Jokern i klimatleken, 2: IPCC gasar och bromsar på samma gång

IPCC:s modeller antar att CO2 och andra växthusgaser har en hög klimateffekt via olika hypotetiska feedbacks. Därmed förväntas de ge en snabb uppvärmning. Samtidigt ’bromsas’ modellerna hårt, via en antagen hög negativ klimatkänslighet för aerosoler. Modellerna är riggade på så vis att de samtidigt trycker hårt på ’gaspedalen’ (hög klimatkänslighet för CO2, ”ECS”) och hårt på ’bromspedalen’ (hög negativ känslighet för aerosoler). Man gasar och bromsar alltså på samma gång.aersoler forcing REDFigur 1. Strålningsdrivningen (radiative forcing) från växthusgaser (röd streckad kurva) samt aerosoler (blå streckad kurva). X-axeln visar forcing mätt med watt per kvadratmeter, Y-axeln visar relativ statistisk sannolikhet. Figuren är i orginalversion från AR4 (2007) och visar de siffervärden som var aktuella då.

Detta illustreras i figur 1, som är hämtad från IPCC-rapporten för 15 år sedan [1]. Den visar strålningsdrivningen (forcingen) från växthusgaser med den röda, streckade kurvan. Här är det mesta välkänt och därför är sannolikhetsfördelningen väl samlad runt sitt väntevärde med en hög topp och liten spridning i form av små ’svansar’. (Siffrorna i figuren avser bara den direkta forcingen och inkluderar inte de stora positiva feedbacks som IPCC gissar finns för CO2.)

De bromsande aerosolerna visas med den blå kurvan. Här är mycket okänt, osäkerheten är stor och därför blir sannolikhetsfördelningen dåligt avgränsad med ’feta svansar’.

Nettot av de värmande växthusgaserna och de kylande aerosolerna visas med den fyllda röda sannolikhetsfördelningen (”netto forcing”). Eftersom aerosolerna är dåligt kända och avgränsade blir därmed även nettot dåligt avgränsat.Forcing AR6Figur 2. Strålningsdrivningen (effective radiative forcing) från växthusgaser, ozon, aerosoler samt övriga faktorer. X-axeln visar forcing mätt med watt per kvadratmeter. Källa: AR6 WG1 figur 7.6.

I den senaste IPCC-rapporten (Assessment Report, AR6) trycks det ännu hårdare på gasen. Nu har forcingen från växthusgaserna ökat bland annat på grund av ökad CO2-halt, se siffrorna i högerkanten på figur 2. Om vi summerar alla faktorer utom aerosoler och naturliga variationer får vi en forcing på 3,78 W/m2. Detta är alltså de värmande faktorerna. Aerosolerna kyler och bromsar detta med 1,06 W/m2. Nettot blir den totala antropogena forcingen 2,72 W/m2. Jämfört med situationen som beskrevs i AR4 (figur 1) är det nu betydligt mera tryck på gasen, samtidigt som aerosolerna bromsar ungefär lika hårt nu som då. Både den streckade och den fyllda röda kurvan i figur 1 har förskjutits åt höger med ungefär 1 W/m2.

Man är dock mycket osäker både på aerosolernas direkta inverkan via det optiska djupet (mörkblått, se figur 2) och i ännu högre grad deras samverkan med molnen (ljusblått). Det senare avser att aerosoler fungerar som såddpartiklar för molnbildning. Mängden aerosoler i atmosfären påverkar alltså hur mycket moln som bildas och därmed molnutbredningen – samt albedot.

Solen är källan till all värme på Jorden. Men i IPCC:s värld nollställs solens roll och dess forcing är satt till noll (-0,02 för att vara exakt, figur 2). Vad man då bortser från är att vi har en ökande solinstrålning över tid på grund av ett minskande albedo.[2]aersoler forcing AR6Figur 3. Strålningsdrivningen (effective radiative forcing) från aerosoler mätt med watt per kvadratmeter. De svarta strecken visar graden av osäkerhet (konfidensintervallet). Siffrorna avser situationen 2014.

