Solens inverkan på vårt klimat

Här följer ett gästinlägg av Lars Kronqvist, alias ”Lasse”, om ett av hans favorittema:

Solen har en avgörande betydelse för vårt klimat.

De mätningar som SMHI gör på soltimmar och på inkommande solstrålning visar att det skett en ökning sedan mätningarna började med i snitt 17% mätt i soltimmar och 11% mätt i energi. Variationerna mellan olika år är stora men den linjära trenden är tydlig.

Vi får i snitt 1900 timmars sol (5,2 timmar per dag) och ca 1000 kWh/kvm sol per år. År 1983 var dessa värden 1600 timmar (4,4 timmar per dag) och ca 900 kWh/kvm och år.

soltimmar Sverige

Figur A Årsmedelvärde av ackumulerad globalstrålning (SMHI)

Det är anmärkningsvärt stora förändringar och borde uppmärksammas mer. Frågan är varför vi får denna ökning?

När jag frågade SMHI för några år sen så hänvisade de till ett begrepp som kallas ”Solar brightening”.

Jag fick även en referens som jag flitigt delat här på KU (Wild 2012)

I korthet så beskriver Wild hur en tidigare ”dimming” av solen sedan 1980 har övergått i en ”brightening”. Orsaken till detta skulle vara aerosoler i luften.

När jag återkom med samma fråga i år så fick jag ett vänligt och tydligt svar:

I uppmätt data ser vi den faktiska trenden i solinstrålning vid marken, som en kombination av effekten från solintensitet, moln och aerosoler.

Inkommande solstrålning vid markytan på specifika platser/regioner varierar betydligt mer än inkommande strålning från solen vid atmosfärens övre gräns. Den senare bedöms ha haft väldigt små förändringar de senaste decennierna och bidrar mycket lite till observerad klimatvariation/-förändring vid jordytan.

Aerosolerna har en tydligt avkylande effekt på klimatet, med en global minskning av mängden antropogena aerosoler kan det leda till en signifikant temperaturökning. ”

Således har SMHI kunskapen om vad som kan ha lett till en ökad solinstrålning och de påpekar även att det påverkar temperaturen. Detta borde väl framgå på deras sidor där klimatfrågan redovisas? Men när detta framförs så verkar det vara helt omöjligt.

Döljer de något för allmänheten?

Frågan är om aerosoler ligger bakom hela den temperaturutveckling vi ser sen 1960?

GT och CO2

Figur B Temperaturutveckling och CO2 (Woodfor tree)

Som framgår av temperaturgrafen ovan, figur B, sker en avkylning mellan 1940 och 1980 samt en uppvärmning därefter.  Uppmätta CO2 halten ökar kontinuerligt sen mätningarna började 1960.  Den avkylning som sker 1940–1980 är svår att förklara med de uppmätta CO2 halterna.

Grafen över aerosoler (här SO2) uppvisar däremot en ökning fram till 1980 och en minskande trend därefter, se figur C.

utsläpp SO2

Figur C Globala utsläpp av SO2 miljoner ton (Our World in data)

Detta samband är mer i överensstämmelse med uppmätta temperaturer. Från 1940 till 1980 ökar aerosolerna markant samtidigt som temperaturen avtar. Därefter minskar aerosolerna och temperaturen ökar.

Det är klarlagt att aerosoler har en klart avkylande effekt på klimatet, vilket innebär att avtagande halter aerosoler bör verka uppvärmande.

Solkurvorna från SMHI kan förklaras med de minskande halterna av aerosoler-helt eller delvis. Så vi kan med viss säkerhet säga klimatförändringarna är ett resultat av våra utsläpp.

Men uppvärmningen är en följd av de åtgärder vi gör för att få en renare luft och mindre aerosoler i luften. Vi kan väl dessutom med fog säga att en uppvärmning inte är kopplad till ökad molnighet, tvärt om. Klimatkänsligheten bör med dessa kunskaper kunna skrivas ner betydligt.

Dels sker uppvärmning av 0,6 grader under 70 år i stället för 40 år, dels så verkar uppvärmningen inte ge ökad molnighet en förstärkningseffekt som kan avskrivas.

Ökad solinstrålning och ökad halt av CO2 ger oss dessutom en grönare värld.

Vi måste våga tala om solens roll för uppvärmningen. Det är en solskenshistoria fler bör få ta del av.

Referenser:

Figur A

Strålning:

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf

https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning

Solar dimming and brightening: Martin Wild 2012

https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1

Figur B

WoodForTree:

http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/plot/esrl-co2/scale:0.01/offset:-3

Figur C

Utsläpp av SO2:Our World in Data

https://ourworldindata.org/air-pollution

 

Om mig-Lars Kronqvist

Engagerad i klimatfrågan sen länge, delvis på grund av min tidigare yrkesroll som civilingenjör, väg och vatten (LTH 75), och konsult inom geohydrologi och vattenbyggnad.

Från början var det vattenståndsförändringen som ledde in mig på att kritiskt granska prognoser mot uppmätta värden.

Nu är jag mer oroad över ungas klimatångest och deras brist på insikt om vad som görs och vad som kan göras utan att vi skall driva världen in i energifattigdom.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olav Gjelten

  Med kärlek till min mor, som redan som småbarn lärde mig att solen var den viktigaste faktorn för vårt klimat.

