Teges sammanfattning

Tege Tornvall 2

Solen driver vårt klimat
 
Jordens klimat kan definieras som temperatur, vindar och nederbörd över längre tid i den marknära atmosfären. Kortare tid är väder. Klimatet beror i första hand på hur mycket kortvågig solvärme som fortlöpande når och värmer jordytans land och särskilt hav.
 
Hinder för detta är:
moln och stoft i atmosfären, 
mörka dygns- och årstider, 
minskande solvinkel mot polerna samt 
växlande reflektion från jordytan (albedo).
 
Atmosfären är varmast nedtill. Den tunnas av och kyls uppåt och blir från stratosfären allt tunnare och kallare. Från jordytan stiger värmd luft, kyls, sjunker, värms och stiger igen i ständig växling. Temperaturskillnader och Jordens rotation får luftmassor att röra sig. Så skapas vindar. Större temperaturskillnader ger starkare vindar.
 
Varma havsytor dunstar ut vattenånga, som stiger och kondenseras till skylande moln. Dessa hindrar kortvågig solvärme från att nå jordytan.
 
Solens magnetiska aktivitet skapar solvind och syns som solfläckar. Cykliskt växlande solvind minskar kosmisk strålning in i atmosfären. Mindre solvind släpper in mer strålning. Den bildar skylande moln och kylande nederbörd.  Mer solvind släpper in mindre strålning. Då bildas färre moln, och det blir varmare.
 
Kontinenternas form, storlek och lägen växlar över tid. Cykliskt växlande jordmagnetism styr hur de rör sig. Det påverkar hav, havsströmmar och molnbildning. Stora landmassor värms runt ekvatorn. Nära polerna kan de i stället bilda fasta landisar – som nu. Klimatet påverkas även av stora vulkanutbrott och värme från Jordens inre.
 
Långa istider och värmeperioder beror sannolikt på cykliska växlingar i…
Jordens avstånd till Solen,
jordbanans form runt Solen,
jordaxelns lutning och pendling,
Jordens vridning mot jordbanan och 
planeternas lägen runt Solen samt 
stoftmoln i Vintergatans spiralarmar.
 
Klimatdebatten gäller om eller – i så fall – hur mycket atmosfärens marginella men nu ökande halt koldioxid kan påverka temperatur, vindar och nederbörd.  
 
CO2-molekylen antas fånga upp energi ur från jordytan utgående, långvågig strålning. Men den kan inte av egen kraft röra sig eller alstra värmeFörst måste den värmas utifrån. Om värmen kommer först, tycks temperaturen alltså driva CO2-halten, inte tvärtom.
 
Däremot är koldioxid växternas näring. Mer värme och koldioxid sedan Lilla Istiden har gynnat växtlighet och grödor. Fler har fått det bättre. Färre lider nöd och svält. Det är det konkreta resultatet av den globala uppvärmning som klimatlarmen varnar för.
 
Tege Tornvall

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ann lh

  Tege, dagens TWTW tar upp Clauser´s föreläsning på Irish Climate Science Forum, 8 maj i år
  ”The cloud thermostat is the dominant climate controlling mechanism”.

  https://www.youtube.com/watch?v=zpcqzZliEag

  Även om man måste smälta hans budskap i detalj är det ingen tvekan om att han, liksom t.ex. Ian Plimer, menar att CO2 saknar betydelse för klimatförändringar/na.
  Det utlovas mera om detta nästa måndag.

 2. Björn

  Ja, solen är den primära energifaktorn som driver klimat, väder och vind och ur kausal synpunkt, är klimat etc verkan av denna primära energi. Som exempel kan tas att jetströmmarna är sekundära fenomen (se textöversättning från NOAA i länken nedan).

  ”Jetströmmar ”följer också solen” – eftersom solens höjd ökar varje dag på våren förskjuts jetströmmens genomsnittliga latitud mot polen. På sommaren på norra halvklotet finns den polära jetstrålen vanligtvis nära gränsen mellan USA och Kanada. När hösten närmar sig och solens höjd minskar, rör sig jetströmmens genomsnittliga latitud mot ekvatorn”.

