Vi närmar oss en tipping point i klimatpolitiken

En viktig förklaring till att miljöförstöring och klimatförsämringar uppstår, är att klimat och miljö i sig är något som definieras som ”kollektiva nyttigheter”. De karaktäriseras av att det är praktiskt omöjligt att utestänga någon från att konsumera nyttigheten. Vi lever alla i vår miljö och vårt klimat och ingen kan utestängas från det. Du har rätt att vara i din miljö, rätt att andas luften, rätt att använda naturen, haven, etc.

När en vanlig vara konsumeras av någon, ’försvinner’ den från marknaden och ingen annan kan konsumera den. Men när en kollektiv nyttighet konsumeras av någon, förbrukas den inte. Miljön och klimatet finns ju kvar trots att de utnyttjas. Detta gör att det blir mycket svårt att ta betalt för att någon konsumerar dessa nyttigheter i en fri marknad. De är ju fritt tillgängliga, det är svårt att ta betalt för dem och det är svårt att hindra någon att nyttja dem. Just på grund av dessa egenskaper ägs de oftast inte privat, utan av det allmänna.

Att miljön och klimatet är kollektiva nyttigheter gör att de kommer att överutnyttjas i en fri marknad. Vi får miljöförstöring, vi riskerar enligt IPCC:s scenarior att i framtiden få en allvarlig klimatkris. Vi behöver därför via samhället reglera hur de nyttjas och hur vi kan få konsumenterna att betala för dem, via någon indirekt mekanism. Exempel kan vara miljölagstiftningens olika tillståndskrav, miljöskatter, utsläppsrättigheter, etc.

Samhället styr numera allt mer aktivt via politiken hur miljö och klimat konsumeras. Men här uppstår ett problem på tidslinjen. Trots att media och politiker frenetiskt predikar om en påstådd klimatkris och att EU utropat klimatnödläge är det inget i detta som negativt påverkar svenskarnas vardag idag.

Statistiken från SMHI visar att det faktiskt är tvärtom: Temperaturen är trevligt nog genomsnittligt något högre, särskilt nattetid. Somrarna har blivit lite längre och vintrarna lite kortare. Antalet soltimmar har ökat med nästan 20 procent de senaste 40 åren i Sverige. Den befarade höjningen av havsnivåerna har vi inte heller sett till – i större delen av Sverige sjunker de. What is there not to like? – klimatet har blivit bättre för svenskarna.

Nej, den påstådda klimatkrisen påverkar inte nämnvärt de som lever idag, utan klimatpolitiken handlar om att skydda framtida generationer från de skador de möjligen skulle drabbas av. Klimat- och energipolitiken utgör en så kallad intertemporal försäkring: vi som lever nu ska vara med och betala för de skador som framtida generationer kanske kan åsamkas.

Mancur Olson

Mancur Olson. foto Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Mancur_Olson

I sin klassiska bok The Logic of Collective Action (1965), förklarade nationalekonomen Mancur Olson att den politik som är svårast att implementera, är där vi har otydliga fördelar för de individer som påverkas av politiken, men tydliga kostnader. Hans argument är enkelt: De som tvingas betala för politiken kommer att ha svårt att acceptera den, medan de som drar nytta av den kommer att vara icke betalande fripassagerare (free riders). Vi som lever idag betalar klimat- och energipolitikens olika skatter och pålagor, men nyttan tillfaller framtida generationer i form av mindre risk för klimatkatastrofer.

Vad betalar vi för detta idag? De största posterna är energiskatter på bränslen och el, CO2-skatt, samt transportskatter. Miljö-, energi- och klimatskatterna drar in sammanlagt cirka 100 Mdr, eller ungefär 2 procent av BNP. De är en kostnad som folket får ta för den intertemporala riskförsäkringen, eftersom dessa skatter fördyrar för dagens konsumenter.

Ett exempel på hur vi betalar för klimatpolitiken är CO2- och energiskatterna på drivmedel, samt kravet på inblandning av fossilfria bränslen. Dessa fördyrar avsevärt vad vi betalar för bensin och diesel. Ungefär 8:50 av bensinpriset utgörs av sådana klimatskatter. Något att fundera på nästa gång du tankar bilen: Varför ska jag bli halvt ruinerad av dessa pålagor varje gång jag tankar bilen full, trots att klimatet i Sverige blivit bättre?

Därtill betalar vi för dyrare el. Som ett resultat av förändringar i hur el produceras och distribueras har marknadspriset på el starkt ökat. Den vanskötta energipolitiken innebär att vi idag får betala mångdubbelt så mycket för elen. Vi har ingen klimatkris i landet men däremot en helt självförvållad elkris. Detta drabbar konsumenter, och inte minst elintensiva företag.

Ett tredje exempel är EU:s utsläppsrätter. Det allt högre priset på dessa drabbar många företag som släpper ut CO2. Sverige driver här en mycket aktivistisk politik som har bidragit till att kraftigt driva upp priserna på utsläppsrättigheter. Elen blir därmed dyrare i exempelvis Tyskland, och då även i Sverige. I december 2021 bestod mer än 25 procent av elpriset till konsument av kostnaden för utsläppsrätter.

I Frankrike uppstod 2018 den omfattande proteströrelsen ”De gula västarna” när skatten på bensin höjdes som en del av klimatpolitiken. Mancur Olsen hade inte blivit förvånad. Protesterna blev efter hand så omfattande att skattehöjningen togs tillbaka.

Risken är att den aktivistiska klimatpolitik som förs i Sverige och EU leder till ökad polarisering och sociala konflikter. Pensionärer försöker överleva vintern i kalla hus och slutar duscha för att elen är så dyr. Glesbygdsbor drabbas hårt. Många familjer som lever på marginalen kanske inte längre har råd med bil. På företagssidan drabbas många energiintensiva verksamheter av starkt ökande kostnader, man får försämrad lönsamhet, drar i många fall ner produktionen, investerar mindre. Vreden växer bland företagare, inte minst inom lantbruket.

Mancur Olsen föreslog också hur man skulle hantera problemet med kollektiva varor: kompensera de som drabbas av kostnaden, men inte får del av nyttan. Överfört på klimat- och energipolitiken borde vi alltså kompensera de som idag betalar allt dyrare el och bensin för att skydda framtida generationer.

Detta kan ske genom att återföra skattemedel till de som betalar dem idag. Ett exempel på detta är att staten nu brådstörtat bestämt sig för att betala ut bidrag för vinterns elräkningar. De 7 miljarder som återförs är dock mycket långt ifrån klimatpolitikens sammanlagda skatte- och kostnadsbörda. 3 500 nationalekonomer, varav 28 nobelpristagare, ger rådet att det som tas ut i klimatskatter i sin helhet ska återföras till medborgarna. Mycket mer borde därför återföras till det betalande folket, vilket exempelvis kan ske i form av inkomstprövade bidrag.

Klimatlobbyn vill nu höja klimat- och energiskatterna i ett ännu snabbare tempo för att nå de högt ställda målen om Netto Noll till 2045, men är det politiskt möjligt?

IPCC talar mycket om olika befarade tipping points i klimatet. Än har vi inte fått se någon av dessa inträffa. Däremot är vi nu på väg mot ett läge där själva klimatpolitiken drabbas av en tipping point. Vi riskerar få en bristande tillit till det påbjudna klimatnarrativet, polarisering och framväxt av populistiska rörelser mot klimatpolitiken. Detta i takt med att den ständigt dyrare notan för en alltmer aggressiv klimatpolitik ska betalas av folket.