Det har skett viktiga förändringar i IPCC:s kvantifiering av aerosolerna. Detta illustreras i AR6, se figur 3.[3] Till att börja med anger de att den totala forcingen från aerosolerna kan vara vadsomhelst mellan -2,2W/m2 och 0,0 W/m2 beroende på vilken typ av data man använder (i förra utgåvan från IPCC, AR5 från 2014, var osäkerhetsintervallet ungefär lika stort). IPCC kan alltså inte med någon som helst säkerhet säga hur stor aerosoleffekten är, men antar att den ändå är kraftigt negativ.

För det andra är det notabelt hur osäker man är på vad som är vad i aerosolernas verkan. Man har kraftigt minskat den del som är aerosolernas direktverkan, och ökat den del som beror på deras samverkan med molnbildning.aerosoler ERF over tidFigur 4. Forcing från aerosoler. Blå strecket visar hur aerosolerna påverkar strålningsbalansen, orangea strecket visar hur de påverkar strålningsbalansen via molnen, och grå strecket är en summering. Det gröna strecket markerar trenden sedan 1980.

Utvecklingen av aerosolernas strålningseffekt över tiden visas i figur 4, enligt data från IPCC.[4] VI har en starkt minskande bromsverkan sedan 1980. Ny forskning visar att den troligen har minskat ännu något mer än i figuren, med hela 30 procent sedan år 2000.[5]

Orsakas uppvärmningen av de minskande aerosolerna?

Aerosoler, moln, albedo och uppvärmning hänger intimt samman. Sambanden är komplexa, men kan kort sammanfattas:

 1. Aerosolernas verkan i atmosfären minskar kraftigt sedan 1980-talets början (fig 4). Detta är en genuint exogen förändring orsakad dels av att utsläppen blir allt renare på grund av ny reningsteknik, dels av att människans eldning av fossila bränslen börjat stagnera senaste decenniet. Eftersom aerosoler har en livslängd på högst någon vecka i troposfären får dessa förändringar snabbt genomslag.
 2. När aerosolerna minskar får vi en mindre molnutbredning. Detta är belagt sedan 1983. Se figur här för perioden 1983 – 2009 och figur här för perioden 2001 – 2021.
 3. När molnutbredningen minskar får vi ett lägre albedo. Se figur här från artikel här.
 4. Det lägre albedot är enligt forskningen synonymt med en ökad solinstrålning. Se fig 1 här för perioden 1983 – 2001 och figur här för perioden 2000 – 2021.[6]
 5. Albedots förändring domineras av molnutbredningen. En stor del av denna inverkan sker exogent via aerosolernas inverkan på molnbildningen.[7]
 6. Jordens förgröning ger också ett betydande bidrag till albedominskningen.[8] Övriga faktorer såsom snö- och istäckning är däremot obetydliga i jämförelse.[9]

Vi har tidigare visat att den värmande effekten av CO2 bara är hälften så stor som albedoeffekten. Summa summarum har minskade aerosoler och förgröning orsakat en albedominskning som givit cirka dubbelt så stor värmande effekt sedan 2000 som forcingen från CO2. (Uträkning av detta finns här.[2])

Notera att sambanden ovan i inget led är relaterat till växthuseffekten och den lilla värmande effekt som CO2 har. Merparten av uppvärmningen kan förklaras utan dessa, i enlighet med punkterna 4 – 6 ovan. Förändringarna som skett inom det kortvågiga spektrat, alltså solstrålningen och hur mycket av den som reflekteras, respektive når jordytan, är den huvudsakliga förklaringen – åtminstone de senaste 80 åren.

Observation 1: Den främsta effekten av CO2-ökningen är inte uppvärmning, utan förgröning, samt de följder detta får för albedot och uppvärmningen.[8]

Observation 2: Den främsta effekten av de ändrade trenderna i förbränning av fossila bränslen är inte uppvärmning på grund av ökande CO2-halt, utan att vi under 40 års tid fått en minskad mängd aerosoler. Detta minskar albedot, vilket ökar mängden solstrålning som når jordytan och värmer oss.

Referenser

[1] IPCC Assessment Report, AR4 WG1, 2007.

