Villach II –

mötet som skar av klimatfrågan från den vetenskapliga metoden

Inför World Economic Forums möte i Davos i veckan kan det vara på sin plats att redovisa lite om vad Bernie Lewin avslöjat om Villach II och hur IPCC skapades.

I slutet av 1980-talet blev ”miljöfrågorna” allt mer svårgripbara. Tidigare hade det mest handlat om att försöka lösa påtagliga natur- och miljövårdsproblem och det gavs tillräckligt med information så att man kunde känna sig delaktig. Men, när frågan om växthusgaser och framför allt det s.k. koldioxidhotet dök upp i media var det annorlunda, det var svårt att få grepp om vad det handlade om.

Ja, vad hände i mitten av 1980t? Det dröjde länge innan mysteriet började få konturer, men sedan ett drygt decennium har det droppat ner den ena avslöjandet efter den andra. Åtskilliga fria klimatforskare har gett viktiga bidrag till hur klimatvetenskapen ser på klimatfrågan och det är en bild som skiljer sig markant från den mediala, officiella klimathotsfrågan.

I ”The Age of Global Warming” (2013) placerade historikern och ekonomen Rupert Darwalls in klimat- och miljöhotsfrågan i ett avslöjande historiskt och ekonomiskt perspektiv och ger sin förklaring till ”den stora tystnaden”:

”… Miljörörelsens metamorfos var fullbordad och … flygfärdig i sin nya skepnad. Nu blev det försiktighetsprincipen, konsensus och den postmoderna vetenskapen som gällde. Hållbar utveckling lanserades som det nya honnörsbegreppet, även om det var högst diffust vad det egentligen innebar…”. Citatet är från:

https://www.klimatupplysningen.se/2013/10/12/the-age-of-global-warming-a-history/

Bernie Lewin

Historikern Bernie Lewin har i ett otal år grävt allt djupare i källorna kring klimathotet dvs hur IPCC skapades och hans forskning har sammanfattats i en mycket läsvärd bok från GWPF. Där får man ett svar på, kanske till och med Svaret på, hur det gick till när koldioxid plötsligt och nästan utan förvarning ansågs vara ett hot mot ”klimatet” och i förlängningen hela mänskligheten.

1970-talet var kallt och inom vetenskapen diskuterades det kring om en ny istid eventuellt stod för dörren. Politiker och andra ägnade sig åt energiförsörjningen, kärnkraft eller fossila bränslen, det var frågan. Koldioxid sågs knappast som ett hot, möjligen en liten vän. Några funderade över om koldioxidens värmande effekt kunde vara starkare än den naturliga avkylningen. Man famlade i det vetenskapliga mörkret i frågan. Det stod klart att forskning kring de naturliga klimatvariationerna, dåtidens luftföroreningar och koldioxid var angelägen och 1978 beslöt USAs energidepartement att öka resurserna till koldioxidforskning, vilket naturligtvis ökade forskarnas intresse för frågan.

1979 hölls världens första klimatkonferens. Den samlade 450 deltagare från 60 länder. WMO (World Meteorological Organization) samarbetade med en mängd FN-organisationer främst UNEP, FNs miljöprogram. Föredragen rörde de mest skilda ämnen. Åsikter och insikter gick starkt isär. Hotet om en fortsatt avkylning hade dämpats inom vetenskapen, men tiden var inte heller mogen för något larm om en global uppvärmning.

Nej, tiden var inte mogen varken för larm eller för åtgärder. Charneygruppen hade just lagt fram sin rapport om vilken påverkan en eventuell fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt skulle kunna få på dess temperatur. Resultatet var som bekant tämligt generöst, 3˚C +/- 1.5 ˚C, men det gav underlag till spekulationer kring en framtida uppvärmning och inte minst till att framställa klimatmodeller. Svensmarkgruppens hypotes om och forskning kring solens påverkan på det globala klimatet låg drygt ett decennium bort, globala temperaturmätningar i atmosfären hade just kommit igång och El Nino/La Nina och de stora havsströmmarnas påverkan på väder- och klimatsystemen var mer eller mindre okända.

