AMOC vägrar göra som klimatmodellerna vill

AMOC transporterar värme från tropikerna via Golfströmmen norrut genom Atlanten upp till våra breddgrader.* Denna värme avges till atmosfären, varav en stor del förs mot Europa med de dominerande syd/västliga vindriktningarna. Vi har detta värmande bidrag från tropikerna att tacka för vårt milda klimat.

AMOC hela MOCFigur 1. AMOC är den del av den globala havscirkulationen (MOC) som finns i Atlanten och som via Golfströmmen transporterar värme norrut från tropikerna.

AMOC består dels av det varma ytvattnet som värmts upp i tropikerna och flödar norrut i Golfströmmen; dels vinddriven Ekman-pumpning; dels återflöde av det kalla, tunga och salta bottenvatten som sjunker neråt i samband med avkylning i ishavet.

Omloppet sluts efter mycket lång tid när djupvattnet stiger upp till havsytan igen i Södra oceanen och sedan tar sig norrut mot tropikerna igen. Det tar 100-tals år för AMOC att omsätta sitt vatten.

AMOC omfördelar en fjärdedel av det globala värmeflödet (cirka 1,3PW vid 25°N) och är därmed ett våra viktigaste havscirkulationssystem. Det är en stark och viktig drivkraft för klimatets naturliga variationer.

Kaskader av klimatkatastrofer förutspås

Olika forskare har kommit fram till att såväl Golfströmmen som AMOC har försvagats de senaste 40 åren.[1][2][3] En uppmärksammad studie varnar för att en fortsatt försvagning skulle få ”allvarliga konsekvenser” och öka risken för en kaskad av effekter på andra stora jordsystem, såsom Antarktis is, tropiska monsunsystem och Amazonas regnskog.[4]

TIPping pointsFigur 2. AMOC är i centrum för kaskader av tipping points som klimatalarmistiska forskare förutspår.

Effekter skulle också uppstå på många andra områden. Figur 2 illustrerar några av de telekopplingar man tänker sig där en AMOC-försvagning har en central roll (”C”).[4]

Vad anser då IPCC i fråga om AMOC? Enligt IPCC är det ”mycket sannolikt” att AMOC kommer att försvagas under 2000-talet, enligt alla utsläppsscenarier. IPCC har bara ”medelhög tilltro” till att det inte kommer att ske en ”abrupt kollaps” före 2100. Om AMOC kollapsar skulle världens vädermönster påverkas dramatiskt. Det ses som en av de viktigaste tipping points. Frågan om hur AMOC mår är därför av stort intresse!

I den senaste klimatrapporten har man följande figur:

IPCC fig 9 10 amocFigur 3. AMOC-flödet angivet som anomali på 1000 meters djup vid 35°N enligt IPCC:s modellsimuleringar. Det grå strecket är historiken simulerad enligt CMIP5, svarta strecket är historiken simulerad enligt CMIP6, de färgade strecken är prognoser från modellerna enligt olika utsläppsscenarior. Flödet angivet i Sverdrups, dvs. miljoner kubikmeter per sekund. Källa: AR6 WG1 fig. 9.10 hämtad från [3]

Modellmakarna siar om en närmast monoton minskning av AMOC med mellan 25 och 50 procent fram till 2100, beroende på utsläppsscenario. Orsakerna till detta påstås vara dels utsläpp av växthusgaser/global uppvärmning, dels att ytvattnet blir mindre salt på grund av ökad nederbörd i norra Atlanten, samt påstådd ökad avsmältning främst på Grönland.

Modelltrixande reviderar historiken …

Historiken för AMOC skapas helt av modellerna eftersom inga bra data finns mer än för de senaste 30 åren. I figur 3 ser vi att de två senaste modellgenerationerna visar på stora skillnader för historiken. Det är CMIP5 från förra klimatrapporten (AR5) och CMIP6 från den senaste rapporten (AR6), där den senare har en mer dramatisk historik.

