Ett halvår till har gått med uppvärmningspaus

Det första halvåret av 2013 har passerat och den globala medeltemperaturen visar ingen ändring jämfört med 2012. Vi har en fortsatt uppvärmningspaus. Halterna av växthusgaser har fortsatt att stiga. Innebär detta att uppvärmningspausen snart tar slut? Det får vi förmodligen snart veta om så är fallet men det finns också vägande argument för att uppvärmningspausen skulle kunna fortsätta så länge som tjugo år till.

Figur 1 visar temperaturavvikelser från HadCRUT4 sedan 1979 som ett stapeldiagram.

Konfidensintervall HadCRUT4
Figur 1. Globala medeltemperaturavvikelser enligt HadCRUT4

Den gröna delen av stapeln visar det konfidensintervall inom vilket mätningarna säger oss att temperaturavvikelsen ligger inom detta intervall med 95% sannolikhet (det mest sannolika värdet, som ofta är det enda värde som man ger, ligger i mitten av konfidensintervallet). Jag anser att det är viktigt att framhålla att osäkerheten i temperaturvärdena är så stora i jämförelse med den ökning i temperatur vi ser under perioden (jämför temperaturökningen med osäkerheterna).

En sak som jag speciellt irriterar mig på är när man hävdar att ett visst eller vissa år har varit det eller de hittills varmaste. Med så stora felgränser som vi har i mätningarna så är det helt meningslöst att säga att 1998, 2005 och 2010 var de tre varmaste året eftersom vi inte kan veta detta. Det finns många år som med hänsyn till mätfelen kan ha varit varmare än dessa tre men det kan vi inte veta. Vi kan bara ta fram ett ganska stort antal år som kan dela på platsen som varmaste år, det finns till exempel enligt figur 2 nedan inte mindre än 15 år vars temperatur inte signifikant skiljer sig från år 2012 och bland dessa finns 1998, 2005 och 2010.

Det går inte att ta miste på att vi har haft en uppvärmningspaus från och med åtminstone 1997 (att jag skriver åtminstone har att göra med att det stora vulkanutbrottet Pinatubo sänkte temperaturen första halvan av 1990-talet med så mycket som 0,4 C så med hänsyn till detta kan uppvärmningspausen faktiskt ha börjat tidigare än 1997).

I figur 2 visar jag i grönt konfidensintervall för skillnaden mellan temperaturen ett visst år och år 2012. Staplarna här visar alltså skillnaden mellan temperaturen ett visst år och år 2012.

Konfidensintervall skillnader
Figur 2. Skillnader i temperatur mellan ett visst år och år 2012 enligt HadCRUT4

Om konfidensintervallet innehåller värdet noll så skiljer sig inte det årets temperatur signifikant från år 2012s. Om konfidensintervallet ligger under värdet noll så är det årets temperatur signifikant mindre än år 2012s och stapeln är blå ner till konfidensintervallet börjar.

Det finns inga år som har signifikant högre temperatur än 2012. Som jag redan omnämnt ovan så finns det många år vars temperatur inte skiljer sig signifikant från år 2012. Dessa år börjar med 1995 och i perioden därefter är det bara 1996, 1999 och 2000 som är signifikant kallare. I fråga om 1999 och 2000 kan detta förklaras med att det var La Niña under dessa år som gör att atmosfären blir kallare än normalt.

Lägg också märke till åren 1991-1994 som påverkades av vulkanutbrottet Pinatubo. Som omnämnts ovan så finns anledning att tro att dessa år inte heller skulle ha skiljt sig signifikant från 2012 om vulkanutbrottet inte hade skett.

Ett intressant perspektiv på uppvärmningspausen ger ett diagram från en ny artikel av Bengtsson och Schwartz (2013), det är Figure 2 i artikeln, se figur 3 (jag har visat denna figur tidigare från olika föredrag av Lennart Bengtsson och Stephen Schwartz).

Bengtsson Schwartz diagram
Figur 3. Diagram enligt Bengtsson och Schwartz (2013)

Den svarta kurvan är temperaturavvikelser enligt HadCRUT3 medan den blå kurvan visar hur ökningen i växthusgaser påverkar jordens energibalans i form att ett extra energiflöde i W/m2 (dvs. foring). Kurvan för växthusgaserna beskriver uppenbarligen en underliggande trend i temperaturkurvan om energiflödet från växthusgaserna multipliceras med en klimatkänslighet på 0,314 K/(W/m2) vilket motsvarar 1,16 C vid fördubbling av koldioxidhalten (en låg klimatkänslighet alltså).

Diagrammet visar alltså en mycket tydlig korrelation mellan temperatur och växthusgasernas inverkan. Men det som är särskilt intressant är hur temperaturen slingrar sig runt den av växthusgaserna bestämda blåa kurvan. Under många perioder är den ökande tendensen i temperaturen snabbare än den blå kurvan, men under andra perioder har temperaturen en platt eller minskande tendens medan den blå kurvan fortsätter att öka.

Dessa avvikelser från den blå kurvan kan tolkas som naturliga variationer som ibland förstärker, ibland försvagar effekten av de ökande växthusgaserna.Till exempel under 1910-1940 ökade temperaturen snabbare än den blå kurvan och temperaturkurvan kom en bra bit ovanför den blå. Därefter under 1940-1980 minskade först temperaturen för att sedan plana ut. Vi fick en uppvärmningspaus under fyrtio år.Temperaturkurvan kom då att hamna under den blå kurvan.

Sedan har vi haft en ny period 1980 – 1998 då temperaturen har stigit snabbare än den blå kurvan. Nu är temperaturen återigen ovanför denna (enligt HadCRUT4 blir detta ännu tydligare). Därefter har vi fått en ny uppvärmningspaus. Frågan är naturligtvis hur lång kommer denna att bli?

Detta är en fråga som ingen kan ge ett säkert svar på. Men om vi tittar på diagrammet i figur 3 så ger det en intressant antydan. Om man ser på hur temperaturkurvan nu ligger i förhållande till den blå kurvan och jämför med föregående uppvärmningspaus 1940-1980 så skulle en uppvärmningspaus kunna fortsätta ytterligare i tjugo år innan temperaturkurvan är lika långt under den blå kurvan som efter förra uppvärmningspausen. Jag extrapolerar då den blå kurvan linjärt och tänker mig att temperaturen fortsätter platt.

