Jordens energibudget: ocean heat content

world ocean heat conten

Graf: Levitus et.al. 2012 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2012GL051106

En intressant fråga är om den observerade uppvärmningen under det senaste seklet till viss del beror
på naturlig variation. Det finns kanske en särskilt god anledning till att anta att naturlig variation har
gjort jorden varmare de senaste seklen, nämligen den termiska expansionen av haven sedan slutet av
den lilla istiden.

Syftet med det här inlägget är att undersöka om naturlig variation kan förklara ocean heat content.
Havsnivåhöjningen efter den lilla istiden, mellan 1850-1950, antas här bero på ett naturligt varmare
klimat, vilket kommer att jämföras med beräknad ocean heat content under perioden 1955-2010
enligt Levitus et al. 2012.

Den lilla istiden var en period med ett kallare klimat som följde efter den betydligt varmare
medeltida värmeperioden. De flesta är överens om att haven har stigit linjärt med 1,5 – 1,8 mm/år
sedan 1850-talet (se t.ex. Jevrejeva et al., 2014), åtminstone fram till 2000-talets intågande varefter
vissa börjar prata om accelererande havsnivåhöjning baserat på satellitdata. Koldioxidökningen
under andra halvan av 1800-talet var blygsam och ökningen tog rejäl fart först under andra halvan av
1900-talet.

OHC
Ocean heat content är ett mått på energiinnehållet i haven, närmare definierat som den
tillkommande energin från ökade växthusgaser i atmosfären. När man pratar om att det finns en
tröghet i klimatsystemet är det framförallt energiabsorptionen i haven som åsyftas och OHC ger ett
mått på hur stor ”bromsen i systemet” är. Världshaven har över tusen gånger högre värmekapacitet
än atmosfären och absorberar cirka 93 procent av energin som lagras i jordsystemet. Resterande
värme absorberas på landmassorna, polerna och i atmosfären.

De tillkommande växthusgaserna minskar utstrålningen från jorden vilket gör att jordsystemet
mottar mer strålning från solen än vad som utstrålas som värme. Följden blir att jordytan sakta värms
upp. Energin som lagras i jordsystemet utan att påverka utstrålningen på kort sikt är den kvarvarande
energiobalans som utgör skillnaden mellan ingående och utgående strålning. Att haven lagrar värme
innebär att jorden för tillfället absorberar mer solenergi än vad den emitterar långvågig strålning till
rymden.

Levitus et al. har använt data från det relativt nya ARGO-nätverket tillsammans med äldre data
(XBT/MBT) för att räkna ut hur mycket energi som har ackumulerats i haven under 1955-2010. Under
den 55-års perioden har haven ackumulerat 2,4*10^23 joule:

We have estimated an increase of 24×10^22 J representing a volume mean warming of 0.09°C of the
0-2000m layer of the World Ocean. If this heat were instantly transferred to the lower 10 km of the
global atmosphere it would result in a volume mean warming of this atmospheric layer by
approximately 36°C (65°F).

2,4*10^23 J motsvarar en energiobalans i haven med i genomsnitt 0,38 W/m2 under perioden, som
till fullo tillskrivs tillkommande växthusgaser.

Havsnivån
Merparten av havsnivåhöjningen beror på att haven blir varmare. Den andra stora källan är
smältvatten från landbaserad is. Det framgår klart av IPCCs rapporter att termisk expansion är den
dominerande orsaken till att haven stiger, även om det är svårt att fastställa exakt hur stort bidraget
är. Enligt AR4 förklarar termisk expansion 57% av havsnivåhöjningen sedan 1993 t.ex.

Kan den termiska expansionen användas som ledning för att beräkna hur stor del av OHC som
potentiellt kan vara naturlig variation? En enkel modell kanske åtminstone kan bidra med kontext.
För ändamålet gör vi antagandet att 60 procent av havsnivåhöjningen är hänförlig till termisk
expansion. Förändringen i volym när temperaturen ändras kan uttryckas som

dV = V0 β (t1 – t0)

där dV är skillnaden i volym och β är expansionskoefficienten vars värde är temperaturberoende.

Vi behöver även specificera en temperaturgradient i haven för modellen. För syftet duger det med
att de översta 100 meterna antas ha en genomsnittlig temperatur med 20°C medan efterföljande 900
meter antas ha en genomsnittstemperatur med 10°C. Det är inte realistisk men att specificera en
exakt temperaturprofil är inte nödvändigt, gemensamt för alla latituder är att haven är så kalla på
djup över 1 000 meter att termisk expansion inte förekommer nämnvärt. Temperaturen antas vidare
värma den översta kilometern havsvatten homogent.

