Viskleken: hur klimatvetenskap går vilse på vägen

Översättning av Stephen Wilks

viskningsleken

Ralph Alexander

Note 37, The Global Warming Policy Foundation

© Copyright 2022, The Global Warming Policy Foundation

https://www.thegwpf.org/publications/ipcc-message-is-lost-in-translation/

Innehåll

Om författaren

Tack

 1. Inledning
 2. Global temperaturhistorik
 3. Marina värmeböljor
 4. Slutsats
 5. Notes

Om författaren

Den pensionerade fysikern Dr Ralph B. Alexander är författare till ”Global Warming False Alarm” och ”Science Under Attack: The Age of Unreason”. Med en doktorsexamen i fysik från Oxford Universitet är han också författare till ett flertal vetenskapliga artiklar och rapporter om komplexa tekniska frågor. Hans avhandlingsforskning inom det tvärvetenskapliga området jon-fasta interaktioner speglade hans intresse för ett brett spektrum av vetenskapliga ämnen. Dr Alexander har varit forskare vid stora laboratorier i Europa och Australien, professor vid Wayne State University i Detroit, medgrundare av ett entreprenöriellt materialföretag och marknadsanalytiker inom miljövänliga material för ett litet konsultföretag.

Tack

Dr Alexander vill tacka Andrew Montford, som föreslog ämnet för denna artikel.

 1. Inledning

I sin senaste bok ”Unsettled” and a GWPF Annual Lecture med samma titel1 ifrågasätter Steven Koonin från New York University den konventionella politiska visdomen att vetenskapen om klimatförändringar är fastställd, och diskuterar hur denna missuppfattning kom till. Han utforskar hur vetenskapen, med alla dess säkerheter och osäkerheter, blir ”The Science” – hur den sammanfattas och kommuniceras, och vad som går förlorat i processen. Slutresultatet är att den populära uppfattningen om global uppvärmning skiljer sig markant från vad vetenskapen säger.

Koonin drar slutsatsen att det mesta av frånkopplingen härrör från felkommunikation, analogt med barnspelet Viskleken (eller ”Chinese Whispers”, som det kallas i Storbritannien). Han påpekar att det finns stora möjligheter för klimatinformation att misstolkas eller till och med förvrängas då den successivt destilleras ner under sin resa från forskningslitteraturen till vetenskapliga sammanställningar eller utvärderingsrapporter (såsom IPCC:s Assessment Reports), till sammanfattningar av dessa sammanställningar (såsom IPCC:s Summary for Policy Makers), vidare till pressmeddelanden och i slutändan till media. Medierna utgör naturligtvis allmänhetens primära informationskälla om klimatvetenskap.

Syftet med denna artikel är att visa hur Koonins påstående om innehållsförvrängning vid överföring av klimatbudskapet i huvudsak är korrekt. För att göra detta kommer jag att undersöka i detalj två exempel hämtade från den voluminösa klimatvetenskapliga litteraturen: det globala temperaturrekordet under de senaste 2000 åren och marina värmeböljor. Jag kommer att spåra förvrängningen av den underliggande vetenskapen när den passerar igenom följande stadier, med fokus på 2021 års sjätte utvärderingsrapport (AR6) från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC):

 • Utvärderingsrapport → Sammanfattning för beslutsfattare (SPM)
 • SPM → Pressmeddelande
 • Pressmeddelande → Medie- och miljöbevakning

Eftersom det finns relativt lite dagsljus mellan forskningslitteraturen och de flesta utvärderingsrapporter ser jag inget behov av att inkludera det stadiet av processen.

Det bör här noteras att IPCC:s utvärderingsrapporter faktiskt består av tre separata rapporter, sammanställda av tre olika arbetsgrupper, plus SPM. Arbetsgrupp I består till stor del av klimatforskare och koncentrerar sig på vetenskapen; de andra två arbetsgrupperna med tillhörande assistenter består mestadels av forskare inom andra områden än klimat, ingenjörer och statliga byråkrater, som fokuserar på effekterna och begränsningen av den globala uppvärmningen. SPM, å andra sidan, skrivs i första hand av regeringsföreträdare och sätts ofta ihop innan hela rapporten är klar.

