Klimatkris är mer tro än vetande

faglar samtalar

Klimatkris är mer tro än vetande

Klimatkrisen är i huvudsak en politisk uppfinning. Att den överlevt i mer än trettio år har att göra med att frågan är för komplex att tränga in i för den vanliga medborgaren. Man orkar inte bry sig och tycker inte att det går att påverka. Medborgarna är ju sönderbombade med propaganda, särskilt i de stora nyhetskanalerna som SVT, TV4 och de stora rikstidningarna.

Mellan kritiker som vi och klimatkristroende finns den stora massan. Vid tillfällen då man talar med dem kommer ofta motfrågan – men om du har rätt verkar ju hela världen ha fel. De är inte intresserade nog för att lägga tid på att söka bredare efter fakta. De hamnar därför i den ensidiga information som når dem. Begripliga fakta är förstås viktigt att förmedla men också att ge hänvisningar till källor som inte kan avfärdas. Själv väger man ju lätt jämfört med såväl president Biden som Påven. Folk i allmänhet har svårt att ta in, att en så massiv enighet bland världens ledare kan ha så kapitalt fel. Särskilt som de aldrig får veta att det finns kompetent opposition mot krisberättelsen.

När politiker och klimataktivister uppmanar till att lyssna på vetenskapen menar de den vetenskap de själva försett med skattefinansierade anslag för att bevisa mänsklighetens farliga påverkan på atmosfären och den globala temperaturökning som skett. Lika välfinansierat med skattemedel vore det lättare att bevisa motsatsen!

Den påstådda krisen har inte stöd av några observerade data i verkligheten fram till idag. Krisen är en hypotes grundad i datormodeller, som är grundligt falsifierade. Det är problemet med klimatdebatten, i den mån den ens finns idag. Vi borde frigöra oss från en naiv övertro på modeller, som visat sig oanvändbara som bas  för så drastiska samhällsförändringar som planeras. Särskilt i västvärlden.
Verkligheten kliver fram med bevis i form av att vi exempelvis i Sverige hade det lika varmt eller varmare under perioden 1925-1945, då många svenska temperaturrekorden är från denna tid. Påverkan av fossil CO2 var med säkerhet negligerbar under denna period.
Svenska temperaturrekord | SMHI

En svensk anknytning finns också till en dokumentation från 1930-talet, som visar det dåvarande isläget i Arktis och polarregionen. Det var mindre is då och det var lika varmt eller varmare förr. Utan påverkan av fossil CO2. Ytterligare en stor skillnad var att professor  Hans W:son Ahlmann skrev i termer av ”den pågående klimatförbättringen”.
https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen
Han skriver också: ”Vad som för glaciärerna har varit ofördelaktigt, delvis katastrofalt, har sålunda för människan och andra levande varelser blivit till fördel och gagn.

En så märklig och betydelsefull företeelse som denna klimatförändring med antydd omfattning och intensitet, har naturligtvis tilldragit sig stort intresse hos särskilt meteorologins, geografins och oceanografins representanter. Ett icke obetydligt antal vetenskapliga arbeten föreligga också redan om dessa förhållanden.”
Ovedersägliga bevis av en samtida, internationellt erkänd vetenskapsman inom relevanta områden.

Bevisen är mångfaldiga att 1930-talet även globalt var den hittills varmaste perioden efter lilla istiden. USA är ett tydligt exempel där det också är väldokumenterat hur temperaturdata
manipulerats av bl.a. USHCN  på så sätt att temperaturtoppen under 30-talet nedjusterats för att stödja narrativet om en kontinuerligt pågående uppvärmning. Tony Heller har genom åren på sin site Real Climate Science i otaliga inlägg dokumenterat hur äldre data justeras för att stödja myten om pågående klimatkris. Ofta redovisar han ovedersäglig dokumentation genom klipp från samtida tidningar.

Betrayers of the Truth – Watts Up With That?

Nutida hot om bortsmältande polarisar och galopperande havsnivåhöjningar kan också enkelt avfärdas genom referens till verkligheten och källor som:
Meereisportal: Home

https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends

Man brukar säga att en bra bild säger mer än 1000 ord och vad gäller havsnivåförändring passar det bra att redovisa kurvan för Stockholm:

havsniva Stockholm

Bild 1

landhojning Norden

Bild 2

Bild 1 visar att förändringen går i en obruten, sekellång,  jämn takt av minus 3,77 mm/år, vilket är nettoresultatet  av en global havsnivåhöjning på ca 1,8 mm/år och en landhöjning på över 5 mm/år.

