Media och Klimathotsfrågan

Ett inlägg av Sigvard Eriksson och Ann Löfving-Henriksson.

Klimathotsfrågans åsiktskorridor har varit mer eller mindre stängd sedan lång tid tillbaka. Beror det på okunnighet eller på medveten agenda? Efter många ”nej tack” fick GP 2009 ett brev adresserat till vetenskapsredaktionen. Det publicerades sedan på TCS:

https://www.klimatupplysningen.se/2010/01/06/ann-l-h-kontra-gp/

Huvudfrågan var hur tidningen såg på sitt journalistiska uppdrag beträffande klimatdebatten. Artikeln avslutas med ”Hittills har ni endast varit miljörörelsens … megafoner” och ”Är ni beredda att förmedla allsidig, aktuell klimatvetenskap för att bidra till en öppen och hederlig debatt om VAD som driver klimatet …”?

Svaret är återgivet i kommentar 14, med bland annat ”… ”Vårt journalistiska uppdrag är oförändrat; Vi ska fortsätta följa klimatfrågan med den speciella kompetens som vi har på GP genom vår miljöreporter Karl-Johan Bondeson. Det innebär att vi granskar, förmedlar och sorterar bland den forskning och information som finns att tillgå. Vi kommer också att nyhetsmässigt följa vad som händer i climategates spår. Klimatfrågan följs med den speciella kompetens vi har genom vår miljöreporter … ”.

Det var för sex år sedan. Nu är det 2016 och sedan dess har GP blivit uppvaktad med ett flertal förslag till debattartiklar/insändare och regeln är nej tack. Den 27 januari skickades följande:

Har klimatvariationernas naturliga drivkrafter upphört?

Den klimatforskning som lett fram till dagens oro för framtiden har alltför mycket utgått från människans påverkan och alltför lite från de naturliga drivkrafterna. Kan det ha att göra med den politisering av forskningen som skett i FNs regi?

Det var på 1980-talet som diskussionen om de globala miljöfrågorna tog fart. Efter en period av oro för sjunkande temperatur 1940 – 1976 tycktes den globala medeltemperaturen på nytt vara på uppåtgående, vilket bekymrade framförallt miljörörelsen.

Vid en konferens i österrikiska Villach 1985 lyckades meteorologen Bert Bolin, som var Olof Palmes vetenskaplige rådgivare, vinna stöd för en rapport som varnade för att växthuseffekten under första halvan av 2000-talet kunde leda till farlig global uppvärmning. Rapporten lämnades till FN och blev startskottet till bildandet av FNs klimatpanel, IPCC 1988.

Klimatpanelens uppgift blev ”att värdera den senaste vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska litteraturen världen över som är av betydelse för att förstå risken med klimatförändring orsakad av mänskliga aktiviteter. Att förutsättningslöst studera vad som påverkar variationer i klimatet, inklusive naturliga drivkrafter gavs ingen prioritet. Man visste ju redan att växthuseffekten och de människoorsakade koldioxidutsläppen var orsak till kommande katastrofal global uppvärmning. Detta är värt att hålla i minnet vid bedömning av IPCCs trovärdighet.

Riokonferensen 1992 blev avgörande för klimatfrågans ställning i världspolitiken. Bildandet av FNs klimatkonvention, UNFCCC fick stöd från flertalet av världens länder. FNs strävan efter den nya världsordningen, global utjämning och rättvisa fick nu ett samlande yttre gemensamt hot som berörde alla världens länder. Klimatvetenskapen i IPCCs regi förvandlades till postnormal pseudovetenskap, underordnad högre mål, d v s FNs strävan efter den nya världsordningen.

I sitt öppningsanförande vid Riokonferensen yttrade Maurice Strong följande: “We may get to the point where the only way of saving the world will be for industrialized civilization to collapse. Isn’t it our responsibility to bring this about?”

Så sent som November 2010 yttrade IPCCs officielle talesperson Ottmar Edenhofer: “One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. Instead, climate change policy is about how we redistribute de facto the world’s wealth”.

Alltsedan IPCC inledde sitt arbete har datamodeller av klimatet varit grunden för bedömning av framtida klimat ända fram till nästa sekelskifte. Miljarder dollar har satsats på att göra prognoser som skall visa vad som händer med klimatet om koldioxidutsläppen fortsätter. Men datamodellerna duger inte till att göra prognoser. 2007 övergick IPCC till att kalla dem för scenarier i stället för prognoser. Dessa scenarier har inte kunnat visa den utplaning av temperaturen som skett sedan 1997. Avvikelsen från faktiska observationer ökar år för år.

Så här skrev IPCC i sin tredje utvärdering, AR3 2001: “The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible”. Tydligare kan det inte sägas; hypotesen att våra koldioxidutsläpp kommer att orsaka en katastrofal uppvärmning bevisas inte alls av datamodellerna.

Det så kallade 2-gradersmålet utgår från den valda startpunkten vid förindustriell tid, omkring mitten av 1800-talet, då den ca 400-åriga köldperioden, Lilla Istiden var över. Om uppvärmningen blir större än 2 ᴼC anses det leda till katastrofala följder. Målsättningen har sina rötter i klimatrörelsen sedan mer än fyra decennier, men blev formellt beslutad på mötet i Lima år 2010. Det fanns forskare som redan då ville sätta gränsen vid 1.5 ᴼC. Historien påminner oss dock om att jorden varit varmare förr.

Vid klimatkonferensen, COP21 i Paris, december 2015, höjdes ambitionsnivån till ett 1,5gradersmål. Hur målet skall uppnås framgår inte av avtalet.

Väl att märka är att användningen av fossila bränslen inte tog fart förrän vid mitten av 1900-talet. Uppvärmningen före dess måste således ha haft andra orsaker än koldioxidutsläpp från mänskliga aktiviteter. Vilken verkan koldioxidutsläppen haft därefter är ifrågasatt.

Ett problem som IPCC måste hantera är att även om länder följer sina icke bindande intentioner ifråga om utsläpp, så förutsäger klimatmodellerna att världen är på väg mot en uppvärmning med 3 ᴼC eller mer detta sekel. Det är alltså beräknade kurvor som vid extrapolering till år 2100 når upp till dessa värden. Men tittar man på observerade fakta finner man att temperaturkurvan sedan arton år är praktiskt taget horisontell.

Med 85 år kvar till 2100 skulle temperaturen behöva öka med 0,13 ᴼC per decennium för att nå 2 ᴼC år 2100. I rapporten Climate Policy Implications of the Hiatus in Global Warming (Klimatpolitiska konsekvenser av uppehållet i den globala uppvärmningen) skriver Ross McKitrick “Under hela perioden efter år 1900 är värmetrenden knappt 0,075 ᴼC/decennium, eller 0,75 °C/sekel. Med denna hastighet skulle det krävas ungefär 267 år för att nå 2-gradersmålet”. Räknat på samma sätt skulle 1,5-gradersmålet ligga ca 200 år bort.

Det överdrivna klimathotet har kunnat hållas vid liv tack vare den legitimitet som FN skänker. Det vetenskapliga underlaget för människans inblandning i ett förment klimathot är mycket svagt. I själva verket är osäkerheterna så stora att den enda vettiga slutsatsen borde vara att mer forskning behövs. Men det måste vara fri forskning som inte åsidosätter kunskapssökandet om de naturliga drivkrafternas inverkan, historiskt, i nutid och i framtid.

Sigvard Eriksson, Norrtälje

Ann Löfving – Henriksson, Orust

Faktaruta

 • Klimatet har blivit ca 0,9 ᴼC varmare sedan förindustriell tid.
 • Koldioxidhalten i atmosfären har samtidigt ökat drygt 30 %
 • Båda dessa faktorer har gynnat växtligheten. Enl FAO har spannmålsskördarna ökat med drygt 40 % från 1961 till 2010
 • En tredjedel av koldioxidökningen har skett under de senaste två decennierna då ingen signifikant temperaturökning skett
 • Klimatet har varit flera grader varmare under epoker då ingen fossilförbränning förekommit

¤¤¤¤¤

Debattredaktionens avböjande svar: Tack för erbjudandet. Det ni skriver måste först ta omvägen via en erkänd vetenskaplig tidskrift. Vi prioriterar andra texter denna gång.

Vänliga hälsningar Bengt Bendix, Redaktör Debatt

Sigvard Eriksson svarar debattredaktionen:

Vi är förstås helt på det klara med att det är redaktörerna som avgör vad som skall publiceras och att urvalet sker i en hård konkurrens. Men vi ställer oss oförstående till att vår text måste ta omvägen via en vetenskaplig tidskrift. Att ett sådant krav faller på sin orimlighet borde vara uppenbart för en publicist. Skillnaden mellan en vetenskaplig artikel och en debattartikel är minst sagt avsevärd och motiverar ingen diskussion.

Vi kan inte värja oss från misstanken att vi blivit refuserade p.g a. att det vi skriver inte gillas av redaktionen. I så fall vore det rakryggat att säga det.

Eftersom vi också noterat en total frånvaro på GPs debattsida av artiklar som, likt vår, ifrågasätter klimatparadigmet, inställer sig frågan om just det ämnet särbehandlas med krav på omväg via en vetenskaplig tidskrift.

Jag skulle uppskatta Ert svar på detta brev.

Med vänlig hälsning

Sigvard Eriksson

(Något svar på brevet har ännu inte kommit.)

¤¤¤¤¤

Peter Hjörne skriver14 februari på ledarplats en uppmärksammad krönika som inleds med: Seriösa vetenskapsmän tillhör numera vår tids kändisar. Det är dags att lyssna på en av dem, miljörockstjärnan Johan Rockström. Rubriken på krönikan: ”Förnekelsen är borta”

http://www.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.2990570-peter-hjorne-fornekelsen-ar-borta

Sigvard Erikssons replik på denna krönika, sänt till både debattredaktionen och ledarredaktionen:

Idoldyrkan på GPs ledarsida

”Förnekelsen är borta” skriver Peter Hjörne och utnämner agronomen och professorn i miljövetenskap, Johan Rockström till miljörockstjärna och seriös apostel. Hjörnes krönika var ett referat från Rockströms föredrag hos Börssällskapet.

Den som hört, sett eller läst referat från Rockströms framträdanden och därtill är något insatt i klimathotsfrågan, kan inte annat än beklaga den flathet som etablerade media visar mot rockstjärnan och aposteln Rockström. För den eftertänksamme är det problematiskt att det ständigt är denne Rockström som bärs fram av såväl Public Service som annan main stream media. Och det är minst sagt anmärkningsvärt att den kritiskt granskande journalistiken är som bortblåst så fort Rockström yttrar sig.

GP är förvisso inte ensamma om sina journalistiska tillkortakommanden i klimathotsdiskussionen. Men frågan är om inte Hjörnes krönika i all sin enkelhet ändå är en formidabel bottennotering. Ur texten framträder den aningslöses beundran för budbäraren i stället för det sakligt beskrivande referatet. Reagerar inte Hjörne på Rockströms förvillande sammanblandning av miljöproblem i allmänhet med spekulationer och överdrivna klimathot utan vetenskaplig grund? Det finns förvisso många verkliga miljöproblem att ta itu med, men dessa skall inte sammanblandas med diskussionen om växthuseffekt, koldioxid och ökande global medeltemperatur.