2. Global temperaturhistorik

2.1 Utvärderingsrapport → Sammanfattning för beslutsfattare

I AR6 återupplivar IPCC den ökända ”hockeyklubban”   – en rekonstruerad temperaturgraf för de senaste 2020 åren som till utseende liknar en liggande hockeyklubba med horisontellt skaft och bladet pekande uppåt. Grafen skildrar en temperaturutveckling med ingen, eller endast liten förändring under de första 1900 åren, följt av en plötslig, snabb uppgång under de senaste 120 åren. Grafen, som är IPCCs senaste version av hockeyklubban, har en prominent plats vid början av SPM, se Figur 1.3

hockeyklubban

Hockeyklubban skapades ursprungligen av klimatforskare och IPCC författaren Michael Mann och dök först upp i IPCC:s tredje utvärderingsrapport 2001, men var påfallande frånvarande från AR4 och AR5. Den främsta anledningen till att den försvann var att den avslöjades som felaktig 2003 av den kanadensiska gruvanalytikern Stephen McIntyre och ekonomen Ross McKitrick, som fann att grafen var baserad på felaktig statistisk analys och ett partiskt dataurval.4 Hockeyklubban misskrediterades också av ett team av forskare och statistiker som samlats av National Research Council of the US National Academy of Sciences.5

Hockeyklubban utmärker sig då den saknar två tidigare väldokumenterade perioder av vårt tidigare klimat: den medeltida värmeperioden (MWP) runt år 1000, en tid då varmare förhållanden än normalt rapporterades i många delar av världen, och den svala perioden centrerad runt 1650, känd som Lilla istiden (LIA).

Dess återuppståndelse i AR6 SPM illustrerar dock mycket tydligt hur vetenskapen kan gå vilse på vägen. Figur 1, eller diskussion om den, förekommer inte någonstans i den ursprungliga utvärderingsrapporten. Den närmaste likheten till den kan finnas i ett segment av en komplex grafik som visar en global temperaturhistorik genom den holocena tidsåldern tillbaka till 10 000 f.Kr. (se Figur 2).6

Diskussionen i AR6 om global temperaturhistoria7 är baserad på multipla rekonstruktioner från paleoklimatproxier såsom t.ex. trädringar, marina sediment, iskärnor, borrhål och lövfossiler. Även om många rekonstruktioner har stött Manns ståndpunkt att MWP och LIA inte existerade, ger också ett stort antal starka bevis på att de var verkliga. Detta visas i en sammanställning som Christiansen och Ljungqvist presenterade 2016 8,citerad i AR6, som fann att av de 16 storskaliga rekonstruktionerna de studerade hade 9 sitt varmaste år på 1900-talet och 7 under MWP.

IPCC AR6

Det övergripande valet av forskningsartiklar i AR6 är partiskt mot avsaknaden av både MWP och LIA, såsom återspeglas i figurerna 1 och 2. Det citeras också ett antal papper som bekräftar deras existens. Notera att AR6 faktiskt inte använder termerna ”Medieval Warm Period” eller ”Little Ice Age” då den hävdar att ”tidpunkten för dessa episoder är inte väldefinierad”.

En ofullständig lista över studier som tillhandahåller bevis för MWP och LIA har sammanställts av klimatskribenten Pierre Gosselin.9 Ett typiskt exempel är Ljungqvists rekonstruktion från 2010 som avbildas i figur 3, även om detta endast är för det norra halvklotet. Både MWP och LIA är tydligt synliga, liksom slutet av den romerska varma perioden i början av föregående årtusende.

Ett exempel på södra halvklotet visas i figur 4, som visar rekonstruerade temperaturer för kontinenten Antarktis tillbaka till år 50011. Även detta avslöjar en distinkt LIA och vad som

verkar vara en utökad MWP vid Sydpolen. De uppenbara skillnaderna mellan figurerna 1 och 2, och figurerna 3 och 4, understryker hur mycket vetenskapen bakom jordens temperaturhistoria har blivit felaktigt förvrängd i övergången från huvudrapporten AR6 till sin SPM, den första länken i kedjan av viskningar.

 

temp historia Ljungvist

Föga överraskande uppmärksammades återkomsten av hockeyklubban i SPM snabbt av McIntyre.12 Han upptäckte också att, oavsett IPCC:s bedrägeri med att visa en graf i SPM:n som inte backas upp av själva utvärderingsrapporten, så var många av temperaturrekonstruktionerna som nämns i AR6 felaktiga då de förlitar sig på ”körsbärsplockade” eller ofullständiga proxydata.

antarktis Luning

2.2 Sammanfattning för beslutsfattare → Pressmeddelande

Det stora språnget i det viskade meddelandet från utvärderingsrapporten till SPM förvrängs ytterligare i IPCC:s pressmeddelanden. Det första meddelandet, på IPCC:s webbplats, innehåller det svepande uttalandet

”Många av förändringarna som observerats i klimatet saknar motstycke sett över tusentals, om inte hundratusentals år…13

Här upprepas termen ”utan motstycke”, som används mer än 100 gånger i AR6 för att beskriva påstådda förändringar i det globala klimatet.

