Varför jag väljer att gå in i politiken

 

Widding Elsa SwebbTV

Det har under flera år bedrivits en politik i Sverige som bygger på en önskan att ställa om ett av världens bästa och stabilaste energisystem till någonting annat – betydligt sämre.

Flera partier i Sverige ser Tysklands energiomställning, med en massiv utbyggnad av vindkraft och nedstängning av fungerande kärnkraft, som en förebild och enda vägen att nå ambitiösa klimatmål. Tyskland har satsat enorma resurser på sin energiomställning, Energiewende, utan att nå de mål som satts upp men till priset av att Tyskland i dag har det högsta elpriset i Europa. 2021 betalde hushållen i snitt 330 öre/kWh. Koldioxidutsläppen har ökat i stället för att minska och preliminära siffrorna för 2021 visade redan före jul att den fossila energin gör comeback i Tyskland samtidigt som vindkraftsproduktionen minskar, trots att den installerade vindkraftseffekten ökar (Second-Opinion.se 2022-01-10).  Energiomställningen i Tyskland har alltså lett till ett ökat fossilberoende som för Tysklands del också inneburit ett ökat beroende av rysk gas. Sveriges utsläpp ligger en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen (energifakta.se/Fakta/Miljö). Detta beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet allt sedan 1970-talet.

Som en direkt konsekvens av vindkraftsutbyggnaden och den förtida, med berått mod, genomförda nedstängningen av kärnkraft har elsystemet i Sverige, precis som i Tyskland, blivit alltmer instabilt.  Klimatpolitiken i Sverige leder dessutom till att efterfrågan på el ökar mycket kraftigt. För att möta denna efterfrågan planeras för än mer vindkraft fastän det är just vindkraften som äventyrar elsystemet. Många ställer sig den relevanta frågan hur det är möjligt. Är det ett bevis på politisk okunskap eller att ledande politiker struntar i konsekvenserna för landet? Hur det har gått i Tyskland borde givetvis avskräcka de allra flesta politiker.

SD är det enda riksdagsparti som har ifrågasatt klimatpolitiken och visat att man förstår vart den leder. Till och med Moderaterna, som borde veta bättre, förespråkar mer av det som ställer till med skadan. Sverige är nu i ett läge där energifattigdomen, (dvs. allvarliga ekonomiska konsekvenser för de sämst ställda i samhället som en följd av mycket dyr el) kommer att breda ut sig och utsläppen kommer på köpet att öka, inte minska.  SD var också det enda parti som inte skrev under energiöverenskommelsen om 100% förnybar elproduktion till år 2040.

Parisöverenskommelsen började gälla 2016. Året därpå antog Sveriges riksdag ett klimatpolitiskt ramverk som innefattar såväl en klimatlag som klimatmål och ett klimatpolitiskt råd med ledamöter utsedda av regeringen. Regeringens åtaganden enligt klimatlagen framstår alltmer som ett misslyckande, fem år efter ramverket föll på plats. En del av svaret varför det inte gått att följa klimatlagens intentioner ligger i just energiöverenskommelsen som slöts 2016 och som har ett annat syfte, på tvärs med det klimatpolitiska ramverket, nämligen en hundra procent förnybar elproduktion till år 2040. Det är omställningen till en så kallad förnybar elproduktion som har tagit oss dit vi är idag, dvs. en enorm satsning på vindkraft och nedläggning av den för systemet nödvändiga kärnkraften. Detta har lett till stora påfrestningar på miljön och ökade utsläpp av koldioxid, på tvärs med klimatlagen. Vinden är förnybar men inte så mycket mer inom vindkraftsindustrin är det.

Ropen efter ökad hållbarhet ljuder högt samtidigt som samhället blir mindre hållbart med ökade miljöproblem och ett energisystem som inte bara släpper ut mer koldioxid utan som också påverkar miljön och människors liv och hälsa negativt.

De flesta partier i Sverige verkar förblindade av de politiska klimatmålen. Man reflekterar inte ens över nyttan för klimatet med dessa mål och man sätter inte målen i relation till vad som är möjligt att åstadkomma och vad som krävs för att energisystemet ska fungera. Den evidensbaserade konsekvensanalysen lyser med sin frånvaro i politiken och i stället baseras politiska beslut på omdömesbaserade drömmar och önsketänkanden. Man ignorerar också kostnaderna för att försöka nå målet på 1,5 grader. Inga kostnader verkar vara för höga. Detta är precis vad som utmärker planekonomier. Att fastställa en önskad temperatur, 1,5 grader, som inte får överskridas inom en viss tidsrymd är naturligtvis ett politiskt styrmedel som är enkelt att förhålla sig till. Risken är dock uppenbar att beslut stressas fram trots den stora osäkerhet som vetenskapen pekar på. Varför då så bråttom?  Politik handlar om att prioritera, dvs. väga nytta mot kostnad. Varför gör man inte det? Dessutom är det självklart att världen inte kommer att klara 1,5 graders målet hur mycket man än försöker eftersom detta mål förefaller lika oundviklig som för mig problemfritt. Den har närmast redan inträffat med en ökning på 1,2 grader enligt IPCC utan att någon global katastrof inträffat. Om man vill nå Parisöverenskommelsens helt omöjliga mål krävs omöjliga åtgärder.