Bild 2 Det blir ju jobbigt då för SMHI som tycker att många kommuner i Sverige bör planera för havsnivåhöjningar på 1 meter till år 2100. Det är bara vid Sveriges sydspets som man behöver ta höjd för 15 cm havsnivåhöjning. Data från mätningar mot peglar finns i många fall ända sedan slutet på 1800-talet och det finns inga indikationer på någon stabilt accelererande trend, även om nivåförändringen över tid kan variera.
Under de senaste decennierna redovisas allt oftare mätdata från satelliter. Dessa data blir användbara för alla som eftersträvar en större skrämseleffekt och den globa ökningstakten anges ofta till mellan 3-4 mm/år, eller dubbla takten jämför med pegelmätningarna. De aktuella satelliterna mäter nivån på havsytan från 130 mils höjd över jorden, dvs 1,3 miljarder mm. Satelliterna ska då klara en mätnoggrannhet på en tiondels millimeter när mot en vattenyta i ständig rörelse förorsakat av vågor och tidvatten. Vi överlåter åt läsarna att bedöma huruvida detta känns rimligt ur teknisk synvinkel.

CLINTEL (Climate Intelligence) är ju för oss som följer KU, ett välkänt, globalt nätverk av ett tusental offentligt namngivna vetenskapsmän och kvinnor, som pekar på vilka stora osäkerheter som finns i den globala klimatpolitiken. De säger i sin programförklaring, att klimatvetenskapen borde vara mindre politisk och klimatpolitiken mer vetenskaplig. Man bör utan förutfattade meningar medge vilka stora osäkerheter som finns inbyggt i de överdrivna klimathoten.

Vi har en global temperaturhöjning på en dryg grad sedan slutet av 1800-talet. Uppvärmningen går i en takt av ca 0,15 grC/dekad.  För oss i Sverige betyder fortsättningen med ytterligare en dryg grad till år 2100 i stort lite varmare vintrar, speciellt på nätterna. Värmningen fortgår mestadels naturligt med något inslag av mänsklig påverkan. Detta är en återhämtning efter några hundra kalla år, som benämns lilla istiden. Takten i ökningen har varit lika både innan och sedan människans koldioxidutsläpp kunnat ha någon inverkan. På 2000-talet har ökningen avstannat.

Latest Global Temps

Det är inte bara det att datormodellernas temperaturförutsägelser är kraftigt överdrivna. Politiken bortser också från den ofattbara ekonomiska belastning klimatåtgärderna ger. Den ser också enbart negativa konsekvenser av en viss temperaturökning, inte till de för mänskligheten positiva. Inte minst en grönare planet med en enorm ökning av skördarna, som en högre koldioxidhalt bidrar till. En konsekvensanalys saknas där kostnad ställs mot nytta i koldioxidjakten.

Globalt bedöms i IPCC’s Special Report SR15 kostnaden för att klara 1,5 gr C till omkring 2700 miljarder SEK (9,60 SEK/USD) per år till 2050.  I Sverige kan kostnaderna uppskattas till 20000 miljarder kronor fram till sekelskiftet 2100. Detta är baserat på en analys gjord i Nya Zeeland, som är ett land med ungefär samma volym, en dryg promille, som andel av de globala CO2-utsläppen

Klimat är väderstatistik på längre sikt, minst 30 år. Ingenstans på Jorden är förändringstakten märkbar för medborgare. Statistiken når inte heller medborgarna. De nås bara av FN:s sammanfattning gjord av politiker för politiska beslutsfattare. (SPM) Några journalistiska avslöjanden är inte att vänta. Med nutidens kommunikationsmöjligheter når varje extrem väderhändelse våra TV-skärmar i realtid. Statistik är inte skrämmande nog. Särskilt som inget onormalt finns att rapportera. Torka, översvämningar, värmeböljor, skogsbränder, havsnivåökning, antal omkomna i naturkatastrofer, ja i stort sett allt som nu hänförs till ’klimatförändringarna’ har sin gilla gång. Utom antal omkomna i väderkatastrofer och skogsbränder till exempel. De har minskat med 90 procent. Inga av de apokalyptiska hot som upprepats de senaste 40 åren har realiserats!

Klimatpolitiken måste börja respektera vetenskapliga och ekonomiska realiteter på ett verklighetsförankrat sätt. Särskilt västvärlden visar ett självskadebeteende. Netto noll koldioxid utsläpp 2050 är helt orealistiskt och skadligt för både människorna och planeten. Det är en missuppfattning att de fattigaste av Jordens befolkning blir mindre fattiga om vi själva minskar vårt välstånd. Bättre att använda en del av de enorma resurserna för att anpassa oss till de måttliga och hittills gynnsamma klimatförändringar som statistiken visar oss.