[2] Ändrat albedo värmer Jorden dubbelt så mycket som CO2, Gabriel Oxenstierna 2023-01-16, https://klimatupplysningen.se/andrat-albedo-varmer-jorden-dubbelt-sa-mycket-som-co2/

[3] Figuren är från IPCC AR6 WG1, kapitel 7, figur 7.5.

[4] Datakälla: IPCC AR6 WG1, Annex III, Table AIII.3

[5] Robust evidence for reversal of the trend in aerosol effective climate forcing,  Quaas och 19 medförfattare, 2022, https://doi.org/10.5194/acp-22-12221-2022

[6] Do Satellites Detect Trends in Surface Solar Radiation?, Pinker och 2 medförfattare, Science 2005, https://doi.org/10.1126/science.1103159

[7] Machine learning reveals climate forcing from aerosols is dominated by increased cloud cover, Chen och 14 medförfattare, Nature 2022, https://doi.org/10.1038/s41561-022-00991-6

[8] Förgröningen kyler Jorden lika mycket, som CO2 värmer den, Gabriel Oxenstierna 2023-02-01, https://klimatupplysningen.se/forgroningen-kyler-jorden-mer-an-vad-co2-varmer-den/

[9] Snö- och tö-spaning, med albedoreflektion, Gabriel Oxenstierna 2023-03-13, https://klimatupplysningen.se/sno-och-to-spaning-med-albedoreflektion/

Detta är den andra delen i en serie artiklar om aerosolernas roll i klimatet och klimatmodellerna. Den första delen hittar du här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Fredrik Lundell

  # Gabriel O.

  En fråga. Punkt 1 i sammanfattningen.

  Kan det stämma att människans förbränning av fossila bränslen minskar? Är det inte en fortsatt ökning, även om takten i ökningen kanske minskat? Det öppnas väl ett nytt stort kolkraftverk varje eller varannan vecka i Kina och Indien.

 2. Lasse

  Utmärkt och tack Gabriel O.
  En väldigt kompetent sammanfattning vad jag förstår.
  Hur får vi upp denna på en mer publik bana?
  SMHIs experter borde få sig en fråga!
  Öppet brev som inte kan negligeras.

  #1 Renare bränsle har plockat bort SO2 som en av de betydande aerosolerna, även om vi eldar mer.
  Sen kanske vi i väst överskattar reningen som skett globalt.
  Men i LA och andra städer är smog numera ett historisk fenomen. Tack och lov.
  Därtill är eruptioner av vulkaner, som också spyr ut aerosoler, på en låg nivå gissar jag.

  Titta här (luftföroreningar SO2):
  https://www.ventusky.com/?p=29;53;1&l=so2

 3. Roland

  NASA och NOAA:s dagliga gemensamma satellitmätningar.
  Temperaturen har fått ner med hela ca 0,2 grader sedan 2016, detta trots att koldioxidhalten har gått upp

  https://www.uah.edu/essc/weather-products/global-temperature-report

 4. Tack Gabriel
  ”Aerosolernas verkan i atmosfären minskar ”

  Är det verkligen antropogent? Kan vi verkligen påverka med våra eldar och bildäck?
  Känns långsökt. Naturen är inte dålig, tex dust bowls:
  https://farmland.org/the-signs-of-a-modern-day-dust-bowl-we-simply-cant-ignore/

  Mer CO2 ger grönare, ger mindre damm och mindre eld i naturen.

 5. peter

  Hur kan dessa ”sagor” få vara det som bestämmer klimatpolitiken i flertalet västländer?
  Det här är ju ett skämt som saknar all relevans mad forskning och vetenskaplig metod. Detta är gissningar at best eller bedrägeri om det görs medvetet.
  Att SMHI, politiker och det vanliga PK patrasket köper detta belyser bara faktumet att det finns idioter i precis alla grupper.

 6. mattias

  #2
  Tack för grafen Lasse, intressant. Har Etna något pågående utbrott nu eller sipprar det mer eller mindre alltid ut lite svaveldioxid därifrån? Väldigt tydligt i alla fall – största utsläppskällan i Europa?

 7. Evert Andersson

  Tack för en trovärdig och begriplig sammanfattning, som jag tror sammanfattar AR& WG1 i huvudsak.