Före Parisförhandlingarna, december 2015, propagerade Rockström för nödvändigheten av ett internationellt bindande klimatavtal. I en intervju i DN 4 sept 2015 yttrade han: ”Jag kan inte se annat än att 200 länder måste lämna ifrån sig en del av sin beslutanderätt till en planetär institutionell förvaltning”. Nu blev förhandlingsresultatet inte vad Rockström önskat. Paragrafer med bindande utsläppsmål, d v s hur mycket och hur fort lyser med sin frånvaro. Borta är alla de särdrag som karaktäriserar ett juridiskt bindande avtal. Ändå har Rockström mage att triumfatoriskt påstå att i Paris antogs att globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Med ett försök till positiv tolkning kan man säga att världens nationer skrev under på att ”den globala temperaturökningen skall hållas väl under 2 grader och att man skall sträva efter att begränsa den till 1,5 grader”. Hur det skall gå till är en gåta.

Hjörne skriver att han fick chansen att fråga Rockström om det numera finns enighet om klimatfrågan. Rockströms svar att klimatet kanske är det mest forskade av alla områden och att förnekelsen är i stort sett borta, är helt enkelt fel. Klimatförändringars drivkrafter är fortfarande dåligt kända och i den mån växthushypotesen är allmänt accepterad råder stor osäkerhet om dess faktiska betydelse. Att Rockström hävdar att ”förnekelsen” i stort sett är borta är arrogant i ordval och fel i sak. Det har inte hindrat Hjörne att använda detta osmakliga uttryck i sin rubrik.

Sigvard Eriksson

(GPs politiska redaktör och chef för ledare Alice Teodorescu har vid samtal med Sigvard E. meddelat att hon inte har för avsikt att ta upp repliken. Debattredaktionen har inte hört av sig.)

¤¤¤¤¤

SPJs (Society of Professional Journalists) Code of Ethic´s första punkt är Seek truth and report it.

Driver GP, i brist på aktning för SPJ, en kampanj för att vi ska ”lämna ifrån oss en del av beslutanderätten till en planetär institutionell förvaltning ”eller är det bara fråga om okunnighet?

endenhofer

Den sanning vi sökt är att media i allmänhet och nu GP i synnerhet släpper fram en allsidig och vetenskapligt hederlig belysning av den aktuella debatten i klimathotsfrågan.

Sigvard Eriksson, Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Skogsmannen

  Lysande artikel, där trampade ni på många ömma tår!

  Är det märkligt att kundunderlaget sviker för MSM när man så uppenbart inte gör sitt jobb?

  Ridå!

 2. Pt

  Sagolikt bra! Men denna debatt skulle föras med alla våra stora tidningar. De är alla lika skenheliga.

 3. Hasse

  Bra text men fel tidningsval. Börja med små lokaltidningar. Jag har i fem års tid med insändare påtalat fel och brister i artiklar som publicerats i två små finlandssvenska tidningar. För en månad sedan blev jag kontaktad av en redaktör som ville göra ett personporträtt. Resultatet blev en tvåsidig artikel som publicerades i två tidningar senaste söndag. Det riktigt intressanta var att merparten av reaktionerna i kommentarsfältet var positiva. Det jag nu hoppas på är att det uppstår någon form av spridningseffekt.

 4. Lasse

  Bra försök!
  Men det verkar vara svårt för media att ta in olika syn på denna fråga. De vill gärna ha en bild som är tydlig.
  Därför såg vi i veckan notis i SVD om havsnivån som accelererade-enligt nån forskning.
  Fördelen, för media, med denna typ av korta nålstick är att den underliggande trenden förstärks utan att de behöver jobba speciellt mycket.
  Men de tänker inte på att denna typ av forskningsresultat är en del av en propaganda som snabbt bemöts av mer eller mindre seriösa kritiker. Kanske bör vi vara media behjälplig med att visa denna typ av kritik.
  För de vill väl ha en upplyst läsekrets?
  https://judithcurry.com/2016/02/23/is-sea-level-rise-accelerating/#more-19769

 5. Peter Stilbs

  Rakt i Solar Plexus

 6. sibbe

  @ Hasse

  Jag kan bara understryka vad Hasse anför: i lokalpressen i Finland får vi nog våra artiklar publicerade.
  Men så snart man försöker sig på större tidningar eller rentav irriterar statsägda svenska Yle online med fakta är det stopp. Just Yle har lärt sig att, så snart som klimatkritiska insändare ökar (och vi är många!!!), så försvinner artikeln till en undanskymt plats långt bak. Mina insändare försvinner i regel i papperskorgen då de inte är politiskt korrekta. Jag antar att de har en automatisk spärr för signaturen Sibbe. Det samma gäller Hbl online, som har förändrat sina sidor och samtidigt passat på att man inte just ska läsa insändarna, som syns på endast en rad. Så skrämmer man bort kritisika insändare samtidigt som man kväver debatten till ett minimum. Debatten är ju avgjort sade vår frälsare på andra sidan havet. Vi finnar kan det -med (själv)censur…

 7. Ann lh

  Hasse, Sibbe, Lasse.
  Från min horisont tackar jag Norrtälje tidning som var tidigt ute och publicerade klimathotsskeptiska debattartiklar/insändare. På så sätt fick Sigvard och jag kontakt, en kontakt som lett till ett samarbete som i sin tur resulterat i att debatten nu närmat sig åtminstone en lite större drake och förhoppningsvis någon liten irritation här och var i riksdagssorlet.
  Tack, Norrtälje tidning, internet och framför allt Sigvard.

 8. Sigvard Eriksson

  Jag vill också framhålla Norrbottenskuriren och Piteå Tidning som varit öppna för flera kritiska inlägg, från mig och andra. Även Västerbottenskuriren som för ett par år sedan var generösa och tog in texter som krävde helsida. Bl a fick C-G Ribbing en artikel publicerad där han mera vetenskapligt redde ut begreppen om solens aktivitet, historiskt och vad som väntas. Då visade det sig att Uppsalainitiativets trapetskonstnärer läser VK och gjorde vad dom kunde för att trycka till C-G. Tyvärr verkar det som att man nu är lite försiktigare. Mitt senaste försök besvarades av debattredaktören med att han hade samrått med chefredaktören och kommit fram till ett ”nej tack”.

 9. Urban Sandberg

  Väldigt bra både skrivet och agerat. Jag beundrar ert faktabaserade och tålmodiga arbete.

 10. Olav Gjelten

  Helt sedan amerikanska piloter år 1947 såg UFO för första gången har fenomenet kring de påstådda tefatsliknande föremålen ihärdigt förnekats och förlöjligats av hela det ”officiella” samhället, både i Sverige och utomlands.
  På senare tid har jag uppmärksammat en svängning i denna fråga både i svt och tidningsartiklar. Inte nog med att man blivit mer öppen i denna fråga, utan man till och med påstår att bevisen är överväldigande för att både UFO-fenomenet är verkligt och att vi haft besök av utomjordingar.
  Vad har så detta med klimatet att göra? Nej, självklart inte klimatet i sig, utan det intressanta är medias svängning från ett absolut förnekande till öppning som syntes omöjlig för bara få år sedan. Vad jag förstått har inga påtagliga nya bevis eller ens nya indikationer varit grunden till detta.
  Ovan iaktagelse får emellertid inte inge förhoppning om att vi inom när framtid också kan förvänta oss en liknande svängning i klimatfrågan. Där har hela samhällsmaskineriet, i Sverige och många andra länder, låst sig fast på en ståndpunkt som det knappast går att backa ur utan att hela generationen som byggde upp klimathotet först måste gå i pension.

 11. Mats G

  Det vi kommer se är kunskapsanarki. När de officiella kanalerna bryter samman och människor söker information på egen hand. Vi ser på en del kommentarer här hur tokigt det kan bli.

  Är det bra dåligt. Jag kan inte bedömma. Högmod före fall. Det gäller även MSM.

  Intressant infoblänkare i detta sammanhang är att kina har tagit kontroll över alla landets tidningar. Ingen kritik överhuvudtaget. Det har gått lite oförmärkt förbi.

 12. Lennart Bengtsson

  Den fundamentala problemet med dagens ”klimatdebatt” är att den knappast lämpar sig för allmän debatt bland lekmän. Denna ”debatt” handlar mer om vädret. Klimatet varierar på en tidsskala som är betydligt längre än ett människoliv och har en komplexitet som gör detaljerade ”prognoser” omöjliga. Det är ungefär som om man skulle ha en allmän debatt om lösning av cancerproblemet eller hur man vill höja livslängden till 200 år.

  Det politiska samhället som är fylld av handlingslust vill gärna göra något även för det som är mer eller mindre omöjligt. Det hör ”löftet” från Parismötet att begränsa den globala uppvärmningen till ytterligare högst en grad eller till och med högst en halv grad. Förslagen hur detta skall uppnås är många från att sluta släppa ut fossila gaser till att folk att skall bli deltidsvegetarianer eller bara köpa begagnade kläder.

  Säkert har ökade växthusgaser i atmosfären höjt temperaturen. Detta har hittills varit harmlöst men kommer sannolikt att bli mer märkbart om 100 år. Hittills domineras dock väder och klimat av naturliga processer som alltid har funnits. Det finns inga tillförlitliga indikationer av vädret har blivit mer dramatiskt eller farligare än förut. Däremot har rapporterna blivit vanligare och mer dramatiska liksom skadeverkningarna. Det senare beror på en ökad befolkning och en större ekonomi.

  För att systematiskt ta sig an de problem som kan komma i framtiden krävs i första hand andra slag av energisystem vilka i flera fall är under utveckling samt en mera rationell inställning till vetenskapliga lösningar. Hit hör en förnuftig inställning till kärnenergi samt till genetisk växtodling. Eftersom vi inom ett kvartssekel kommer att ha 9-10 miljarder människor på jorden bör man i första hand se till att dessa kan få ett drägligt liv. För detta krävs inte minst mer tillförlitlig energi.

  Dagens svenska åtgärderna är mer symbolhandlingar utan praktisk betydelse. De svenska nettoutsläppen är nämligen helt försumbara

 13. ThomasJ

  Klockrent ! Knock-out, därav det minst sagt ’groggiga’ svaret från GP… 😉

  Mvh/TJ

 14. Mats G

  Mycket sakligt och bra. Ganska obegripligt att en tidning vägrar ta in en så högkvalitativ insändare.

 15. Ingemar Nordin

  Jag sällar mig till hyllningen av Ann och Sigvard för deras envisa kamp för att öppna upp en diskussion om klimatfrågan. Stormedias monomana fokus på klimatet i Rockströms och andra alarmisters tappning ger inte något utrymme för någon annan syn på klimat- eller energipolitiken i vårt lilla land.

  Det är också intressant att notera att en del lokala tidningar har en mer lyhörd inställning. Kan det bero på att de tar sitt journalistiska uppdrag lite mer på allvar, och inser att det inte längre duger att bara vara en megafon för det gröna etablissemanget?

 16. Bim

  Ann LH och Sigvard Eriksson
  Tack för ett fenomenalt och ihärdigt jobb ni gjort.
  Jag tror inte att tidningsredaktionerna är så korkade att de inte begriper att de spelar med i ett fult spel.
  Hjörnes beundran för rockstjärnan Rockström är ju på gränsen till infantilitet, om den vore övertänkt ärligt menad. Problemet är att Hjörne tror att allmänheten är korkad, att man kan säga vad som helst och bli trodd. Det kan ju verka så när man hör hur populär Rockström blivit efter sommarprogrammet. Men jag tror att det bara gäller de som får sina vänstersympatier bekräftade. Dom är dessvärre ganska många. Styra världen är ju ganska populärt bland kommunister och yttersta vänstern och tyvärr på andra kanten också.

