Variationer i solstrålning

solar dimming

Mina funderingar kring solens roll i klimatfrågan började med SMHIs klimatindikatorer där en redovisning av antalet soltimmar väckte intresse. Antalet soltimmar har ökat stadigt sen 1983 då mätserien började. SMHI redovisar en ökad trend på 0,5% per år vilket ger oss ca 20% fler soltimmar på 40 år. Mätt som globalstrålning (den energi som i form av solstrålning infaller på en horisontell yta) är ökningen ca 0,3% per år, från ca 900 KWh/kvm till 1080 KWh/kvm per år. (1)

globalstralning SMHI

På en fråga om vad detta kan bero på fick jag en referens till en artikel av Wild (2012).

I denna artikel så beskrivs variationer av uppmätt globalstrålning från ett nätverk av pyranometrar över hela globen. Variationerna är samstämmiga för globen med en tydlig minskad instrålning 1950-1980 samt en ökad instrålning 1980-2000 globalt, utom i Indien, därefter verkar bilden lite mer splittrad med fortsatt ökad instrålning i väst och minskad instrålning i Kina och Indien. Global dimming and brightening ( 2).

Orsaken till att globalstrålningen varierar över globen kopplas till moln och aerosoler. Det förefaller rimligt att koppla detta även till utsläpp av partiklar till luften, där SO2 är en viktig beståndsdel.  Clean Air Act har sedan 1970 talet inneburit en kraftig reduktion av SO2 utsläppen i USA och andra delar av västvärlden. Samtidigt vet vi att naturliga vulkanutbrott har en nedkylande påverkan på globala temperaturen under flera år.

Nyligen uppmärksammades kopplingen mellan uppvärmningen och den ökande instrålningen i ett inlägg på Notrickszone  (3). Där redovisas hur Europa upplever samma typ av ökande solinstrålning som Sverige har från 1980 och framåt. I en artikel från Polen redovisas hur ökad instrålning är kopplad till minskad molnighet, något som de förklarar beror på en dominans av högtrycksväder. (4)

I en annan artikel har satellitdata från Meteosat studerats varvid det konstaterades att den globala strålningen har en positiv och tydligt ökande trend över hela globen, vilket beror på minskad molnighet. Trenden under 1994-2010 är i storleksordningen 3-6 W/kvm per 10 år (5)

En modell som beskriver instrålning baserad på albedo (albedo är ett mått på reflexionsförmåga, eller den andel av en strålning som återkastas av en belyst yta eller en kropp) indikerar en ökad instrålning och ett minskat albedo under perioden 1979-2015 av i storleksordningen 3 W/kvm. Modellens resultat stämmer väl med CERES data (6).

Artikeln i Notrickszone avslutas med att det är mer och mer tydligt att det är en ökad kortvågig instrålning orsakad av minskad molnighet och aerosol-reflexion som höjt den globala temperaturen. Den effekten är betydligt större än bedömd växthuseffekt från CO2 under samma period.

En försiktig slutsats är att de senaste 40 årens uppvärmning till en icke obetydlig del kan förklaras av ökad instrålning . Ökningen kan kopplas till en minskad molnbildning och minskad halt av aerosoler i luften. Klimatkänsligheten (ECS) bör således minska eftersom bara en del av temperaturökning under senare årtionden kan tillskrivas den ökande CO2-halten. Ökad global instrålning är en engångseffekt kopplad till renare luft.

Därför är det en besvikelse att konstatera att modellbyggarna övergår till en ny modellserie, CIMP6, som tar höjd för moln och aerosoler men inte lyckats återspegla jordens verkliga klimatsystem. Tvärt om har denna modellserie en ECS som ligger i spannet 1,8-5,5 K jämfört med CIMP5 2,0-4,7 K  (7)

Svensmark (8) och Nir Shavid (9) kan ge en ökad förståelse av molnens inverkan på klimatet.