  Vi måste för närvarande fråga oss vad som händer med solen, även fast vi befinner oss i solcykel 25 maxläge, inte ännu ser någon stabilisering av vår nordliga jetström, där förväntning är en förskjutning mot nordpolen eftersom vi närmar oss midsommar om en dryg månad.

  https://www.noaa.gov/jetstream/global/jet-stream

 3. Lars-Eric Bjerke

  Tege

  Vill du förtydliga följande meningar.

  ”Den (luften) tunnas av och kyls uppåt och blir från stratosfären allt tunnare och kallare.”

  ”Först måste den (CO2 molekylen) värmas utifrån. Om värmen kommer först, tycks temperaturen alltså driva CO2-halten, inte tvärtom.”

 4. tty

  ”och blir från stratosfären allt tunnare och kallare. ”

  Faktum är att stratosfären blir tunnare och varmare uppåt. Detta beroende på nedåtriktad IR-strålning från ozonskiktet.

  Tropopausen har den lägsta temperaturen och markerar den höjd där strålning blir dominerande form av värmeöverföring i stället för konvektion.

 5. Tege Tornvall

  tty #6. Visst värms stratosfären uppåt. Men det är en avvikande i atmosfärens totala avkylning uppåt och för komplicerat att förklara i en sammanfattning på en (1) A4-sida, avsedd för en bred allmänhet. Jag försökte få in det i min text men fastnade i komplikationen.

 6. Tege Tornvall

  # 5. Avvikelse, inte avvikande.

 7. Tege Tornvall

  # 3. Atmosfären kyls uppåt utom i stratosfären, där den i stället värms. Se svaren # 4 resp. 5.

  Eftersom CO2-molekylen inte kan röra sig eller värmas av sig själv, måste den först värmas utifrån. Genom att behålla tillförd värme kan den sedan värma sin omgivning, men marginellt och logaritmiskt avtagande. Men genom att avge värme kyls den förstås igen. Rimligen ett övergående fenomen.

 8. Stefan

  Hur mycket påverkas klimatet av att den magnetiska nordpolen har flyttat sig 250 mil på ca 150 år
  Kan det påverka strålning så att den ökar i syd och nord

 9. Peter Stilbs

  Det är väl OK sammanfattat och beskrivet – bortsett från det näst sista stycket – som också avser det man egentligen gafflar om

 10. ann lh

  Morgonen startade med att återigen titta och lyssna på J. Clauser istället för allt politiskt käbbel.
  Det är inte helt lätt att komma med insiktsfull kritik, desto lättare är det att bli övertygad av genomgången, diskussionen och slutsatsen.
  Co2 och de fossila bränslena har inte med klimatfrågan att göra!
  https://co2coalition.org/media/nobel-laureate-john-clausers-speech-at-the-competitive-enterprise-institute/
  Visar det sig att J. Clauser verkligen bygger sin hypotes på hållbar vetenskap från början till slut så blir allt käbbel om de fossila bränslena och CO2 ”bara” en genant men oerhört dyrbar episod i mänsklighetens historia.
  Han avser med sin föreläsning att visa att det inkommande energitillskottet till jorden främst från solen balanseras av de reflekterande vita molnen (dvs samtliga) vilka i sin tur styrs av den högst varierande vattenångan i atmosfären framför allt från framför allt världshaven. En väl beprövad process enlig honom, minst 500 miljoner år eller så.
  Har han rätt så är västs klimatpolitik ett enda stort FN-bedrägeri, vilket ju inte är någon nyhet.
  Ibland är hans röst lite förlåtande grötig men föreläsningen är suveränt klar i sitt upplägg. Den kräver ändå att man ser den ett antal gånger innan man hitta alla finesser.
  Det hade varit skönt om de klara tydliga sammanfattningarna hade funnits att studera i lugn och ro.
  Klart är att både Clauser och ämnet kräver vårt engagemang!