  I varje fall ser jag det som logiskt, utan att själv ha vetenskaplig relevant utbildning.

 8. Mats Kälvemark

  #1 Fredrik
  Nej, de fossila utsläppen har inte minskat globalt. En liten nedgång pga pandemin 2020 men den återhämtades raskt 2021. Nådde ca 6 % över nivån från Pris 2015 när kravet var minus 60%. Dålig kontakt med verkligheten. Fossilt står som tidiigare för ca 85% av världens energiförsörjing för klimathotarna. Förra året 2022 nådde fossilt all time high. (Se länk nedan) Fossilt kommer att fortsätta att öka och vi vet orsakerna. Ökande energibehov globalt, nedstängda kärnkraftverk, koleldning pga av strypta gasleveranser och länder som Kina, Indin och Ryssland som inte bryr sig. Kina öppnar nya kolkraftverk i hög takt och globala temperturen pausar eller vänder kanske t.o.m.nedåt? Framtiden och verkligheten får visa.

  https://www.iea.org/commentaries/the-global-energy-crisis-pushed-fossil-fuel-consumption-subsidies-to-an-all-time-high-in-2022

  https://ourworldindata.org/fossil-fuels#global-fossil-fuel-consumption

 9. Tack för intressant inlägg. Jag visste inte att IPCC tillmäter albedot så stor betydelse så att om man räknar samman förändringarna så blir den effekten större en den direkta CO2-effekten.

  Om man menar att CO2 inte är den huvudsakliga drivaren för uppvärmningen så är man ju en ”klimatförnekare”. Skall vi hälsa IPCC välkommen till gänget? 🙂

 10. Gabriel Oxenstierna

  Fredrik 1
  Du har rätt, det var otydligt skrivet, jag menade att ökningstakten har minskat och konsumtionen verkar stagnera. Jag har nu ändrat det.

 11. Gabriel Oxenstierna

  Johannes 4
  Naturens aerosoler kan vi anta är ganska konstanta över tid. Det är bland annat dust bowls (mineral och salter), saltpartiklar och sulfater över haven, sot mm från skogsbränder.

  Sen är det en särskild sak med skogsbränderna, som har minskat kraftigt under industrialismen, vilket dock har kompenserats för med att vi eldat fossila bränslen. Återkommer om detta i en senare artikel.

 12. Gabriel Oxenstierna

  Ingemar 9

  Problemet är att leda i bevis vad som främst driver uppvärmningen för HELA den moderna eran. För de senaste 40 åren är det helt klart de olika faktorer som lett till albedominskningen som varit den större och viktigare orsaken. Och perioden från cirka 1940 till 1975 var en avkylningsperiod vilket man antar beror på de snabbt ökande aerosolerna som kommer från fossila bränslen, dvs även där kan vi på goda grunder anta att förändringen på kortvågssidan är mer signifikant än CO2.

  Vi kan alltså gå tillbaka ca 80 år. Men de 30 åren från 1910-1940 med mycket snabb uppvärmning är svåra att förklara. Förvisso var CO2-utsläppen mycket små då…

 13. Roland Salomonsson

  Är det någon kunnig som kan förklara hur den Ryska klimatkalkyleringen fungerar? Om den redovisas bland alla kalkyler och prognoser, så ligger den närmast verklighetens statistik.

  Fredrik!
  Du tänker fel. Varje gång ett kolkraftverk startas i Kina/Indien, så upphör efter något år massor av kol/vedeldad uppvärmning/matlagning. Dessa krafverk är dessutom högrenade. Detta innebär att partikelbelastningen i Himalaya´s glaciärer minskar, att den ökade CO2 driver på återbeskogning och inte minst att befolkningen upphör med skogsskövling för att skaffa ved. Kina´s/Indien´s kolkraftutbyggnad är i verkligheten den viktigaste miljö. Vad västvärlden f n håller på med är miljöförstöring, medan resten av världen sysslar med miljöskyddande aktivitéter.
  Jordens största kolkraftverk invigdes f ö för något år sedan i Förenade Arabemiraten.