Några exempel på β för vatten:

0°C: -0,00005 (1/°C)
4°C: 0,0 (1/°C)
10°C: 0,000088 (1/°C)
20°C: 0,000207 (1/°C)
30°C: 0,000303 (1/°C)

Under perioden som Levitus tittat på har havsnivån ökat med cirka 10 cm. Om 60% är termisk
expansion utgör det 6 cm av den totala ökningen. Om vi utgår från en ”pelare” med havsvatten (1m x
1m x 1000m) med temperaturprofilen enligt ovan och en havsnivåhöjning om 6 cm erfordras en
temperaturhöjning med

0,06/(900*0,000088+100*0,000207)=0,6°C.

Resultatet är känsligt för hur djupt haven faktiskt värms. Om man utgår från att hela havsbassinen
värms (genomsnittligt djup 3500 m) så får vi en nedre gräns för temperaturhöjningen som krävs – och
sanningen ligger någonstans däremellan

0,06/(3500*0,000088)=0,19°C.

(Det är dock inte nödvändigt att pricka rätt temperatur eftersom mängden energi som krävs i
slutändan blir samma.)

Vatten har specifik värmekapacitet med 4,18 j/(g*K) vid 25°C (och snarlikt vid andra temperaturer).
Den energi som behövs för att värma vår pelare med havsvatten med 0,6°C uppgår därmed till
2,5*10^9 J.

Multiplicerat med havens area innebär en total energiåtgång med 9*10^23 J, alltså 3 gånger mer än
OHC under samma period, och likadant om man utgår från att haven har värmts med 0,19°C ner till
3 500 meters djup.

Diskussion
Den observerade energiobalansen i haven (OHC) under perioden 1955-2010 motsvaras till fullo av energin som erfordras för att höja havsnivån med knappt 2 mm/år. Vad som initierade
havsnivåhöjningen under andra halvan av 1800-talet är för mig okänt, likaså huruvida det är samma
underliggande klimatologiska faktorer som ligger bakom den fortsatta havsnivåhöjningen under
1900- och 2000-talet. Icke desto mindre öppnar resultatet för möjligheten att observerad
värmeenergi i haven i huvudsak har naturliga orsaker – och aktualiserar frågan om vilken roll naturlig
variation har som helhet för den observerade uppvärmningen.

Det förefaller lite märkligt att energiåtgången för termisk expansion är så pass mycket större än den
uppmätta energin utifrån havens temperaturhöjningen enligt Levitus. En tänkbar förklaring är att
isavsmältning spelar större roll för havsnivåhöjningen än vad man tidigare har trott. En studie
publicerad i Nature Geoscience, Chen et al. (2013), kom fram till att 75% av havsnivåhöjningen
berodde på isavsmältning. Det baserade sig dock på perioden 2005-2011.

Att fastställa OHC är särskilt viktigt för att kunna differentiera mellan den omedelbara
klimatkänsligheten och den långsiktiga klimatkänsligheten. Som exempel kan nämnas att en
energiobalans i enlighet med Levitus resultat innebär att den långsiktiga klimatkänsligheten ökar med
runt 1 grad Celsius.

Erik Ellström, är utbildad nationalekonom och har klimatet som amatörintresse

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Detta är helt korrekt. Den globala uppvärmningen som började mot mitten av 1800-talet saknar en tillfredsställande förklaring. En hypotes som förts fram har varit ett relativt stort antal omfattande vulkanutbrott men det förklarar inte situationen enligt min uppfattning. Att sedan föra fram, som gjorts av många, att det var då som den lilla istiden slutade flyttar bara förklaringen till orsaken för den lilla istiden som likaledes saknar förklaring.
  Expansionen under de senaste decennierna, som är väl dokumenterad, är i god överensstämmelse med den globala atmosfäruppvärmningen.

 2. Staffan Lindström

  1 Lennart B på öppen tråd skrev du att det kommit 106 m på 5 min i Oklahoma november 1911 tror jag ska väl mm ??
  Gott så…. I september 2006 frågade jag dig om människan är dvS borde vara en del av naturen vi åt ju lunch vid samma bord på KTHseminariet Föga anade jag då att du träffat min nuvarande flickvän,Nadia Söderman Hon hälsar från Malaga …DANIEL SÖDERMANS DOTTER…

 3. Bjarne Bisballe

  Der skal 5500 zettajoule til at opvarme havene med 1 grC (IPCC) og ARGO bøjerne (NOAA) viser, at det der optages 8 ZJ om året (ingen acceleration!) i de øverste 2000 meter vand. Læg dertil 8% for energioptaget i det vand, der ligger dybere end 2000 meter (IPCC), så årligt optag i havene er 8,65 ZJ.

