Fler funderingar om Michael Manns nya bok

Jag har fortsatt att läsa Michael Manns nya bok The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines. Här kommer ytterligare funderingar som inspirerats av läsningen.

Hockeyklubban i ett vidare perspektiv

Ett av bokens huvudteman är sagan om hockeyklubban. En sak som man kan fundera över är vad hockeyklubban kan säga oss ur ett vidare perspektiv. Manns med fleras hockeyklubba från 1999 avser tusen år tillbaka i tiden. Det som chockerade mig när denna hockeyklubba presenterades av IPCC i sin rapport år 2001 var den tvära övergången från skaftet till bladet som gav ett alarmerande budskap om att människan nu orsakade en stark uppvärmning av klimatet som inte skett dessförinnan.
Ett argument som dessutom framfördes var att denna uppvärmning som orsakades av människan var unprecedented, att den inte förekommit tidigare under dessa tusen år. Den var både större och snabbare än vad naturen i sig själv kunde åstadkomma.
Men när man sätter in hockeyklubban i ett större sammanhang blir bilden inte särskilt alarmerande längre. Frågan är om dessa argument baserade på hockeyklubban i själva verket är hållbara.
I figur 1, baserad på climate4you, ser vi först hur temperaturen har varierat de sista fyrahundratusen åren enligt isborrkärnor från Vostok i Antarktis. Vi ser att tidigare mellanistider har varit klart varmare än nuvarande. Naturen skulle alltså mycket väl kunna värma upp klimatet betydligt mer under nuvarande mellanistid än vad vi hittills sett oavsett orsak.
Figur 13
I figur 1 finns en rektangel som markerar den tidsperiod som vi ser i figur 2, som också är baserad på climate4you. Där ser vi hur temperaturen har varierat de sista drygt tiotusen åren enligt isborrkärnor från centrala Grönland. Lägg märke till att för lite minde än 5000 år sedan var det betydligt kallare än nu, på samma nivå som under lilla istiden. Därefter steg temperaturen och var för omkring 3300 år sedan uppe på en nivå som överstiger dagens med mer än en grad. Dessutom var hastigheten i temperaturstegringen på slutet minst lika stor som den som skedde under de sista decennierna av 1900-talet.
Figur21
I figur 2 har vi markerat tiden för hockeyklubban. I figur 3 visas denna hockeyklubba från figur 2 med utdragen tidsaxel. De variationer i temperatur som vi ser i denna hockeyklubba, inklusive den uppvärmning vi haft under de sista decennierna under 1900-talet, framstår som helt normala jämfört med de naturliga variationerna i figur 2.
Figur 3
Hockeyklubban i figur 3 överensstämmer i sin tur väl med de rekonstruktioner som IPCC har visat i sin senaste rapport, se figur 4 som kommer från förra veckans artikel, där vi särskilt markerat skaftet på hockeyklubban enligt Mann med flera från 1999.
Figur 4
Med ovanstående resonemang så framstår allt det ståhej som hockeyklubban orsakade när den presenterades av IPCC år 2001 som en storm i ett vattenglas. Varken uppvärmningens storlek, dess snabbhet eller den tvära övergången mellan skaft och blad framstår som särskilt onormala när man ser hockeyklubban i ett vidare perspektiv som vi gjort här.