Genom att trixa med modellerna har man fått det att se ut som om AMOC nu har en minskande trend ända sedan mitten av 1970-talet, vilket inte var fallet i den tidigare modellgenerationen. En påfallande snabb minskning sker nu från 1990 i modellvärlden.

Denna reviderade modellhistorik innebär också att modellerna framskriver en trend mot fortsatt försvagning. Detta passar väl in i narrativet att vi påstås ha en försvagad AMOC på grund av människans ökade utsläpp av växthusgaser.

Konsekvenserna av en så stor minskning av AMOC som IPCC:s modeller prognosticerar, skulle vara mycket allvarliga för det globala klimatet. Här i Europa skulle det bli kallare och torrare, men utomordentligt stora effekter skulle uppstå på många andra håll också. Bland mycket annat elände förutspås stormigare väder, mer översvämningar, kollapsad planktonproduktion, ja utbredd syredöd i oceanerna (anoxi).

… men ingen försvagning syns i nya data från havet

Helt nyligen har det kommit en uppdatering från de mätstationer som kallas RAPID, vilka direkt mäter AMOC:s olika delar. RAPID är ett initiativ att mäta vattenflödet vid en serie mätstationer, belägna vid 26,5°N. Man mäter dels flödet i Golfströmmen, dels Ekman-pumpningen, och dels återflödet söderut av olika lager av kallt bottenvatten. Dessa tre komponenter bildar tillsammans AMOC, se den röda tidsserien i figur 4.

AMOC RAPID 2023Figur 4. Mätning av AMOC-flöden angivna i Sverdrups. (A)MOC är den röda kurvan med ett flöde på 16.8 ±4.6Sv. Den utgörs dels av Golfströmmen (grönt, 31.3 ±3.1 Sv), dels Ekman transport (svart, 3.7 ±3.5 Sv), samt det kalla djupflödet söderut (lila, -18.2 ±3.4 Sv). Senaste mätdata är fram till mars 2022. Källa: RAPID.

Som framgår av figuren hade AMOC en viss minskning i början av mätperioden, från 2004 fram till cirka 2010, men därefter är AMOC trendmässigt stabil, inom ramen för en ganska stor kortsiktig volatilitet. Golfströmmen visar enligt ovan en obetydlig minskning, medan övriga beståndsdelar är trendmässigt stabila. All förändring sker inom ramen för stora kortsiktiga variationer.

Data som samlas in direkt i havet ger alltså inget stöd för IPCC:s prognoser om en pågående kollaps för AMOC.

IPCC:s prognoser ifrågasätts av forskare på fältet

Det har de senaste åren publicerats ett antal forskningsrapporter som ifrågasätter IPCC:s prognoser.[5][6] Några av forskarna bakom RAPID kan till exempel inte finna några tecken på en försvagning under de senaste 30 åren.[5] Detta är just den period som IPCC påstår har en särskilt snabb minskning i sin datamodellsgenererade historik och som är grunden för alla dramatiska prognoser. Forskarna beskriver AMOC snarare som en dekadal svängning, som är överlagrad en multidekadal cykel.

Vi har alltså ett stort mått av naturliga variationer, vilka vi ännu inte känner till hur de fungerar. Inte så konstigt mot bakgrund av att omloppstiden för AMOC anges till hundratals år. Kunskapsluckorna är stora vad gäller cirkulationen i världshaven.

* AMOC utläses som den Atlantiska Meridionala Omlopps-Cirkulationen (Atlantic Meridional Overturning Circulation)

Referenser

[1] Robust Weakening of the Gulf Stream During the Past Four Decades Observed in the Florida Straits, Piecuch och Beal, 2023, https://doi.org/10.1029/2023GL105170

[2] Observation-based early-warning signals for a collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation, Niklas Boers, Nature 2021, https://doi.org/10.1038/s41558-021-01097-4

[3] Aerosol-Forced AMOC Changes in CMIP6 Historical Simulations, Menary och 13 medförfattare, 2020, https://doi.org/10.1029/2020GL088166

