EU jagar medlemsländer med morot och piska

fit for 55

Med allt närmare till 2030 inser EU att uppsatta och utlovade klimat-, miljö- och energimål inte kan nås. Men i stället för att klart och öppet medge detta, skärper EU i stället 2030-målen under det stolta fältropet ”Fit for 55”.

Därmed avses att fram till 2030 minska EU-ländernas CO2-tillskott till atmosfären med minst 55 procent. Det är tillskott, eftersom mer CO2 stimulerar mer växtlighet och CO2 fortfarande är en bristvara med rådande, historiskt låga halt, Nytt mål är att EU år 2050 skall vara ”CO2-neutralt” – alltså inte tillföra mer koldioxid än vad naturen och olika åtgärder binder.

Hur detta skall gå till skildrar EU-kommissionen i ett långt aktstycke, fyllt med decimalprecisa mål för önskedrömmar och tveksamma, verkningslösa eller kontraproduktiva åtgärder. Decimalnoga mått är omöjliga och meningslösa, men mål och förslag är mycket vaga eller för omfattande formulerade.

Skriften är från 14 juli år 2021 men har knappast uppmärksammats i Sverige. Men nu är det hög tid att kritiskt granska vad skatteavlönade kommissionärer totat ihop. Där framgår att:

EU-länderna skall år 2030 tillsammans tillföra minst 55 procent mindre växthusgaser till atmosfären än 1990. CO2 stimulerar mer växtlighet och är fortfarande en bristvara med rådande, historiskt låga halt,

Det skall göras på följande sätt:

O Utvidgad och skärpt utsläppshandel (välsituerade skall alltså kunna köpa sig fria)

O Mer och effektivare förnybar energi (vind, sol och bio räcker inte; det blåser resp. är solsken bara ibland)

O Snabbare byte till transporter, bränslen och infrastruktur med lägre utsläpp (lägre energiinnehåll ger högre förbrukning; det är kolet som ger energin)

O Samordnad skattepolitik i linje med ”European Green Deal”

O Åtgärder för att hindra läckage av kol och bevara naturliga kolsänkor (världens växtlighet behöver mer koldioxid)

O Gemensamt EU-pris på kol (kol är livets bas och skall inte fördyras)

O Sänkt tak för CO2-tillskott från kraftproduktion och energitung industri (kol är världens överlägset ledande energikälla, billigt och rikligt förekommande).

CO2-taket skall sänkas mer och snabbare. Utöver landtransporter skall även flyg och sjöfart inordnas (litium/jon-batteriers 7 kg per kWh sätter snabbt stopp för elflyg och begränsar starkt fartygs och lastfordons transportkapacitet: mindre kapacitet för mer pengar. Lysande affärsidé!). Även landtransporters distribution och hantering av bränslen skall inordnas.

Kommissionen medger att EU:s klimatbudget är ”betydande” och manar enskilda länder att lägga alla intäkter från utsläppshandel på klimat- och energiprojekt (”betydande är dagens underdrift. Astronomisk! Alla ägg i samma korg – men fel korg!) , inkl. att ekonomiskt kompensera hushåll och mindre företag och transportnyttjare.

Särskilt skall CO2-tillskott från byggnader, väg- och sjötransporter, lantbruk, avfall och småindustri minskas (kort sagt: nästan all form av mänsklig verksamhet. Går poesiaftnar fria?), baserat på BNP per invånare i resp. land.

Medlemsländerna skall också ta koldioxid ur atmosfären med mål 310 miljoner ton till naturliga kolsänkor till 2030 (ädelt mål: minska växtlighetens näring och därmed också mänsklighetens försörjning). För detta skall länderna underhålla och utvidga sina kolsänkor.

Till 2035 skall EU:s lant- och skogsbruk samt markanvändning vara klimatneutrala, inkl. boskap och gödningsmedel. EU-skogars kvalitet, omfattning och tålighet skall förbättras med hållbara skördar, biomaterial och mångfald (”Naturskog” mot skogsbruk. Dröm mot verklighet.)