Michael Mann förnekar fyra av klimatskepticismens stöttepelare

I kapitel 12 Heads of the Hydra har Mann skrivit ett avsnitt som heter Falling Pillars. Han menar där att klimatskepticismen bygger på fyra pelare (eller som han uttrycker det ”The four pillars of denial that contrarians continued to cling to …”) som enligt honom i stort sett har fallit genom IPCC:s rapport från 2007.
Jag har naturligtvis en annan uppfattning och här följer mina motargument till att följande klimatskeptiska stöttepelare skulle ha fallit.
Pelare 1: Klimatmodellerna är grova, inte testade och inte validerade
Här hänvisar Mann först till sitt påstående tidigare i boken att klimatmodellerna som James Hansen använde 1988 framgångsrikt har predikterat klimatet. Vi har redan visat i vår artikel förra veckan att detta är felaktigt. Vi har i flera andra artiklar visat att denna klimatskeptiska pelare i huvudsak står stark. Se vidare under Pelare 4 nedan.
Pelare 2: Temperaturmätningsserierna (dvs. HadCRUT, GISS etc,) är opålitliga
Genom BEST-projektet så har mätningarna från landbaserade stationer verifierats. Men BEST-projektet har också väckt andra frågor om de naturliga variationerna.
BEST-projektet har ännu inte vad jag vet publicerat något om mätningar över oceanen.
Det märkligaste med Manns framställning i denna del är att han inte ens nämner BEST-projektet.
Pelare 3: Temperaturmätningarna visar inte uppvärmning
I denna del inriktar sig Michael Mann på att kritisera ned John Christys och Roy Spencers forskningsarbete med satellitmätningar av den globala temperaturen vid UAH. Mann menar att det endast var UAH-gruppen som redovisade temperaturmätningar som inte visade någon uppvärmning under vissa perioder och hela avsnittet är skrivet på ett sätt som är ägnat att visa UAH-gruppen i dålig dager.
I själva verket är UAH-gruppens satellitmätningar av den globala temperaturen ett pionjärarbete där Christy och Spencer övervunnit ett flertal mättekniska svårigheter på ett förtjänstfullt sätt. Roger Pielke Sr har skrivit en rättvis redogörelse för deras arbete på sin blogg som motsäger Michael Manns, som jag upplever det, ovederhäftiga och insinuanta framställning.

Anmärkningsvärt är också att Mann tidigare i boken i kapitel 11 A Tale of Two Reports framhåller följande kommentar av en Curt Cuffey (som var med och skrev NAS-rapporten) om sitt eget pionjärarbete med multiproxyrekonstruktioner som blev hockeykurvan (med sina brister): “Like any groundbreaking scientific work it’s not surprising that they could have probably done some detailed aspects of it better”.

Detta borde ju gälla även UAH-gruppens arbete med satellitmätningar (och även Spencers och Braswells fasplansanalyser som Mann inte ens nämner i hela boken) men detta förbiser Mann när det inte gäller hans eget arbete.
Numera är det dessutom så att UAH-gruppens mätningar visar mer uppvärmning de senaste femton åren än de flesta andra mätserierna, speciellt satellitmätningarna från RSS som Mann lutar sig mot när han kritiserar ned UAH-gruppen. RSS visar ingen uppvärmning de senaste femton åren vilket man kan konstatera från Wood for Trees.
Pelare 4: Inverkan av naturlig variation är större än IPCC antar
Här tar Manns resonemang till att börja med en märklig vändning. Efter att tidigare i boken med emfas försvarat åsikten att MWP var betydligt kallare än nuvarande klimat så säger Mann här att detta ändå inte är relevant för att bedöma klimatets naturliga variationer. Mann anser att det egentligen inte har någon betydelse hur det var med MWP. Han anser i stället att det faktum att klimatmodellerna enligt IPCC inte kunde återge 1900-talets klimat utan att anta inverkan av växthusgaser är det avgörande argumentet för att det inte finns några betydande naturliga bidrag till uppvärmningen under andra delen av 1900-talet.
Att på detta sätt hänga upp sig på klimatmodeller för att avgöra denna fråga är enligt min mening svagt. Det finns inget sätt att bevisa att klimatmodellerna visar naturliga variationer på ett korrekt sätt, snarare kan man bevisa motsatsen. Som vi framhållit i artikeln Uppvärmningspausen inbjuder till alternativa hypoteser illustrerar till och med IPCC:s rapport klart och tydligt att klimatmodellerna inte förmår att visa naturliga variationer på ett riktigt sätt, se figur 5.
Figur 5
Det klimatskeptiska argumentet blir då mycket välmotiverat. Figur 5 visar att klimatmodellerna inte innehåller de naturliga processer som ledde till uppvärmningen under första halvan av 1900-talet. Om man skulle lyckas införa dessa naturliga processer i klimatmodellerna så skulle det mycket väl kunna visa sig att naturliga processer till huvuddelen orsakade även uppvärmningen under den andra halvan av 1900-talet. Inverkan av koldioxiden skulle då alltså, tvärtemot Manns argumentering, inte behövas som förklaring till huvuddelen av uppvärmningen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingemar Nordin

  Tack för din genomgång Pehr!

  En fråga: Nämner han och diskuterar han ” the Nature-trick”? Många har ju påpekat att detta är klart missledande, och lurar allmänheten, och att således Mann själv är en starkt bidragande orsak till det ”krig” som han tydligen deltar i.

