Villach II – mötet som skar av klimatfrågan från den vetenskapliga metoden

Min lilla sommarserie om var, när och hur ”ljuset släcktes” i klimatfrågan inspirerades av Koonins tal om ”vetenskapens normer och etik” och dess krav på ”absolut intellektuell ärlighet” (Unsettled, Who Broke the ”The Science” and Why ). Repris-serien startade med inlägget om Darwalls klassiker ”The Age of Global Warming” (2013), där han uppmärksammade att miljörörelsen övergav vetenskapen under 1970/80-talen för att istället söka påverka och styra via postmodern vetenskap med konsensus, som mera hör hemma inom politiken, försiktighetsprincipen och honnörsbegreppet hållbar utveckling. Hur detta påverkade vetenskapen illustrerades med hur det sänkte den erkände vetenskapsmannen Hubert Lamb.

Nu är det dags för en något bearbetad variant av ett inlägg från 2018 om konferensen i Villach 1985, när vetenskapen slutgiltigt blev överkörd i klimatfrågan. (Originalinlägget se länk 1)

¤¤¤

I slutet av 1980-talet blev ”miljöfrågorna” allt mer svårgripbara. Tidigare hade det mest handlat om att försöka lösa påtagliga natur- och miljövårdsproblem och mediernas information var så allsidig att man kunde få viss inblick i frågan. Men, när frågan om växthusgaser och framför allt det s.k. koldioxidhotet dök upp i media blev det annorlunda, det var svårt att förstå vad det handlade om.

Ja, vad hände i mitten av 1980t? Det dröjde länge innan mysteriet började få konturer, men sedan ett drygt decennium har det droppat ner den ena avslöjandet efter den andra. Åtskilliga fria klimatforskare har gett viktiga bidrag till hur klimatvetenskapen ser på klimatfrågan och det är en bild som skiljer sig markant från den mediala, officiella klimathotsfrågan.

Bernie Lewin

Searching for the Catastrophe Signal

Historikern Bernie Lewin har i ett otal år grävt allt djupare i källorna kring klimathotet dvs hur IPCC skapades och hans forskning har sammanfattats i en mycket ingående men ändå läsvärd (uppslags)bok från GWPF (2017). Där får man svar på, kanske till och med Svaret på, hur det gick till när koldioxid plötsligt och nästan utan förvarning ansågs vara ett hot mot ”klimatet” och i förlängningen hela mänskligheten.

1970-talet var kallt och inom vetenskapen diskuterades det kring om en ny istid eventuellt stod för dörren. Politiker och andra ägnade sig åt energiförsörjningen. Koldioxiden sågs knappast som ett hot, möjligen en liten vän. Några funderade över om koldioxidens värmande effekt kunde vara starkare än den naturliga avkylningen. Man famlade i det vetenskapliga mörkret. Det stod klart att forskning kring de naturliga klimatvariationerna, dåtidens luftföroreningar och koldioxid var angelägen och 1978 beslöt USAs energidepartement att öka resurserna till koldioxidforskning, vilket naturligtvis ökade forskarnas intresse för frågan.

1979 hölls världens första klimatkonferens. Den samlade 450 deltagare från 60 länder. WMO (World Meteorological Organization) samarbetade med en mängd andra FN-organisationer främst UNEP, FNs miljöprogram. Föredragen rörde de mest skilda ämnen. Åsikter och insikter gick starkt isär. Hotet om en fortsatt avkylning hade dämpats inom vetenskapen. Tiden var inte heller mogen för något larm om en global uppvärmning.

Nej, tiden var knappast mogen varken för larm eller för åtgärder. Charneygruppen hade just lagt fram sin rapport om vilken påverkan en eventuell fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt skulle kunna få på dess temperatur. Resultatet var som bekant tämligen vidlyftigt, 3˚C+/-1.5˚C, men det gav underlag för spekulationer kring en framtida uppvärmning och inte minst till att framställa klimatmodeller. Svensmarkgruppens hypotes om och forskning kring solens påverkan på det globala klimatet låg drygt ett decennium bort, globala temperaturmätningar i atmosfären hade just kommit igång och El Nino/La Nina och de stora havsströmmarnas påverkan på väder- och klimatsystemen var mer eller mindre okända.