Gabriel Oxenstierna är fil.dr i nationalekonomi, författare till böcker om finansmarknaden, samt med en fil.kand i kemi och miljövetenskap.

Denna artikel publicerades först som en krönika i Bulletin, den 4 februari 2022.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Gabriel, senaste utfrågningen av partiledarna i SVT med Anders Holmgren drabbade vänsterpartiets ekonomiskpolitiske talman. Lyssnade man ordentligt så avslöjade han att ”klimatomställningen” handlar om just vad som slapp ur Christiana Figueres när hon basade för UNFCCC d.v.s. omställning av det ekonomiska systemet och demokrati, omskrivning för ekonomisk planekonomi.
  Det har inte med det klimat vi debatterar kring här att göra.
  Tjeckiens f.d. President och ekonom klargjorde det i sin bok ”Den blå planeten i gröna skacklar” där han varnade väst för FNs bedrägeri. Han visste vad han talade om, han hade vuxit upp i Tjeckoslovakien.
  Vänsterns företrädare i intervjun talade om klimatomställning och demokrati i samma andetag. Andra säger som sagt omställning av det ekonomiska systemet eller som Obama ”Change” lika med avveckling.
  Lyfter man blicken något ser vi att väst just nu är mitt uppe i denna omställning genom enerigomställningen även kallad klimatomställning.

 2. Magma

  #1
  Det ligger mycket i det Ann säger, det handlar i betydligt större omfattning om politik än om klimat. Det som är mest bekymmersamt är att man försöker få medborgarna att TRO att man försöker rädda deras barns framtid, och det gör man genom att skuldbelägga och skrämmas.
  Med andra ord både oärligt och antidemokratiskt.
  Det behöver inte innebära att samtliga aktivister är medvetet oärliga utan som troende får väl ett flertal mest betecknas som duktig idi*ter … .
  Personligen tror jag att en sådan som Bovlund tillhör den senare kategorin – han ser trots allt själv rädd ut.

 3. Gabriel Oxenstierna

  #1,2

  Jag tyckte Ann Charlott Altstadt formulerade den djupgående problematiken i denna övergripande dimension mycket bra, häromdagen:

  ”Är det inte dags för våra politiker att antingen offentligt backa från bluffen om den nära förestående klimatkatastrofen eller att våga gå till val på de drakoniska åtgärder alla förstår är nödvändiga om 2030 verkligen är ödesåret?”

  https://bulletin.nu/altstadt-vansterpartiet-staller-in-ragnarok

  EU rullar i alla fall på i storgrön stil. Enligt EU-kommissionen ska minst 25% av EUs hela budget 2021-2027 satsas på klimatomställningen.

  Vi är ju vana vid EU-slöseri från jordbruksstödet, och klimatbudgeten är ännu ett storslöseri satt i system. Ännu en gökunge i EU-boet.

 4. Lasse

  Elprishaveriet har väckt oss med månatliga påminnelser från elbolagen.
  Varför är det så dyrt att rädda klimatet?
  När sen regeringen vill göra något så gör de fel vad de än gör.
  De hade ambitioner att göra oss skadeslösa men insåg att de väljare som bodde norröver skulle misstycka-så de satsade på att kompensera dem också. Det visar att de inte förstått.
  Sen hör man om att varför gynna de som förbrukar mycket el!
  Insikt saknas hos politiker. Vill i ha ett bra exempel kan ni läsa SVD debatt där Linus Towatt skriver om energifrågan!

 5. Lasse

  Ett föredrag som beskriver en fråga där tippningen redan är avklarad-Ökenspridningen!
  https://www.youtube.com/watch?v=8SGrvBXrXkU

  Säkra forskare som hade fel!
  20% grönare -tack vare CO2?

 6. Ann Löfving-Henriksson

  # 3 Gabriel, det var väl inget svar på min kommentar om det verkliga målet med klimathotet eller vad man kallat ”den stora omställningen”.

 7. Lars Cornell

  Tack Gabriel för grundläggande kunskap.
  Anns kommentar #1 är dock ett nödvändigt tillägg till det du skriver.

  ”IPCC talar mycket om olika befarade tipping points i klimatet. Än har vi inte fått se någon av dessa inträffa.”

  I FN-dokumentet SPM beskrivs en tipping point för koldioxid och klimat.
  Så är också budskapet som Erik Källström på SMHI mantrar ut till befolkningen. SMHI har Regeringens uppdrag att producera och förmedla propaganda [källa Håkan Wirtén i SVT]. Det vore ärligt av SMHI att berätta om när det de påstår baseras på vetenskap och när det är propaganda.

  I IPCC AR6 som snart publiceras är vetenskapsmännen tydliga med att en tipping point är extremt osannolik.

 8. Gabriel Oxenstierna

  #6 Ann
  Nej, jag svarade som en politiker, lite undvikande. 🙂
  Ja, det finns många i klimatlobbyn som driver en sån agenda.
  Lena Andersson hade en bra analys om den farhågan, publicerad även här på KU, att en hårt driven klimatpolitik närmast förutsätter en samhällsomvandling i någon sorts planekonomisk riktning.

  Men finns också många som inte alls har den agendan, utan kanske har en genuin oro för klimatframtiden.

  Jag vill inte generalisera.

  Jag tror inte heller det gagnar vår sak som klimatrealister att driva den punkten. Vi har så många sakargument ändå på vår sida!
  Nu har vi också energikrisen som du själv nämner, det är en verkligt kritisk fråga för klimathetsarna att försöka hantera och för oss att använda som hävstång mot dem.

 9. Karl Erik R

  #3 Gabriel

  EU-pengar till jordbruket har i alla fall den positiva effekten att maten för oss hungriga medborgare blir billigare än vad den skulle vara utan stödet.

  Klimatbidragen verkar dels kosta oss i form av avgifter till EU och dessutom i form av högre energipriser. Dubbel sveda alltså.

 10. Gabriel Oxenstierna

  #7 Lars
  Det står nästan inget alls om tipping points eller abrupta klimateffektier i SPM. Det enda jag hittar är följande:
  ”Low-likelihood, high-impact outcomes34 could occur at global and regional scales even for global warming within the very likely range for a given GHG emissions scenario. The probability of low-likelihood, high-impact outcomes increases with higher global warming levels (high confidence). Abrupt responses and tipping points of the climate system, such as strongly increased Antarctic ice-sheet melt and forest dieback, cannot be ruled out (high confidence).”

  Det handlar inte heller direkt om CO2, utan om något som skulle hända pga uppvärmningen. Och uppvärmningen är ju inte alls så stor som IPCC och GCM-modellerna har förutspått.
  CO2 ökar trendmässigt, men det är mer av en naturlig variation/process. Dessutom är ECS med stor sannolikhet mycket lägre än IPCC påstår, kanske någonstans mellan 1 – 1,5. Dvs. CO2 driver inte temperaturen som IPCC påstår.

  Det som nämns som tipping point är också klassat som low likelihood.

 11. Evert Andersson

  Människorna lär ju snart se skillnaden mellan Svante Axelsson sagoberättarna och dagens verklighet.

 12. Håkan Bergman

  Lasse #4
  Magstarkt av Tovatt, som vanligt, det är ju gröna politiker som gjort allt dom kan för att göra det omöjligt för svensk och europeisk kärnkraftskompetens att överleva och utvecklas. Det som finns kvar av den får ses som ett under och inger hopp för framtiden.