  Hans von Storch säger t.ex. i en debattråd apropå detta:

  ”When the scientists allow for misunderstanding – and I would guess this can be said in case of the spliced ”trick”-curve – then they are responsible for confusing the public. Mann’s ”Nature-trick” has done a lot of harm, and is scientifically unacceptable.
  Technically these scientists are right,”

  http://klimazwiebel.blogspot.se/2012/03/marianne-ryghaug-and-tomas-moe.html#more

 2. Tack för genomgången av Manns bok!

 3. LBt

  Pehr B,
  din artikel uppnår det ni eftersträvar, den globala temperaturtillväxten som följd av fossilt utnyttjande och fördubblad CO2-halt kan vara måttlig och försumbar. Kan vara. Ni tycker det räcker. Så länge vår excess kan vara globalt försumbar är inga åtgärder, ingen eftertanke, motiverad. Att en övervägande del av aktiva inom klimatvetenskapen menar att vårt CO2-utnyttjande kan vara ett allvarligt globalt problem räcker inte. Men kan vara försumbar räcker. Märkligt resonemang.

 4. bom

  @LBt
  Mjä? Ditt resonemang kan nog också sett med mer neutrala ögon ses som rätt så märkligt (dvs enögt!)?

 5. Håkan Sjögren

  Pehr! Efter Din utmärkta genomgång finns bara stickor och spån kvar av hockeyklbban. Tack för det. Mvh, Håkan.

 6. Ann L-H

  Tack Pehr B. för – även – denna genomgång! När MSM sviker och vilseleder kan jag inte nog tacka er alla som med era kunskaper och erfarenheter som grund och kompass ständigt håller oss läsare här på bloggen uppdaterade. 
    

 7. Holmfrid

  En intressant fråga är dock orsaken till de tidigare topparna (Rom, Medeltid m fl). Är orsaken yttre alt. inre händelser t ex vulkanism mm som skapade udda atmosfäriska förhållanden.  Om dessa uppstår igen och överlagras effekter av fördubblade CO2-utsläpp blir ju marginalerna för stabilisering av klimatet mindre med risk för issmältning på Grönland och Antarktis.  Balansen är kanske inte så stabil som vi tror?
  En något mer självkritisk attityd skulle inte skada.  En riskanalys av faktorer över ett brett spektrum kan reducera enögdheten i debatten.  T ex vad betyder den globala avskogningen för klimatets ”buffringsförmåga”?  Hur såg den Australiska kontinenten ut för 500 år sedan?  Lokala klimatet?

 8. Slabadang

  LBt!
  Med tillägget ”kan” så kan nästan vad som helst hända  och vi skulle få tusentals att ”för säkerhets skull” projekt plöja ned miljarder i. Vi har samtidigt en ekonomi som måste vara hållbar och på bästa sätt se till att de resurser som finns används så effektivt som möjligt,och som ser till att vi tar hand om både människor djur och natur och ju mer rationell och effektivt ekonomin fungerar ju bättre blir resultatet.
  Så varför ska vi lägga ut miljarder och åter miljarder på en politik som inte ens genomförd skulle göra annat än skjuta någon teoretisk hundradels grad framför oss? För mig är det uppenbart att klimatfrågan bara handlar om politisk makt och kontroll och hela iden med klimatkontroll är befängd med ännu mer befängda planer på hur kontrollen skulle fungera.
  Så rätt problem att fokusera på är utvecklingen av helt ny energiteknik som kan ersätta framförallt oljan som fordonsdrivmedel och de som kallas ”alternativa” idag utgör inget alternativ annat än möjligtvis opålitligt komplement så våra politiker har formulerat fel problem med fel åtgärder. Det existerar ingen klimatkris men det finns en oro för att oljan skall ta slut och det är två skilda saker. Att blanda in ”transfer of wealth” och ”sustainability” är att koppla ihop saker som inte har med varandra att göra. Var sak på sin plats!  Ideologi och teknik är inga bra kompisar helt enkelt.
  Kommer det bli varmare eller kallare framåt? Ingen vet ärligt talat åt vilket håll det kommer att gå mer än att det under perioder kommer gå åt båda håll och den samhällsberedskap som finns räcker väl och blir det förändringar som kommer vi mer än väl anpassa vårt försvar. Att satsa miljarder på åtgärder för något som eventuellt kan händas io framtiden istället för att satsa på de konkreta problem vi har nu idag är direkt oansvarigt och till och med oansvarigt.