  I dag är det miljoner som inbillar sig annat hela livet.

 2. Ann lh

  Lasse!
  Bra att solen och aerosolerna kommer upp! Inte för att jag direkt har satt mej in i frågan. Men!
  Mitt senaste inlägg handlade om klimatkänsligheten. Jag stödde mej där på CO2 coalitions ”A Primer on Carbon Dioxide and climate” (PDF). Jag uppmärksammade att författarna verkar mycket kritiska till hur aerosolerna används i IPCC-sammanhang .
  På sidan 8 står det:
  … Different models use diff erent values(12) of aerosol cooling, so aerosols are essentially a fudge
  factor to enable models to reproduce the late 20th century warming while retaining a high value
  of S. The IPCC has further obscured the fudge-factor nature of aerosol cooling by defining it
  as part of the calculated anthropogenic forcing. Without a solid understanding of the aerosol
  cooling factor—and without consistency in its magnitude among diff erent models—the IPCC’s
  claim that climate models confirm that the late 20th century warming arose mainly from human
  greenhouse gas emissions has little scientific merit. Given the incompleteness and uncertain

 3. Ann lh

  Tillägg till #2 länk, plus sidor slutet på sidan7 och början på sid 8
  http://co2coalition.org/wp-content/uploads/2016/08/Primer-on-CO2-and-Climate-1.pdf

 4. Göran Fredriksson

  Under tiden efter WW2 ökade användningen av olja kraftigt liksom SO2 utsläppen. Då sjönk temperaturen i atmosfären. På 1980-talet började man rena olja från svavel, då steg temperaturen. Att detta samband finns är ingen nyhet. Men är det klarlagt att det är ett orsakssamband?

 5. mattias

  Det är nog korrekt att solar brigthening kan påverkas av minskade mängder svavelaerosoler. Men vi hade en period på från 1920 och något decennium framåt, när också antalet soltimmar steg samtidigt som temperaturen steg. Under denna period var det knappast någon minskning av svavelaerosoler. Se nedan för referens:

  Cappelen, J. (ed) 2018. DMI Report 18-02. Denmark – DMI Historical Climate Data Collection 1768-2017. Danish Meteorological Institute. Copenhagen 2018.

 6. Roland Salomonsson

  Klotet har varit på väg mot ett solfläcksminimum under flera år, eller hur. Solfläcksminimum innebär att solens magnetfält MINSKAR, vilket ger effekten på klotets magnetfält att detta MINSKAR.

  Med minskande magnetfält runt klotet, så träffas större delar av klotet av strålning från universum resp solen. Alla är väl överens om att molnbildningen har samband med mer eller mindre strålning som når klotets atmosfär. I o f s är en del av nämnda strålning från solen vad vi kallar värmestrålning, men med minskat magnetfält runt klotet, så släpps ett BREDARE SPEKTRUM av strålning in i klotets atmosfär.

  Vad jag menar, är att SMHI:s förklaringar saknar en avgörande faktor! Har jag fel?

 7. Björn

  Vi behöver nog inte blanda in aerosoler. Det är ju känt att under 1900-talet har jorden påverkats av den s.k Grand solar maximum. Enligt Svensmark så minskar molnigheten när solvinden ökar, vars fenomen följer med en ökad solaktivitet. Den ökande solvinden medför en skärmande inverkan mot kosmisk strålning, där man kan betrakta solvinden som en modulator av molnbildningen. När nu solvinden minskar i intensitet på grund av reducerad solaktivitet, ökar istället inflytandet av ökande kosmisk strålning och som följd ökar då molnigheten.

 8. Lasse

  Tänkte återkomma med lite mer data:
  Ökade strålningen blir 11 W/kvm (2-3 W över IPCCs värsta alternativ)
  ”Moln och aerosoler fortsätter att bidra med den största osäkerheten på bedömningar och tolkningar av jordens föränderliga energibudget.” http://klimatfakta.info/doku.php?id=moln

  Om vi vet att strålningen ökat så..

  Pinatubo släppte 1991 ut 20 M ton SO2 vilket sänkte temperaturen globalt med 0,5 grader under mer än ett år. http://what-when-how.com/global-warming/sulphur-dioxide-global-warming/
  jfr diagram C ovan. där det framgår en ÅRLIG minskning av utsläppen med 50-60 Mton SO2
  Någon effekt på klimatet borde det ge beroende på hur utsläppen sker.

