ENSO-cykeln, del 2: Får vi en stark eller en svag El Niño?

ENSO-variationen är ett komplext väderfenomen i samspel mellan hav och atmosfär i Stilla havets ekvatorområde. ENSO skiftar mellan La Niña, La Nada (neutralt) och El Niño. Det är notoriskt svårt att förutspå ENSO och träffsäkerheten är låg över längre perioder än några få månader. Samtidigt har ENSO stor påverkan på det globala klimatet.

Massmedia skriver mycket om hur den El Niño som nu håller på att utvecklas ska leda till extremväder av olika slag. Man ser framför sig en stark El Niño, ungefär som de vi hade 1997/98 och 2015/16. Men den aktuella officiella prognosen visar nu att vi snarare kommer att få en svag eller måttlig El Niño, se här.

För att definiera ENSO-variationen används olika index. Det traditionella indexen jämför temperaturen i fyra olika områden längs ekvatorn i Stilla havet. Det är Niño 1.2, Niño 3, Niño 3.4, Niño 4 samt det Oceaniska Niño-Indexet (ONI), som också är ett mått på Niño 3.4-området. ONI är det som vanligen används när man avgör vilken ENSO-fas som råder.

Alla dessa index sammanfattas med en siffra för temperaturavvikelsen. Är medelvärdet under -0.5 grader tre månader i rad, klassas det som La Niña, över 0,5 så är det El Niño.

MEI-indexet

MEI.v2 (Multivariate ENSO Index, version 2) är ett ofta använt alternativt index. Det använder både havstemperaturer och atmosfäriska föhållanden. Det har därmed bättre förutsättningar att fånga komplexiteten hos ENSO. MEI är också mer stabilt än de rena temperaturindexen och har bättre egenskaper för att kunna förutse kommande utveckling.

MEI använder samma sifferskala som för ONI eller Niño 3.4, men amplituden skiljer sig. MEI.v2 finns från 1979 och ett tidigare MEI-index finns ända bak till 1871. MEI sammanfattas som ett index för fem variabler (för beskrivning, se här):

 1. lufttryck vid havsytan
 2. temperatur vid havsytan (SST)
 3. ytzonvindar, dvs. passadvindar i Ö-V riktning
 4. meridionalvindar, dvs. ytvindar i N-S riktning
 5. utgående långvågsstrålning (OLR).

De två faserna La Niña och El Niño sammanfattas med följande typfigur för MEI-indexet:

ENSO sammanfattn MEIFigur 1. Sammanfattande figur över de två ENSO-faserna El Niño och La Niña enligt MEI-indexet. SST visas med färger. Lufttrycket vid havsytan visas med ”H” och ”L”. Vindarna visas med vektorpilar. OLR visas med nivåkonturer. Figuren är baserad på 22 olika ENSO-händelser under månaderna november och december beräknat som en anomali jämfört med perioden 1980–2016.

ENSO 0623 MEIFigur 2. ENSO-läget i juni 2023 enligt MEI-indexet visat som en jämförelse mellan den nu instundande El Niñon och fem tidigare Niñor. En typisk El Niño varar enligt detta index i lite drygt ett år. Y-axeln visar styrkan i El Niños över de månader de pågår.

MEI varierar runt noll, det är positivt när vi har El Niño och negativt för La Niña. I figur 2 syns hur den nya El Niñon växer fram, men att den ännu i juni inte passerat nivån 0,5 för att även i MEI bli klassad som en sådan.

Hur är då nuläget för de olika komponenterna av MEI?
Kan dessa säga oss något om hur stark El Niño vi kommer att få denna gång?

Atmosfärstrycket vid havsytan mäts med det så kallade Southern Oscillation Index, SOI. Det visar skillnaden i lufttryck mellan två orter, den ena i västra ändan på ENSO-området, den andra i öster: Darwin på Australiens nordkust respektive Tahiti, se kartan i figur 1. En stark El Niño är förknippad med en negativ SOI. De kritiska månaderna för El Niño inträffar i perioden november till april. För närvarande är vi i ett tidigt stadium av El Niño och SOI är positiv, se figur 3.

ENSO SOI juni 2023Figur 3. Southern Oscillation Index, SOI. Det utgör en atmosfärisk komponent i MEI-indexet. Jämförelse mellan nuläge och 7 tidigare Niñor. Källa: NOAA/CPC

Temperaturen i ytvattnet i ENSO-området kan mätas på många olika ställen. Vanligen används ONI, som visar temperaturtrenden i Niño 3.4-området. I figur 4 ser vi att vi ännu har långt kvar till de nivåer som gäller för en stark El Niño.

ENSO ONIFigur 4. ONI-indexet som mått på avvikelse i yttemperatur i ENSO-området. Jämförelse mellan nuläge och 7 tidigare Niñor.

Vindriktningen är av stor vikt för styrkan hos El Niños. En stark El Niño föregås av att de vanliga östliga passadvindarna i ekvatorområdet i västra och centrala Stilla havet vänder till markant västlig riktning. Det framgår av figur 5 att så inte är fallet ännu. En markant västlig vindriktning är inte att vänta förrän i den kritiska perioden i slutet på året, i alla fall om man ska gå efter tidigare El Niños.

ENSO vind 06 23Figur 5. Vindstyrka i sekundmeter för ytzonvindar som mått på avvikelse i ENSO-området. Jämförelse mellan nuläge och 7 tidigare Niñor. Negativt värde visar västlig vindriktning.