 13. Sören G

  Det var väl bara häromdagen som en företrädare för SNF, tror jag det var, uttalade sig att folk kan ju själva se att skogsbränder och översvämningar och vad det nu var har blivit vanligare.
  Den typen av argument måste bekämpas med statistik. Men hur lätt är det när mediernas uppfattning är att ”vi får inte ge en falsk objektiv balans”.

 14. # Gabriel Oxenstierna 8 #

  ”Jag tror inte heller det gagnar vår sak som klimatrealister att driva den punkten. Vi har så många sakargument ändå på vår sida!”

  Hur mycket påverkas de som driver en agenda med syfte att införa ett ofritt plansamhälle av naturvetenskapliga sakargument? Och för att inte tala om allmänheten, som varken förstår eller är intresserade av fysiska fakta, hur långt kommer man där? Vi känner redan svaret, naturvetenskapliga sakargument leder ingenstans alls.

  De ideologiska klimatalarmisterna lyssnar inte till argument av något slag, så dem kan vi lämna därhän. Allmänheten däremot, som konstateras i inlägget, både förstår och är mottaglig för ekonomiska argument. Detsamma gäller för den politiska dimensionen, då främst när det konkret framgår vilka neddragning av välstånd och rörelsefrihet som planeras.

  Slutsatsen blir att naturvetenskapliga sakargument är i stort sett meningslösa i debatten om klimatet.

 15. torsten sandstrom

  Tankeväckande och bra!

 16. Ann Löfving-Henriksson

  #8 Gabriel, jag undrar i vilken utsträckning du har följt
  A) den forskning som Jacob Nordangård redovisat.
  B) vad klimatforskare som F. Singer, R. Lindzen, R. Carter och alla de övriga som ligger bakom NIPCC samt alla de statsmeteorologer som fått sparken för att de hävdat att FNs IPCC är grundad mer på politik och än på vetenskap, vad de har att förmedla
  och sedan
  C) vad menar du med klimatlobbyn i #8?

 17. Gabriel Oxenstierna

  #16 Ann
  jag fick googla både A. och B., så kände inte till dem.

  Däremot har jag läst Lindzens paper om iriseffekten, som var mycket stimulerande och ett viktigt bidrag till det som nu är lite av Willis Eschenbachs gebiet, nämligen emergent phenomena som håller klimatet i styr.
  Jag läser allt som Willis skriver och lär mig mycket av det.

  C. klimatlobbyn , det är ett helt system befolkat av byråkrater, beslutsfattare, journalister, media, politiker med flera, som driver den alarmistiska agendan. Det är dels personer, dels ett institutionaliserat, mer eller mindre byråkratiskt system som byggts upp under många år i Sverige. Det infiltrerar viktiga delar av lagstiftningen och regelverk,

  Det är dessutom en PK-ideologi. Vi svenskar vill vara ’klimatbäst’ i världen och ha den mest extrema och internationellt mest aktiva klimatpolitiken så att vi väcker andra länders beundran som föredöme. Vi ska vara världens ledande klimatstormakt.

  Även flertalet klimatforskare hör dit, eftersom forskningen är totalt styrd i instrumentalistisk riktning. Skrev en artikel om det här på KU:
  https://klimatupplysningen.se/klimatforskningen-ar-ofri/

 18. Bernt O

  En tippingpoint i den Europeiska klimatpolitiken av sällan skådat slag kan komma vilken dag som helst – utlöst av en mycket slipad och oberäknelig skurkledare vid namn Putin.
  Ryssland kan när som helst drastiskt minska eller helt stoppa leveranserna av gas, olja och kol till Europa. En skurkstat som byggt upp sina valutareserver, minskat sina skulder till väst systematiskt, Putins lyxyacht på väg hem från Tyskland o.s.v.
  Skurkar kan man inte lita på…

 19. Gabriel Oxenstierna

  #14 Lars

  Tyvärr har du rätt, någon verklig dialog förekommer knappt, de båda sidorna lyssnar inte på varann.

  Men plånboksfrågorna är centrala för vem som ska få sätta agendan.
  Enligt en rapport i tidskriften Science krävs det att ca 25 procent av befolkningen tydligt börjar omfatta en ny åsikt för att förändringar i våra gemensamma värderingar ska komma till stånd. Och när detta händer kan förändringen gå snabbt. Jag tror vi är på väg ditåt vad gäller energi- och bränslekostnader, att folk reagerar och undrar varför? Samt ifrågasätter, eftersom det svider i skinnet när räkningarna ska betalas.
  Det är det jag försöker illustrera med min artikel.

  Även ideologier och ekonomiska system har sina egna tipping points – de ögonblick då politik, teknik och sociala rörelser plötsligt samverkar i en kaskadliknande förskjutning.
  Jag tror vi kommer dit, gissningsvis runt 2030 🙂
  Då kommer tillräckligt många förhoppningsvis se att kejsaren var naken hela tiden.

 20. Lasse

  #17 Gabriel
  Instämmer i din uppskattning av Willis E.
  Han skriver på WUWT där man idag kan få en inblick i elprissättning i UK:
  https://wattsupwiththat.com/2022/02/10/uk-carbon-pricing-is-now-forcing-electricity-prices-higher/

  #12 Håkan
  Politiker skapar ett problem som de sen skall lösa!
  Elpriserna speglar helt politikernas inblandning.
  CO2 avgifter på el i UK är ca 4 SEK per KWh

 21. Ta betalt för luften?
  I stort sett kan man väl koka ned klimathetsen till den kärnpunkten. Många vill vara med och dela på den intäkten.

  Iden är inte ny, Carl Barks, (vem annars) har ett äventyr där Kalle får tag på en gyllene vikingahjälm som ger ägaren ensamrätt till hela Nordamerika. En ide han får är att ta betalt för luften, invånarna skall tvingas bära luftmätare och skattas därefter.
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Golden_Helmet

 22. •Den ’allmänna nyttigheten’ klimatet kan inte alls påverkas genom de kostnadsåtgärder gentemot koldioxid, som i parti och minut skrivs ut genom överstatliga regleringar och policies. Koldioxid kan av fysikaliska skäl inte skapa radiativ uppvärmning av jordklotet och har inget med klimatets naturliga variationer att göra. Därför blir den ’intertemporala försäkringen’ ingen försäkring utan endast ett argument till förmögenhetsöverföring.
  •Den sker från den vanlige medborgaren, via stater till övergripande, demokratiskt okontrollerade församlingars ökande makt över investeringar. Dessa gynnar i sin tur det sociala nätverk av stora företagskonglomerat inkl. finansiella globalt verkande dito som är dessa överstatliga organisationers ’parners’. Ett flagrant exempel är FNs s.k. klimatfond, som skulle inbringa 100 miljarder dollar per år, från industrialiserade staters medborgare. Fonden skulle i sin tur bestämma över vilka investeringar i klimathänseende som skulle genomföras i utvecklingsländer. Dessa investeringar skulle i sin tur naturligtvis gynna globala företagskonglomerat, som därigenom bleve de verkliga mottagarna av dessa finansiella medel. Fonden är dessbättre dock hittills ett misslyckande.

  •Ovanstående ska jämföras med en annan ’allmän nyttighet’, haven. Dessa exploateras till avsevärda alternativkostnader. Ett exempel är havsvindkraftsparker, som utnyttjar haven utan resursutgifter för exploatörerna. De miljömässiga konsekvenserna är avsevärda. Den annorlunda behandlingen är betingad av att haven inte betraktas som en komponent i styrningen av klimatet.