Fram till 2030 skall EU-länder plantera tre miljoner träd (Det låter mycket mer än det är. Med 10 kvm per träd kan Sverige beräknas ha runt 25 miljarder träd. Ren definitionsfråga vad som är träd och hur tätt de står.)  .

För att säkra EU:s energibehov skall omställning till förnybar energi gå snabbare med mål att 2030 ha 40 procent av EU:s energi från förnybara källor (Mindre energi för ökande behov till högre kostnad. Lysande kalkyl!). Med specifika mål för transporter, uppvärmning, kylning, byggnader och industri.

För detta måste kriteria stärkas och skador begränsas för användning av bioenerg (de medger att bioenergi medför skador men preciserar och värderar dem inte)

För hela programmet skall EU sätta mer ambitiösa, bindande energimål med krav att nästan fördubbla årligt energisparande (påtvingad minskning tvingar till sparande) .

Den offentliga sektorn skall årligen renovera 3 procent av sina byggnader (blygsamt jämfört med vad som åläggs privat verksamhet)

CO2-tillförsel från vägfordon skall minskas snabbare med mål att minskas med 55 procent till 2030 och med 100 procent till 2035, räknat från 2021. Inga nya bilar får från 2035 tillföra koldioxid (från sin drivkälla) (dyra, sällsynta och miljöfarliga råvaror samt elekricitet räcker inte till i konkurrens med mat och andra behov, om allt skall drivas elektriskt).

För detta krävs fler laddstationer med mål en laddpunkt för varje 60 km  och en vätgasstation per 150 km på motorvägar (trafiken får alltså hålla sig till större vägar, om utbyggnaden alls lyckas; landsort och glesbygd lämnas utan)

Flyg och sjöfart skall ha tillgång till ren elektricitet i alla större hamnar och på alla större flygplatser. I flygbränsle måste ökande andel hållbart bränsle blandas, inkl. syntetiska biobränslen (sämre bränsle, högre förbrukning, dyrare, råvarubrist).

Även för sjöfart krävs hållbara bränslen utan CO2-tillförsel till atmosfären. För fartyg i europeiska hamnar sätts ett tak för halt av växthusgaser (kol är bränslenas energi, mindre kol = högre förbrukning, dyrare samt råvarubrist)

Skatter och andra åtgärder skall stödja den gröna övergången. Beskattning av energiprodukter skall följa EU:s energi- och klimatpolitik och slopa åtgärder och regler som gynnar kolhaltiga bränslen (allmän fördyring med energi- och råvarubrist).

Enligt EU skadar gröna skatter ländernas ekonomi mindre än löneskatter. För att minska import av kolhaltiga produkter skall vissa sådana beläggas med särskilt tull (högre kostnader, lägre intäkter). Detta skall minska frestelsen att flytta kolintensiv industri utanför EU.

EU menar att detta program är balanserat, skapar intäkter och gör Europa rättvist, grönt och konkurrenskraftigt med jämnt delat ansvar mellan länder och sektorer (tulipanaros).

Särskild hänsyn tas till resurssvaga hushåll, småföretag och transportberoende med bidrag från vinster av grön omställning (kostnader ger inga bidrag).

Pris på kol (= fördyring) skall ge intäkter för investeringar (subventioner) i rena teknologier för ekonomisk tillväxt. För detta skall en ny, social klimatfond (skatter = fördyring) utnyttjas av medlemsländer för energieffektivitet, uppvärmning, kylning och renare transporter.

Fonden skall finansieras via EU:s årliga budget med 25 procent av förväntade intäkter från byggnaders och vägtransporters utsläppshandel (pengar som ännu inte finns, inflationsdrivande, hämmande).

Detta skall ge medlemsländerna 72,2 miljarder € för perioden 2025-32, Med samma belopp från medlemsstaterna skall det bli 144,4 miljarder € (= ca 1.700 miljarder SEK) för socialt rättvis omställning (rundgång, ca 7.000 kr per europeiskt hushåll).