Utgående långvågsstrålning (OLR) är ett uttryck för hur stor konvektionen är i ENSO-området, dvs. området runt ekvatorn i Stilla havet (160°Ö-160°V). El Niño-fasen är förknippad med ett negativt värde på OLR, vilket visar på ökande konvektion, dvs. ökad värmeavgivning.

ENSO OLR 0623Figur 6. OLR-indexet som mått på avvikelse i ENSO-området. Jämförelse mellan nuläge och 5 tidigare Niñor.

OLR som avvikelse ses i figuren nedan. Det stämmer med figur 1 att vi har en starkt negativ anomali nordöst om Australien, men däremot ser vi ännu inte någon positiv anomali över Indonesien.

ENSO OLR anomali 0623Figur 7. OLR som anomali för senaste månaden, jämfört med perioden 1991–2020. Enheten är watt per kvadratmeter. Källa här.

Förutom de variabler som ingår i MEI-indexet, finns det ytterligare flera klimatvariabler som traditionellt används för att karaktärisera ENSO. Det är framför allt PDO, värmeinnehållet i havet samt temperaturgradienten från ekvator till polarområdena som är av intresse för analysen av ENSO.

PDO, Pacific Decadal Oscillation

PDO mäter anomalin för ytvattentemperaturen i norra Stilla havet. Den kortvariga ENSO-cykeln är en av de centrala komponenter som bygger upp den långsiktiga PDO-cykeln. Vanligtvis är det ENSO som leder PDO, vilken uppstår i en komplex samverkan av ett antal olika processer i såväl atmosfären som havet, mellan tropiska delen av Stilla havet och dess norra del. Detta finns berört i artikel här, med sammanfattande figur här.[1][2]

ENSO PDOFigur 8. PDO i nuläge och i jämförelse med 7 tidigare Niñor.

Under de senaste starka Niñorna, 1997/98 samt 2015/16, var PDO starkt positiv. En stark El Niño förmår att dra PDO kraftigt i positiv riktning. Detta skedde vid båda dessa Niñor, se figur 9.

Men idag är PDO i än mer negativt läge, ja i bottenläge om vi ser till de senaste 50 åren. Den kommer fortsätta vara i sin negativa fas betydligt längre än den nuvarande El Niñon kommer vara. Detta är ett tydligt tecken på att vi inte kommer att få en stark El Niño denna gång.

PDO 0623Figur 9. PDO är i sin negativa fas. Källa här.

Värmeinnehållet i havet

Om det finns mycket värme ackumulerat i västra Stilla havet, finns också förutsättningen för en kraftig El Niño.

ENSO hav varme 0623Figur 10. Värmeinnehållet i havet ner till 300 meters djup som mått på avvikelse i ENSO-området. Jämförelse mellan nuläge och 5 tidigare Niñor.

Ibland påstås det att det i västra Stilla havet skulle ha ackumulerats en stor mängd överskottsvärme under de tre år av La Niña vi haft. Men detta stämmer dåligt med data, se figur 10. Vi kan se hur havsvärme flyttas i östlig riktning om vi jämför sekvensen från april fram till juli. Men anomalin förefaller liten enligt figur 11.

ENSO hav varme manader.pngFigur 11. Temperaturen i Stilla havet på 150 meters djup, mätt som avvikelse. Källa här.

Temperaturgradienten från ekvator till polarområdena – ENSO:s roll i energitransporten

Stora mängder energi transporteras från tropikerna för att avges i polarområdena. Detta kallas advektion. Värmetransporten drivs (bland annat) av att det finns en temperaturgradient från värmen i tropikerna till kylan vid polerna. Normalläget är att vi har en neutral ENSO, eller en La Nina. Då ackumuleras värme i västra Stilla havet med de östliga passadvindarna och advekteras iväg mot polerna.

När temperaturgradienten ökar, så ökar också behovet att transportera bort värmeenergin.
En El Niño uppstår när den normala transporten via advektion inte kan hantera hela transportbehovet.
Med en minskande temperaturgradient kommer vi å andra sidan få färre El Niños.

Ur termodynamisk synvinkel innebär en hög ENSO-aktivitet med El Niño att stora mängder värme frigörs från Stilla havets djup och förs upp i atmosfären via konvektion, där den senare radieras bort, se figur 7 med OLR. En El Niño är i själva verket en klimathändelse som bidrar till att kyla Jorden, trots att den temporärt värmer atmosfären. El Niño kan ses som en avvikelse från normalläget, som en form av ’kortslutning’.

Med den globala uppvärmningen har temperaturgradienten minskat: tropikernas temperatur är konstant, medan Arktis haft den kraftigaste uppvärmningen. Frekvensen av El Niño har också minskat, vilket framgår av figur 12.

enso frekvens 1871Figur 12. Antal månader med respektive ENSO-fas samt trendlinjer. Femårsperioder från 1871 – 2023.

Sammanfattning

Den El Niño som just börjat är ännu ’okopplad’ i klimatsystemet i Stilla havet. Detta betyder att vissa av de olika väderfenomen som karaktäriserar den ännu inte har inträffat, annat än antydningsvis. Om vi ser till MEI-indexets komponenter har SOI till exempel nyligen vänt tillbaka till plus, och ytzonvindarna har ännu inte vänt till västlig riktning.

Det finns också flera andra faktorer som indikerar att det inte kommer att bli en stark El Niño denna gång.
Den första är att vi i den nuvarande solcykeln har en svag solinstrålning.
Den andra är den kraftigt negativa PDO.
Den tredje är att havets energiinnehåll i västra Stilla havet inte är påtagligt stort, mätt som anomali.
Om det till slut blir en stark El Niño eller bara en La Nada – ja det avgörs först framåt årsskiftet.