Men, från UNEP uttalades missnöje med utgången av klimatkonferensen. UNEP hade bildats strax efter Stockholmskonferensen (1972) och dess uppdrag var att bevaka eventuella globala hot, ”att ansvara för planeten utveckling”. Organisationen leddes av den energiske och engagerade Mustafa Tolba. Den möjliga klimathotsfrågan fick enligt honom inte drunkna i oenighet och osäkerhet.

Österrikes UNEP inbjöd till en tämligen begränsad konferens i Villach I hösten 1980. Nu skulle man utvärdera koldioxidens klimatpåverkan bredare och djupare än vad som hade skett under klimatkonferensen året innan. Bert Bolin, som sedan länge forskat om koldioxidcykeln blev ordförande för mötet. Men, denna konferens gav ingenting nytt. Det behövdes än mer forskning.

UNEPs Tolba gav sig inte, han tog nu saken i egna händer och ämnade se till att frågan om växthusgaserna och deras klimatpåverkan skulle utredas ännu grundligare. När resursfrågan var löst kontaktades Bert Bolin, som fick fria händer att gräva djupare och bredare i frågan. Efter tre års arbete var tiden mogen för en rapport. Den fick nummer 29 i ICSUs SCOPE-serie under rubriken The Greenhouse Effect, Climate Change and Ecosystems.

Rapporten innehöll framför allt om spekulationer om framtiden, vilka byggde på klimatmodeller, som i sin tur bl.a. vilade på Charneyrapporten. Svårare blev det med uppgifter kring påvisade effekter av klimatförändringar orsakade av ”växthuseffekten”. Där fanns det ingenting att förmedla och enligt aktuella forskares beräkningar skulle det dröja decennier innan sådana eventuella effekter skulle kunna påvisas.

Trots dessa vetenskapligt sett allvarliga handikapp skulle det hållas en konferens kring SCOPE 29. Den konferensen skulle än en gång gå av stapeln i Villach, men den skulle till skillnad mot Villach I komma till leda till resultat. Till stor del berodde det på Mustafa Tolba och kanadensaren Jim Bruce, som var starkt engagerad i frågan om Global Warming.

UNEPs ”planetskötare” Tolba hade haft framgång med ozonkonventionen, som han nyligen, utan vetenskaplig karta och kompass, hade lotsat i hamn. Nu skulle samma procedur upprepas i klimatfrågan.

Villach II. I sitt öppningstal drog Tolba drog fram all tänkbar osäkerhet i koldioxid-/växthusgasfrågan. Sedan fortsatte han med att förklara vilket unikt historiskt tillfälle detta var. Eftersom osäkerheten var så stor var det angeläget att ”för säkerhets skull” börja kontrollera klimatet. Det var också dags att koncentrera sig på vilka katastrofer, som skulle kunna inträffa i framtiden om inte utsläppen av växthusgaserna kontrollerades (hållbar utveckling). ”We should act anyway just in case”, åtgärder först, eventuell vetenskaplig bekräftelse sedan. Försiktighetsprincipen med andra ord.

Jim Bruce var ordförande för konferensen. Han gav den samlade expertisen två uppgifter. För det första skulle konferensdeltagarna enas om ett officiellt uttalande, som alla kunde stå bakom, med andra ord konsensus. För det andra skulle de ge råd till politiker både nationellt och internationellt om vilka åtgärder de borde vidta ”just in case” (postmodern vetenskap).

Det officiella uttalandet hävdade att med tanke på tidigare klimatförändringar var det inte någon tvekan om att framtida klimatförändringar, grundat på klimatmodellerna, kunde få djupgående effekter på globala ekosystem, jordbruk, vattenresurser och havsis.

Uttalandet vilade med andra ord på klimatmodellerna, men gruppen som arbetat med den frågan hävdade att modellerna inte var mogna för förutsägelser.

195667_5_

Konsensusuttalandet föll på så sätt ihop till platt intet, men när SCOPE 29 senare publicerades syntes det officiella uttalande tydligt på första sidan, medan ifrågasättandet av klimatmodellerna fanns med på en mycket undanskymd plats, som få observerade.

Efter Villach II gick Jim Bruce tillsammans med bl.a. Bert Bolin vidare i arbetet med den av miljörörelsen kidnappade frågan om AGW, som nu också lyftes in i arbetet med Brundtlandrapporten.