Texten listar ett antal förväntade fördelar från programmet:

O Renare luft (utsläpp kan renas, ger näring)

O Svalare och grönare tätorter (CO2 gynnar växtlighet)

O Friskare medborgare (med skoskav?)

O Mindre och billigare energibehov (kräver mer energi, särskilt reservkraft)

O Europeisk sysselsättning (snarare färre jobb!)

O Tekniska och industriella möjligheter (dyrare, mer energi- och resurskrävande)

O Mer utrymme för natur (vind- och solkraft kräver enorma ytor)

O Friskare planet för kommande generationer…(kol är livets bas…

… för alla, så snabbt och rättvist som möjligt … och koldioxid dess gas)

Med tillgängliga politiska verktyg (skatter, förbud, subventioner…)  menar sig EU kunna göra omställningen tillräcklig utan för stora störningar.

Allt ingår i The European Green Deal (önske- och cirkeltänkande), som skall göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent till 2050 (hav, växtlighet och Jordens inre styr CO2-halt). Legalt binds det av en ny europeisk klimatlag (ny våt filt över oss alla) som kräver minst 55 procent lägre CO2-tillförsel till atmosfären 2050 än 1990.

Det skall vara EU:s bidrag till att uppfylla Paris-överenskommelsen av 2015 (icke bindande avsiktsförklaring till 2030 att försöka minska CO2-tillförsel)

EU menar att EU redan tillför 24 procent mindre växthusgaser nu än 1990 och att EU:s kraftförsörjning och energiintensiva industrier de senaste 16 åren minskat sin CO2-tillförsel med 42,8 procent (mindre näring till växtlighet; avgaser kan renas).

Mål och förslag har ingående utvärderats. EU hävdar dem både kunna uppnås och vara gynnsamma (hur? Cirkelbevis och önsketänkande).

EU:s långsiktiga budget 2023-30 skall stödja grön omställning (hot mot vardagsliv och försörjning). Klimatåtgärder skall stödjas med 30 procent av EU:s mellanstatliga finansiella ramverk om 2 biljoner € åren 2021-27 = 600 miljarder € = ca 7.000 miljarder SEK (30.000 kr per europeiskt hushåll).

De skall också stödjas med 37 procent av 723,8 miljarder € = 268 miljarder € = drygt 3.000 miljarder SEK) från medlemsländers nationella återhämtningsprogram (13-14.000 kr per europeiskt hushåll).

Allt detta är som en 7-årings önskelista till jultomten – utan hänsyn till kostnader. Jag kommenterar kritiska punkter i rött.

+ + + +

Tege Tornvall, som började sin journalistiska bana 1966 på då nygrundade Veckans Affärer.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Utan hänsyn till kostnader, ja.
  Men vilken hänsyn tas till hur nödvändigt det är att vi här och nu ska förstöra fungerande energisystem till ingen eller högst marginell
  1. minskning av de globala CO2-utsläppen
  2. påverkan på den globala temperaturen, ens i ett
  hundraårsperspektiv,
  medan högre halter av atmosfärisk CO2 är bevisat välgörande för jordens växtlighet.

 2. UffeH

  ”FIT for 55” är väl som tankesättet att bara för att det inte fungerat hittills innebär inte det att det inte fungerar om vi bara gör samma sak igen men denna gång med lite mer strikt och med mer beslutsamhet.
  Att med en dåres envishet göra samma sak gång efter gång och förvänta sig ett annat resultat är väl just kännetecknet för den ”gröna” politik vi sett de senaste decennierna, förresten det gäller nog all politik där saker som inte fungerar första gången måste fungera bara vi gör regler och incitament lite tuffare.
  För att detta ska fungera så måste det till mycket propaganda, tvång och ”nudging” där beteendevetare och psykologer har en huvudroll, folket ska hjärntvättas genom skrämsel som man gjorde med ”covid-19”. Nu vill man använda samma taktik för ”klimatet”, där digitala ID appar och AI är komponenterna som tvinga fram nya beteenden.

