Konsten att ruinera ett land, tips från Green Murder

Geologiprofessor Ian Plimer är nog Australiens mest kände geolog. Förutom en imponerande karriär inom sitt vidsträckta fack har han varit delförfattare till Encyklopedia of Geology. Han har kraftfullt debatterat mot miljö- och klimataktivismen och skrivit ett flertal böcker för den intresserade allmänheten, till exempel Heaven and Earth (2009), Not for Greens (2014), Heaven and Hell (2016) och nu senast GREEN MURDER (2022). Plimer tillhör GWPFs vetenskapliga råd och har hedrats med att få den markjagande spindeln Austrotengella plimeri uppkallad efter sig. Han hoppas att spindeln är giftig.

411OAsgn5WL. SX331 BO1204203200

I Green Murder – a life sentence of Net Zero with no parole följer Plimer upp innehållet i tidigare böcker. Den här boken är liksom hans tidigare böcker faktarik och tämligen svåröverskådlig, men Plimer uttrycker klart och tydligt vad han anser om miljö- och klimataktvismen, inte minst hur deras visioner har påverkat västländerna. Han letade länge efter en lämplig titel till boken, fann den till sist och kunde, trots en viss tvekan, inte finna ett begrepp som bättre beskriver de grönas framfart i väst. Som alltid uppfriskande rak.

I länk 1 presenterades ett urval av Plimers övergripande ståndpunkter. Punkt ett ”det har aldrig bevisats att antropogena CO2-utsläpp driver global uppvärmning. Vad är problemet? CO2 är bra för planeten” är och förblir klimatfrågans huvudpunkt. Här refereras endast till kapitlet How to ruin a Country, vilket utgår från Australien, men i stort handlar det om hur visionen om de så kallade gröna, förnybara energikällorna inverkat på västländerna.

¤¤¤

För 25 år sedan ansågs Australien vara en energimässig supermakt med ett överflöd av uran, kol och gasreserver, vilka säkrade en pålitlig och prisvärd energiförsörjning. Ekonomin blomstrade. Kontinenten levde gott på sina egna energikällor, i huvudsak kol, fram till dess att den obevisade hypotesen om Global Warming fick politiskt genomslag. Det nuvarande delvis gröna systemet för energiförsörjningen är varken billigt eller pålitligt och påverkan från Musk och hans gelikar gör det bara värre. En grön koalition fick makten 2007 och sedan tog det endast några få år för energipriserna att öka så att de nästan kom upp till Danmarks och Tysklands nivå.

Under september 2021 lade FN sig i Australiens inre angelägenheter. En representant för FN flög långfärdsflyg till Canberra för att meddela att kolindustrin skulle upphöra inom 10 år. Plimer påpekar att resan krävde stora mängder fossila bränslen och ställer den öppna frågan varför icke valda byråkrater från någon annan stans i världen ska diktera politiken över en vald regering. Vidare undrar han om FN sökt påverka Kina att stoppa sin användning av kol. Nej. Varför inte!

En god start för Australien för att minska sina utgifter kunde enligt Plimer vara att avstå från medlemskapet i FN, som han kallar – en uppsvälld byråkrati som har kidnappats av icke representativa eliter och som inte är vänner med Väst.

Energifrågan är nu så komplicerad att den öppnar för omfattande korruption. Vi behöver en ny Alexander den Store som löser den gordiska knuten och räddar skattebetalarna från fifflare. Här talar Plimer för Australien, men det är nog många även i EU som önskar att någon befriar oss från de grönas framfart med hjälp av ett kraftfullt Alexanderhugg, som kan få hela Väst att öppna ögonen, lämna visionen och närma sig klimatrealismen.

Plimer fortsätter. Fullständigt odugliga industriella vindturbiner och solpaneler är allt annat än gröna, antingen det dumpas tusentals toxiska vindkraftsblad och solpaneler i deponier eller skapas toxiska sjöar i Kina där sällsynta jordartsmetaller processas.