Vi vet redan genom Hans von Storch med flera (2013) att den uppvärmningspaus som vi ser nu är mycket osannolik i de avancerade klimatmodellernas beräkningar. Dessa visar visserligen naturliga variationer men endast i några få procent av simuleringarna får man så långa uppvärmningspauser som vi nu har haft. Figur 3 kan ses som en mycket enkel modell för att beskriva både växthusgaserna effekt och att jämföra dem med de naturliga variationernas inverkan. Det ironiska är att denna enkla modell faktiskt ser ut att fungera bättre för detta ändamål än de väldigt sofistikerade klimatmodellerna.

Lutningen i slutet på den blå linjen i figur 3 är knappt 0,11 grader per decennium. Vad betyder det? Med tanke på det logaritmiska sambandet, att fossila bränslen blir dyrare och att ökad användning av skiffergas i stället för andra fossila bränslen ger mindre koldioxid så är det inte orimligt att den räta linjen består i framtiden. Den globala uppvärmning framskrider då långsamt på grund av en låg klimatkänslighet och uppenbarligen kan den avbrytas av långa uppvärmningspauser.

Men ingen vet naturligtvis. Klimatsystemet är kaotiskt och lämpar sig inte väl för prediktering. Jag vill gärna likna vår situation med att ta sig fram i dåligt känd terräng med en ofullständig karta. Man måste hela tiden gå försiktigt fram så att man inte ramlar ner i gruvhål eller fastnar i sankmarker som inte är utmärkta på kartan. Men vi måste fram för att komma ut ur ödemarken, så vi kan inte heller stanna upp för att helt undvika riskerna.

Referenser

Lennart Bengtsson, Stephen E. Schwartz (2013). Determination of a lower bound on Earth’s climate sensitivity. Tellus, in press.

Hans von Storch, Armineh Barkhordarian, Klaus Hasselmann and Eduardo Zorita (2013). Can climate models explain the recent stagnation in global warming?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Oj oj oj LBt 0,11 grader per decennium – nu brinner allt upp snart – allt som inte redan hamnat under det stigande vattnet!

 2. Jimmy

  Förklaringen kanske är att villaägarna i Sverige grillar mindre nuförtiden, eller?
  Tidningen Vi i Villa har en enkät just nu…”Klimatförändringar-hur påverkar de dig som villaägare?”
  https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=919259&Pwd=74216827
  med följande frågor:
  Hur mycket anser du att klimatförändringarna påverkar dig som enskild villaägare?
  Vad oroar du dig mest för när det gäller följder som beror på klimatförändringen?

  Hur skulle du som villaägare kunna bidra mest till att konsekvenserna av klimatförändringarna blir lindrigare?
  Känner du att du har den kunskap som du behöver kring klimatförändringarna för att kunna ta ett aktivt beslut om åtgärder?
  Vad har du redan gjort för att motverka klimatförändringarna?
  Ett svarsalternativ på tredje frågan är…. Äta kött mer sällan.
  Eller villägarna kanske …Slänger mindre mängder mat.   som svar på sista frågan!
   
  Det måste väl alla förstå vilken stor positiv nytta dessa klimatsmarta uppoffringar har på Klimatförändringarna.

 3. Tage Andersson

  Mellan två i stort stigande kurvor blir det hög korrelation. Problemet här är ju att temperaturvariationer är ungefär lika stora med låg som hög forcing. Sannolikt är koldioxidens roll överdriven i modellerna.

 4. Thomas P

  Pehr, du gillar verkligen att köra med favorit i repris, samma inlägg som tidigare med minimal uppdatering, men jag har förstått det som att ni förväntas prestera inlägg enligt någon sorts schema så det kanske inte är så konstigt.
   
  Det är dock fortfarande dålig statistik att bara titta på enstaka år snarare än på hela trenden.  Dessutom är du väldigt selektiv när du enbart talar om osäkerheter åt ena hållet, att trenden skulle kunna vara så låg som noll, men ignorerar att det finns osäkerhet även åt andra hållet, att dessa osäkerheter precis lika gärna kan dölja en stor trend. Du säger att det är statistiskt möjligt att 2013 inte är varmare än 1995, men det är precis lika sant att med din metod säga att 2013 kan vara så mycket som 0,5 grader varmare än 1995. Att då tala om uppvärmningspaus känns inte riktigt relevant.

 5. tolou

  This assessment demonstrates that the annual average temperatures of the planet, for at least as far back in time as accurate temperatures have been measured world wide, are accurately calculated by considering only natural oscillations and the sunspot numbers, and that credible changes to the levels of non-condensing greenhouse gases [e.g. CO2] have no significant influence on average global temperature.
   
  http://hockeyschtick.blogspot.com/2013/08/natural-climate-change-has-been-hiding.html
  If atmospheric carbon dioxide (CO2) is included in the calculation, it might account for about 7.5% of reported average global temperature change.

 6. LBt

  ”Med så stora felgränser som vi har i mätningarna så är det helt meningslöst att säga att 1998, 2005 och 2010 var de tre varmaste året eftersom vi inte kan veta detta.”
   
  Men detta går bra.
  ”Det går inte att ta miste på att vi har haft en uppvärmningspaus från och med åtminstone 1997…”
   
  Och tom extrapolering kom till användning. Men skulle 0,11 C per decennium vara något vi kan leva med, den räta linjen består?? Ytterligare mer än 3 C om blott 300 år. Hur tänker man då?
   
  Men det blir rätt på slutet, ”Men ingen vet naturligtvis.”
   
  Många uppfattar säkert det som så enkelt att man bara väjer när ett hinder visar sig. Men är inte problemet att det fordon vi styr reagerar med sådan eftersläpning att när väl hindret blir synligt är det för sent. Hur gör man då, kanske försöker man tolka den karta man har och lägga en väg, förbättra sin karta och anlägga en ny osv. I vårt fall tex begränsa våra utsläpp inom ramen för vad utveckling och tillväxt tål till dess våra karta anger något annat.
   

 7. ThomasP med en uppvärmning på hela 0,7 på 160 år känns det väl inte så rimligt att tala om uppvärmning överhuvudtaget, det är bara att vara glad för det lilla och ta sig an nån viktig fråga istället.

 8. Undrande

  Thomas P 2013/08/23 kl. 10:24
  4
  ”Pehr, du gillar verkligen att köra med favorit i repris, samma inlägg som tidigare”
   
   
  Det första halvåret av 2013 har passerat och den globala medeltemperaturen visar ingen ändring jämfört med 2012.
   
  Thomas,

  Finns det flera första halvår i din tidsuppfattning?
  När skall Du sluta ligga och banka i golvet om alla hemska rapporter från IPCC som inte behagar följa verkligheten!
   