 3. När det blir klart att programmet inte fungerar kommer EU-kommissionen med en enkel och radikal lösning… att produktion och konsumtion sänks till en nivå där koldioxidmålan uppnås.

 4. Jan

  Sovjetunionen föll samman när deras storstilade planekonomiska projekt havererade och nu upprepar EU misstagen och frågan är inte om det kommer att havererar utan frågan är när.

 5. Ivar Andersson

  EU-kommissionens drömmar ”Fit for 55” är en mardröm för EUs invånare.

  FN har ändrat från AGW till klimatförändringar när de insåg att AGW var omöjligt att driva vidare. Nu är de naturliga vädervariationerna orsakade av klimatförändringarna. Det gäller att helgardera.

  EU har ändrat från 2030-målen till ”Fit for 55” när de insåg att 2030-målen var helt orealistiska.

  Hållbarhet handlar alltså om en balans mellan miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Många gånger fokuserar man bara på miljön när man pratar om hållbarhet, men det är alltså inte korrekt.

 6. Brutus

  Denna plan innebär sannolikt en total omställning av människors levnadsförhållanden och ~-standard. Planekonomi med digitala resurser och digital kontroll av alla ekonomiska transaktioner och utbyte av tankar och info blir en vidrig diktatur. Det demokratiska underskottet är 100 %. När kommer vi att få en nationsvis folkomröstning om huruvida vi vill ha denna utveckling mot Europas undergång?

 7. Micke Lindström

  Lägger vi sedan till krav på vaccination för att kunna förflytta sig mer några km så har vi ett totalitärt system. En ny konstruerad pandemi kommer.

 8. UffeH

  Vi kommer aldrig att få rösta om detta och skulle vi få det så är det tillräckligt många hjärntvättade i samhället för att vandringen mot det totalitära skulle tillåtas.
  Det är alldeles för många som tror på ”experterna” för att någon förändring av marschen mot det totalitära skulle avbrytas.
  Jag tror att de flesta av de mest högljudda ”gröna” tror att allt det som föreslås genomföras kan göras utan att deras nuvarande bekväma liv behöver förändras, att de kan leva vidare utan stora inskränkningar av sin frihet att bestämma över sitt eget liv utan inblandning av staten/EU.
  Man har en naiv tro att det som har gjort och gör våra liv ganska bekymmerslösa kan tas bort utan att det märks i vårt dagliga liv.

 9. L

  Rebecca Uvell har en intressant artikel idag där hon anmäler SVT för granskningsnämnden. uvell.se

 10. Dan

  EU och FN är WEF:s exekutiva organ, går inte att dölja längre.

 11. Mats Kälvemark

  Så här sa vi för 2 år sedan:

  https://klimatupplysningen.se/eus-utslappsmal-utan-verklighetsbakgrund/

 12. Karl Erik R

  ”EU-länder ska plantera tre miljoner träd fram till 2030”. Kan det stämma? Enbart Sverige planterar 380 miljoner träd varje år. Även om målet vore tre miljarder så fixar Sverige det på tre år.

  Visserligen är det bara ca 20 procent som blir vuxna träd, efter röjning och gallring, men ändå.

 13. L #9,

  Jag tror inte att SVT eller SR är med i Coveringar Climate Now längre. de lämnade pga neutralitetskravet. Samma med BBC.

 14. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  #12. Ingen har räknat hur många träd som finns i Sverige. En definitionsfråga. Om vi utgår från 23 miljoner ha (230.000 km2) och ett träd per 10 kvm, blir det 23 miljarder. Troligen uppåt 30 miljarder.

  3 miljoner är alltså rent marginellt. För hela Europa än mer marginellt. Det visar att EU och dess byråkrater inte har en aning om vad en riktig skog är och hur stora riktiga skogar är. De skyddar snarare skogsdungar, som knappast har naturskogar.