Tyskland försökte forcera energiomställningen och snabbavvecklade 11 kolkraftverk. Det tyska experimentet ger oss en glimt av vår kommande NetZero-framtid. Det förnybara har nu gett Tyskland glädjen att få vara det ena av två länder med världens högsta energipriser kopplat till instabilitet i nätet och med risk för att inte kunna fylla sina gaslager.

¤¤¤

Efter många likartade utfall kring utvecklingen kommer ett avsnitt om solkraften, vilken betraktas som etiskt och moraliskt-politiskt korrekt, men den sprider svavelhexaflourid som är oerhört mycket kraftfullare än CO2 (25 000 ggr enligt Plimer). Denna flourid bryts ner långsamt och blir kvar i atmosfären i hundratals år. Solkraften är dessutom markhungrig i förhållande till användbar energi och steriliserar stora ytor av odlingsbar jord.

Solpanelerna degraderar efter något decennium, de kan inte återvinnas varför deras öde blir att hamna i någon deponi någonstans i världen. Varje solpanel består av en cocktail av karcinogena kemikalier som galliumarsenid, tellurium, silver, kristalliserad silikon, bly, kadmium och en lång lista andra toxiska ämnen. I deponin frigörs de toxiska kemikalierna så småningom och kommer med tiden att nå grundvatten. Efter det blir det någon annans problem.

När det gäller kärnkraft är nedmontering och avfallshantering noga reglerad i lag, men var finns motsvarande lagar för solkraftens avfall? EUs Waste Electrical and Electronic Equipment Directive inkluderar i varje fall inte avfall från solpaneler, enligt Plimer.

¤¤¤

The vindpower scam. Den 15 juni är det Global Wind Day. Dagen firas och arrangeras av dem, som sitter med fingrarna i vindkraftens syltburk, men den firas knappast av insekter, fladdermöss eller fåglar. Vindkraftverkens slakt av dessa våra minsta små påverkar den naturliga balansen. Ett väl känt exempel är minskning av rovfåglar, men här borde fältet vara fritt för omfattande studier kring vindkraftens inverkan på den naturliga näringsväven.

The Global Wind Day firas inte heller av dem som bor nära vindkraftverken. Effekterna på deras hälsa är väl dokumenterad och de lider dessutom av att deras egendom minskar i värde på grund av grannskapet och upplysta konsumenter och industrier som drabbats av högre elpriser håller sig naturligt nog borta från vindkraftens fanklubb.

De gröna aktivisterna däremot älskar den industriella vindkraften, men ignorerar ”våra minsta” och deras roll i de naturliga systemen, den höga mänskliga kostnaden, de ekonomiska konsekvenserna och det toxiska avfallet i deponierna.

Plimer ställer än en gång en självklar fråga – varför hör inte Extinction Rebellion av sig?

En kanske ännu mer naturlig fråga för oss i Sverige vore varför åberopar de gröna aktivisterna inte miljöbalkens försiktighetsprincip för sol- och vindkraften?

Naturvårdsverket:

´2 kap. 3 § miljöbalken

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.`

Extinction Rebellion har inte hört av sig och försiktighetsprincipen syns inte till när det gäller ”det gröna förnybara”. Däremot använder de gröna aktivisterna ord som hållbar för sin klimathotspolitik, men det enda hållbara i sol- och vindkraftsfrågan är de massiva subventionerna, skriver Plimer och tillägger att hållbart är ett kodord för att plundra skattebetalarna och har ingenting att göra med miljön. Plimer skriver vidare att industrin kring ”det förnybara” har särskilda undantag som tillåter dem att döda och förorena.

Turbinbladen håller i snitt i 20 år. De är inte återvinningsbara och transporteras efter sin tjänstgöring till någon form av förvaring, deponi. Även de består av en toxisk blandning. Deras cocktail med bisfenol A, bly, kadmium och andra toxiska tungmetaller kommer att mer och mer bli tredje världens problem allt eftersom områden för dessa deponier i västländerna fyllts upp och den allt starkare NIMBY-effekten påverkar beslut.