  7% af havarealet er shelf (0 – 200 m dybde), så ca 93 % af havet har havdybden 3800 meter. Skrænterne ned til havbunden har hældningen 87 grader i gennemsnit, så derfor:
  6% af havvandet er i 0-200 meters dybde og er 15 grC, 15% er i 200-700 m og er 7 grC, 36% er i 700 -2000 m og er 4grC og endelig 43% er i 2000-3800 m og er 3 grC.
  En 1 grC opvarmning af alle fire lag vil give en varmeudvidelse på i alt 170.000 km3, svarende til en havstigning på ca 460 millimeter, men om året kun en 267 km3 mere vand, svarende til en årlig havstigning på 0,74 millimeter.

  Jeg bruger denne fine opslagstabel, der tager både hensyn til udgangstemperatur, salinitet og tryk (1 decibar svarer til 1 meters dybde).

  http://www.csgnetwork.com/water_density_calculator.html

 4. Staffan Lindström

  1 Aerosolborttagandet?

  Urbanisering Landanvändning??
  Och Lennart B mäter moderna tempsensorer som gamla kvickisar???⁷

 5. Lasse

  Två frågor
  -Kan man särskilja de två bidragen:
  Termisk expansion
  Isavsmältning
  -Kan man därtill påstå att den termiska expansionen endast sker där havet är djupt.

  I så fall kan satellitmätningar på 3,4 mm/år och pegelmätningar på i snitt 1,7 mm/år bägge vara sanna samtidigt.

  Trenderna är emellertid periodiska på peglarna!
  Glaciärer i Norge har bevisligen begravt både gårdar och träd, något som idag kommer fram.
  Så temperaturen är också periodisk!

 6. Lennart Bengtsson

  2

  Skall förstås vara mm. Det vore lite väl mycket på 5 min

  Lennart

 7. Lennart Bengtsson

  4

  Jag har en del om detta i min bok. Det finns ännu ingen trovärdig förklaring åtminstone enligt min uppfattning.

  5. Se ovan. bidraget kan separeras. Det finns för närvarade tre separate observationssystem. Gravitations ändringar (GRACE), radar altimetri från satellit samt havssonderingar ned till cirka 2 km. Dessa system stöder varandra

 8. Lasse

  Erik E
  Ser att du jobbar med väldigt höga havsvattentemperaturer.

  Här finns lite om detta och annat:
  http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_July_2021.pdf

 9. Bert Nilsson

  Ałlt räknande på havsnivån förutsätter att havsbottnen är oföränderlig men så är det ju knappast.

 10. pekke

  Läste nyss Cornucopia/Lars Wilderäng blogg om nattens höga elpriser och dök då på ett stycke om temperaturmätning som jag inte tidigare tänkt på.

  ” Det var kallt i natt, antagligen frost på sina håll och här på Sveriges framsida var mikrolokalt temperaturen nere och vände på 5.0 C där huvudmätaren sitter skyddat. Oskyddad mätare var nere på 2.8 C, men det tål att påminnas om att även SMHI:s väderstationer är skyddade och drabbas inte fullt ut av utstrålningen av värmen rakt ut i världsrymden vid molnfritt. ”
  https://cornucopia.cornubot.se/2021/09/nya-rekordpriser-for-elen-nar-det-ar.html

  Kan ett skydd för termometern höja min-tempen ?
  Elektroniska mätare brukar reagera snabbare på temperaturförändringar än äldre vätskefyllda kvicksilver/sprit.

  Men kommer de att visa rätt temperatur nattetid om de sitter i i ett skydd jämfört med termometer som sitter utanför skyddet ?

  F.ö. kan vi konstatera att elpriset nu på morgon är uppe på rekordnivåer , 0,16 Euro/kWh i södra Sverige.

 11. Daniel Wiklund

  # 1 Lennart B. Du skriver att den globala uppvärmningen började mot mitten av 1850-talet. Hur kommer det sig då att vi under nödåren på 1860-talet hade frånvaro av somrar. Att min farfar föddes i en by utanför Piteå den 28 juni 1866 då det fortfarande var kvar is på träsket, likadant 1867. Inte mycket till uppvärmning där.

 12. Adepten

  IPCC rapporten refererar också till Levitus forskning om OHC för att bevisa att det är antropogent CO2 som är orsaken. Finns alltså inga andra förklaringsmodeller eftersom solar brightening är för svag, eller!?.