Under förutsättning att klimatsimuleringarna är realistiska borde ett mål på närmare 2,5°C graders temperaturökning mot slutet av innevarande sekel vara mer realistiskt än en förhoppning om 1,5 grader.  Det skulle innebära en ytterligare global temperaturökning på 1,3 grader från i dag, bara 0,1 grader mer än uppvärmningen sedan förindustriell tid hittills inneburit.  Men då skall man komma ihåg att fram till slutet av 1800-talet så hade mänskligheten genomlidit en kall period som vi inte önskar oss tillbaka till. Den underliggande frågan är viken temperatur som skulle vara optimal för mänskligheten. IPCC säger att extremväder har ökat lite och förväntas öka ungefär lika mycket till. När man tittar på skördeutfall, skogsproduktivitet, döda i klimatkatastrofer eller vad som helst så är dock vår tid extremt mycket gynnsammare än 1880-talet.

Jag vill bidra med faktakunskap i energi- och miljöfrågor

Jag har arbetat i energibranschen under många år och tror att jag kan bidra med faktakunskap och framför allt ge en bättre förståelse för klimatomställningen och hur den påverkar miljön och klimatet. Miljöfrågorna har kommit i skymundan i den politiska ivern att uppnå fossilfrihet. Det är också hög tid att syna begreppen förnybart, klimatsmart och hållbart. Det som döljer sig bakom har inte sällan stora negativa, ibland katastrofala följder för miljön.

Sen hoppas jag att jag kan hjälpa till med matematiken. Vi kan inte planera för en ökad efterfrågan på el innan vi har en realistisk idé om hur denna ska mötas med ny kapacitet. Det tar lång tid att bygga ny kärnkraft och den planerade vindkraftsutbyggnaden tar också många år, lägg därtill att den är orimlig ur ett systemperspektiv. Nätutbyggnaderna släpar efter. Allt sammantaget ställer stora krav på att man måste kunna prioritera.  Hur ska man till exempel hantera de stora skillnaderna mellan norra och södra Sverige? Siffrorna går helt enkelt inte ihop.

Jag vill lyfta vetenskapen som underlag för klimatpolitiska beslut

Det är viktigt att öka förståelsen för vad IPCC säger i det stora vetenskapliga arbete på 4000 sidor som sammanfattar kunskapsläget om klimatet. Idag får vi bara höra halva sanningar. Det blir oseriöst när man i den allmänna debatten drar alltför snabba slutsatser som inte stämmer med data som finns tillgängliga. Våra politiker och andra beslutsfattare har från IPCC:s “Rapport för beslutsfattare” fått en förenklad och av journalister till viss del felaktig bild av temperaturens beroende av koldioxidutsläppen. Det talas nästan aldrig om de stora osäkerheter som de vetenskapliga beräkningarna lyfter fram i det omfattande underlaget. I den politiska världen tror man sig ”veta” hur temperaturen påverkas av koldioxidhalten, och hur koldioxidhalten i atmosfären påverkas av mängden utsläpp. I den verkliga världen (och den vetenskapliga) är allt mycket mer komplicerat. Koldioxidens transport mellan recipienterna havet, biosfären och atmosfären är exempelvis noggrant beskriven i IPCC:s rapport AR5.

Dagens så kallade klimatpolitik skadar inte bara Sverige ekonomiskt och miljömässigt utan också säkerhetsmässigt genom att öka beroendet av fossila bränslen, från bland annat Ryssland. Att som Tyskland hoppas på en kraftigt ökad import från bland annat auktoritära stater är förknippat med stora problem. Det finns varken fartyg eller LNG terminaler i Tyskland för att möta efterfrågan på gas. Problemen i Tyskland kommer att smitta av sig till Sverige.

Jag vill verka för ett större ansvarstagande från politiker.

I en rationellt fungerande värld måste den energiproduktion man tar bort ersättas. Detta är svårt att åstadkomma eftersom det inte finns något energislag som idag kan ersätta det som politikerna så ivrigt vill ta bort enligt det klimatpolitiska ramverket. I grunden behövs energi till allt för att hålla i gång våra funktionella samhällen. Det handlar om energiproduktion för samtliga samhällsfunktioner, även transporter. Och det är bristen på sådan produktion som nu hotar vårt samhälles normala funktionssätt.

Vi är nu är i ett läge där vi gör klokt i att fundera på vilken beredskap vi har inför kommande vinter. Vi bör ha en plan för hur vi undviker en blackout (systemkollaps) i elnäten men också en plan för hur vi bör agera och vad vi nu kan göra direkt för att kunna möte en svår energibristsituation i vinter, i det fall det oförutsedda inträffar.

Fler politiker borde inse det orimliga i att stötta med subventioner och investera skattepengar i en omställning mot ökad elektrifiering, som leder till minst ett dubbelt så stort elbehov. Varför inser man inte nödvändigheten att först möjliggöra att elsystemet tillgodoser de behov som den önskade omställningen kräver? Varför är man inte mer rädd om det energisystem som en gång byggts upp, i stället för att utsätta svenska folket för alla konsekvenser i form av orimliga energipriser och ännu värre, bortkoppling av el.

Våra politiker har möjliggjort en snabb utförsäljning av den svenska naturen till internationella riskkapitalister, däribland många kinesiska företag. Skogen som binder och lagrar växthusgaser, exploateras med omfattande skövling och infrastruktur för att den miljöskadliga energiverksamheten i form av vindkraft ska komma fram snabbt och helst utan protester. Den senaste utvecklingen där kommuner i princip ska mutas att tillåta vindkraft strider mot den svenska demokratins grundprinciper.