Bernie Lewins beskrivning av Villach II bekräftar Darwalls syn på miljörörelsens sätt att arbeta: ”… Nu blev det försiktighetsprincipen, konsensus och den postmoderna vetenskapen som gällde. Hållbar utveckling lanserades som det nya honnörsbegreppet…”. Miljörörelsen med UNEP i spetsen hade övergett den traditionella vetenskapen och dessutom kidnappat klimatfrågan, som nu hägnades in i ett tämligen slutet system. Forskare och andra som löd under klimathotets konsensuskrav kunde med tiden inte offentligt uttala någon kritik, utan att bli stämplade som ”deniers” el. dyl., och samtidigt riskera att förlora både heder och forskningsresurser.

Ann Löfving-Henriksson

Det här inlägget fokuserar på Villach II. Judith Curry följer Bernie Lewins beskrivning av frågan fram till IPCCs tredje rapport . Intressant är också vad klimatforskaren Garth Paltridge avslöjade under deras diskussion kring boken. Vi som haft svårt att få grepp om klimatfrågan är ändå i gott sällskap

https://judithcurry.com/2018/01/03/manufacturing-consensus-the-early-history-of-the-ipcc/

SVTs egen klimathotsinformatör Erika Bjerström kör sitt race till synes obekymrad av kvalificerade analyser:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varldens-finanselit-har-drabbats-av-miljoangest

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Alvar Nyrén

  Ett diagram säger mer än tio miljoner ord! Tack för det!
  Men sådana syns tydligen inte på dagens dataskärmar hos journalister och politiker m.fl. Märkligt sanningsfilter?

 2. Sören G

  Definitioner:
  Klimatet blir varmare = klimatförbättring (forntida kulturer blomstrade)
  Klimatet blir kallare = klimatförsämring (forntida kulturer kollapsade)

 3. Lasse

  Försiktighetsprincipen kombinerad med konsensus och styrd datautvärdering ger dagens förvillade forskare.
  Ann-lite mer om historiken kring försiktighetsprincipen:
  https://wattsupwiththat.com/2018/01/22/on-the-precautionary-principle/

 4. Ann lh

  Tack Lasse # 3, ska läsa och begrunda, men nu skiner solen och fåglarna tackar för ljuset. Återkommer.

 5. Sören G

  Den perverterade försiktighetsprincipen.
  ”Over the last 35 years or so, the precautionary principle, “Look before you leap,” has been perverted out of all recognition. It no longer tallies with our common sense ideas of risk. At the instigation of the United Nations and other activist groups, the principle has been re-cast into a strong form, which inverts the burden of proof and has become a tool for tyranny. There has also been a movement to obfuscate the interface between science and policy. These perversions have helped politicians to make environmental policies that have harmed all of us.”

  ”the Precautionary Principle is what they dredge up when they have zero science to back up their rhetoric.
  Always pretty much the last resort in their losing argument.”

 6. Arne Nilsson

  Apropå risk. Går jag ut naken idag kan jag vara rätt säker på att frysa ihjäl inom en eller ett par timmar. Går jag ut naken om ett halvår kanske polisen kommer att ta mig innan något annat händer.

 7. AG

  Försiktighetsprincipen härrör från det tidiga århundrandet och upptäckten av radioaktivitet och röntgenstrålning. Man visste mycket lite om fenomenen men om det inte krävdes nya resurser skulle man iakkta försiktighet. Det är den ”lilla” brasklappen som har glömts bort. Åtgärder i Försiktighetsprincipens namn blir norm och därmed driver nya resurser/kostnader. Då är det per default inte Försiktighetsprincipen längre. Kan vara värt att påpeka och jag har faktiskt lyckats stoppa en del ”miljö”projekt på min arbetsplats där man initialt hänvisat till Försiktighetsprincipen. Det går inte att lura strålskyddare.

 8. latoba

  Om försiktighetsprincipen hade fått styra allt som människan ville företa sig skulle vi inte haft elektricitet, bilar, flygplan, röntgenapparater, järnvägar, you name it. Somliga ansåg t ex att människan inte var gjord för att färdas snabbare än vad som gick med häst och vagn. Alltså inga järnvägar. Vi hade levt med stenåldersstandard.