Referenser

[1] Fysikaliska processer kopplar solcykeln till ENSO-omslag, Gabriel Oxenstierna 2022-06-22, https://klimatupplysningen.se/fysikaliska-processer-kopplar-solcykeln-till-enso-omslag/

[2] The Pacific Decadal Oscillation, Revisited, Newman och 14 medförfattare, Journal of Climate 2016, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0508.1

Figurerna 1-6, 8 och 10 är hämtade från NOAA, https://psl.noaa.gov/enso/
och deras El Niño Index Dashboard, https://psl.noaa.gov/enso/dashboard.html

Detta är den andra artikeln i en serie om ENSO.
Den första artikeln hittar du här.
Se även en tidigare artikel på KU som diskuterar den blivande El Niño, här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Gabariel för din utmärkta analys. Den visar tydligt den komplexitet i verkligheten som bygger ”väder” och över längre tid ”klimat”. Klimathotarna, som är de enda som släpps fram i MSM inklusive SvT och TV4, gör det extremt enkelt för sig i sin enfald. För dem är roten till allt ont, exrem värme och kyla såväl som alla naturkatastrofer, fossil koldioxid.

 2. CecilB

  Hej och tack för att ni finns!

  Jag undrar bara på två saker som hänt i år.

  1. Vulkanutbrottet på Hunga Tonga som hade en VEI6 – 7.
  Detta utbrott skedde under havet innan och slungade ut mest vattenånga. Den mängd som tillfördes i atmosfären sägs ligga kvar i flera år och påverka planetens temperatur ”positivt”.
  https://www.youtube.com/watch?v=2TbWskpiY6A&pp=ygUndm9sY2FubyB0b25nYSAyMDIyIGVydXB0aW9uIGdlb2xvZ3kgaHVi

  2. Vi har åtminstone haft en sk SSW (Sudden Stratospheric Warming) som började i mars och verkar ha hålt i sig bra längre än de två månader som tidigare observerats. Vet inte vilken betydelse denna har haft för norra sfärens temperaturvariationer. Här har det varit mindre lyckat… 8C grader på morgonen i dag här. Här misstänker jag ju att SSW som inträffade har varit avgörande för sverige och delar av ryska tundran.

  Kan dessa två händelser fylla någon lucka i resutaten från årets observationer?

  Tack för ordet och ha det gott

 3. Staffan Lindström

  Om El Niño är svag…höj rösten…

 4. Staffan Lindström

  2 SL Myself…

  Citat The Guardian Antonio Guterres:

  “All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. The only surprise is the speed of the change. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended; the era of global boiling has arrived.”

  Snacka om att vara en parodi på sig själv…. IRMC

 5. Tack – för ännu en fantastiskt pedagogisk artikel, Gabriel!
  Årets smygare till El nino är spännande på många sätt.
  Artikel passar även fint ihop med Ingemars senaste artiklar om temperatur hysterin.

  Vi läser varje dag i media om extremvarma hav, inte minst hos oss men det stämmer inte hos oss och det stämmer inte i norra stilla havet.

  Snarast syns ju en snart 10 årig sänkning av temperaturen i norra stilla havet, även när man läser en bred mängd artiklar om havstemperatur.

  Inte heller har jag sett någon värme runt Australien på senare år?

  Temperaturanomalin över var värmen och kylan finns längs sydamerikas stillhavsdel är väl även den lite tvärt emot vad som var fallet ex v vid den starka 1997/98 – enl olika artiklar och forumdiskussioner.

  Stilla havet tycks inte alls hysa någon rekordvärme – som energibomb för en kraftig El – nino.

  Jag har ju mest intresserat mig för norra Atlanten och sverige – island och högtryckssamspelet med Azorerna – och även där har jag hört oceanografer tala om att värmeökningen i isländska vatten avstannat sedan flera år tillbaka – man kanske inte får säga så för Fn, Eu å Biden men jag tycker inte artiklar och diskussioner från forskare enbart talar om allmän uppvärmning av haven, några viktiga havstemperaturcentran tycks kylas.
  För vårt eget västerhavs del – så har jag själv sett en avkylning – tvärt emot tidningsrubriker och Svt.

  Jag tvivlar på att värmebomben i stillahavet är rätt apterad för en stark El – nino denna gång.

 6. Thorleif

  Har för mig att jag hört att SOI-index bör ligga under -8 vid bekräftad El Nino? Men det verkar inte stämma med grafen ovan?

  PDO har såvitt jag fattat även en koppling till AMO som är mer långsiktig och som även den försvagats?

  Tack för utmärkt redovisning!

  Skulle vara intressant att även höra din analys av AMOC och hotet från en ev sydgående färskvatten-rörelse från Beaufort havet (gyre).
  Den senare uppmärksammas väldigt lite av alarmisterna utan istället pratar man om en försvagad (pga koldioxidökningen) AMOC som hotar återcirkulationen av kallt djupvatten från södra Grönland osv vilket bl.a riskerar att störa Golfströmmen och då leda till en utbredd nedkylning av våra trakter.
  Man menar såvitt jag förstår att den allt varmare (vårt fel) Golfströmmen från USAs östkust leder till densitets-förändringar vilket därmed skulle störa jämvikten i cirkulationen.