Nu krävs knivskarpa prioritering baserad på vetenskap, fakta, konsekvensanalys och pragmatism. Inte minst viktigt är att vidta åtgärder i rätt ordning. Det behövs en kostnadseffektiv klimatpolitik och att man tillsätter ett välbalanserat klimatvetenskapligt råd.

Reflektioner kring uppdraget som ledamot

Jag ser fram emot att arbeta med och kunna bidra till förnuftiga lösningar inom områden som kommer att avgöra Sveriges framtid som industrination på högsta politiska nivå. SD har varit före sin tid med att peka ut problem i samhället som det politiskt korrekta språket blockerat insikten om och förmågan att uttrycka. Om man ska verka politiskt väljer jag hellre en inriktning som har framtiden för sig och inte sin historia som främsta tillgång.

Elsa Widding

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan

  ”SD – för ett hållbart Sverige” Årets valslogan

 2. Lennart Bengtsson

  Det är bara att önska Elsa Widding lycka till och hoppas hon kan bidra till lite upplysning när det gället landets energi- och elförsörjning. Den sortens kunskap lyser till större delen med sin frånvaro i Sveriges Riksdag och tyvärr även hos våra myndigheter. Hur många av dessa vet hur växelströmmen fungerar?

 3. Magma

  En stor eloge till Elsa för sitt enträgna arbete med att upplysa det svenska folket.
  Mot bakgrund av vad våra senaste politiska företrädares agenda lett oss och övriga västvärlden en uppgift i klass med Voltaires, den företrädare för upplysningstidens 1700-tal som är mest känd för för sin frihetskamp mot påvens och prästerskapet totalitära grepp om dåtidens samhälle – en situation med många likheter med klimathotsreligionens nuvarande blöta filt över den fria vetenskapligt baserade debatten.

 4. Göran J

  Tack Elsa

  Stöder dig till 100%.
  Det viktigaste jag läst på mycket, mycket länge.

  Smutskastningen inom politiken är tuff men jag är övertygad att du fixar det med din enorma kunskap i ämnet.

  LYCKA TILL

 5. Stefan Eriksson

  Tack Elsa, då vet jag var jag kan lägga min röst till höstens val. Alternativen finns inte enligt mig!
  Tyska ”energiwende” kommenterades av dåvarande näringsministern i Tyskland Sigmar Gabriel (S) med det enkla uttrycket;
  ”irsinn” , som då betyder galenskap.
  Hur Tysk politik lyckats få med stora delar av näringslivet i denna ”ökenvandring” är för mig en stor gåta.
  Men nu (i skenet av Putins politik) kommer mycket att hända, frivilligt eller ej. Sanningen sparkar!

 6. Ann Löfving-Henriksson

  Elsa!
  Du har redan offrat enormt mycket för att få så många som möjligt att försöka få grepp om klimatkarusellen. Motståndet från dem som blivit övertygade om det visionära klimathotet utan att djupare reflektera är massivt och frätande, det kostar på att ifrågasätta stimmet. Ditt arbete hittills är beundransvärt och nu söker Du en ny arena, politikens centrum.
  Din viktigaste uppmaning, den som du redan ställt till alla Dina följare, är att exakt söka uttrycka vad det är som har fått var och en att ta ställning i klimat(hots)frågan, den frågn kan Du nu få tillfälle att ställa direkt till dem som beslutar om den denna omställning.
  Jag är övertygad om att Du nå fram med Din kloka, uråldriga klimatpedagogik, att ställa de rätta frågorna som kan öppna debatten och vidga förståelsehorisonten och som kan få även dem som är allra mest fasta i tron att vackla i sin övertygelse .
  Nu har du frivilligt än en gång offrat Dej för Din vetenskapligt grundade övertygelse, Elsa, det är bara att önska Dej All Lycka!

 7. Johan Tisell

  Synd bara att det blev SD.

  Till skillnad från det vanliga narrativet om Nazism och rasism, som jag inte stör mig på, oroar jag mig för att SD i grunder är korporatistiskt, likt både kommunismen, socialdemokratin som Tysklands och Italiens 30-talsideologier.

  SD är i grunden till för den manlige arbetaren. Skattepolitiken kan förväntas bli ganska lik S.

  Därmed inte sagt att SD just nu har bäst politik när det gäller invandring, integration och kriminalitet. Vad SD egentligen har för politik kring ”klimatet” (urlöjligt att ens ha en klimatpolitik, det är som en regndans) framgår inte tydligt i nuläget.

  Där kan EW säkert bidra, men på längre sikt kommer EW nog att upptäcka att hon har litet gemensamt med ett utpräglat arbetarparti, tyvärr.

 8. Katarina

  Toppen Elsa!
  Du behövs inom politiken. Jag håller med dig, inga av de traditionella partierna har vågat ifrågasätta klimathotspropagandan. Den politiska eliten/adeln (oberoende av partipolitisk tillhörighet) är så beroende av varandra att ingen vågar sticka ut näsan och ha ett avvikande ställningstagande. Så vill man inte starta ett eget parti känns SD som det enklare valet. Bry dig inte om dom som gått på övriga partiers spinn om nazism mm. Om alla kunde se till vad partierna framför själva (och inte bara lyssna på det som kastas från andra partier och viss media) så skulle fler våga se det som du gör.