 9. Bengt Abelsson

  #8

  Att hacka på en flinstensklump utan ce-märkta skyddsglasögon är också ganska riskfyllt, så inte ens det stadiet klarar målsnöret.

 10. Ingemar Nordin

  Tack Ann för denna sammanfattning!

  ”Uttalandet vilade med andra ord på klimatmodellerna, men gruppen som arbetat med den frågan hävdade att modellerna inte var mogna för förutsägelser.”

  Det blev ju den normala proceduren, ända fram till idag. Modellerna är fortfarande långt ifrån mogna för förutsägelser, men ändå hålls de officiella uttalandena i en pompös och självsäker ton. Översitteriet mot alla mer sansade klimatforskare (och alla andra) som vågar komma med kritik är sanslös. Det får mig att misstänka att de forskare som medverkar i framtagandet av underlaget låter sig villigt utnyttjas – allt för SAKENS skull.

 11. Lars Cornell

  Tack Ann. ”Kunskap är makt”, men jag är inte alldeles säker på det.
  ”Försiktighetsprincipen” nämns flera gånger, men vad betyder det?

  För många år sedan skulle jag och två kompisar segla hem en båt från Norrtälje till St Anna utanför Söderköping. Vi seglade nonstop, ibland utanför kusten och ibland inomskärs. Minst en av oss var ”nybörjare”. När vi lämnat Landsort, där vi ankrat upp för nattmål och bad, och närmade oss Oxelesund finns en grynna som man måste undvika. Den som då stod vid rorkulten var så fokuserad på grynnan att han nästan gick på det fullt synliga skäret på farledens andra sida.

  Det är en mycket nära liknelse med den nuvarande klimathysterin. Vi (åtminstone vissa av oss) är så fokuserade på okända nackdelar med mer koldioxid att vi förblindas och inte ser de enorma fördelarna och möjligheterna.

  ’Försiktighetsprincipen’ innebär att vi inte skall göra någonting förrän vi vet mer.

  – Valet 2018 tror jag kommer att präglas av just detta – en kamp om vilken verklighet som är sann. Politikerna kommer att leverera sina bilder, och vi kan vara säkra på att dessa kommer att vara ganska olika beroende på parti. Det blir sedan upp till oss väljare att ta ansvar för våra egna bilder. /Anna Lövheim Östsvenska Handelskammaren

  Vi som inte delar klimathotstron, vill slå vakt om vår demokrati och oroas mycket av ett ’förnybart’ samhälle, vilket parti skall vi rösta på i valet den 9:e september?

 12. Ivar Andersson

  Om Försiktighetsprincipen skulle tillämpas på vindkraftverk skulle alla stängas ned. Riskerna med isutkast, buller och infraljud är inte tillräckligt utredda. Dessutom skulle servicearbete på vingkraftverken nog förbjudas.

 13. Christer Löfström

  ”In a connection that I hadn’t previously made, Lewin provides historical context for the focus on CO2 research in the 1970’s, motivated by the ‘oil crisis’ and concerns about energy security. There was an important debate surrounding whether coal or nuclear power should be the replacement for oil.
  /Judith Curry

  ”But in the struggle between nuclear and coal, the proponents of the nuclear alternative had one significant advantage, which emerged as a result of the repositioning of the vast network of government-funded R&D laboratories within the bureaucratic machine. It would be in these ‘National Laboratories’ at this time that the Carbon Dioxide Program was born,
  /Bernie Lewin

  Som jag så många gånger påpekat. Lennart Bengtsson och KVA har också använt klimathot för att puffa för ny kärnkraft i Sverige.

 14. Ann lh

  # 3 Lasse m.fl. Först nu har jag läst artikeln om försiktighetsprincipen. Väl värd att läsa flera gånger!
  Hur som helst så tänkte jag på hur Trump motiverade att USA skulle lämna Parisöverenskommelsen. Ett talande exempel på principens första bud: ”do no harm”. Trump såg allt elände som landet drabbades av och även fortsättningsvis skulle drabbas av om det var kvar i klimathotsprocessen. Det var solklart att USA skulle säga tack och adjö.
  Undrar just vad Angela Merkel tänker om konsekvenserna av hennes politik i dag, men jag har inga förhoppningar om att det finns någon i riksdag och regering här i landet som ens tänker på att tänka i första budets banor.