 7. mattias

  #5
  Även i Östersjön har vattentemperaturen sjunkit senaste månaden. Den var visserligen högre än normalt i juni, men runt månadsskiftet skedde en markant nedkylning med ca 5 grader – på vissa stationer nästan 10 grader på en vecka: https://www.ostersjon.fi/sv-FI/Ostersjon_nu/Vattenkvalitet/Temperatur

  Jag lyckades pricka in två baddagar på västkusten i mitten av juli mellan regnskurarna när landtemperaturen var över 20 grader och svag vind. – men jag hade tur, det var inte lätt att hitta de tillfällena. Det var härligt uppfriskande och nedkylande bad.

 8. Jan-Åke

  ARGO-bojarna har systematiskt mätt havens temp detta århundrade.
  Hittar lite olika siffror för OHC och temp i C.
  Finns någon siffra som anger ett exakt tal för havens tempuppgång sedan ca år 2000 då de första av miljontals data började komma in?

 9. tty

  #8

  Argobojarna är ett fantastiskt system, men man skall komma ihåg att de faktiskt bara mäter temperaturen i ungefär halva oceanernas volym.

  Dels går de bara ned till 2000 m djup. Havets medeldjup är 3800 m.

  Dels finns det stora havsområden utan bojar, bl a Sahul- och Sundashelfen, Okotska havet, Berings hav, alla delar av norra och södra ishavet som är täckta av havsis eller shelfis, Hudson bay och Nordsjön:

  https://www.aoml.noaa.gov/argo/

 10. Gabriel Oxenstierna

  Thorleif 6

  SOI är här angivet med antal standardavvikeler på y-axeln.

  AMO är ju i Atlanten och kopplingen till PDO är inte helt tydlig. AMO ’borde’ börja vända nedåt så småningom, men ännu ser vi det inte i data.

  Att AMOC skulle vara i avtagande saknar stöd i data. Det kommer en uppdatering från RAPID-forskarna nu i september, vi får återkomma till denna spännande fråga då.

 11. Jan-Åke

  #9
  Tack !

 12. Thorleif

  #10

  Tack!

  Vad jag menar är att PDO och AMO tidigare samvarierat och därmed förstärkt effekter som under kallperioden på 60- 70 talet. Flera förväntar sig att AMO nu snart ska vända ner! (ok inga data ännu).

  AMOC

  Rockström, Rahmstorf et al ser att faran nu är uppenbar att AMOC ska börja destabiliseras pga ”uppvärmningen” av ”Golfströmmen” från USAs östkust. Kommande 70 år anses kritiska.

 13. Jan-Åke

  tty
  ….fanns ingen siffra i länkarna dock.
  Kan det tänkas att haven ner till 2000 m har haft en tempökning på några hundradelar som globalt genomsnitt ?

 14. Bengt

  Ot
  Dagens ocean.dmi.dk angående isutbredning i Arktis visar en märklig knick uppåt de senaste dagarna. Skiljer sig markant från de senaste åren.

 15. Ang. PDO:
  • Den senaste kalla fasen varade mellan 1945-1977. ENSO var då dominerat av La Niña perioder, även om El Niño också uppträdde, t.ex. svagt 1952-54, starkare 1956-58, 1966 och 1973. Samtidigt visade sig styrkan i El Niño vara en direkt avspelning av styrka i föregående La Niña år.
  • Den nuvarande kalla PDO fasen började 2008, men avbröts av varm episod 2014-17, med motsvarande dominans av kraftig El Niño. Av allt att döma går nu utvecklingen mot mer under längre period bestående kall PDO fram till ca 2035/40, om tidigare periodiciteter upprepas. Under denna period kommer då och då kortvariga El Niño perioder på samma sätt som under den tidigare kallperioden 1945-77.

  Själv tror jag att nuvarande påbörjade El Niño därför blir kortvarig och relativt obetydlig vad gäller värmefördelning över klotet.

 16. Jan-Åke

  #15 Göran
  Intressant att PDO var negativ 1945-77 ,det sammanfaller exakt med tempnedgången på 0,2 C på norra halvklotet under den perioden.
  (Då klimathetsen gällde avkylning)

 17. Thorleif

  Det har varit rubriker ett tag nu om Golfströmmens försvagning och att våra koldioxid-utsläpp är orsaken till det allt varmare vatten som förs upp mot Grönland. Nu SvD:

  https://www.svd.se/a/GM294Q/forskare-varnar-for-kollaps-av-golfstrommen

  Hur vet man att det inte (också) beror på naturliga cykliska orsaker och ev planetära rörelser?

 18. Nr 13 Jan – Åke.
  Siffran som brukar dyka upp i dessa havsuppvärmningssammanhang är plus 0,075.
  Dessa serier får väl mest ses som gissningar ännu så länge – pga kort tidsperiod.
  Det som dessa mättekniker idag ger är – orhörda mängder värden, som förvisso är viss vetenskap men kanske mindre vetskap..pga tidsrymden.

  En massa mätningar av översta millimetern av havsytan känns ju mindre intressanta, kan jag tycka – ytvattnets instabilitet, vind å väderberoende, ihop med svårigheten att transportera denna ytfilm genom språngskickt av temperatur och densitet ner i djuphavet…borde vara svårt.
  Havets temperaturvariation över dygnet är ju ett gigantiskt kaos som borde ge svårlästa slutsatser.

  Eftersom vi har en global uppvärmning sedan sedan slutet på 1900 – talet borde ju dock slutsatsen vara att haven blivit något varmare.

  Sett till tidigare slutsatser vid långvariga men skakiga temperaturmätningar runt island så syns ju att havet värms först – sedan följer omgivande land och glaciäravsmälning med, under kommande år.