  Ni får nog räkna med att tidningarna är mycket väl medvetna att de manipulerar sina läsare och springer politikernas ärende.
  Svaren ni får är ju annars osannolikt korkade. Varför får annars Rockström ocensurerat berätta sagor utan att granskas av vetenskaplig litteratur? Man behöver ju knappast vara någon Einstein för att reagera på Rockströms ordbajseri.

 17. Mats G

  Är det någon som känner till vilken sorts speciell kompetens Karl-Johan Bondeson besitter?

 18. Björn

  Som jag förstår det så har vi nått en ”A ‘tipping point’ in science”, vilket får en del astronomer och astrofysiker att skapa en parallell förklaring av rymdens fysik. Ytterligare en parallell kan göras med dagens klimatforskning, som också har lämnat allt vad som handlar om reell verklighet, empiri och validering . Utan att förstå grundläggande fysik om ens vår sol som är vår livgivare, görs det ena efter det andra spekulativa uttalandet från en vetenskap på villovägar. Fysikens värld är inte längre verklig utan bygger på en spekulativ virtuellt skapad verklighet som är output från modellerarnas datorer. Intressanta tankar i nedanstående länk som får mig att direkt koppla till dagens klimatforskning och dess resultat. Inte att undra på om medias förvillning är total när mycket av forskningen är på villovägar. Forskarna behöver återvända till solida faktagrunder och inte låta sig luras in i en spekulativ virtuell datamodellsverklighet.

  http://www.holoscience.com/wp/sciences-looming-tipping-point/

 19. Thomas P

  Mats G #11 ”När de officiella kanalerna bryter samman och människor söker information på egen hand. Vi ser på en del kommentarer här hur tokigt det kan bli.”

  Onekligen. Olaf dillar om UFO:n och Björn om en pseudovetenskaplig kosmologi. Fast egentligen drivs ju hela denna och liknande bloggar enligt samma princip. Bekräftelsevetenskap där man letar likasinnade som säger vad man vill höra och där man kan stänga ute obehagliga sanningar.

 20. Lars Jonsson

  Googlade på Bondesson, och det första som dök upp var en chatt efter den första dagen under Köpenhamnsmötet. Där fanns ett och annat att undra över, men fastnade för denna ordväxling, med tanke på vilken kompetens som Bondesson innehar:

  Christian: Jag har fortfarande inte bestämt om jag skall tro på att människan bär skulden för den ökade uppvärmningen av jorden. Var skall man börja leta om man vill introduceras i ämnet på ett opartiskt och vetenskapligt sätt?
  Karl-Johan Bondeson: Det finns massor av bra böcker. Jag gillar till exempel Klas Eklunds bok Vårt klimat. En annan bra bok som kom för något år sedan heter En ännu varmare värld. Göteborgsprofessorn Christian Azars bok Makten över klimatet, tycker jag också om.

  Eklund= opartisk och vetenskaplig…..kanske inte helt korrekt, eller?

 21. Bra Ann och Sigvard

  Vad som var rikgit bra var att ni ’framtvingade’ ett totalt skenheligt svar från Bengt B:

  Tack för erbjudandet. Det ni skriver måste först ta omvägen via en erkänd vetenskaplig tidskrift. Vi prioriterar andra texter denna gång.

  Vänliga hälsningar Bengt Bendix, Redaktör Debatt

  Vilket förstås är totalt nonsens, och på samma sandlåde-nivå som när aktivisterna försöker avfärda (och sabotera) all seriös diskussion av frågan som man kan se på alla klimathotsförhoppningsfulla bloggar (inkl RealClimate som sägs drivas av ’klimatforskare), i kommentarsfälten och då även här.

  Det enda de är anständigt ’duktiga’ på är att smita från befogade diskussioner/ämnen och försöka förstöra sådan debatt med (närmast infantilt) trams som ’du måste publicera detta först’ eller ’den samlade vetenskapen står bakom min uppfattning’

  Lallande byfånar eller förhärdade BS-spridande aktivister … det är inte alltid lätt att avgöra i varje fall!?

  Speciellt iom att de förhärdat falska(närmast mytomani-) aktivisternas kunskapsnivåer ofta inte håller högre ni än den förra kategorins.

 22. Thomas P gör som vanligt det (ev fullt medvetena) tankefelet att bara för att det är en sk ’journalist’ som har läst på bloggar och nätet i övrigt, eller tagit emot ett pressmeddelande från ngn av alla dessa otaliga aktivstkällorna (som numera inkludera CAGW-akademiker) så blir vad de kokar ihop bättre eller tom vederhäftig information …

  Skälet till att han (liksom mp- och stats-media) önskar att påstådda saker (där) skall få stå!

  Iom att han/de är närmast totalt oförmögna att diskutera samma ämnen i mer detalj och i sak.

  Han har genom åren klagat på ’nivån’ på denna blogg. Men aldrig yppat ett knyst över all idiotdynga som sprids i media. Utan snarare urskuldat dem och den och tom Al Gore …

  Man kan nog utgå från att han vill ha det så!

 23. Mats G

  Bekräftelsevetenskap

  Det här är onekligen ett problem och viktigt att man är medveten om. För att undvika det skall man söka fakta, fakta och åter fakta. eller hur Thomas P.

 24. Mats G

  Bondesson

  Om jag tolkar det rätt så är hans meriter att han är medlem i klimatkyrkan.

 25. Sören G

  Man måste ställa frågan till tidningarna hur det kommer sig att de okritiskt publicerar alarmistiska inlägg om klimatet, men censurerar kritisk granskning av klimatlarmen. i och med det så bryter tidningarna å det allra grövsta mot sitt journalistiska uppdrag.

 26. Alienna

  Re: #12 LB
  ”Säkert har ökade växthusgaser i atmosfären höjt temperaturen.”

  Här syftar LB inte på verkliga halten ”växthusgaser” i atmosfären, då den viktigaste gasen H2O inte är medräknad.
  Huruvida koncentrationen växthusgaser ökar, minskar eller är oförändrad – verkar vara någonting helt okänt.

  ”Ökade växthusgaser” är bara ett propaganda-mantra.

 27. Jan - Åke

  Ot tänkte bara se om det fanns studier gjorda av klimatforskare som visar att MWP var global http://www.sciencemag.org/content/342/6158/617 och visst finns det.Vore ju konstigt om det bara var väldigt varmt i just mellersta England hur skulle det gått till rent fysikaliskt ?

 28. Astrid Å

  Mats G # 24

  Ja det måste man nog säga, när han tydligen blivit pressekreterare hos Åsa.
  Artikel från 2014.
  http://spanaren.se/2014/11/04/gp-chef-till-regeringskansliet/

 29. jensen

  Lennart Bengtsson 12
  Mycket klokt formulerat, dvs att klimatet varierar på en tidsskala som är betydligt längre än ett människoliv.
  Det är därför logiskt att överlämna diskussionen till riktiga vetenskapsmän -kvinnor.

  Sedan Optimum har varje årtusende haft lägre temperatur än det föregående.
  Detta ligger i linje med att Insolationen blev negativ för 3000 år sedan.

 30. Ann lh

  # 28. Astrid Å, tack. Jag har faktisk undrat över vart Bondesson tog vägen. Nog var han miljöreporter, långt, långt ifrån vetenskapsjournalist och passar naturligtvis utmärkt hos Åsa R.
  Det uppseendeväckande är att de ansvariga högre upp i tidningen tydligen inte tänkte på den skillnaden och fortfarande inte tycks ha insett det. Bondessons urval och rekommendationer om lämpliga böcker, som Lars J. tipsade om, säger ju allt. Inte har vyerna vidgats för att han kom till Åsas revir precis.
  Inte hedrar det GP heller att deras reporter headhuntats av Åsa Romson heller. Det var en nyhet för mej, tack än en gång.

 31. Mats G

  27
  Jan – Åke
  ”.Vore ju konstigt om det bara var väldigt varmt i just mellersta England hur skulle det gått till rent fysikaliskt ?”

  Exaktemente 🙂

 32. Ann lh

  # 19. Thomas P, du har inte så höga tankar om den här bloggen, det har knappast undgått någon. Med din utbildning och ditt långvariga engagemang i frågan borde man kunna förvänta kommentarer från dej som höjer istället för sänker den nivå som du uppfattar som låg.

 33. Mats G

  länk om lite basic insolation för den som är intresserad.

  http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7l.html

 34. Sigvard Eriksson

  #19# Thomas P. Det där med att söka bekräftelse ligger nog i den mänskliga naturen, så där är vi nog alla lika. Fast somliga, MSM t ex är mer lika, om man säger så…

 35. Peter F

  #19 Thomas P

  ”Bekräftelsevetenskap där man letar likasinnade som säger vad man vill höra och där man kan stänga ute obehagliga sanningar.”

  Bra beskrivning på Uppsalainitiativets blogg.

 36. Sven Hanssen

  #19 Thomas ”Trump” P som vanligt. Försöker få till en dispyt om något annat.

 37. Lasse

  Det förekommer dock att media speglar olika syn på klimatet.
  Här om Pausen!
  https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/02/24/top-scientists-insist-global-warming-really-did-slow-down-in-the-2000s/

 38. Guy

  Björn # 18

  Fin artikel. Gillade speciellt första delens analys om kunskaps och skolningsläget idag. Alldeles tydligt gäller ” tillbaka till ritbordet”.
  Resten av artikeln var mestadels nytt för mej. Borde försöka läsa noggrannare igenom den och ta en funderare. Med solen och universum är det liknandeproblrm som med klimatet. Det är svårt att greppa.

  Thomas reaktion är ju helt normal. Det är han som beskrivs i början av artikeln.

 39. Thomas P

  ”Så sent som November 2010 yttrade IPCCs officielle talesperson Ottmar Endenhofer”

  Var hittar man att denne Endenhofer skulle vara någon ”officiell talesperson” för IPCC? Har månne skribenterna missförstått ordet ”official” från någon av de bloggar där de kan ha hittat citatet?

  Endenhofer är ekonomi som jobbat inom WG III, så han ser problemet i ekonomiska termer, hur man fördelar kostnaderna. Som vanligt plockas dock en enstaka mening ut ur ett längre sammanhang:
  http://www.thegwpf.com/ipcc-official-climate-policy-is-redistributing-the-worlds-wealth/
  Sån här citatjakt är faktiskt inte ett konstruktivt sätt att diskutera.

 40. Börje Lundin

  Det skulle vara intressant att få höra en insiderberättelse om hur det är att jobba som vetenskapsjournalist idag. Lite undrar jag hur många såna specialreportrar tidningarna har kvar.

 41. Thomas P

  Sven #36 Ditt inlägg är så typiskt för den här bloggen. Det skulle aldrig falla dig in att kritisera Olaf för att snacka UFO eller Björn för att dra upp knäppa kosmologiska teorier, men om jag kort kommenterar det, ja då är felet mitt för att jag försöker flytta på ämnet för diskussionen. Hur tänker du egentligen? Är det bara laganda som styr ditt skrivande?

 42. Sigvard Eriksson

  #39# Thoma P.
  From 2008 to 2015 he served as one of the co-chairs of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Working Group III ”Mitigation of Climate Change”.
  Med den ställningen kan han väl ändå sägas vara officiell talesperson. Det var väl därför han lät sig intervjuas, kan tänka.

