Den ädla lögnen om klimatnödläge

Wikipedia skriver ”inom politiken avser ädel lögn en myt eller osanning, som framförs av en samhällselit i syfte att bibehålla social harmoni eller befästa ett budskap”.

Nog har vi hamnat i nödläge, men knappast vad klimatet beträffar. Men, hur har vi hamnat i denna ädla lögn, noble lie? Från ett klimatperspektiv kan man beskriva utvecklingen ungefär så här.

Ekologismen var mycket aktiv under 1960-talet, den tillsammans med politiska ambitioner drev den miljörörelse som beredde vägen för FNs första miljökonferens, Konferensen om mänsklig miljö 1972. Konferensens motto Only One Earth, speglar FNs ambitioner.

”Only One Earth” konferens i Stockholm 1972 « Svenska Unescorådet

only one earth

Socialisten Maurice Strong var spindeln i nätet och konferensens generalsekreterare. Han nämnde senare att han vid öppnandet talade om ”Climate Change as one of the key issues” och 1974 uttrycker Olof Palme i SvD att klimatförändringarna kunde bli det största politiska problemet under 2000-talet. Men, vilken vetenskap lutade de sig mot när de redan på tidigt 1970-tal kunde sia om denna utveckling?

Strong stärkte samarbetet mellan NGOs (Non-Governmental Orgnisation) och FN. 1973 grundade han World Assembly of NGO´s concerned with the Global Environment. Han värnade om sin organisation så att den fick rejält med understöd från FN och slussade sedan resurserna vidare till utvalda NGOs, vilka senare gick under benämning “Civil Society”.

Ett viktigt steg i utvecklingen mot den ädla lögnen blev Brundtlandrapporten där hållbar utveckling lanserades (1987) och i vilken både Maurice Strong och FN var involverade. Brundtlandrapporten eller Our Common Future sammanställdes inför nästa stora FN-konferens och titeln signalerar än en gång FNs och Maurice Strongs ambitioner.

1988 var senator Al Gore ordförande för senatens kommitté för naturvetenskap och teknik. Under årets varmaste dag på USAs östkust, 23 juni samlade NASA-klimatologen och miljöaktivisten James Hansen och Al Gore kommitténs medlemmar och meddelade att J. Hansen till 99 % var säker på att växthuseffekten hade detekterats och att den förändrade klimatet.

Atmosfärsfysikern S. Fred Singer, som vid det laget bland mycket annat hade konstruerat satelliter och instrument för fjärranalys i atmosfären, svarade med ”Facts and Fancy on Greenhouse Earth” (30 aug. WSJ). Där skrev han att det som vanligt handlade om en blandning av fakta och fantasi och att det krävdes mer forskning för att kunna stå för sådana uttalanden. Dessutom ansåg han att hans essä återspeglade den uppfattning som de flesta inom vetenskapen stod för. Men, han förstod snart att vetenskapen fick backa till förmån för politiken.

Under november 1988 bildas IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) med Bert Bolin, som dess förste ordförande. IPCC baserades på antaganden om risker med antropogena klimatförändringar, men något försök att vetenskapligt verifiera dessa antaganden var inte aktuellt. IPCCs rapporter, särskilt SPM sammanfattningen för politiker, har sedan dess alltmer styrt västvärldens uppfattning i klimatfrågan.

1992 var FN redo för nästa steg i den ädla lögnens historia, FNs konferens om miljö och utveckling. Maurice Strong och hans medarbetare lyckades här förmå de deltagande ländernas delegater att skriva under på UNFCCC, FNs klimatdeklaration. Därmed hade byråkrater och politiker avgjort frågan. Fred Singer skriver att hottaktik och ren politik ersatte vetenskapen i klimatdebatten.

Västvärlden låter sig nu styras av sin klimatbibel, IPCC och dess rapporter och med COP-konferensernas allt strängare krav på net-zero. På senare tid har FNs generalsekreterare, tidigare ledare för Socialistinternationalen, Anto´nio Guterres dessutom uppmanat Parterna, de deltagande länderna, att även deklarera climate emergency, klimatnödläge till dess att carbon neutrality, net-zero har uppnåtts.