 11. Ann lh #10

  Clausers senaste föredrag finns här:
  https://www.youtube.com/watch?v=zpcqzZliEag

  ”Dr Clauser demonstrates, based on hisrecent groundbreaking research, that there are serious faults in the IPCCmodels of the Earth’s atmosphere and that its interpretation of observationaldata from a variety of observational modalities are flawed. He then introduceshis original research on the cloud-thermostat mechanism, which he concludes isthe overwhelmingly dominant climate controlling feedback mechanism thatstabilizes the Earth’s climate and temperature and thereby actually preventsrunaway global warming. He therefore asserts that this is great newsdemonstrating that there is no real climate crisis, and that Earth is not inperil; the clear corollary is that IPCC’s (and NOAA’s) claims are a myth andtherefore that trillions of dollars are being wasted on pointless mitigationmeasures that should instead be put to constructive use.”

  Jag lyssnade på honom via den irländska organisationen ICFS, och de utlovade i ett email att hans OH-bilder skulle läggas ut. Jag har dem på min egen hårddisk men behöver en länk att lägga ut här också. Man behöver nästan dessa för att se hur han räknar. Där beslår han IPCC med att helt enkelt har räknat fel – inga komplicerade räkneövningar egentligen.

 12. Ann lh

  Jag valde hans föredrag på CEI eftersom han där var tydligare. Förhoppningsvis samma budskap. Vid det senaste verkade han väldigt trött.

 13. Lennart Bengtsson

  Tornvalls sammanställning är bristfällig. Att CO2 i likhet med en mängd andra växthusgaser påverkar jordens strålningsbalans och därmed temperaturen i troposfären är ett fysiskt faktum som varit känt sedan 1800-talet.
  Det är fullt möjligt att temperaturen kan påverka emission av CO2 liksom emission av CO2 kan påverka temperaturen.
  Vad som hänt de senaste 50 åren är att CO2 ökningen kommer först. Detta är helt enkelt uppmätt.
  Man mäter nämligen samtidigt minskning av syre i atmosfären samt att CO2 kommer till havet via atmosfären. Här mäter man ändringen i PH och lite till

  Att det finns privatpersoner som Tege Tornvall som vägrar eller saknar förmåga att ta till sig detta kan jag inte göra mycket åt.
  Det finns massor av människor på jorden som har samma handikapp. Samma sak är fallet med den allmänna relativitetsteorin och hel del där till.

  Detta till trots finns det ingen anledning att oroa sig för världens undergång. Det blir lite varmare och lite mer koldioxid i luften. All tyder på att detta snarare är en fördel för mänskligheten än motsatsen

 14. Munin

  Till Clausers föredrag kan också läggas att den s.k. växthuseffekten varierar mycket starkt när den mäts över jordens sfär, vilket Gabriel Oxenstierna tydligt visat i tidigare inlägg på Klimatupplysningen. Se här:

  https://klimatupplysningen.se/arktisk-forstarkning-7-ar-vaxthuseffekten-forklaringen/

  Koldioxiden verkar mista sin s.k. växthuseffekt i bl.a. Antarktis och där utvecklar den i stället en frysboxeffekt.

  Vill jorden där visa på att det är något som haltar betänkligt i IPCCs föreställningsvärld?

 15. Tege Tornvall

  # 10, 11, 13.. Jag ogillar ljud- och bildmedia och föredrar att läsa och tänka. Ljud och bild ger upplevelser. Text ger eftertanke. Jag tackar nu Ingemar för en bättre förklaring av hur CO2 får/tar upp utgående IR-strålning (långvågig?). Enbart från jordytan eller från atmosfären på olika höjd?

  Detta tycks vara knäckfrågan: a) om alls, b) om ja, hur mycket? c) om CO2 tar upp utgående strålning, ackumuleras den till ständigt högre temperatur? Då bleve det ju allt varmare? När CO2 avger värme borde väl CO2 åter kylas?

  Jag ogillar också Lennarts avfärdande av seriösa frågor. Jag söker och vill förklara utan att vara vetenskapare. Jag ber Lennart att enkelt och begripligt förklara hur mer CO2 kan märkbart värma atmosfären. Enligt vad jag som lekman förstått måste alltid värmen komma först. Alltså från Solen.

  Invändningar?

 16. Tege #15,

  Som du säger så är knäckfrågan hur mycket CO2 bidragit till att temperaturen på jorden ökat. Olika seriösa klimatforskare ger lite olika svar på frågan.