 9. Slabadang

  LBt!
  Med tillägget ”kan” så kan nästan vad som helst hända  och vi skulle få tusentals att ”för säkerhets skull” projekt plöja ned miljarder i. Vi har samtidigt en ekonomi som måste vara hållbar och på bästa sätt se till att de resurser som finns används så effektivt som möjligt,och som ser till att vi tar hand om både människor djur och natur och ju mer rationell och effektivt ekonomin fungerar ju bättre blir resultatet.
  Så varför ska vi lägga ut miljarder och åter miljarder på en politik som inte ens genomförd skulle göra annat än skjuta någon teoretisk hundradels grad framför oss? För mig är det uppenbart att klimatfrågan bara handlar om politisk makt och kontroll och hela iden med klimatkontroll är befängd med ännu mer befängda planer på hur kontrollen skulle fungera.
  Så rätt problem att fokusera på är utvecklingen av helt ny energiteknik som kan ersätta framförallt oljan som fordonsdrivmedel och de som kallas ”alternativa” idag utgör inget alternativ annat än möjligtvis opålitligt komplement så våra politiker har formulerat fel problem med fel åtgärder. Det existerar ingen klimatkris men det finns en oro för att oljan skall ta slut och det är två skilda saker. Att blanda in ”transfer of wealth” och ”sustainability” är att koppla ihop saker som inte har med varandra att göra. Var sak på sin plats!  Ideologi och teknik är inga bra kompisar helt enkelt.
  Kommer det bli varmare eller kallare framåt? Ingen vet ärligt talat åt vilket håll det kommer att gå mer än att det under perioder kommer gå åt båda håll och den samhällsberedskap som finns räcker väl och blir det förändringar som kommer vi mer än väl anpassa vårt försvar. Att satsa miljarder på åtgärder för något som eventuellt kan händas io framtiden istället för att satsa på de konkreta problem vi har nu idag är direkt oansvarigt och till och med omoraliskt.

 10. Ann L-H

  Lbt – vad har du för källa till ditt påstående:
  ”Att en övervägande del av aktiva inom klimatvetenskapen menar att vårt CO2-utnyttjande kan vara ett allvarligt globalt problem”? 
  Det där med övervägande del … skulle möjligen kunna förändras om du satte dig in i följande publikation: 
  http://scienceandpublicpolicy.org/reprint/1000_scientists_dissent.html

 11. Slabadang

  Holmfrid!
  Med helt naturliga orsaker till uppvärmningen får vi exakt samma konsekvenser
  så ”bevisen” med smältande grönlandsisar är en diskussion om påvens skägg.
  Tanken på att just den nuvarande temperaturen skulle vara den ideala är rent löjlig och påståenden om att de klimatförändringar som nu sker är onaturliga ännu löligare och helt ogrundade. När vi granskar hela alarmismen så är substansen NOLL. Aldrig tidigare har väl vad som utgör en ”enig vetenskap” i en vetenskaplig delfråga missbrukats till en ihopfantiserad helhet.

 12. Holmfrid

  #11,
  Och ändå biter sig osäkerheten fast vare sig hockey-klubba eller bandyklubba – håll med om att derivatan i temp grafen är ovanligt hög i ett klimathistoriskt perspektiv. Är man troende är verkligheten enklare.

 13. Bim

  Jag undrar om inte Olle Häggströms bok är mycket mer spännande. Den är ju så smart uppdelad i olika kapitel så man klart och tydligt kan se genom förnekardimmorna, skåda ljuset på andra sidan, så att säga.
  Dessutom har den brunrutiga pärmar med en skolboksetikett  mitt på framsidan. Ser väldigt förtroendeingivande ut.
  Dessutom har han själv talat om hur bra den är.
  Jag håller på Olle H.
  Mann kan slänga sig i väggen med sina trädringar. 

 14. Bertel

  Tack Pehr. Utmärkt artikel och gällande hockeyklubban, är den häranefter mer lämpad för ringette.   🙂

 15. Pehr Björnbom

  Tack för uppskattande ord! Jag återkommer med svar på en del av kommentarerna.

 16. Pehr Björnbom

  Ingemar #1,
   
  Jo, han diskuterar absolut denna intressanta fråga. Jag skall läsa om dessa delar av boken och skriva något om det kanske bäst som en särskilt blogginlägg.
   