 9. Anonym

  Lasse har absolut mycket viktig information i sitt inlägg.
  I nådens år 1991utbröt ett kraftigt vulkanutbrott av Pinatubo en vulkan på ön Luzon i Filippinerna och globalstrålningen sjönk under ca ett år med ca 10 %. (detta är uppmätta värden som kommer från SMHI) Detta inverkade på den globala temperaturen som sjönk med 0,4 grader under lite mera än ett år.
  Globalstrålningen är summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar och reflekterats av moln. Även reflektion av solstrålningen från byggnader, vattenytor eller terrängen kan inverka på globalstrålningen.
  Globalstrålningen påverkas inte av växthuseffekten. Det som påverkas är temperaturen av moderjord.
  Minskad globalstrålning ger en minskning av globala temperaturen vid konstant CO2 halt.
  Ovanstående är ett empiriskt bevis på globalstrålningens inverkan på temperaturen.
  Analogt med vad som sker vid minskad globalstrålning bör förhållandet var att vid ökad globalstrålning ökar temperaturen .
  Den solstrålning som lämnar solen och passerar in i jordens atmosfär och kommer moderjord tillgodo har under lång tid varit i stort sett stabil på samma värde. Så där finns ingen temperatur variation att hämta.
  Tyvärr verkar det som meteorologerna inte har den här bilden klart för sig. Jag har haft meningsutbyte med bl.a. Rockström, Hedberg, och meteorologer på SMHI men dom har svårt att inse den här enkla förklaringen. Rockström kunde tänka sig att detta hade en 10% inverkan på temperaturutvecklingen med Hedberg snurrade till sina svar och blandade ihop solstrålning och värmestrålning i en salig röra.

 10. Anonym

  Skickade in ett inlägg där jag glömde nedanstående:

  Göran J

  goran@soltek.se

  Moderator: Göran, var snäll och skriv in dig på rätt sätt med emejladress angiven (endast adm ser den). Annars fastnar dina kommentarer i filtret hela tiden.

 11. Rolf Mellberg

  Tack Lasse, intressant
  #5 Mattias

  Särskilt runt Europa spelade nog ”dimming” och ”brigtning” en tydlig roll mellan 60 och 90-talen. Både att avgasrening infördes och att kommunismen föll med massor av smutsiga industrier.

  Globalt är jag mer tveksam men viss effekt kan det ju ha varit.

  Dock kan man se på anthropocen.live Lennart Bengtssons senaste in lägg och den mycket intressanta beskrivningen av Hans W:son Ahlmann som skildrar en dramatisk förändring från 1800-talet till de första decennierna på 1900-talet. Här tycker jag att AMO är main suspect och det fina med det är att samma mekanism nu kan gå in i en kylande fas. Hoppas innerligt att IPCC sätter kaffet i vrångstrupen då.

  Knepigt också att antropogen dimming är svår att särskilja från cosmic rays effekt.

  Tack igen, ser inget fel i det du skriver.

 12. Gunnar E

  #9#
  ”Knepigt också att antropogen dimming är svår att särskilja från cosmic rays effekt.”
  Om ”antropogen dimming” till dels utgörs av svaveloxider så är det kondensationskärnor och förstärker effekten av den infallande kosmiska stålningen. Eller ….?

 13. Lasse

  #9 Rolf
  Söker på nätet och finner massor om detta. Öppna dörrar känns det som.
  Det mest intressanta är vad våra klimatexperter vet om detta.
  SMHI tipsade mig om sambanden så de vet.
  Frågan är om de inte vill att vi skall förstå att klimatet påverkas av aerosolerna?
  Såhär står det på en sida:
  ”Beräkningar vid Rossby Centre visar att för Europa och norra Atlanten kan partikelutsläpp ha orsakat en temperatursänkning mellan -0,5 och -1,2 grader under det senaste århundradet. Därmed kan svavelutsläppen ha dämpat den pågående uppvärmningen.”
  Då vore det väl inte så svårt att skriva om att det sen 1980 pågår en rening av luften som omedelbart minskat denna kylande effekt med upp till X.X grader .

  Men det räcker långt om de gör den kollen som vi gjorde här för Uppsalatemperaturen ( Magnus Cederlöv?).
  Strålningen eller molnigheten mot temperaturen där sambandet var tydligt, speciellt sommartid .

 14. Rolf Mellberg

  Har svårt att samla tankarna nu men slänger ut några diskussonskrokar:

  Läste för länge sen att ”man” trodde klimatkänsligheten var hög och att aerosolkylningen också var hög men att båda har senare vridits ner.

  Vill minnas att när haven värms utsöndras några kemikalier (svavel-nåt?) som ger ökad molnbildning och därmed negativ feedback.

  Det var ju mest Europa och Nordamerika som förorsakade brightning efter 1980, vad innebär det?

  Att SMHI och IPCC fokuserar främst på det som är antropogent och tenderar att inte intressera sig lika mycket för naturliga faktorer är självklart. Det är ju bara deras uppdrag. Och övervärderar det antropogena. Troligen mest helt omedvetet.

  Har ingen tänkta att stoppa allt flyg globalt under en vecka och mäta vad som händer. Hur mycket kyler avgaserna, för det gör de väl? Såg ett program på TV där det mätt dagarna efter 9/11, det var mycket intressant men jag minns inte nu.

 15. Rolf Mellberg

  #10 Gunnar E

  Leta upp Svensmarks och kanske Shavivs rapporter om du är ambitiös. Själv börjar jag bli klimat-matt och ser fram emot våren med lite annat att syssla med 🙂

 16. LarsF

  #12 – flyget – för en gång skulle var en krönikör i gomorron-världen i söndags – som framförde att flyget var 1% av sveriges utsläpp och något helt tokigt i debatten när industrin står för 30%, ungefär.