  Hur detta går till finns förklarat om och om igen i litteraturen och även på vår lilla blogg många gånger. Men du tänker helt fel om du tror att CO2 värmer. Det gör den inte. Däremot så saktar den ned avkylningen av jorden. Det är självklart solen som värmer upp jorden och alla de andra planeterna. Men bl.a. tack vare växthusgaser som vattenånga och CO2 så får vi behålla lite mer av den värmen än annars. Stora värmemagasin är förstås haven och marken och bergen så en hel del värme hade vi fått behålla under kalla vinternätter. Men det hade varit kallare än nu om den infraröda värmestrålningen obehindrat kunna rusa rakt ut i rymden.

 17. foliehatt

  For every complex problem there is an answer that is clear, simple,

  and wrong.

 18. Ann lh

  # 16 Ingemar, tack för upplysningen om Clauser’s OH.
  När det gäller hans olika framträdanden i klimatfrågan så är de publicerade på co2coalition.org
  Sök på co2coalition.org och presentationssidan kommer upp. Högst upp till vänster finns där en ruta ”search”.
  Söker man där på J. Clauser kommer det upp en lång rad av föreläsningar av och med honom från det att han kom med i organisationen till de allra senaste. Vid en av dessa presenterade han sig själv med förutom det att jag fått Nobelpriset för min forskning i kvantmekanik så har jag nu även kommit ut som klimatskeptiker. Intressant!

 19. Lennart Bengtsson

  Om Tege släcker solen så hjälper inget. I så motto håller jag helt honom.

  Men Tege måste lära sig förstå att det föreligger ett fysikaliskt samband mellan strålning och temperatur som har varit känt i mer än 150 år.

  Tar vi bort växthusgaserna så måste därför jordens temperatur bli cirka -15°C Det är som vi vet inte fallet. Hur förklarar Tege detta
  Det är liksom här som växthusgaserna kommer in och ser till att även Sverige och Leksandstrakten får trevligt majväder.

 20. Björn

  Lennart Bengtsson [19]; En fråga i sammanhanget, hur mycket påverkas temperaturen om vi hypotetiskt tänker bort CO2 helt?

 21. Lennart Bengtsson

  20

  Om vi med CO2 avser alla långlivade växthusgaser så ser jag ingen annan slutlig lösning än ett isklot. Orsaken är att vattenångan anpassar sig gradvis till allt lägre temperaturer vilka efter en tid hamnar under noll C. Till slut fryser även haven till. Det är givetvis endast en hypotetisk tanke men jag kan inte se någon annan slutlig lösning
  Det som sedan kommer att rädda världen är tillförsel av CO2 från vulkanutbrott
  På verkligt lång sikt så är det brist på CO2 som är det mest allvarliga problemet

 22. Tege är ju bilexpert, jag är säker på att det han inte vet om kylning av bilmotorer är inte värt att veta. Det går naturligtvis att konstruera en bilmotor som inte behöver nån extra kylning, bara att göra den tillräckligt tung och med låg effekt, men en sån bil vill vi inte ha. I en del av vår värld vill vi t.o.m. ha lite extra värme av komfortskäl. Alla bilar, nå alla bilar med en riktig motor, är i grunden luftkylda, men dom flesta, idag väl alla, använder vätska som kylmedium som i sin tur kyls av luft. Kylningen sker i det vi på svenska kallar kylare, lite märkligt är att den på engelska kallas radiator men tittar man på en kylare och var den är placerad så inser man att nån radiator är den inte den är en konvektionskylare och avger överskottsvärmen till luften som tillhandahålls av fartvinden eller en kylarfläkt när fartvinden inte räcker till. Blir det nåt fel i det här systemet så riskerar motorn att skära t.f. av överhettning eller i värsta fall orsaka en bilbrand. Så vad vi ser är att värme, oavsett om den tillförs från nån extern källa eller genereras internt av i fallet bilmotor förbränning av bränslet måste balanseras genom att transportera bort överskottsvärme för att hålla en temperatur inom rimliga gränser. Och atmosfären tillhandahåller alltid luft som kan absorbera överskottsvärmen, om nu nån blir orolig och tror att våra bilar skulle värma atmosfären katastrofalt så kan jag lugna vederbörande med att den risken kan vi bortse ifrån.
  Nu till det paradoxala, om vi skalar upp från bil till hela planeten så blir allt mycket enklare, samma naturlag gäller energi in måste balanseras med energi ut om vi vill hålla en jämn temperatur och planeten kan bara balansera energi in från solen med långvågig energi ut i rymden och då kommer atmosfärens komposition in. Men det är fortfarande inget att ligga vaken för.