Plimer skriver helt frankt att rushen till vind och solkraft hastades på så snabbt att man tappade bort både konsekvensanalys, försiktighetsprincipen och styrande regleringar. Förnybar energi är en smutsig business medan fossila bränslen och kärnkraft är relativt rena –  tack vare kraftfulla och långsiktiga regleringar.

¤¤¤

Det är uppenbart att den förnybara ”gratisenergin” kan ruinera länder, men Räddar det Planeten?

Ann Löfving-Henriksson

 

Länkar:

 1. klimatfrågan, FN och NO Debate vs Fria Ord – Klimatupplysningen

 

Se Elsa Widding och Ian Plimer på youtube:

 1. Elsa Widding om elkrisen – Klimatupplysningen
 2. https://www.youtube.com/watch?v=0_xTFa67NRo

¤¤¤

EarthDay2019 scr 768x677 1

Som på beställning kommer höga representanter för världens miljö- och klimataktivister alla kategorier att samlas i Stockholm 2-3 juni för Stockholm+50, för att minnas Stockholmskonferensen juni 1972.

https://www.unep.org/events/unep-event/stockholm50#:~:text=%28Stockholm%2B50%29%20is%20an%20international%20meeting%20convened%20by%

Värd för mötet lär bli vår snabbutbildade klimatminister Strandhäll.

¤¤¤

Som tung motvikt läs gärna Václav Klaus introduktionstal till GWPF;

The Climate Change Doctrine is part of Environmentalism, Not of Science

DocHdl1OnPPM1tmpTarget (thegwpf.org)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. I synnerhet

  … de gröna klimathotarna borde bli medvetna om att produktion, installation och underhåll av intermittent fungerande vindkraftverk och solceller förblir extremt beroende av fossila bränslen. Nämligen i form av koks för järnmalmssmältning, i form av kol och petroleumkoks för drift av cementugnar; i form av nafta och naturgas som råmaterial och bränsle för tillverkning av plaster och glasfiber; i form av diesel för drift av fartyg, lastbilar och anläggningsmaskiner och i form av kyl- och smörjolja för växellådor och transformatorstationer. Vi ska vara tacksamma om länder som Australien håller igång sin kolindustri vilket är absolut nödvändigt (och inte enbart vid tillverkning av intermittenta elproduktionssystem!) om vi ska försörja, utveckla och föda en global befolkning som ”peakar” till 8-11 miljarder fram till 2050. Vad som händer därefter beror på länder i Afrika, Asien (Pakistan t ex) med flera. Fick dessa kunskap om att använda sina fossila resurser för att skapa välstånd åt sin befolkning så minskar den globala befolkningen relativt snabbt. Framtiden ser ljus ut.

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Stort tack i synnerhet för kompletteringen.

 3. Magma

  Stort Tack till Ann för en intressant artikel om den nya tidens ödesfråga.
  Frågan som leder EU tillbaka till bondesamhället om inte politiken vaknar upp ur sin dvala.

 4. Bim

  Ann, snacka om pricksäkerhet.

  Du sammanfattar galenskapen så elegant!
  Ingen som läser inlägget kan missa hur bedragna människor är av sina politiker.

  Tack Ann, det går inte att beskriva den misslyckade, katastrofala klimatpolitiken tydligare.
  Som sagt, mitt i prick.

 5. pekke

  Bra artikel.
  Här i Sverige verkar det vara vattenkraft som vi exporterat senaste tiden, inte vindkraft !
  Synd att vi inte haft mer kärnkraft kvar så vi inte behövt slösa på vattnet till vindkraftnationerna i Europa.

  Ser att man varnar för trafikkaos p.g.a. mötet i Stockholm ?!

  Åker klimaträddarna bil till mötet ?