 14. #11

  Om nu människan med sina aerosoler motverkar sin utsläppta CO2, såsom IPCC krystar fram, så bör man se en avsevärd skillnad mellan södra och norra hemisfären. I söder bor 10% och i norr 90% av människorna.

  Nu kan vi inte det eftersom människans aktiviteter är obetydliga jämfört med naturen.
  Kvar till ekvationen blir att CO2 betyder närapå null och intet, om inte svagt avkylande.
  Då faller luftslottet.

 15. Björn

  Gabriel Oxenstierna [12]; Citerar dig här: ”Och perioden från cirka 1940 till 1975 var en avkylningsperiod vilket man antar beror på de snabbt ökande aerosolerna som kommer från fossila bränslen, dvs även där kan vi på goda grunder anta att förändringen på kortvågssidan är mer signifikant än CO2 ”.

  Det är ju denna tolkning av IPCC som är det medvetet eller omedvetna undanhållandet av fakta om att solen vid denna period genom solcykel SC20 gick in i en lågaktiv period (se länk 1 nedan). Det är ju också denna händelse som fick amerikanska CIA att reagera (länk 2). Nu verkar vi genom SC24 och 25, få två konsekutiva cykler med låg aktivitet.

  1) https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

  2) http://www.climatemonitor.it/wp-content/uploads/2009/12/1974.pdf

 16. Lasse

  #12 GO
  1910-1940 kan inte förklaras av CO2
  Om utsläppen av SO2 kyler så kan de heller inte förklara uppvärmningen.
  Här en bild av SO2 utsläpp från 1850 och framåt: https://acp.copernicus.org/articles/11/1101/2011/acp-11-1101-2011.pdf

 17. apropå aerosoler från eldning drar jag mig till minnes att jag läste en rapport (vet ej vilken) för ganska länge sedan där man samlat in partiklar från det stoft som ansamlats på högre höjd upp mot Himalaya för att kolla om det (som man trodde) var orsakat av eldning med stenkol. Men när man kollade med C14 på partiklarna så såg man helt normala halter av C14 vilket tydde på att stoftet mestadels kom från alla dessa eldning med ”nutida” biomassa från matlagning och privat sopförbränning och inte från fossilt kol (som ju saknar C14 av åldersskäl). Är det nån som har källa på det?

 18. Rolf H Carlsson

  Jag gillade Richard Lindzens kommentarer i den intervju Jordan B Peterson gjorde med honom för en tid sedan. Han satte fenomenen i perspektiv: CO2 har en maxeffekt på någon watt per kvadratmeter medan om Grönlandsisen skall smälta krävs hundra watt/m2. Behöver v o oroa oss för klimatet? Ja, om femtusen år när en ny istid inletts!

 19. Gabriel Oxenstierna

  Johannes 14

  Jo, det finns en enorm skillnad mellan NH och SH vad gäller aerosolerna!

  Notera att aerosoler enbart har lokal eller regional effekt, medan CO2 har global effekt. NH har mycket aersoler, dvs stark broms, men också en snabbare uppvärmning. Jag antar det beror på att NH har mycket mer landmassa än SH och därför värms snabbare.

 20. Fredrik Lundell

  #13 Roland

  Nej, jag tänkte helt rätt, se # 8 och # 10, ville bara dubbelkolla så att jag inte missat något. Förbränningen av fossila bränslen och koldioxidutsläppen ökar fortsatt, även om ökningstakten minskat något. Sedan är det ju även som du skriver positivt med nyare och renare anläggningar, och även åtföljande förgröning kan väl rimligen inte heller vara annat än övervägande av godo.

 21. Claes Forsgårdh

  Bra artikel av Kent Ekeroth: https://samnytt.se/ekeroth-vindkraft-ar-ett-nytt-vi-sag-det-inte-komma-ogonblick/?fbclid=IwAR19vebT0uyQ-zxo70zgQi5cj8Hn79DoDYoAi2zmP3pQAZxEi_z5hwaryeA

 22. #19
  Mer land ger mer skogsbränder ger mer aerosoler, för att inte snacka om vulkaner, vilka ser ut att ligga till 2/3 i NH.
  Mer öken och högplatåer dessutom i NH.