 13. Hans H

  Den ”semifasta” jordskorpan omsluter en flytande och som jag antar icke kompressibel magma.

  Jordskalet är veckat och i dalarna finns vatten upp till drygt halva skillnaden mellan topp och botten. G-krafter finns härtill, liksom centrifugalkrafter.

  Omfördelar vi så en del vatten till is och lägger denna tyngd huvudsakligen på skalet ovan vattenytan på norra Nordamerika, Grönland, Skandinavien och Ryssland så trycks ”skalet” in därunder. Och måste bukta ut annorstädes.

  tty nämnde häromdan att en vall bildas söder om iskanten, rimligen runt hela omkretsen. Det är väl inte enda förändringen? Jag undrade om själva fasta ytan töjdes längs sprickzoner och om vi alltså hade mer av vulkanisk aktivitet längs dessa zoner under de glaciala tiderna?

  Det jag inte tänkte på var att för en ”veckad” semifast jordskorpa är en omformation av den fasta ”bälgens”form så att de nord-sydgående bergsryggarna höjs och separeras lite från varandra en rätt spänningsfri operation. När den glaciala tyngden avlägsnas återgår sedan skalet sakta i form, vilket ännu pågår.

  Vad det här har för konsekvenser för havens djup och ytutbredning borde väl ha beräknats???

 14. Anders J Holmberg

  Alla dessa teorier visar att INGEN vet något om sanningen om världens klimat. Att spekulera hjälper ingen och det skapar bara meningslösa hypoteser som triggar alla klimatmuppar runt om pannkakan.

 15. tompas11

  # 14
  Ja det är helt sant att ingen vet sanningen om världens klimat och det är väl därför som man forskar om detta. Dock, klimatet är kaosartat och icke påverkbart, så frågan är hur man kan bedriva seriös forskning om något som befinner sig i kaos och som dessutom är icke påverkbart?

 16. Lasse

  #12
  Solar brightening och aerosoler
  Aerosoler kyler när de är närvarande men att de skulle ge uppvärmning när de är frånvarande är helt otänkbart om man får tro experterna 😉
  Ekonomer gillar uttrycket allt annat lika!
  Så vad sker om man slutar kyla?

  Ang periodicitet : 13 min in -NAO orsakade norsk glaciärtillväxt på 1990 talet:
  I övrigt en balanserad uppläxning om regn och extremregn:
  https://wattsupwiththat.com/2021/09/05/germanys-tragic-2021-floods-and-misinformation-from-orwellian-science-newspeak/

 17. Sören+G

  Vi vet att temperaturen på Jorden har varierat och ibland med ganska snabba uppgångar eller nedgångar. Det kan vi bl.a. utläsa ur borrkärnorna från Grönland och Antarktis.
  Detta vill man dölja i SPM för att påverka politikerna. Varför skulle ett något varmare klimat vara skadligt? Det har ju varit betydligt varmare vid ett antal tidsperioder tidigare. Då påstår man att det blir fler extrema väderhändelser i ett varmare klimat, men det är inte vad statistiken visar.
  På 1600-talet skyllde man det dåliga vädret på häxor, nu skyller man på koldioxiden.

  Nu upprepas det dagligen att den senaste IPCC-rapporten visar att extremväder ökar (tvärtemot vad det egentligen står) och därför måste vi nu vidta ännu mer drastiska åtgärder.
  I själva verket innebär ett varmare klimat att det blir mindre skillnad mellan ekvatorn och polerna med mindre stormar.
  Oväder, stormar och lågtryck med stora nederbördsmängder beror på att varma och kalla luftmassor interagerar.
  Värmeböljor (eller extremvärme som man börjat kalla det) beror på att solen lyst under en längre tid under stabilt högtryck och eventuellt också med en varm luftström från Sahara.
  Dessutom verkar det som att det är nätterna som blivit mindre kalla.

 18. Lennart Svanberg

  Och nu är ’läkare igång’ https://pharmaceutical-journal.com/article/opinion/call-for-emergency-action-to-limit-global-temperature-increases-restore-biodiversity-and-protect-health

 19. Håkan Bergman

  Lennart S. #18
  ”Despite the world’s necessary preoccupation with COVID-19, we cannot wait for the pandemic to pass to rapidly reduce emissions.”

  Det är dom fattiga i världen som inte får nåt vaccin, men det kommer att slå tillbaka på oss med nya mutationer. Och våra politiker har inte gjort ett smack för att lösa det problemet.

 20. #18, Om nu 12 ggr fler dör av kyla än av värme borde väl läkarkåren skrika efter mer värme?
  Vartenda yrke skall tvingas ner på knä och äta klimathets.