Men, från UNEP uttalades missnöje med utgången av klimatkonferensen. UNEP hade bildats strax efter Stockholmskonferensen (1972) och dess uppdrag var att bevaka eventuella globala hot, ”att ansvara för planeten utveckling”. Organisationen leddes av den energiske och engagerade Mustafa Tolba. Den möjliga klimathotsfrågan fick enligt honom inte drunkna i oenighet och osäkerhet.

Österrikes UNEP inbjöd till en tämligen begränsad konferens i Villach hösten 1980. Nu skulle man utvärdera koldioxidens klimatpåverkan både bredare och djupare än vad som hade skett under klimatkonferensen året innan. Bert Bolin, som sedan länge forskat om koldioxidcykeln blev ordförande för mötet. Men, denna konferens gav ingenting nytt. Det behövdes än mer forskning.

UNEPs Mustafa Tolba gav sig inte, han tog nu saken i egna händer och ämnade se till att frågan om växthusgaserna och deras klimatpåverkan skulle utredas ännu grundligare. När resursfrågan var löst kontaktades Bert Bolin, som fick fria händer att gräva ännu djupare och bredare i frågan. Efter tre års arbete var tiden mogen för en rapport i slutet av 1985. Den fick nummer 29 i ICSUs SCOPE-serie under rubriken The Greenhouse Effect, Climate Change and Ecosystems.

Rapporten innehöll framför allt spekulationer om framtiden, vilka byggde på klimatmodeller, som i sin tur bl.a. vilade på Charneyrapporten. Svårare blev det med uppgifter kring påvisade effekter av klimatförändringar orsakade av ”växthuseffekten”. Där fanns det ingenting att förmedla och enligt aktuella forskares beräkningar skulle det dröja decennier innan sådana eventuella effekter skulle kunna påvisas.

Trots dessa vetenskapligt sett allvarliga handikapp skulle det hållas ytterligare en konferens nu kring SCOPE 29. Den konferensen skulle än en gång gå av stapeln i Villach, men den skulle till skillnad mot Villach I komma till leda till resultat. Till stor del berodde det på Mustafa Tolba och kanadensaren Jim Bruce, som var starkt engagerade i frågan om Global Warming.

UNEPs ”planetskötare” Tolba hade haft framgång med ozonkonventionen, som han nyligen, utan vetenskaplig karta och kompass, hade lotsat i hamn. Nu skulle samma procedur upprepas i klimatfrågan.

¤¤¤

Villach II. I sitt öppningstal drog Tolba fram all tänkbar osäkerhet i koldioxid-/växthusgasfrågan. Sedan fortsatte han med att förklara vilket unikt historiskt tillfälle detta var. Eftersom osäkerheten var så stor var det angeläget att ”för säkerhets skull” börja kontrollera klimatet. Det var också dags att koncentrera sig på vilka katastrofer, som skulle kunna inträffa i framtiden om inte utsläppen av växthusgaserna kontrollerades (hållbar utveckling). ”We should act anyway just in case”, åtgärder först, eventuell vetenskaplig bekräftelse sedan. Försiktighetsprincipen med andra ord.

Jim Bruce var ordförande för konferensen. Han gav den samlade expertisen två uppgifter. För det första skulle konferensdeltagarna enas om ett officiellt uttalande, som alla kunde stå bakom, med andra ord konsensus. För det andra skulle de ge råd till politiker både nationellt och internationellt om vilka åtgärder de borde vidta ”just in case” (postmodern vetenskap).

Det officiella uttalandet hävdade att med tanke på tidigare klimatförändringar var det inte någon tvekan om att framtida klimatförändringar, grundade på klimatmodellerna, kunde få djupgående effekter på globala ekosystem, jordbruk, vattenresurser och havsis.

Uttalandet vilade med andra ord på klimatmodellerna, men gruppen som arbetat med den frågan hävdade att modellerna inte var mogna för förutsägelser.

195667 5 2

Konsensusuttalandet föll på så sätt ihop till platt intet, men när SCOPE 29 senare publicerades syntes det officiella uttalande tydligt på första sidan, medan ifrågasättandet av klimatmodellerna fanns med på en mycket undanskymd plats, som få observerade.