Även om de ”tusentals” åren tydligt hänvisar till den förmodade frånvaron av MWP och LIA som SPM framför, saknas motivering för att kalla några förändringar utan motstycke under ”hundratusentals” år. Avsnittet av AR6 som analyserar det avlägsna förflutet inkluderar en diskussion om temperaturer under den senaste interglacial, som inträffade för cirka 125 000 år sedan. Marinsedimentproxier indikerar att medelyttemperaturen under den perioden var allt från 0,5°C (0,9°F) till 3,0°C (5,4°F) över medelvärdet för 1850–1900, ett spann som omfattar dagens globala uppvärmning men som också går långt över den. AR6 försöker inte uppskatta medeltemperaturer under tidigare mellanistider. IPCC:s pressmeddelande har därför ingen grund i vare sig AR6 eller SPM (förutom en etikett i figur 1 ovan) för att utropa att moderna klimatförändringar saknar motstycke över hundratusentals år.

Det andra pressmeddelandet från IPCC på FN:s webbplats tar viskleken till helt nya höjder, med FN generalsekreterare António Guterres’ varning att:

”Dagens IPCC Working Group 1-rapporten är en röd kod för mänskligheten. Larmklockorna är öronbedövande, och bevisen är obestridliga.”14

Formuleringen av detta brett redovisade uttalande kan ha valts ut för maximal politisk effekt, men har liten koppling till vetenskapen som rapporteras i AR6. Generalsekreteraren upprepar också IPCC:s uttalande ovan om ”förändringar utan motstycke”.

2.3 Pressmeddelande → Medie- och miljöbevakningsålder

Det vetenskapliga budskapet blir ännu mer förvrängt när media och miljöorganisationer tar upp IPCC:s pressmeddelanden. I det här fallet var Yale Climate Connections en av de enda mediakällorna som reagerade direkt på återupplivningen av hockeyklubban, med underrubriken ”Det hetaste på två årtusenden”, i en artikel på sin webbsida som hävdade att:

”Från 1970 har den globala temperaturen stigit mer än under något halvsekel sedan Caesars, Cleopatras och Kristus tid. För att hitta en månghundraårig period varmare än 1850–2020 måste man blicka tillbaka till före den senaste istiden, mer än 100 000 år sedan.”15

Precis som i SPM och IPCC:s första pressmeddelande ignoreras existensen av MWP, vars bevis diskuterades i den ursprungliga utvärderingsrapporten. Men språket i medieartikeln förvrider vetenskapen ännu ett snäpp när man menar att IPCC-rapporten ”tar en fascinerande ny titt på observerad global temperatur”. På bara tre viskningar har IPCC:s relativt neutrala ställning till MWP (och LIA) försvunnit och förvandlats till en hockeyklubba.

Annan mediebevakning, till exempel av BBC16 och Reuters17 fokuserar främst på kopplingen som AR6 drar mellan klimatförändringar och extrema väderförhållanden. Detta påstående diskuterade jag i en nyligen genomförd GWPF rapport18 där jag visade det vara osant och i strid mot tillgängliga bevis.

3. Marina värmeböljor

3.1 Bedömningsrapport → Sammanfattning för beslutsfattare

SPM i AR6 förklarar med ”hög säkerhet” att:

”Marina värmeböljor har ungefär fördubblats i frekvens sedan 1980-talet.19

Men detta uttalande kommer inte från själva utvärderingsrapporten, även om det rapporteras där. Snarare kommer det från IPCC:s särskilda rapport om havet och kryosfären 201920 som utarbetades gemensamt av IPCC:s arbetsgrupper I och II. Arbetsgrupp I koncentrerar sig på vetenskapen, som tidigare nämnts, medan fokus för arbetsgrupp II är effekterna av den globala uppvärmningen.

Inkluderingen av arbetsgrupp II i utarbetandet av en rapport som uppger sig vara baserad på vetenskap innebär att den särskilda rapporten inte kan betraktas som en rent vetenskaplig bedömning, utan är sannolikt partisk i enlighet med IPCC:s politiska åsikter. Detta kan vara anledningen till att AR6 SPM:s starka uttalande ovan om marina värmeböljor inte motiveras av diskussionen i den underliggande rapporten, som inte presenterar några övertygande empiriska bevis för ett sådant påstående.

Faktum är att en del av bevisen som presenteras i den särskilda rapporten, och upprepas i AR6, motsäger SPM:s påstående. IPCC hävdar att marina värmeböljor fördubblades i frekvens från 1982 till 2016 och att de också har blivit mer långvariga, mer intensiva och mer vidsträckta. Båda rapporterna citerar dock en studie från 2018 som finner att den globala genomsnittliga frekvensen och varaktigheten av marina värmeböljor ökade från 1925 till 2016 med endast 34 % respektive 17 %21; en ökning av frekvensen på endast 34 % utesluter en fördubbling under den kortare perioden från 1982 till 2016. I alla fall missades sannolikt tidigare marina värmeböljor då temperaturdata rörande havsytan från pre-satellittiden var opålitlig och gles.