  Det har inte gått upp för alla knäppa religiösa sekter att det finns Darwin och DNA. Varför skulle det då gå upp för den indoktrinerade pöbeln, främst de unga att allt är bra.

 21. SMO(Solar Magnetic Output)-variationerna ’förklarar’ med excellent korrelation globala temperaturvariationer både ’på lands och till sjöss’, alltsedan 1830-talet, sammanlikade med Svensmarks teorier om verkan från kosmisk strålning. Sannolikheten för att motsvarande ’förklaring’ håller måttet under längre tidsperioder är hög.
  Nästan alla vet att det är solen som styr klimatet. Det är bara växthusgasteoretiker med sina hemmasnickrade modeller, som villar bort sig i fysikens labyrinter.

 22. Lennart Svanberg

  Å gamle sosseledaren ser nya möjligheter att inskränka människors frihet i miljöns namn som perfekt politik https://omni.se/a/0G98eG .

  Har det någon gång under den här bloggens levnadshistoria varit uppe förslag att skapa ett klimatparti i syfte att utbilda människor i grundläggande kunskaper om vädret?

 23. Peter

  jag antar att y axeln är relative heat content jämfört mot något värde?
  Haven kan väl inte ha en negativ heat content?

 24. Håkan Bergman

  Lennart S. #21
  Ser att Bolund är i farten också, ”Höjd skatt för nya bensin- och dieselbilar föreslås”. Kul för Magda att inleda med en förlust i budgetfrågan, vem i C eller L skulle rösta för en sån budget, lite självbevarelsedrift måste det väl ändå finnas i dom partierna? Men vem vet.

 25. Peter #22,

  Så här står det i bildtexten:

  Time series for the World Ocean of ocean heat content (1022 J) for the 0–2000 m (red) and 700–2000 m (black) layers based on running pentadal (five-year) analyses. Reference period is 1955–2006. Each pentadal estimate is plotted at the midpoint of the 5-year period. The vertical bars represent +/−2.*S.E. about the pentadal estimate for the 0–2000 m estimates and the grey-shaded area represent +/−2.*S.E. about the pentadal estimate for the 0–700 m estimates. The blue bar chart at the bottom represents the percentage of one-degree squares (globally) that have at least four pentadal one-degree square anomaly values used in their computation at 700 m depth. Blue line is the same as for the bar chart but for 2000 m depth.

  Jag fattar det som att kurvorna visar avvikelsen från ett medelvärde som är satt till 0.

 26. tty

  Havsnivåmätningar vid kusterna kan inte användas för att mäta eventuell termosterisk expansion eftersom denna är minimal inne vid kusterna, speciellt där kontinentalsocklarna är breda.

  Den enda rimliga förklaringen till havsnivåstigningen sedan 1850 är krympande glaciärer och inlandsisar. Den stämmer också mycket bra med att praktiskt taget alla glaciärer och isar på jorden började retirera just 1850-1860. I princip framför varenda glaciär och inlandsis kan man hitta en färsk ändmorän (och ofta sidomoräner) som visar hur långt och högt isen nådde för drygt 150 år sedan.

  Dessutom finns det mycket som talar för att utkalvningen av is från Antarktis var betydligt större efter 1850. Åtminstone två stora ”utbrott” av isberg rapporterades på 1850-talet och 1890-talet då stora platåisberg (upp till >100 km) rapporterades mycket långt norrut (upp till 40-45 graders latitud). Inget liknande har rapporterats sedan 1907.

  I någon mån kan också mänskliga åtgärder som utdikningar av sjöar och mossar och sänkning av grundvattennivån ha bidragit. I Sverige t ex har nästan varenda sjö av betydelse sänkts, oftast på 1800-talet, och ett stort antal sjöar och mossar har dikats ut helt. I princip all åkerjord har täckdikats och stora delar av all skog har påverkats av skogsdikning. Förhållandena är likartade på andra håll i Världen. I det torkdrabbade Kalifornien var t ex stora delar av den nu helt uppodlade (och konstbevattnade!) St Joaquin Valley sjöar och träskmarker så sent som 1880. Störst var Tulare Lake (1800 km2) och Buena Vista Lake (400 km2). Tulare lake var faktiskt den största sjön i USA väster om de Stora Sjöarna.

 27. Sten Kaijser

  Hej Erik Ellström,

  det är alltid roligt med någon som försöker att kvantifiera olika klimatrelaterade storheter genom att göra enkla (må vara överförenklade) modeller som det går att räkna på. Tack för det.