Efter Villach II gick Jim Bruce tillsammans med bl.a. Bert Bolin vidare i arbetet med den av miljörörelsen kidnappade frågan om AGW, som nu också lyftes in i arbetet med Brundtlandrapporten. (Detta har jag sett med egna ögon, när jag för dryg tio år sedan fick gräva lite i förarbetet till Brundtlandrapporten på Arbetarrörelsens Arkiv i Oslo.)

Bernie Lewins beskrivning av Villach II bekräftar Darwalls syn på miljörörelsens sätt att arbeta. Miljörörelsen med UNEP i spetsen hade övergett den traditionella vetenskapen och dessutom kidnappat klimatfrågan, som nu inhägnades i ett tämligen slutet system. Forskare och andra som löd under klimathotets konsensuskrav kunde med tiden inte offentligt uttala någon kritik, utan att bli stämplade som ”deniers” el. dyl., och samtidigt riskera att förlora både heder och forskningsresurser.

Darwalls slutord i sin bok om Global Warming är verkligen värt att tänka på. Det är svar på frågan om han anser att klimathotet är det största hot som världen någonsin skådat:

”The big question is whether the Western mind will be sovereign at the century´s end and the West remain the core of the world economy or relegated to its periphery  – something only the passing of the present century can answer”.

Ann Löfving-Henriksson

Länk till originalinlägget med kommenterar:

https://klimatupplysningen.se/villach-ii/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Man ska inte låta barn leka med tändstickor.

 2. Enough

  Det handlar om pengar och makt, som det mesta kring oss. Den politiska världen har lyckats ta kommandot över snart sagt hela den vetenskapliga världen, genom att dels tillsätta politiker eller politikertrogna i universitetsvärlden, dels skapa styrning till ”forskningsprojekt” som är politiskt användbara.

  Hela vår samhällsutveckling fram till några decennier sedan vilar på FRI forskning och utveckling genom upptäckter och innovationer. Idag ska utvecklingen kontrolleras av politiken, som lyckats kapa åt sig stora andelar av samhällsresurer ( pengar). Och de måste hålla grytan kokande ( ta in skatter år efter år), ett bra sätt är att peka på möjliga katastrofer, då blir ”folk” mindre benägna att kritisera höga skatteuttag.

 3. Lars Kamél

  Försiktighetsprincipen säger att när det finns ett möjligt hot men bevisläget är oklart, ska vi vidta KOSTNADSEFFEKTIVA åtgärder för att minska risken att det möjliga hotet orsakar problem. Det där med kostnadseffektivitet har helt försvunnit när det diskuteras klimatåtgärder. I stället föreslås åtgärder som kostar massor och alldeles uppenbart inte har några mätbara effekter. Se till exempel Lomborgs beräkningar.

 4. Bim

  Att klimatvetenskapen sakta men säkert har övergått från ett försiktigt vetande till ett tvärsäkert tyckande är ju ganska tydligt när man läser Ann LHs kunniga tillbakablickar. Jag hörde Swebbtvs intervju med Lennart Bengtsson nyss. Han var ganska tydlig med vad man vet och vad man inte vet om klimat krisandet.
  Ann illustrerar det väldigt bra genom att kolla upp historien från 70 – 80 talet. först 70 talets tvärsäkra hets om ny istid som plötsligt vände till lika tvärsäker AGW, genom koldioxid, ozon, metan och naturligtvis den värsta av dem alla, vattenångan. Detta är ju helt naturliga gaser som gör att det finns liv på jorden. Och enligt Lennart B finns det inga som helst tecken på att Metan har utgjort något problem i historiskt riktigt varma perioder.
  Så tack Ann, för att du sätter namn på på dessa ”vetenskapare” som lämnat sina uppgifter och blivit alarmister. De har medvetet gjort hela mänskligheten stor otjänst.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  # 3 Tack Lars K. för klargörandet.

 6. Lennart Svanberg

  Stort tack för detta utmärkta inlägg om hur vi kommit hit. Nyligen har jag börjat tänka på liknelser i historien (maya-folket, asa-tron etc.) om att vädret alltid varit det ultimata målet för beslutsfattare att kontrollera. Är oerhört tacksam varje dag att få komma hit till sajten och ’släppa ut’ min frustration så heja alla ni kämpar som driver på för att sanningen än en gång ska få råda.