 15. Sören G

  Att ta försiktigehtsprinipen på allvar är väl att man inte äventyrar landets energiförsörjning genom opålitlig vind- och solel.

 16. Sören G

  Upptakt till kvällens Vetandets värld i SVT? I TV-nyheterna om SMHI:s framtidscenarior – Kraftigare regn om inte koldioxidutsläppen minskas – Enligt datormodellerna alltså. Förutsägelser om framtiden kräver dock att man känner till alla faktorer som påverkar klimatet – vilket man alltså inte gör.

  Ett annat inslag handlade om en bonde som halverat sina ”klimatusläpp” – idiotordet igen. Man kan inte släppa ut klimat. Det påstoda att han halverat sin klimatpåverkan. Hur kan man veta det när man inte vet vilka faktorer som påverkar klimatet?

 17. Robert N.

  Försiktighetsprincipen ska nog iakttagas i stora delar av Sverige. Stanna inomhus om det finns el så det räcker är nog ett gott råd.

  Kallast i Sverige idag kl 07:00 – idag kl 19:00
  TEMPERATUR MÄTSTATION
  -33,9 ° Kvikkjokk-Årrenjarka
  -33,2 °C Särna
  -32,9 °C Nikkaluokta
  -32,5 °C Rensjön
  -32,0 °C Ljusnedal
  -30,0 °C Ylinenjärvi
  -30,0 °C Latnivaara
  -29,8 °C Arjeplog
  -29,3 °C Dravagen
  -29,1 °C Petisträsk

  SNÖDJUP MÄTSTATION

  152 cm Kittelfjäll
  135 cm Jokkmokk
  119 cm(*) Ytterhogdal
  118 cm Fjällsjönäs
  114 cm Avasjö-Borgafjäll
  112 cm Bastansjö
  109 cm Hattsjöbäcken
  108 cm Jäckvik
  105 cm Talljärv
  104 cm Sänningstjärn

  (*) Värdet ligger utanför kända extremvärden för stationen och kommer att granskas manuellt.

 18. Ingvar i Las Palmas

  #16 Sören
  Din kritik är berättigad. Men bara om det skulle vara ett vetenskapligt projekt. Nu är det inte ett vetenskapligt projekt. Det är ett maktprojekt. Då gör man som i många kyrkor. Använder ej underbyggda skrämselhot. Klimathotsprojektet är makt och politik. Lysenkoism i kubik!!

 19. Lars Kamél

  Miljörörelsen har dessutom sin egen, perversa definition på försiktighetsprincipen. Enligt deras version ska man ta till vilka extremt dyra åtgärder som helst för att bemöta påstådda hot. Åtgärder som dessutom har obevisad effekt.
  Enligt vettigare definitioner på försiktighetsprincipen, som till exempel i Riodeklarationen, ska man vidta kostnadseffektiva åtgärder inför en möjligt hot där vetenskapen ännu inte kan säga hur stort hotet är. Det där med kostnadseffektivitet intresserar inte alls den moderna miljörörelsen.

 20. Strumpan

  #17
  Fortsätter vintern så här kan nog Hälsinglands snödjuprekord ligga pyrt till. Fattas bara 42cm i Ytterhogdal.

 21. Robert N.

  # 20
  Kan nog komma mer snö de närmaste dagarna, så rekordet kan ligga i farozonen.
  Mycket snö och kallt i 2/3 delar av landet, men inte mycket av det rapporteras i media.

 22. Roland

  Aftonbladet ”Ny rapport: Fördubblat elpris i framtiden!
  Elpriset kommer mer än fördubblas i framtiden när Sverige ställer om till 100 procent förnybar energi.
  https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/WLqXRr/ny-rapport-fordubblat-elpris-i-framtiden

  Förbluffande att det fick stå i Aftonbladet det här med att det är för dyrt med förnybar energi, har Aftonbladet vakna till?