 28. JonasW

  Noterade att Levitus säger att världshaven blivit 0.09C varmare sen 1960.

  Det är väsentligt lägre än siffran 0.5C som man ser ibland.

 29. tty

  Det kan vara värt att notera att även enligt de allra mest alarmistiska satellitmätningarna är havsnivåstigningen extremt variabel geografiskt, och att områdena med stor stigning i anmärkningsvärt stor utsträckning också är havsområden där inget land alls finns:

  https://blogs.agu.org/geospace/files/2012/12/SLR_trends.jpg

  Det kan tilläggas att resultaten i tropiska Stilla Havet helt beror på hur start- och slutdatum ligger i förhållande till ENSO, eftersom nivåskillnaden mellan El Nino och La Nina helt normalt är mer än en halv meter (=150 års stigning enligt satellitmätningarna). Detta kan alltså ske på mindre än ett år – i båda riktningarna.

 30. Lasse

  #25 o 28 tty
  Då är det så att bägge uppgifterna om havsnivåhöjningen, peglar med ca 1,7 och satellit med ca 3,4 mm/år kan stämma.

  Går man in på pegeldata så ser det ut såhär där din karta visar störst nivåökning:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/regionalcomparison.html?region=GPACISL

 31. Björn

  Om haven värms, så beror väl det på kortvågig strålning från solen och ingenting annat. Denna uppvärmning har knappast något samband med ökande antropogen CO2. Att sedan högre liggande breddgraders vatten berörs av infallande solstrålning vid ekvatorområdet, är beroende på konvektiva strömningar som exempelvis Golfströmmen. Att sedan en liten ökning av CO2 i atmosfären fördröjer utstrålningen lite mer, är en annan sak. Jordytan som helhet är en kropp med en emissivitet mellan 0-1, där 1 är en ideal svartkropp. Men denna kropps strålning är oberoende av atmosfären och dess sammansättning. Det som fördröjer utstrålningen är i huvudsak vattenångan och molnen och därmed en variabel temperatur i atmosfären. Sammanfattningsvis, om havens temperatur ökar eller minskar över tid, beror det uteslutande på en variabel kortvågig strålning som når haven.

 32. tty

  #29

  I dessa trakter kan man få i princip vilket resultat man vill genom att välja start- och slutdatum. Mitt exempel började 1992 och slutade 2012. Kolla nedanstående nivåkurva från Honiara på Salomonöarna mitt i hetaste uppåttrenden och kolla vad resultatet skulle ha blivit om man slutat 2016 istället:

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/1861_high.png

 33. Lasse

  #30 o #31
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=680-140
  😉

 34. Lars Thorén

  Mycket bra länkar och diagram i dessa kommentarer ovan. Slutsatsen är när man studera dessa är att att det absolut inte finns ett ”klimatnödläge”, som f.ö. Kalmars kommunordförande (?) inte visste vad det innebar, utan helt normala variationer i vädret i vår omvärld. Varför fokuserar våra media så hårt på ett fiktivt problem?

 35. tty

  #13

  ”Vad det här har för konsekvenser för havens djup och ytutbredning borde väl ha beräknats???”

  Det går någorlunda att beräkna för norra halvklotet, men inte för Antarktis. Det finns för få mätpunkter eftersom nästan allt land är istäckt och vi vet på tok för lite om hur istäcket varierat.

 36. Mats Rosengren

  Kommentar till artikelförfattaren och också Lennart Bengtsson #1

  Allt baseras på det felaktiga (obevisade) påståendet att vi har haft en global uppvärmning det senaste seklet! Ännu en gång!
  Även den mest godtrogne och oreflekterande ignorant som normalt godtar allt vad som säges i MSM och i påstådda “vetenskapliga” rapporter utan att alls aktivera sin egen hjärna måste kunna förstå att jordens medelårstemperatur för 100 år sedan inte kan vara bekant numeriskt! Allt vad man har är berättelser om kyla/värme i en del bebodda delar av världen, avståndet mellan årsringarna i gamla stammar, fosila fynd i glaciärer etc. I skolan lärde vi ju att t.ex. Bronsåldern hade ett fördelaktigt klimat som sedan försämrades under Järnåldern och Folkvandringstiden med germanska “klimatflykingar” översvämmande södra Europa! Och det finns väl alla skäl till att tro på detta!

  Om du kommer in i en diskution med en “troende”, börja med att fråga hur den “troende” föreställer sig att IPCC kunnat fastställa jordens årsmedeltemperatur år 1900!

  För USA är det möjligt! För Australien är dataläget sämre men någorlunda användbart!