  Sådana är snåriga pch vildvuxna och tar lätt eld, eftersom marken är täckt av dött material. Tvärt emot missledda ”naturivrares” föreställningar. En fråga för skolan – som också är fast i

  Europa hade en gång riktiga skogar, men det mesta har huggits ner för odling samt hus- och skeppsbygge. Men även i dagens Europa finns natur (ofta parklandskap) att skydda mot nedskräpning och vanskötsel.

 15. Man får nog jaga på klimatet också om inte hela cirkusen skall ödeläggas. Klimatet är inte tilltagande utan avtagande och det går inte att dölja hur länge som helst. Utom i Nordkorea dit vi är på väg.

 16. #Tege Tornvall 14#

  Miljö och klimatpolitiken leds av urbana balkongbiologer som inte har ett hum om vilda djur och natur. I Normandie skövlas just nu de flertusenåriga upphöjda häckarna för att bli biobränsle under ledning av ADEME, energimyndigheten. Naturvårdsorganisationerna är knäpptysta därom.

  Jag kommer snart med ett rikligt illustrerat inlägg om detta.

 17. Claes

  Med tanke på vad de Gröna Dårarna i Bryssel hittat på är det hög tid att ta fram ett gravöl för Europa.

 18. Lars Cornell

  #14 Tege
  Tack för en välbehövlig genomgång av situationen.
  ”Tre miljoner träd” förslår inte långt, felskrivet.
  Det skall vara ”ytterligare tre miljarder träd” enligt EU. Observera ordet ”ytterligare”. Målet tror jag ligger på 1000 miljarder träd.

  ”det är kolet som ger energin” Det håller nog inte alla med om.
  Kolets energiinnehåll är 7,56 MWh/ton.
  Vätets energiinnehåll är 33 MWh/ton.

  Det praktiska värmevärdet för väte är dock lägre. Väte och syre bildar som bekant vattenånga som är mycket energirik och tar med sig energi i avgaserna. Därför har väterika bränslen något lägre energi än de teoretiska. Här några exempel ur energimyndighetens tabell.

  ÄMNE MWH PER KG
  Vätgas 33 (Teoretisk eller praktisk framgår ej)
  Acetylen 13,4
  Gasol 12,7
  Naturgas 11
  Dieselolja 9,8
  Biogas 9,7
  Flygfotogen 9,6
  Bensin 9,1
  DME (syntetdiesel) 7,77
  Kol, koks 7,56
  Bensin E85 6,6
  Metanol 6,3
  Etanol 5,83
  Träpellets 4,7
  Torv 2,6 – 3,3

 19. Lars Cornell

  Skall vi plantera tusen miljarder träd till år 2030 måste vi plantera 4 000 träd per sekund, dygnet runt 7 dar i veckan för att hinna med.

 20. Så mycket negativt här..Det är bara att spotta i nävarna och ta i så ordnar det sig. Och så sjunger vi samtidigt we shall overcome.

 21. Peter Svensson

  Är det bara EU som håller på med sådant här, eller hur ser det ut i andra civiliserade länder? Jag vet att klimatreligionen är global och att de flesta rättrogna politiker säger det som omvärlden vill höra men hur ser det ut i praktiken? Finns det andra länder som går lika hårt fram som EU när det gäller konkreta CO2-mål?

  Indien, Kina och Ryssland verkar ha en mer pragmatisk inställning till klimatfrågan, så jag tänker främst på USA, Kanada, Australien, Japan, Sydkorea och liknande västorienterade och industrialiserade länder. Är det någon som vet om de sätter upp liknande mål som EU?

 22. Lars Cornell

  # Peter. Så tokiga är de nog inte.
  De gör som de flesta på sydliga breddgrader, håller med och gör sedan som de själva vill.
  Dessutom har nog inte journalister och massmedia lika stor påverkan på folken i den frågan.