[4] Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points, Armstrong McKay och 5 medförfattare, Science 2022, https://doi.org/10.1126/science.abn7950

[5] A 30-year reconstruction of the Atlantic meridional overturning circulation shows no decline, Worthington och 5 medförfattare, 2021, https://doi.org/10.5194/os-17-285-2021

[6] A stable Atlantic Meridional Overturning Circulation in a changing North Atlantic Ocean since the 1990s, Fu och 4 medförfattare, Science 2022, https://doi.org/10.1126/sciadv.abc7836

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan Ågersten

  Tack Gabriel för en gedigen genomgång.
  Men frågan väcks om hur observationer skall värderas. Skall de anses som vetenskapligt falsifierade påståenden där vi förlitar oss på IPCC:s modellsimuleringar. Genom modellsimuleringar har IPCC kommit fram till två olika historiska scenarier och sju olika framtida scenarier. Men data som samlas in direkt i havet ger inget stöd för IPCC:s prognoser om en pågående kollaps för AMOC.
  Med en dåres envishet vill jag påstå att observationer som visar på hur naturen vägrar följa IPCC:s modellsimuleringar är mer tillförlitliga.

 2. Evert Andersson

  Tack för en som vanligt väldigt bra artikel. Jag är imponerad av din kunskap och förmåga att dela med dig.

 3. pekke

  IPCC är festliga.
  Man gör modeller där man hittar på data för tidigare år.

  Det finns en genre för det i bok och filmvärlden.

  ” Fantasy ”

 4. Lasse

  Tack för intressant text.
  Mer om olika data finns i http://www.climate4you.com/

 5. tty

  Omsättningstiden för AMOC är faktiskt så stor som ca 1000 år.

  Det är vatten från den medeltida värmeperioden som kommer tillbaka till ytan nu.

  https://www.whoi.edu/cms/files/Gebbie_Huybers2019_283624.pdf

 6. tty

  #3

  ”Man gör modeller där man hittar på data för tidigare år.”

  Du ska ha klart för dig att detsamma gäller för i stort sett alla data som IPCC bygger på. Det finns inga någorlunda heltäckande globala temperaturdata före 1979 t ex.

  Det är bara i Europa och nordöstra USA vi egentligen kan säga något om temperaturerna 1850 som alla beräkningar om ”1,5” och ”2” grader utgår ifrån.

 7. tty

  Ett litet tillägg. År 1850 hade ingen ännu satt sin fot i Antarktis, än mindre gjort några väderobservationer där.

  I Arktis var Sverdruparkipelagen, norra och östra Grönland, Frans Josefs land och Severnaja Zemlja ännu okända.

  Hela Afrikas inland, stora delar av Sydamerika och Australien var outforskade.

  Faktum är att de sista större landområdena, Prince Charles Island (130 x 70 km) och Air Force Island (60 x 30 km) i norra Kanada inte upptäcktes förrän 1948.

  Men vi vet på tiondels grader när vad temperaturen var på alla de här ställena 1850….

 8. tty

  En liten språklig kommentar. ”Overturn” betyder ju inte omlopp utan att välta eller vända uppochner, och syftar på att strömmen omsätter djupvatten.

  Fast det är inte lätt att hitta på en bra svensk översättning.

 9. Lasse

  #7 tty

  Vill man veta hur temperaturserierna skarvas ihop är denna POD intressant. Justeringar görs helt utan förankring i verkligheten och hela tiden.
  Men även solens variationer tas upp av Willie Soon:
  https://wattsupwiththat.com/2023/09/28/soon-connollys-challenges-of-the-detection-and-attribution-of-global-warming-tom-nelson-pod-153/

 10. Hur menar de att koldioxiden skulle kunna påverka AMOC? Är det avsmältningen av glaciärer (som ju skett sedan den lilla istidens slut i slutet på 1800-talet) som spökar? Eller är det någon annan mekanism de har i åtanke?