  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/aus.html

 37. Simon

  #35 Mats

  Naturvårdsverket tar i från tårna och påstår att det antagligen inte varit så varmt på 125.000 år. Hur vet dom det? Att spå i kaffesump räknas inte.

  https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/

  Dom bemödar sig inte ens med källhänvisning. Naturligtvis av den enkla anledningen att det finns ingen.

 38. Lars Thorén

  Att mäta temperatur, havsnivå och nederbörd utifrån historiska data verkar vanskligt. Dagens satelliter om 50 år är säkert väldigt utdaterade och gammalmodiga och behäftade med oupptäckta fel. ”Technology is NOT settled.” Bekämpa krig, fattigdom och elbrist i dag istället för koldioxid vilken enbart verkar befrämja miljön …

 39. Mats Rosengren

  Allt snack om en fastställd ”jordens årsmedeltemperatur” är totalt nonsens, särskilt när den anges med en noggranhet i storleksordningen en tiondels grad Celsius.

  Begreppsförtydligande! Med ”jordens årsmedeltemperatur” menar man medelvärdet i tid OCH position! Man beräknar:
  – Medelvärdet för en viss geografisk position över ett år
  – Medelvärdet av ovanstående medelvärde över hela jordens yta

  Om man vänder på steken blir det förnuftigare! Man kunde utgå från hypotesen att den CO2 halt som mäts i Hawaii nästan enbart beror på havens medeltemperatur, ju varmare vatten ju mindre CO2 kan hållas löst! Att bestämma ändringen av CO2-halten blir då ett genialt sätt att indirekt beräkna ändringen av oceanernas medeltemperatur

 40. Lars Kamel

  Är det en slump att ökningen för havens värmeinnehåll korrelerar med datatäckningen vid 700 meters djup? Eller skedde de första mätningarna främst i havsvatten som är kallare än genomsnittet, varefter allt varmare områden har uppmätts?

 41. Lennart Svanberg

  Som en allmän reflektion om skillnaden i hur media rapporterar om klimatet jämfört med arbetslöshet vill jag ta utdrag från dagens Expressen:

  -’Enligt Ulla Andersson steg långtidsarbetslösheten ”katastrofalt” under M:s och alliansens tid vid makten – och därefter blev det ”en nyliberal experimentlåda i arbetsförmedlingen”, säger hon.

  -Elisbeth Svantesson säger däremot att Sverige under sju år med Stefan Löfven och Magdalena Andersson har nått ”nästan högst arbetslöshet i Europa”. Fler människor har utförsäkrats under den nuvarande regeringen än under alliansen, säger hon.’

  —–
  Jämför ovanstående text med hur frågor om klimat och väder behandlas. Fakta i ovanstående fråga, hur arbetslösheten utvecklades under respektive regering, är enkel att hämta ifrån SCB fast det gör inte reportern utan respektive påstående från debattörerna anges utan korrigering. Så fort en artikel däremot handlar om klimatet så ges inga alternativa förklaringar utan journalisten blir en aktivist.

 42. Lasse

  #35 Mats R
  Tack för graferna.
  USAs medeltemperatur har varierat mellan +10,6 till+13,1 på 118 år med en sjunkande trend.
  På 2000 talet mellan -+11,1-13,1 på 18 år
  Större skillnad finns mellan åren 1917-1935
  10,6-12,8

  Jorden har enligt IPCC ökat sin medeltemp med 1 grad under denna tid. USA ger inte den bilden alls!
  USA ligger efter!

 43. Lasse

  #41 forts
  En ökning på 1 grad har förekommit mellan två år vid 7 tillfällen i din serie.
  5 före 1940 och två efter 1990.

 44. Adepten

  #16 Lasse
  Tack för din subtila humor 🙂 Du har en underfundig bred kunskap, undrar vad du jobbar inom för bransch?
  Du var den förste som fick mig att få en djupare förståelse för total solar irradiance (TSI), spectral solar irradiance (SSI), solar dimming, solar brightening och aerosolers inverkan på den effektiva radiativa kraften (ERF).

 45. Lasse

  #44 Adepten
  Tack själv-jobbar och jobbar-pappersbranchen -läskpapper och karbonpapper!
  Suger upp kunskap och kopierar här och där ,-)

 46. Lars-Eric Bjerke

  #31 Björn
  ”Om haven värms, så beror väl det på kortvågig strålning från solen och ingenting annat.”

  Jag tror det ligger mycken sanning i detta. Den kortvågiga strålningen tränger en bra bit ner i vattnet. Medan värmeöverföringen mellan luft och vattenyta behöver omblandning för att tränga djupt ner.