 23. Slabadang

  Men tänk vilken tur att MP förbjöd dubbdäck på Hornsgatan? 🙂

  Tack Gabriel för en mycket bra sammanfattning. Problemet med IPCC och ihopgrötandet med ”SPM”s är att klimathotarna och de ”forskare” som ställer sig bakom det rena frankenstein-missfoster till SPMs narrativ, förstört all vetenskaplig trovärdighet i det som spys ut från MSM och politiker.
  WG1 är anständigt resten av hela tjockablängsvansen är totalt urspårad. Vi kan konstatera att som klimatvetenskapen presenteras är den bortom räddning.
  I den grundläggande sanningens namn så vet de inte ens tecknet +/- på feedbacken från moln!
  Hade jag förstått det från början hade jag sluppit över 1000 timmars studier av IPCCs rapporter.
  det är en dj…la misantropiskt sekt vi har att göra med. Ingenting handlar om vetenskap, utan vi får däremot insyn och insikt i en ren dårskap!

  Vill man hitta seriebrott mot popperska regler så är IPCCs ”SPM” bästa exempel på gärningsmannabeskrivning.

  Här på KU får vi lite mumma för intellektet. De kvarstående halmstråna och halmgubbarna brister i allt snabbare takt för klimthotssekten. Skadeglädjen är väl motiverad och jag njuter i fulla drag, när Bjerström står och skriker ut lögner från Maldiverna och SVT nyheter tvingas stänga av kommentarsfältet på Twitter! 🙂 🙂 🙂 🙂

  You cant even make this shit up? som de brukar säga owerthere?

 24. Lasse

  Vore kul att veta hur många av de klimatindikatorer som SMHI satt upp som beror på mer CO2 och vilka som direkt kan hänföras till mer instrålning från solen?
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer

  S och C har två tydliga bevis på hur illa det ser ut med klimatet i sin presskonferes:
  -IPCCs nya rapport(som bygger på den gamla)
  -Klimatpolitiska rådets sågning av Sveriges klimatpolitik.
  Dvs inte globala utsläpp utan lokala.

  Men C och S öppnar i alla fall för ny kärnkraft!

  I Agenda igår framfördes tvivel på det vettiga med Svenska åtgärder framför andra länders. Vi kan inte köra på hela världens djurkadaver!

 25. Tänk dig att du lever i ett samhälle där precis allting; media, politik, ekonomi, skolor och universitet lär ut precis samma budskap. Om och om igen. Du får aldrig höra en kritisk röst. Nej jag talar inte om Nordkorea utan om Sverige. Vi lever de facto i ett totalitärt samhälle. Tyvärr så verkar de flesta medborgare acceptera detta faktum.

  ”Att en ideologi är totalitär innebär att den genomsyrar varje del av samhället; skolor, universitet, kursböcker, skönlitteratur, konst, radio och TV, transporter, energiproduktion, bostäder och, förstås, samtliga myndigheter. Alla politiska reformer måste beakta klimatet i sin utformning. Även privata företag måste ha en klimatplan. Alla skall med – även oppositionspartierna!”

  https://klimatupplysningen.se/varfor-klimatideologin-behover-postmodernismen/

 26. Fredrik S

  Tack för sammanfattningen Gabriel!

  Intressant är ju vad Europa som där temperaturen ökat mer än den globala och sambandet med minskade aerosoler och ökad solinstrålning. Mer forskning på detta behövs.

  Lite ot men personer i Vattenfalls styrelse byts ut mot mer kärnkraftvänliga. Tomas Kåberger ryker.

  Går att läsa i SVD i inkognito/privat läge just nu.

  https://www.svd.se/a/nQBRBd/tyngdpunkt-pa-karnkraft-i-vattenfalls-nya-styrelse

 27. Rossmore

  #25 Ingemar

  ” Tänk dig att du lever i ett samhälle där precis allting; media, politik, ekonomi, skolor och universitet lär ut precis samma budskap. Om och om igen. Du får aldrig höra en kritisk röst.”