Där sitter vi idag och kring klimathotet sker det mesta fortfarande långt över våra huvuden. Via Wikipedia får vi ändå veta att Sverige med flera EU-stater redan 28 november 2019 deklarerade klimatnödläge, helt utan någon diskussion eller information om vad det innebär och hur det påverkar oss alla.

Den ädla lögnen om klimathotet smögs på så sätt helt odemokratiskt in i västvärldens medvetande och dominerar nu hela samhället. Den förmedlas via den obligatoriska skolan och den implementeras i politiken med geopolitiskt allvarliga konsekvenser som följd. Media är en effektiv megafon för den ädla lögnen och har gett upp sin demokratiska roll att som den tredje statsmakten fritt analysera, debattera och förmedla vad som händer i samhället.

¤¤¤

Media vägrar att hjälpa fram någon vetenskapligt fri debatt i klimatfrågan och det är svårt för dem som tvivlar på den nobla lögnen att få forskningsmedel. Heartlandinstitutet i USA däremot har genom numera 14 internationella årliga konferenser sedan 2009 sökt ge en allsidig, vetenskaplig bild av klimatfrågan. Den senaste gick av stapeln 15-17 oktober 2021. Svensk media nonchalerade liksom tidigare denna konferens, men videos från den är samlade här:

ICCC14 – Climate Conferences (heartland.org)

Fysikern William Happer gav under konferensen en lunchunderhållning med en liten och överraskande “oslipad diamant”, Noble Lies and the Evil They Allow (sök i sammanställningen ovan). Denna råa diamant hoppas jag innerligt att han kommer att finslipa och publicera.

Som exempel på Noble Lies nämnde Happer hur Galileo, Darwin och andra som hotat kyrkans världsbild råkat i onåd. Medeltidens tro på häxor fick stort utrymme och han jämförde den myten med myten om dagens syndabock CO2. Happer läste från en medeltida skrivelse som krävde att de präster som visade att de inte trodde på häxor skulle förlora sin tjänst. Publiken visade sin stora uppskattning när han påpekade att de som skrivit under till 100% (konsensus) var disputerade från Harward University. Som ett känt exempel på en tidigare utbredd Noble Lie tog Happer upp eugeniken som genomsyrade mycket i vårt samhälle i början av förra seklet och han nämnde sedan att geologin, biologin, den moderna fysiken och en mängd andra discipliner har bidragit med bevis för att dagens Noble Lie verkligen är en lögn. Han avrundande med en uppskattad bild med text från ett ryskt ordspråk:

pigs feeding

All you need is a trough

and there will be pigs

Happer uppmanade till sist åhörarna att göra allt vad som står i vår/deras makt att sprida en korrekt vetenskaplig beskrivning av klimatfrågan och värnade särskilt om alla barn och ungdomar, som har blivit missledda.

¤¤¤

Återigen! Naturligtvis bör man efter förmåga bidra till en vetenskapligt korrekt information, men hur kan man nå framgång med det uppdraget, när inte ens fysikern Steven E. Koonin, som hade arbetat inom Obamas sfär reagerade på Myten, Lögnen förrän han halkade in i klimatfrågan av en lycklig slump?

Man måste se var man häller”, sa en gång en klok lågstadielärare.

Hur många är mottagliga för att anstränga sig och försöka förstå vad S. Fred Singer med sin halvsekellånga erfarenhet från klimatfrågans vetenskapliga centrum har att berätta i HOT TALK, COLD SCIENCE – Global Warming´s Unfinished Debate?

Eller vore det mer spännande att läsa Steven E. Koonins Unsettled om hur han gled in klimatfrågan och tog sig an den med ett helt nytt grepp och avslöjade hur vetenskapen i IPCC´s grundläggande rapport förvanskas genom IPCC övriga rapporter, vilket har bidragit till att konservera den ädla lögnen om CO2 som ett framtida antropogent hot?