3.2 Sammanfattning för beslutsfattare → Pressmeddelande

IPCC:s andra pressmeddelande på FN:s webbplats pekar ut marina värmeböljor för särskild uppmärksamhet genom att säga att, bland många effekter av den globala uppvärmningen,

 ”…ökar frekvensen och intensiteten av värmeextremer, marina värmeböljor… ” 14

Ett sådant uttalande eskalerar betydelsen av marina värmeböljor över även den som tillmäts atmosfäriska värmeböljor, vilka inte nämns uttryckligen i pressmeddelandet, även om det kan tänkas ingå i termen ”värmeextremer”, och för vilka det faktiskt finns begränsat bevis på en nyligen ökad frekvens. Genom att göra detta förvrider pressmeddelandet vetenskapen i bedömningsrapporten.

3.3 Pressmeddelande → Medie- och miljöbevakningsålder

Mestadelen av bevakningen av marina värmeböljor genom media och miljöorganisationer tar upp den bredare hypen i IPCC:s pressmeddelanden om atmosfäriska värmeböljor. BBC, till exempel, förklarar att:

”Det är ”nästan säkert” att heta extremer inklusive värmeböljor har blivit vanligare och intensivare sedan 1950-talet.”16

Reuters17 och Yale Climate Connections15 gör liknande uttalanden. Miljö-NGO World Resources Institute specifikt upprepar påståendet i AR6 SPM om marina värmeböljor och säger:…

”marina värmeböljor har blivit mycket vanligare under det senaste århundradet” 22

…ett mycket överdrivet påstående när den faktiska ökningen i frekvens är inte mer än 34 %, som diskuteras i avsnitt 3.1.

Ännu en gång har viskleken lyckats förvandla IPCC:s ofullständiga diskussion om marina värmeböljor till det kategoriska men falska påståendet att marina värmeböljor blev dubbelt så frekventa under 35-årsperioden från 1982 till 2016.

4. Slutsats

Dessa två exempel visar vilken enorm klyfta som kan finnas mellan vetenskapen som presenteras i IPCC:s utvärderingsrapporter om klimatet å ena sidan och bilden som allmänheten uppfattar, å andra sidan, tack vare förvrängningsprocessen som budskapet genomgår på sin väg från IPCC:s utvärderingsrapporter till deras sammanfattningar och vidare till pressmeddelanden och sedan till media. Denna process, som Steven Koonin korrekt identifierar, ger stora möjligheter för budskapet att, avsiktligt eller oavsiktligt, förvrängas. Hockeyklubban, som återkommer i AR6 SPM och som har basunerats ut i medierna, illustrerar tydligt Koonins poäng. Genom att plocka bort MWP och LIA från det globala temperaturrekordet omvandlas utvärderingsrapportens tämligen opartiska inställning till existensen av båda så till den milda grad att SPM kan utropa att den moderna uppvärmningen saknar motstycke i det förflutna. IPCC:s diskussion om marina värmeböljor backar också upp Koonins analogi om viskleken, när man ger upphov till en felaktig populär uppfattning att marina värmeböljor nu är dubbelt så vanliga som de var för bara 40 år sedan.