   

 9. pek01

  Korrelation säger inget om kausalitet!! De båda variablerna kan samvariera. En eller flera andra faktorer kan vara drivande.
  Var finns beviset för att det är växthusgaser som är problemet?

 10. Undrande

  En fundering angående IPCC och alla dessa rapporter och vetenskap om temperatur om hundra år.
  Går det ur all dessa fantastiska vetenskapliga rapporter o skrivelser, hitta en ”utsläppsförklaring” till de alla de tidigare år med missväxt o svält?
  Slutet 1800 och början på 1900 fanns det bevis på ”klimatflyktingar” från Sverige o Norden!
  Antalet bilar var enkelt uttryckt begränsat!
  Det gick åt mer ved än olja! Osv..
  Men detta borde väl tydligt o enkelt gå att hitta en anledning till i alla vetenskapliga rapporter från IPCC, som 95 % säkerhet kan påvisa kommande klart förbättrade odlingsmöjligheter?
  Tacksam för svar, även från Thomas P ,den allvetande!
   
   

 11. Thomas P

  Undrande #8 Ohederlig klippning av citat kan ibland vara effektivt, men man är bara dum om man försöker med det knepet på en sådan här blogg där det är så lätt att bläddra tillbaka och se vad jag skrev.
   
  pek01 #9 ”Var finns beviset för att det är växthusgaser som är problemet?”
   
  Vad sägs att om att läsa lite klimatvetenskap där man får lära sig hur växthusgaser fungerar och varför man räknade ut teoretiskt att de borde värma planeten långt innan man vare sig hade pålitliga data för att halten steg eller att jorden blev varmare?
   
   

 12. Lennart Bengtsson

  De senaste 15-20 årens svaga temperaturökning jämfört med de två föregående decennierna är ett typiskt beteende hos klimatmodeller med relativt realistisk beskrivning av havens roll. Det som däremot är mer viktigt är den långsamma ökningen av den globala temperaturen på en tidskala på mer än 100 år. Detta kan endast bero på att klimatkänsligheten är mycket låg alternativt att utsläpp av klimatkylande aerosoler har stigit i motsvarande grad. Om så är fallet har vi helt enkelt bedrivit ett oplanerat geoengineering experiment i mer än 100 år. Om man därvid antar att så är fallet ( vilket man gjort för den flesta klimatmodeller) så är det ganska självklart att temperaturen sätter i gång att stiga om man i modellerna minskar på aerosolerna.
  Emellertid, kan man inte heller utesluta att klimatkänsligheten faktiskt ÄR låg och det är den aspekt som vi belyst i vår senaste artikel i Tellus. Tills vidare har vi ingen övertygande förklaring förutom en kolossal fördröjning i uppvärmningen som en följda v havens värmekapacitet som också är kopplad till landisarna vars smältvatten leder till att djuphavstemperaturen är sa låg.
  Om man nu i första hand studerar planetens temperatur och dess ändring under de senaste 100 åren finns det enligt min uppfattning ringa orsak till panik och katastrofhandlingar men om man har mer tilltro till modellsimuleringar som man inte satt sig in i ordentligt ( och hur många har gjort det och inte ens de flesta inom IPCC har gjort detta?) då bör sätta i gång att bygga skyddsvallar mot havet om man anser sig har råd till detta och har befolkningens stöd därtill. Beslutsförfattarna bör dock besinna att befolkningen lätt och snabbt ändrar uppfattning beroende på tillfälligheter.  Har man lett allmänheten fel tar det tid innan det märks ( som dagens svenska skolpolitik) men något positivt omdöme i historien lär de dock inte få. Det tänkande delen av allmänheten ( som är en relativt liten del) har förvisso ett stort ansvar att kämpa för en högtstående debatt och vetenskaplig objektivitet.
  LennartB
   

 13. Undrande

  Thomas P 2013/08/23 kl. 11:53
  11
   
  Ditt försök till svar var inget svar!
  Varför svarande Du inte enkelt och uppriktigt, att varken Du, allvetande eller IPCC vet!
  Är alla dina samtliga ”Ohederlig klippning av citat kan ibland vara effektivt” från IPCC oärliga då?
  En faktiskt och sann klippning får Du hos frisören!
  Du får försöka igen även om du måste vrida dig i hemska plågor av att enbart veta och hänvisa med länkar till rapporter som har en varierande grad av procentuell sannolikhet!
  År den faktiska sanningen att efter 30 års vetenskapliga ”nästan” säkra forskarrapporter vet ingen något?
  Inte ens Du? Skrämmande tanke! Kan det vara så?
   
   
   

 14. Håkan Bergman

  Lennart Bengtsson2013/08/23 kl. 12:00
  ”då bör sätta i gång att bygga skyddsvallar mot havet”
  Man kan också göra som Danmark, bygga rader av jättestora fläktar att blåsa bort vattnet med.

 15. Om att läsa klimatvetenskap hade betytt mycket för frågan så hade ju LennartB och en hel räcka andra vetenskapsmän oxå varit klimatvrålare…man måste para en viss typ av klimatvetenskap med en viss typ av politisk/personlig människotyp för att skapa en klimatvrålare. Ofta har dessa människor en historia av undergångsfantasier bakom sig. En del läste en viss typ av vetenskaplig ekonomi och sa att systemet skulle braka samman av ”inre motsättningar” andra läste en viss typ av vetenskaplig kärnfysik och förutspådde katastrofala mutationer etc. Inom detta område finns ju faktiskt solid kunskap om vad som driver katastroferande människor.Frågan om klimatkatastrofer lutar mer och mer åt vem man är än vad man vet. Själv avskyr jag när en sakfråga hamnar i det trista läget men erfarenheten har lärt mig att det tydligen inte går att undvika.Det finns också nånting vackert i att människan inte är logisk och rationell..det var det som skapade de grekiska dramerna och det mesta av vår kultur.

 16. Thomas
   
  Ordlekar är väl numera det enda du har kvar, och klippta eller förvridna citat och fraser är ju centrala i din ’argumentation’. Och i den hänvisar du ju ofta till ’auktoriteter’ som tex IPCC som i sin tur ofta svårt förlitar sig på ordlekar och förvrängt skruvade beskrivningar och rent ’newspeak’ tex angående sina ’sannolikheter’. För att inte tala om sin bayesianska alarmism …
   
  Tycker du aldrig att det blir pinsamt att ständigt och med allt sämre tillrättalägganden försvara saker som helt enkelt inte låter försvara sig?