 23. Kaj+Wahlberg

  EU-kommissionens önskelista kommer aldrig att uppnås. När medborgarna börjar förstå vad som är på gång kommer de att vägra ställa upp. Sunt förnuft kommer att segra över tjänstemännens tokerier.

 24. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  # 21. Klimatlarmen drivs av västerländska demokratier med Sverige i första ledet. Främst av EU, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland med FN och IPCC som pårivare. Inget att yvas över.

 25. foliehatt

  Lars, #18,
  och Uran innehåller i storleksordningen någon miljon gånger mer energi per viktenhet.

 26. Sören G

  Regeringen har godkänt två nya havsbaserade vindkraftsanläggningar. I nyhetssändningen i SVT tog man upp att kommunerna har veto men att de kommer att kompenseras för att inte lägga in sitt veto. D.v.s. mutas. – ”Klimatkrisen är redan här” påstod studiereportern.

 27. Håkan Bergman

  Sören G #26
  Kristersson nämnde att man tog beslutet i går kväll, jag undrar om det var mitt i eller efter Sverige-Finland?

 28. Olle Backman

  Rekommenderar alla att se ”Den gröna kapplöppningen” med efterföljande samtal på SvTplay. Programmet sänds även nu på torsdag och lördag. En oerhört subjektiv och enkelriktad produktion. Ett halleluljaprogram om industriklimatprojekten i Norrland utan besvärande fakta. Om det överhuvudtaget ställs några kritiska frågor så ställs det till de högsta ansvariga som ger ett halleluljasvar.
  I det efterföljande samtalet med samma personer(!) viftas alla kritiker bort med definitionen att vara ”professorer från folkhögskolor”.

 29. Istvan

  Re 18
  Kol är någonting man hackar fram från jordens innre.
  Energibärare. Likaså gas och olja.
  Känner inte till att man kan borra efter väte. På samma sätt som man inte kan utvinna elektricitet direkt från backen. Båda dessa själva är energiformer, som måste framställas genom t.ex bränna kol
  Väte och kol skall alltså inte jämställas

 30. Sören G

  I ingressen till en artikel i tidningen läser jag: ”Miljontals klimatflyktingar kan aldrig återvända hem
  KLIMAT
  Många av de som tvingas fly från sina hem på grund av torka och översvämningar kommer aldrig att kunna återvända.
  Trots det har Andrew Harper, expert på FN på klimat- och flyktingfrågor, fortsatt hopp för framtiden.
  – Det finns nästan inga problem som inte har en lösning, säger han.”
  Alltså enligt tidningen kan de inte återvända hem. Men i samma ingress är nästan inga problem olösliga.
  Och man blandar ihop väder och klimat. Man anpassar sig till det klimat som råder. Och enligt tillgänglig väderstatistik har extrema väderhändelser inte ökat.

 31. Lars Cornell

  # 29 Istvan. Du har nog inte förstått.
  Bensin innehåller både kol och väte. När bensinen förbränns ’brinner’ både kolet och vätet och båda bidrar till energiutvinningen.
  När du borrar efter olja får du upp både kol och väte i samma molekyl.
  Naturgas innehåller till största delen metan, CH4, som innehåller relativt mycket väte (4 mol av 16) och är energirikt.
  CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

  Hur man beräknar hur mycket av energiutvinningen som kolatomen och väteatomerna står för vet jag inte. Det är inte så enkelt att man bara kan addera det.

 32. Mats Kälvemark

  # 21 Peter och #24 Tege
  Det är viktigt med proportioner. De länder där FN, IPCC och ett fåtal poltiker driver klimatlarmen representerar i runda tal 1/8:del av jodens befolkning som närmar sig 8 miljarder. Så 7/8:delar bryr sig inte om larmen. Kina slår mynt av larmen på så sätt att de har sett till att helt dominera den marknad som drivs av larmen, dvs kritiska komponenter och råvaror för solcelller, vindkraftverk och elbilar.
  De ler i mjugg åt den korkade åttondelen och skrattar sedan hela vägen till banken. Med läpparna bekännelse lägger de mål om att vara ”klimatneutrala” 2050-2060, då ingen som lever idag kan kontrollera och följa upp om de når målen. Långt innan dess har den konstgjort uppblåsta bubblan imploderat, där jakten på fossil CO2 helgar alla medel. Arma länder som utsätts för dessa klimatkyrkans häxprocesser.