 43. Thomas P

  Sigvard #42 ”Officielle talesperson” ger intryck av att han var den som talade för IPCC. I verkligheten var han alltså en av tre co-chairs till WG III, sen har vi WG 1&2, diverse specialrapporter och ett kansli. Det blir en hel massa personer att lusläsa text av för att kunna plocka ut något citat man tycker passar. Med sådana metoder går alltid att hitta någon munsbit.

  Läs sen hela intervjun för att se om du tycker citatet är representativt för diskussionen.

 44. Ingemar Nordin

  Ann LH #32,

  ”Thomas P, du har inte så höga tankar om den här bloggen, det har knappast undgått någon. Med din utbildning och ditt långvariga engagemang i frågan borde man kunna förvänta kommentarer från dej som höjer istället för sänker den nivå som du uppfattar som låg.”

  Thomas P gör säkert så gott han kan. Nu skall vi vara snälla. 🙂

  Angående Endenhofer så är han ju en av alla dessa självutnämnda talesmän för IPCC som ständigt citeras i media som just en talesman för IPCC. Liksom Rockström, Stern, Al Gore, Pachauri och många andra klimatstollar. (Pauchauri utfärdade för övrigt ett förbud för alla, utom han själv, att vara talesman för IPCC för några år sedan – precis som om det skulle förbättra situationen.)

  Det obegripliga för mig är att stormedia under alla år helt okritiskt köper allt vad dessa klimatcharlataner säger, rakt av.

 45. Ingemar Nordin

  Appropå Stern och hans berömda Stern-rapport (totalt mosad av kritikerna) som till stor del ledde in UK på sin självdestruktiva energipolitik, så menar han tydligen nu att klimatmodellerna är fel: De underskattar grovt riskerna med den klimatkatastrof som ligger framför oss, inom en inte alltför lång framtid, snart …

  http://www.bishop-hill.net/blog/2016/2/25/stochastic-stern.html

  Och det är alltså sådana som han som i hög grad lagt grunden för Englands klimatlagstiftning. … Man tar sig för pannan. Världen styrs av galenpannor!

 46. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar #44
  >Det obegripliga för mig är att stormedia under alla år helt okritiskt köper allt vad dessa klimatcharlataner säger, rakt av.

  Eftersom vi har lärt oss av Jacob N. mfl att det egentligen inte handlar om ett klimathot utan om makt och det är mycket muskler bakom den makten så har i alla fall inte jag något problem det.
  Svaret är:
  Påtryckningar, propaganda och pengar

 47. Thomas, har du någon poäng öht?

  Du hävdar nu (#39) att Edenhoffer bara försökte lösa ett ’praktiskt problem’, att fördela ’kostnader’?

  Har du några som helst belägg för detta? Speciellt när han själv faktiskt beskriver det som:

  climate change policy is about how we redistribute de facto the world’s wealth

  Vilka kostnader, Thomas? Fabulerar du fritt igen? Hittar på bara?

  Du verkar fö själv också gå och drömma om ’ett helt annat samhälle’ där andra människors friheter skall rullas tillbaka … Och det är ju samma sak där: Sådant brukar komma fram mellan raderna eller när du försäger dig, inte som stolta programförklaringar.

 48. Ingemar Nordin

  Ingvar #46,

  ”Påtryckningar, propaganda och pengar”

  Jo, det vet jag förekommer. Journalister har helt enkelt fått direkta order från sin chef att skippa sin artikel. Men vanligare tror jag är att cheferna vid själva rekryteringen ser till att få ”troende” reportrar redan från början. Reportrar som sedan levererar i enlighet med sin subjektiva och ideologiska övertygelse. De partipolitiska sympatiundersökningar som gjorts angående journalisterna i mainstream talar ju sitt entydiga språk. De utgör en liten politisk klick som utbildats vid våra grön- och vänstervridna journalisthögskolor och som sedan får jobb inom storstadsmedia. Avvikare som överlevt skolan får sedan nöja sig med sporten och lokalmedia.

 49. PT

  Kan vi inte slippa alla dumma påhopp på personen Thomas P. Han får väl komma med sina synpunkter och sen mötas med motargument utan att förlöjliga hon titt som tätt. Det förstör nivån på denna intressant blogg.

 50. PT

  Skall givetvis stå ”utan att förlöjliga honom”

 51. Ingemar Nordin

  PT #49,

  Thomas Ps specialitet är att angripa ”den här bloggen” så fort han hittar någon kommentar att dyka ned på. Eller att hitta någon liten petitess att hacka ned på och sedan anklaga skribenten för inkompetens. Så det är ofta TP som står för de ”dumma påhoppen”. Det är tyvärr sällan som han tar upp den sakliga diskussionstråden från huvudinlägget, vilket ofta får det hela att spåra ur.

  Men jag antar att det ingår i strategin. Vi kan mönstret vid det här laget. Så du får ursäkta om tonen från de som svarar ibland är kort.

 52. Guy

  PT #49

  Har du någonsin märkt att som man ropar i skogen får man svar. Med några års erfarenhet av bloggen är mitt intryck att TP står för dom fleata påhoppen och är väldigt snabb att anklaga andra för precis det han själv gör.

  Det här var ett, enligt TP ”opåkallat påhopp” av mej igen.

 53. Thomas P

  Jonas #47 Har du själv brytt dig om att läsa mer en denna enda mening av intervjun?

 54. Japp, det har jag. Så kan du vänligen svara på frågan?

 55. PT, jag håller med föregående … TP blir i allmänhet långt bättre behandlad än han själv uppträder. De ggr han argumenterar sakligt, även om han bara framför sin egen tro och position därav, blir han seriöst bemött.

  Men det sker ju inte så ofta, utan mest är det bara ordvrängeri, misstänkliggöranden och påhopp ..
  Som ’bäst’ är det numera någon emellanåt lågt hängande frukt, såsom att Vostok iskärnedata inte kommer från Sibirien.

  Det är många som försökt uppmuntra Thomas P att höja sin nivå, att åtminståne försöka argumentera seriöst. Men jag befarar att vad du ser är vad där finns ..

 56. Tope001

  Problemet är att ni försöker påverka politiker via media, när det förmodligen skulle vara effektivare att påverka och upplysa företagsledare om problematiken med klimatpåverkan.

  De är nog mer mottagliga för information som kan påverka deras företag, t.ex. Bilindustrin, energiproducenter eller fraktföretag m. fl.

  De i sin tur sätter press på politiker genom olika lobby-organisationer som är mäktigare än enskilda skribenter i lokala tidningar.

  Inget ont menat mot ert arbete, vill bara att det ska bli effektivare
  Med vänlig hälsning, tope001

 57. Ann lh

  Mera om KJ Bondeson.
  Kungälvsposten meddelade för några månader sedan att Bondeson väntades lämna jobbet hos Åsa Romson i och med att han fyller 60, vilket verkade ske ”inom kort”.

 58. Thomas P

  Jonas #47 Han talar om vinnare och förlorare om man skall få ned utsläppen. ”Policy” blir då hur man skall hantera detta, vilka som skall stå för kostnaden, dvs hur man skall fördela välståndet. Så tolkar i alla fall jag det. Det hela är inte helt solklart uttryck men som sagt, lusläser man alla uttalanden och intervjuer från dussintals personer kan man alltid hitta något som man kan få att låta suspekt. Speciellt i muntliga intervjuer säger ofta saker där det saknas något led i resonemanget som de kanske har klart för sig i huvudet.

  Det är ett uselt sätt att argumentera från början det här att plocka ut citat. Fast det är klart, om man jämför med Ingemars insinuationer i #48 som är tagna rätt ur luften så…

 59. Thomas, jag hade tittat igenom detta. Han pratar om allt möjligt (och det sedvanliga CAGW-tugget).

  Jag kan öht inte se att ’redistribute the wolrd’s wealth’ går att få till att det skulle täcka några kostnader. Det är språkligt helt skilda begrepp.

  Får man fråga vilka kostnader då? Där finns ju noll metoder att styra eller påverka klimatet mha några åtgärder, dvs några verkliga kostnader för att åstadkomma ngt (mät- och gripbart).

  Men tack för att du iaf svarade. Det var som jag förmodade, att du mest chansade genom att göra en mkt ansträngd tolkning och eg om helt andra saker.

 60. Daniel Wiklund

  Dagens inlägg av Ann L-H tillför verkligen nåt. Thomas P-s kommentarer tillför ingenting. Bekräftelsebehovet hos Thomas P verkar vara omättligt.

 61. Sigvard Eriksson

  #58# Thomas P. Visst kan lösryckta citat övervärderas. Men formuleringar som de exempel du ser här nedan är alltför distinkta för att negligeras. Jag anser att de vittnar om andra mål än att rädda världen från CAGW. Därmed inte sagt att uttalandena nödvändigtvis står för IPCC. Men nog stärker det misstanken att det ligger en hund begraven i IPCCs trädgård.
  Här är några uttalanden som väcker förvåning och uppmärksamhet:

  Richard Benedick U.S. State Department: A global warming treaty must be implemented even if there is no scientific evidence to back the enhanced greenhouse effect.

  Paul Watson, Co-founder of Greenpeace: It doesn’t matter what is true, it only matters what people believe is true.

  Prof. Chris Folland, Hadley Centre for Climate Prediction and Research: The data doesn’t matter. We’re not basing our recommendations on the data. We’re basing them on the climate models.

  Dr David Frame Oxford University: The models are convenient fictions that provide something very useful.

  Christine Stewart, former Canadian Minister of the Environment: No matter if the science of global warming is all phony … climate change provides the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world.

  Sir John Houghton, First chairman of the IPCC: Unless we announce disasters no one will listen.

  Christine Stewart, former Canadian Minister of the Environment: No matter if the science of global warming is all phony … climate change provides the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world.

 62. Bengt Abelsson

  IPCC är inte speciellt katastrofinriktade:
  För något år sedan:

  Royal Society har haft ett tvådagars möte för att diskutera IPCC senaste rapport.Matt Collins om ’What is the chance of abrupt or irreversible changes?’:
  eller: Vilken är risken för plötsliga eller oåterkalleliga ändringar?
  I tabell 12.4 finns IPCC bedömningar av nio olika fenomen, inom detta århundrade.

  Golfströmmens kollaps: Mycket osannolikt, med hög tillit.
  Glaciärkollaps: Exceptionellt osannolikt, med hög tillit
  Permafrost metanutsläpp: Möjligt, med låg tillit
  Metanklatratutsläpp: Mycket osannolikt, med hög tillit
  Tropiska skogars tillbakagång: Låg sannolikhet
  Nordliga skogars tilbakagång: Låg sannolikhet
  Arktis isfritt sommartid: Troligt, med medium tillit
  Långvarig torka: Låg tillit
  Monsuner: Låg tillit

  När, dessutom, det finns bra exempel på att IPCC gärna vill (över)driva tesen att CO2-utsläpp är temperaturdrivande kan vi vara helt lugna.

  S McIntyre visar den 8 oktober hur IPCC, från den förhandsgranskade versionen Fig 1.5 där klimatmodellernas dåliga träffsäkerhet klart visas till en svårtolkad spagettigraf Fig 1.4 i den i Stockholm släppta slutversionen.

  När Matt Collins får frågan varför IPCC inte påtalar den skriande skillnaden mellan medias katastrofskriverier och den mer lågmälda tonen i själva rapporten svarar han efter en stund: ”Not my responsibility”.

 63. Ingvar i Las Palmas

  #61 Sigvard
  Utmärkt samling uttalande.
  Du borde lägga till Christina Figueres famösa uttalande om att det egentligen handlar om att ersätta kapitalismen med….