 23. Björn

  Lennart Bengtsson [21]; Menar du att vattenångans kvantitativa överlägsenhet från ca 10000 till 50000 ppm, inte i sig självt skulle förmå att absorbera tillräckligt av återstrålningen, för att upprätthålla en normal global temperatur? Annars, vad är det som är så unikt med CO2 utöver sin roll i fotosyntesen?

 24. Ann lh

  # 20 Är det inte så vattenångans och co2-s spektrallinjer i vissa mån överlappar varandra vilket dels kan leda till ett av problemen med att svara på Din fråga och även ligger bakom ”Plimers obekväma sanning”?

 25. #23-24
  Den stora skillnaden är väl att vattenånga är en kondenserande växthusgas.

 26. TorbjörnR

  #21 23-25

  Om jag minns rätt så står co2 för ungefär 10% av växthuseffekten enligt några.
  Så då borde väl 90 % av växthuseffekten bli kvar dvs ca 33 x 0,9 = 30 grader över -18 dvs 12 grader C i global medeltemperatur.

  Har ingen källa på det, men kan det resonemanget användas?

 27. Benny

  TorbjörnR, det är så att CO2 har en viss påverkan på temperaturen även om den är liten och det är även så att det lilla bidraget CO2 har på tempen inte ökar nämnvärt om halten skulle fördubblas! Allt detta är inget nytt så man undrar ju varför klimatalarmisterna fortsätter gasta om CO2 men man kan misstänka det är politik, maktlystnad och pengar som driver på och givetvis det att IPCC inte vill erkänna sitt enorma misstag utan fortsätter alarmismen av prestigeskäl.

 28. Adepten

  #20 Björn

  Bra fråga🙂 Här kommer en länk som förklarar det intressanta svaret att man kan säga att jordens temperatur hamnar under 0 ° C därför att vattenångan anpassar sig gradvis till allt lägre temperaturer?. 

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010JD014287

  En annan variant på uträkning ges nedan.
  Genom att använda Kiehl-Trenberth 1997 och 2008 eller andra kan små skillnader finnas, men det totala resultatet visar att det finns ca 120 W / m ^ 2 energi överförd till atmosfären från jordens yta. 

  Eftersom det accepterade värdet av den totala GHE är 33 ° C får man följande resultat: Avdunstning: 22,0 ° C. Vattenånga (GHG): 5,0 ° C. Konvektion: 4,7 ° C. CO2 (GHG): 0,9 ° C. Ozon (GHG): 0,3 ° C. Övrigt (GHG): 0,2 ° C.

  Om CO2 avlägsnades skulle förändringen av medeltemperaturen bli 0,9 ° C lägre. Ingentings säjs då att H20 är en återkopplad växthusgas som är beroende av långfristiga växthusgaser som CO2.

 29. Adapten #28
  https://klimatupplysningen.se/teges-sammanfattning/#comment-456948

 30. Lennart Bengtsson

  23

  Det är bara att tillämpa Clausius- Clapeyrons regel. Problemet är att vattenångan kondenserar ut när temperaturen faller. Koldioxid och andra långlevande växthusgaser har inte det problemet. Jag förslår att Du gör en dynamisk beräkning. Jag och många andra har gjort detta och jag kan inte se hur Du kan förhindra en bestående avkylning

 31. Lennart Bengtsson #30
  Tack!

 32. Björn

  Lennart Bengtsson [30]; Ja, det här resonemanget blottlägger då problemet åt andra hållet om atmosfären berövas CO2. Atmosfären blir kallare och tillsammans med ett GSM, Grand Solar Minimum, blir situationen ändå värre.

 33. Adepten

  #29 Håkan Bergman

  Jag fick uppgifterna från The Inconvenient Skeptic: The Comprehensive Guide to the Earth’s Climate av John H. Kehr
  Enligt Clausius-Clapeyrons formel kommer den specifika luftfuktigheten i atmosfären att minska med 6-7 % per grad när atmosfären kyls. Men jag kan inte förklara att globala temperaturen ska bli under 0 ° C om CO2 kunde avlägsnas då förändringen av medeltemperaturen endast blir 0,9 ° C lägre.