 6. UWB

  #5
  Det bästa vore väl om Extinction Rebellion limmade fast sig så att inga delegater kom till mötet, ej heller Strandhäll.

 7. UWB

  Tack för en bra sammanfattning. Det finns stora likheter mellan Australien och Sverige i fråga om energitillgångar och industrier.

  Jag förstår inte logiken, och kommer heller aldrig att förstå, varför man bryter ner ett fungerande system med energiförsörjning och tung industri i ett land för att driva det i fattigdom, för att flytta den till andra länder som driver den med sämre villkor och ökade utsläpp.

  Jag har inte sett en politiker säga, vi ska göra det här, det kommer att innebära att era kostnader som medborgare kommer att öka drastiskt och stora delar av vår tunga industri kommer att flytta ut och gruvnäringen läggas ner. Världens utsläpp kommer inte att minska, det kommer att öka och arbetsvillkoren för de som tar över vår industri kommer att vara sämre än om den var kvar i Sverige.

  Om ni tycker det är en bra framtid för er, rösta på oss.

 8. Lasse

  Tack Ann för denna text.
  Kan koppla in SVDs ledarsida i kören.
  Cementframställning i Slite kan flyttas!
  Om man river lite i Malmö, Limhamn eller om man accepterar utländsk cement och mer CO2 utsläpp.
  All sämre än dagens cement-men det går!

  Vindkraften saknas idag-Dansk vind ger dem kolkraft och import av el samt väldigt dyr el, något vi även drabbas av!
  Konsten att ruinera alla länder!

 9. TB

  Tack Ann för detta strålande bidrag. Hur ska vi få alla svenskar att vakna?

 10. Ann Löfving-Henriksson

  # 7 UWB, att vända på steken! Vilket bra uppslag till en liten kort insändare om ”den stora omställningen”. Värt att pröva.
  Tusen tack!

 11. Ivar Andersson

  Vinden är förnybar. Men vindkraftverkens fundament deponeras liksom vingarna. Fundamentet kan inte återvinnas och duger inte till ett nytt större vindkraftverk utan deponeras. Vingarna kan inte återvinnas utan deponeras också. Vindkraftverken är INTE förnybara och därför är elen från vindkraften INTE förnybar utan förbrukar naturresursen som cement och olja (plast).
  Större vindkraftverk innehåller ca 1000 liter olja, när kraftverket är slitet syns föroreningar på bladen av den läckande oljan.

 12. Evert+Andersson

  Green murder låter som en ny guldgruva. Redan Anns referat inspirerar och ger idéer att ta tag i. Tack!

 13. Bim

  Politikutbildning AB

  Klimatpolitik:
  Om du har två val, ett bra och ett dåligt. Välj dåligt, annars går det inte att försörja staten med klimatsatsningar.

 14. Tack Ann
  Ord och inga visor.

 15. Ann Löfving-Henriksson

  # 12 Evert A., ja Green Murder ÄR verkligen en guldgruva, men inte den enda. Det finns inspelningar som dateras redan 2008 på youtube med honom. Man kan nog liva upp en regnig sommarvecka med alla hans bidrag, långa som korta, på youtube. Alltid på gott humör och med humorn under ytan.

 16. jensen

  Förnuftig energi har under lång tid utvecklat Sverige till ett rikt och framgångsrikt Land,
  Så kallad hållbar energi skulle omvandla det till fattigt och dysfunktionellt.
  Omätbar klimatpåverkan.

  Kommer det att ta 50, eller 100 år för befolkningen att inse detta?
  Insiktsfulla länder har redan förstått och börjat tillämpa realiteterna.