  Så en så drastisk test med flygstopp, som aldrig kommer hända, känns overkill om man nu har förhållandet klart.

  Det är ju ”debatt”, om man ens kan kalla SR/SVT’s inslag för det – i sverige där miljöpartiets fanatiker driver sin egen agenda. Fanatiker förstår inte när man passerat en gräns i propaganda där all vidare alarmism har motsatt effekt mot vad man tänker sig.

  Vet inte allt vansinne på senare tid – ett bokningsbolag för artister som skulle kräva att de inte kom med flyg annars bokar man dom inte och annat så totalt sanslöst – att man efterlyser lite förankring i verkligheten i alla fall.

  Weaping Willows-sångaren som var med i något program i P1 där han inte tog spelningar som innebar för långa resor – av klimatskäl.

  Det är så snurrigt i sverige och nordiska länderna. Det har blivit lite ”dagens i-landsproblem” som ingen annan funderar så mycket över. Man har nog med att överleva dagen på så många håll och finlir vad som ev. kan hända om 100 år är ointressant. Och så styltar alla in i FN och blir pålagda åtgärder hur de minsann skall värma sina bostäder och få energi för sitt lands utveckling – det blir rent snobberi i sammanhanget.

 17. LarsF

  #14 skulle mitt inlägg vara till – inget annat….

 18. Lasse

  #14 Rolf
  ”Allt annat lika” så blir väl klimatkänsligheten för CO2 större om aerosoler kyler.
  Men det är väl här SMHI blir otydliga.
  De förutsätter att aerosoler kyler och döljer en del av uppvärmningen men ”glömmer” att dessa minskat sen 1980 så allt annat är inte längre lika. Vilket vi ser tydligt på solinstrålningen.
  Således blir temperaturkurvan mindre brant och känsligheten för CO2 lägre.

 19. Rolf Mellberg

  #16 LarsF

  Att flyget inte släpper ut som mycket CO2 (som kanske heller inte betyder så mycket i sig) är en sak.
  En annan sak – om jag minns rätt – är att flyget släpper ut avgaser högt uppe och där kan detta bli aerosoler som får en rejäl förstärknings effekt. Kanske. Eller interferera med CosmicRays etc, vad vet jag?

  Jag tycker också det vore intressant om dessa fantastika modeller fick i förväg berätta vad som skulle hända om flyget stod på marken i en vecka. Skulle forskarna skämma ut sig kanske?

  Greta och hennes kompisar skulle få något konkret att göra och stoppa flyget skulle väl inte egentligen vara något problem.

  Men visst, tanken är ju lite knäpp.

 20. Håkan Johansson

  De enorma vulkanutbrotten på 1800 talet i Indonesien orsakade sänkta temperaturer över hela jordklotet, Vulkanutbrott orsakar stora utsläpp av SO2. Vi har ju bekämpat SO2 utsläpp på grund av försurningen. Det var ju helt nödvändigt. Mindre smog och föroreningar till atmosfären medför mer solinstrålning. Intressant uppslag.

 21. Lasse

  #18 forts

  Var tvungen göra en tabell för att se vad Aerosolerna kan ge för temperaturer.
  Max 150 M ton 1980 och en påverkan som kan vara 0-1 grad.
  Vid 0 påverkan blir delta T under 100 år (2020 -1920) ca 0,7 grader
  Vid 0,5 graders påverkan så blir delta T under 100 år ca 0,55 grader
  Vid 1,0 graders påverkan blir delta T under 100 år ca 0,4 grader
  Borde väl kunnat nämnas av SMHI?
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringar-orsakade-av-manniskan-1.3833

 22. AG

  Aerosoler kan både kyla och värma även om nettoeffekten är avkylning. Tror inte att de är de som ligger bakom Solar brightening utom indirekt. Det är nog snarare molnbildningen som minskat. Det räcker ju med c:a 2-3% minskat globslt molntäcke för att motsvara ökningen av energin vid jordytan som observerats. Moln behöver seeds för att bildas dvs. aerosoler. Om dessa minskar då minskar ju molntäcket också. Så visst är uppvärmningen antropogen. Men inte som man tror. CO2 behövs alltså inte som förklaring även om jag nu tror på ett (betydligt mindre) bidrag därifrån också.

 23. Håkan Bergman

  Rolf Mellberg #19

  ”En annan sak – om jag minns rätt – är att flyget släpper ut avgaser högt uppe och där kan detta bli aerosoler som får en rejäl förstärknings effekt. Kanske. Eller interferera med CosmicRays etc, vad vet jag?”
  Men dom här övriga utsläppen är lokala och har kort uppehållstid, från några timmar till nån vecka, hur kan man hävda att dom skulle förstärka effekten av CO₂ som är välblandad i hela atmosfären och har lång uppehållstid så att den ackumuleras i atmosfären?