Min övertygelse om molnens inverkan på klimatet och uppvärmningen är baserad på egna ytliga kunskaper och stor tilltro till expertisens utsagor. Men denna okunskap delas av flera. ”NASA: We Can’t Model Clouds” (10)

Lars Kronqvist

 

Referenser:

(1) SMHI

https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/solstralning-i-sverige-sedan-1983-1.8243

(2) Wild 2012

https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/usys/iac/iac-dam/documents/people-iac/wild/WildBAMS_2012.pdf

(3) Notrickszone 1

Scientists Continue To Affirm Rising Incoming Solar Radiation Drives Recent Warming In Europe

(4) Bartoszeto et al 2021

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.6609

(5) Posselt et al 2014

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425713004161

(6) Luke Swift 2018

https://www.mdpi.com/2225-1154/6/2/52/htm

(7) Nic Lewis 2021

Compensation between cloud feedback + ECS and aerosol-cloud forcing in CMIP6 models

(8) Svensmark 2019

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/03/SvensmarkSolar2019-1.pdf

(9) Nir Shavid 2019

(10) Notrickszone 2

NASA: We Can’t Model Clouds, So Climate Models Are 100 Times Less Accurate Than Needed For Projections

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jonas

  Intressant ! Känns som att det skulle kunna förklara hela uppvärmningen med råge.

  Det finns en liknande artikel från NASA som säger att uppvärmningen av Arktis beror på ökad solabsorption.

  https://earthobservatory.nasa.gov/images/84930/the-arctic-is-absorbing-more-sunlight

  I NASA´s resonemang beror det på ändrat albedo. En annan möjlig förklaring är ju minskad molnighet (men NASA håller ju sig till förklaringar som stämmer med alarmismen).
  En sak som jag tycker stöder mindre molnighet är ju att området norr om Amerika är konstant isbelagt, d.v.s. det borde inte skett någon ändring av albedot.

 2. Rune Lundgren

  Intressant! Så det att vi renar rökgaserna leder till en mindre kylande effekt i atmosfären!?

  En fråga dock. Enligt UAHs satellitmätningar har jordens årsmedeltemperatur inte ökat sedan 1998. Då var den +0,48 över medel 1980-2010 och 2020 var den +0,49. Bara 2016 var högre, +0,53, alla andra år lägre. Vad är det som kompenserat den ökande instrålningen och kylt ned motsvarande?

 3. Lennart Bengtsson

  Detta är helt missvisande. Tillförlitliga globala temperaturmätningar visar en pågående uppvärmning av temperaturen i hela troposfären. Det framgår likat tydligt såväl från MSU mätningar från satelliter som från ECMWF:s globala temperaturanalyser tillgängliga från EU:s Copernicus program.
  Det går också bra att genomföra en enkel trendberäkning från de UAH:s temperaturmätningar som presenteras på denna blogg varje månad. För de flesta räcker sett att bara visuellt inspektera graferna.
  Att globalstrålningen ökat i Sverige och i större delen av Europa de senaste decennierna beror huvudsakligen på minskad molnighet främst under sommarhalvåret. Orsaken är högst sannolikt variationer eller trender? i atmosfärcirkulationen med möjliga bidrag från minskade regionala aerosolutsläpp. Några globala ändringar i globalstrålningen har inte dokumenterats. I vissa områden som över hav har globalstrålningen snarare minskat.

 4. Björn

  Trotts allt är det solen som är jordens energigivare. Solfläckar och TSI går hand i hand, där fläckarna i sig är ett proxy för solens synliga magnetiska aktivitet. TSI är den integrerade energin i varje ögonblick, eller dess irradians mätt i W/m2 strax ovanför jordatmosfären. Visst kan förändringar i albedot ha en viss inverkan på instrålningen, men det kan inte ensamt vara hela det antagna orsakssambandet till en ökad globalstrålning. Gå till fliken Solar Cycles i nedanstående länk och gå därefter vidare till diagrammet Spotless Days per Month. Här kan man med stor sannolikhet finna orsaken till uppvärmningen under 1900-talets senare del och en bit in på 2000-talet. Här finns en klar avvikelse jämfört med tidigare solcykler. Det låga antalet fläckfria dagar innebär över nämnda period, att det totala inflödet av energi under denna period har varit historiskt hög. Observationerna är fakta som inte går att ignorera.

  http://solarcyclescience.com/solarcycle.html

 5. Roland Salomonsson

  Du har missförstått IPCC och dess modellbyggares uppdrag!

  Oavsett vilka mätdata som erhålls, så är uppdraget att framställa detta som om CO2, skapat av mänskligheten, är skyldigt.

  Det spelar således ingen roll hur hög grad något vetenskapligt bevisas, de per definition ALLTING beror på mänskligt skapad CO2

 6. Lasse

  ¤3 o #4
  Fullständigt missvisande eller fakta som inte går att ignorera.
  Som sagt var-knepigt område för en amatör!
  Varmare troposfär.
  Troposfären värms främst av återstrålning.
  Så färre moln bör ge varmare troposfär.
  Global eller lokal?
  Om det är renare luft som ligger bakom bör det vara även över Nordamerika men knappast över Kina och Indien.
  En opublicerad studie kom i helgen:
  Hela artikeln är otillgänglig men inledningen går att läsa.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020JD033590
  Forskare kanske kan göra den mer rättvisa?