Notes

 1. Steven E. Koonin, 2021, Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters, BenBella Books, Dallas, and ‘Unsettled’, 2021 Annual GWPF Lecture, https://www.thegwpf.org/content/ uploads/2021/11/Steve-Koonin-2021-GWPF-Lecture.pdf.
 2. A. W. Montford, 2015, The Hockey Stick Illusion, Anglosphere Books.
 3. IPCC, ‘Climate Change 2021: The Physical Science Basis’, Summary for Policymakers, Figure SPM.1, https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/.
 4. See, for example, Stephen McIntyre and Ross McKitrick, 2003, ‘Corrections to the Mann et. al. (1998) Proxy Data Base and Northern Hemispheric Average Temperature Series’, Energ. Environ., 14, 751-771, https://journals.sagepub.com/doi/10.1260/095830503322793632; and 2005, ‘Hockey sticks, principal components and spurious significance’, Geophys. Res. Lett., 32, L03710, http://climateaudit.files.wordpress.com/2009/12/mcintyre-grl-2005.pdf.
 5. US National Research Council, Board on Atmospheric Sciences and Climate, 2006, Surface Temperature Reconstructions for the Last 2,000 Years, National Academies Press, Washington, DC: chaps. 9 and 11, https://nap.nationalacademies.org/catalog/11676/surface-temperature-reconstructions-for-the-last2000-years.
 6. IPCC, ‘Climate Change 2021: The Physical Science Basis’, Chapter 2, Figure 2.11(a), https://www.ipcc. ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/.
 7. Ibid, Section 2.3.1.1.
 8. Bo Christiansen and Fredrik Charpentier Ljungqvist, 2016, ‘Challenges and perspectives for largescale temperature reconstructions of the past two millennia’, Rev. Geophys., 55, 40-96, https://doi. org/10.1002/2016RG000521.
 9. Pierre L. Gosselin, 2022, ‘Medieval Warm Period’, https://notrickszone.com/category/medieval-warm-period/.
 10. Fredrik Charpentier Ljungqvist, 2010, ‘A new reconstruction of temperature variability in the extra-tropical Northern Hemisphere during the last two millennia’, Geogr. Ann., 92A, 339–351, https:// agbjarn.blog.is/users/fa/agbjarn/files/ljungquist-temp-reconstruction-2000-years.pdf.
 11. Sebastian Lüning, Mariusz Gałka and Fritz Vahrenholt, 2019, ‘The Medieval Climate Anomaly in Antarctica’, Palaeogeogr. Palaeocl., 532, 109251, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/ pii/S0031018219303190.
 12. Stephen McIntyre, 2021, ‘The IPCC AR6 Hockeystick’, https://climateaudit.org/2021/08/11/the-ipcc-ar6-hockeystick/.
 13. IPCC Press Release 2021/17/PR, 9 August 2021, https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1- 20210809-pr.
 14. UN News, 9 August 2021, ‘IPCC report: ‘ “Code red” for human driven global heating, warns UN chief’, https://news.un.org/en/story/2021/08/1097362.
 15. Yale Climate Connections, 9 August 2021, ‘Key takeaways from the new IPCC report’, https://yaleclimateconnections.org/2021/08/key-takeaways-from-the-new-ipcc-report/.
 16. BBC News, 9 August 2021, ‘Climate change: IPCC report is “code red for humanity” ‘, https://www. bbc.com/news/science-environment-58130705.
 17. Reuters, 9 August 2021, ‘Key takeaways from the U.N. climate panel’s report’, https://www.reuters. com/business/environment/key-takeaways-un-climate-panels-report-2021-08-09/.
 18. Ralph Alexander, 2022, GWPF Report 54, ‘Extreme Weather: The IPCC’s Changing Tune’, https:// www.thegwpf.org/content/uploads/2022/07/IPCC-Extreme-Weather.pdf.
 19. IPCC, ‘Climate Change 2021: The Physical Science Basis’, Summary for Policymakers, Section A.3.1, https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/. 9
 20. IPCC Special Report 2019, ‘The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate’, Summary for Policymakers, Section A.2.3, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_ FINAL.pdf.
 21. Eric C. J. Oliver, Markus G. Donat, Michael T. Burrows et al. 2018, ‘Longer and more frequent marine heatwaves over the past century,’ Nat. Commun. 9, 1324, doi:10.1038/s41467-018-03732-9, https:// www.nature.com/articles/s41467-018-03732-9.
 22. World Resources Institute, 9 August 2021, ‘5 Big Findings from the IPCC’s 2021 Climate Report’, https://www.wri.org/insights/ipcc-climate-report.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Stephen Wilks!
  Stort tack för denna snabba översättning av den upplysande rapporten från GWPF om klimatfrågans visklek. Rapporten och inte minst översättningen av den kom just när den behövdes som mest.
  För den som tagit del av rapportens innehåll kan man aldrig mer hänvisa till ”IPCC” utan som Elsa gör mera noggrant visa var ifrån i den vetenskapliga delen man fått sin information alternativt med eller utan skam i kroppen hänvisa till SPM, SVTs klimatreporter, media eller motsvarande.
  Klimatfrågans visklek har debatterats bland klimathotsskeptikerna sedan IPCCs barndom, men aldrig förrän nu tack vare Koonin, Elsa med flera kommit upp i dagsljus.
  Och vilket dagsljus, strålande.

 2. Lasse

  -Viskleken förvränger vetenskapen.
  -Media skriker ut de förvrängda resultaten .
  -Elsa ifrågasätter och blir uthängd som förnekare.

  Detta eftersom hon inte vill delta i spelet och ser de negativa konsekvenserna som alarmismen skapar.

  Tack för denna insikt i hur vi styrs!

 3. Evert+Andersson

  Tack för en viktig information. Jag tittade i måndags på SVT Forum. Klimatseminarium IVA 18 oktober 2022. Högnivå var bedömningen.

  Det var steget näst före och sista steget i viskningsleken. Presentation ger ett så trovärdigt intryck så det imponerar på en skeptiker som mig. Dock utan att övertyga. Men förpackningen var fin.

  https://www.svtplay.se/video/35434629/forum/svt-forum-21-nov-09-00-1?id=e3pbXxm

  Annica Ekman, Professor vid Meteorologiska institutionen Stockholms Universitet om klimatsystemet. Erik Kjellström fån SMHI.

  De grafer som visas i artikeln var väsentliga i seminariet och satte agendan. Ifrågasättande gavs väldig lite utrymme även om Lennart Bengtsson fick en fråga var till de nämnda, som började svamla om osäkerheter.

  Titta på det för att lära om vilket enormt tryck detta sätter på regering och riksdag.

  Inte konstigt att en jordbävning verkade skaka om kammaren efter Elsa Widdings anförande.