  Havet vid Island visar ju också att havet i perioder blir både varmare Och kallare – och några tecken och tidsaspekter tycker jag pekar mot att vi har en god ”chans” att vi just nu får ett skifte mot kallare.
  Isutbredningen ökar söderut vid Island och vårarna har blivit senare – av dom 5 senaste julimånaderna hos oss syns en i allmänhet likadan temperatur som medelvärdet för juli 1860 – 1900…trend eller inte…vi får se.

  När vi senast hade en värmeperiod i havet vid Island var det 1920- tal – därpå följde under närmare 30 år en värmeperiod i våra trakter, som gav oss upp mot 40 grader i både juni och juli – det talas sällan i media om temperaturerna i sydeuropa för perioden före 1950.

  På 60- 70 – blev ju havet däruppe kallare igen, trots att omgivande landmassor blivit uppvärmda i flera decennier och därpå föll ju också våra landtemperaturer och även här i Skandinavien fanns tillväxt på glaciärer fram till 1995.
  Den nya värmeperioden i havet vid island började dock i slutet på 80- talet, trots att vi just då avverkat några kalla decennier – några år senare började ju så våra landtemperaturer att stiga igen och vi såg återigen snabbt stigande landtemperaturer – som gav ungefär samma värden som tidigare uppvärmning på 30 – 40 talet.

  Temperaturmässigt befinner vi oss ju således exakt där vi borde vara, i förhållande till havets puls – inneboende puls eller inte är väl således frågan.

  tty och Gabriel är oändligt mer insatta – men jag har ändå sett och läst vad släkten av vädertokiga bönner upplevt och genomlidigt – anpassning av grödor och kreatur har varit deras överlevnadsstrategi i långt mer än 150 år – jag kan verkligen inte se att klimatförändringarna är värre nu än då – men politikerna har bestämt att allt detta vi nu upplever aldrig hänt förr – och där är jag av en helt annan uppfattning och jag stöder mig på det historiska klimatfacit för 150 år och för 500 år.

 19. mattias

  #18
  Ditt resonemang finner jag rimligt – minst lika troligt som att nedgången i temperaturen på 60-70 talet skulle bero på solar dimming… men den förklaringen passar bättre in i narrativet.

 20. Nr 19 Mattias.
  Du har verkligen rätt i att det drivs ett extremt narraiv – och denna sommar utan extrema värmeböljor i skandinavien, tyskland, holland, frankrike osv ger narrativet problem – för det är i dessa länder narrativet har sitt epicentrum – och därmed tvingas ledare och media höja volymen till mer än högt!

 21. Erik A.

  #17:
  Se här:
  https://detgodasamhallet.com/2021/02/27/gastskribent-gosta-walin-ar-golfstrommen-verkligen-hotad-eller-bara-usel-journalistik/

 22. Att larma om golfströmmen är sannerligen inget nytt. Det tillhör väl PIKs och Rockströms alarmistlåda. Och de har lika fel varje gång. Här är ett inlägg där även Gösta Walin avfärdade deras påståenden om golfströmmen:

  https://klimatupplysningen.se/stannar-golfstrommen/

 23. Jan-Åke

  18 Magnus
  Stort tack för belysande fakta.
  Så när Expressen yrar om ”haven är varmare än någonsin” etc etc så kan man ändå kontra med att miljontals mätningar från ARGO visar på 0,075 °C (om än svårmätt) varmare än år 2000.
  Det gäller då de översta 2000 ? metrarna av snittet på 3800.
  Djuphaven gissar jag är opåverkade vilket om jag drar till med en gissning,en total på 0,022 ° C högre havstemp de senaste säg 23 åren.

 24. Erik A #21,

  Just den artikeln i DGS skrevs av Gösta.

 25. Det varma vattnet i Nordatlanten denna sommar finns utrett av J. Curry et.al. här:

  https://klimatupplysningen.se/varmt-vatten-i-nordatlanten-skapade-klimatpanik/

 26. Thorleif

  #21,22,25 Golfströmmen

  Tack för lite balans!

 27. Nr 23 Jan- Åke.
  Kanske inte fakta – men reflektioner och observationer…från en utemupp som trots allt klättrat några stora arktiska glaciärer.
  Fakta brukar vi få från tty å Gabriel med flera.

 28. Håkan Bergman

  Finns massor med forskning som tonar ned Golfströmmens betydelse för våra milda vintrar. En ur högen.
  http://ocp.ldeo.columbia.edu/res/div/ocp/gs/pubs/Seager_AmSci_2006.pdf

 29. Thorleif

  Så skriver NPR i USA, en välkänd självständig fast lite mindre mediakanal med radio som ursprunglig tradition. Även här avspeglas tankar på koldioxiden och att orsaken handlar om avsmältning av Grönlands-isen. Son faktor avvisar jag den f.n.

  https://www.npr.org/2023/07/27/1190519762/why-its-so-important-to-figure-out-when-a-vital-atlantic-ocean-current-might-col

  Själv tror jag isf mer på färskvatten från Beaufort havet (gyre) .

  Ursäkta dessa tankar snarare än ENSO där jag håller med ämnet av Gabriel.

 30. Tege Tornvall

  Diskuterar vi inte detaljfrågor i ett från grunden felbyggt hus?

 31. JonasW

  Tack för ett intressant inlägg.

  Hängde inte riktigt med i avsnittet om OLR. Minskar OLR vid en El-Nino? Trodde att en ökad yttemperatur ledde till ökad utstrålning.