 9. Bra med lite kunskap även inom beslutsfattande led. Men målen är felaktigt satta och kommer att behöva ändras. Istället för 1,5 gradersmålet bör man införa ett 22 graders mål. Dvs alla borde till rimlig kostnad kunna hålla 22 grader i sitt hem nu när klimatet ser ut att vända ner. Varför ha ett mål som inskränker tillgång till ett behagligt klimat, som man ändå inte kan påverka? Och som ödelägger våra gemensamma resurser och bromsar välfärd och miljöresurser.

 10. Fredrik Lundell

  En gedigen översikt över både det vetenskapliga och tekniska liksom det politiska vanvettet. Tack för det och stort lycka till.

 11. Ivar Andersson

  Modig Elsa att ta steget till politiken.
  Hoppas att du kan få regeringen att förstå skillnaden mellan effekt och energi. Tyskarnas beroende av dyr rysk gas visar att väderberoende sol och vind inte kan ersätta planerbar kol och kärnkraft.
  Kräv en tidplan för Hybrit och alla andra gröna fantasier. När finns kraftverken, när finns ledningar, när finns bergrummet för vätgaslagring osv.

 12. foliehatt

  Elsa,
  med en större scen att tala ifrån så kommer du från och med nu att synas i sömmarna mer noggrant. Det kommer att bli än mer viktigt att få alla detaljer rätt.

  Med detta som fond så vill jag meddela att de riksdagspartier som författade energiöverenskommelsen (2016) var: C, KD, M, MP, & S. dvs fem av de åtta partierna i riksdagen. SD var ett av tre partier som inte skrev under.

 13. Mängan

  Jättebra Elsa!
  SD börjar bli mer och mer ”anpassade” så det behövs många av din sort som inte böjer sig och har kunskap som vapen. Hoppas du når fram till ledningen👍😊

 14. L

  Go Elsa go. Det behövs kunskap i politiken. Framförallt så behövs det konsekvensanalys så vi slipper fingret i luften som är så vanligt.

 15. Jag instämmer i hyllningskören till Elsa. Det är modigt av henne.

  Det är sannerligen inte bara SD som behöver ta till sig mycket om klimatvetenskapen utan även de andra partierna. Särskilt borde M, KD och L vara påverkansbara. Men kanske även S?

  Idén om ett klimatvetenskapligt råd med representanter från riksdagens alla partier låter som en utmärkt initiativ. Men ”råd” låter lite svagt. Går det inte att få till ett utskott? Idag är det väl jordbruks- och miljöutskottet som har hand om delar av detta, medan energifrågor ligger inom något annat utskott (näringsutskottet?). Eftersom frågorna hänger tätt samman så borde de samlas i ett centralt utskott.

 16. Ulf

  Mycket bra skrivet. Precis så är det. Den ekonomiska misshushållningen förstärks av konstlat låga elpriser i norr och konstlat höga i söder. Vansinniga projekt som fossilfritt stål ska subventioneras fram med för låga elpriser. Emedan många industri satsningar ska var möjliga i söder pga för höga elpriser.

  SD har en faktiskt en bra näringslivspolitik om man kollar. Tydligen också den klart bästa energipolitiken.

  Dock måste partiet tvätta bort rasiststämpeln och plocka bort vi och dem resonemanget för att det ska få min röst.
  Jag håller med om att den tokiga invandringspolitiken måste upphöra, men vi sitter där vi sitter och integration måste till. Sedan har väl inga partier något bra recept på detta. Men M, KD ligger bättre här.
  Hoppas att Elsa kan bryta igenom den extremt fördummade debatten om energi som finns idag.
  Min rekommendation är att trycka på att beroendet av Putins gas skapats av klimathetsen. Det ör otvivelaktigt så. Och dessutom betona att EU ansåg att rysk gas är grön. För det har man väl övergivit?

 17. Ulf

  15

  Ska förstås vara,

  ”Emedan många industri satsningar INTE ska var möjliga i söder pga för höga elpriser.”

 18. TorbjörnR

  #14 Ingemar

  Jag tror du missuppfattat Elsa. Hon vill ha ett ”klimatvetenskapligt råd” utan politiker och med vetenskapsmän och kvinnor.

  Det finns ju som bekant ett ”klimatpolitiskt råd” redan som går i IPCCs ledband.

 19. Enough

  # Johan T

  Du har både rätt och fel i din analys av ”fenomenet” SD. Rätt är att de på lite längre sikt, kanske 10-20 år, alltmer kommer att glida i mot mitten, som ett ”arbetar”/löntagarparti. Om det skulle betyda slutet för det hopplösa maktpartiet S, vore mycket vunnet, enligt mig. Dels, ett större parti som vuxit fram med tydlig högerprofil, dels med en socialt ansvarstagande ( socialkonservativt), då det visat sig att ”socialliberalismen” med främst L och C som draglok och M, KD som delvis följare, visat sig katastrofal för landet ( migration, energipolitik, humanitär stormakt mm…).

  Därför anser jag ( moderat/höger i hela mitt liv tills ”öppna era hjärtan”), att det är nödvändigt att driva de gamla partierna mot förändring och mer verklighetsförankring. Då är SD den enda röst man någotsånär kan lita på, de river upp sanningarna och har fortsatt trots sanslös mobbning från hela etablissemanget.