Kanske kan, atmosfärsfysikern William Happers egen föreläsning för allmänheten med nedanstående graf, göra en och annan nyfiken? Grafen kommer från Happer&Wijngaardens purfärska, validerade, verifierade och omvälvande rapport från beräkningar kring i vilken utsträckning de fem viktigaste växthusgaserna påverkar värmeutstrålningen från atmosfären, uppvärmningen. Resultatet tilltalar knappast företrädarna för den ädla lögnen om klimatnödläge.

Climate Change and CO2 Not a Problem | Science Matters (rclutz.com)

HW 1

Förklaring av W. Happer själv i länken

Eller ska man helt enkelt mjukstarta med att fördjupa sig till exempel i den här grafen och med den enda frågan om huruvida temperaturen lever sitt eget liv eller är mer eller mindre beroende av CO2-halten?

Temperatur i centrala England

CO2coalition 2

Från co2coalition.org ; Climate Facts #10

Ann Löfving-Henriksson

Se även Clintels innehållsrika Nyhetsbrev:

Newsletter December 31, 2021 – Clintel

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Mycket bra sammanfattning av hur myter och politiska lögner frodas i ett samhälle där en fri press betalas av politiker med medborgarnas egna pengar.
  Det borde vara en självklarhet att press, vetenskap och skolor, öppet skall diskuteras och att verklig kunskap skall väga tyngst innan beslut om så avgörande ingrepp i samhällen som klimathypen utgör.
  Vi har ju historiska facit om hur farlig okunskap och tro är när de hamnar i händerna på politiker.
  Mycket bra beskrivit Ann.
  Klarsynt, lättläst, och kunnigt.

 2. Mats Kälvemark

  Stort tack Ann för din klarsynta analys. Ger inspiration till fortsatt kämpande med att få ut faktabaserad klimatinfo till allmänheten detta viktiga valår 2022!

 3. Magma

  👍🏻
  En mycket intressant och pedagogisk sammanfattning av nutidens urspårade politiska strömningar. Den sätter fingret på en av de viktigaste faktorerna för västvärldens nuvarande kräftgång.
  Det är oerhört viktigt att se politikernas och de politiska influensernas roll i hur vetenskapen hamnat i bakvattnet i en för den framtida samhällsutvecklingen avgörande fråga.
  Dessutom är ”The Nobel Lie” ett talande uttryck för hur politiken utformats.

 4. Wojciech Waligórski

  Tack för en bra historisk revy.

  Den är viktig, annars kan alarmisterna alltid kontra med att det hela är bara konspirationsteorier.

  Därför bör en historisk revy vara mycket klar, vetenskaplig, samt med citat och källhänvisningar (om nu en bok skulle skrivas).

  Det som kanske bör göras är att citera Maurice Strong. Han har själv tydligen sagt att det gäller att västvärldens industri kollapsar – detta var hans mål.

  Därtill bör heller inte Romklubbens betydelse förbises och dess roll i det hela. Deras böcker och skrifter från – 70 talet är avslöjande.

  För det tredje finns en bakomliggande filosofi som har sina rötter tillbaka till till T. R. Malthus (1766-1834). Det finns en neo-malhusiansk skola efter honom. Bakom denna filosofi ligger oron om råvaror och överbefolkning.

  Därtill bör nutidshistoria också kunna vara besk medicin för de som tror att co2 är en termostat.

  Exempelvis detta med ozonlagret. Det var en hysteri kring detta också. Boven i dramat var freongaser. Diverse hårspray och kylskåp var onda ting. Ozonlagret artade sig och hålet blev mindre. De styrda ”experterna” sade då -” titta vi har lyckats”.

  Efter en tid blev ozonlagrets hål större igen. Kommentar? Tystnad.

  Kan hända samma sak nu.

 5. BG

  Johan Rockström är på gång med att marknadsföra sin nya bok ”Jorden – vår planets framtid och historia”,

  ”En actionthriller om ett krisande jordklot – med hjältar som kan rädda mänskligheten. Så beskriver klimatforskaren Johan Rockström sin nya bok om tillståndet för och på en allt varmare planet.”

  https://www.dn.se/kultur/johan-rockstrom-skriver-bok-om-klimatkrisen-en-superhjalteberattelse/

  Även GP Kultur har en recension från TT: ”Klimatkrisen är vår tids största thriller.”