 7. #6 Lasse
  Läste abstraktet till din länkade artikel och vill gärna citera ett stycke därur (som lutar sig på Lennart B’s om variationer i solstrålning).
  ”Since the 1980s it has been known that solar radiation at the surface of the Earth goes through increases (brightening) for two‐to‐three decades followed by decreases (dimming) over similar periods. These cyclic patterns are not caused by variations in the sun’s emission but rather by changes in cloud cover and dust in the atmosphere. Brightening and dimming occur all over the globe.”
  Varför dessa ändringar av moln och stoft skulle variera cykliskt ger artikeln dock inget svar på. Vore intressant att veta, finns ju som vanligt en massa hypoteser
  eller kanske är det som Willis E. säger i en artikel på WUWT i går (https://wattsupwiththat.com/2021/03/22/millennial-co2-and-temperature/)
  NOT ONE CLIMATE SCIENTIST KNOWS THE ANSWERS TO THOSE QUESTIONS.

 8. Enough

  Det stora felet med hela globalvärmningsfrågan är väl att världen, med IPCC i spetsen, har backat in i frågan!

  Istället för att metodiskt ( klassiskt vetenskapligt) försöka förstå ( förutsättningslöst), genom sund vetenskaplig metod, har frågan landat i en politisk och känslomässig soppa. I en ambition att utjämna levnadsvillkor världen över ( fattiga/rika), har siktet ställt in på någon påtaglig och viktig faktor ( CO2 i atmosfären) som kan vara ett medel för att utjämna. Jag köper att en utjämning är produktiv på sikt, men jag köper inte att det måste till en lögnanalys för att genomföra den!

  Vetenskapen är alltmer inskränkt av beroendet av medel, som politiker bestämmer över, vem gynnar det?

 9. Lennart Svanberg

  Vi som anser att människor är något bra behöver återta berättandet. Nu är det naturen som skall skyddas från oss till vilket pris som helst.

 10. Jonas

  3# Lennart Bengtsson

  Lite oklart för mig vad som är ”helt missvisande”. Förklara gärna.

  Det är ju dokumenterat att globalstrålningen ökat i Europa. Är det dokumenterat att den minskat i motsvarande grad i andra områden ?
  D.v.s. vet man att det inte skett en ökning av den globala globalstrålningen ?

 11. Jonas #10,

  Jag blev också lite konfunderad om Lennarts inledning att det var ”missvisande”. Studierna är väl som de är.

  Kärnfrågan i det här har hela tiden varit om globalstrålningens välbelagda ökning över Europa är global eller inte, samt under vilka tidsspann. Även IPCC har bekräftat att globalstrålningen över Europa och Nordamerika har ökat sedan 80-talet. Man skyller nedkylningen mellan 60-talen och 70-talen på aerosoler, men bryr sig inte så mycket om den faktorn under 80-90-talen.

 12. Lasse

  Ser att vi redan har haft solen uppe här för två år sen-med samma författare 😉
  https://klimatupplysningen.se/solens-inverkan-pa-vart-klimat/

  Intet är nytt under..

  Kanske är det den globala omfattningen som är under ifrågasättande. Så tolkar jag Lennart Bs invändning.

  Att det inte är ett lätt område framgår av #7

  Det är väl del av ett helt forskningsfält med egna tidskrifter:
  https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-atmospheric-and-solar-terrestrial-physics/vol/217/suppl/C

 13. Munin

  Komplettera med att mätserier också är kontaminerade med värmeöeffekter. För USA har studier kommit fram till att temperaturtrenden kan halveras om det beaktas.

  Blir det någon CO2 relaterad temperaturökning kvar om också hänsyn tas till ökad globalstrålning?

  Att komplettera USA studierna med hur globalstrålningen varit bör vara ett mycket intressant forskningsfält.

 14. Argus

  #13

  Jo, visst. Men att sådana förhållanden tarvar *forskning* är ett slags vittnesbörd om osakligheter.

  Hur många, och vilka, anser att de resultat som redovisas är *sanna*? Nu tänker jag på diskrepansen till de US data Tony Heller visat.

  Vem kan du lita på?