 33. mattias

  #30
  FN borde ägna sig åt fattigdomsbekämpning istället – människor flyr på grund av krig och fattigdom – inte klimat.
  Indien är en av de hetaste länderna på jorden – världens folkrikaste land. Kommer det många klimatflyktingar därifrån?

 34. Lars Kamél

  Minska växthusgasutsläppen med 55 % innebär att minska den ekonomiska aktiviteten med nästan lika mycket. Ekonomisk aktivitet kräver energi, som till stora delar kommer från fossila bränslen, med sina växthusgasutsläpp.
  Accepterar EU-medborgarna att bli hälften så rika som nu?
  Antarktis borde väl vara en klimatneutral kontinent i de klimathotsreligiösas fantasivärld? Europa skulle då bli den andra, och inte den första.
  Renare luft innebär att mer solljus kan nå jordytan, vilket innebär fler extremt varma dagar under sommarhalvåret. Alltså sådana där värmeböljor som de klimathotsreligiösa skyller på klimatförändringar, orsakade av växthusgasutsläpp.

 35. Istvan

  Re 31
  Tack för lektionen.
  Vad jag menade är att det är missvisande att jämföra energiinnehållet i väte och kol rakt av. Att naturgas innehåller väte var mig bekant sedan grundskolans dagar. Metan CH4 t.ex Men även de vätet är underkastat termodynamikens grymma lagar vid förbränning.
  Ren vätgas på flaska måste framställas med stor energiinsats. I dagens förvirrade värld talar vi dessutom om grå väte, vit väte, kanske också om grön väte.
  Alltså vad slags väte pratar vi om? Förvirrande.
  För övrigt har vi atomenergi. Icke att förglömmas. För att återknyta till början av diskussionen.

 36. #Lars Kamél 34#

  ”Minska växthusgasutsläppen med 55 % innebär att minska den ekonomiska aktiviteten med nästan lika mycket.”

  Ja, minst, men då har du inte räknat med EU:s jordbrukspolitik som avser att fasa ut konventionellt jordbruk. Det är ett lika stort hot som kampen mot koldioxiden, men ligger 25 år back jämfört med klimatpolitiken. Den enda gröda som växer något så när vid kreaturslöst jordbruk utan konstgödsel och växtskyddsmedel är gräs, vilket är svårsmält föda även för den mest fanatiske vegan. Av övriga grödor blir skörden noll efter några år.

  Vi har redan haft ekologiskt jordbruk inte så långt tillbaka i tiden, men då med fördelen att stallgödsel användes. Fortfarande 1850 arbetade 80% i jordbruket i Sverige. I Frankrike framhålls att ekologiskt jordbruk är sysselsättningsskapande. För en gångs skull har ekologisterna rätt!

  Jag drömmer om att se alla gröna tvångsrekvisionerade ett år för att rensa ogräs i ur och skur.

  Ogräsrensning 1897: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Emile_Claus_-_Vlaswieden_in_Vlaanderen.JPG

 37. Sören G

  På Kunskapskanalen går just nu en programserie som heter: ”Gräv 2023”
  I programtablån står det:
  ”Hitta data om klimatkrisen. Datajournalisten Jens Finnäs visar var man hittar klimatkrisens siffror. Du får konkreta tips för reportrar och arbetsledare som vill jobba med datadriven klimatjournalistik på en stor eller liten redaktion. UR.”
  Det handlar om hur man inom olika områden kan få ner koldioxidutsläppen till noll.