 6. Ann Löfving-Henriksson

  # BG Tack för upplysningen. Jag skickar det här inlägget till GPs ledarsida (!) som information.

 7. stig morling

  Tack Ann! Jo nu på morgonen – se SvD – skall alla energiproblem i Svedala räddas med biobränslen Enligt förhärskande så kallad nyvetenskap, (modell Lysenko ?) sker inga emmisioner av CO2 då du bränner av skogen och veteodlingarna.

  Och givetvis, ingen biotop blir någonsin förstörd???
  Förmodligen finns också en särskild överart av homo sapiens som när hen andas ut inte levererar någon CO2?
  Salve

 8. Simon

  #5 BG
  Vilken klimatkris? Någon borde i stället skriva en bok om hur Rockströms utopiska utsagor har bidragit till att skapa den högst påtagliga energikris som pågår.

 9. Lasse

  Tack Ann.
  Konspirationen kan bara mötas med ökad kunskap.
  Här en video med Jim Steele om vikten av att, förutom temperatur, även hålla koll på fukten:
  https://www.youtube.com/watch?v=HZfqawrY4_k
  Solen värmer mer om det är mindre fuktigt 😉

  Ökad kunskap från notrix:
  https://notrickszone.com/2022/01/03/new-study-pacific-and-indian-ocean-sea-levels-rising-much-slower-than-climate-model-predictions/

  De som vill se optimistiskt på framtiden bör hålla koll på vetenskapen men förankra den i observationer.

 10. Bim

  Bra idé Ann!
  GP bör få ta del av hur verkligheten faktiskt ser ut. Klarare och bättre än Du gjort är svårt att åstadkomma.

  Troligen möts Du av tystnad , och då avslöjar GP sig som ointresserad av sanningen, eller så tar de till sig den med någon slags kommentar, som också visar hur politiskt bundna de är av lögnerna, kanske hamnar Du i en debatt där Din kunskap visar upp sig och som Du kommer att vinna.

  Hur som helst är ju sanningen helt på Din sida, väldigt svårt att påstå något annat.
  Du och Elsa Widding är två stjärnor i den här motståndsrörelsen. Viktigt att ni är kvinnor. efter som de annars gärna lierar sig med Miljö-och Vänsterpartiet som ju anammar CAGW och rädda världen med hull
  och hår.
  Skicka in ditt inlägg! Kan hur som helst bara göra nytta.

 11. L

  Bra beskrivning. Under alla dessa år som det har pågått så borde det väl skrivits, rapporterats och ifrågasättas i andra länders media alla kan väl inte gått på det hela. Det verkar ju som om lögnen eller den ”sanningen” får verka fritt i all västerlandets media. Då menar jag naturligtvis media som går att ”lita” på. Konstigt är det i alla fall.

 12. Lars Cornell

  Just nu:
  ”MP-toppen erkänner: Vi ”bytte ut” Vattenfalls styrelse för att kunna avveckla kärnkraften”

  Den rödgröna regeringen ”bytte ut” ledamöter i Vattenfalls styrelse för att möjliggöra en avveckling av kärnkraften. Det säger Lise Nordin, tidigare energipolitisk talesperson, för Miljöpartiet i en tidigare ouppmärksammad poddinspelning. Hennes uttalanden skiljer sig från regeringens officiella linje att kärnreaktorerna stängts av ”affärsmässiga skäl”.
  Således ett solklart fall av ”ädel lögn” för att bevara samhällsbilden.