 7. Lars Thorén

  Apropå hot.
  “First there was acid rain. Then it was the ozone hole. Now it’s greenhouse gases like CO2.” Före det var det kärnvapenkrig och istid vi blev itutade.

  2020 var ”hålet” gigantiskt, det 12:e största sedan mätningarna började. Och det 40 år efter freonförbudet. Alla dessa hot, förmodligen mest fiktiva, har förpestat tillvaron i hela vår uppväxt, vi som börjar närma oss pensionsåldern. Samtidigt har det globalt bara blivit bättre och bättre miljömässigt. Det som borde förbjudas snarast vore väl krig.

  https://www.smithsonianmag.com/science-nature/ozone-hole-was-super-scary-what-happened-it-180957775/

 8. Simon

  #7 Lars
  Instämmer till fullo

 9. Uncle George

  Den svenska klimathysterin har nått oanade höjder!

  ”I inget annat EU-land pekas klimatförändringar ut som det enskilt största hotet mot världen i högre grad än i Sverige.

  EU-kommissionen har låtit invånarna i medlemsländerna ta ställning till vilken de anser vara det enskilt allvarligaste problemet som världen står inför. Bland svenskarna pekade 43 procent ut klimatförändringar – den klart högsta andelen i EU där snittet ligger på 18 procent.

  Näst efter klimatförändringarna pekar störst andel av svenskarna ut försämring av demokrati och rättsstat (1t3 procent) och den växande världsbefolkningen (11 procent) som de enskilt allvarligaste problemet som världen står inför.”

  https://www.europaportalen.se/2021/07/svenskar-mest-oroliga-klimatet-i-eu

 10. pa

  Förenklat handlar detta m.a.o om korrupta människor som vill sko sig och leva på andras möda och slit genom beskattning.

 11. Så klart att 30 år av hård massindoktrinering gör sig till känna hos pöbeln. Vad annars skall Svensson tro, de vet ju inget annat och att tänka själv är bortraderat från skolan. De värsta troende är de unga, har jag uppfattat det som.
  De som redan hade en religion med en farbror i himlen eller vilken skrock de nu vuxit upp med har lättare att ta åt sig en religion till är en annan reflektion.
  En kupp och inför diktatur med enda syfte att skrota alla ”klimatåtgärder” innan vi förtärs av dem!

 12. Olav Gjelten

  Fler än jag som märker att klimatrörelsen på sistone skärpt tonen ytterligare mot oss icke klimatreligiösa?
  För egen del har detta fått till följd att jag hellre avstår från fortsatt debatt i olika forum än att sammankopplas med med både nazism och förintelse.

  Ser vi medmänniskor som drabbas av denna urusla debattform så reagera!!

 13. Ann Löfving-Henriksson

  # 12 Trist nyhet.

 14. pa

  #12
  Det är förtal och skall anmälas!

 15. En annan

  Vi som kan tänka själv och har en generellt kritisk syn på både politiker och framförallt journalister är måltavlor för personer som presenteras i detta mycket sevärda klipp:
  https://newsvoice.se/2021/07/cyberattackerna-wakeupglobe/
  Att lilla Sverige skulle göra skillnad i det globala klimatet genom att skicka oss tillbaka till 1800-talet verkar inte bara övermaga, utan direkt ointelligent!
  Så Olav, ge aldrig upp, pajasarna kommer förr eller senare att få äta upp ( sin sko? ) sina dumheter!

 16. En annan

  Dessutom, vadå klimatkorrespondent som nu SR p1;s journalist kallar sig, hon har väl ingen högre utbildning i varken fysikalisk kemi eller ens betyg i högre matematik!
  Köpta idioter, som glassar runt i världen ivrigt spottande på knegarna som betalar deras lön, HAHAHA, Svensson…
  När ngn. kollade upp den nyss avgångna Expressens Klimatredaktion var väl det mest slående att Genusvetenskap förenade den! Alltså, dessa köpta dårar är livsfarliga för oss alla. Betänk att Björn Wiman är en utklädd Facist så filosof han är, nä skulle tro att hans mattelärare fick spunk och bad honom att hålla sig till ord…

 17. foliehatt

  Finns det någon som kan redogöra för M. Thatchers roll i framflyttandet av CAGW på dagordningen.