 15. Lasse

  Det kan vara intressant att lyssna på klotet idag.
  https://sverigesradio.se/avsnitt/1693061

  De synar teorin med aerosoler som kylande effekt på globen, dvs det försök som skall göras i Kiruna för att tillsätta dem i atmosfären.

  Om detta kyler så bör det vara självklart att det värmer om man tar bort aerosolerna, såsom skett med Clean air act.

  Frågan är bara om det går att få en ärlig debatt om detta med kvalificerade forskare eller om vi behöver det?
  Det kan ju räcka med att de tiger om det!

 16. Göran J

  Att ”grumling” av atmosfären ger en minskad globaltemperatur kan vi läsa om här i ett klipp

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pinatubo

  från Wikipeda: ”Det kraftfulla utbrottet tillförde stora mängder av aerosoler, dammpartiklar och svaveldioxid till stratosfären. Dessa ämnen bildade en dimma som reflekterade och absorberade en del av solinstrålningen. Solinstrålningen till jordytan minskade med ungefär 10 % Detta ledde till att temperaturen på norra halvklotet sjönk med 0,5–0,6 °C och globalt sett ungefär 0,4 °C . Samtidigt ökade temperaturen i stratosfären med flera grader p.g.a. den absorberade solinstrålningen. Dimman dröjde kvar i stratosfären i tre år efter utbrottet.”
  Att en ökad akumulerad globalstålning ger ökade temperaturer på vår planet råder heller inget tvivel om.

  Analogt med ovanstående så kan jag i alla fall konstatera att om akumulerade globalstrålningen ökar med 10% (vilket skett sedan 1983) skulle det betyda en ökning av den globala temperaturen på ca 0,5 – 0,6 grader Celsius.

  Följande text finns på SMHI:s hemsida om solstrålning: ”Ackumulerad globalstrålning och solskenstid för de tolv av SMHIs strålningsstationer som varit i drift sedan 1983. Ackumulerad globalstrålning är den samlade solenergin från hela himlen mot en horisontell yta. Solskenstiden är den tid den direkta solstrålningen överstiger 120 Wm-2.”

 17. Lennart Bengtsson

  Jonas 10

  Svaret är ja.
  För att anknyta till de ursprungliga frågan så visar MSU mätningar tydligt att jordens troposfär fortsätter att värmas upp men ungefär 0.15°C/dekad. Avkylningen i stratosfären är något större i god överensstämmelse med teoretiska beräkningar. Se den senaste artikel av Wijngaarden and Happer 2020, tidigare visat på denna blogg. Den är helt i överensstämmelse med Manabes artikel från 1967.
  Det finns inga indikationer att solemissionen har ökat

 18. Lasse

  #17 Lennart B
  Är du av uppfattningen att det skall vara en jämn uppvärmning på grund av CO2 ?
  Är detta vad vi har sett globalt sen 1940 talet?
  Dimming och brightening passar väl in i den temperaturserie vi kan visa:
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/plot/rss/plot/hadcrut4gl/from:1940/trend/plot/hadcrut4gl/from:1980/trend

  Dvs dimming och efterföljande brightening är en variation som läggs ovanpå trenden som finns och utjämnar den.
  Går detta att acceptera?

 19. LBt

  Samma gamla visa.
  Regionala uppgifter ges global innebörd.

  Det vi känner är en global temperaturtillväxt med tydligt ursprung i 1800-talet samt en global växthuseffekt som vi tydligt sen samma tid påverkar genom utsläpp.

  Tydligt trendbrott, successivt växande utsläpp, stigande atmosfärisk CO2-halt och i god korrelation stigande global medeltemperatur. Allt med stöd i forskning , observationer, rekonstruktioner och fysik. Samt inte minst helt i avsaknad av någon annan sammanhängande trovärdig förklaring.

  Men om allt detta är 90% av världens alla länder överens liksom ett generationsöverskridande handlingsprogram inkluderande fortlöpande uppföljning.

  Jämför gärna detta med den kaotiska situation som nu växer upp runt pågående pandemi där länder stänger gränser för import/export av livsavgörande teknik, komponenter och vaccin.

 20. Magnus Cederlof

  Kom ihåg att markmätningarna (HadCRUT, GISS, etc) nästan bara har data från Europa och USA. Därför kanske den uppvärmning och avkylning vi ser i dessa serier bara beror på lokala effekter. Tittar man på havsnivån tex så har den stigit konstant sedan mitten på 1800-talet och avkylningen i mitten på 1900-talet går inte att finna i havsnivån. Havsnivån visar heller inte någon korrelation med koldioxidutsläppen.