 17. Thomas #4,

   

  Det här var ingen repris, i själva verket är det precis tvärtom mot vad du tror. Det behövs en hel del beräkningsarbete för att ta fram diagrammen så detta inlägg krävde mer än förra veckans. Men jag anser att det är viktigt att följa upp om uppvärmningspausen verkar fortsätta eller inte ett par gånger om året, och speciellt nu inför IPCCs presentationer i Stockholm om en månad.

   

  Det är för övrigt etablerad klimatvetenskap att diskutera uppvärmningspausen. De flesta av de verkligt kända klimatforskarna såsom Hansen, Trenberth, Christy, Solomon, etc. har tagit upp diskussionen. Så du som vurmar för just uttrycket etablerad klimatvetenskap borde välkomna denna diskussion.

   

  Det är dock fortfarande dålig statistik att bara titta på enstaka år snarare än på hela trenden.

   

  Detta är en favorit i repris från dig, men jag anser inte att detta är en välgrundad åsikt. De linjära trenderna blir väldigt osäkra på grund av att man vid beräkningen behandlar naturliga variationer mellan åren såsom ENSO och vulkanutbrottens inverkan som slumpmässiga processer. Man inför alltså betydande extra slumpfel. Genom att jämföra enstaka år begränsar vi osäkerheterna till huvudsakligen mätfel. Inverkan av ENSO och vulkanutbrott mellan åren finns då kvar och kan diskuteras separat, precis som jag har gjort för ett par fall i blogginlägget ovan

   

  Dessutom är du väldigt selektiv när du enbart talar om osäkerheter åt ena hållet…

   

  Helt fel, Thomas! Konfidensintervallen anger undre och övre gräns. Osäkerheterna i värdena är alltså hela tiden åt båda hållen.

   

  Du säger att det är statistiskt möjligt att 2013 inte är varmare än 1995…

   

  Ett felcitat, Thomas! Detta påstående finns inte i mitt blogginlägg.

   

  I figur 2 har jag jämfört alla övrig år med år 2012. Åren delar upp sig i två grupper. Dels de år som signifikant skiljer sig från 2012. Alla dessa år har signifikant lägre temperatur än år 2012 och inget är signifikant varmare. Alla år före 1995 år signifikant kallare än 2012.

   

  De år som inte signifikant skiljer från 2012 börjar med 1995. Efter år 2000 finns inget år som signifikant skiljer sig från 2012.

   

  Man kan dela in alla åren i figur 2 i tre tidsperioder. Åren 1979-1994 är alla signifikant kallare än år 2012. Under åren 1995-2000 har vi en period där åren är omväxlande signifikant kallare än och sådana som inte signifikant skiljer sig från 2012. Den sista perioden är 2001-2011 där åren inte signifikant skiljer sig från 2012. Inte heller första halvåret av 2013 skiljer sig signifikant från 2012.

   

  Det går inte att få ut mer information ur mätresultaten än vad mätfelen medger. Men uppskattningar av klimatkänsligheten från observationer visar att denna kan vara låg. Temperaturmätningarna visar alltså dessutom på långa uppvärmningspauser där temperaturen stiger långsamt eller inte alls. Dessa två fakta stämmer väl med varandra.

 18. Att lära sig systematiken i det vilseledande klimatfikonspråket!
   
   
  Det senaste året … åren … decienniet (välj och vraka) tillhör de  x – antal varmaste åren sedan mätningarna började runt 1850.
  Det är bara tänka sig att temperaturen står stilla i tusen år  så kan de ju hävda exakt samma sak.
  ”Det senaste decenniet tillhör de varmaste som uppmätts sedan mätningarna började för tusen år sedan 1850.” 

 19. Adaption?
  Hur har en tempökning på 0.8 C på hundra år påverkat människan? Faktum är att den negativa inverkan är NOLL. Som ”problem” är och har faktorn varit NOLL ! Vi har inte ens registrerat den annat än genom sofistikerade mätinstrument och genom ökade skördar.
   Det är nu nitttio procents LÄGRE risk att vi dör pga av oväder än för hundra år sedan. En allt mindre del av vår BNP går åt till att reparera konstnader pga av extremväder.

 20. Bra Pehr!
   
  Artiklar om ämnet borde publiceras minst en gång i veckan!

 21. Arne

  Jag fattar inte att Thomas orkar att göra sig allt besvär med den här bloggen och alla som skriver här. Enligt honom är vi ju bara en hop med foliehattar som är en ruskigt liten minoritet och icke värd att bry sig om. Visst, det blir lite diskussioner emellanåt, men jag får känslan av att bloggens betydelse är större än han erkänner. För varför skulle han behöva bry sig? Är det här hans sätt att avreagera sig eller finns det en agenda med de dagliga besöken här? Jag vet inte, men han har kanske kopplingar till någon organisation som ser TCS som ett stort hot och det är hans deltidstjänst att vara en motpol här så inga oskyldiga okunniga skulle råka bli förledda att tro på budskapet som sprids här.
  Nu blir jag säkert kallad för konspirationstroende, men jag anser inte att man kan kalla det för en konspiration, bara att en intressegrupp ser sina egna intressen hotas och agerar därefter.
  För övrigt så ser jag Greenpeace vandra omkring på stan i Linköping både nu och då för att ragga pengabidrag. Man kan undra om de cirka 300 miljonerna som organisationen förfogar över inte räcker längre? I alla fall så blev en hel del människor i min bekantskap arga och besvikna på att GP numera kan kalla sig ett stort företag med hög omsättning och vinst….
  Trevlig Helg på er!
   

 22. bom

  #21 Arne
  Din fråga varför har ställts här många gånger utan att något redigt svar kommit tillhanda. På sin höjd dyker någon sorts replik som hämtats ur CAGW-debattboken. Du vet det där om feta bidrag till skeptikerna från Big Oil och Br. Koch etc och analogin med Int. Tobacos köpande av vetenskapsmän för sin sak förr i tiden. Kanske har Du sett skämtsamma efterlysningar från skeptikerhåll av dessa pengar (dom är lika obefintliga som den gömda värmen i djupaste havet eller den senaste alarmistförklaringen om den ”gäckande hotspot” som tydligen irrar runt på vårt klot och på pin kiv flyttar sig så fort någon kommer i närheten med en termometer). Visst är det hela en gåta. Din egen teori kunde mycket väl vara riktig!

 23. Jonas

  Ang enkäten på Vi i VIllas hemsida. Vill rekommendera alla här att besvara den. Utöver stollesvarsalternativen finns möjligheten att komma med egna, balanserade svar på frågorna.