  Intressant med Hans von Storchs kommentar. Att Michael Mann med sin egen framtoning bidrar till att det som jag mer uppfattar som ett gräl kommit att omtalas som ett krig tycker jag också är nog så sannolikt.

 17. Pehr Björnbom

  Lbt #3,
   
  Det jag eftersträvar med mina artiklar är att bidra till fördjupad kunskap genom diskussion. Så i denna artikel redovisar jag därför olika skeptiska argument som motsäger de mer vanligt förekommande aktivistiska argumenten som förs fram i klimatfrågan.
   
  Det är väl ändå så att utvecklingen av både klimatet och klimatvetenskapen under det senaste decenniet har gett större tyngd åt de skeptiska argument som ifrågasätter de aktivistiska förslagen till hur man bör agera.
   
  Enligt min mening så kan det mycket väl vara så att de aktivistiska förslagen försöker lösa problem som i huvudsak inte finns. I så fall så skulle effekten av dessa förslag vara att vi endast drabbas av förslagens nackdelar. Så det finns all anledning att hålla diskussionen igång.

 18. Håkan Sjögren

  Ann L-H # 10 : ”Att en övervägande de av aktival inom klimatvetenskapen menar att vårt CO2-utnyttjande kan vara ett allvarligt globalt fenomen” säger mer om ”klimatvetenskapen” än om CO2. Mvh, Håkan.

 19. John Silver

  Hur kommer det sig att ingen har några funderingar om Andrew Montfords bok ”The Hockey Stick Illusion”?

 20. Pehr Björnbom

  Holmfrid #7,
   
  En intressant fråga är dock orsaken till de tidigare topparna (Rom, Medeltid m fl). Är orsaken yttre alt. inre händelser t ex vulkanism mm som skapade udda atmosfäriska förhållanden.
   
  Detta är en intressant fråga tycker också jag. Jag kan nog inte bidra så mycket till svaret. Men en sak är att koldioxidhalten anses ha varit väldigt stabil under denna tidsperiod medan den har stigit brant efter den industriella revolutionen. En fråga som jag ställer mig är varför man inte ser någon effekt av avskogning under tiden 1000 – 1800 i det övre infällda diagrammet.
   
  Avskogning borde ge effekt. I IPCC:s figur över kolcykeln ser man att ändrad markanvändning under mätperioden anses stå för 1,6/6,4 = 0,25, en fjärddel, av den koldioxidtillförsel som förbränningen av fossila bränslen orsakar. De avskogningar som vi hade i Europa och på Brittiska öarna (du nämner själv Australien) verkar inte ha gett något utslag i diagrammet över koldioxidhalten för perioden 1000 -1800.
   
  Om dessa uppstår igen och överlagras effekter av fördubblade CO2-utsläpp blir ju marginalerna för stabilisering av klimatet mindre med risk för issmältning på Grönland och Antarktis. Balansen är kanske inte så stabil som vi tror?
   
  Är inte vad du faktiskt säger att naturliga klimatvariationer också kan vara hotfulla. Min reflektion är att om man har en överdriven uppfattning om mänsklig klimatpåverkan som ett hot så kan det bli så att man förbiser ett större hot från naturliga klimatvariationer.
   
  En något mer självkritisk attityd skulle inte skada. En riskanalys av faktorer över ett brett spektrum kan reducera enögdheten i debatten.
   
  Det håller jag med om, alla medverkande i debatten bör utöva självrannsakan. Detta vinner alla på. Jag anser att man bör skilja på klimatvetenskaplig forskning och riskanalys. Klimatforskningen bör koncentrera sig på kunskapsutveckling och förståelse av klimatsystemet och lämna riskanalysen till sakkunniga på riskhantering. Dessa skall sedan göra sina analyser med de klimatvetenskapliga resultaten som indata.

 21. Pehr Björnbom

  John Silver #19,
   
  Judith Curry har skrivit på sin blogg att hon tänker jämföra Michael Manns och Andrew Montfords böcker. Hon skriver:
   
  I plan to buy a copy and read it, then reread Montford’s Hockey Stick Illusion. Should be an interesting exercise.

 22. Slabadang

  Katten på råttan…..!
  Någon börjar diskutera ett ickeproblem som resultat får vi en hel värld att diskutera nyanserna i slutsatserna kring detta ickeproblem. Fan man är bestulen på så mycket tid och tillit så man gråter. Trettio år till spillo
  och Wigleys (Fritt ur minnet) ”if it turns out to be natural causes behind they would probably kill us” näe men ett halvår vid närmsta offentlig ,skampåle är på sin plats.
  De har kammat NOLL och står helt utan det minsta bevis och observationer som påvisar motsatsen.  Det plommonspråk IPCC använder är som ett sketchmanus.