 17. Lars Kamél

  Det vore en önskedröm att få en giftig spindel uppkallad efter sig.
  Det är sannolikt att växthusgasutsläpp har bidragit något till den globala uppvärmningen, men det är helt obevisat. Det som är bevisat, i alla fall i princip, är att växthusgasutsläpp inte orsakar någon klimatkatastrof. Bland annat genom de studier som visar att klimatkänsligheten sannolikt är låg.
  Den ”gröna” klimatomställningen dödar inte bara fåglar, fladdermöss och insekter. Även människor dör, exempelvis för att de inte har råd att värma sina bostäder, för att livsmedelsproduktionen minskar eller för att transporterna av livsmedel blir dyrare, och därmed livsmedlen också. Klimatåtgärder leder bara till misär och svält. Några farliga klimatförändringar kan de inte stoppa, eftersom inga farliga klimatförändringar pågår! Och antagligen kan de inte stoppa några klimatförändringar alls, eftersom växthusgasernas klimatpåverkan är så liten.

 18. UWB

  Som vissa känner till har Elon Musk stipulerat ett pris för hur koldioxid kan infångas. Jag kom över en artikel om hur cyanobakterien orsakade massdöd på jorden (dock inte genom oförstånd, det var bara i dess natur att agera som den gjorde).

  Det som hände var i princip att i jordens tidiga ålder var atmosfären i princip utan syre och de organismer som fanns klarade sig på det – det var snarare så att de blev sjuka av syre.
  Cyanobakteriens lilla egenskap var att när den åt skapade den syre och plötsligt var det för mycket syre i atmosfären vilket ledde till att jorden frös till is (vilket tydligen har inträffat cirka fem gånger.
  Tack vare vulkaner så tinade så småningom om jorden upp, vilket visar hur bra jorden är att hantera problem.

  Jag ser ju lösningen på problemet som hur enkelt som helst, säkerställ utveckning av fjärde generationens kärnkraft / fusionskraft så läggs inte hur mycket energi (med koldioxidutsläpp) på att tillverka vindkraftverk och solkraftsparker.
  Dock finns det ett förslag som gör mig extra bekymrad. I princip går det ut på att i stor skala producera alger som binder koldioxid och sedan sjunker till havets botten och därmed kapslar in koldioxiden.

  Ni ser kanske var jag är på väg, vad händer om vi binder för mycket koldioxid – att processen går utom kontroll – vi går mot istid och kanske mot en isplanet. Vulkanerna är ju inte lika aktiva nu som det var när jorden var ung, så vem ska rädda jorden.
  Sök på «Marine Permaculture Seaforestation» här: https://www.xprize.org/prizes/elonmusk#team-map

  Nej, jag hittade inget om fusionsenergi eller fjärde generationens kärnkraft…

 19. Lennart Svanberg

  Fruktansvärd läsning. Oerhört viktigt referat. Läs och sprid artikeln till alla ni känner kära läsare!

 20. Matti

  Har lyssnat på Ian Plimer på Youtube. Mycket intressant, men en sak förstår jag inte riktigt. Han säger bl.a. att vi aldrig får tillbaka den energi som krävs för att bygga för vind och solenergi (EROI < 1). När man googlar runt lite ser man ofta att EROI är cirka 4 eller 16 för vind beroende på om den är buffrad eller inte. Är det någon där ute som har dykt på djupet och som kan förklara vad som ligger bakom siffrorna. Om det är sant eller bara nästan sant vad Plimer säger så är vi illa ute.

 21. Jättebra och upplysande sammanfattning om vårt största miljöhot, miljörörelsen.
  Den gordiska knuten kan sannolikt inte någon av oss lösa, men det kommer klimatet elegant att fixa när allt efterhand går mot noll. Förhoppningsvis även det gröna giftet. Och där kommer vi alla att stå lurade (nåja, inte vi som förstår enkla sammanhang) och försvarslösa mot en bister verklighet och de skyldiga oantastligt onåbara, men ändå skamsna, i smyg.