 24. jensen

  Och hur skall man förklara alla dessa rangebound ( 1-1,5 C) toppar och bottnar sedan 10 000 år? Inte har dessa samband med aerosoler, åtminstone inte antropogena..
  I första hand föreligger jordens inneboende oscillationer. Solen?
  Det mest slående är temperaturens trend sedan 3 000 år, i 1 000-års-perspektiv.
  Samband med insolationens , 65N, negativitet sedan 3 000 år ?

  https://principia-scientific.org/watching-weather-waves-but-missing-climate-tides-2/

 25. Ingemar Nordin

  Det har ju forskats en del om hur haven och vågbrytningen kastar upp aerosoler i luften. Jag har för mig att varmare hav producerar mer aerosoler. Om så är fallet så kan det ju finnas en koppling mellan varma havsströmmar (vilket ger mer värme även på land) och mer moln. Huruvida det senare värmer eller kyler beror ju på var molnen bildas På höga latituder värmer de på vintern. På låga latituder kyler de genom att albedot ökar för instrålningen. Vad detta ger på en global nivå kan bli en trasslig ekvation att lösa.

 26. mattias

  #25. Molnen värmer på höga latituder inte bara vintertid utan även sommartid, kanske framförallt på nätterna. Trots allt prat om extremväder är det inte de högsta temperaturerna som blir högre på sommaren utan de låga som blir mindre låga.

 27. Lars-Eric Bjerke

  #25 Ingemar Nordin,
  Aerosoler från haven.
  ”Sea spray is produced at the sea surface by bubble bursting induced mostly, but not exclusively, by breaking waves. The effective emission flux of sea spray particles to the atmosphere depends on the surface wind speed, sea state and atmospheric stability, and to a lesser extent on the temperature and composition of the sea water.
  Se sidan 600 i
  http://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter07_FINAL-1.pdf

 28. Andreas

  För de inbitna solnördarna (likt undertecknad) kan man hitta flera av svaren på frågorna ovan angående solens inverkan. Summa summarum kan man konstatera att IPCC knappt kommit upp på banan i frågan utan ståndaktigt fortsätter att hänvisa till TSI som enda faktorn. Tur att det även finns annan forskning…..

  https://m.youtube.com/watch?v=9ztZg54roPI

 29. Daniel Wiklund

  OT. En mätstation i Piteå rapporterar snörekord för mars månad, 74 mm. Mätningarna startade 1855. Tror att Luleå fått ännu mer än Piteå. Att då jämföra med mars 1959 då skidtävlingar fick ställas in pga snöbrist och Bottenviken var isfri i slutet av mars. Vet inte om man då skolstrejkat för bättre klimat.

 30. Olav

  Ganska ofta ser jag här på Klimatupplysningen att klimatångest ska botas genom upplysning.
  Att den nya insikten kan bjuda på minst sagt lika mycket tråkigheter som att hålla fast sin renlärighet har jag däremot inte sett någon som förstått.
  En person som uttrycker sin fläckfria tro på klimatreligionen blir oftast rikligt belönad på många sätt. Om inte genom direkta befordran och lönepåslag så iallafall genom ryggdunkningar och att vara betraktad som en person med hög kunskapsnivå. Att tillkännage att han/hon kommit till annan insikt gällande klimatet kan däremot vara detsamma som att be om avsked eller omplacering på jobbet. Under alla omständigheter har en kätterlik person att räkna med att bli betraktad som mindre vetande och att vara en ”högerextremist”, vad det nu än är.Normalen har våra politiker bestämt ska vara feminism och sexuell dragning mot sitt eget kön.

  Folk måste väl gilla den politik de röstar fram – eller??

 31. Gunnar Strandell

  Rolf Mellberg #14 och #19, LarsF #16, Håkan Bergman #23

  Ni behöver inte spekulera om hur utsläpp från flyget påverkar klimatet och önska ett flygstopp.

  Efter attackerna 11 september 2001 stoppades allt flyg i USA under tre dagar.
  Forskare vid Penn State och University of Wisconsin–Whitewater skrev en notis om hur det påverkat temperaturen 8 augusti 2002.

  Ni får själva be Maria Wetterstrand förklara varför dessa effekter uteblir om man använder biobränsle. 😉

  Länk:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2002/08/020808075457.htm

 32. Rolf Mellberg

  #31 Gunnar

  Tack Gunnar då funkade mitt minne rätt hyggligt ändå.

  För att samanfatta:
  Differensen (i snitt över landet) mellan dygnets max och min var det högsta på 30 år!!!
  Denna diff var för de tre flygfria dygnen 1.1 C grader större än snittet över 30 år!!!
  och 1.8 C större än för de tre föregående dagarna och de tre efterföljande dagarna!!!

  Jag tycke redan när jag såg om denna forskning på TV för 10-15 år sen att detta var en oväntad stor effekt. Men kanske är den inte av så stor klimatologisk betydelse?

  Sen var ju min tanke lite elak, det kan kanske vara bra att ge klimatgardisterna något relativt harmlöst ”bete” att kämpa för så de inte ställer till något ännu värre. Att släcka lyset en timma en viss kväll per år som symboliskt avlatsbrev är ju en sak men tvinga flyget att stå på marken n vecka blir ju ett SÅ mycket fetare avlatsbrev. (jo det är mest ett skämt det här) Gardisterna känner att de har lyckats med något viktigt.

  Kanske kan det ge forskarna lite ändå att upptäcka, de behöver väl också ett köttben.

 33. Ulf

  OT

  Expressen skyller helt ogenerat cyklonen i Moçambique på global uppvärmning.