  Men så skriver dom ….
  – Utvecklingen av elprisscenarierna estimeras följas åt fram till efter 2030 och därefter beräknas elpriset bli lägre i ett förnybart energisystem än i ett system där vi renoverar dagens produktion, säger Fredrik Lind

  Jag är inte så säker på att kommer att bli lägre på långt sikt

 23. Lasse

  En tanke:
  Osäkerheten ger oss försiktighetsprincipen.
  Säkerheten sätt upp gränser för vad som får ifrågasättas.

  Logiken saknas!

 24. Torbjörn

  #22 Roland

  Aftonbladet har släppt fram flera artiklar som tidigare aldrig hade klarat censuren.
  Kanske vi får vi se en tillnyktring även hos journalisterna och att de ser igenom lögnerna som sprids.

  Välkommet i så fall

 25. #22 Roland
  Kan de bli som i Tyskland
  – 10 dagar som det kom el från solpaneler i december
  Eller Austarlien
  http://joannenova.com.au/2018/01/madness-and-misinformation-in-renewables-land-south-australia-brags-they-didnt-have-to-load-shed/

 26. Lasse

  Himmel eller helvetet
  Vetenskapsradion skall variera sin rapportering och överge Ulrika Björkstens ensidigt pessimistiska syn på verkligheten och även släppa fram lite optimism!
  Börjar SR bli lite trött på alarmismen?

 27. Sören G

  Hörde att på TV-nyjeterna (vilken kanal det nu var) hade en kninna från Naturvårdsföreningen sagt att flyget måste få bära sina egna kostnader. Priserna på flygresorna behöver tydligen chockhöjas enligt henne. – Vilka kostnader är det som flyget måste bära? Förmodligen menar hon att koldioxideen förorsakar kostnader (vilka då?) men de göder ju planeten så man borde få betalt för att flyga.

 28. Lars Cornell

  # 26 Lasse. Varifrån har du den informationen?

 29. Håkan Bergman

  Sören G #27
  Det är en massiv kampanj i media mot flyget just nu, det är inte så svårt att räkna ut vad det handlar om. MP som har gått all in för en massiv, lånefinansierad, utbyggnad av höghastighetsbanor ska räddas till varje pris, 200-300 hundra miljarder av våra, våra barns och barnbarns pengar. Vi får hoppas att Magdalena Andersson pallar trycket. Debatten bland kulturfolket börjar bli rent bissar, nå den är väl det för det mesta.
  https://www.svd.se/medelklassens-debatt-om-flygvagran-osar-av-forakt

 30. Guy

  En ny sorts fake-news eller halvfake håller på att stiga fram i media. I diverse klimatrelaterade artiklar nämns att ”forskarna ” säger, ”forskarna har fåt fram eller kommit till att… Men vem eller vilka forskare det är fråga om sägs ingenting om.

  Bra exempel i Håkan Bergmans länk i # 29

 31. MA

  Möte i Davos? Noterar via yr.no (f ö klimat-alarmister) att Gores lag levererar. Snökaos där.

  Svårt att ta sig till möten pga snö och möten har ställts in. Antar att Bjerström missar rapportera…

  https://www.nrk.no/urix/sno-skaper-kaos-i-davos-1.13879791

 32. Ann Lh

  Talande bilder från Gore – effekten i Davos:
  https://www.nytimes.com/2018/01/22/business/dealbook/davos-president-trump.html
  I artikeln står att någon Linda Freid från Columbia Universitetet … på grund av snömassorna kom en halv timma försent till sin egen föreläsning om hälsorisker på grund av climate change.

 33. Ann Lh

  Bättre länk tror jag:
  https://www.nytimes.com/2018/01/22/business/davos-snow.html

 34. Lars Karlsson

  Den gröna sidan brukar skrämmas med att CO2 orsakar svält , i själva verket är det den gröna kampen mot CO2 som orsakar svält.

  Energimyndighetens klimatkompensation orsakar svält och lidande i Uganda

  http://www.natursidan.se/nyheter/energimyndighetens-klimatkompensation-orsakar-svalt-och-lidande-i-uganda/

 35. Fredrik S

  Håkan #29

  Det är märkligt det där med flyget som står för 2-3 % av co2-utsläppen. Men kultureliten och alla kändisar vill väl ha mera plats när de sitter i plåtburken själva och slippa för många svenssons.