 20. johannes

  Så det finns verkigen ett vred någonstans som vi (eller ett råd) kan styra klimatet med?

 21. Håkan Bergman

  Jag vill bara ha svar på en fråga till partierna.
  Kan ditt parti tänka sig att bilda regering tillsammans med C och/eller MP, svara ja eller nej?

 22. Enough

  ”Den underliggande frågan är vilken temperatur som skulle vara optimal för mänskligheten”

  Det har jag också funderat på, men samtidigt kommit till slutsatsen att det är meningslöst att fundera på det, eftersom vi knappast kan påverka jordens klimat i någon större omfattning, det kommer att fortsätta att variera, vi får bara anpassa oss.

  Vad vi däremot kan påverka är vår omgivande miljö, en fråga som nästan försvunnit i klimathotshysterins tecken. Det visar bara hur enkelspårig och reaktiv den mänskliga hjärnan är, med mycket få spår av proaktivitet.

 23. Håkan Bergman

  johannes #20
  Vad ska vi med råd eller vred till, det finns ju termostater?

 24. Björn

  Bra! Äntligen någon som i riksdagen kommer att ha erfarenhet och teoretiska kunskaper inom energiområdet. Sverige behöver en ny energibas som är kärnkraft vid sidan av vattenkraften. Hoppas att du Elsa kommer att verka för en sådan.

 25. TorbjörnR #18,

  ”Råd” är som lösa satelliter till riksdag och regering. De saknar helt politisk makt. Och pratar vi politisk makt så är det utskotten som har den. Där granskas frågorna av partierna innan de hamnar på riksdagens bord. Alla motioner etc går genom utskotten och behandlas där. Utskotten kan också kalla in experter till utfrågningar. Riksdagen följer i allmänhet utskottens utredningar och uppgörelser.

 26. Lars Cornell

  #21 Håkan Bergman. ”Kan ditt parti tänka sig att bilda regering tillsammans med C och/eller MP?”

  Det var en mycket bra fråga och jag vill gärna har svar av alla. Den frågan innesluter mycket av pågående val.

 27. Johan Tisell

  #19

  Jag har inte röstat sedan 2002, bestämde mig våren 2006 när jag genomskådade ”Schweinfeldt” och min analys bekräftades onekligen i ”Öppna era plånböcker”.

  Kommer kanske att rösta på MED i höst, men troligen inte alls. Precis som du var jag Moderat under Boman- och Lundgrentiden, men när Schweinfeldt och ”Transvestiten” (dvs han med örhänge och hästsvans) gick lösa så…

  Ett exempel är jobbskatteavdraget som slår gigantiskt mot dem som är födda med handikapp som gör dem arbetsoförmögna. De fick 80 % högre skatt än arbetsföra. På ett bidrag om ca 7 000 kr!!!

  Hade han med örhänget varit ärlig hade han sänkt sjukersättningen öppet, men det hade givetvis väckt debatt. Nu smögs det bort med jobbskatteavdrag.

 28. Björn

  Håkan Bergman [21]; Jag tycker inte att din fråga hör hemma här!

 29. TorbjörnR

  #25 Ingemar

  Ett ”klimatvetenskapligt råd” med Lennart Bengtsson, Evert Andersson, Mats Kälvemark, Ann Löfving Henriksson och Ingemar Nordin etc vore väl ett bra ”vetenskapligt råd” till rätt utskott?

  Det viktiga här är ju att personer har ett nätverk och att man har en vetenskaplig grundsyn och en ”rak ryggrad” vilket jag uppfattar att ni har allihopa!

  Finns ju jättemånga fler här och på andra forum som lätt skulle platsa givetvis 😄

 30. Det är mycket glädjande att Elsa Widding går in i politiken. Jag kommer att kryssa henne.

 31. Enough

  #27 Johan T

  Jag tycker också att MED har det absolut bästa programmet, om inte M, KD och SD börjar plocka från det, finns en möjlighet för MED att växa, knappast annars. Vidare hade de länge en helt värdelös miljö/klimatpolitik, som låg helt i linje med Agenda 2030, tror de har ändrat den nu.

  Vill man påverka realpolitiskt, behöver man gå på någon av de etablerade partierna. SD fyllde den allt större klyftan mellan folk och folkvalda i migrationskatastrofen, MED måste hitta något liknande för att växa, annars stannar det vid. Därför blev jag besviken på deras medlöpande energipolitik/-analys för ett par år sedan.

  Nej, jag bedömer att det är ganska stängt för småpartier nu, de stora täcker frågorna för närvarande. Det är förstås för svagt och för lite i energipolitiken ( starta kk utbyggnad nu!), men verkligheten håller på att styra upp det…..

 32. Mats Kälvemark

  Hur ofta ifrågasätts V:s rötter bland MSM och StasiPublicservice? Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid, även räknat i antalet dödsoffer, har genom historien begåtts av de kommunistiska regimerna i Sovjet, Kina och Kambodja. Kommunisterna i Sverige, som idag är V, hade frekventa och djupa kontakter med både Sovjet och DDR. Närmas klippkort, med flyg förstås!

 33. Håkan Bergman

  Björn #28
  Tolkar du det jag skrev som en fråga till forumet? Jag gav förslag på en fråga att ställa till partierna under valrörelsen, ser inget kontroversiellt i det i den här tråden.