 38. Paul Håkansson

  Lars Mellblom
  14:57, 2023-05-16

  Ja titta bara på det avskräckande exemplet Sri Lanka. WEF låg bakom hela idiotin, likt dom gör i EU. Sri Lankas president hyllades av WEF i alla sammanhang och hade på sin hemsida ett flertal artiklar om deras sk framgångar. När svälten slog till så avslutade WEF alla synliga kontakter till Sri Lanka och tog genast bort alla artiklar på sin hemsida. Vidriga människor med en vidrig ledare, Klaus Schwab.

 39. foliehatt

  Följ Sören Gs propå om ”Gräv23.
  Det är en mycket intressant föreläsning att följa. Den visar med all önskvärd tydlighet att det finns en stor volym inom media som anser sig ha kallet att bedriva åsiktsjournalistik. Eller propaganda med ett annat ord.
  En del verktyg och tillvägagångssätt avslöjas i föreläsningen samt under frågestunden efter.

  Intressant var att föreläsaren oblygt presenterade RCP8.5 som business as usual-alternativet (fast hans prognoser var gjorda på RCP4.5). Han blandade bort korten rejält när han tolkade den allt mer ökande osäkerheten i förutsägelser ju längre in i framtiden som prognosen dras – med att extremerna i vädret verkligen ökar.

  När jag ser sådant förstår jag varför linjärmedia inte vill ta med tång i diskussioner om den underliggande fysiken. De nöjer sig med att berätta den enkla historien.

 40. Håkan Bergman

  Undrar när det ska gå upp för maffian i Bryssel att Europa är en världsdel inte en nation eller ett folk.
  https://www.politico.eu/article/translators-translation-european-union-eu-autmation-machine-learning-ai-artificial-intelligence-translators-jobs/

  ’“Defending multilingualism isn’t a popular battle — because it’s expensive,” Sebastiani said.

  He believes the cut in translation jobs threatens to weaken the EU’s multilingualism to the benefit of the English language. ’

  Engelskan är alltså bara ett av två nationella språk i två perifera medlemsländer, Irland och Malta, ändå hålls dom flesta presskonferenserna i Bryssel på just engelska. Varför talar man inte europeiska? Det vore väl ett AI-projekt ändå och Artificiell Intelligens är väl den enda form av intelligens som finns i Bryssel.

 41. Johan, Uppsala

  #38 Paul
  Mycket intressant. Finns det ”bevis” om detta? För då behöver det fram i ljuset just för att visa hur de här människorna agerar! Har någon journalist eller liknande uppmärksammat detta? Länkar?

  #37 Sören.
  Det går ju helt i linje med SVT:s tidigare medverkan i Covering Climate Now, och som de nu försöker mörka. Skrämmande att se hur statligt finansierade och ”opartiska” UR lär ut hur journalister leker amatörforskare och skapar egna alarmerande klimatnyheter istället för att lyssna på riktiga forskare.
  Ladda ner videon innan den tas bort!

 42. Paul Håkansson

  Johan, Uppsala
  19:19, 2023-05-16

  Det var ett tag sedan det hände så kommer inte ihåg var jag såg det men du får lita på mig, det är inget jag hittar på. Sri Lankas president fick tom ngn utmärkelse av WEF för sitt eklogiska jordbruk. Gå säkert att hitta om man letar tillråckligt.

 43. Johan, Uppsala

  #42 Paul
  Jag litar på dig och ska leta lite. Jag känner väl till Sri Lankas kollapsade jordbruk, men inte att WEF försökt sopa igen spåren. Tack för tipset.

 44. Lars Cornell

  Vinden har ökat de sensate timmarna, det är varmt och elpriset just nu =noll.
  Vindkraftägarna får inget betalt för det de producerar.

 45. Magnus Eriksson

  EU-kommissionen borde söka psykiatrisk hjälp för sin klimatfobi i stället för att tvinga på Europa sina sjuka idéer.