 36. Håkan Bergman

  Lars Karlsson #34
  Det där kan sluta med än värre lidande. Man planterar eucalyptus, precis som man gjort i Portugal och delar av Kalifornien och det kommer på sikt att leda till svåra och okontrollerbara skogsbränder. Man vågar knappt tänka på vad konsekvenserna kan bli i ett land som Uganda.

 37. tty

  Och amerikanska flottans nyaste örlogsfartyg måste övervintra i Montreal sedan det frusit inne under jungfruresan från varvet i Buffalo till basen i Florida:

  https://www.thestar.com/news/canada/2018/01/21/us-navy-warship-to-spend-winter-in-montreal-due-to-icy-weather.html

 38. Robert N.

  Kallast i landet: ”Det är för kallt att åka skidor”
  Norrbotten Årrenjarka och Kvikkjokk toppar köldligan för dagen med -37,7 grader, kallast i Sverige. – Idag går man bara ut för att hämta ved, säger Magdalena Mannberg som bor i Årrenjarka.
  http://www.kuriren.nu/nyheter/kallast-i-landet-det-ar-for-kallt-att-aka-skidor-nm4747159.aspx
  Kvikkjokk-Årrenjarka -37,7 °C
  Nikkaluokta -36,5 °C
  Latnivarara -35,1 °C
  Jokkmokk -34,4 °C
  Vittangi -34,1 °C
  Vidsel Mo -34,0 °C
  Björkudden -33,7 °C
  Älvsbyn -33,5 °C
  Rensjön -33,4 °C
  Nattavaara -32,9 °C

  Undrar hur mycket kallare det borde vara för att vissa ska tycka att det är ”lagom” temperatur.

 39. Fredde

  Självklart är det klimatförändringarnas fel att det snöar mycket och är kallt. Det är det även när det inte snöar alls, och är varmt…. Säg inte mot, ”experterna” vet bäst. 😉

  Snart kommer staten att ta över kontrollen över vad som får spridas på nätet. Miljoner spenderas på att styra upp nyhetsflödet:
  ”I ett unikt utvecklingsprojekt ska flera ledande svenska nyhetsredaktioner motverka att ”fake news” och ogrundade påståenden får spridning och spelar en avgörande betydelse i det svenska valet 2018.”

  Alla som kan tänka klart inser genast faran med detta.
  Vem ska vara den som avgör vad som är ”lämpligt” att sprida på nätet?
  Föga förvånande kommer SVT och SR att ingå i detta projekt, det luktar DDR…
  https://www.vinnova.se/nyheter/2017/10/unikt-samarbete-ska-motverka-falska-nyheter-infor-valet/

 40. Håkan Bergman

  Fredde #39
  Oj, det blir en väldigt tyst valrörelse det.

 41. ThomasJ

  Som vanligt ett mkt intressant inlägg, Ann – tack ! 🙂

  Apropos den av påhittet att världen måste ställa om – pga CO2-molekylens till 100% non existerande ’förmåga’ att påverka atmosfärens temperatur – energiproduktionen till att bli ’fossilfri’, dvs. det ska ’bli’ s.k. ’förnybar’ energi framgent – vilket också är en oxymoron enligt Einstein – så har den bistra verkligheten börjat göra sig gällande i ’Energiewende’-landet Tyskland. Det ser inte speciellt varken kul eller realistiskt ut:
  ”In Germany up to 2.3 trillion euros additionally have to be invested in order to reach the long-term climate protection targets of 2050. That’s the result from a current study by the Bundesverband der Deutschen Industrie [German Federation of Industry].”

  Länk: http://notrickszone.com/2018/01/20/new-study-german-agreed-2050-co2-reductions-could-cost-astronomical-2-8-trillion-by-2050/#sthash.Vb6alk5W.dpbs

  Mvh/TJ

 42. Håkan Bergman

  Tmomasj #41
  Versaillefreden var förhållandevis billig i jämförelse, vi får hoppas att det går bättre den här gången.

 43. Pingback

  […] https://www.klimatupplysningen.se/2018/01/22/villach-ii/ […]