 47. Mats

  Hej

  Om jag förstått det rätt så minskar vattnets volym mellan 0 och 4 grader.
  Hur stor del av havsvolymen har en temperatur under 4 grader?
  Om en del av temperaturökning sprider sig ned i dessa vattenskikt vad händer då med den totala havsvolymen.

  Med vänlig hälsning, Mats Växjö

 48. Lars-Eric Bjerke

  #47 Mats

  I haven är det salthalten som dominar över temperaturen vad gäller densiteten. Som du ser i inlägget är densitetsförändringarna hos sötvatten mycket små kring +4 C.

 49. Mats

  #48

  Hej Lars-Eric
  Tack för ditt svar.
  För några år sedan tittade jag på en tabell över, just sötvattnets, densitet och kunde se att vid ca 8 grader var man tillbaka på samma densitet som vid noll grader.
  Någon liknande tabell över havsvatten har jag inte kikat på.

  Jag förstår att salthalten har en stor betydelse för havsvattnets ”vikt”. Salthalten är, om jag inte missminner mig, avgörande för Golfströmmen (och även transporten av kallt, salthaltigt vatten som ”rutschar” ned för kontinentalsockeln vid Antarktis). Att salthalt och temperatur kan variera över tid och rum är jag också medveten om.

  Ytvattentemperaturen vid polerna är väl under 4 grader?
  Dessutom borde det väl finnas havsvolymer som även har temperatur under 4 grader?

  Men om jag förstår dig rätt så finns det inte någon
  ”termisk kontraktion” i världshaven att tala om?

  Vore tacksam om du kunde klargöra detta.

  Med vänlig hälsning, Mats

 50. tty

  Salt havsvatten har inget densitetsmaximum vid +4 som sötvatten. Istället ökar densiteten ända ned till fryspunkten som, också p g a salthalten, ligger några grader under noll.

  I arktiska områden, och i synnerhet i Antarktis ligger havstemperaturen därför ofta under noll grader.

  Jag har faktiskt en gång i Antarktis när det rådde bleke (ovanligt där) sett nysnö ligga en stund på havsytan innan den smälte vilket såg ytterst märkligt ut.

  Här kan du se hur tätheten och temperaturen ligger i djuphavet i de olika oceanerna:

  http://app01.saeon.ac.za/sadcofunstuff/Images/image048.jpg

  Lägg märket till den stora skillnaden mellan Atlanten och Stilla Havet, i norra Stilla Havet uppstår därför inget tungt djupvatten som i Nordatlanten. Skillnaden beror på att tropiska Atlanten ”exporterar” stora mängder avdunstat sötvatten till Stilla Havet sedan Panamanäset uppstod.

  Hela djuphavet består av kallt vatten med hög salthalt som sjunkit i Nordatlanten eller runt Antarktis, så faktiskt har nog ungefär halva världshavets volym en temperatur under 4 grader.

 51. Mats

  #50 Tack Tty

  OK, då förstår jag.
  Då ska jag inte jämföra äpplen med päron.

  Off topic;
  Jag läste för ett tag sedan, tror det var på denna,
  eminenta, hemsida om hur smältvatten från glaciärer kan påverka salinitet och fryspunkt, isbildning med efterföljande effekter. Mkt intressant och ngt som är värt att leta upp igen.

  Panamanäset bildades väl för ”bara” ngn miljon år sedan och ska ha varit förutsättningen för Golfströmmen. Så att jämföra, iaf, Europas klimat, längre bak än så är ju inte så mycket lönt.
  Tusen tack för länken.

  Med vänlig hälsning, Mats

  PS Jag läser alltid dina inlägg med mycket stort intresse. De är Top Notch.
  DS
  (Inom Linux lär tty betyda ”Vem är jag . ” )

 52. Olav Gjelten

  Otroligt nog har vi inte haft något större vulkanutbrott som sänkt världens temperaturer så att även vi i i-länderna fått smaka på svältkatastrof enda sedan åren 1867-1869.
  Ingen som helst tvekan om att både vulkanutbrott och meteornedvall med katastrofala temperaturfall till följd kommer att ske även i framtiden. Och är det någonting som fortfarande är säkert så är det att DEN DAGEN DET SKER DÅ VILL INGEN LÄNGRE LYSSNA TILL KLIMATRELIGIÖSA PREDIKNINGAR!

  Det verkar tyvärr inte bättre än att köld- och hungerkatastrofen först måste vara en realitet in på livet innan flertalet skall vakna ur den psykos de befinner sig i.