 11. Mycket intressant och jag skulle vilja veta mer om vad som styr de naturliga periodiciteterna i AMOC. Jag kom ihåg och letade upp en härlig video av Nils-Axel Mörner ”the Gulf Stream Beat” där han bland annat föreslog att den runt 70-åriga periodiciteten styrdes av att de stora planeterna, främst Jupiter och Saturnus, påverkade solen så att den inte hela tiden var i centrum av solsystemet. Finns det nån som vet mer? Här är videon https://www.youtube.com/watch?v=g_n2bzjQetM

 12. Lasse

  #11 Bo
  Jo lyssna på Willie Soon i POD ovan!
  Solforskare som gör mos av IPCC som inte erkänner solens inverkan!
  Han smular sönder nollpåverkan från solen bara genom att ta med kända temperaturkurvor bak till 1850!
  Engagemanget var/är det inget fel på hos någon av dem 😉

  #10 Ingemar-Nils Axel M tar upp vad som påverkar strömmarna-och det är inte CO2!
  Solen ger olika rotationshastigheter under sina olika faser.
  Intressant men väldigt rörigt beskrivet av Nils Axel M.

 13. Gabriel Oxenstierna

  Ingemar #10

  Det finns ingen teori för detta, utan det är ’guilt by association’.
  Man har försökt rekonstruera AMOC utifrån paleodata och finner då ett visst samband mellan YTtemperatur och AMOCs styrka.

  Därav följer att OM vår tids uppvärmning är antropogen, ja då måste den påstådda AMOC-försvagningen också vara det, eftersom ju inga naturliga variationer längre finns enligt IPCC. Trolleri!

  Här är en källa för resonemanget, Ceasar 2021, Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium:
  https://doi.org/10.1038/s41561-021-00699-z

  En möjlig hypotes vore annars att den arktiska förstärkningen gör att temperaturgradienten mellan ekvator och ishav minskar, vilket borde försvaga strömningen. Men det gäller inte året om.

 14. Benny

  Den enda gång man kunnat registrera en markant nedgång i Golfströmmen var väl när isbarriären som höll tillbaka den enorma Agassiz-sjön i Nordamerika rämnade och miljarder ton kallt sötvatten strömmade ut i norra Atlanten? Om man jämför med samma breddgrad som Sydsverige har i Nordamerika så är det tundra på samma breddgrad i Nordamerika vilket visar hur viktiga Atlantvindarna och Golfströmmen är för oss i Nordeuropa. Golfströmmen i sig styrs till största delen av solen och dess aktivitet! CO2 har nog ingen som helst mätbar inverkan.

 15. Gabriel #13,

  Ja, man kan ju misstänka det. Eftersom vi vet att CMIP5, och ännu mer CMIP6, är hårdwired på CO2, så ger de ett jämt utslag då antropogen CO2 inte finns med i bilden och vi får en platt kurva historiskt. Naturliga variationer klarar dessa modeller helt enkelt inte av. Men eftersom det fanns sådana så stämmer de dåligt med observationerna.

  Det är samma visa gång på gång.

 16. Mats Kälvemark

  Tack Gabriel!
  Återigen visar du att det är verkligheten och inte skruvade modeller som gäller. Förresten, vet alla vad akronymen AMOC står för?
  Jag visste ungefär vad begreppet innebar men inte den exakta meningen så jag googlade fram: ”Atlantic Meridional Overturning Circulation”. Varför visar modellerna återigen så fel och överdriver inverkan av fossil CO2. Enkelt. Du kan inte beskatta naturliga variationer men det går alldeles utmärkt med utsläppen av fossil CO2, vilket modellerna programmeras för att visa.
  Detta styr upp hel vår klimatpolitik i vår åttondelav världen, ffa i USA,,Kanada och EU. 7 åttondelar av världen bryr sig inte annat än med läpparnas bekkännelse. Exempelvisnya BRICS efter januari 2024. Vi är grundlurade i vår åttondel.
  Läs:
  https://klimatupplysningen.se/brics-den-geopolitiska-maktkampen-och-co2/

 17. Brutus

  OT : Open peer review om extremväder.

