnsmedeltemperaturer så mycket som 0,5 grader.

 5. Göran J

  Normala flyghinder utgörs oftast med master som i och för sig kan vara besvärliga flyghinder. Men det farliga området runt en mast på kanske över 300 meter hög är enbart staglinor runt masten. Ett vindkraftverk däremot har en betydligt större område som måste klassas som farligt område för luftfartyg, fallskärmshoppare, drönare eller liknade tingestar.
  Vindkraftverkets”farliga område” framförallt för mindre luftfartyg verkar det som man knappast alls bryr sig om.
  Jag har ingen kunskap hur långt bakom eller för den delen framför ett vindkraftverk kan påverka luftfartyget om man ser till vindriktningen. Men det bör vara uppenbart att en sådan påverkan finns.
  Mig veterligen finns inga regler för hur nära det är tillåtet att flyga vid passage av ett flyghinder eller vindkraftsområde.
  Ett område med många vindkraftverk kan utgöra ett ansenligt område och påverka flygsäkerheten i betydande grad även om det inte ligger inom kontrollzoner eller under terminalområden.

 6. Claes-Erik Simonsbacka

  Kommer fördelarna ur allmän och enskild synpunkt med både onshore och offshore etablering av vindkraftsanläggningar att överväga kostnader, skador och andra olägenheter som verksamheterna orsakar?

  Mvh,

 7. Göran J

  #6 Claes-Erik

  Svaret på din fråga är i alla fall för mig NEJ.

  Vindkraftverken är ingen ”hållbar” teknik för att framställa el.

  Hoppas att folk förstår detta nu när elpriset är uppe i över 1 krona/kWh och häromdagen nådde en högsta nivå på 3 kronor och 26 öre för en ynka kilowattimme. Vi slår snart Tyskland med elpriset. 🙁

 8. Robert+Norling

  MP:s (mar)dröm, landsbygden nedlusat av fågelavlivningstorn och ett sätt att få bort flyget. Två flugor på …

 9. Lars Cornell

  #5 Göran. Det är bra. Jag är gammal flygare och i dåligt väder kan det lätt hända olyckor med så höga vindkraftverk som nu byggs. För en flygare, pilot eller passagerare, väcker dess monster olustkänslor.
  Men en detalj vill jag rätta. Nutida små master är vanligen ej stagade och sticker endast upp som nålar. Men de stagade masterna är förrädiska med sina linor som breder ut sig över stora ytor.
  Vi hade en mast på 212 m ost om Gamleby (den är fälld nu) och ville man flyga förbi där var det lätt att komma alltför nära staglinorna som inte syns. Den masten behövde stag eftersom själva masten var en del i den långvågiga antennen. Den stod därför på ett porslinsklot.

  För flyg finns en lågflygningsgräns på 150 m (hur det är med militärflyg vet jag inte). Det är bara en tidsfråga innan olycka sker mellan vindkraftverk nu över 200 m höga och helikopter eller flygplan.

 10. Liviu Popescu

  Vindkraft är inte bra, vatten kraft är inte bra heller, olja, gas, kolkraft inte bra, kärnkraft likadant, men likförbanat alla behöver och är beroende av elektricitet.
  Jag ställer bara en fråga : Alla ni som har skrivit här att det är såååå skadligt med at framställa el, – Kan ni leva utan elektricitet?
  Ni är alla hjärntvättade av MILJÖGODINAN Greta (analfabeta) Tumberg.

 11. Lars-Eric Bjerke

  #9 Lars Cornell

  ”(hur det är med militärflyg vet jag inte).”

  Militärflyg:

  ”T.C.5.1.1 Över tätbebyggt område eller över större folksamling:
   1000 ft (300 m) över högsta hinder inom en radie av 600 m från luftfartyget.
  T.C.5.1.2 Över annat område:
   500 ft (150 m) AGL, eller 500 ft (150 m) över det högsta hinder som är beläget inom
  en radie på 150 m från luftfartyget

 12. Simon

  #10
  Jag tror du missuppfattat. Betvivlar att det är särskilt många här som har någonting emot annat än just vindkraft och solkraft. Själv har jag inga problem med några av de andra alternativen men kärnkraft är vad jag själv tycker är det i särklass vettigaste alternativet.

 13. Daniel Wiklund

  Märkligt att man satsar så mycket på vindkraft, den är ju förknippad med så mycket problem. Allt bara för att man ska jaga koldioxiden och den globala uppvärmningen. Idag hade kuriren Luleås medeltemperatur för november, kl 8 på morgonen. Det var 1,1 grader. Medeltemperaturen sen 1921 för november är minus 3,2. Varmaste november var 1949 med 2,8, året innan var det 2,0. Kallaste var 1927 med minus 12,0, näst kallaste 1956 med minus 11,6. Om fem minuter börjar sista avsnittet av Domedagen (för den här gången). Undrar om man varnade för klimat kollaps 1949, då november var rejält varm.

 14. Tommy Pettersson

  Man gör utredningar hur fåglar påverkas men man hör väldigt Lite om hur vi människor påverkas med lågfrekvent ljud samt det ständiga blinket från lamporna

 15. Gunnar

  Vindkraften ger högre temperatur lokalt och försvårar för flyget. Jättebra tycker MP !

  Temperaturökningen bokförs självklart på koldioxidens konto.

 16. Robert+Norling

  #15 Gunnar
  Då blir det tre flugor på en och samma smäll.

 17. laco

  #10 Liviu. Du glömde hästkraft. Inte heller bra, ger ifrån sig metan.

  Natur och människor är det inte så noga med, de får anpassa sig. Trivs de inte med klimatkvarnarna får de flytta någon annan stans. Annat är det med fåglar och fladdermöss, de är viktigare än människor. Att du inte begriper det utan att jag skall behöva tala om det för dig.

  För att inte tala om hasselsnok som kan förflytta berg (i Söderköping).

 18. Claes-Erik Simonsbacka

  #10 Liviu P.

  Tror liksom #12 Simon att du missuppfattat vad de flesta skribenter här allmänt anser om elproduktions politiken, nämligen vikten av att prioritera planerbart baskraft framför storskalig intermittent vind- och solkraft.

  Mvh,

 19. Göran

  Vi behöver jämn, ren och billig el. Då finns det bara en energikälla!
  Kärnkraft
  Att lägga 1600 miljarder på Vindkraft är galet.
  Att dessutom bygga kraftledningar 100 tals mil från Norrland till södra Sverige. Vilken påverkan på naturen!
  När det väl blåser så undrar man vad all el ska ta vägen?
  En överproduktion som vi inte kan göra något med
  En modern reaktor kostar runt 50 miljarder och utsläppen ligger på ca 3 gr CO2 /kWh. Vindkraft minst 4 ggr mer