 4. foliehatt

  Maggan i partiledardebatten – just nu på P1.
  Hon tar i från tårna när hon beskriver den nuvarande accelererande – galopperande – klimatkrisen…

  Vem kommer att kalla henne vetenskapsförnekare idag?

 5. Staffan Lindström

  4 foliehatt

  …även i SVT2 mellan hackningarna i Tele2:s Wifi
  NU lanserar (?) Annie Lööf ännu ett ”klimatord” : ”Klimatpopulism” … Vi kan lägga till ett ”Klimatnoja”
  mm mm

 6. Ett mycket tydligt exempel på visklekens förvrängningar är den om extremväder. Det som idag tas som en ovedersäglig sanning från vetenskapen, och som det främsta beviset för att det råder ”klimatkris”, visar vid närmare granskning av grundrapporten AR6 inte alls stämma. Nästan inga extremväder har vare sig blivit mer frekventa eller intensiva enligt AR6.

  Alltså ett helt diametralt motsatt budskap i media ligger till grund för politiken. Vi talar om ett fullständigt haveri för klimatpolitiken där man hellre litar på SVT, DN, Expressen, Aftonbladet etc än på IPCCs egen rapport.

 7. Staffan Lindström

  5 SL

  Märta Stenevi hinner andas in inför sitt anförande innan mitt Wifi klipper av… lägligt nog kommer dock
  hon tillbaka för att lansera ordet ”energipopulism” samt antyder att svenska polisen kanske inte fått skarpskytteorder vid påskupploppen men bra nära…
  ”Marionettregeringen” är ett annat epitet… snacka om att kasta sten i glashus….

 8. Sören G

  Nyheterna i P1 ondgör sig över att bankerna stöder företag som bedriver ”klimatskadlig” verksamhet framför de som satsar på ”gröna” lösningar.
  Vad är klimatskadlig? Hur kan klimatet skadas? CO2 bidrar möjligen till att det blir något varmare. Det är väl värre om det blir kallare?
  Det blir inte heller mer extremväder i ett varmare klimat. Däremot mer stormar i ett kallare eftersom temperaturskillnaderna blir större.

 9. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Jag har svårt att tro att det mest skulle vara glidande felöversättningar eller missuppfattningar i flera led. Där finns medvetna förvrängningar, som också syns i hela Climategate-materialet.

 10. Sören G

  #6 #8
  Det annonseras i SVT om ett kommande program om extremväder. Enligt vad som framgår menar man att extremväder kommer att förvärras i framtiden pga global uppvärmning.

 11. Björn

  Det är intressant i samband med figur 1, för denna togs upp i en frågestund efter några anföranden av Annica Ekman och Erik Kjellström i ett seminarium om klimatförändringarna, hållet av IVA, 18 oktober i år (SVT Forum). Lennart Bengtsson som satt som åhörare, ställde en fråga om nedgången i temperaturen från år 1000-1850, vad den kunde ha berott på. Ekman och Kjellström kunde inte svara på frågan. Men det märkliga är att under denna tidsperiod inträffade Lilla istiden, vilket inte nämndes som trolig orsak. Frågan flöt ut obesvarad.

 12. Peter Stilbs

  Tack – jag noterade också Figur 1, när SPM för AR6 presenterades. Den reproducerades vilt i dagsmedia, men är egentligen inget annat än en återuppväckt Mann-hockeyklubba från över 15 år sedan.

  Sista delen i båda versionerna är en påklistrad termometerkurva för 1850 till nutid – men de två delarna är egentligen orelaterade i y-led – vilket man inte låtsas om.

  I dag skummade jag WG1-rapporten på ca 2400 sidor. Många färgglada bilder och tabeller. Man kan lätt söka på Paleoclimate – som dyker upp i några tiotal träffar i vissa sektioner i rapporten – men jag kunde inte finna någon referenslänk överhuvudtaget till vad som illustreras i Figur 1. Man tycks bara ta detta som dogmatiskt korrekt – någon ny studie med det illustrerade utfallet tycks inte finnas.

 13. Peter Stilbs

  Sören G #10 – jag såg en reklam för ett kommande program med den mycket måttligt roande komikern Batra, som i programmet åker Jorden runt för att uppleva extremväder – något som vi påstods borde förstå att vänja oss vid, tack vare SVT’s och hans egna ansträngningar i denna riktning

 14. McIntyre smulade sönder den återupplivade hockey-klubban totalt här:

  https://klimatupplysningen.se/nya-hockeyklubban-lika-felaktig-som-den-gamla/

 15. Lars Cornell

  #3 Evert+Andersson
  Jag följde din länk och lyssnade på IVA seminariet.
  Intressant men inget nytt.
  Det jag som vanligt saknar är en beskrivning av
  – balansen mellan koldioxidens nytta och skada.
  – balansen mellan åtgärders (parisöverenskommelsen) kostnader och miljöförstörelse och nyttan av dem.