  Man kan nog se Halls avhopp som VD för Vattenfall i det perspektivet.

  https://samnytt.se/mp-toppen-erkanner-vi-bytte-ut-vattenfalls-styrelse-for-att-kunna-avveckla-karnkraften/

 13. Bra artikel om bl.a. Hultmans artikel i DN om de onda klimatförnekarna.

  https://samnytt.se/det-ar-jobbigt-med-pressfrihet-om-man-ar-klimatalarmist/

 14. Brutus

  OT? Här en spark från höger :
  https://uvell.se/2022/01/04/klimatet-och-click-baits/

 15. Lasse

  #12 Skrämmande och säkert sant.
  Svetsaren borde bromsat vanstyret!
  Gissar att det är samma naiva attityder när Cementa och LKAB fått nej i domstolarna.
  MP styr långt över sina förtroendesiffror. Förakt för demokratin. Allt med grund i en fråga där vi vet att de förvanskar sanningen-klimatet.

 16. Argus

  #15

  Vi har inte glömt Preem.

 17. Evert+Andersson

  Hultman fick lite startkapital från Klimatklivet. 4,6 miljoner, Sedan fick ha ungefär lika mycket till för att forska om genusperspektiv på energiförsörjningen!

  Energimyndigheten administrerar pengarna så jag frågade hur de tänkte nu då? De duckar och säger att det är ett expertråd som ger råd om vilka ansökningar som beviljas. Jag kunde dock inte enkelt få svar på vilka som ingick detta rådsgäng.

  Kan väl ganska lätt tänka mig några givna. Det kan nog ni också.

  Reglerna säger att anslagsansökningar från Klimatklivet ska innehålla uppgifter om hur mycket koldioxidminskning projekten ger. Det kunde jag inte heller få svar på.

 18. Ann Löfving-Henriksson

  # 7 Stig M., ” nyvetenskap” ett underbart avslöjande nyord helt i Orwells anda.

 19. Ann Löfving-Henriksson

  J. Rockströms nya bok berättelsen om en superhjälte (vem?) och med förord av Greta kan jämföras med förordet till Fred. Singers tredje omarbetade upplaga av HOT TALK, COLD SCIENCE som skrevs av William Happer, medan den första upplagans förord skrevs av Frederick Seitz.
  Kanske något att reflektera över. Att det är skillnad mellan superhjältar och superhjältar råder det i varje fall ingen tvekan om.

 20. Ann Löfving-Henriksson

  Många intressant länkar. Tack.

 21. Anders

  #17 Evert Andersson. Bra att Du hade ryggrad nog att ställa frågan till Energimyndigheten! Finns det några utgående handlingar eller data på att denna myndighet verkligen politiskt oberoende?

 22. Gunnar Juliusson

  Jag beställde i förra veckan Steve Koonins Unsettled på Akademibokhandeln vilket gick bra att göra då den förstås inte fanns inne. Idag fick jag dock besked att boken inte längre togs in i Sverige genom den vanliga distributionskanalen, inte att boken var slut, och att den även var borttagen hos Bokus. Detta är inte vanlig procedur enligt bokhandeln. Man blir kanske paranoid, men man undrar om någon central person med engagemang i ’klimatfrågan’ agerat. Jag har nu lagt beställning på Amazon, vi får se hur det går.

 23. Ann Löfving-Henriksson

  # 22 Gunnar J., tack för viktig information. Dock, inte förvånad! Tyvärr!
  / Ann

 24. Fredrik S

  Om man försöker tänka realistiskt är man i bästa fall obildad enligt pseudoforskare samt kulturvetare.

  Och de stöds dessutom av fjäderhattspolitiker, det borde vara ett ord, som ju borde bytas ut med ett tjong.

  Den som tvekar, läs nedanstående ledarskrift om serverhallar. Amazon tex har tre komplex med 75 anställda och förbrukar lika mycket el som tre medelstora städer.

  https://www.di.se/ledare/serverhallar-bor-betala-fullpris-pa-el/

 25. BG

  #8

  Jag har just lyssnat till ett samtal med Steven Koonin som en av deltagarna. Johan Rockström borde läsa hans bok Unsettled. Jag har just börjat att läsa den för andra gången.

 26. L

  Nu har även sporten på TV1:s årskrönika fått med klimatet i sin sändning. Så enl NASA och SMHI så har jorden blivit 1,5 gr och Sverige 3 gr varmare. Så vad skall det bli med världen.