  Hon använde ju alla tänkbart möjliga vapen mot fackföreningsrörelsen i de nu nedlagda brittiska kolgruvorna.

 18. ”The big question is whether the Western mind will be sovereign at the century´s end and the West remain the core of the world economy or relegated to its periphery – something only the passing of the present century can answer”.

  Man kan fråga sig hur mycket av den tidiga klimatalarmismens uppkomst som initierades och finansierades av Sovjetunionen. Sovjetstaten var mycket framgångsrik i att sponsra olika rörelser och personer i Väst som skapade splittring inom det västerländska samhället. Väl studerade exempel är Vietnamrörelsen, Fredsrörelsen och myten om den nukleära vintern. Avhoppade sovjetiska underrättelseagenter uppgav att mer pengar satsades på att i Väst stödja det interna motståndet mot USA:s krig i Vietnam, jämfört med vapenhjälpen till de vietnamesiska kommunisterna.

  Det är fel att se klimatalarmismen som en separat och unik företeelse. I dag finns en lång rad konstiga rörelser som alla har gemensamt att de sår splittring och skadar välståndsutvecklingen i Väst. Till hur stor del har vi Ryssland, Kina och vissa arabländer att tacka för det?

  I Västvärlden finns många människor som genuint avskyr marknadsekonomi, individuell frihet och mera generellt, upplysningstidens arv. De ser inget problem i Västs undergång, tvärtom, det är deras mål.

  För knappt 20 år sedan hade jag som kund en brittisk kvinna av indiskt ursprung som stolt berättade hur hon deltog i demonstrationerna vid Greenham Common och hur hon reste till fredsläger i Sovjetunionen. Hon var fortfarande en brinnande kommunist och hade enbart avsky för det västerländska samhället.

  Här en länk som beskriver hur Sovjet arbetad för att skapa inflytande i Väst. Intressant läsning, men också nyttig för att friska upp minnet.

  https://jameslate.medium.com/how-the-soviet-union-helped-shape-the-modern-peace-movement-d797071d4b2c

 19. Ann Löfving-Henriksson

  # 17 Intressant fråga.
  Jag har inte något svar aktuellt i huvudet just nu, men jag minns att i Christopher Bookers ”The Real Global Warming Disaster” finns det mycket att hämta och troligen en del i Gunnela Björks biografi om M. Thatcher. Så som jag minns det.
  Men först Italien- Spanien.
  Om ingen annan svarat kommenterar jag i morgon.

 20. Ann+lh

  # 17 foliehatt
  När det gäller kolgruvestrejken låg den konflikten i tid i huvudsak före klimathotet och bakgrunden till den var samhällsomvandlingen.
  När det gäller M. Thatcher och klimathotsfrågan så höll hon några tal 1988-1990 där hon jagade på klimathotet. Men, hon kom ursprungligen från forskarvärlden och hon menade samtidigt att det krävdes mer forskning och det är hennes förtjänst att Hadley Centre for Climate Prediction and Research bildades. Att detta Centre sedan kidnappades av miljörörelsen är nog inte hennes fel.

 21. Ann+lh

  # 18 Lars M.
  Tack för påminnelsen!
  När det gäller hur miljörörelsens lobbygrupper söker styra klimatfrågan kan man påminna sig om de horder av NGOs som dyker upp vid de stora klimatkonferenserna. Redan nere vid FNs miljökonferens Rio var de ca 20.000 – och vem och vilka hjälpte dit dem!
  Att som vetenskapsman eller -kvinna kunna lyckas göra sin röst hörd när man behandlas som H. Lamb eller värre av väl understödda NGOs, inklusive media och politiker måste vara näst intill omöjligt.

 22. Brutus

  Victor Galaz, docent i statsvetenskap på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet har slagit till igen. ” Asfalt, kablage och metall smälter. Kraftstationer havererar och leder till elavbrott som får städers eldrivna transporter och livsviktiga luftkonditionering att stå still. ” Se även hur en formellt välutbildad agitator breder ut sig. Han har nog inte gått någon naturvetenskaplig inriktning i gymnasiet…
  https://esvd.svd.se/1001/svenska-dagbladet/426909/2021-07-07/21611237/victor-galaz

 23. Björn

  Lars Thoren [7]; Mängden ozon moduleras av förändringar i UV, vars våglängder med högst energi, filtreras ut i stratosfären. Under ca 15 år nu, har det skett en reducering av UV, vilket då innebär att bildandet av ozon minskar och att stratosfären svalnar.