 16. L

  Enl. Aftonbladet så får vi kalla vintrar som -90-talet. Men skulle det inte bli varmare. Är det bara på sommaren det blir varmare?

 17. OT: Revolutionen äter sina egna hjältar. Kung Charles blir tårtad av ny militant klimatgrupp. https://www.express.co.uk/news/uk/1686946/Just-Stop-Oil-protest-King-Charles-Madame-Tussauds-activist-deface-demonstration-royal-vn

  En tårta i fejset på sin vaxdocka borde vara ett argument som biter på en vetenskapsförnekare som kung Charles. 🙂

 18. mattias

  #16,
  Det är nåt lurt med den där meteorologen Mikael Luhr på Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/155lEB/kall-vinter-i-sverige-meteorologen-som-pa-90-talet
  Han var nog knappt född på 90-talet som inte hade särskilt kalla vintrar – 1980-talet däremot, då var det kallt: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-temperatur-1.2430

 19. Daniel Wiklund

  Kary Mullis (PCR-uppfinnaren) höll sin nobelföreläsning den 8-e december 1993. Undrar vad han hade råkat ut för om han hade föreläst i år. Annie Lööf hade garanterat kallat honom för klimatförnekare och vetenskapsförnekare. Vad miljöpartiets språkrör hade gjort vågar jag inte ens tänka på. Rebellion Instruction hade förmodligen kastat tårta på Mullis. Om han ens hade blivit inbjuden. Hans föreläsning går fortfarande att läsa. Där får man en inblick i hur en sann vetenskapsman arbetar. Han har verkligen ( till skillnad från klimatalarmisterna) lämnat positiva avtryck. Snart har väl alla svenskar tagit del av hans genialiska uppfinning.

 20. Rossmore

  Om hur läsare av The Guardian går vilse:

  https://wattsupwiththat.com/2022/10/23/guardian-readers-are-the-most-gullible-on-the-planet-new-data-shows/

  ”Gullible”=lättlurad

  Greta verkar vara en hängiven läsare av The Guardian. Retweetar eller gillar ofta.

 21. Trots allt finns det klara ljuspunkter, inte minst efter Elsa W´s insatser. Nästan lite underhållande när etablisemanget vrider sig i plågor när man inte kan hindra att någon till slut säger vad många vet. Lite islossning?

  …..Den sverigedemokratiska riksdagskvinnans debut i plenissalen må ha orsakat skandal, men konkreta motargument har det varit klent med. Måhända har Socialdemokraterna i en nära framtid alltid ansett att modern och renast möjliga kolkraft till fattiga länder är en utmärkt idé, skriver Ann Charlott Altstadt …………

  https://bulletin.nu/altstadt-elsa-widding-och-nasta-rodbruna-vindkantring

 22. Louis S

  Det här visar vilka som är de sanna klimatförnekarna, De som inte tror på den lilla istiden och den medeltida värmeperioden och som blundar för och försöker att tuscha bort allt som bekräftar de tidigare varmperioderna som visar på kraftiga naturliga variationer som inte har något med koldioxid att göra.

 23. L

  Nu verkar det som att klimatrörelsen och media fått kalla fötter. Är klimatkatastrof i varenda media nu. Är det Elsa?

 24. pa

  Tror MSM snart råkar ut för en istid. Det klimat de skapat i sina isolerade redaktioner leder till mental permafrost hos medlemmarna.

 25. Lars i Huddinge

  Välformulerat inlägg i Bulletin av Ann Charlott Alstadt.
  https://bulletin.nu/altstadt-elsa-widding-och-nasta-rodbruna-vindkantring

  Läs och njut innan den hamnar bakom betalvägg!
  PS. Undrar hur länge hon får fortsätta skriva i Aftonbladet Kultur, Arbetet, Flamman, GP, LO-tidningen, SvD & Journalisten? DS.

 26. Lars i Huddinge

  #21 Alvar
  sorry, såg inte att du redan har länkat Ann Charlott.
  Men jag undrar fortfarande hur länge hon kan hålla sig kvar inom MSM. Det hon skriver är ju väldigt ”klimatförnekat” om man säger så………….?

 27. Daniel Wiklund

  På text-tv ”FN : världen inte nära klimatmålet”. FN har ju misslyckats. Är det inte dags att FN lägger ner sin verksamhet. Eller är det så att dom tycker det är bra att världen inte är nära klimatmålen. Då kan dom ju fortsätta med sina klimatmöten i all evighet. I varje fall till dess att allt är borta så när som på fotonerna.

 28. Adepten

  Och som lök på laxen kommer det här😖
  https://unfccc.int/news/climate-plans-remain-insufficient-more-ambitious-action-needed-now

 29. #6 Ingemar Nordin

  Som du skriver: ”Nästan inga extremväder har vare sig blivit mer frekventa eller intensiva enligt AR6.” detta är sanningen och det gäller också nästan i SPM!