  Skulle gärna ha en mer detaljerad förklaring. Säkert rätt, men jag förstod inte.

 32. CecilB

  Varför skulle inte Hunga Tunga Ha’apai och SSW vara en variabel i årets väder? Båda starka pjäser för reglerare av temperatur, en i både minus/plus och en i plusssss. Gummiband och jetströmmar i all dess storhet. Vattenånga som grönhusgas i dess storhet. Inget?

  Tror att det behövs något för att skaka om oss själva för att reagera bortom den där bubblan.

 33. Extremhetta Därför har värmen inte nått sverige.
  Ligger på svt play.
  I framtiden kan europa nå upp till 55 – 60 grader….
  Reportern får testa att cykla i ett rum med 50 grader – svettades ut 9 deciliter på 30 min, blev yr och illamående ( men såg glad ut..).
  Svt tänjer gränserna i programmet och låter kända meteorologer, bl a Maria A, komma med utspel om hur extremt vädret utvecklats under 2000 – talet.
  – varför har inte sommaren blivit varm – det beror på vädret.
  Havets, hä hä, värmebölja kan ge oss varmare höst och vinter – säger metorologen.

  Sedan kommer resorna till värmen, som ökar.
  Avbokar folk – nej.
  Hur ser det ut framöver – folk fortsätter boka, trots värmeböljan, eftersom det är kallt i sverige.

  Helt magiskt program från svt – se det och häpna över falsarierna men fascineras också över hur vanligt folk – fattar mer än svt, copernicus och professorerna.

  Folk gillar värme – vi behöver värme, det är bra för odling och fortplantning – arten människa vill ha 28 grader i skuggan.

  Det känns som svt:s höga tonläge och korkade klimatpropaganda – inte faller folket på läppen, varken rekordtemp i havet ( Lysekil – 16 grader, i juli ) eller värme vart 5:e år avskräcker.

  Titta på semestermånaden Juli – den fortsätter ha en julimedel på 17 -18, som den haft i 100 år.
  Vi har en minimal uppvärmning, sett till semesterväder – och vi har ingen ändring i vasaloppsspåret – jösses vad det knäcker Svt, rockström, Fn Eu, Biden och alla medlöpare.

  Havet kanske har värmts 0,075 grader…men Svt:s tyngsta argument för klimatkrisen – är att antalet rubriker om klimatkris ökat.

  Tyvärr visar Svt med detta fjantprogram att vad det handlar om är – tro, inte tvivel – utan ren å skär tro.

  Kan djuphavet kyla planeten? – jajamän, till en isboll.

  Havets medeltemperatur når knappast 4 grader – och dagens klot håller 14,5.

  En rejäl uppvällning från djuphavet – och vi är körda.

 34. Gabriel Oxenstierna

  Här är länk till sida med bild på senaste tillgängliga data för AMOC inklusive Golfströmmen.

  https://rapid.ac.uk/rapidmoc/overview.php

  Mätningar pågår sedan 2004. Man ser en liten dip i AMOC runt 2010.
  Men Golfströmmen tuffar och går som tåget.
  Uppdatering av data ska komma i september, säger forskarna jag har kontakt med.

 35. CecilB

  #33 du är minde hög än resten av liberala kapitalistiska politikerna. Har inget med lufttryck att göra.

 36. CecilB

  Jag letade bara efter abnormala krafter på den totala temperatur vi ser i år… och kanske nästkommande.

  Frågade om det kan relatera eller förklara något.

  Ser en istid när nästa travolta gör fame och när Netflix blir bärande ekonomiskt igen.

 37. Staffan Lindström

  33 Magnus Blomgren

  Lyckades du hitta ett sammanklippt program med alla de här EXTREMHETTA-klippen på SVT?
  Sökte på Youtube och hittade först TV4, surprise,surprise… 2019-08-03 MeteOROlogen Caroline Hagberg som varnar för temperaturer på upp till 50 C och dessutom hög luftfuktighet… Kollar sen Weatheronline UK Cordoba AP …. Inte ens 40 C … För sent att klaga nu…? Och överdödligheten beror väl inte i ringa utsträckning på värmeöeffekten i täta städer…

 38. tty

  Litet klarlägganden. Golfströmmen kan inte ”stoppas”. Den drivs av Corioliseffekten. Det enda som skulle kunna åstadkomma det är att Jorden börjar rotera åt andra hållet.

  Vad man spekulerar om är att AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) upphör, alltså att det avkylda och starkt salthaltiga golfströmsvattnet slutar att sjunka i Norska havet och flyta söderut på djupet. Då kommer golfströmmens vatten istället att flyta söderut längs Europas västkust på samma sätt som Californiaströmmen längs Nordamerikas västkust.

  För att AMOC skall upphöra måste golfströmsvattnets täthet minska så mycket att det inte längre sjunker, d v s det måste antingen bli betydligt varmare eller betydligt mindre salthaltigt. Att golfströmmen blir varmare kommer knappast att göra klimatet i Nordeuropa kallare, återstår alltså utsötning av vattnet i Norska Havet.

  Det enda sättet det kan ske på är genom avsmältning av inlandsisar runt Nordatlanten. Nu kan vi emellertid faktiskt ”titta i facit” i stället för att förlita oss på klimatmodeller.