  Här en intressant artikel i SvD. Rubriken är totalt missvisande om man ser till innehållet. Låter som en duktig forskare för er som kan läsa artikeln bakom väggen.

  https://www.svd.se/expert-uppvarmning-ger-mer-regn

 34. Adam Kristensson

  Hej. Aerosolpartiklarnas (luftburna partiklar) kylande effekt är mycket osäker. Och vi har nästan inga mätdata innan 90talet. Klimatmodeller förutspår en viss kylning från partiklar sedan 40talet, som har motverkat ökande värmning från ökande växthusgasutsläpp. Med dagens bästa uppskattning av denna effekt förutspår IPCC framtida klimat.

  Skulle det visa sig att partiklar kyler mer än vad vi och IPCC tror blir vi ännu känsligare för koldioxiden och vi får en större uppvärmning i framtiden (=mycket värmning av växthusgaser och mycket kylning av partiklar). Och vice versa.

  Så vi kan bara hoppas att vi inte är fullt så känsliga för partiklar som vi tror idag. Partiklar har kort livstid i atmosfären, men koldioxid består!

  För att kunna få ännu bättre data på dåtida partiklar och därigenom framtida klimat så försöker jag analysera gamla filter ända från 50talet för att rekonstruera partikelhalter för att förbättra klimatmodeller ytterligare. Hälsningar Adam Kristensson

 35. Johan M

  Man undrar hur temperaturutvecklingen hade sett ut om den var ett resultat av slumpmässiga förändringar.

 36. På GWPF:s sidor finns ett sammandrag av forskningsresultat re solens inverkan, av ingen mindre än Henrik Svensmark. En hel del intressanta iakttagelser av korrelation, men ingen ny förklaring av eventuella mekanismer. Hur som helst läsvärt, nytt för mej var det påstådda sambandet mellan solens aktivitet och kortfristiga svängningar i havsytans stigningshastighet – kanske inte helt övertygande?

  Mvh,
  Claes Ehrnrooth

  https://www.thegwpf.org/new-paper-solar-impact-on-climate-greater-than-thought/

 37. Lasse

  #34 Adam K

  Varför påstår du att aerosoler kyler?
  Dvs vi vet att de kyler när de ökar men att de kyler även när när de minskar?
  Kort livslängd i luften så den minskning vi sett sen 1980 bör väl påverka temperaturen.
  Jag vill påstå att de värmer och kan förklara antalet soltimmar och energin sen 1983.

  Jag anser mig inte vara expert, men logiska förklaringsmodeller bör hålla lite bättre.
  Själv väljer jag från och med idag att övergå från klimatskeptiker eller som vissa kallar oss klimatförnekare till att bli klimathotsförrädare.
  Jag förråder den samsyn som tvingats på oss.

 38. Sören G

  I programmet G0’kväll i SVT1 i väll 21/3 medverkar enligt förhandsannonseringen författaren Magnus Västerbro. Hans bok ”Svälten” behandlar svältkastastrofen i Sverige 1867 – 1869.
  I förhandsannonseringen skriver man ”Medf klimatkrisne kommer de här frågorna att bli aktuella igen”.
  – Skulle en högre koldioxidhalt leda till svält?

 39. Rolf Mellberg

  OT
  Navid Modiri har nu i sin serie ”Hur kan vi” kommit fram till kontroversielle Lars Vilks och de för ett intressant samtal om bl.a. yttrandefrihetens gränser och pris samt dogmatiska ideologier med absolut sanningsanspråk. (med Islam som mest påtagligt exempel)

  Detta borde intressera många av de KU-följare som känner att det finns hårda gränser i samhället vad gäller vad som är ok att uttrycka i det offentliga rummet vad gäller klimatfrågan.
  https://www.youtube.com/watch?v=T_J0trcLtb0

  Man pratar bl.a. om vad vi som är icke religiösa ser som heligt och okränkbart, varvid mitt svar nog blir tre punkter:
  1) Åsikts och yttrandefrihet.
  2) Vetenskapens integritet (där jag anser att IPCC ytterst gravt bryter mot den genom att låtsas att det finns ett konsensus om att katastrofen inträffar om ca 13 år trots att en ofantligt stor osäkerhet föreligger)
  3) Demokrati, som nu brottas med det svåra problemet alltmer makt flyttas från lokalt nivå mot en global.

 40. Göran Vesterlund

  Även jag vill påstå att Solen är den avgörande faktorn för Jordens klimat. En fråga är därför, har forskningen om Solen några nya rön om detta? T ex Henrik Lundstedt i Lund?

 41. Rolf Mellberg

  #36 Claes E

  Hej, Du har väl inte missat detta?
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/12/11/nir-shaviv-talar-infor-tyska-bundestag/

 42. Göran J

  Adam ”34

  Om inte luftburna partiklar kyler som vid vulkanutbrott så bör det finnas en annan förklaring varför jorden medeltemperatur sjunker vid kraftiga vulkan utbrott.
  Enligt SMHI var det vulkanutbrottet vid Pinatubo 1991 som orsakade minskningen av jordens medeltemperatur. om det inte var partiklarna vad var det då?