 23. För att åter peka på vad vi kan se fram emot i form av klimatåtgärder som drabbar allmänheten, hänvisar jag till min kommentar från 2019. För er som förstår lite franska, öppna gärna första länken. Det går att klicka bort nyhetsbrevet.

  https://klimatupplysningen.se/liberalers-grona-tokiga-drommar-autonoma-forarlosa-bussar-pa-lidingo/#comment-361443

 24. OT En rapport från verkligheten i Luleå . Har varit ut på en lång cykeltur. I ett fantastiskt väder . Strålande sol, svaga vindar och minus 4 grader. Och gott om snö. Om det här här klimatkris vill jag ha mer klimatkris. Så långt från tippingpoint man kan komma. Snart ut igen på cykeltur till.

 25. #5 Lasse, jag tog mig tid och lyssnade på Ulf Hellden om hur en grupp forskare i Lund redan 1995 hade lyckats stoppa ökenspridningen. Rekommenderas varmt! Samtidigt ger han en inblick i en manipulerande FN miljö.

 26. Ann Löfving-Henriksson

  # 17 Gabriel, tack för svar. Svar på A och B förklarar mycket. Dags kanske att läsa Jacobs Den Globala Statskuppen till exempel.
  På C undrar jag hur Du kunde sammankoppla mej med klimatlobbien, men om du inte känner dej hemma med historien bakom både IPCC och NIPCC så kan det förklara en hel del. Jag kände mej ytterst olustig varje fall.

 27. Ivar Andersson

  ”Antalet soltimmar har ökat med nästan 20 procent de senaste 40 åren i Sverige. ”
  Nu kommer solkraften att bli så lönsam att subventionerna kan tas bort. Men ingen har lyckats bygga en måncell så att vi även får el på natten. 🙂

 28. Ulf Westberg

  #20 Lasse
  Du har nog en decimal fel. Enligt artikeln kostar en MWh i genomsnitt £208, varav £32 är koldioxidskatt, eller 400 kronor per MWh = 40 öre per kWh.

  Det är trots allt det pris per kWh som vi betalade för elen för några år sedan innan ”marknaden” tog över.

  Boven är gaskraftverk (i UK) som är sista länken i energikedjan och som sätter priserna i det regelverk som just nu finns. Vi kan ju diskutera relevansen i regelverket men det innebär i princip att koldioxidskatt betalas för all el och att all elproduktion som kostar mindre än £ 208 är ren vinst för alla elproducenter som inte betalar koldioxidskatt.

  Ny kärnkraft (Hinkley Point C) kostar produktionsmässigt enligt avtal £ 92.50 (strike cost) så det finns en viss marginal upp till £ 208 – varför är det då en diskussion i UK om att ny kärnkraft är så dyr, det kommer ju under många år framåt vara gaskraft som styr priset och ju högre koldioxidskatten blir desto större blir vinster för alla andra producenter.

  Ergo 1, om all vindkraft ersattes med kärnkraft skulle inte behovet av gaskraft finnas och priserna skulle gå ner per definition, kanske till hälften.

  Ergo 2, det finns inte i producenternas intresse att säkerställa att behovet av gaskraft försvann, därför kommer det finnas intresse av vindkraft som driver behovet av gaskraft.

  Ergo 3, det enda sätter att återgå till priser som konsumenterna kan bära och säkerställa att elproducenterna inte får övervinster* är egentligen att marknaden inte styr längre, den måste styras av en oberoende enhet som säkerställer rätt mix av energiproduktion, ungefär som när det svenska kraftsystemet byggdes upp fram till 1985.

  * T.ex. Vattenfall har stora övervinster, de har i princip inga vindkraftsparker som är lönsamma och ändå har de intresse av att starta fler och fler = uppfylla ägaren Statens krav på dem. Att de går med förlust är inget problem, de får in så mycket pengar på annan energiproduktion.

 29. Gabriel Oxenstierna

  #26 Ann
  ”På C undrar jag hur Du kunde sammankoppla mej med klimatlobbien”

  Ber om ursäkt, men jag tror du läst mig fel? Har varken tänkt eller skrivit något i den riktningen.

  Tack för lästips! Såg att du rescenserat en bok av Nordangård här på KU, som han medförfattat med bland annat prof. Marian Radetzki. Gammal och uppskattad kollega till mig på Sthlms univ.

 30. Lasse

  #28 Ulf _tack för rättningen.

  Ännu en sammanställning som visar att vi har en allt bättre värld! I alla fall vädermässigt
  https://notrickszone.com/2022/02/10/new-study-there-is-no-extreme-precipitation-drought-flood-hurricane-tornado-climate-crisis/

 31. Föredraget av Ulf Hellden är intressant eftersom det visar hur svårt det är att ta död på felaktiga föreställningar, i detta fall om ökenspridningen. FNs gossar och flickor vill helt enkelt inte att hot försvinner eftersom det gör dem arbetslösa. Istället trollar de med semantiken och hittar på nya begrepp som de kan säga att det utgör ett hot och som de ”bekämpar”.

  https://www.youtube.com/watch?v=8SGrvBXrXkU

  Parallellen till dagens klimathype är rätt uppenbar. När det visar sig att extremvädren inte ökar, att havsnivåhöjningen tuffar på med ett par-tre mm per år, när den globala temperaturen planar ut så hittar man på nya namn (global change, global disruption etc) och bara upprepar i stort sett samma gamla felaktiga påståenden om en nära katastrof, fler extremväder etc. Och media och politiker gitter inte kolla vad den vetenskapliga diskussionen innehåller.

  Det finns helt enkelt ingen klimatkris, eller något klimatnödläge. Men de politiska och mediala processerna tuggar på obehindrat.

 32. Lasse

  #31 Ingemar
  Det är väl så vetenskap fungerar.
  Man väcker en farhåga och skapar intresse av befarade konsekvenser och ser till så forskningsmedel strömmar in.
  Den som inte avslutar ett projekt med en fråga och förslag till fortsatta undersökningar riskerar att bli utan medel.

  Goda nyheter säljer inte!

 33. Håkan Bergman

  Ulf Westberg #28
  Det bör väl vara kolkondensen som går sist in och sätter priset. Dom släpper ut minst ett ton CO₂ per MWh. Ser ut att stämma hyfsat bra med ett systempris just nu på 131£.
  https://www.bmreports.com/bmrs/?q=eds/main

 34. # Ulf Westberg 28
  •Gaskraftverk är fossilfri energiproduktion, eftersom naturgas uppstår som en följd av nedbrytning av vatten vid högt tryck i djuphaven. Därvid friges syre och vätejoner bildat hydrokarbonater, som vid ännu högre tryck bildar petroleum. Således är såväl olja som naturgas ’renewables’. Endast täta kolfyndigheter är av fossilt ursprung, bildat av vegetabilisk massa.
  •Såväl gaskraftverk som kärnkraftverk kan helt ersätta vindfläktskraft, som fysikaliskt inte kan bära någon som helst energiproduktion utan motsvarande ’MW för MW’, räknat från installerad effekt, produktion med frekvensstabilisering. Vindfläktskraft har därför isolerat sett noll värde samhällsekonomiskt, eftersom de inte behövs av detta skäl.
  •Gaskraftverk är att föredra framför kärnkraftverk i allmänhet, eftersom vi undviker spridning av joniserande strålning, billigare och snabbare att bygga, hög effektivitet och etablerad teknologi.
  •Problemen i en sådan lösning är endast politiska; felkonceptualiserad koldioxidskatt, till vissa länder begränsad produktion.
  •Sverige har dock ett gynnsamt läge; a) närhet till Danmark och Norge med gasfyndigheter för storskaliga gasturbinkraftverk, rätt lokaliserbara till södra Sverige; b) stora mängder ännu inte använt kärnbränsle, för lätt upparbetning och anpassning till CMSRs, under snabb utveckling.
  •Gaskraftverk ger koldioxidutsläpp. Eftersom CO2 inte kan ge temperaturpåverkan är det endast gynnsamt. Fotosynteshastigheten hos ca 95 % av planetens ovanjordvegetation ökar därav (optimal koldioxidkoncentration ca 1500 ppm vid upp till 5 grader högre temperatur).