 24. Ebbe

  Kan du länka Jonas – hittar den inte på Vi i villa

 25. Undrande

  Jonas 2013/08/23 kl. 17:21
  23
   
  Hjälp oss lata med en länk!

 26. Lasse

  Det intressanta med denna paus i uppvärmningen är väl att den inte går att beräkna med existerande modeller.
  Modeller som nu visats ha överdrivit uppvärmningen och CO2 kopplingen.  Kanske visar de på behovet av ökad förståelse.  Innan alarmen eventuellt återupptas!
  För CO2 utsläppen har ett syfte som gynnar oss alla-utökat välstånd i hela världen. Genomför vi omfattande begränsningar så sjunker mångas chanser att uppnå vår nivå på välståndet.

 27. Thomas P

  Lasse #26 Än mer intressant vore det om det gjorts några anspråk på att modellerna skulle kunna förutse sådana här kortare fluktuationer från en långsiktig trend. Man kan se motsvarande fluktuationer i modellkörningar, men längre än så har man inte kommit. Det kan vara så mycket kaos inblandat att det inte ens i princip är möjligt att förutse dem mer än i statistisk mening, dvs att säga hur ofta och stora man kan förvänta sig avvikelser.

 28. LC

  OT
  Vilka är Sveriges delegater i AR5 i Stockholm nästa månad?
   .

 29. Undrande

  Thomas P 2013/08/23 kl. 18:51
  27
   
  Thomas, Du är som dresserad papegoja, upprepar ständigt dina mantran!
  Har Du inga egna kritiska eller okritiska egna idéer?
  Kan dina idoler använda alla sina vetenskapliga kunskaper o modeller och förklara ”historiska” förändringar? Typ, missväxt och svält mellan ca 1990 och 1810?
  Är ett av få verkliga klimatflyktingar från norden.
  Eller fungerar dina expertkollegors kunskap enbart hundra framåt i tiden?
   
   
   

 30. Peter Stilbs

  Ebbe & Undrande – den är här http://www.viivilla.se/villapanelen
   

 31. Lasse #26,

   

  Jo, jag tycker också att detta är mycket intressant. Klimatforskare som håller på med klimatmodellering har hävdat att modellerna faktiskt beskriver sådana uppvärmningspauser. Men nu har pausen blivit för lång. I artikeln av Storch med flera (2013) skriver man om just detta i abstract:

   

  In contrast to earlier analyses for a ten-year period that indicated consistency between models and observations at the 5% confidence level, we find that the continued warming stagnation over fifteen years, from 1998 -2012, is no longer consistent with model projections even at the 2% confidence level.

   

  De menar alltså att en så lång uppvärmningspaus enligt klimatmodellerna är mycket osannolik.

   

  I sin intervju med Spiegel säger Hans von Storch om uppvärmningspausen:

   

  This is a serious scientific problem that the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will have to confront when it presents its next Assessment Report late next year.

   

  Han anser alltså att uppvärmningspausen är ett allvarligt problem ur vetenskaplig synpunkt som IPCC måste ta itu med. Men från Lenas blogginlägg igår verkar det inte som IPCC har så mycket att komma med.

   

  På Spiegels fråga om hur uppvärmningspausen påverkar bedömningen av klimatmodellerna svarar Hans von Storch:

   

  If things continue as they have been, in five years, at the latest, we will need to acknowledge that something is fundamentally wrong with our climate models. A 20-year pause in global warming does not occur in a single modeled scenario. But even today, we are finding it very difficult to reconcile actual temperature trends with our expectations.

   

  Om uppvärmningspausen fortsätter så kommer man alltså inom fem år att behöva konstatera att någonting är fundamentalt fel i klimatmodellerna. Men redan idag finner man det mycket svårt att få aktuella temperaturtrender att överensstämma med de förväntade.

 32. Ingemar Nordin

  Tack Pehr för denna uppdatering!

  Den ger ju onekligen en del stoff för reflektion över hur jordens klimatsystem fungerar.

  Det verkar inte vara någon som tagit upp din kastade handske beträffande att pausen (om vi får döma av erfarenheten från 1900-talet) mycket väl kan fortgår 20 år till!

  Lennart B hade också en intressant kommentar om vad som borde vara förnuftig politik i det läge som är. Han skriver bl.a. ”… bör sätta i gång att bygga skyddsvallar mot havet om man anser sig har råd till detta och har befolkningens stöd därtill.” Vallar mot havet är säkert bra på vissa platser – den holländska expertisen på detta område borde ju vara efterfrågad i länder som Bangladesh.

  Överhuvudtaget är det lite förvånande att så lite satsas på att skydda speciellt fattiga länder mot extremväder som ju alltid är närvarande på jordens yta. Och om vi nu är på väg emot en ny liten istid så kanske vi i norra Europa bör bereda oss på betydligt fler extremväder:

  Vår rekonstruktion påvisar ett allmänt blött 1700-tal och ett torrt 1800-tal. Den mest extremt regniga fasen under den för-instrumentella perioden inföll vid mitten av 1720 och varade i över 50 år, medan perioder med mindre nederbörd än normalt kunde rekonstrueras mellan 1660-1720, 1800-tidigt 1830-tal, och mellan 1840-50.

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/09/16/extremvader-under-lilla-istiden/

 33. Jonas

  Ebbe, undrande … konstigt. Jag bara googlade. Kom fram direkt. Nu kan inte jag heller hitta enkäten. Kanske fler än jag som svarat ”fel” så att se skippat den…:=)

 34. Jonas

  Oj, ser att Petrer S hittat länken. Bra. Tack. Hoppas den funkar.

 35. KF

  Thomas, din desperation börjar faktiskt bli riktigt tragikomisk. 

 36. Undrande

  En mycket märklig undersökning!
  Kul med styrda frågor på ett förutbestämt resultat!  Eller inte!
  Mina svar var förmodligen helt emot förväntande svar! Tog inte upp något om säl-död eller utdöende välmående isbjörnar!
  Antar att Villa ökar intaget av lugnande.
  Men ett visst orakel tar det säkert på fullt allvar!
   
   

 37. LBt

  Ingemar N #32,
  förbiseende av mig, men jag har tidigare gett uttryck för möjligheten av att utvecklingen 45-75 upprepas. Men naturligtvis också utvecklingen före 45 och efter 75. Ungefär så här
  +0,4       1910-45
  -0,1       1945-70
  +0.5      1970-05
  +-0       2005-30
  +0,6      2030-65
  +0,1     2065-90
  +0,7     2090-25
  +0,2     2125-50
  +0,8     2150-85
  eller +2,4 från nu och inom 200 år, inget bra.
   