  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2023/09/Weather-Extremes-Open-Review.pdf?mc_cid=8153a1297c&mc_eid=1306e93d8c

 18. Torbjörn

  ”ytvattnet blir mindre salt på grund av ökad nederbörd i norra Atlanten, samt påstådd ökad avsmältning främst på Grönland.”

  Om jag förstår saken rätt krävs det stora mängder regn-/sötvatten som under kort tid faller eller strömmar/smälter i Nordatlanten för att kunna rubba saltbalansen.

  Som Benny skiver i #14 är det enda kända tillfälle när Agasizz-sjön tömdes på vatten.

  Det spekuleras i att mängden vatten då, höjde den GLOBALA havsnivån med mellan 0,8-2,8m
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lake_Agassiz

  Knappast troligt att lite regn och smältvatten ska kunna påverka.

  Som vanligt får man ta allt med en nypa salt, hålla huvudet kallt och påminna människor om att det handlar om proportioner.

  Ha en trevlig kväll

 19. Fredrik S

  Torbjörn #18

  Anders Stigebrandt, professor i Oceanografi vid GU, förklarade det där bra för några år sedan i självaste SVT.

  Utöver det, ett bra citat från honom i artikeln angående jakten på rubrikers påverkan på forskningen:

  ”– Forskare vill få uppmärksamhet eftersom det ger nya anslag. Samtidigt är kampen för att synas hård. Tidskrifter som Nature och Science är vetenskapens kvällspress – man måste kräma på för att synas”

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/professorn-domer-ut-larmet-om-forsvagad-golfstrom

 20. tty

  #18

  Det kanske är värt att påpeka att den slutliga avtappningen av vad som nu är Hudson Bay och som ledde till ett markant kallare klimat i ca 100 år (”the 8.2 KA event”) alltså omfattade ett sötvattenutsläpp i Nordatlanten motsvarande 15-40 % av all is på Grönland på en gång.

 21. Lars Kamél

  De flesta som regelbundet läser inlägg på den här bloggen, vet vad som brukar hända när klimatmodellresulat och verkliga väder- och klimatdata inte stämmer överens: Då ”korrigeras” de verkliga data för att stämma med modellresultaten.
  När händer det för AMOC?

 22. TorbjörnR

  #5 tty
  Om AMOC har en omloppstid på ca 1000 år så är det intressant med våra värmeperioder som funnits tex:
  År 0
  År 1000
  År 2000.

  Finns det värmeperioder år 1000 BC och 2000 BC också som bekräftar periodiciteten?

  Kan AMOC vara den stora orsaken till våra värmeperioder?

 23. Thorleif

  Tack gör denna studie Gabriel.

  Det är väl främst Rockström och Rahmstorf (Potsdam Inst) och M Mann (Penn) som utgör megafonen för IPCCs modell-prognoser om en försvagad AMOC pga koldioxiden. Historiska proxydata (i modellerna) var för sig påstås ej bekräfta en nutida försvagning men dock 3 olika set gemensamt av dessa proxies!
  https://www.pik-potsdam.de/~caesar/AMOC_slowdown/

  Följande studie (Woods Hole) lär visa en försvagning av Florida-sundets vatten-transport de senaste 40 åren baserade också den på 3 olika dataserier men här ”signifikant” var för sig. Men man är tydliga med att det inte går att avgöra om flödesförändringen beror på naturliga förändringar eller ej.

  Florida-sundets strömmar (norrut) är dock inte synonymt med AMOC och dess norra flöden (Golfströmmen) vilket Gabriel visar för de senaste 20 åren (Rapid). I motsats då till denna forskar-grupp för de senaste 40 åren. En nedgång med 4% under så lång tid känns inte som en bekräftelse att nedgången är varaktig eller att den inte skulle vara en del av en återkommande cykel.

  https://phys.org/news/2023-09-definitively-gulf-stream-weakening.html

 24. TorbjörnR

  Hittade en graf som visar på värmeperioder med 1000 års mellanrum från nu t.o.m. 2000 år BC.