  Det mesta av det som bestämmer nuvarande energiproduktion är ren och skär felinformation och dumhet.

 35. #Gabriel#

  Jag läst ditt inlägg igen och det är en sak jag inte förstår. Hur kan människor konsumera klimatet? Det är ett minst sagt märkligt koncept. Inte heller är det självklart att ökad koldioxidhalt eller varmare klimat är av ondo. Snarare är det tvärtom.

 36. En annan

  Fast det går liksom inte att utelämna den politiska synen på vad som håller på att hända:
  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/civil-unrest/2032-knowing-you-enemy/
  Klimatfrågan har lyfts upp till en slags religion som säger; Ni som tycker olika är i själva verket terorister, håll käften och rätta in dig i ledet. Det som kommer att hända framöver är att västs ekonomier kommer att förstöras, ivrigt påhejade av Kinesiska infiltratörer, se Vita Huset, Kanada Australien.
  Ryssarna var tidigt ute genom att infiltrera miljörörelsen mot kärnkraft, nu har Kina bidat sin tid och vill helst göra västvärlden till sin nya kornbod och implementera sin övervakningsteknik till alla västländer. Kina vill i princip ha en järnvägsförbindelse till Finland!
  Hur våra högt ärade politiker ska navigera i detta politiska spel, tja de får väl lära sig kinesiska
  Jag kan förstå Gabriels synpunkt att hålla politiken utanför KU, men alla måste skaffa sig en bredare bild av klimatpolitikens konsekvenser, inte gräva ner sig i siffror och tabeller, tänka utanför boxen…

 37. Lasse #32,

  ”Det är väl så vetenskap fungerar.”

  Nej, nu blandar du ihop klimatvetenskap med vetenskap.

  Riktig vetenskap fungerar inte så trots många försök från politiskt håll att styra den till sin egen agenda. Det finns enorma fält där vetenskapen fungerar som den skall; kritisk granskning av framförda hypoteser, återgång till fältobservationer och laboratorier, framkastande av nya och bättre hypoteser etc.

  Kanske är jag lite väl hård mot ”klimatvetenskapen” när jag säger att det inte är ett riktigt vetenskapligt fält. Lennart B. skulle säkert protestera. Så låt mig säga att den står och stampar och knappast har utvecklats på 30 år (enligt Lindzen). Men det finns fortfarande några få dedikerade forskare som försöker föra vetenskapen om klimatet framåt och som respekterar falsifierande observationer.

 38. Fredrik J

  #31 Ingemar, #32 Lasse

  Detsamma kan nog sägas om många aktivistiska sammanslutningar, vars ursprungliga syfte mycket väl kan ha varit att rätta det som många en gång i tiden uppfattat som orättvisor. När sedan samhället förändras i riktning mot mer jämlikhet och bättre miljö, ser vissa av dessa organisationer med fasa hur de själva blir mindre och mindre viktiga.

  Istället för att tona ner sina klagomål eller avveckla sig själva efter att målen uppnåtts, börjar de påstå att ”vi har lång väg kvar” och pekar på ”strukturella” orättvisor och normer som måste raseras.

  Man har blivit bekväm med den auktoritet man tidigare ansett sig ha, och vill till varje pris att den ska bestå.

 39. Lars Kamél

  Får den ekonomiska tillväxten fortsätta, kommer framtida generationer att vara mycket rikare än vad vi är. De kommer därmed att ha mycket bättre förutsättningar att klara av olika negativa händelser, som naturkatastrofer. Varför ska vi då betala en massa pengar för åtgärder som eventuellt, men förmodligen inte, minskar risken för naturkatastrofer?

 40. Katarina

  Jag läste den här tidigare och har lite svårt för stycket nedan.

  ”Detta kan ske genom att återföra skattemedel till de som betalar dem idag. Ett exempel på detta är att staten nu brådstörtat bestämt sig för att betala ut bidrag för vinterns elräkningar. De 7 miljarder som återförs är dock mycket långt ifrån klimatpolitikens sammanlagda skatte- och kostnadsbörda. 3 500 nationalekonomer, varav 28 nobelpristagare, ger rådet att det som tas ut i klimatskatter i sin helhet ska återföras till medborgarna. Mycket mer borde därför återföras till det betalande folket, vilket exempelvis kan ske i form av inkomstprövade bidrag.”

  Jag skulle föreslå att man låter bli att ta in pengarna till att börja med. Att administrera inbetalning och utbetalning av pengar kan inte vara konstruktivt utan bara en onödig utgift. Såvida man inte har ambitionen att fördela pengarna efter sitt eget godtycke, som nuvarande regering verkar vilja.

 41. Bubo

  ”De 7 miljarder som återförs är dock mycket långt ifrån klimatpolitikens sammanlagda skatte- och kostnadsbörda. 3 500 nationalekonomer, varav 28 nobelpristagare, ger rådet att det som tas ut i klimatskatter i sin helhet ska återföras till medborgarna. Mycket mer borde därför återföras till det betalande folket, vilket exempelvis kan ske i form av inkomstprövade bidrag.”

  Spontant kan jag inte komma på någon skatt (inkl energi och koldioxidskatt) som inte återförs till medborgarna på ett eller annat sätt. Visserligen oftast på någon omväg i form av polis, sjukvård, utbildning, vägar, diverse inkomstprövade bidrag och kopplat till vissa administrativa omkostnader. En doktor i nationalekonomi kan säkert hitta undantag men det kan inte vara stora summor som inte återförs, eller? eller menar man att de ska utbetalas som kontanta pengar? men hur ska då utbildning och sjukvård finansieras?

 42. Antikom

  Allt handlar om the Great Reset eller Build back Better, där målet är att avskaffa demokratin världen över och införa en världsregering där den självvalda eliten styr över allt. Kommunism 3.0. ”Own nothing, and be happy”. Klimathysterien är ett av benen på vägen dit, covidpandemin ett annat.
  Men det gäller för dem att snabba på, vanligt folk börjar redan inse att covidvaccinationerna inte handlade om hälsa utan kontroll. Och snart inser vanligt folk att det inte finns något klimatnödläge. Krig är bra avledare.
  För er som bara tror det är konspirationsteorier, börja med att läsa på WEF:s (World Economic Forum) hemsida.

 43. johannes

  #41
  75 miljoner covidinjektioner?