’Klimaträttvisa’ som gör alla fattiga är en sämre idé än att vi agerar så att vi kan fortsätta den framgångsrika fattigdomsminskning vi sett på 2000-talet.

Lyssna på vetenskapen är dagens uppmaning. Inkludera också den vetenskap som utmanar hypotesen. Det är det som ökar mänsklighetens kunskap om världen.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Fria debattörer

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Evert A och Mats K
  Bra, bra!
  (Men 0,15 gr/år är väl per dekad?)

 2. Evert+Andersson

  # 1 Ann LH

  Självklart. Rackarns felskrivning. Kan någon rätta?

 3. jax

  Det är ju också intressant med den nuvarande fokuseringen på ”dödshetta” och talet om ökade dödstal. I själva verket är det ju allmänt känt att det är kylan som dödar. Till och med DN har skrivit om hur de milda vintrarna på senare år syns i årsstatistiken som en minskning av dödstalen.
  Kan tyvärr inte hitta länken nu, då google fullkomligt svämmar över av länkar till dödshettan och pandemin.

 4. Sören+G

  Högre global medeltemperatur innebär inte att det blir varmare överallt. Utan värmen blir me jämnt fördelad över Jorden. Haven vid Ekvatorn blir aldrig varmare än 30 grader, de ligger mellan 27 och 29 grader. Vid 28 grader ökar avdunstningen kraftigt och moln och nederbörd kyler ner havsytan igen.
  Haven reglerar Jordens temperatur.
  Vad är det för hot som skulle inträffa? Tydligen är nätterna och vintrarna något mindre kalla. Vad är det för hot? Stormar blir mindre kraftfulla när temperaturerna är mer jämnt fördelade. Haven avger dessutom mer vattenånga så att det blir mindre torka genom mer nederbörd.

 5. jax

  #3 forts.
  Här är en länk som visar antalet döda per månad:

  https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Flest-dodsfall-i-januari-och-december/

  Längst ner på sidan finns ett diagram som visar att det dör ungefär sextio fler per dag på vinter jämfört med på sommaren. 290 istf 230. Alltså en skillnad på över tjugo procent.

 6. JP

  #5:
  Lite mer färsk statistik över antalet döda per månad finns i fliken ”Tabell 11” i detta excel-ark från SCB:
  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/preliminar-statistik-over-doda/

  Förutom minskad dödlighet (om man bortser från pandemin) under vintermånaderna, så sticker inte dödligheten för den varma julimånaden 2018 ut särskilt mycket jämfört med de mer ”normala” juli 2015 & 2016.

 7. jax

  #6 JP
  Tror också att det i högsta grad stämmer med Kanada med tanke på hur kalla vintrar de har. Våra vintrar är ju ingenting mot deras.

 8. Lars Kamél

  Vadå MER tro än vetande? Klimatkrisen är BARA (religiös) tro och inget vetande! Inga fakta och ingen seriös vetenskap stödjer klimatkrisens existens.
  Den kallades inte klimatkris för 30 år sedan. I takt med att klimatmodellerna avviker allt mer från verkligheten, och i takt med att de klimathotsreligiösas spådomar slår totalt fel, hittar de på allt fler slagord för hålla liv i det motbevisade hotet. Slagord som klimatkris och klimatnödläge. Slagord utan något som helst stöd i verkligheten.

 9. jensen

  Synnerligen viktig avslutningsmening.

  Kan även omformuleras: Lyssna ej på skräpvetenskap.
  Denna har brist på falsifierbarhet.
  Den drivs av av att uppnå ett på förhand uppsatt resultat.
  Den har politisk agenda.

  Richard Feynman skapade termen ” Cargo Cult Science” : forskning som saknar vetenskaplig tankegång, korresponderande med komplett ärlighet.

  Vad utmärker IPCC ?. Pseudovetenskap/ skräpvetenskap eller sund vetenskap ?