 43. Göran J

  Adam #34

  ”Aerosolers kylande effekt är mycket osäker” skriver du.
  Jag har en annan uppfattning . Eftersom det går att mäta globalstrålningen och vid en ökad globalstrålning kan konstatera att ökad globalstrålning ökar temperaturen på svarta ytor som ligger horisontellt.
  När jag började att jobba med termiska solfångare för ca 40 år sedan lärde jag mig hur solfångaren skulle utformas och placeras för att omvandla så mycket av den infallande globalstrålningen skulle omvandlas till värme.
  Jag tycker att den erfarenheten går mycket väl att jämföra med uppvärmningen av vårt klot.

 44. Lasse

  Som amatör är det lätt att bli expert inom ett område. Det är först när man får djupare kunskap som komplexiteten framgår med full tydlighet och gråskalorna blir tydliga.
  Nu, efter alla kommentarer ovan,känner jag mig lite mer upplyst och anar gråskalorna.
  Aerosoler och moln är IPCCs svaga område men för klimatet helt avgörande.
  De sänker utrymmet för CO2 som klimatgas och ger hopp om framtiden.
  Hur detta skall nå ut till allmänheten är för mig en gåta?

 45. jensen

  Allmänheten borde läsa Klimatupplysningen och alla referenser. ( eller så många som möjligt )
  Hur detta skall förverkligas kan inte jag ge besked om, men kanske Stockholmsinitiativet har något uppslag?

 46. Sören G

  #45 jensen
  Jag fick en klimathotskritisk artikel i Gotlands Allehanda den 19/3. Där fick jag med en hänvisning till klimatupplysningen.se.

 47. Fredrik S

  Här har vi en i mängden som borde följa klimatupplysningen. Som alla andra av hans polare, utrikeskorrar kulturjournalister etc, så pratas hela tiden om alla alla oroade forskare hit och dit. Dock nästan alltid anonyma av någon anledning.

  https://www.expressen.se/kronikorer/magnus-falkehed/forskarna-var-radda-for-att-beratta-hela-sanningen-/

 48. LarsF

  #31 Strandell – mycket intressant iaktagelse minsann, tack för den länken.

  Så flyget kyler i själva verket tack vare kondensationspår som skapas – ju tätare med flygningar desto mer. Åtminstone tror man en del beror på just det.

  ”Because persisting contrails can reduce the transfer of both incoming solar and outgoing infrared radiation and so reduce the daily temperature range, we attribute at least a portion of this anomaly to the absence of contrails.”

  Och tjatet på SR fortsätter förståss som vanligt, idag var det ett knippe rapporter igen, klimatpolitiska rådet, hur vi inte når våra mål.

  Skall bli intressant att se när politiker börjar ta till sig saker som osäkerheter i alla prognoser decennier framåt och nödvändighet av koordinerade insatser – annars är det poänglöst det vi gör i sverige. Absolut noll betydelse annat än att någon duktighetsminister känner sig just det – duktig.

 49. jensen

  Mann kritisk till att WH sätter upp skeptisk grupp med Happer som boss. Liknar detta med Lysenko-stalinism.
  Läs speciellt kommentarerna

  https://wattsupwiththat.com/2019/03/20/michael-mann-reviewing-climate-change-claims-is-stalinism/

 50. Håkan Bergman

  Vi har redan spårat ur med flyg, så en liten tågurspårning tillåts väl. Ett mycket bra inlägg i debatten om höghastighetsbanor i DN, öppnas in incognitofönster.
  https://www.dn.se/ekonomi/kritik-mot-planerna-pa-hoghastighetstag/

 51. Rolf M, tack för påminnelsen – bra minne men kort! Hade nog läst Shavivs föredrag, men glömt bort det. Utan att gå in på vetenskapen (jag är bara intresserad, klimatskeptisk amatör) förhåller jag mej lite misstänksam till så här ”exakta” mätningar av havsytan. Tidvattenspeglar är vad de är. Å andra sidan har också satellitmätningarna tillsvidare sina egna brister.
  Hur som helst – intresserad men ännu inte helt övertygad.

  Claes E

  men ännu inte övertygad.

 52. Rolf Mellberg

  #44 Lasse
  med flera intresserade av aerosolers inverkan

  Den här texten:
  Författarna menar således att IPCC bl.a. överdrivit aerosolernas avsvalnande inverkan och att man inte tagit tillräcklig hänsyn till havsytans temperaturvariationer. Detta har lett till att IPCCs modeller överskattat klimatkänsligheten.

  Klippte jag här ifrån:
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/05/22/senaste-forskningsronen-koldioxidens-paverkan-pa-klimatet-ar-starkt-overdriven/

  Detta har du säkert läst men kanske inte alla andra följare här.

 53. Rolf Mellberg

  #51 Claes

  Appropå havsytemätning publicrade Roy Spencer nyligen:
  http://www.drroyspencer.com/2019/03/is-satellite-altimeter-based-sea-level-rise-acceleration-from-a-biased-water-vapor-correction/

  ”Tide gauges” har ju inte visat samma havshöjning som sattelit-mätningarna och Roy har input i denna fråga. Det är en het fråga om havets nivå höjning verkligen accellererar, och dte är nog bara sattelitmätningarna som har gett fog för en sådan syn, men Roy ifrågasätter det nu.