   

 38. tetre

  Om jag skulle gå tillbaka till min studietid (utan datorkraft)
  skulle jag tyda Fig. 2 (3?) på följande sätt:
   
  År dT, K dForcing, W/m2
  1910-1942 +0,6 +0,2
  1940-1980 +0,0 +0,7
  1980-2012 +0,5 +1,3
   
   
  Jag tror inte att mina lärare hade godkänt något hummande om ev. korrelation.

 39. tetre

  Förlåt, den dåliga tabellen, bättre så här:
   
   År                     dT, K         dForcing, W/m21910-1942      +0,6             +0,21940-1980      +0,0             +0,71980-2012      +0,5             +1,3 

 40. tetre

   
  Tredje (och sista) försöket:
  År                     dT, K         dForcing, W/m2
  1910-1942      +0,6             +0,2
  1940-1980      +0,0             +0,7
  1980-2012      +0,5             +1,3 
   

 41. Olav Gjelten

  Är det några fler än jag som funderar över vart det kritiska tänkandet tog vägen i Sverige??  För bara några årtionden sedan ansågs förmågan till kritiskt tänkande något av det mest grundläggande för demokratins existens och som högprioriterades genom skolans undervisning.
  I dagens konsensussamhälle, har däremot mobbing och förtal blivit helt legitima åtgärder mot personer som vägrar ge avkall på att fritt få uttrycka sin mening. Det kan sedan gälla klimatfrågan, invandrarpolitiken, statsfeminismen och mycket, mycket mer.
  Var inte kritiskt tänkande också en fråga som drevs starkast inom vänstern??  Det otroliga är att det också är vänstern som starkast fördömmer de människor som vägrar inrätta sig i konsensustänkandet. Ta exempelvis de tre frågor jag nyss nämnde, klimatet, invandringen och statsfeminismen. Dessa frågor och mycket, mycket mer vet vi är bannlysta ämnen att ens ta upp såväl inom den traditionella vänstern. som inom (r)-gänget Nya Mederaterna.

 42. LBt

  och det innebär att först nån gång 2040 går det att på allvar ifrågasätta risken för en allvarlig utveckling om nu ”plattån” skulle finnas kvar så länge. Dessa besvärliga siffror…

 43. Börje S.

  Så som jag förstått det arbetar man i vetenskaplig forskning med antaganden kallade hypoteser. Jag vet något om verkligheten och antar att om ditten händer så kommer det jag vet i kombination med ditten att resultera i datten. När jag är klar med min hypotes vidtar arbetet med att via mätningar få reda på om mitt antagande, min hypotes överensstämmer med verkligheten.
   
  OK då kör vi: Jag utgår från luft med den idealiska CO2halten 0,028 %. I laboratorieundersökningar har det visat sig att luft med en halt på det dubbla, 0,056 % av spårgasen CO2 höjer temperaturen i den uppmätta luftmassan med 1,2ºC.
   
  Nu undrar jag om samma höjning av temperaturen vid en CO2-fördubbling i atmosfären ute i vida världen, utanför labbet, kommer att ske i framtiden. Då kommer jag att tänka på en sak: 72% av jordklotets yta täcks av 3700 meter djupt vatten. Om det blir 1,2º varmare vid en CO2-fördubbling borde mer vatten avdunsta och jag vet att vattenånga värmer atmosfären betydligt mer än CO2.Alltså, dags att formulera en hypotes: 
   
  • En fördubbling av halten CO2 i atmosfären höjer temperaturen hos densamma med 1,2ºC
  • En höjning av atmosfärens temperatur leder till ökad avdunstning från haven
  • Eftersom halten av vattenånga ökas kommer, på grund av vattenångans förmåga att bromsa värmestrålningens färd mot universum, temperaturen i atmosfären att höjas ytterligare. Fördubblingen kommer att leda till en förhöjd temperatur på, låt oss säga 3ºC. Alla goda ting är 3 så därför tycker jag vi säger 3.
  • Den på så vis förhöjda temperaturen i atmosfären kommer i sin tur att leda till förhöjd avsmältning av havsisen i Arktis, runt Antarktis och på iskontinenterna Antarktis och Grönland
  • Avsmältningen kommer att avsevärt höja havsnivåerna i förhållande till landmassorna på jorden. Låt oss säga 2 meter, ja det blir det nog. 7 meter är ju också ett heligt tal, men det verkar lite överdrivet, så vi säger 2.
  2 meter låter jättebra sade S. Bergström på SMHI men då är landhöjningarna avdragna. Utan dem skulle det bli 3 eller 4 eller 5 eller varför inte 7 meter, sade SMHI:s representant, lycklig vid bara tanken på alla möjligheter en havsnivåökning på 7 m skulle föra med sig.
   
  Sisådärja, så var hypotesen klar. Rätt bra om jag får säga det själv! Nu ska vi bara mäta och se att det stämmer så bra, så bra:
   
  1980 – 1990… inte illa, världstemperaturen steg en hel tiondels grad, två tiondelar över normalen 1961 – 1990!
  1990 – 2000 …ojojoj, kolla 1998! 0,7 grader över normalen, toppen! När 1998 var så varmt blir det naturligtvis ännu mer vattenånga och ännu varmare 1999…nähä, inte det? 
  2000 – 2010 Nu ska ni få se! CO2-halten ökar mer än vi trott och temperaturen kommer att stiga……inte alls? Jamen det beror på 1.) allt sotet, Jamen det beror på att
  2.) de nya avgasreglerna gjort att luften är renare. Jamen det beror på att
  3.) värmen smitit ner i havet. Jamen det beror på
  4.) alla vulkanutbrotten. Jamen det beror på att alla
  5.) skeptikerna är avundssjuka och vill förstöra min fina hypotes med feta lögner om  
   
  CO2-halten steg men icke temperaturen. Alltså måste den, enligt mätningarna stigande världstemperaturen mellan år 1980 till 2000, bero på något annat.
   
  Vi fortsätter nu mätningarna och tar itu med den förhöjda halten av vattenånga i atmosfären!
  Va? Ingen höjning alls, tvärtom, säger ni? Ahh haha,ni skojar…nähä, inte det.
   
  (Om det verkligen blivit varmare så tycker även jag att det vore rimligt med en förhöjd halt av vattenånga. Men mätningarna motsäger det. Beror det på att den skattade höjningen av världsmedeltemperaturen är felaktig?)
   