 34. Adepten #33
  Ja du hur sänkningen bara skulle bli 0.9 grader förstår jag inte, inte heller några andra hypotetiska beräkningar f.ö. Men att förändringen av vattenångans klimateffekt inte skulle påverkas verkar obegripligt, börjar den falla ut på lägre höjd borde det leda till en ytterligare sänkning av medeltemperaturen o.s.v. Vart vi landar är ointressant eftersom det ändå är hypotetiskt, men ett vet jag i morgon får vi en en ny härlig solig dag här på Södertörn.

 35. Leif Åsbrink

  #33 Adepten

  Dom har ändrat MODTRAN, finns numera här: http://modtran.spectral.com/modtran_home#plot

  Jag provar med 415 ppm CO2 och då blir värmeflödet ut från jorden 256.2 W/m2. När jag ansätter 0 ppm CO2 med allt annat oförändrat blir det i stället 281.9 W/m2. En skillnad med 25.7 W/m2. Motsvarar cirka 8 halveringar av CO2-halten med cirka 3w/m2 varje gång.

  Det är fullständigt uppenbart att en så stor ändring i energiflödena inte kan leda till ”allt annat oförändrat” som ju var förutsättningen i min beräkning med MODTRAN. Temperaturen måste sjunka avsevärt, dina 0.9 grader är väl siffran för en halvering av CO2 med diverse återkopplingsfaktorer. Att ta bort all CO2 borde då ge cirka 8*0.9 vilket är VÄLDIGT mycket. Lufttemperaturen globalt skulle sjunka med många grader och mycket större delar av jorden skulle bli nedisade och få en nästan vattenfri atmosfär. Det skulle leda till att växthuseffekten av vattenånga skulle minska kraftigt med ännu mycket högre genomsnittligt energiflöde från jorden ut mot rymden. Dessutom ett mycket högre albedo – is reflekterar synligt ljus bra.

  Precis som Lennart skriver skulle en total eliminering av CO2 göra om hela jorden till en isplanet. Det skulle nog räcka med betydligt färre än 8 halveringar av CO2-halten. Nu är frågan ”akademisk.” Världen skulle dö redan efter ett par halveringar. Efter en halvering, 415 till 207 ppm är det nära gränsen, och efter en halvering till, 103 ppm är vi alla döda. Livsformer som klarar sig utan fotosyntes kan nog överleve, svavelätande bakterier och diverse saker som jag inte vet något om, men all det som vi vanligen menar med liv skulle försvinna helt.

 36. Leif Å. #35
  Den förhoppningsfulle faderns svar på lärarens kritik av sonens förmåga att räkna rätt, -Jo men håll med om att han räknar väldigt fort.
  Om den ”gamla” modtran räknar mera eller mindre rätt låter jag vara osagt, men den räknar åtminstone fortare än den ”nya”, kan ju vara en serverfråga också.
  https://climatemodels.uchicago.edu/modtran/

 37. Adepten

  #35 Leif Åström
  Dej kan man lita på🤩
  Tack för att du försöker att leda in mig på rätt spår🙂
  När jag försökte använda din länk fick jag ingen Upward IR Heat Flux på 279,523 W/m2 vid 415 ppm CO2 eller 307,28 W/m2 vid 0 ppm CO2 eller 282,412 W/m2 vid 207 ppm CO2. Kände mig rätt korkad.

  Är det någon som läst The Inconvenient Skeptic: The Comprehensive Guide to the Earth’s Climate av John H. Kehr och bedöma hans trovärdighet?

  Förövrigt kan jag hålla med #36 Håkan Bergman. Så nu ämnar jag ta mig en solig promenad i tallskogen för att rensa hjärnan.

 38. Munin

  # 35
  Värmeutflöde vid 415 ppm CO2: 256,2 W/m2. Vad får du för värden på värmeutflödet vid 450, 500, 550, 600 och 830 ppm CO2 allt annat oförändrat?

  Intressant att få en bild av vad resultaten blir om man går åt andra hållet.