 64. Thomas P

  Sigvard #61 Uppsalainitiativet hade ett inlägg om den där listan för ett litet tag sedan:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2016/01/zombie-citaten-vandrar-runt-i.html
  Den är ett utmärkt exempel på varför man inte skall hålla på att dra en massa slutsatser av citat man får sig matade med. Sådant passar bättre för 10 sekunders reklamsnuttar i en smutsig amerikansk valkampanj.

 65. Allan Forsling

  När det just gäller medias debattsidor, kan ju inte meningen vara att där framföra bara det som makten vill säga. Demokrati innebär frihet till åsikter bland annat och media har en stor roll i en demokrati att låta olika åsikter komma till tals. Man kan konstatera att vad gäller klimatfrågan är medias ensidighet helt skrämmande. En varningssignal att inte vi inte ska ta demokrati och åsiktsfrihet för given.

 66. Guy

  Thomas P # 64

  Intressant med UIs ’zombie lies’. Ingen tyck kunna säga hur citaten skall se ut och varifrån dom egentligen kommer enligt UI. Som med klimatet ingen vet åt vilket håll det går.

  Lite speciellt är ditt deltagande i försvaret. Enligt dej duger kreationister och liknande typer ingenting till och är helt opålitliga på grund av sina ’knäppa’ ideer. Däremot försvaras den religiösa sir John och upphöjs till dom främsta vetenskapsmännen inom klimatvetenskapen.

  Är det skilda regler för somliga?

 67. Börje Lundin

  #56

  Du har en poäng Tope001, det finns så klart företagsledare som tröttnar på de allt större hinder som klimatpolitiken ställer för deras verksamhet. De kan hjälpa till och man bör definitivt tala med dem. Kruxet är att hitta dem och att få dem att inte bara knyta näven i byxfickan.

  Man bör göra dem förberedda på att om de lobbar mot regeringens klimatpolitik så kommer de förutom regeringen och myndigheter även få mothugg av media och särintresseorganisationer.

  Så ska man inte sticka under stol med att det finns många företag i just de branscher du nämner, som energi och fordon, som tjänat bra med pengar på att anpassa sig till politiken. Det finns bidrag att hämta och fördelar att vinna mot konkurrenterna. Nu har vi haft ett näringsliv som anpassat sig till politiken i åtminstone ett årtionde, vilka företag finns kvar?

 68. Ingemar Nordin

  Bengt A #62,

  ”…den skriande skillnaden mellan medias katastrofskriverier och den mer lågmälda tonen i själva rapporten …”

  Precis. Vi har här på KU många gånger påtalat skillnaden mellan vad som sägs i IPCCs rapport och vad som kommer fram i media. Den första förvanskningen av rapporten sker i Summary for Policy Makers (SPM), där det sitter ett gäng politiskt tillsatta tjänstemän och spetsar till , ignorerar och summerar på ett sätt som får många av forskarna att slita sitt hår av frustration. Nästa led i förvillarkedjan är alarmistiska talesmän för ”Vetenskapen” typ Rockström och andra som spetsar till, ignorerar och, faktiskt, hittar på saker rakt ut i luften (exempelvis om extremväder, om tippingpoints, och om att Vetenskapen sagt att det blir 4 grader varmt, för att ta några exempel). Det är det sistnämnda som kommer ut till våra okritiska media.

  Få av forskarsamhället får tillfälle, eller vill, gå in med rättelser.

 69. Ann L-H

  ”Vårt journalistiska uppdrag är oförändrat; vi ska fortsätta följa klimatfrågan med den speciella kompetens vi har på GP genom vår miljöreporter Karl-Johan Bondesson …” Det var kärnpunkten i GPs svar på mitt brev för sex år sedan.
  Tolkningen av det journalistiska uppdraget på den, enligt egen beskrivning, liberala tidningen GP medgav att klimatfrågan fortsatte att vara instängd i åsiktskorridoren, att Göran Perssons rådgivare Stefan Edman förblev en återkommande krönikör på ledarsidan, nu på sistone förstärkt av Maria Wetterstrand.
  Debattsidan har ständigt återkommande givit stort utrymme åt miljörörelsens syn på ”ödesfrågan” och hur vi ska klara omställningen, medan de s.k. förnekarna hållits borta.
  Bondeson har dessutom gjort en sväng i maktens korridorer som pressekreterare åt miljö- och klimatminister (!) Åsa Romson.
  Kronan på verket blev ändå Peter Hjörnes omskakande krönika ”Förnekelsen är borta” 14 februari.
  Svaret för sex år sedan visade att den, enligt uppgift, liberala tidningen då antingen inte förstod innebörden i sitt journalistiska uppdrag så som professionella journalister (SPJ) definierar det eller att dess agenda är och varit att stödja UNFCCCs socialistiska uppdrag om Den Stora Omställningen, vilket Rockström så tydligt beskriver.

 70. Mikael W.

  Gulligt med folk som tror att gammelmedia går att påverka. Mainstream media/gammelmedia skriver bara om olika lögner, typ klimat, Palestina, Ryssland, Trump…
  Man måste sluta stödja deras lögner med ens pengar. Statsstödet är dock svårare att påverka och detta maktmedel styr tidningar, TV och Radio liksom dess annonsörer. Gammelmedia skriver i den riktningen som de får pengar för.

  Lyssna även på detta klipp! https://www.youtube.com/watch?v=sGqi-k213eE

 71. Mats G

  liberal tidning

  Det här är något jag inte förtår mig på. Hur har den sk högerpressen låtit sig blivit kidnappat eller infiltrerat av vänster och miljörörelsen? Att redaktörer låter det ske är en sak men ägare. Det måste ju finnas en väldigt stor läsekrets som skull önska att det fanns en högertidning i Sverige.

  vidare..

  Att kallas sig oberoende liberal har vissa förpliktelser. Då skall man slå sönder förlegade konventioner och åsiktkorridorer. Inte cementera.

  Så Ann LH det är mycket som tidningarna inte har koll på. Uppdraget som du skriver men också vem man och vad man står för. En total identitetskris mao.

 72. Mats G

  forts.

  Så det är dags för tidningarna att ta bort den liberala stämpeln och kalla sig vad de verkligen är.

 73. Mats Rendel

  Thomas P #64:

  ”Den är ett utmärkt exempel på varför man inte skall hålla på att dra en massa slutsatser av citat man får sig matade med. Sådant passar bättre för 10 sekunders reklamsnuttar i en smutsig amerikansk valkampanj.”
  Det där är ju hela mediasituationen i ett nötskal: Grov förenkling av komplicerade företeelser (t.ex. klimatvetenskap), utraderande av nyanser och användning av lösryckta citat, kombinerat med en önskan att ”berätta en historia” om något man inte riktigt har kläm på.

 74. Christopher E

  Citat kan vara givande. Lite OT, men detta förklarar ju även hur vi kan ha politiker som driver klimatpolitik som de gör.

  ”Jag tycker om kvotering till exempelvis politiska uppdrag. I vårt parti har vi en sådan regel när det gäller kvinnor och politiska uppdrag. På arbetsmarknaden är det svårare eftersom det krävs viss kompetens för ett visst jobb.”

  Margareta Winberg i Socialdemokraternas webbchat, 23 augusti 1998.

  🙂

 75. Ingvar i Las Palmas

  Ann LH #69
  Gammelmedia cementerar sig som maktens megafoner. Alternativa nyhetskanaler etableras via internet.
  Försök har gjorts att kontrollera internet (Googles ”sanningsfilter”)
  Jag är övertygad om att det inte är sista försöket.
  Även ner man ser på den stora bilden (Jacob N och numera även Lars Bern) så är det klart att det fria internet kommer att attackeras.

 76. Ingvar i Las Palmas

  Lite OT
  Om maktens behov av kontroll
  BitCoin är mycket intressant i det avseendet. Lika anonymt som kontanter. Lika smidigt som kreditkort.
  Obama försöker få grepp om det.
  Har testat en del. Fascinerande. Också konkurrenter dyker upp. ”OneCoin”
  Tekniken för verifiering är så pass intressant att IBM tagit till sig den för andra tillämpningar där verifiering är viktigt

 77. Magnus

  #74:
  Skrämmande citat, men helt sant och väldigt insiktsfullt (tyvärr?)!

 78. Guy

  Christpher E # 74

  Det skojigaste citatet på länge. Speciellt som hon styrker det själv med att skriva det. 🙂 🙂

 79. Mats G

  Mitt favvocitat i kategorin egendomliga är förstås denna.

  ”Internet är en fluga”

  Uusmans famösa uttalande 1996 om internet (såsom kommunikationsminister och ansvarig för IT-frågor i den dåvarande regeringen)

 80. Guy

  Mats G # 79

  Det styrker citatet i 74. 🙂

 81. Bengt Abelsson

  # 80

  Förvisso, men alternativen är värre. Därför behövs den kritiska graskningen i media.

  Att massmedia inte har större kompetens inom naturvetenskap och teknik är bedrövligt, dock.

 82. Guy

  Bengt A # 81

  Kanske media har samma principer som vissa politiska partier. 🙂

 83. Magnus

  On topic:
  Läsvärt om en öppen debatt:
  ”To many the science is not settled, and needs a full open and honest public debate.”
  http://wattsupwiththat.com/2012/03/01/climate-science-and-special-relativity/

  Slutorden i den här artikeln är logiska tycker jag:
  ”No matter what, we will be producing far less CO_2 in 30 years than we are today. Sheer economics and the advance of physics and technology and engineering will make fossil-fuel burning electrical generators as obsolete as steam trains. Long before we reach any sort of catastrophe — assuming that CAGW is correct — the supposed proximate cause of the catastrophe will be reversing itself without anyone doing anything special to bring it about but make sensible economic choices.”
  http://wattsupwiththat.com/2012/03/02/why-cagw-theory-is-not-settled-science/

 84. Guy

  Magnus. 83

  Intressant hur envist det hänger kvar att Einstein skulle ha varit usel i skolan. Som jag har förstått det stämmer det inte alls. Det tycks vara en myt som uppstått av ett missförstånd antagligen föt att visa attusla elever också har en chans.

  Däremot är resten av skriftEn något alla borde ta till sig. Den friska skeptisism som hör vetenskapen till. Det är faktiskt så att mycket få saker är bevisade i vår värld. En hel drös ” självklara” saker är endast överenskommelser eller axiom.

 85. Guy

  Klimathoten tar aldrig slut. http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2940.html

 86. Thomas P

  Magnus #83 Inledningen från din andra länk innehåller ett relevant citat: ”We believe Classical Non-Relativistic Mechanics after Newton invents it, not because it is true but because it works fairly consistently to describe Kepler’s purely observational laws, ”

  Det är så vetenskap vanligen fungerar. Även om nya, revolutionerande teorier omkullkastar gamla sanningar fungerar dessa ofta väl som approximationer. Detsamma lär gälla även klimatforskningen.

  Resten av inlägget misslyckas för att man inte får något intryck av att författaren som är fysiker någonsin satt sig in i klimatforskning utan han resonerar utifrån lite allmänt han läst på en och annan blogg. Han klagar t ex på att man inte kan avgöra jordens medeltemperatur så exakt utan att verka förstå att det är lättare att uppskatta förändringar i denna än den absoluta temperaturen. Han verkar inte alls vara medveten om den debatt som pågår bland klimatforskare utan förutsätter att eftersom den inte nått honom så förekommer den inte osv.