  Låt oss då se på havsnivåhöjningarna. Med utgångspunkt från tidigare resonemang borde havsytan höjas med bra mycket mer än en decimeter pr decennium. Vad säger NOAA? Gamla hederliga NOAA som aldrig sviker en allvarligt klimatoroad alarmist! OK, fram med havsnivåhöjningen bara!
   
  Vad är det ni säger? 1,6 mm/år? Det blir, låt mig se…hm…glömde räknaren hemma…vad sa du? 16 mm på 10 år?? Det blir ju bara…ähh…vasadu? …16 cm på 100 år? Vilket j-a skräp till havsnivåhöjning, vem i h-e kan vi skrämma skiten ur med bara 16 cm på hundra år?
  – – – – 
  Vad vill jag ha sagt med detta som alla läsare på den här bloggen redan vet? Jo, det jag undrar mycket över är hur det kan komma sig att bloggens motvallskäringar och ej heller deras polare på bloggen UI inte ett ögonblick vill medge att hypotesen om CO2 och vattenångan är (åtminstone för tillfället) körd.
   
  Med de uppgifter vi har om vattenånga, temperaturer och havsnivåhöjningar är den inte vatten värd rent vetenskapligt så vitt jag förstår av vetenskaplig metodik. Tydligare kan det inte bli, hypotesen höll inte. Varför inte medge det som är så uppenbart, som står att läsa så lysande tydligt att bara en icke läskunnig blind och döv kan missa det? VARFÖR??
   
  Jag snor ett Tolstoicitat från Tim Balls hemsida som kanske ger en ledtråd: 
   
   
  “I know that most men, including those at ease with problems of the greatest complexity, can seldom accept even the simplest and most obvious truth if it be such as would oblige them to admit the falsity of conclusions which they delighted in explaining to colleagues, which they have proudly taught to others, and which they have woven, thread by thread, into the fabric of their lives.”
   
   
  Här ett annat bra denna gång från Upton Sinclair:
   
   
  “It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!” 
  –  –  –  –  –
   
  Jag avsåg när jag började skriva det här att för en gångs skull hålla mig allvarlig genom hela inlägget. Men jag ballade ur när jag kom att tänka på han, Bergström SMHI, med sina meterhöga havsnivåhöjningar på några decennier som underlag för Nyköpings stackars framtidsplanerare. Det är både overkligt och skrämmande.
   
  Jag tycker att det visar på vilken fars vi tvingas leva i. En klimathotarfars så vanvettig att ingen farsförfattare någonsin skulle komma på något så vanvettigt, en verklighet som överträffar Monty Phyton med hästlängder. I riksdagen, i kommunerna, i Villaägarnas intresseföreningar, i skolorna…klimathotarfars överallt! En vansinnig fars är det och det är alls sannerligen inget nöje när man inser att det är jag och mina gelikar som spelar offrens roll gentemot de alltför lyckosamma bedragarna och taskspelarna i pjäsen.
   
  Jag är pensionär sedan ett år. Jag lever på 50 kvadrat, har råd med någorlunda juste mat, jag äger en cykel och en bil som drar 0,5. Det funkar, jag klagar inte.
  Men klimatbedragarna har insett att vi som har det just så är många. Eftersom vi är många är det hos oss de STORA pengarna finns. Därav Rockströms och Wijkmans högljudda krav i Public Service (namnet Public Service betraktar jag som en ren förolämpning) på att pensionsfonderna rätteligen borde tillkomma dem och deras j-a vindkraftverk och deras sjukdomsspridande sågspånstoaletter och deras fullkomligt idiotiska koldioxidavskiljningsidéer.
   
  Även andra t ex IKEA-Kamprad insåg att de stora pengarna finns hos folkflertalet. Men Kamprad gav något i utbyte: OK möbler till överkomligt pris. Han bidrog till en förbättring. Klimathotarmaffian däremot tänker inte ge tillbaka eller förbättra ett skit; de enda de har i skallen är att TA.
   
  FN:s påstådda avsikt med klimathoteriet, att TA från oss ”rika” och ”ge” till de fattiga: precis som Robin Hood, ta från de rika för att sedan, tro det eller ej, ”ge alltihop till de fattiga” sade Robin och log vackert.
   
  Hahaha, ge till dom fattiga länderna! Vilken sagolik BULLSHIT!
   
  Vanligt folk har det för bra menar klimathotareliten som i egenskap av världsfrälsare verkligen inte räknar sig till vanligt folk. Vanligt folk kan väl för f-n bo i plåtskjul och hämta sin mat i elitens soptunnor? Det dög åt packet för hundra år sedan, då ska det väl för f-n duga nu med?
   
  Seså, hit med pengarna! säger klimatbedragarna, där har vi centerledaren med 2 mille om året, fd centerledaren och vindkraftslobbaren som visade sig vara ledamot och aktieägare i Arise Windpower, vpk-ledaren, arbetarnas revolutionära ledare högreståndselegant boende i diplomatstaden, Club of Rome-ledamoten och vindkraftsprofitören Anders Wijkman, socialdemokraten och klimatbedragaren Jan Eliasson (om vi ska tala om klassförrädare har vi ett perfekt exempel där) klimathotsbedragarmilliardären Al Gore, grundvattenförskingraren, olja mot mat-bedragaren och oljebilliardären Maurice Strong drömmaren om det perfekta samhället i ordförande Maos anda, nazisten och mämniskoföraktaren prins Philip grundare av WWF, ja det är sannerligen ett skrämmande uppbåd av självutnämnda elitister, en folkföraktande skojare som ligger bakom det största bedrägeriet världen någonsin skådat: klimathotargeschäftet.
   
  Visst är det en fars och den är f-n så obehaglig. 

 44. Camilla

  Om det nu finns en platå, vad är det då som säger att inte temperaturen går ned? Kan den bara gå upp?

 45. Börje S.

  det blev många skrivfel som vanligt. Rättar det sista
   
  ja det är sannerligen ett skrämmande uppbåd av självutnämnda elitister, en folkföraktande hop av samvetslösa skojare som ligger bakom det största bedrägeriet världen någonsin skådat: 

 46. Allt handlar om makt. Makt över människor. Makt över resurser. och det är Neomalthusianer som driver på.

 47. Skogsmannen

  43 Börje S. !
   
  Tack Börje!
   
  Trots all dårskap – Än en dag fick jag förmånen att börja dagen med ett gott skratt!
   

 48. Jellba

  Börje S: Skriv mer! Du har en sällsynt förmåga att hitta de rätta kläderna åt nutidens självutnämnda kejsare. 