  Historien kommer nog att avgöra denna egentligen redan nu uppenbara slutsats.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskap

  https://www.bing.com/search?q=cargo+cult+science&form=ANNTH1&refig=1cc7593ef5da46c4aca0e65709f8d42f&sp=2&qs=UT&pq=cargo+cult&sk=CT1&sc=8-10&cvid=1cc7593ef5da46c4aca0e65709f8d42f

 10. Lasse

  Solen är avgörande för värmen.
  Vi har fått 10-15 % mer sol sen 1983.
  20% fler soltimmar.
  Så vi har en klimatförändring som behöver förklaras.
  Vi ser ju hur solen skapar värmeböljor i Kanada och Östra USA.
  Nån koppling till CO2 och sol känner jag inte till.
  Men vad det är tyst om Arktis som sägs vara en tipping point-Varför talar ingen om isläget nu?

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/stralning-1.17841

 11. Rolf Mellberg

  Till detta utmärkta inlägg vill jag fälla kommentaren att ”årets rapport” från Ole Humlun inte verkar ha blivit uppmärksammad här på KU, kan någon känna sig manad att skriva ett sånt inlägg?

  https://www.thegwpf.org/state-of-the-climate-2020/

 12. Lennart Svanberg

  Mycket bra skrivet!

 13. Simon

  Det #10 Lasse skriver är ju faktiskt väldigt intressant. Har vi fått 20% fler soltimmar måste ju detta förklaras. Kan en förklaring vara mindre smog, mindre luftföroreningar, mindre utsläpp från industrin etc? mindre moln helt enkelt. I så fall är det ju rena rama bomben att vår jakt på minskade utsläpp kan leda till fler soltimmar, vilka i sin tur naturligtvis, givet att solen är vår främsta värmekälla, ökar temperaturen. Det fattades ju liksom det. Det såg dom inte komma….som vanligt 😉

 14. Ulf

  Den viktigaste delen är förstås stigmatiseringen av de få som vågar invända. Säger man att man inte tror på detta så anses man vara en lallande fåntratt. Personangreppen haglar och folk kan bli av med jobbet bara för en invändning.
  Jag har insett att det är bäst att säga att man tror på mänsklig inverkan men att det inte är någon panik. Trots att jag egentligen inte sett några entydiga bevis på mänsklig inverkan. Det viktiga är att kunna övertala folk om att panikscenariot är en den skröna det faktiskt är. Det är tämligen lätt eftersom det absolut inte finns några vetenskapliga tecken på panik. Det florerar mest på kultursidorna.

 15. Ivar Andersson

  #14 Ulf
  Nog ser vi påverkan av människan. Nya hus, vägar mm gör att vi fått värmeöar och där gillar de klimathotstroende att placera termometern för att påvisa klimatförändringarna 🙂

 16. jensen

  Jodå.
  Många seriösa undersökningar rapporterar att Urbanisering kan stå för upp mot 50 % av CAGW.
  Länkar finns lätta att hitta.

 17. jensen

  https://www.bing.com/search?q=global+warming+urbanisation&form=ANNTH1&refig=0ebfd2badbf649188e607a3e0efd9c5f

 18. Rea?

  2 700 miljarder SEK per år. Stämmer det? Det är ju billigt. Den globala BNP ligger väl på ca 80 000 miljarder USD/år=ca 800 000 miljarder SEK/år alltså ca 0,3 promille av den globala BNP. Enbart drygt 300 kr/år/person globalt. En stock snus mindre per år.

 19. Lennart Bengtsson

  Urbaniseringen bidrar märkbart till uppvärmningen. I medelstora svenska städer har bidraget varit ca 0.5°C under de senaste 30-50 åren. I jättestäder som London och Tokyo är motsvarande bidrag 2-3°C.

  För att inte besväras av pressande värme förslås bosättning utanför stadskärnorna samt installation av luftkonditionering. Den kan drivas av en värmepump som sin tur kan få el från egna solpaneler.

 20. Evert+Andersson

  #18Rea?

  Siffrorna från Lomborg och IPCC SR15. Sedan kanske det är relevant att relatera till oss som ska betala.

 21. Rea?

  #20
  Ok, säg att enbart USA (ca 20 000 GigaUSD), EU (ca 15000 GUSD) och Japan (ca 5000 GUSD) skulle stå för kostnaden så blir det 0,7 % (i förra inlägget skulle det varit 0,3%) av dessa länders BNP. Visst, mycket pengar, men känns inte som en samhällelig återgång till 1800-talet eller ekonomisk katastrof.

 22. Håkan Bergman

  Och vad får vi för pengarna? Tyskland som hyllats så för sin klimatpolitik, det är märkligt tyst om energiewende idag, vad har dom uppnått med sin stollepolitik?
  https://drive.google.com/file/d/1pfO3_p692A9fQaqGIP-smnhwzHyXxHjH/view?usp=sharing