 44. Frej

  #31 Ingemar Nordin 🙂 Varför skulle dom ändra sig 8 miljarder gav Löven FN till klimat fonden . Själv fick han jobb där, enligt sossarna oavlönat ? Vi i Sverige är väl största bidragsgivare per capita till FN . Det är nog inte bra för hjärtat att veta hur många 1000 miljarder vi stoppat i detta svarta hål . Och jag fattar inte hur vi kan finansiera alla hitte på jobb inom klimat industrin , och det är ju inga smålöner . Jag läste Lennart Bengtsson krönika på Det Goda Samhället .Det var en bra analys .https://detgodasamhallet.com/2022/02/11/lennart-bengtsson-hur-kommer-sammanbrottet-att-gestalta-sig/#more-55540

 45. Benny

  Bernt O, på vilket sätt skulle Putin vara en skurk? För att han inte skänker bort Rysslands naturresurser gratis? För att han ser till att öka levnadsstandarden för sitt eget folk? Skurkarna sitter i den svenska regimen och andra regimer runt om i EU och de värsta skurkarna sitter i Bryssel. Ta reda på fakta och sluta läs krigspropagandan från fulmedia!

 46. Ivar Andersson

  #41 Bubo
  Administrationen/byråkraterna kostar pengar. Om du betalar in en krona så tar administrationen/byråkraterna 10 öre för att betala ut 20 öre till dig. Förr skulle kyrkan ha tionde men idag ska administrationen/byråkraterna ha tiondet. Byråkratin är inte gratis.

 47. Lars Cornell

  #41 Bulbo
  ”som inte återförs till medborgarna på ett eller annat sätt”

  Att ”slänga pengar i sjön” är ett sätt att inte föra tillbaka pengar till medborgare. Det är precis det som många politiker sysslar med nu.

  Det mest ineffektiva är att åtgärda problem som inte behöver åtgärdas och som inte ens är problem. Det är sådant samhälle vi lever i.

  Om klimatet kanske förorsakar problem för 100 någonting (om siffran skall föregås av ett + eller – tecken är ovisst). Är det då god politik att i planekonomi avtvinga medborgarna skatter för en symbolpolitik som kostar 10 000 någonting?

  Jag ställer frågan och jag hoppas att du och fler svarar.

 48. Lars Cornell

  Benny #44
  ”Bernt O, på vilket sätt skulle Putin vara en skurk?”

  Han gör för sitt folk det som vi skulle önska att svenska politiker gör för oss – men underlåter att göra.

 49. Fredrik S

  Bulbo, Lars Cornell #41,47 mfl

  Är skatterna fiskala så går de in i statskassan.

  Vi kan ju ta sjuvården som exempel, 1970 var hälso- och sjukvårdsutgifterna 5 procent av BNP 2018 stod de för 11 procent.

  Nu ligger vi i botten internationellt sett vad gäller antalet vårdplatser och köer.

  Detta trots ständigt tillsatta miljarder till landstingen.

  Samtidigt kunde man i SVD i Januari läsa att sedan 2008 har byråkratin i SLL bara ökat, två av tre nyanställda är administratörer, handläggare eller chefer.

  Alltså ökade kostnader (skatt), minskade vårdplatser och långa köer plus ökad byråkrati.

  Otur eller systemfel?

  Tror nog tyvärr att det kännetecknar systemet i övrigt speciellt vad gäller klimatrelaterade satsningar.

  Man måste ställa frågan ibland vilka som är bäst på att förvalta pengarna staten eller invånarna.

 50. Wojciech Waligórski

  Om CO2;

  En av de tyngre (och okorrumperade) klimatforskarna – prof. Richard Lindzen – har sagt att tron på att enbart CO2 påverkar klimatet, är som att tro på magi.

  Att anta att CO2 är en termostat är mao dumhet upphöjt i kvadrat.

  CO2 – i egenskap av att vara en termostat – är skapad av Maurice Strong.

  Han var vare sig fysiker, eller naturvetare. Han var ekonom. Och köpte upp diverse Kanadensiska oljebolag – samtidigt som han vurmade om klimatet. Mao, om man inte vet vad det handlar om, handlar det om pengar.

  Han var slug och smart. Genom honom har klimatindustrin fått sitt genombrott.

  Han hade ett klart syfte också – nedmontering av den västerländska industrin, Vilket pågår nu inför våra ögon.

  Han insåg att det inte gick att enbart svartmåla fossila bränslen i allmänhet för att syftet skulle kunna genomföras.

  I stället kom han på att det räcker med att korka igen skorstenar och avgasrör.

  Hörned valda han CO2 såsom en kork för att täppa igen västerländsk industri.

 51. Ann Löfving-Henriksson

  #51 👍

 52. Bernt O

  Benny #45 Lars Cornell #48
  Huruvida Vladimir Putin och hans närmaste krets är ett gäng banditer belyses närmare i boken ”PUTINS KRETS” – den kanske bästa bok som skrivits om det moderna Ryssland.
  Putin har gjort mycket gott för sitt ”moder Ryssland” javisst – framtiden får utvisa i vilken grad detta stigit honom åt huvudet..

 53. Bubo

  Jo, att det är vissa omkostnader förknippade med skattefinansierade tjänster kan vi nog alla skriva under på, likaså att vi kan tycka att de läggs på fel saker och skulle lägga på annat eller att vi får för litet för skatten men det var liksom inte frågan. Vi kan också tycka att vi inte skulle ha skatter alls och betala allt med privata pengar eftersom vi själva är bättre på att förvalta dem, men det var liksom inte frågan. I Sverige har vi ju en stor offentligt finansierad sektor, oavsett vad man själv tycker om det.

  Frågan var om skattepengar går tillbaka till medborgarna och det gör de ju, med avdrag för administration, men även det är ju lön till vissa medborgare (eller ett form bidrag om man tycker arbetet är inget värt). Sen om man tycker att det är fel saker (administratörer, elcykelbidrag och andra klimatåtgärder) är det en annan fråga.

  Men att det skulle vara stora skattepengar som försvinner iväg bort från medborgarna vet jag inte, men motbevisas gärna.

 54. #48 Lars Cornell, alla politiska ledare, gangstrar, galningar och andra, har nationens materiella utveckling på programmet. Så klart. Men vi har också andra krav på våra politiska ledare. Så t ex säljer vi inte ut allt för några tioöringar kilowatt timmen. Känns genant att du som här ger viktiga bidrag i klimatfrågan står så naken i frågan om Putin och Ryssland av i dag.

 55. #52 Bernt O, #48, för snart tjugo år sen läste jag Simon Sebag Montefiores Stalin och hans röda hov. En förskräcklig skildring av en galning, en gangster och hans hov. Förvisso en nationalist i Lars Cornells mening. Din referens PUTINS KRETS visar bara på en fortsättning av ett liknande tragiskt ryskt politiskt ledarskap.

 56. Lars-Eric Bjerke

  #34 Göran Åkesson
  ”Gaskraftverk är fossilfri energiproduktion, eftersom naturgas uppstår som en följd av nedbrytning av vatten vid högt tryck i djuphaven. Därvid friges syre och vätejoner bildat hydrokarbonater, som vid ännu högre tryck bildar petroleum. Således är såväl olja som naturgas ’renewables’. Endast täta kolfyndigheter är av fossilt ursprung, bildat av vegetabilisk massa.”

  Det vore intressant att veta vilken trovärdig källa du har för detta påstående. Att vatten bryts ner i djuphaven på grund av högt tryck är ju en perfekt energikälla. Att bryta ner vatten i syre och väte kräver energi, det räcker inte med enbart tryck. (kraften * vägen = energi). Det vore fint att veta varifrån denna energi kommer så att man slipper köpa dyra elektrolysörer för att tillverka vätgas. Var hittar syret och vätet kol för att bilda hydrokarbonater?

 57. Lars Thorén

  #53
  Nåja, meningslöst stöd till tredje världens ländet via t ex SIDA som går direkt ned i korrumperade fickor får väl anses som skatteslöseri. Att subventionera vindkraftsprojekt och stödja utländska exploatörer på detta sätt är ett annat exempel.