 34. Lennart Svanberg

  Underbart att höra Elsa. Du är min hjälte 🥇!

 35. Bengt Åberg

  Elsa Widding är en idealist i ordets bästa bemärkelse, och just därför tror jag att hon kommer bli besviken och snabbt tröttna i partipolitiken. De som jobbar där, är utpräglade karriärister, vilkas mål är att bygga nätverk och hierarkier runt sig själva och klättra i dem inget annat. Jag tycker det är synd att Elsa Widding skall lägga kraft på politik. Hennes kunskaper och okuvliga energi gör bättre nytta på den upplysningsverksamhet som hon med så stor framgång hittills bedrivit utanför partipolitiken.

 36. Roger Pettersson

  Bra Elsa, du kommer att tillföra mycket med din breda kunskap i ämnet!

 37. Elsa, bra att du tar steget in i politiken. Där finns det saker att göra men vad finns det i närtid? Tre års sikt? Tre till fem års sikt? Fem till tio års sikt? Vad är realistiskt att tänka sig i den bästa av inrikespolitiska världar. Kan politiken alls ändra på nånting väsentligt i fysisk energiproduktion de närmsta fem åren? Ny lagstiftning och politiska signaler om ny inriktning, förstås ja. Men med verkan i den fysiska världen? Vore intressant att höra hur du och andra här tänker.

 38. Adepten

  Bengt Åberg #35
  Håller med Dig i allt 🙂
  Elsa är en idealist som i sin nya roll inom SD kommer att se de ”mörka” krafter som råder inom politiken. Elsa är av samma människotyp som Catherine Belton och det kommer att resultera i ett uppslag till Elsas kommande bok om politik, demokrati och s.k. klimatinsatser och hur dessa styrs av bakomliggande krafter.

 39. Arne Nilsson

  Vad kommer valet i september att handla om? Klimatet är ju på tapeten och Elsas inhopp är glädjande. Men, det vi ser i några svenska städer just nu är skrämmande. Även i den frågan har SD påtalat problemen under lång tid. Trots otrolig svartmålning från övriga partier. Kanske kan dessa två frågor innebära en tipping point i svensk politik. Till en mer realistisk syn på vad som behöver göras.

 40. Ulf

  Svar 35, 37,

  Hon har jobbat så nära politiken som det går, så hon borde ha koll.
  Vi måste ha in kunniga människor i politiken istället för fullständiga amatörer som idag.
  Sanningen är att få politiker har någon koll på viktiga sakfrågor.

 41. Alve

  38 Arne Nilsson
  Afs är visserligen inte ett riksdagsparti (ännu) men delar synen på klimat och ”de otrygga” vindkraftverken som dessutom är skadliga för både människor och djur. Jag kommer rösta på Afs som ligger närmast SD i politiken. Återvandring av våldsamma individer från MENA-området måste ske snarast – det får vara nog nu… Heja Elsa bra att du ger dig in i politiken, du behövs verkligen!

 42. Paul Håkansson

  All lycka Elsa, helt övertygad om att ditt engagemang (som är helt fantastiskt) blir en gamechanger.
  👍👍👍👍👍

 43. Peter Svensson

  Ett starkt tillskott för SD, om Elsa Widding engagerar sig som politiker där. Elsa har ju redan erfarenhet av att bli uthängd som klimatförnekare av ”journalisten” Erika Bjerström på SVT. Tyvärr tror jag att skitstormen hon kommer att få som SD-representant blir tusen gånger värre. Vänsteretablissemanget (politiker och massmedia) är totalt ointresserade av att diskutera sakfrågor inom energi- och klimatpolitik; de kommer bara att kasta osakliga epitet på Elsa Widding och ju mer hon protesterar desto mer kommer de att kasta.

  Men jag applåderar Elsa Widding för att hon verkligen försöker göra något. Hon har mitt hundraprocentiga stöd. Tack! 🙂

 44. Lars Cornell

  #41 Peter. Jag tror annorlunda. Hittills har Erika Bjerström och hennes vetenskapsförnekare kunnat härja ostört. Men nu kommer läsare och tittare att ta till sig vad Elsa säger och jämföra. Det blir ett paradigmskifte i svensk journalistik.

 45. Magma

  #42
  Partiet som nu engagerat Elsa har redan åstadkommit ett paradigmskifte av Sveriges migrationspolitik genom att uttala det övriga partier ansåg som tabu, och utan att i det här forumet lägga ytterligare värderingar i det så talar det ändå för att de (SD) om några är tillräckligt politiskt orädda för att driva även klimathotsfrågan.
  Allt stöd till Elsa i en fråga som kan vara seklets viktigaste om Sverige skall fortsatt behålla sin plats som välfärdsnation.
  Även Voltaire med sin ambition att ifrågasätta dåtidens religiösa maktstrukturer genom ”att ställa orimliga samhälleliga ordningar mot människans sunda förnuft” hade varit stolt över din energi och ditt mod!

 46. Roland Salomonsson

  Står Elsa på Riksdagslistorna kan vi ”kryssa” henne. Men framförallt kasta inte bort kryssen genom att markera någon av de första 50% namnen (om inte Elsa ingår där) i listan.