 21. pa

  #19
  Du får tro som du vill men att det du tror skulle vara vetenskapligt förankrat eller trovärdigt bara för att många påstår det är fel.
  Att många andra tror likadant betyder inte alls att det är vetenskapligt.
  Många tror på tomten, men att påstå att det är vetenskapligt för att många tror så är korkat.
  Den korrekta och ödmjukt vetenskapliga ståndpunkten är att vi inte vet varför klimatet ändras, men vi kan se att det alltid gjort det.

 22. Munin

  # Lars Kronqvist
  Det kan väl inte bara vara SMHI som mäter globalstrålning?

  Resultaten från alla delar av världen som gjort/gör sådana mätningar bör vara högintressant för alla inom den s.k. Klimatvetenskapen. För hur stor del av jorden finns mätresultat? Finns det någon forskningsorganisation/vetenskapsorganisation som har ett helhetsgrepp om detta slag av mätningar och vilka resultat som växt fram över tid?

 23. Christian H

  Solinstrålningen har ökat med 20% på 40 år, vilket är en plausibel förklaring till den globala temperaturökningen sedan dess. Frågan man då kan ställa sig är varför solinstrålningen ökat. En delförklaring torde vara den betydligt förbättrade luftkvaliteten sedan dess. Fram till 80-talet förekom sällan någon som helst rening av vare sig industriutsläpp eller från hushåll. I stora delar av Europa eldade man med kol som orenat spydde ut sot och svavel i atmosfären, vilket kraftigt grumlade atmosfären och därmed minskade solinstrålningen. Inga bilar hade katalysatorer och fartygen använde sig av billigt bränsle med hög svavelhalt. Stora industriella områden i Europa, som London och Ruhrområdet led ofta av en stickande och hälsofarlig smog. Jag misstänker därför att det är våra stora framsteg att få en renare luft som lett till att vi nu har väsentligt bättre luftkvalitet och ett något mildare klimat. Detta borde vara något att glädja sig åt och inte något som får vissa att gallskrika, bräka och kackla om klimatnödläge.

 24. Lasse

  #22 o 23
  -Globala mätningar finns och ligger bakom den forskning som presenterades. Se referens 6
  -Det är Solar Dimming som blivit Brightening du beskriver.
  Det är denna effekt som Klotet beskrev-en återdimming på konstgjord väg.

  Men som sagt var det finns invändningar mot dessa rapporter se #3
  Frågan är varför och vad som ligger bakom?
  Meteorologin kanske inte vill se större mönster i det kaos de dagligen tvingas göra prognoser av?

 25. LBt

  Magnus C #20,
  nu blev det väldigt knepigt.

  Du ifrågasätter de dataserier som finns sen 1800-talet avseende marknära global temperatur och som ni brukar referera till då ni påtalar temperaturförändringarna 1910-40-70. Sedan menar du dig ha tillförlitliga dataserier avseende utsläpp och havsnivåförändring för att kunna se bristande korrelation! Ge gärna ett underlag för detta och påståendet att havsnivåerna stigit sen mitten av 1800-talet.

 26. Lasse

  #25 LBt
  Får jag?
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  https://notrickszone.com/2021/03/23/were-not-gonna-drown-analysis-shows-coastal-sea-level-rise-is-only-1-62-mm-per-year/

 27. Christian H

  #Lasse
  Jag citerar ett avsnitt från länken på referens #6:

  ”These cyclic patterns are not caused by variations in the sun’s emission but rather by changes in cloud cover and dust in the atmosphere. Brightening and dimming occur all over the globe.

  Det är alltså inte solen i sig som orsakar ”brightening and dimming ”, utan orsakerna står att finna i förhållandena på jorden. Jag kan inte med säkerhet veta exakt vad som orsakar detta, men tycker det verkar rimligt att vår renare luft bidragit till att öka instrålningen och därmed temperaturen en smula.
  Sedan återstår frågan var och när mätningarna gjorts. I Europa, Nordamerika och vissa andra I-länder började man minska luftföroreningarna först, i Östeuropa ett tiotal år senare, och på senare tid även lite i Indien, Kina och en del andra länder. Det borde gå att se ett mönster i hur denna ”solar brightening” utvecklats i olika delar av världen, men det kräver att man verkligen mätt detta under lång tid och på skilda platser.