  F.ö. har du kanske sett detta?
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/01/30/nils-axel-morner-om-havhojningen/

  Jag är helt övertygad att vi inte kan veta hur klimatet kommer att bli. 🙂

 54. Björn

  Göran Vesterlund [40]; Ja, visst är det så, solen är orsak till temperaturskillnader som i sin tur orsakar väder och vind, hög och lågtryck. Det finns mycket skrivet om detta, men skall man ha helt färska rapporter så finns dessa bara bakom betalvägg. Nedan kan du se några artiklar om solen. Den första är en om forskning vid Lunds universitet från 2014, som jag tycker är rätt upplysande om vad som pågår:

  https://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140818095204.htm

  https://coldclimatechange.com/the-sun-is-the-biggest-player-in-climate-change/

  https://spaceweatherarchive.com/2018/09/27/the-chill-of-solar-minimum/

 55. Lasse

  #52 Rolf M
  Det är många frågor som är osäkra men där vi oftast ligger på säkra sidan av alarmen.
  Klimatkänsligheten är en av dem.
  Men media vevar på och vill visa på alla olika naturfenomen som sägs vara vår skuld om vi inte CO2 bantar.
  Ser att boken Svälten presenteras i SVTs 1s kvällssamling 18:45-19:30
  Komisk beskrivning i tablån dock:
  ””Magnus Västerbros bok ”Svälten” vann Augustpriset 2018, och boken visar vad kommande extremväder kan leda till. Västerbro gästar programmet och berättar om hur hunger kan bryta ner både människor och samhälle. Hulda Andersson och Helene Hagman ger en tittare en ny stil. Programledare: Beppe Starbrink.””
  Vad kan vi lära oss av denna bok-Transporterna är skillnaden mellan nu och då!

 56. Robert Norling

  Man måste berömma SVT.
  De är otroligt duktiga på att vinkla, undanhålla och propagera för för sin ståndpunkt.
  När författaren Magnus Västerbros bok ”Svälten” som vann Augustpriset 2018 presenterades och diskuterades så lyckades man att med INTE med ett ord nämna den klimatkatastrof som drabbade många i Norrland.
  Kyla, snö och uteblivna somrar benämndes bara med ”missväxt”.
  Inte ett ord av de två i studion om faran med ett betydligt kallare klimat.
  Inte undra på att SVT ligger i förtroendetopp av….gissa……..
  svar MP väljare så klart.

 57. Robert Norling

  Man måste berömma SVT.
  De är otroligt duktiga på att vinkla, undanhålla och propagera för sin ståndpunkt.
  När författaren Magnus Västerbros bok ”Svälten” som vann Augustpriset 2018 presenterades och diskuterades så lyckades man att med INTE med ett ord nämna den klimatkatastrof som drabbade många i Norrland.
  Kyla, snö och uteblivna somrar benämndes bara med ”missväxt”.
  Inte ett ord av de två i studion om faran med ett betydligt kallare klimat.
  Inte undra på att SVT ligger i förtroendetopp av….gissa……..
  svar MP väljare så klart.

 58. Robert Norling

  Oj, sände visst dubbelt. Men det tål att upprepas.

 59. Lasse

  #56 ,57 o 58 Robot
  Såg också fram emot den beskrivning som SVT gjorde (se 55) för att höra om de vågade dra parallellen mellan 1867 och 2017 samt 1868 och 2018. Nästan identiskt eländigt väder byttes mot strålande men torr året efter. Men vinklingen blev mer kritik av fattigdomsbekämpningen då och nu. SVTs röda lag vann över det gröna?

 60. Gunnar Strandell

  Som påståtts ovan handlar svält om förmågan att få fram mat, bränsle och andra förnödigheter till drabbade personer . Det är en sak för MSB och liknade organisationer att ha beredskapen.
  Frågan är om de klarar det när nu MSM skjuter på allt som rör sig.

  För att anknyta till bloggens grund bör alla klimathotare som i efterhand hävdar att cyklonerna blir fler och värre stå vid skampålen för att de inte för länge sedan sett till att de drabbade människorna i Afrika varit förberedda. Klimatforskare och meteorologer som inte varnade i förtid, bör inte ens få plats vid skampålen och hålla sig under den sten Margot Wallström tilldelar dem.

 61. Lasse

  minnesanteckning för framtida diskussioner:
  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/03/SvensmarkSolar2019-1.pdf
  Se fig 12 för Svensmarks teorier om hur molnen bildas.
  SO2 längst till vänster i samverkan med kosmiska strålar.
  Hoppas att detta kan förstås av dem som kan området-för mig räcker det med sambandet mer sol mindre SO2.

 62. Lasse

  Lägger in denna också:
  https://wattsupwiththat.com/2019/03/26/experts-reveal-that-clouds-have-moderated-warming-triggered-by-climate-change/

  Där kommer svenska forskar fram till detta:
  ”Clouds are going to be critical in modify warming of the climate. In some places, like Scandinavia, it turns out that the summer climate gets cloudier as the planet warms”
  Det kanske stämmer i deras data-men inte i nutida mätningarna.
  Det stärker indicierna mot SO2!