 58. Gabriel Oxenstierna

  #39 Lars K

  Detta är just Björn Lomborgs argument. Låt ekonomin rulla på med stark tillväxt som gör alla till ekonomiska vinnare, särskilt i U-länderna.
  Låt sedan framtida generationer lösa de problem som faktiskt behöver lösas när de uppstår. De kommer då ha mycket större resurser till sitt förfogande, samt betalningsvilja.
  Detta är en i alla avseenden bättre lösning än att vi som lever idag ska tvingas betala för icke-problem som eventuellt kan drabba framtida generationer. Har en artikel antagen till Bulletin om detta, kanske kommer här lite senare också 🙂

 59. Gabriel Oxenstierna

  #40 Katarina
  #41 Bubo

  ”Jag skulle föreslå att man låter bli att ta in pengarna till att börja med. Att administrera inbetalning och utbetalning av pengar kan inte vara konstruktivt utan bara en onödig utgift.”

  Anledningen till att man tar in pengarna är att detta är rådande klimatpolitik och -lagstiftning. Klimatlobbyn regerar och det är inget som ändrar sig särskilt lätt eller snabbt, tyvärr.

  Givet detta, föreslår de 3500 ekonomerna att alla klimatpengarna som tas in, sedan ska ges tillbaka till folket. Tanken är alltså att riktad beskattning gör fossila drivmedel etc. så pass mycket dyrare att de prisas ut från marknaden efter hand. Men detta föder folkligt motstånd, varför folket då ska hållas lugnt genom att de indragna skattemedlen återförs. Elstöd, lantbrukarstöd, glesbygdsstöd, familjebilsstöd, you name it-stöd.

  tror detta besvarar även Bubos synpunkt, det handlar alltså om att använda prissignaler för att styra hur vi väljer att konsumera t ex energi och bränsle.

 60. Katarina

  #59 Målet måste väl ändå vara att inte hålla på att administrera bidrag/skatter, såvida man inte vill ha politisk styrning.

  Politisk styrning har ju i energisektorn visat sig vara ineffektivt enligt min mening. Man ser till att göra vissa energislag olönsamma och samtidigt subventionerar andra. Med den kunskap som våra politiker och lobbyister (läs sossar och mp) har så har man lyckats förstöra ett tidigare väl fungerande elsystem. Även EU byråkratin skyfflar pengar från den ena till den andra utan att det ökar produktiviteten. Därför ser jag inte att man vinner speciellt mycket på att låta pengar gå in i stat/EU för att vända och skickas åt annat håll.

  Låt pengarna få komma till användning där dom skapas. Men har man en egen agenda (grön eller röd eller annan färg) så gillar man att ta in pengar för att kunna dela ut enligt eget godtycke. Men att öka produktivitet och få en växande ekonomi på det sättet är inte troligt.

 61. Det är inte Ryssland eller Kina som är problemet. Det är inom de västerländska staterna med Fiveeyes länderna det ursprungliga EU samt Sverige dör korruptionen är så sofistikerad enbart för att gynna finanseliten i västvärlden, politikerna är bara marionetter utan reell makt
  Men korthuset håller på att falla det är bara att se på alla protester som MSM döljer så mycket man kan. Den geopolitiska parodin med Coronan och klimathysterin i spetsen är en döende svan men de ger sig inte frivilligt det kan bli smutsigt innan tillräckligt många vaknar.
  Jag är försiktigt optimistisk att förnuftet kommer segra.

 62. Håkan Bergman

  Snacka går ju, men nu börjar det gå upp för delar av politikerfrälset att allt flum ska betalas också. Frågan är hur politikerna kunnat undgå att inse att det här skulle komma, vad lever dom i för bubbla? Nästa chock kunde bli att dom unga inser att det blir dom som får ta den stora smällen när lånen förfaller till betalning och att dom till råga på allt måste ta nya lån för att förnya allt ”förnybart”, om dom har nån kreditvärdighet kvar då vill säga. Trösten kanske blir att det inte blir så mycket kvar att bråka om i dom dödsbon vi gamlingar lämnar efter oss.
  https://www.politico.eu/article/pascal-canfin-emmanuel-macron-eu-carbon-price-car-home/

 63. Ulf

  Det är väl intressantare att fortsätta fokusera på vad vi lämnar över till kommande generationer. En dålig elförsörjning ger en sämre tillväxt och med ränta på ränta effekten en rejält fattigare värld(och Sverige), att lämna över till kommande generationer. Vad värre är, ett gynnande av Ryssland och Kina, som är ett mycket större hot mot kommande generationer, än en eventuellt långsamt temperaturutvecklingen.
  Att skicka pengar till Putin för rysk gas är bara för dumt. Eller koldioxid svälta EU emedan Kina vräker ut koldioxid och växer.
  Så visst kan vi dra allt på mikronivå. Men jag tror faktiskt det är bättre på makronivå. Svenskarna fattar att det är i länder som Kina som det avgörs. Då måste vi också visa att falska beräkningar om konsumtionsbaserade utsläpp är fiffel och båg.
  Även här tror jag att folk begriper att vi ska inte se ut som stor utsläppare för att vår export är koldioxidsnål. Det är självklart vansinnigt. Så kombinera gärna med makroperspektivet.

 64. Gabriel Oxenstierna

  #60 Katarina

  Jag håller helt med dig i din beskrivning i hur det borde vara.
  Men det går inte att bara tänka bort hur det faktiskt är i Sverige idag med klimatpolitikens olika effekter.

  Vi kommer tyvärr att harva runt i det moraset i många år till. Men det kommer att bli strid om allt fler saker.
  Särskilt sådana klimatpolitiska åtgärder som fördyrar för vanligt folk kommer bli allt svårare att få igenom.

 65. Thorleif

  Trenden har väl länge varit att merdirekt beskattning inte bestrider utgifter inom resp område. Det motsatta kanske man kan säga om indirekt beskattning (moms t.ex). En mixförändring.

  Jag ser elkostnad-kompensationen som en politisk åtgärd tack vare skatteuttagets nivå. Statens inkomstökning blev dramatisk under elprisuppgången varför en mindre återbetalning vid en chock som denna blir självklar. Dessutom är det ju valår. Så hur blir det vid en permanent högre prisnivå är frågan? Hur ska vi värdera logiken kring kompensation? Även om priserna faller tillbaka, vad kommer att ske framöver? Hur ska behovet av bil i Norrland värderas bränsle-chockmässigt? SE4 drabbades värst av elpriserna men alla i landet fick samma återbetalnings-villkor, dvs baserat på förbrukning ist för kostnad. Boende i SE4 sparade förmodligen mer el än de SE1-2.

  Trenden går annars mot större generell beskattning och tyvärr ser jag sedan länge att EU väntar på tillfällen att flytta mer beskattningsrätt från nationalstaterna. I detta ingår s.k klimatskatter via t.ex FN som ett smörjmedel för fortsatt federalisering och mindre transparens i skatteuttag och nytta.
  Samtidigt går penning-produktionen på högvarv via främst centralbankerna.

