IPCCs förutsägelser om Golfströmmen och AMOC får inget stöd av data

IPCC har genom åren haft digra prognoser om AMOC, den termohalina cirkulationen i Atlanten. AMOC består dels av det varma ytvattnet som värmts upp i tropikerna och flödar norrut i Golfströmmen, dels Ekman-pumpning, dels återflöde av det kalla och salta bottenvatten som sjunker till botten i samband med avkylning i ishavet, för att efter mycket lång tid stiga upp till ytan igen i Södra Oceanen. Omloppstiden för AMOC anges ofta till 100-tals år.

I den senaste AR6 har man följande figur (figur 9.10 i WG1):

AMOC modell

Denna figur bygger på olika proxies (marina sediment) för AMOC, som visar på att den skulle ha försvagats allt sedan slutet av 1800-talet, och att den för närvarande påstås vara som allra svagast de senaste 1600 åren. Utifrån detta förutspår modellmakarna en närmast monoton minskning av AMOC med upp till 30 procent fram till 2100, beroende på vilket scenario som väljs. Att AMOC kommer att minska kraftigt ses som mycket sannolikt av IPCC (very likely). Orsakerna till detta påstås vara dels utsläpp av växthusgaser, dels att ytvattnet blir mindre salt på grund av ökad nederbörd i norra Atlanten, samt ökad avsmältning främst på Grönland.

Konsekvenserna av en så stor minskning av AMOC skulle vara mycket allvarliga för det globala klimatet. Här i Europa skulle det bli kallare och torrare, men utomordentligt stora effekter skulle uppstå på många andra håll också. Bland annat förutspås stormigare väder, mer översvämningar, kollapsad planktonproduktion, ja utbredd syredöd i oceanerna (anoxi). Frågan om hur det går för AMOC har därför ett stort intresse.

Nu har det i dagarna kommit en lika försenad som efterlängtad uppdatering från de mätstationer som kallas RAPID, vilka direkt mäter AMOC. (Förseningen berodde på en återkallad expedition pga Covid.) Senaste uppdateringen var fram till september 2018, nu har data redovisats fram till mars 2020. RAPID är ett initiativ att mäta AMOC vid en serie mätstationer, belägna vid 26,5 N. Man mäter dels flödet i Golfströmmen, dels Ekman-pumpningen, och dels återflödet söderut av olika lager av kallt bottenvatten. Dessa tre komponenter bildar tillsammans AMOC, se den röda tidsserien i figuren nedan.

AMOC data

Som framgår av figuren hade AMOC en viss minskning i början av mätperioden, från 2004 fram till cirka 2010, men därefter är AMOC trendmässigt stabil, inom ramen för en ganska stor kortsiktig volatilitet. Stabiliteten gäller alla dess tre komponenter.

Data som samlas in direkt i havet ger alltså inget som helst stöd för IPCCs prognoser om en pågående kollaps för AMOC.

Det har de senaste åren publicerats ett antal forskningsrapporter som ifrågasätter IPCCs prognoser. Några av forskarna bakom RAPID skriver t ex att AMOC snarast förefaller vara en dekadal svängning, som är överlagrad en multidekadal cykel. Vi har alltså ett stort mått av naturliga variationer, vilka vi ännu inte känner till hur de fungerar. Inte så konstigt mot bakgrund av att omloppstiden för AMOC anges till hundratals år. Kunskapsluckorna är enorma vad gäller cirkulationen i världshaven.

Här på Klimatupplysningen finns en utmärkt bakgrundsartikel om ”klimatsystemet” av Gösta Walin. Den beskriver ”Havets roll i klimatsystemet” och tar bland annat upp den roll som havsströmmarna i Atlanten har för vårt klimat. Walin menar att det finns större anledning att tro att cirkulationen i de Nordiska haven skulle stabiliseras av ett varmare klimat, än att tro att cirkulationen skulle minska. Walin menar att vi kan förvänta oss en förstärkning av Golfströmmens inflöde i de Nordiska haven.

Walin får stöd av havsforskare: ”An easily observed surface quantity – the rate of warm to cold transformation of water masses at high latitudes – is found to lead the observed AMOC at 45∘ N by 5–6 years and to drive its 1993–2010 decline and its ongoing recovery, with suggestive prediction of extreme intensities for the early 2020s.

Ska IPCCs alarmistiska modellmakare få rätt och AMOC börja minska? Eller får Walin med flera rätt, där vi får en starkare AMOC de närmaste åren? Vi ser fram emot fortsatta uppdateringar från RAPID, nästa expedition att hämta hem data är planerad till nu i vinter.

Gabriel Oxenstierna är fil.dr i nationalekonomi, samt med en fil.kand i kemi och miljövetenskap.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Enough

  IPCC’s modeller för AMOC ser precis ut som de för temperaturutvecklingen i atmosfären. Inspirationen verkar vara hämtad från dessa också, trots att de visat sig vara kraftigt överdrivna.