 22. BG

  # 17

  Så här skriver exempelvis Naturskyddsföreningen:

  ”FN:s klimatpanels delrapport som släpptes 9 augusti 2021 beskriver ett otvetydigt (alltså hundraprocentigt eller så nära 100 procent som går att komma) samband mellan människans utsläpp av växthusgaser och ökningen av den globala medeltemperaturen. Det är den starkaste säkerhetsgraden de någonsin uttryckt om sambandet mellan mänsklig aktivitet och ökade växthusgaser. Formuleringen har krävt godkännande av alla inblandade forskare, samt alla regeringar som är anslutna till IPCC, vilket innebär nästintill alla världens länder.”

  https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vanliga-fragor-om-klimatforandringarna/

 23. Hans H

  #22 BG.

  Baserat på SPM…..

 24. Håkan Bergman

  UWB #18
  Men det där med algerna förutsätter att inte några andra organismer sätter igång och bryter ner materialet till energi och CO₂, kanske t.o.m. lite etanol.

 25. Ann Löfving-Henriksson

  GWPF tipsar om den här pinfärska rapporten:
  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2022/05/Montford-Climate-Models-1.pdf
  Kanske något för Naturskyddsföreningen att studera.

 26. UWB

  Håkan #24
  Det är sant, men det var nog inte tanken bakom de som kom med förslaget. Tanken var nog snarare att det skulle ligga där i långa tiden (och kanske någon gång bli olja igen – det lär väl vara en klimatkris om så där 60 – 70 miljoner år igen).

 27. Ann L-H #25,

  Montford ger en bra sammanfattning av hur svajiga och usla prognoser som IPCCs modeller ger oss. Jag fattar inte hur politiker och MSM kan så förlita sig på dessa modeller som gång på gång ger en helt fel bild av framtidens klimat. Det enda skälet är väl att det ger rubriker och skrämmer vettet ur folk?

  Klimatmodellerna lider av allvarliga problem vad gäller bl.a. deras oförmåga att beräkna molnbildning och aerosolers inverkan.

  Naturskyddsföreningen tillhör väl gänget av aktivistorganisationer som lever högt på skrämselpropagandan? De är inte intresserade av vare sig fakta eller en saklig kritik mot alarmistiska klimatmodeller.

 28. Ann Löfving-Henriksson

  # 27 Ingemar, den lilla rapporten är ju så väl skriven att även den mest ”läsblyge” borde kunna orka igenom den. Tack för att Du beskrev vad den handlar om, men hur får man journalister och politiker att både läsa och försöka förstå budskapet?

 29. BG

  Ingemar N. #27

  Naturskyddsföreningen skriver detta;

  ”Det globala energisystemet måste snabbt gå mot 100 procent förnybar energi.
  Den globala energisektorn driver på klimatförändringarna genom utvinning och utsläpp av fossila bränslen. Det globala energisystemet måste därför snabbt gå mot ett 100 procent förnybart energisystem och samtidigt förse fler människor med el och bränsle. Det är viktigt att energiomställningen inte sker på bekostnad av den biologiska mångfalden, utan med bevarandet i åtanke.”

  Den tidigare generalsekreteraren Axelsson tycker att Greta har rätt och vi skall göra som hon säger ( Axelsson lät sig tidigare intervjuas i Aktiespararen)

 30. BG #29,

  Att lyssna på vetenskapen, som Greta säger, är nog det sista som Naturskyddsföreningen vill göra.

 31. Roggan

  Mycket bra och intressant inlägg Ann LH. Visar på att det fortfarande finns människor som tänker och kan/får publicera sin åsikt om galenskaperna som råder. Känns tyvärr som om det inte vore möjligt att få något förlag att publicera en översättning av boken i Sverige eller en svensk författare med samma budskap.

  Jag vill också uppmärksamma ditt fenomenala ordval i #28#, ”läsblyge”. Har aldrig hört, eller läst, detta förut, verkligen fyndigt.

 32. Ann Löfving-Henriksson

  # 31 Roggan, tack men uttrycket ”läsblyg” är inte mitt. Stulet, som så mycket annat, här från alla mina år på skolgolvet.