  En bra korrelation med AMOC och dess 1000 års period!

 25. Tack för en finfin artikel och många fina kommentarer om en viktig företeelse!

  Jag slås av dom senaste 200 årens plötsliga temperaturuppgångar och lika plötsliga nedgångar i havet vid grönland.

  I början på 1800 – talet fick grönland en flergradig uppgång i havstemperaturen med en fantastisk uppgång i torskbeståndet.
  Samma var det vid tidigt 1900 – tal, plötslig och kraftig uppgång i vattentemperaturen vid grönland gav ännu en torskboom.
  Uppgångarna följs av kraftiga nedgångar – man kan fråga sig vad det innebär för dagens klimatvetenskapskonsensus.

  Dom som var intresserade av ocenografi på 1900 – talet och i princip fram till 2010 – talet blev nog lite förvånade när historien om havstemperaturutvecklingen vid grönland plötsligt bara handlade om den senaste uppgången och historiens tidigare uppgångsr liksom suddades ut – det var märkligt…vetenskapligt sett.

 26. Gabriel Oxenstierna

  Thorleif 23

  ”Florida-sundets strömmar (norrut) är dock inte synonymt med AMOC och dess norra flöden (Golfströmmen)”

  Korrekt! Det verkar vara lite grann av ’kommunicerande kärl’ mellan olika delar av flödet norrut.
  Man kan se på summeringen av (A)MOC i figur 4 att även det lila strecket är stabilt, dvs det som visar återflödet söderut av det avkylda djupvattnet.

 27. Gabriel Oxenstierna

  komplettering ang. ’kommunicerande kärl’ från ny forskningsrapport, Robust Weakening of the Gulf Stream During the Past Four Decades Observed in the Florida Straits:

  RAPID data show that, while Gulf Stream and gyre transports compensate one another on sub-annual timescales, decadal changes in the deep overturning circulation are largely balanced by equal and opposite changes in gyre transports of upper mid-ocean waters (Frajka-Williams et al., 2016; Moat et al., 2020; Smeed et al., 2018). The relationship between them could very well be changing over the long-term as well, as the thermohaline properties of the ocean adjust in a warming world. Ultimately, it is not clear whether the decline in Florida Current transport we find here portends a weakening overturning circulation.

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023GL105170

 28. Thorleif

  #26/27

  Jo jag såg och läste översiktligt din referens # 1 ovan (rapport-studien). De (Woods Hole) skriver också att de tror (sannolikt) att nedgången kan ha pågått ännu längre (100 år).

  ”Putting our work into the broader context, the recent weakening in transport through Florida Straits is likely part of a century-long decline and may be associated with weakening farther downstream in the Gulf Stream (Piecuch, 2020; Rossby et al., 2022).”

  (Synd att inte graferna (fig 4) ovan har inlagda regressions-linjer för att mäta förändringen under perioden.)

  WHOI är non-profit organisation som främst lever på statliga pengar (här NSF och NASA). Ordet ”klimatförändringar” nämns inte på deras hemsida förrän man läser deras Vision 2030 (Agenda 2030?).

  De skriver att de ser mer privat finansiering framöver och man har tydligen anammat FN/WHOs ambitioner om Public Private Partnerships (= WEF). Stor risk mao för anpassning och försämrad forsknings-integritet?

  https://www.whoi.edu/who-we-are/about-us/leadership/president-director/vision-strategy/

 29. Paul Håkansson

  IPCC korrumperad pseudoscience.

 30. Gabriel Oxenstierna

  Översatte artikeln och fick den glädjande nog publicerad på WUWT.

  https://wattsupwiththat.com/2023/10/05/amoc-a-non-tipping-point/

 31. TorbjörnR

  Grattis Gabriel!