 87. Sigvard Eriksson

  Ett annat exempel på medias självgodhet när man tar ställning till vad som skall publiceras på debattsidorna fick jag erfara när jag sände ett manus till Metro. Det var för snart ett år sedan. Metro annonserade att de skulle vara mer alerta i debatten och satte av en helsida. Alla var välkomna. Jag sände in följande. http://www.pt.se/opinion/debatt/skandal-eller-vetenskap-9173363.aspx Svaret, från en av bild att döma mycket ung redaktör: Din text är inte relevant och dessutom helt ovetenskaplig. Ridå!

 88. Ingemar Nordin

  Sigvard E #87,

  ”Din text är inte relevant och dessutom helt ovetenskaplig. Ridå!”

  Det är väl vad man kan förvänta sig av en, ung eller inte, redaktör i dagens media. Han har inte en susning om vad den vetenskapliga debatten handlar om, är alltför lat och ointresserad för att sätta sig in i den, utan tar istället någon fras från propagandamaskineriet och sätter sig på höga hästar. Det är ganska patetiskt det hela.

  Tyvärr kan sådana som han flyta ovanpå utan att någonsin behöva argumentera sakligt för något. Det räcker med att rapa upp samma floskler som alla andra.

 89. Thomas P #64

  Om citaten verkligen är falska då är det absolut värt att påpeka det. Och vissa citat eller ’citat’ har säkert inslag av vandringsmyter som blir ’bättre’ allt eftersom de återberättas.

  Men å andra sidan: Inhägnadens lista är ju på samma sätt en sådan, där görs påståenden om att uttalanden inte har gjorts, eller drar fram lagom snarlika andra uttalanden av samma individer (som inte låter lika hårresande). Man utalar sig även vad folk egentligen menar, menade och syftade på.

  Kort sagt, man försöker lägga berättelsen till rätta md precis lika tveksamma metoder som ett tillrättalagt eller avhugget (ev ej helt korrekt) citat. Alltså på liknande sätt som du (i #39) ville få Edenhofers citat att handla om ngt helt annat.

  En annan (väldigt vanlig) taktik bland de CAGW-förhoppningsfulla är att just sikta in sig på de fall där någon har missförstått eller missrepresenterat något (tex återgett ett citat lite fel, eller missförstått vad ngt betyder/syftar på etc) och hålla upp detta ’fel’ som om det skulle ogiltiggöra den andras faktiska (korrekta) poängen/invändningen. Man söker alltså föreväningar att slippa hantera kärn-frågan.

  Angående (helt äkta, fö) citat, skall vi inte glömma:

  ”We have to get rid of the Medieval Warm Period”

  som förmodas ha Jonathan Overpeck som avsändare (även om detta heller inte går att bevisa)

 90. Magnus

  Guy #84:
  ”Intressant hur envist det hänger kvar att Einstein skulle ha varit usel i skolan. Som jag har förstått det stämmer det inte alls. Det tycks vara en myt som uppstått av ett missförstånd antagligen föt att visa attusla elever också har en chans.”
  Som agnostiker och skepticist så betvivlar jag starkt att han skulle varit ”dålig” i skolan. Håller med dig där.
  Summa summarum är i.a.f:
  ”So, my second point – true scientists – in this case physicists – are willing to be sceptical. They are willing – nay eager – to look at new possibilities and alternate explanations.
  Compare that to the theatre that is “Climate Science”

  Till skillnad från MSM , klimathotstroende och dom flesta politiker…

  TP #86:
  ”Resten av inlägget misslyckas för att man inte får något intryck av att författaren som är fysiker någonsin satt sig in i klimatforskning utan han resonerar utifrån lite allmänt han läst på en och annan blogg. Han klagar t ex på att man inte kan avgöra jordens medeltemperatur så exakt utan att verka förstå att det är lättare att uppskatta förändringar i denna än den absoluta temperaturen. Han verkar inte alls vara medveten om den debatt som pågår bland klimatforskare utan förutsätter att eftersom den inte nått honom så förekommer den inte osv.”
  Ungefär som Svensk MSM då?
  Eller vart ville du komma?
  För det var väl ”Media och Klimathotsfrågan” den här tråden gällde?

  ”Det är så vetenskap vanligen fungerar. Även om nya, revolutionerande teorier omkullkastar gamla sanningar fungerar dessa ofta väl som approximationer. Detsamma lär gälla även klimatforskningen.”
  Ja, precis! Men försök att övertyga en klimathotstroende om att man måste vara skeptisk till det dom TROR.

  Till slut ännu ett citat:
  ”Det enda jag med säkerhet vet är att jag ingenting med säkerhet vet.”

 91. Thomas #86

  Jag vet inte riktigt vad du försöker här, men jag håller med dig om följande:

  Det är så vetenskap vanligen fungerar

  Alltså, att man tar konsistent fungerande (ev ngt förenklade) metoder och använder dem att bygga vidare på (om felen anses vara små/försumbara/acceptabla).

  Nyckelbegreppen här är alltså ’konsistenta’ och ’fungerande’. Verifierade empiriskt varje gång man testat dem, och därför användbara. Denna gången alltså riktig ’etablerad vetenska’ om du så vill (ett begrepp som du så ofta vill urvattna nästan helt)

  Det du försöker därefter, nämligen:

  Detsamma lär gälla även klimatforskningen.

  håller jag dock inte alls med om längre. Inte generellt, och definitivt inte så som du vill använda det.

  Klimatfoskningen (dina ’klimatmodeller’) är varken konsistenta eller användbara, och även när de ser som bäst ut (någon av dem) är de inte konsistenta ellerinvändningsfria rörande vad de påstår sig kunna ’modellera’ …

  De är som bäst att se som väldigt invecklade försök till kurvanpassningar mha väldigt många parametrar (och skakiga empiriska skattningar) som dessutom innehåller en del korrekt modellerad fysik. (Den senare delen är dock inte vad som primärt ligger bakom deras output).

  De har närmast noll likheter med Newtonsk mekanik.

  Men det är anmärkningsvärt hur ofta klimatsidans anhängare (alltså inte bara de CAGW-förhoppningsfulla aktivisterna, tomteblossen i media/politik/undervegitationen, utan även de som hyfsat seriöst försöker bedriva klimatforskning) försöker sig på just liknelser med gravitation, eller att evolutionen inte är ifrågasatt, och emellanåt även att radar mm fungerar, för att blåsa upp ’värdet’ av klimatmodellering.

  Denna är inte i närheten av så bra som dylika liknelser försöker antyda. Frågan är snarare ifall den har ngt (vetenskapligt) värde alls …

  Jag är iofs öppen inför att där kan finnas ngt sådant. Men jag har hittills knappt träffat på ngn som förmår att diskutera ett (eventuellt) sådant. Bara skrän och/eller överdrifter.

 92. Lennart Bengtsson

  Den allmänna debatten i Sverige når det gäller klimat, miljö och energifrågor är hopplöst biased. Tyvärr är uppfattningarna så djupt rotade och den allmänna kunskapsnivån så låg att det är inte möjligt i dagens situation att få en ändring till stånd. Var och en med en god utbildning i naturvetenskap kan läsa IPCC vetenskapliga rapport eller för den delen KVAs korta ställningstagande från 2013. Mer behövs inte för tillfället.
  Att sedan landet dräller av självgoda politiker och okunniga och inbilska journalister (med få undantag) samt en mindre engagerad befolkning gör inte situationen bättre. I vissa delar av världen är det faktiskt ännu värre. Huvudorsaken är att de vanliga människorna oroar sig för annat och mer angelägna frågor som inte längre fungerar i samhället.
  I dagens läge med billig fossil energi kommer inte mycket att hända. Så länge det finns billig fossil energi kommer denna att användas om inte den förnybara energin är bättre och billigare . Det går inte att subventionera i evigheter. Att bara ersätta kolkraft med naturgas som nu säkert kommer att ske i stor skala innebär en väsentlig minskning av CO2 utsläppen. USA har redan påbörjat export av naturgas till Europa.

  Om Sverige har råd och folket ställer upp kan man säkert reducera de svenska nettoutsläppen till noll. Detta är faktiskt redan fallet om man fortsätter att låta skog och mark vara en kolsänka.

  Klimatet är ännu ingen allvarligt problem och inget kommer att hända förrän det föreligger konkreta problem och inte bara föreställningar om problem. Det mest effektiva skulle sannolikt vara att erbjuda landets klimatentusiaster inklusive de politiska till länder som Kina och Indien där det verkligen föreligger allvarliga miljöproblem. I Sverige tror jag knappast dessa ”experter” behövs. Vad som återstår att göra klarar säkert det svenska näringslivet och landets medborgare av själva.

 93. Ingvar i Las Palmas

  Jag har arbetat med sofistikerade program för prognostisering av aktieindex (S&P500).
  Neurala nät och genetiska algoritmer
  Att sk ”hindcasting”, ett vackrare ord för kurvanpassning skulle på något sätt stärka en modells forecasting finns det inga som helst belägg för. Och ett neuralt nät med fler än 4 oberoende inputs kan ge utomordentlig ”in sample” resultat och totalt skräp i forecasting. Att försöka bättra på resultatet med någon sorts ”orkester” av modeller är en totalt meningslös ”konsensus”.
  Den modell som till slut gav riktigt bra resultat hade 3 oberoende inputs. Sålde faktiskt 5 stycken internationellt.

 94. Guy

  Jonas N #89

  ”Angående (helt äkta, fö) citat, skall vi inte glömma:

  ”We have to get rid of the Medieval Warm Period”

  som förmodas ha Jonathan Overpeck som avsändare (även om detta heller inte går att bevisa)”

  Citatet verkar härstamma från ett senatsförhör med en David Deeming som påstod att Overpeck skulle ha sagt så i ett mail. Overpeck själv kommer inte ihåg mailet eller situationen, men han vet inte säkert.

  Kolla email 1123268256

  Det kan vara roande att kolla email 1120676865. Som P Jones skickade en aning tidigare. Intressant med forskares hederlighet :-/

 95. Guy

  Det är riktigt att det är David Deming som fick ta emot ett sådant email.

  Däremot sa han aldrig i kongressen att det var Overpeck som hade skickat det. Han hade inte kvar mailet, och kunde inte göra några tvärsäkra påståenden/utpekanden. Han uppträdde alltså så som en hedersam vetenskapare med integritet alltid skulle göra: Bara redovisa det han faktiskt hade fog för.

  Overpecks reaktion på antydningarna är också intressanta. Och är också så vagt formulerad att där finns tillräckligt med ’wiggle room’ så att han inte kan (skulle kunna) beslås med en lögn oavsett …

  Jag personligen tycker att det är ganska lätt att höra när folk börjar prata ’politiska’, vilket ju precis är att berätta en (ofta helt skruvad) beskrivning/önskepåståenden men utan att öppet blåljuga, och jag får den förnimmelsen väldigt ofta från de klimathotsförhoppningsfulla … på alla nivåer.

  Som sagt, försöken att likna ’klimatvetenskap’ vid gravitation, att jorden är rund, eller evolutionsteorin är precis vad jag skulle vänta mig av en (inte allt för bright) politiker ….

 96. Thomas P

  Jonas #89″Angående (helt äkta, fö) citat, skall vi inte glömma:

  ”We have to get rid of the Medieval Warm Period”

  som förmodas ha Jonathan Overpeck som avsändare (även om detta heller inte går att bevisa)”

  Jonas i sitt esse. Först hävdar han att citatet är ”helt äkta” sen att det inte går att bevisa. Jag tror Jonas missförstått något. Om man vill hålla ett citat för äkta skall man kunna bevisa dess äkthet, att däremot bevisa att ett citat inte är äkta, som du tycks vilja ålägga UU är i allmänhet omöjligt.