 66. Mats Rosengren

  Ett mycket bra inlägg av Björn Gillberg:

  Skenande energipriser, okunniga politiker, ”time out”!
  https://www.youtube.com/watch?v=hfVWg1t6ocA

 67. Bubo

  #59

  Japp, jag är med på att man med en skatt får den styrande effekten och incitamenten man vill åt. Sen ska ju skatteintäkterna ut igen. Och man kan ju diskutera hur det ska ske, i kontant utbetalning till alla svenskar lika mycket, kontant till alla men mer till norrlänningar/landsbygdsbor eller som nu i form av polis/sjukvård/utbildning där så att säga mer går till de som nyttjar dessa tjänster mer. Men jag tror kanske att acceptansen kan bli större om det sker direkt och kontant och riktat. Men på något sätt ska dessa tjänster finansieras så då får man ju ta in dem igen. Men skatteintäkterna försvinner ju inte från medborgarna idag, förutom som någon nämnde möjligen bistånd då.

 68. # 41 Bubo m.fl.

  ”3 500 nationalekonomer, varav 28 nobelpristagare, ger rådet att det som tas ut i klimatskatter i sin helhet ska återföras till medborgarna.”

  Man kan tycka att det är mer skadligt att finansiera polis, försvar, mm. med inkomstskatter än med klimatskatter.

  Jag saknar en viktig aspekt i diskussionen ovan. Skilj på skatt och resursförstöring. Det höga dieselpriset har tre komponenter. Kostnad, skatt och reduktionsplikt. Kostnad är vad den är. Skatt går tillbaka till medborgarna på ett eller annat sätt. Minskar skatten på drivmedel höjs skatten på något annat. Så fungerar vårt samhälle i dag och den administrativa förlusten som kanske är 10% blir densamma oavsett vad som beskattas.

  MEN. Att tvinga drivmedelsleverantörerna blanda i något dyrt för att minska det ”byråkratiska” värdet på CO2-utsläpp i Sverige är en ren resursförstöring. Man gör om slakteriavfall och diverse annat till dieselbränsle. Detta måste vara förenat med mycket stora omvandlingsförluster.

  Så länge vi har mycket vindkraft krävs fossilkraft när det inte blåser. Just nu har vi Karlshamn och import av fossilkraft från Polen och Tyskland. Bättre vore att elda med slaktavfallet tillsammans med sopor i kraftvärmeproduktion och få ut maximal energi. Då behövs mindre fossil elproduktion, import eller svensk. På detta sätt minskade CO2-utsläpp utomlands eller i Sverige borde trots ökad import av olja för att ersätta biodrivmedlen bli en väsentlig minskning av totala utsläpp globalt. Minskade utsläpp totalt betyder minskade kostnader totalt när man fokuserar på mest energieffektiva metoder.

  På samma sätt: Att tillverka flygbränsle av biologiska råvaror måste ge betydligt sämre energiverkningsgrad än att elda med biobränslet direkt. Bättre importera lite olja till flyget, göra el av biobränslet och låta bli att importera fossilkraft från grannländerna när det inte blåser. Jag skulle tro att omvandling till flygbränsle har ännu sämre energiverkningsgrad än omvandling till bilbränsle. Flygbränsle är ju en mer kvalificerad produkt. . .

 69. Gabriel Oxenstierna

  65 Thorleif
  67 Bubo
  68 Leif Å

  Det sker ett enormt slöseri i hur klimatmedlen används. Lomborg har i en forskningsartikel analyserat Parisavtalet, och visar att varje dollar som satsas i världen enligt ländernas åtaganden bara ger en nytta av 11 cent.
  89 cent är alltså bortslösade av alarmisterna.

  Grundförutsättningen för klimatbeskattningen är vidare felaktig, eftersom den bygger på att CO2-utsläppen är en fiende som nu skyndsamt måste förintas till enorma kostnader. Detta bestrider vi klimatrealister, eftersom vi menar att ECS är mycket låg, samt att några tipping points inte är i sikte. Således bortfaller argumentet att via klimatskatter pressa ut t ex fossila bränslen från marknaden.

  Det mesta av klimatbeskattningen borde helt enkelt tas bort. Det som behöver göras är att satsa på att ytterligare utveckla alternativa energikällor, men det är FoU på lång sikt. Detta är f.ö. Björn Lomborgs ståndpunkt.

  Har en artikel om dessa saker som publiceras snart och kanske även kommer här på KU.

 70. Gabriel Oxenstierna

  Jag svarade Ann ang. klimatlobbyn ovan i #17 och beskrev det så här: det är ett helt system befolkat av byråkrater, beslutsfattare, journalister, media, politiker med flera, som driver den alarmistiska agendan. Det är dels personer, dels ett institutionaliserat, mer eller mindre byråkratiskt system som byggts upp under många år i Sverige. Det infiltrerar viktiga delar av lagstiftningen och regelverk,

  Sitter just och tittar/lyssnar på Rogans intervju med Koonin, och där dök det upp en mycket intressant information. Klimatlobbyn har ett journalistnätverk COVERING CLIMATE NOW där man hjälps åt att bara sprida den rätta läran, dvs klimatalarmismen. 460 media är med.
  The Guardian som väntat en av grundarna.
  Svenska media som är med är TV4 och Expressen.

  Det kommer efter 19 minuten.

  Rekommenderar alla att se intervjun!
  https://open.spotify.com/episode/76RdMG5Tne7H9jaP7mhkdk

 71. Thorleif

  Gabriel

  Instämmer till fullo.

  CCN är motsvarigheten till TNI, Trusted News Initiative grundat av BBC, Reuters/Thomson och Facebook/Meta m.fl (gäller bl.a C19 men man censurerar även klimatskepticism)

  Hur står man ut som journalist i sådana osanna sammanhang? Ryggradslöst om man är intresserad av sitt yrke.

 72. #56 Lars-Eric Bjerke
  Tyvärr kan jag inte villfara Din önskan om ’trovärdig källa’ vad avser identifierbar referens. Min uppgift härrör från läsning av dokument för något år sedan. Jag har inte kunnat hitta det vid förnyad sökning, därav det fördröjda svaret. Det fanns med i en skrift om gashydrat, kristallinskt material av metan och vatten, som Du säkert är upplyst om, finns i stora mängder i djuphavet och i borrkärnor från havsbotten, bl.a. utanför Brasiliens kust i Atlanten.

  Dessbättre antecknade jag för framtida referens det tryck vid vilket den ’transmuterande effekten’ vidtog; mer än 1110 bar. Den uppstår i sprickor i jordskorpan vid skiljelinjer i tektoniska plattor, där havsvatten tränger ner. I processen ingår säkert också ’elektromagnetiska krafter’ från jordens innandöme. I alla händelser sker delning av vatten i syre-och vätejoner under stort temperaturtryck. De senare bildar hydrokarbonater, som vid än mer ökat tryck i jordskorpan ger petroleum, som biprodukt också naturgas. Processen är kontinuerlig. Kol finns som mineral i jordskorpan i tillräcklig mängd. Kunskapen om jordens inre geofysiska processer är ännu i sin linda. Det är min övertygelse.
  Själv menar jag att vi blivit grundlurade att petroleum och naturgas är fossilt och ändligt. Om jag sätter tilltro till ovanstående sker kontinuerlig påfyllnad av såväl petroleum som naturgas efterhand som kända källor blivit tömda.
  Återigen koldioxid är enbart positivt för vegetationsklimatet. CO2 har av fysikaliska skäl inget med temperaturdrivning att göra.

 73. #72 Rättelse
  Såg just att min uppgift om vattnets strömningshastighet inte kom med.
  Andra stycket rad två skall stå; mer än 1110 bar och flödeshastighet mer än 200 m/s.
  Själv antar jag att flödeshastigheten kan uppkomma vid vattnets tryck in i jordskorpans kvaviteter.