  Under tidig Holocen, ungefär 7 000 – 11 700 år sedan smälte inlandsisen i Skandinavien och Laurentididisen i Nordamerika, liksom isarna på Island bort helt, och Grönlandsisen krympte kraftigt. Totalt motsvarade det en havsnivåhöjning på ca 50 meter på 5000 år, eller i genomsnitt 10 mm per år. Det räckte allså inte att ”stoppa golfströmmen”. Tvärtom var klimatet betydligt varmare än nu.

  För att få ett motsvarande sötvattenflöde måste hela Grönlandsisen smälta på 700 år, alltså typ 3-4 meter istjocklek per år. Eller egentligen mer för vi vet inte hur mycket mer det egentligen krävs.

  Fast vi kan faktiskt uppskatta det.

  För 8200 år sedan tömdes Hudson Bay, som då var en isdämd sötvattensjö genom en katastrofal avtappning som höjde havsnivån 1-3 meter praktiskt taget momentant, och det stoppade faktiskt upp AMOC och ledde till ett kallare klimat i ca 100-200 år. Så om sådär en fjärdedel av Grönlandsisen smälter över en sommar är det fara på färde.

  Vi vet också att när den Baltiska Issjön tappades av, vilket vi vet skedde på mindre än ett år, så räckte det inte för att påverka AMOC. Så 10 000 kubikkilometer sötvatten i ett svep (ca 3 cm havsnivåhöjning) i Nordatlanten är otillräckligt. Så Grönlandsisen måste tydligen smälta helt på mindre än 250 år.

 39. Nr 37 Staffan L.
  Programmet ligger i Svt Play.

  Rätt skrämmande hur tydligt dom visar sin agenda.

  Krig och miljökatastrofer är intet mot – tron och tillbedjan.

  Det är både plågsamt, deprimerande och oroande hur Media och Svt dansar efter denna pipa – det är obegripligt hur vi hamnade i denna soppa av antivetenskap och omaskerade agendor – bl a från Svt.

  När dom obesvärat börjar att prata om temperaturer på 55 – 60 grader…ja, då inser man att dom tappat fotfästet och använder sin makt på ett sätt som – i alla fall jag inte trodde var möjligt.

  Det har urartat – fullständigt.

  Det är värt att komma ihåg att det är vi i skandinavien och arktis som har den största uppvärmningen – pga klimatsystemets uppbyggnad, överskottsvärmen går mot norr – men vad ser vi utanför fönstret…?

  Hur ser våra extremer ut? Hur har vi haft det dom senaste 150 åren med klimatförändringar? Har något nytt, extremt, kunna avläsas – nej, men media å Svt har gått fullständigt bananas – varför, vad vill dom – varför tar dom aldrig en direktsänd debatt med dom pålästa och medvetna?

  Varför är mina temperaturer, på min egen termometer, plötsligt definierade som extrema?

  Varför rapporteras det så lite om dom 3000 brinnande bilarna på fartyget utanför nederländerna – och därpå följande risk för en miljökatastrof?

  Mina mindre reflekterande vänner tycker plötsligt att 25 grader på sommaren är ett oroande tecken, på annalkande katastrof – när jag frågar varför dom får den känslan, så vet dom inte….men något Känns oroväckande.

  Barnen i skolan drillas i värmeångest och om jordens undergång – det påminner om putin och hitler, som behövde och behöver folkets gillande och deras lojalitet för att befästa sitt bygge av ett nytt system.

  Hade det vsrit ett mänskligare och mer naturvänligt system och samhälle hade jag köpt konceptet rakt av – men det ärvju fientligt mot både människor och natur – därför accepterar jag inte dom nya tankarna om klimat och vad som skall betraktas som hållbart.

 40. tty

  #33

  ”Kan djuphavet kyla planeten? – jajamän, till en isboll.

  Havets medeltemperatur når knappast 4 grader – och dagens klot håller 14,5.

  En rejäl uppvällning från djuphavet – och vi är körda.”

  Nej, det är polartrakterna som kyler djuphavet genom att skapa kallvatten som kontinuerligt sjunker. Och det väller hela tiden upp – lika mycket som sjunker, men mera utspritt.
  Det är rätt lätt att hitta uppvällningsområden, det är nämligen där de bästa fiskevattnen finns, där kallt, koldioxidrikt (surt!) och näringsrikt vatten kommer upp till ytan. Där frodas växtplankton och djurplankton som lever på växtplankton och därmed även fisk, sälar, valar och havsfåglar.

  Detta är dock inte det normala historiskt sett. Det började för 35 miljoner år sedan då Antarktis isolerades och frös till. I äldre tid var djuphavet mycket varmare och syrefattigt, tidvis t o m syrefritt,

 41. Nr 38 och 40 tty.
  Mycket, bra tack – det vetenskapliga perspektivet är det som skall bygga framtiden!
  Vi som gissar får nöja oss med magkänslan..

 42. Nr 40 tty.
  Något, i mina öron, oväntat har hänt på svenska västkusten – vi har fått ett snabbt växande bestånd av..bläckfisk – fiskejournalister skriver numera artiklar om bästa sättet att fånga dessa nya matdjur….kanske är det därför vi har en ökande valobservationstrend – om bläckfiskarna trivs bättre i varmt eller kallt vatten vet jag dock ej…

 43. Gabriel Oxenstierna

  38 tty
  Tack för fylligt svar!
  Snart kommer modellbyggarna således komma upp med en ny klimatmodell där CO2 gör att Jorden vänder på rotationsriktningen…

 44. Gabriel Oxenstierna

  JonasW 31
  ”Hängde inte riktigt med i avsnittet om OLR. Minskar OLR vid en El-Nino? Trodde att en ökad yttemperatur ledde till ökad utstrålning.”