  Känner igen temat. För dem som inte har det färskt i minnet kommer här en påminnelse:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/1984_(roman)

 28. foliehatt

  Slabadang, #23,
  vad hände med Bjerströmskans twitter? vänligen upplys en twitterlös.

 29. Ivar Andersson

  ”S och C går ihop i ett gemensamt utspel om Tidöpartiernas klimatpolitik.
  De kräver i ett utskottsinitiativ att regeringen ”omgående redovisar” hur klimatmålen ska nås.”
  Hur mycket måste skatterna och bidragen höjas för att ”rädda” klimatet? Effekterna av alla klimatåtgärder redovisas aldrig. Hur påverkas den globala uppvärmningen?
  Målet verkar vara att följa ”Parisavtalet” för att visa sig duktiga och få en klapp på axeln. För oss andra har det blivit höjda priser på el och drivmedel och dyrare mat.

 30. Rossmore

  # foliehatt

  Följer faktiskt henne. Ser inget sen 2022-10-26. Då var vi tydligen på väg mot tre graders uppvärmning pga länders svaga planer…

  Man baxnar…

  https://svt.se/nyheter/vi-kor-mot-ovissheten

 31. TorbjörnR

  #25 Ingemar

  Bra skrivet . Skrämmande!
  Får jag citera dig och använda texten?

 32. Bengt

  Gå före i koldioxidmål är meningslöst
  Att Sverige stirrar sig blinda på att gå före just när det gäller koldioxidutsläppen är ganska meningslöst, anser han.

  John Hassler idag.
  Tillnyktring på väg?

 33. TorbjörnR #31,

  Självklart.

 34. Torbjörn

  Så länge forskarna använder fel värden på solinstålningen kommer modellerna aldrig att stämma.
  När man dessutom kalibrerar instrument mot felaktiga värden KAN det aldrig bli rätt

 35. Berra

  #26 Fredrik S:

  Här går att läsa mer samt lite presentationer.

  https://uvell.se/2023/04/03/kinas-vindkraftslobbyist-ute-ur-vattenfall/

 36. tty

  #13

  ”Är det någon kunnig som kan förklara hur den Ryska klimatkalkyleringen fungerar? Om den redovisas bland alla kalkyler och prognoser, så ligger den närmast verklighetens statistik.”

  Vad jag har förstått så beror det i huvudsak på två saker. Ryssarna anser molnighetens nettoeffekt vara svagt kylande istället för värmande och de har ett större värde för havens termiska tröghet (troligen räknar de med ett större utbyte mellan ytvatten och djupvatten).

 37. Berra

  OT: Håller opinionen till slut på att slå igenom i pk-media?

  https://sverigesradio.se/artikel/yrkesfiskarna-om-vindkraftverk-till-havs-blir-dodsstoten-for-fisket

 38. Berra #35,

  Mycket glädjande! Kan vi få ett fungerande Vattenfall nu?

 39. foliehatt

  Gabriel, #11,
  ska man verkligen anta att biogena aerosoler är konstanta över tid? Som jag förstår saker så är, t,ex, skog storproducent av aerosoler, och mängden skog har ju varierat storligen över tid.

  Dock – jag är verkligen ingen expert inom området.

 40. Gabriel Oxenstierna

  foliehatt 39

  Det handlar ju också om den relativa vikten av de många olika varianterna av aerosoler. Här är data som visar hur de naturliga källorna salt och stoft från dust bowls dominerar över andra varianter.

  Primary particle emissions (Tg / year) Source: IPCC (2001)

  Carbonaceous aerosols 66 – 217
  Organic Matter:
  Biomass burning 45 – 80
  Fossil fuel 10 – 30
  Biogenic 0 – 90
  Black carbon:
  Biomass burning 5 – 9
  Fossil fuel 6 – 8
  Aircraft 0.006
  Industrial dust 40 – 130
  Sea salt 1000 – 6000
  Mineral (soil) dust 1000 – 3000

  Sen är ju frågan var olika aerosoler finns, samt hur mycket de påverkar strålningsbalansen. Även detta finns tabeller för hos IPCC. Komplicerat är bara förordet…

  Jag vet dock att det är en stor grej med skogsbrändernas utveckling över tiden, där har det skett en förändring.