 27. Magma

  Jag beställde ”Unsettled” via Amazon efter att jag läst Ann’s utmärkta marknadsföring av den och den kom på posten i dag – har precis påbörjat mina studier … 👍🏻

 28. Abaddon Anon

  #14

  Uvell, ja vad skall man säga? Hon som trodde att hon kunde hamna på valbar plats för M bara för att hon varit en sådan opinionsbildare? (SD hade visst problem med liknande personer, fråga bara Dulny.)

 29. Simon

  #12
  Fortsättning på samma tema:

  https://samnytt.se/mp-toppen-jag-tar-hemskt-garna-cred-for-nedlagd-karnkraft/

  Då har vi ju erkännanden på plats så det är väl bara sätta igång att åtala dessa för samhällsomstörtande verksamhet eller liknande. Tjära och fjädrar är dessvärre avskaffat.

 30. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Simon! #12 o 28.

 31. Lasse

  Jag tog mig tid att lyssna på Happers föredrag. Länk ovan.
  En intressant timme.
  Nederländska lyssnare så han avfärdade metan som viktig växthusgas och pekade på CO2 som viktig plantföda.
  Väl spenderad timme och min beundran för denne Happer steg!
  Det är förstärkningseffekter som används som skrämskott.
  Sk tippingpoints som den om isen i Arktis.
  Check: http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 32. Ann Löfving-Henriksson

  #31 Lasse, trevlig feedback-back! Att Happer avfärdade metan beror nog mest på att hans beräkningar säger att den gasen saknar betydelse som växthusgas.

 33. Lennart Svanberg

  Uppskattar artikeln och kommenterarna i denna tråd oerhört. Bra jobbat allihopa!

 34. Ann Löfving-Henriksson

  Lennart Svanberg, 33, Tack!

 35. Ann Löfving-Henriksson

  Intresset för Unsettled här gjorde att jag i lugnet efter helgerna satte mej ner för att läsa om boken. Som vanligt upptäckte jag hur mycket jag missat vid första kontakten. Unsettled är så skönt diskuterande och från en person med djup och bred erfarenhet. Enormt lärorik! Underbart att smita ifrån allt kackel i media om ” klimatet” och tillåta sig att istället sjunka in i Koonins värld.

 36. stig morling

  Bästa Ann! Tack för Dina goda ansträngningar. Tack vare Dig har jan nu i min had ”Unsettled”! Underbart med en god undervisning i sann vetenskaplighet. Låt mig bara citera en gammal glömd man, Alf Ahlberg:
  I boken ”om Tankelivets Frigörelse” återfinns ett förslag till anslag som Alf menade borde gälla för alla samtal. Citatet är i sanning värt att återge in extenso:
  ”På dörren till varje lokal, där en diskussion föres, borde det stå ett anslag av ungefär följande lydelse:
  Tillträde förbjudet för:
  a) Rena pratmakare.
  b) alla som icke vilja ha frågan utredd.
  c) historieberättare.
  d) fanatiker och dogmatiker.
  e) alla som blir förolämpade, när de höra en annan mening än sin egen.
  f) ordryttare och sofister,
  Ty alla dessa sex kategorier av folk fördärva diskussionen med sin närvaro.”

  Anslaget ovan rymmer både Alfs allvar, men också en dimension av en humoristisk-ironisk klang. Denna dimension fick jag en gång höra ett – kanske överraskande – exempel på, då Alf vid ett samtal kommenterade en av 60-talets stora ”åsiktsleverantörer” och ”kulturkoryféer”: ”Ja, den evige gymnasisten”.
  Som det heter mutatis mutandis syne gälla också idag!

 37. Ann Löfving-Henriksson

  Bäste Stig! En givande hälsning! En gång i min ungdom läste jag en del av Alf Ahlberg. Uppskattade det! Men det är nu så länge sen att det knappt verkar sant.

 38. Paul Håkansson

  Ingemar Nordin 13

  Bästa jag läst på år o dar.