  El Niño leder till ökad molnbildning och konvektion i vissa områden i Stilla havet. Det betyder i praktiken att en del utgående värmestrålning skärmas av i dessa områden. El Niño-fasen är förknippad med ett negativt värde på OLR i dessa områden vilket visar på ökande konvektion. Men i andra områden blir det tvärtom mindre moln och minskad konvektion.
  Detta framgår av figur 7.
  Anledningen till att man har med OLR för ENSO-området i MEI-indexet är att det är ett signifikant tecken på att vi har fått en El Niño, dvs. det hjälper oss att bestämma vilken fas ENSO är i. Men det säger inte något om vi får mer eller mindre OLR totalt sett, eftersom mätningen bara sker i vissa begränsade områden.

 45. Karl Erik R

  Nu – nästan samtidigt – kommer hoten om:

  A) Temperaturen i Europa kan bli 50 – 60 grader.
  B) AMOC och Golfströmmen kan stanna av och norra Europa blir så kallt att det blir nästan obeboeligt.

  Tydligen gäller devisen att ”alla hot är bra hot”. För genomsnittet av A och B blir väl att allt förblir ungefär som det är idag.

 46. Thorleif

  #38 tty

  Så hur ser du på Beaufort-havets långvariga ansamling av sötvatten och dess potential att släppa (gyre) väg vatten söderut?

  Är en sådan händelse nog för att flytta golfströmmen uppe hos oss lite längre söderut?

  https://phys.org/news/2023-05-evidence-beaufort-gyre-stabilization-precursor.pdf

 47. Gabriel Oxenstierna

  Thorleif,

  tty gav ett utförligt svar på ditt spörsmål i #38
  Svaret är ’nej!’, baserat på historisk evidens.

 48. Thorleif

  #46 Beaufort Gyre

  Medan Potsdam pekar på koldioxid och då främst uppvärmningen av vattnet längs golfströmmen från USA som potentiell orsak framöver till ändrade strömningsförhållanden ser jag mera de naturliga cyklerna med avsmältning av sötvatten och därmed ändrade saltvatten-lager/koncentrationer om nämnda reservoar släpps lös till nordatlanten. Men räcker den isf är min fråga till dig tty? Kan den ha bidragit till LIA i norra Europa?

 49. Thorleif

  #47 Gabriel

  Min osäkerhet bygger främst på uppskattade volymer. Om det motsvarar 1/4 av Grönlandsisen för att få effekt så är jag nog rätt lugn. Hur mycket färskvatten som cirkulerar i Beaufort Gyre har jag inte kollat liksom hur en ev avtappning påverkar omgivande mer bräckta vatten.

 50. tty

  #46

  Nej. Men det skulle troligen innebära att havsisen i Nordatlantsektorn expanderar markant. Just detta hände på 1970-talet och ledde till den havsistopp ca 1979 som sedan dess utnämnts till ”normalläge”

  Googla ”Great Salinity Anomaly”

 51. Thorleif

  #50 tty

  Tack för svar och uppgiften!

 52. Nr 50 å 51.
  Det var en intressant frågeställning och svar!
  Kanske kan denna ändring i isutbredning påverka lågtrycksområdet vid Island och dess samverkan med högtrycket vid Azorerna – vilket då kanske påverkar the westerlies och vädret i nordeuropa….

  Tendensen med mer is söderut på senare år är ju verkligen intressant, vädermässigt och klimatologiskt.

 53. 50 å 51.
  Det där fenomenet hade onekligen varit värd en Artikel på klimatupplysningen.

  Möjlig påverkan på konvektion och AMOC – är i min lilla insnöade värld – rätt spektakulärt.

 54. Thorleif

  #53 Magnus b

  Instämmer i Din önskan!

  Kanske det kommer vad det lider om vi ser ändrade islägen under kommande somrar där uppe.

 55. Gabriel Oxenstierna

  46, 48, 50, 52, 53

  De olika Great Salinity Anomaly (GSA) som inträffade under 1960-80-talen kännetecknades av en hög export av is genom Framsundet,

  Framexporten sägs till och med vara orsaken till anomalin:

  ”For the anomaly in the late 1960s and early 1970s, the main cause of the anomaly was by a freshwater and sea ice pulse which came from the Arctic Ocean via the Fram Strait.”

  Detta är ju vad vi ser hända i år, en exceptionellt stor Framexport av is, dvs export av sötvatten. Skrev om detta här:
  https://klimatupplysningen.se/kallvar-och-framexport/

  Kanske är GAS ännu en naturlig variation, som klimatvetenskapen inte riktigt förstått?

  ”We show that the eastern subpolar North Atlantic underwent extreme freshening during 2012 to 2016, with a magnitude never seen before in 120 years of measurements. …
  Changes in salinity and stratification impact the extent of deep convection and contribute to density changes in the overflow waters and the subpolar deep western boundary currents and hence the MOC.”
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6989661/

  Det vi sett efter GSA som var från 2012-16 är att istäcket i Arktis återhämtat sig.
  Således kan en fortsatt återhämtning vara att vänta efter årets extrema Framexport.

 56. tty

  #55

  Havsisen i år är den största sedan 2014-16:

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 57. Fredrik S

  Det rapporteras att juli var den varmaste månaden som uppmätts på Svalbard.

  Högsta temperaturen var ”otroliga” 17 grader.

  Fast det är bara fem grader under den högsta uppmätta 22 grader för några år sedan om jag minns rätt.

  Någon som är insatt?