 97. Guy

  Däremot förstod jag inte riktigt vad du syftade på med mail 1120676865 från Phil Jones i sammanhanget. Han var (förstås) ointresserad av att redovisa hela sin sk ’forskning’, dvs ville inte bli utfrågad under ed om den. Men det gäller ju samtliga klimathotstroende forskare (och aktivister). De vågar ju öht inte debattera om de inte har ett rent vansinnigt övertag, tex en raderknapp, eller att deras närmaste aktivist-vänner sköter modereringen. Al Gore vägrade ju att hålla sina ’föredrag’ om inte frågorna hade godkänts av honom/hans team i förväg.

 98. Nejdå Thomas …

  Här har du källan … vid 1 min 22 sec.

  Det går dock inte att ’bevisa’ att email:et skickades av Overpeck. Och det är skälet till att jag (och Deming) inte hävdade ngt sådant.

  Och du verkar ha missförstått vad jag säger om Inhägnaden (vad är UU förresten?). Jag påpekar att deras försök är precis av samma kaliber som vad de vill ’angripa’ … Och förstås, att de är livrädda att gå nära sakfrågan, vilket fö verkar vara endemiskt på er sida.

  Kul också att du prompt bekräftade vad jag sa i min ursprungliga kommentar (# 89) som ju var en ganska oförblommerad sågning av ditt försök i #39 där du försöker att totalt omdefiniera innebörden av ett citat genom att peka på ngt helt annat. Som sagt, så fort folk (som tex du) börjar prata ’politiska’ så gäller två saker:

  Man måste kolla varendaste lilla detalj som ’påstås’ för att kolla om vad som hävdas inte bara är ’hörsägen’ från någon lika skakig/inkompetent meningsfrände. Och man måste vara extremt vaksam på vad som faktiskt sägs, och lika mycket vad som inte hävdas.

  För oss som går rakryggade genom livet, Thomas, är sådant inget hot eller bekymmer. Vi kan stå för vad vi hävdar, och när det blir fel är det ingen presstigeförlust, utan snarare motsatsen, att vi snabbt kan korrigera ifall ngt inte stämmer. (Vilket inte hindrar den aktivistiska sidan att försöka dra maximal nytta av sådant. Vilket dock också bara bekräftar vad jag säger om hur olika strategierna är på varsin sida om CAGW-stänglset)

 99. Ann lh

  # 92 Lennart Bengtsson !
  Stort Tack för en mycket välkommen kommentar!

 100. Skogmannen

  Behövs det fler kommentarer efter #92, den sammanfattar ju allt väsentligt i klimathotsfrågan?

  Borde inte behövas, men som sagt, borde och gjorde går sällan hand i hand.

 101. Thomas P

  Jonas #98 Det är alltså ett citat från Demming, inte från Overpeck. Det är så långt du kan bevisa äktheten. Om någon, och i så fall vem, skrev det till Demming vet vi inte, inte heller i vilket sammanhang. Det är bara en del av den vanliga desinformationskampanjen som var precis vad jag varnade för.

  Resten av ditt inlägg är som så ofta totalt obegripligt. Du skall bagatellisera att folk på din sida använder falska eller misstolkade citat och på något sätt får det till att UI (ursäkta att jag skrev fel med ”UU”) är lika skyldigt, så mycket förstår jag, men för att nå den punkten knyter du knut på dig själv.

 102. Japp Thomas

  Du är alltså tillbaks till att försöka insinuera att Deming ljög i ett kongressförhör.

  Du tom säger att Deming ingår i ngn slags ’desinformationskampanj’ …

  Men nej, Deming redovisade just i vilket sammanhang han hade fått både detta mail, och hur även journalister agerade (i samma sammanhang). Även det blev fel där …

  Och du har fortfarande extremt svårt för läsförståelse och att använda ordvalörer korrekt. Både vad jag skrev rörande Inhägnadens försök, och dina:

  Så, kan du vänligen redovisa på vilket sätt Deming skulle vara del i ”den vanliga desinformationskampanjen”!? Så tydligt du öht förmår, please!

  Kan du det, Thomas? Eller är det också bara ditt vanliga (!) fria fabulerande när du/ni vill få era larviga berättelser att låta lite bättre?

 103. Guy

  Jonas N # 97

  Det som jag fäste mej vid var:

  From: Phil Jones
  To: ”Neville Nicholls”
  Subject: RE: Misc
  Date: Wed Jul 6 15:07:45 2005

  Neville,
  Mike’s response could do with a little work, but as you say he’s got the tone
  almost dead on. I hope I don’t get a call from congress ! I’m hoping that no-one
  there realizes I have a US DoE grant and have had this (with Tom W.) for the last 25
  years.
  I’ll send on one other email received for interest.
  Cheers
  Phil

 104. PS Du hävdar ofta att vad jag skriver skulle vara ’totalt obegripligt’. Iofs har du ju väldigt svårt för både att läsa korrekt, och förstå ordens innebörd. Men jag tror inte att det är det enda problemet, utan misstänker att även det i mångt och mycket avspeglar främst ditt önsketänkande. Som du NB inte förmår dölja särskilt väl DS

 105. Guy, jag läste det. Phil Jones, liksom massor av andra på klimathotssidan, är rädda för att redovisa sina positioner i situationer där de kan få skarpa motfrågor, där de kan avkrävas svar och tvingas förtydliga sig. Det är lätt att förstå varför …

 106. Thomas P

  Jonas #101 ”Du är alltså tillbaks till att försöka insinuera att Deming ljög i ett kongressförhör.”

  Sa Deming att Overpeck skickat det där brevet? Ja eller nej. Om ditt svar är nej, varifrån kommer då ditt påstående att det var Overpeck?

  Deming plockade fram en lösryckt mening ur vad han hävdade var ett mail från någon han inte ville uppge namnet på och inte heller har vi någon aning om sammanhanget. Ren hörsägen med minimal relevans annat än för den desinformationskampanj du är med och driver medelst sådana här utplockade citat som man inte förväntas kolla (eller ens kunna kolla) om de stämmer. Samma typ av inlägg som Sigvard kom med i #61.

 107. Christopher E

  #83 Magnus

  Det sista citatet är närmast på pricken vad jag anser. Jag skrev något mycket liknande här nyligen.

  Att detta (att ”problemet” som inte går att visa att det är ett problem löser sig själv utan klimatpolitik i vilket fall) ogillas av klimathotarna är lätt att se. För även om en och annan kanske har en gnutta genuin oro för klimatet, så är det ju längtan efter att styra ”omställningar” och detaljstyra individers liv som hägrar. Irritation och avundsjuka över oss som visserligen beklagar skadan på ekonomin av klimatpolitik men fortsätter köpa våra dieselbilar, vägrar flytta till lägenhet i stan, flyger på långväga semestrar, äter kött och nästan aldrig sätter foten i kollektivtrafik (ja, utom på flygplan då). De vill ju gärna att det ska gå att tvinga oss in i fållan och ta bort det fria valet. Intressant nog har vi inga krav på klimattroende att tvinga en livsstil på dem. Säger en del.

 108. Thomas P, du frågar:

  varifrån kommer då ditt påstående att det var Overpeck?

  när jag hade skrivit:

  Det går dock inte att ‘bevisa’ att email:et skickades av Overpeck. Och det är skälet till att jag (och Deming) inte hävdade ngt sådant

  Så svaret på din fråga är (ännu en gång):

  Enbart från din egen fantasi!
  Och oförmågan att läsa innantill skulle jag behöva tillägga (ännu en gång)

  Och ombedd att belägga din påstådda ”den vanliga desinformationskampanjen”, dvs den direkta insinuationen att Deming skulle ljugit om emailet …

  … hade du alltså precis noll. Dvs även där var källan enbart din egen fantasi. Och din innerliga önskan att få kalla all information du helst skulle vilja slippa veta och andra få höra för ’desinformation’.

  Ja vad säger man?

  Du kanske missar den hårfina ironin i att du dessutom ville anklaga mig med:

  för att nå den punkten knyter du knut på dig själv.

  .. men jag är säker på att mer insiktsfulla läsare kan se det underhållande i dina försök, Thomas.

  😉

 109. Sigvard Eriksson

  #106# Thomas P
  Några exempel på märkliga yttranden som lätt kan kontrolleras.
  Regeringens rådgivare Johan Rockström: Vindkraft och solenergi leder till en mer demokratisk och spännande framtid.
  Vi har tippat över i en positiv logik. Om vi löser klimatproblemen får vi en mer demokratisk och spännande utveckling.
  Dessa yttranden sorterar jag in i kategorin förvillande ordbajseri.

  Om skeptiker, från samme Rockström: De ytterst få förnekare som finns kvar, en samling äldre herrar med behov att synas på de större scenerna, är lika trovärdiga som de som tror att jorden är rund.
  Detta vill jag kalla ohyfsat, oförskämt och obehagligt.
  Kan något av dessa yttranden anses kvalificerande för rollen som folkbildande ideolog i regeringens tjänst med obegränsa support från MSM?

 110. Thomas P

  Jonas #108 Jag upprepar min fråga var du fått det ifrån att det skulle varit Overpeck. Jag är fullt medveten om att du la till lite förbehåll att du inte kunde bevisa att det var just han, men likafullt drog du upp det namnet.

  ”Och ombedd att belägga din påstådda ”den vanliga desinformationskampanjen”, dvs den direkta insinuationen att Deming skulle ljugit om emailet … ”

  Lär dig själv att läsa innantill någon gång! Du fabulerar som så ofta fritt om vad jag skrivit. Du är för att använda et epitet du drog till med ovan, en lallande fåne.

 111. Skall vi tolka ditt #110 som att du medvetet ljög om vad jag skulle påstått, Thomas?

  Det går inte att läsa:

  .. ditt påstående att det var Overpeck

  på några andra sätt som helst än just raka motsatsen till vad jag faktiskt hade skrivit.

  Och du har påstått att detta [vad Deming sa i kongressförhör, se #101] var

  .. bara en del av den vanliga desinformationskampanjen

  vilket det bara kan vara ifall Deming ljög. Återigen ordvalörer, Thomas: Även om Deming skulle minnas fel (vilket inget alls tyder på) blir sådant varken till ’desinformation’ eller ’kampanj’ … och definitivt inte till kombinationen.

  Vidare: Hur kan du hävda att citatet var ’lösryckt’ samtidigt som du påstår att du inte alls vet sammanhanget?

  Nej du Thomas, ditt ’lallande fåne’ är nog mest ett utslag av din desperation, när dina/era propagandametoder (’berättelsen’) inte får stå oemotsagda, och när den monumentala skenheligheten belyses.

  Gott så!

 112. Magnus

  *s*
  Jaa, sannerligen underhållande…

 113. PS Du undrade varför jag nämnde Overpecks namn? Vet du verkligen inte det? Jag tror att du bara poserar. Och försökte (med bla en ren lögn) få mig att säga ngt jag inte kan bevisa/stå för. Men svaret är: Jo, därför att man förstås spekulerat i vem som skulle kunna ha skrivit något så uppenbarligen ovetenskapligt. Och notera: Bara för att där finns en överväldigande konsensus kring åsikten att Overpeck nog skall ses som den mest troliga kandidaten betyder inte det att det ’slår fast’ ngt sådant, eller ens skall ses som ’bästa kunskap’. Det är i pseudovetenskap den sortens ’argumentation’ förekommer, tyvärr ganska flitigt tom DS

 114. Thomas P

  Jonas #110 Du drog upp att det skulle vara Overpeck, även om du slängde till en brasklapp om att du inte kunde bevisa det. Skall jag tolka dina vidare inlägg som att du nu är medveten om att du bara fabulerade, att du inte hade någon som helst grund för detta?