  På sidan 10 i SPM finns en stiliserad världskarta som visar:

  (a) ”change in hot extremes and confidence in human contribution to the observed changes in the world’s regions”

  (b) ”change in heavy precipitation and confidence in human contribution to the observed changes in the world’s regions”

  (c) ”change in agricultural and ecological drought and confidence in human contribution to the observed changes in the world’s regions”

  De olika regionerna har olika färg för ökning, minskning, ”Low agreement in the type of change” och ”Limited data and/or literature” Dessutom finns fyra grader av ”confidence”: High, Medium, Low due to limited agreement, och Low due to limited evidence.

  När man tittar på kartorna så är det uppenbart att hot extremes ökat nästan överallt och nästan överallt med ”high confidence” att det beror på mänsklig påverkan. Självklart beror högre temperaturer på att den globala medeltemperaturen ökat – och att IPCC anser att mänskliga utsläpp är den enda orsaken vet vi ju.

  ”heavy precipitation” har ökat i ungefär hälften av alla världens regioner men inte minskat någonstans. Endast på ett ställe, norra Europa anges ”high confidence” och på endast ett ställe, centrala Nordamerika anges ”medium confidence” I övriga 17 regioner regioner där ökning skett anges ”Low due to limited agreement” vilket förmodligen betyder att ökningen inte skett på ett sätt som klimatmodellerna påstår. I övriga 26 regioner är data dåliga. Översvämningar i Europa från 1500 till nutid beskrevs av Fredrik Charpentier Ljungqvist i en understreckare i SVD för kanske ett år sedan. Dom var vanligare och värre förr i ett kallare klimat. IPCC har nog bara granskat statistik från 1850 till nu (?)

  ”agricultural and ecological drought” har ökat i 12 regioner och minskat i en och i övriga gäller ”Low agreement in the type of change” vad det nu betyder… I två regioner anses sannolikheten för mänsklig påverkan vara ”medium” och i övriga 10 regioner med ökad torka gäller: ”Low due to limited agreement”

  Jag tycker de tre världskartorna tydligt visar att en viss förändring skett beträffande torka och skyfall, men att IPCC inte har kommit fram till att orsaken står att finna i mänskliga utsläpp. Vädret växlar, det har det alltid gjort och man behöver samla noggrann statistik över längre tid – och kanske vänta tills CO2-halten ökat en bra bit till innan man kan dra slutsatser.

  Detta är alltså den förkättrade SPM!

  Viskleken finns på plats för rubriken över kartorna är följande: ”Climate change is already affecting every inhabited region across the globe, with human influence contributing to many observed changes in weather and climate extremes”

  Jag tycker detta är ett flagrant exempel på hur alarmismen smyger sig in till och med i SPM.

  Det där med hockeyklubban är mycket svårare, jag minns att jag läst skrifter som stöder uppfattningen att den medeltida värmeperioden inte hade någon samtida motsvarighet på andra kontinenter utan att värmeperioder där inträffat vid andra tidpunkter. Jag tror i skrifter refererade i AR6, men jag minns inte. Jag tycker inte heller det där med hockeyklubban är så väldigt viktigt därför att även om den vore helt sann så blir ändå konsekvensen enligt AR6 att katastrofen är avvärjd. Om världen klarar att följa SSP2-4.5 som just nu ser ut att leda till 2,7 grader år 2100 så är inte reduktion av CO2-utsläpp nödvändigtvis det världens politiker bör prioritera ännu hårdare.

  Exemplet med sidan 10 i SPM är däremot ett klockrent bevis på att rubriken är satt av en alarmist som inte tittat på figuren. Rubriken går sedan vidare till António Guterres som naturligtvis inte tittar på figuren utan tror på den skrivna texten.

 30. Lars i H #25,

  Alstadt är väldigt bra. Att hon lyckas klamra sig fast i de stora mediernas värld är fantastiskt. Det finns fler journalister av den kalibern men många har fått sluta.

 31. jax

  Liksom alla svenska dagstidningar.

 32. jax

  Kommentaren ovan var till #20 Rossmore

 33. Ulf

  Tack för den Alvar och Lars. Otroligt bra text jag bara älskar formuleringen om S och kolkraften.
  Visserligen publicerad i Bullentin som utmålas som något väldigt läskigt i DN m fl.
  Men trots allt en strimma hopp att journalisten ändå finns på Aftonbladet Kultur av alla ställen.

 34. Göran J

  Här är en mycket lättförståelig video från Tony Heller hur data manipuleras i ”viskningsleken”.
  https://www.youtube.com/watch?v=8455KEDitpU&t=35s&ab_channel=TonyHeller

 35. Micke

  Tack 34.
  Väldigt informativt och sakligt.

 36. Christian H

  # Göran J

  Mycket illustrativ och bra länk du gav, som borde vara obligatorisk läsning för våra riksdagsmän och klimatreportrar.