 2. Lasse

  Tack för en intressant inblick.
  Välkommen ny skribent?
  AMOC är en förkortning värd att slå upp:
  Då kommer alarmen upp
  Periodicitet kan ha olika förkortningar beroende på vad som mäts.
  Men att det finns en variation syns tydligt i havsnivådiagram som dessa: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

 3. Gabriel Oxenstierna

  Tack Lasse.

  AMOC, som artikeln handlar om, är Atlantic meridional overturning circulation, och anges i vattenflöde (Sv)

  Det finns en snarlik förkortning som avser cykliska fenomen i Atlanten, nämlien AMO, Atlantic Multidecadal Oscillation. Mäts med temperaturanomalier i Atlanten.
  Den har haft en periodicitet på minst 50 år, och förefaller nu vara på väg att slå över i sin negativa fas. Kan följas här:
  https://stateoftheocean.osmc.noaa.gov/atm/amo.php

  En övergång till en negativ AMO kan vara ett tecken på en begynnande avsvalning. (tillsammans med att bla PDO redan är i negativ fas)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation

  AMOC är fysikaliskt väldefinierad och undersökt, medan AMO med flera cykliciteter är av mer spekulativt slag.

 4. Björn

  Det mesta kring klimatfrågan idag är propaganda, där Golfströmmen är ett tacksamt objekt. Motorn i systemet är ekvatorområdets vatten som ackumulerar solenergi och som vidare driver konvektiva strömmar mot polerna. Det enda som kan påverka dessa strömmars vägval, är rörelser i de tektoniska plattorna, men då talar vi om miljoner år och i övrigt smärre förändringar på grund av planetära rörelser, som i sig förändrar instrålningen från solen periodiskt.

 5. Sören+G

  Havsvattnet längs Ekvatorn håller sig under 30 grader C. (27–29 C). Avdunstningen ökar kraftigt och moln och åskregn håller temperaturen under 30 C.

 6. Ivar Andersson

  Saxat från Gösta Walins artikel “Havets roll i klimatsystemet”

  ”De processer som bygger upp havets ytskikt – blandning i havet och utbyte genom havsytan är dåligt kända.
  Salthaltens fördelning i havet kontrolleras på ett sätt som kan ge systemet mycket långa tidsskalor och brist på entydighet.
  Dessa problem innebär enligt min uppfattning allvarliga hinder för modellering av klimatet inom överskådlig framtid. För mig är det självklart att vi först måste förstå hur klimatet “fungerar” innan vi ger oss på prognoser för framtida klimat. En första inblick i klimatets funktion skulle erhållas om vi lyckades producera en klimatmodell som är kapabel att uppsöka det nu rådande klimatet. En sådan modell skulle med nödvändighet innehålla processer som ger klimatet dess grundläggande stabilitet. Dessa processer måste vi ha tag på innan vi försöker förutse framtida klimat. I dessa processer ligger klimatets “känslighet” förborgad.”

  IPCCs klimatmodeller söker förenklingar och genvägar eftersom kunskapsbrist föreligger.

 7. En annan

  OT, eftersom ni aldrig låter den öppna tråden löpa över helgen, vilket jag tycker vore klädsamt…
  https://folketsradio.podbean.com/e/du-skona-nya-varld/
  Här har ni RIKTIGA journalister, inte dessa mähän som sitter och idisslar, på skattebetalarnas bekostnad.

 8. Intressant.

  Cykler i de stora havsströmmarna har naturligtvis en mycket stor inverkan på något så flyktigt som lufttemperaturen. Även små förändringar i dessa system betyder ju att transport av stora mängder energi förändras.

  Hur skall diagrammet 9.10 tolkas? De har reviderat siffrorna från AR5 till AR6 och gjort en rätt stor uppdatering av siffrorna från 1910 och framåt – ju närmare nutid desto större korrigering. Samtidigt vill man säga att siffrorna för 1800-talet är väldigt säkra?

 9. #3 Gabriel Oxenstierna
  AMO följer PDO. PDO och ENSO är korrelerade. Havsströmmarnas värme/kylaperioder följer SMO, Solar Magnetic Output, med ca 50-60 års tidsfördröjning. AMOs variationer är därför inte särskilt spekulativa. Spekulativa är däremot alla teorier om att växthusgaser och koldioxid är inblandade i jordens temperaturförhållanden. Det som kan förändra Golfströmmen på kortare tidshorisont är virvelförändringar i Beaufort Gyre.

 10. Roland Salomonsson

  KOM IHÅG!

  IPCC har en enda uppgift – d v s att fastställa att oavsett vetenskapens resultat är det CO2 som ligger bakom allt vad som händer ang klimatet och att CO2-ökningar orsakas av mänskligheten.

  I bloggen diskuteras som om IPCC och andra institutioner avser utreda klimat, men detta är helt fel.

  Vad vetenskapen borde göra är att organisera sig och börja utreda klimatfrågor, samt samtidigt utesluta de vetenskapsmän, som publicerar sig genom IPCC (stöttar klimatbedrägeriet), från den vetenskapliga sidan.