 24. Argus

  #22

  !

  Asfalt och ’metall’ ? Är det möjligen Woods metall som åsyftas?

  I något sammanhang har jag haft anledning att referera till motsatsen till kreativa personer som, typ, ’framgångsrikt bedrivit högskolestudier och funnit sig väl tillrätta i en akademisk miljö’.

  Jag hoppas att avsikten att förmedla etterlik sarkasm framgår tydligt.

 25. Brutus

  #24 Argus
  Då är det kanske en Woodo-master?! Mannen är väl ett exempel på en av alla dagens akademiker som gått från dagis till grundskola till gymnasium och sedan till en FK följd av PhD och ett antal artiklar. Avhandling utan allmänt intresse och meningslösa artiklar. Detta utan att ha varit ute o jobbat bland ”vanliga” människor. Aldrig svett i pannan och skit under naglarna.

 26. Lars i Huddinge

  Lite OT, men CO2-relaterat, är det någon som har tänkt på vad vi som levande varelser bidrar med gällande CO2-utsläpp?
  Vi andas in i snitt/ut ca: 0,5 liter luft vid varje andningscykel.
  400 ppm in och 40000 ppm ut eftersom vi förbränner kolhydrater. Det jag undrar är, hur mycket bidrar vi människor och djur som andas luft till berikningen av CO2 till atmosfären. Det kan ju inte vara försumbart med tanke på hur många vi människor och djur är på denna planet.
  Någon som kan/törs räkna, eller är jag helt ute och cyklar?

 27. Lars H. 26,

  Termiter sägs producera 10 gånger mer – eller är det mindre? -växthusgaser än alla människor på jorden. Se där en koldioxidkälla som miljöpartiet hur som helst borde utrota! 🙂
  https://factcheck.afp.com/its-other-way-around-termites-produce-approximately-one-tenth-carbon-dioxide-emissions-created

 28. Enough

  #26

  Jag har räknat lite på det, och fångat en siffra på c:a 1 kg/dygn för människans utandning av koldioxid.

  Lite slarvigt räknat motsvarar det c:a 10 km bilkörning ( 100 g/km), eller 360 mil per år, det känns långt ifrån försumbart, särskilt i ljuset av CO2 jakt på bilar……

 29. Lars i Huddinge

  #26
  360 mil/år bilkörning per person då? Det blir ju väldigt många bil-mil för de som har en bil med tanke på att många människor inte ens har en bil att åka med!!
  Jag sov med en CO2-mätare (ej kalibrerad) i mitt sovrum (20 m2) i natt och halten blev 1050 ppm efter 2 tim. Öppnade fönstret och halten sjönk till 450 efter en halv timma. Var tar CO2:n vägen? Antagligen till omgivningen 😉

 30. Gunnar Strandell

  Enough #28 och Lars i Huddinge #29

  360 mil per person och år med fyra i familjen ger 1440 mil per år och hamnar strax över medelkörsträckan för Sveriges 4,5 miljoner bilar.

  Bilar och familjer ger alltså samma effekt på CO2-produktionen.

  För bilarna sägs elektrisk drivning vara lösningen och likartade lösningar finns också där maskiner och robotar ersätter människor i andra sammanhang.

  Hur kommer det att sluta?

 31. HansH

  Lars i Huddinge, #29

  När koldioxidhalten stiger blir din sömn sämre. 1.000 ppm är dock inget att bekymra sig över. Ventilation viktigt, koldioxidhalten kollas i t ex klassrum för att undvika för höga halter och försämrad inlärning.

 32. Hej Ann LH #21

  Har du någon länk eller källa där man kan läsa om hur (att) Hubert Lamb skulle behandlats illa?

  Du har antytt detta några ggr, men jag är inte alls bekant med den storyn.

  Och tack för arbetet du lägger ner på att sammanställa historiska och nutida skeenden rörande denna destruktiva religion.