  Experiment med konstlad solar dimming verkar enligt min uppfattning vara både onödigt och riskabelt, då den blygsamma temperaturökningen vi erfarit på klotet, varit välgörande för såväl vår hälsa som vår livsmedelsproduktion. Dessutom riskerar vi då att störa det naturliga återkopplingssystemet med icke känt resultat.

 28. Björn

  Christian H [23]; Om man inte förstår att betrakta solen som en variabel, då uppstår en massa konstiga förklaringar till ökad solinstrålning, där exempelvis aerosoler kommer in som förklaring. Solen har under 1900-talet haft en historiskt hög instrålning, men som nu börjar avta. I länken nedan kan man se under fliken Solar Cycles och i diagrammet Spotless Days, att från 1960-talet fram till 2000, har antalet fläckfria dagar varit historiskt lågt. Den magnetiska aktiviteten som är korrelerad med TSI, visar då på ett unikt stort flöde under denna period. Nu ökar istället antalet fläckfria dagar som framgår, vilket innebär längre tid med lägre solaktivitet.

  http://solarcyclescience.com/solarcycle.html

 29. Lasse

  #27 Christian H
  Precis. Inte solen utan molnen!
  Detta är Wild ( ref nr 2) ovan inne på.
  I Sven Börjessons bok (En klimathistoria) kan man få reda på mer om de globala trenderna i strålningen och vad IPCC vet men vad politikerna missar när de bara får den tillrättalagda bilden.Kap 3 sid 61-67.

  #28 Björn
  Solen kanske påverkar molnen för det är där vi ser förändringarna.
  TSI (Totala Sol Instrålningen?)varierar inte alls i samma utsträckning.

 30. LBt

  Lasse #26,
  tack för länkarna, skall studera dem.

 31. Christian H

  #26 Lasse

  Det var intressant att läsa Wild ( ref nr 2) som verkar bekräfta mina egna amatörmässiga hypoteser. Bl.a. gällande den kylande inverkan som sot och SO2 har.

  #28 Björn

  Jag tror visst inte att solinstrålningen är konstant, men heller inte att den är allenarådande när det gäller hur solinstrålningen påverkar atmosfären. Den danske rymdforskaren Henrik Svensmark har behandlat detta mycket, se : https://wattsupwiththat.com/2017/12/19/new-svensmark-paper-the-missing-link-between-cosmic-rays-clouds-and-climate-on-earth/
  Jag vill absolut inte avfärda Svensmark, då hans teorier verkar stämma hyggligt med historiska data.

  Klimatet är komplicerat och många faktorer samverkar, där aerosoler är en faktor och solinstrålningen en annan. Det absolut dummaste är att tro att en enda faktor, det mänskliga utsläppet av CO2, är allenarådande för hur klimatet blir. Tyvärr är det just denna uppfattning som är den rådande agendan bland politiker och PK-murvlar.

 32. Peter+Stilbs

  Utmärkt. Men redan med den allra mest förenklade strålningsbalansekvationen för Jorden ser man ju att minsta lilla osäkerhet vad gäller det främst molnrelaterade albedot (säg 1%) med råge motsvarar en jämviktstemperaturförändring som är mycket större än vad som ältas runt koldioxidens roll.

  Samtidigt som man erkänner att man inte är bra på att modellera molnighet…

 33. LBt

  Lasse #26,
  den sista länken är särskilt intressant.

  Sträcker man ut den bakåt pekar den på en nära nolltillväxt i haven runt mitten av 1800-talet samt därefter en accelererande utveckling som naturligtvis är högst oroande inför framtiden.
  Denna utvecklings korrelation med stigande utsläpp är naturligtvis god redan från 1700-talet för att inte tala om korrelationen relativt stigande CO2-halt.

 34. Lasse

  #33
  Du får gärna visa mig hur den accelerationen ser ut!
  Själv brukar jag försöka lugna mina medmänniskor med denna serie:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Återkom om du blir orolig!

 35. LBt

  Lasse
  håller man sig till

  https://notrickszone.com/2021/03/23/were-not-gonna-drown-analysis-shows-coastal-sea-level-rise-is-only-1-62-mm-per-year/

  och global värdering är den accelererande utvecklingen mycket tydlig 1880-1950, 1950-1990 och 1990-nutid.
  Nöjer man sig med strandnära blir det inte lika tydligt eftersom 1880-1950 utelämnats men förändringen 1990-nutid är signifikant och tydlig.

  Din andra länk är intressant eftersom den sk 60-årscykeln så tydligt framträder.