 47. Ulf

  Svar 44 Lars,

  Hur ska hon få fram sina åsikter? Det krävs att det finns media som är villiga att släppa fram henne i debatten.
  SVT, DN m fl kommer bara misstänkliggöra henne. Detta ännu mer nu när hon kandiderar för SD.

  Jag är inte lika optimistisk som du. Kan SVT göra förtalsrepotage och kunna komma undan med det, så kan de fortsätta förtala henne.
  Ska det fungera så måste i så fall SD ge henne en ordentlig plattform.

 48. Ivar Andersson

  #47 Ulf
  Om SD placerar Elsa i rätt utskott kommer hennes insatser att uppmärksammas. Jämför med Jan Ericsson.

 49. Se Danielsson

  Lycka till

 50. Ulf

  Ivar, 48,

  Tänkte på Jan Ericsson och just allt man hör om honom i media är väl att han är en klimatförnekare och att M måste ta avstånd ifrån honom. Ifall vi nu pratar om samma person.
  Gäller att nå breda massan som inget vet. Vi här är ju insatta i eländet.

 51. En annan Björn

  Sorgligt att Elsa ska behöva engagera sig partipolitiskt för att få en plattform för sitt enorma kunnande. Traditionella partier och media har under flera år tvingat medborgare till en extremistisk och farlig hållning genom att de saknat förmågan att nyansera. Personligen hade det passat mig bättre om man kunde låta SD glida in i historien och glömmas bort. Dock så måste naturligtvis våra journalister och lobbyister tvingas att faktiskt belägga sina tvärsäkra åsikter och undergångsfantasier. Jag hoppas på det bästa för Elsa. Hennes kontrahent i S är såvitt jag vet hårfrisörska, och torde utgöra en mycket enkel match för Elsa i en debatt. Framför allt om Strandhäll matas med ”fakta” från TV-serier och Aftonbladet/DN/SVT. Kommer bli klassisk TV.

 52. #7 Jag tror inte att ”det blev” SD utan att Elsa Widding kom fram till att SD är det enda parti som ger henne tillgång till en framstående position utan att hon behöver stå i kö i 10 år. De gamla partiernas belönande av lång och trogen tjänst oavsett kompetens gör att det tar lång tid för nykomlingar att komma fram till ledande positioner. Inom SD har ännu inte revirpinkandet tagit överhanden.

 53. Enough

  # 21 En annan Björn

  Personligen hade det passat mig bättre om man kunde låta SD glida in i historien och glömmas bort”

  7 klövern har valsat på och försökt hålla undan sina grava misstag från folket, som ännu inte helt förstått vidden av massmigration från dysfunktionella stater och en extrem klimathotspolitik. Jag vill påstå att SD gjort en mycket bra insats som ifrågasatt galenskaperna, trots massivt motstånd från övrig Riksdag och ffa. från MEDIA, den stora felande länken i byggandet och bevarandet av välfärdssamhället. Det blev inget kompetensregn, som stridshingsten själviskt utropade ( för hur juste skulle det vara att dränera fattiga stater på de mest utbildade…), det blev massor av folk som har ljusår till att förstå hur en välfärdsstat fungerar.

  Problemet är att de skylda gör allt för att slippa prata om misslyckanden, de värsta f.n. är migration ( med ökande våld som resultat) och energisatsningarna på värdelös vindkraft ( iaf. utan naturgasturbiner). Verkligheten är på väg att avslöja detta, som de flesta tänkande individer för länge sedan insett.

 54. Avfallsförbränningsskatten som aviserades i januariavtalet mellan socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet och liberalerna och sedan genomfördes är en styggelse. Borde avskaffas per omgående!

  Klicka på ”debatt (10 anföranden)” här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellationsdebatt/avfallsforbranningsskatten_H810223

  Övriga partier ser, vad jag kan förstå, inte värdet av kraftvärme från avfall.

  Ifall avfallsförbränningsskatten tas bort omedelbart efter valet kanske våra kraftvärmeproducenter kan komma att leverera lite mer el till ett elhungrande Sydsverige kommande vinter.

  Så här skriver SD om avfallsförbränningsskatten i förslag till statsbudget 2022: ”Denna skatt försämrar lönsamheten för de verk som eldar avfall och där regeringens skattepolitik redan har haft en mycket negativ inverkan på konkurrenskraften för kraftvärmen i Sverige. Den föreslagna skatten bör därmed avskaffas. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna i statens budget med 0,51 miljarder kronor 2022.”

  Det förefaller mig som att Elsa Widding kommer att få gott gehör för sina synpunkter på energifrågan i SD. Bättre än i något annat parti för närvarande. Energifrågan är ju den viktigaste aspekten av klimatfrågan!

 55. #54 Leif Åsbrink, jo absolut. Och ett litet svar på min fråga i #37, kan politiken alls ändra på nånting väsentligt i fysisk energiproduktion de närmsta fem åren?
  Är det allt?

 56. Hans H

  #55 Eilif+Hensvold

  Förutom i Karlshamn hade vi förr ett stort oljeeldat reservkraftverk i Stenungsund.

  Stenungsund är också platsen där ändstationen för den svenska naturgasledningen ligger. Borde vara möjligt att rätt snabbt konvertera/modernisera denna anläggning och på så sätt skapa bättre balans i sydsveriges elsystem. Dansk nordsjögas lär det väl vara i ledningen.