  ”Some authors suggest that a (natural or anthropogenic) climate change signal can be found in the records of disaster losses (e.g., Mills, 2005; Höppe and Grimm, 2009), but their work is in the nature of reviews and commentary rather than empirical research.”
  Eller det här:

  There is evidence that some extremes have changed as a result of anthropogenic influences, including

  increases in atmospheric concentrations of greenhouse gases.

   
  It is likely
  that anthropogenic influences have led
  to warming of extreme daily minimum and maximum temperatures at the global scale. There is

  medium confidence

  that anthropogenic influences have contributed to intensification of extreme precipitation at the global scale. It is

  likely

   
  that there has been an anthropogenic influence on increasing extreme coastal high water due to an increase in
  mean sea level. The uncertainties in the historical tropical cyclone records, the incomplete understanding of the physical
  mechanisms linking tropical cyclone metrics to climate change, and the degree of tropical cyclone variability provide
  only
  low confidence
  for the attribution of any detectable changes in tropical cyclone activity to anthropogenic
  influences. Attribution of single extreme events to anthropogenic climate change is challenging. [3.2.2, 3.3.1, 3.3.2

 23. LBt

  Slabadang #9,
  jag sympatiserar med åtskilligt av det du skriver men inte allt. Och vad ansvar och moral beträffar vill jag nog inte förenkla min tillvaro genom att begränsa begreppen i tid och rum, jag tycker nog de sträcker sig längre.

 24. guy

  Som fortsättning på Slabadang: Its very likely it is bullshit.
   
  Jag börjar småningom tro att Håkan har helt rätt. Dom ”växthusgaser” som finns ingår i ett självreglerande system som jorden har. Jorden lär knappast bry sig om extremvärdena passar människan, men hittills har det gått bra. Jag tror inte att människan är kapabel att påverka klimatet med mindre än ett kärnvapenkrig men gud bevare oss ifall människan ändå hittar på något som ändrar klimatet. Varje gång människan har blandat sig i naturens gång har det gått åt h****te.

 25. Gunnar Strandell

  John Silver #19
  Det är nog flera av oss som läst Montfords bok och sett den som informativ och underhållande.
  Men det finns bloggar ute i världen som också gått igenom den och analyserat varenda tecken för att visa att den innehåller fel.
  Boken påstår t.ex att skev beräkning av pc1 på en serie mätdata kan ge ett hockeyklubbsliknade resultat som presenteras i MBH98 och MBH99.
  Det har flera gånger på TCS skrivits att det är en feltolkning, trots att Michael Mann sagt att han kunde gjort det bättre och McIntyre & McKittrick, Wegman och slutligen McShane & Wyner publicerat vetenskapliga artiklar som säger att hockeyklubban är en artifakt, dvs ett konstverk, skapat av den statistiska behandling som gjorts. 
  Hockeyklubban är dödförklarad och diskussionen nedlagd tills det dyker upp tecken på att den rör på sig.
  http://www.youtube.com/watch?v=XDnUggR6Lws  
  McShane & Wyners artikel:
  http://se.search.yahoo.com/r/_ylt=A03uoeOeJ3ZPhyEALDM_Ogx.;_ylu=X3oDMTBybWh0ZnN2BHNlYwNzcgRwb3MDNgRjb2xvA2lyZAR2dGlkAw–/SIG=12c5vdjet/EXP=1333172254/**http%3a//www.blakemcshane.com/Papers/aoas_mcshanewyner.pdf

 26. AOH

  http://www.huffingtonpost.com/2012/03/31/michael-mann-global-warming-obama_n_1392683.html
   
  Michael Mann ’Disappointed’ In Obama’s Global Warming Record
   
  „…..the Penn State professor is decidedly out of the spotlight…..“
   
   
   
  „……..President Barack Obama had just embarked on a cross-country energy tour, touting his ”all-of-the-above energy strategy” in visits to Colorado, Nevada, New Mexico and Oklahoma. But he never once mentioned the single greatest consequence of America’s reliance on oil and gas: global warming……“

  Lena  Ek – läs MM:s nya bok för att föra Sverige till en ledande nation i kampen om klimatet.