 33. Att ruinera ett land. Väldigt starka ord – det kommer inte att hända. Tycker nog att pessimisterna här kunde argumentera med lite siffror. BNP, årlig BNP tillväxt, nationell energikostnad, internationell energikostnad och sånt. Siffror, storleksordningar och analyser. Och därvid hitta klimatalarmismens starkaste kort, vi har råd med dumheterna.

 34. Hans H

  #33 Eilif+Hensvold

  ”Vi” kan betala nu ja. Men i en globaliserad ekonomi måste vi ha något vi kan sälja till ett tillräckligt attraktivt pris för att det ska bli något sålt…

  Det allvarliga är när vi slår undan benen på de exporterande företagen. Det kan ske även via indirekta effekter. Vi kan inte höja kostnadsläget till orimliga nivåer för energin till inhemska saker som matproduktionen. Då ökar incitamentet köpa utländsk mat o s.v.

  Att det går att ruinera ett land finns exempel på. Vid sekelskiftet 1800/1900 var Argentina ett av världens fem rikaste länder per capita….sen gick det utför. Och utför. Och utför. Men självbilden var svår att påverka, det dröjde evigheter innan man fick någon ”krisinsikt” på modernt språk. Sverige har tappat mycket gentemot t ex Danmark. Och ändå oerhört mycket mer gentemot Schweiz, ett land utan skog, malm och vattenkraft….

 35. Ann Löfving-Henriksson

  Ser man på utvecklingen i stort är det solklart att de fossila bränslena och numera även dess ökande ”avfallsprodukt” i atmosfären är A och O för utveckling och välstånd. FN/UNFCCC och dess klimataktivister alla kategorier kämpar dock för att få bort denna källa till utveckling för de tidiga utvecklingsländerna och på så sätt ruinera våra länder och samtidigt inte tillåta de fattiga länderna att utvecklas.
  Utvecklingen t.ex. UK och Tyskland talar sitt klara språk, tydligare än förvillande siffror från förvillade politiker.
  Vaclav Klaus och Ian Plimer har sedan länge talat klarspråk, Plimer inför COP 21, Paris 2015. T.ex.
  https://klimatupplysningen.se/heaven-hell/

 36. UWB

  I detta sammanhang kan det vara intressant att läsa Ben Pile i TCW.

  https://www.conservativewoman.co.uk/the-green-agendas-role-in-global-inflation/

 37. Ann Löfving-Henriksson

  # Hans 34 👍

 38. Paul Håkansson

  Hans H
  00:05, 2022-06-01

  Alldeles utmärkt. Tyvärr är historielösheten utbredd hos många.

 39. OT Just nu pratar (i kunskapskanalen) klimatforskaren Mikael Karlsson om klimatförnekare. Han pratar om vetenskap. Men vad f-n har Mikael K gjort för mänskligheten. Jag lyssnar mycket hellre på Kary Mullis ( som kallade IPCC för internationella byråkratdjävlar) än Mikael K. PCR-uppfinnaren Mullis har bevisat att han är en riktig vetenskapsman. Mikael K är ett skämt. Mullis spelade i elitdivisionen, Mikael K i division sex.

 40. Lennart Bengtsson

  Vill bara påpeka att svavelhexafluorid är värre än så och har sannolikt en ännu längre uppehållstid i atmosfären. IPCC har angett cirka 4000 år. Liknade framgår från andra källor. Det är all anledning att vara återhållsam. CO2 är på mycket lång sikt ett mindre problem.

 41. Ann Löfving-Henriksson

  #40 Lennart B. Tack för upplysningen.

 42. mattias

  #40
  Hur fungerar svavelhexafluorid som en växthusgas i praktiken? Den är fem gånger tyngre än luft. Den borde gå att tas om hand?

 43. Håkan Bergman

  #40,42
  Borde den inte på sikt försvinna ner i marken? Ett fall för modellerare.

 44. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #43
  Även mikroklimataktivister på myrnivå vill vara med på tåget! 😉