 49. LBt

  Börge S #43,
  mycket väl skrivet. 

 50. Skogsmannen

  Tillägg #47!
   
  …som så många gånger förut!  🙂

 51. Börje !
   
  Du är en pärla!

 52. tolou

  Havsnivåhöjningen är över 3,1 mm/år
  http://www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/images/news/indic/msl/MSL_Serie_MERGED_Global_IB_RWT_GIA_Adjust.png
  Vi hade en dipp 2010 men tagit igen det med besked och återgått till den långsiktiga trenden. 

 53. Lennart Bengtsson

  *52
  Intressant att trenden har varit i stort sett oförändrat i 20 år. Variationerna från år till år beror på vattenvariationer på land och är väl kända. Att vi plötsligt skall få en ändring med en faktor 5 eller så verkar inte särskilt övertygande.
   
  lennartB

 54. Adolf Goreing

  #52 ”Vi”?

 55. Oro för eventuell klimatuppvärmning är obefogad,snarast är nedkylning betydligt
  värre för människan.
  Vulkanutbrotten ger tydliga avtryck,när de blir kraftiga blir avkylningen påtaglig för
  Jorden,för människan omöjliga att påverka dess konsekvenser.
  30års cykeln med uppvärmning och paus,är en kort tid i långsamma klimatvariationer,
  Jordens klimatsystem är mycket stabilt med 14,5-15,5 temperatur intervall.
  Solens verkningsgrad(uppvärmningen)för Jorden regleras med molnbildningen (havens roll) och kosmisk strålning.
  Klimatvetenskapen har ännu inga svar,bara undran av faktorer där CO2 ingår som en komponent.
  Kaotiska system är mer svårförklariga ,där människan ofta tar till olika gissningar med förklaring
  som orsaker i ett mycket komplext klimatsystem.
  Tiden är ännu för liten ,att dra några slutsatser av,ingen oro därmed till förhastade åtgärder.
  ALI.K.

 56. 43#
  Börje S ,bra inlägg som ger funderingar kring människan roll på Jorden.
  Fast Ikea är däremot inget bra alternativ längre både dyrare och sämre
  produkter,tyvärr,urvalet i idag är mest design drömmar.
  ALI.K.

 57. E,Kirchsteiger är med i den s.k GÖR DET SJÄLV trenden,denna trend som med  USA ursprung
  kring 50 talet med Popular(Popular Mechanic bl.a) av allt som kan tänkas att göra själv,
  Energi utvinning bl.a i Kina med hembyggen, även i USA o Kanada finns de som trenden.
  Oftast behövs energi till dessa Gördet själv arbeten,men ger glädje till utövaren,men är
  ändå resurssnål som verksamhet i vårt moderna samhälle.
  ALI.K.

 58. Ikea är ingen större motor för Gör det själv längre.idag är K Rauta,Byggmax ,Bauhaus,Clas Olson,Jula och Biltema mm som ger oss vanliga människor verktyg och material för byggenav allehanda slag,fantasin och skapandet ger oss större tillfredsställse än enbart konsumtion av färdig producerade produkter,bygg om istället för utlandsresan och därmed ingen flygresa som resurs slöseri.
  ALI.K.
   

 59. Börje S.#43
  Bra skrivet. En liten kommentar/invändning
  >ja det är sannerligen ett skrämmande uppbåd av självutnämnda elitister, en folkföraktande hop av samvetslösa skojare som ligger bakom det största bedrägeriet världen någonsin skådat.
  Samvetslösa skojare. Visst många är de men det är inte de som driver det hela. Skojare utnyttjar befintliga möjligheter men de skapar sällan möjligheterna.
  Självutnämnda elitister. Finns i 2 huvudgrupper. ”Följare” och ”Ledare”
  Så nyckelfrågan blir väl vilka ”Ledarna” är och vad deras verkliga agenda är. Jag kan definitivt inte föreställa mig att detta är ett självspelande piano driven av politiskt korrekta anslagsfördelningar.
  Det finns en starkare motor

 60. ThomasJ

  Börje är i sanning en pärla – sanslöst BRA inlägg! Tack plenty!  😀  😀  😀
   
  Från det ena tilla nåt annat så är, måhända bekant, ’shale gas’ & ’fracking’ ytterst (åtminstone bland alarmisterna) hett och dito aktuellt tema i UK, där man konstaterat enorma fyndigheter att nyttja till BILLIG

 61. ThomasJ

  #60: forts.. (vet inte vad som ’hände’…) ’..nyttja till BILLIG’ energi/-försörjning, som omnämns vara så rikliga att de räcker för ~ 1000 år behov… (ph**n tro’t, än..). Naturligtvis ’samlas’ allehanda tyckare & ’experter’ i div. mot-demonstrationer avseende ’fracking’. En nedranns läsvärd artikel över möte med dessa finns här:
  http://www.kernelmag.com/features/report/exclusive/4596/i-met-the-fracking-protesters/
   
  Bishop Hill tar upp temat i en tråd som är späckad med suveränt intressant info, här:
  http://www.bishop-hill.net/blog/2013/8/23/fracking-far-away-josh-236.html
   
  Oxo värt att läsa:
  http://www.concordmonitor.com/home/8158187-95/my-turn-beware-climate-catastrophe-charlatans
   
  Hur länge (till) ska det ta innan V E R K L I G H E T E N får tillbördligt utrymme/plats i denna deFacto pseudo-vetenskapliga klimatdebatt???  🙄
   
  Bra tråd Pehr, thanks lots!
   
  Mvh/TJ

 62. ThomasJ

  Detta låter väl bra, oder? 
   
  http://www.regeringen.se/sb/d/17651/a/221714
   
  Framtidens transportsystem…  jo, jo men visst… vaddå…?? Trollträsks boende/nära/ kan månne finna anledning att närvara… (ph**n tro’t, though…  😉  )
   
  Mvh/TJ

 63. tolou

  E1880: +0,5
  1880-1910: -0,6
  1910-1940: +0,7
  1940-1970: -0,4
  1970-2000: +0,8
  Och nu vill man plötsligt koppla hela den senaste ökningen till co2?I min värld bör den underliggande fluktuationen filtreras bort dvs. runt +0,6 som naturlig. Vi bör då ha minst -0,2 för perioden 2000-2030.
  Det innebär ju att den totala globala uppvärmningen om +0,8 antagligen innehåller 0,6 grader i naturliga svängningar. Klimatkänsligheten blir då runt 0,4 gr vid dubblad co2-halt.