  ”på några andra sätt som helst än just raka motsatsen till vad jag faktiskt hade skrivit.”

  Raka motsatsen vore att du skulle påstått att det *inte* var Overpeck som stod bakom. Förstår du ens själv vad du skriver?

  Jag har sen påstått att vad du gör när du plockar ut ett enstaka påstående ur en anförande av en person som i sig plockar ut en enda mening är del av en desinformationskampanj. Det är bara söka på den där meningen i google så skall du finna hur ofta den återges av dina gelikar.

  ”Hur kan du hävda att citatet var ‘lösryckt’ samtidigt som du påstår att du inte alls vet sammanhanget? ”

  Det är klart jag kan påstå att en mening lösryckt ur sitt sammanhang oberoende av vilket detta sammanhang än är. Vet du sammanhanget? Det jag hittat som belägg för att det skulle varit Overpeck är ett denne i ett brev skrivit: ”I get the sense that I’m not the only one who would like to deal a mortal blow to the misuse of supposed warm period terms and myths in the literature.” Är det konstigt att vilja bli av med ”misuse”?

 115. Guy

  Sigvard Eriksson # 109

  ”Vindkraft och solenergi leder till en mer demokratisk och spännande framtid.”
  På ett sätt har han rätt. Det blir mera spännande när man inte vet när du har ström och när du är utan.

  ”Om skeptiker, från samme Rockström: De ytterst få förnekare som finns kvar, en samling äldre herrar med behov att synas på de större scenerna, är lika trovärdiga som de som tror att jorden är rund.”

  Antagligen skrev han att jorden är platt?

  Jonas N # 113

  Overpeck kan ses som den troliga kandidaten, men det behöver inte ha varit han. Det var väl närmast bloggosfären och media som utnämnde honom, men som sagt han vet inte själv.
  Overpeck var en av dom som hade bekymmer med MWP och försökte få till att dom skulle få den att räcka ända till 1500 eller åtminstone 1450. Där tycktes finnas en värmeperiod dom borde få med för att skeptikerna pressade dom så-

 116. Angående undermålig språkbehandling, inklusive infogandet av (ostyrkt) eget önsketänkande:

  Deming plockade fram en lösryckt mening ur vad han hävdade var ett mail från någon han inte ville uppge namnet på och inte heller har vi någon aning om sammanhanget

  För det är extremt lite (och svårt att öht föreställa sig ngt) ’lösryckt’ med påståendet:

  We have to get of the Medieval Warm Period

  Alltså utöver det felaktiga påståendet att Deming ”inte ville” uppge namnet. Han gjorde det inte. Troligen för att han inte mindes (eller mindes säkert). Notabel är också insinuationen i ”vad han hävdade var ett mail” …. men sånt är ju standard från ert håll 🙂

  Det verkar fö som om er sidas försök med ’lösryckt’ eller ’taken out of context’ är ngt närmast ryggmärgsreflexförsvar mot era egna påståenden ,som vad jag kan se har noll basis i den verkliga världen.

  Du och ffa Michael Mann försökte (och försöker nog fortfarande) med precis samma strunt angående ClimateGate mailen. Där ju fö Overpecks önskan att att ’deal a mortal blow’ till MWP (eller iaf så som han helst skulle vilja att den beskrivs, dvs helst inte alls) också framgår. Inklusive Overpecks egna spekulation om Demings citat:

  I assume it is possible that I emailed w/ him long ago, and that he’s taking the quote out of context

  Här Thomas skulle jag ju kunna fråga dig (helt öppet) om tänkbara sätt att ’ta detta citat ur sitt sammanhang’ … Jag ber dig alltså spekulera i vilka legitima ’sammanhang’ citatet ”We have to get of the Medieval Warm Period” kan förekomma i så att det inte alls har/får den innebörden som (iaf jag menar) är den uppenbara.

  Du behöver inte belägga ngt eller påstå att precis så här var det. Bara spekulera i möjligheter (Overpeck, eller ngn annan, ev okänd) . Dvs möjligheter som iaf är tänkbara vis-a-vis ditt påstående nyss om att det var ’lösryckt’

  (Det om ’den vanliga desinormationskanpanjen’ tycker jag vi kan avfärda som din vanliga helt innehållslösa BS)

 117. Tänk Guy, om Thomas och övriga CAGW-förhoppningsfulla skulle kunna uttrycka sig lika korrekt som du nyss. Men jag förmodar att i samma ögonblick de skulle göra det, faller hela CAGW-förhoppiningarna ihop som ett korthus

 118. Magnus

  Det känns lite som det skulle vara en prestigeförlust att släppa diskussionen om ”Overpeck eller inte”.
  Varför inte diskutera ”on topic” istället?

  Jag hade förväntat mig ett svar på dom frågor jag hade i #90, och då i form av en rejäl sågning…
  Men ”Overpeck eller inte” verkar vara väldigt viktig. (Titta en fågel)

 119. Sigvard Eriksson

  #115# Guy
  Så sant, det skulle vara platt. Din tolkning om vad som skulle göra tillvaron spännande var rolig. Har du någon kul tolkning om demokratin också?
  Hela den här diskussionen är ju egentligen löjlig och under KUs värdighet. Men underhållande!

 120. Thomas #114

  Den ende som fabulerar är du. Jag uttryckte precis det jag menade och gjorde det helt korrekt.

  Bara en über-aktivist som du skulle ens komma på idén att försöka göra det till en anklagelse.

  Det är lite lustigt för att (precis som jag beskrev/förutskickade redan i #89) du nu försöker vränga till det och hävda att jag minsann menade ngt annat än jag skrev. Och att du (och Inhägnaden) skulle ha den sortens clairvoyant förmågor.

  (Och nej: Jag skrev precis raka motsatsen till vad du påstod. Ditt påstående var en lögn, Thomas. Ge dig nu med sådana idiot-barnsligheter)

  Och ja, det är sant: Du kan påstå i stort sett vad som helst. Utan att ha den ringaste aning eller ens möjligheten att ha en sådan. Det är det som gör dig till aktivist … Men det betyder inte att saker du påstår därför har ngn kontakt med hur det förhåller sig i verkliga världen. Som vi ju har sett åtskilliga exempel på bara i denna tråd.

 121. Magnus

  Spännande på det sättet vill JAG inte ha min framtid!!!

 122. Angående fler (och också äkta) citat från CAGW-förhoppningsfulla ’forskare’, denna gång Stephen Schneider:

  We have to offer up scary scenarios, make simplified dramatic statements, and make little mention of any doubts we may have. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.

  eller denne:

  We are not just scientists, but human beings as well. Like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climatic change. To do that we need to get some broad-based support, to capture the public’s imagination. That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have.

  eller varför inte

  The dramatic importance of climate changes to the world’s future has been dangerously underestimated by many, often because we have been lulled by modern technology into thinking we have conquered nature. This well-written book points out in clear language that the climatic threat could be as awesome as any we might face, and that massive world-wide actions to hedge against that threat deserve immediate consideration.

  OBS: Detta citat syftade alltså på en book om ’Global Cooling’!
  Och slutligen:

  This ’double ethical bind’ we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means being both.

 123. Helge

  Tror detta förklarar mycket av hur det kan ha gått så illa som det gjort. Fakta är ointressant för de flesta av det enkla skälet att det är så de flesta av oss är funtade.

  http://www.alternet.org/media/most-depressing-discovery-about-brain-ever

 124. Helge

  #123 fort…..

  Det lustiga är att de inte inser att det är alarmismen som sågar fakta. Eller så är det det de gör men som så ofta inom klimatpolitiken använder de felargumentet att vända på steken.

 125. Thomas P

  Jonas#116 ”Alltså utöver det felaktiga påståendet att Deming ”inte ville” uppge namnet. Han gjorde det inte. Troligen för att han inte mindes (eller mindes säkert). ”

  Om nu Deming inte mindes vem som sagt det finns ingen anledning att tro att han mindes orden exakt heller, så om du tror det blir än mer obegripligt varför du drog upp citatet och dessutom försökte tillskriva det Overpeck helt utan solid grund. Om du sen vill ha ett sammanhang gav jag ett citat som verkligen kommer från Overpeck: ”I get the sense that I’m not the only one who would like to deal a mortal blow to the misuse of supposed warm period terms and myths in the literature.”

  #122 Hade du bekymrat dig om att läst texterna du klippte och klistrade hade du sett att första, andra och fjärde citatet är exakt samma text klippt på lite olika sätt.

 126. Magnus

  TP#125:
  ” #122 Hade du bekymrat dig om att läst texterna du klippte och klistrade hade du sett att första, andra och fjärde citatet är exakt samma text klippt på lite olika sätt.”

  Inte för att du riktade dig till mig, men…
  Antingen får du dumförklara MIG, för jag kan då f-n inte klippa ihop nåt av det så det liknar de andra det minsta, eller så gjorde du det med DIG själv.

 127. Magnus

  Thomas menar att alla citaten har yttrats vid samma tillfälle …. klippta ur samma text. Thomas har lite svårt att formulera vad han egentligen menar. Han är långt bättre på att veta vad andra egentligen menar med både saker dom säger och vad dom inte sagt. Riktigt bra är han på att veta att folk menade ngt helt annat, ibland raka motsatsen jfrt med vad dom faktiskt sa …

 128. Thomas P

  Magnus #126 De är alla lite förvanskade på lite olika sätt, men nog kan du se likheterna? Originalet lyder:
  ”On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but — which means that we must include all the doubts, the caveats, the ifs, ands, and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climatic change. To do that we need to get some broadbased support, to capture the public’s imagination. That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. This ’double ethical bind’ we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means being both.”

  Så i första citatet har meningen ”This ’double ethical bind’ we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula.” plockats bort i mitten och avslutningen ” I hope that means being both.” hoppats över osv.

  Varför Jonas valde att klippa tre olika överlappande och förvanskade snuttar ur samma textstycke som om de var olika uttalanden kan han nog bara svara på själv, fast som framgår i #127 vill han inte utan övergår som vanligt till påhopp.

 129. Guy

  Thomas P. 128
  Ditt citat är det samma som Judith Curry tar upp i:
  Stephen Schneider and the “Double Ethical Bind” of Climate Change Communication

  Där finns en intressant diskussion om ämnet, som enligt Curry mest liknar problemet hönan och ägget.
  Där finns också en passus om att tala förbi varann. Det får jag en stark känsla av då och då här på bloggen. Ofta tycker jag att folk argumenterar helt förbi varann.

 130. Slabadang

  Tack för en mycket vass artikel!

  Villkorat presstöd! Bondesson kliver ur sin förklädnad och blir pressekreterare år Åsa Romson. Pressens gemensamma organ vet att deras agendajournalister ges fullt spelrum så länge de stödjer och bekräftar elitens konsensus och intressen av större makt och befogenheter. Media och politiker spelar gemensamt MOT folket och MOT allt som undergräver förd maktpolitik.
  Politruken på Bendix på GP är en av de gatekeepers som förlorar allt mer av sin makt och kontroll över allmänheten. Det går liksom inge bra för MSM och förtroendet hos allmänheten är totalt bortsopat.
  Det totalt perverterade missfoster till public service ni tvingas finansiera är av nästintill obegripligt bortom all saklighet oberoende och opartiskhet det går att komma.