 33. Jonas N #32,

  Lamb blev naturligtvis inte illa behandlad, annat än att hans klimathistoriska inriktning blev ignorerad av hans efterföljare till förmån för alarmismen. Läs:

  https://klimatupplysningen.se/hubert-lamb-hydrans-fodelse/ m

  samt här https://enthusiasmscepticismscience.wordpress.com/2015/02/27/lamb-wrap-up-richard-scorer/

 34. Ann Löfving-Henriksson

  # 32 Jonas N.
  I mitt inlägg om H. Lamb för en vecka sedan, 29juni, framgick det att när han började opponera sig mot att mänsklighetens eventuella påverkan på klimatet började få alltför stor plats i debatten med stöd av klimatmodeller (så kallad exakt vetenskap) ja då drog hans rapport som grundade sig på data från biologi och geovetenskap m.m. in och dessutom fick han svårt att få nya forskningsanslag. På så sätt behandlades han som seriös forskare illa.

 35. tty

  #29,31

  I ubåtar anses 5,000 ppm helt acceptabelt under lång tid, utan några kända negativa effekter.

 36. tty

  #27

  Det där är en rätt tvivelaktig ”fact check”, det är framför allt metan som termiter producerar, av samma anledning som kor f ö, de har symbiotiska metanogena bakterier i tarmkanalen som hjälper dem att bryta ned cellulosa. Termiter producerar minst 10 gånger mera metan än kor, troligen mer.

 37. Olof

  #17

  Som svar på din fråga är här lite information om Margaret Thatchers roll i klimatfrågan:

  Hon var den första världsledaren som varnade för människans påverkan på klimatet. Det skedde 1988 i ett tal i FN. Hon höll sedan ett antal tal på samma tema samt medverkade till tillkomsten av både IPCC och Hadley Center/CRU. Det är många, särskilt konservativa politiker, som gärna framhåller detta. Att hon senare ändrade uppfattning och blev en klar kritiker av klimatalarmismen talar de inte om.

  Att hon ändrade uppfattning tycker jag är mycket viktigare och väger mycket tyngre när man vill åberopa henne i klimatfrågan än att hon var orolig när hon själv under premiärministertiden inte hade tid och möjlighet att sätta sig klimatfrågan. Då var också osäkerheten om den framtida utvecklingen stor vilket hon själv anger som ett viktigt skäl för sitt åsiktsbyte.

  Det gör hon i sin sista bok ”Statecraft”. I slutet av boken från 2003 i kapitlet ”Hot air and global warming” skriver hon på sid 457 bl a ”If there were clear evidence that the world was facing a climate catastrophe, that would be diffrent. But such evidence does not exist. What is far more apparent is that the usual suspects on the left have been exaggerating dangers and simplifying solutions in order to press their agenda of anti-capitalism”.

  Mer information hittar du i denna länk https://www.thegwpf.com/was-margaret-thatcher-the-first-climate-sceptic-2/

 38. Olof

  #37
  Ursäkta, men året var 1989 då Thatcher höll talet i FN om klimatet.

 39. foliehatt

  Olof.
  Tack för informationen.

 40. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  #30 Bilar förbrukar i stort sett lika mycket bränsle oavsett hur många som åker i dem (marginell ökning). Redan med två ombord konkurrerar bilen med tåg och buss med en biljett per person. Svensk medelsträcka per bil och år är numera runt 1.200 mil per år. Bilen går från port till port den väg man vill med de stopp man vlll, den last man vill och de omvägar man vill. Smidigt, flexibelt och OSLAGBART!

 41. #40 Tege Tornvall#

  ”Bilen går från port till port den väg man vill med de stopp man vlll, den last man vill och de omvägar man vill.” Och utan att begära tillstånd. Det är just det våra makthavare inte kan acceptera.

  I Frankrike har vi tills helt nyligen haft regler som förbjöd förflyttningar längre än 10 km från hemmet om de inte var ”justifié” enligt en specificerad lista. Jag misstänker att inom en inte alltför avlägsen framtid tilldelas vi ett inrikespass som endast tillåter av myndigheterna godkända förflyttningar över ett visst avstånd från bostaden, motiverat med klimatnödläget.

 42. #36 tty
  Har du några referenser på det där om termiter och metan? Upp till kornas försvar! Här är det ljust ännu -eller är det ljust redan – och jag blickar ut över sovande idisslare.