  I övrigt så importerar Sverige och Finland faktiskt även en viss kvantitet LNG per båt idag från norskt fält med ”kylterminal” syd om Stavanger.

  Oceangående tankbåtar för LNG – som är det aktuella när Tyskland snabbt ska bygga upp mottagningskapacitet för LNG – har normalt en kapacitet på kring 150.000 m3. I det här skandinaviska fallet handlar det istället om en mindre ”kusttanker” på 18.000 m3, men specialbyggd för högsta isklass, 1A, eftersom en av kunderna är Tornio. Där ligger Outukumpu stålverk. Finska isbrytaren Polaris drivs med naturgas och tankar där ibland.

  I Stockholm tankas färjorna Viking Sally och Glory med LNG som de får från terminal i Nynäshamn. Även Björneborg och Lysekil har terminaler som tar emot kusttankern. Göteborg borde ha en med tanke på sjöfarten och på att Preems raff där förbrukar rätt mycket vätgas vid tillverkningen av ”Gunde Svan-bränslet”, men lokalt motstånd – Mp? – lär finnas.

  Jag vet inte hur lätt det är att ”krama ut mer” LNG snabbt ur denna norska källa, men borde undersökas med vettig regering!

 57. Hans H

  #56 rättelse

  Viking Grace och Viking Glory heter färjorna ju

 58. Conny

  Tack Elsa
  Du har ett tungt arbete framför dig, men du kan säkert med din kunskap övertyga många, även politiska motståndare.
  Jag kommer att överväga mitt beslut att lämna SD enbart på den grund att du nu har fått en röst, och talarstol, i riksdagen.
  Tack för ditt beslut att gå in i politiken, din röst är nödvändig i debatten.

 59. #55 Eilif+Hensvold

  Kortsiktiga lösningar på elproblemet:

  Det borde gå utmärkt att se till att befintliga kraftvärmeverk kan köras med högsta möjliga effekt genom att blanda stenkol i bränslet. Särskilt om det är avfall man eldar. Politiska hinder borde lätt kunna undanröjas – åtminstone efter kommande vinter då man sannolikt har fått känna på verkliga problem när det gäller elförsörjningen. Finns oljeeldade spetspannor faller denna idé.

  Man borde kunna bygga kyltorn invid kraftvärmeverken för att se till att dom kan leverera maximal elkraft även när värmebehovet inte är så stort. Borde kunna göras relativt snabbt.

  Sedan finns ju möjligheten att köpa dieselkraftverk. Kostar cirka 1 kr/kW och finns med kort leveranstid nu. 2,5 till 5 MW. Tveksamt hur det kommer att bli med leveranstiden framöver. Företagen i Sverige bör överväga att agera omgående och se till att dom har egen reservkraft. Dieselgeneratorerna kan köras på ”klimatvänlig” ammoniak eller metanol i framtiden (tror jag.) Dieselgeneratorer på många ställen landet runt kommer rimligen att passa väl i det framtida elsystemet där det kommer att finnas alltför många vindkraftverk.

 60. Håkan Bergman

  Men man kan ju bränna vätgas, eller?
  https://sprayhattas.crabdance.com/blasningen/

 61. Hans H

  #59 Leif Åsbrink

  Ett lättlagat och högenergirikt bränsle med mkt låga utsläpp är s.k syntetisk diesel. Isopar är ett sådant exempel. Kombinerat med NOX-behandling (urealösning) är rökgaserna mycket invändningsfria.

  Grön ammoniak (vätgas genom elektrolys) liksom grön metanol (uppfångade koldioxid plus grön vätgas genom elektrolys är återvändsgränder tekniskt/ekonomiskt.

  Vätgas genom kärnkraft/högtemperatur är lite bättre. Men långsiktigt och kräver mkt uppsamling av olika sorters bioråvara. Låt oss basera oss på naturgas på kort sikt.

 62. Håkan Bergman

  Eller varför inte blå vätgas och svart kol?
  https://www.forbes.com/sites/mitsubishiheavyindustries/2021/10/22/a-decarbonization-win-win-that-produces-clean-hydrogen-and-clean-carbon-black/?sh=217de5d22f14

 63. Spännande o välkommet👍
  Bra Elsa

 64. Olav Gjelten

  Tyvärr har vi i Sverige inte ett enda politiskt parti som är realistisk i den så kallade klimatfrågan. Genom att välja SD har Elsa Widding ändå valt det minst dåliga parti i denna masspsykosfråga.
  Någon framträdande person inom Sverigedemokraterna uttryckte sig ungefär så en gång:
  ”Klimatfrågan är visserligen helt byggd på en lögn, men skulle vi (SD) offentligt erkänna det skulle vi bara förlora väljare, därför att en alltför stor del av svenska folket tror att lögnen är sann”.
  Mitt största önske är därför att Elsa Widding, som politiker, kommer att vara stark nog att inte tumma på sanningen för att tillmötesgå klimatstollarna inom partiet.

 65. Slabadang

  Elsa Elsa Elsa!

  Sveriges energipolitiska kämpe motvarande disrupiva Elon Musk .Erika Bjerström knaprar nu säkert lugnande piller i mängd. Jag kan bara tänka mig en energidebatt där Elsa är energipolitisk talesman för SD mot ja … vem som helst!
  Oh shit! Babbel mot saklig pragmatisk kompetens. klimatalarmistiska känslor-> fakta/kunskap. Go girl!