Sveriges medeltemperatur jämfört med den globala

Sveriges årsmedeltemperatur för den senaste 30 årsperioden är 5,05 °C enligt SMHI:s stationsdata. För perioden 1871-1900 var den 3,30°C, en skillnad på 1,75 grader mot den senaste normalperioden, 1991-2020.

SMHI har också en griddad databas, ptHBV, med data från 1945. SMHI menar att ett rikstäckande medelvärde baserat på det griddade datasetet kommer att vara närmre ett Sverigemedelvärde än medelvärdet baserat på ett urval av mätplatser. Enligt griddade data är Sveriges medeltemperatur förnärvarande c:a 3°C.

Normalperioder

Många av SMHI:s klimatindikatorer presenteras som avvikelser från referensnormalperioden 1961-1990. Detta är inte den senaste normalperioden men när det gäller långsiktiga klimatstudier finns internationella rekommendationer att fortsatt använda 1961-1990 som referens, detta enlig SMHI.

Jag har valt att jämföra med 1800-talets avslutande normalperiod 1871-1900.

Den vänstra bilden visar Sveriges medeltemperatur för 30-åriga normalperioder.

Staplarna i högra diagrammet visar periodernas avvikelse mot 1871-1900.  Antal år mellan mitten av den första och den senaste perioden är 120 år, det ger en ökning av medeltemperaturen med 0,15 °C per decennium.

Jämfört med slutet av 1800-talet, ser det ut som Sveriges medeltemperatur haft en konstant och linjär ökning. Undantaget är referensnormalperioden 1961-1990.

Normalperioder

Jämförelse med atmosfärens halt av koldioxid

Jag har gjort en egen rekonstruktion av atmosfärens halt av koldioxid från 1750 till 1958.*

Vänstra diagrammet nedan visar 10 års glidande 30-årsperioder för Sveriges medeltemperatur och koldioxidhalten i atmosfären. Staplarna (°C) och kurvan (PPMv) visas som avvikelsen är mot 1871-1900.

Årtalen i grafen är lika med startåret för en 30-årsperiod, 1861-1890, 1871-1900 osv. Förändringen av koldioxid i atmosfären är beräknad på samma sätt.

Fram till perioden 1931-1960 ökar temperaturen mer än ökningen av koldioxid i atmosfären. Därefter ökar koldioxiden mer än temperaturen.

Kan det vara så att temperaturökningen till största delen är en naturlig klimatvariation och att ökningen av koldioxid i atmosfären är av mindre betydelse för klimatet?

CO2 1750

I det högra diagrammet, som kommer från AR6 WG1, har jag lagt in CO2 kurvan som avvikelse mot perioden 1850-1900 (IPCC:s baseline). Det är betydligt bättre korrelation mellan den globala temperaturkurvan och förändringen av CO2 i atmosfären än jämförelsen med Sveriges temperatur.

SMHI skriver att Sveriges temperaturvärden är inte direkt jämförbara med de globala.

”Om man jämför svenska temperaturvärden med globala, märker man att de kan skilja sig åt. Detta beror på att Sverige bara utgör en liten del av jordens yta. Bland annat ser vi att den i Sverige varma perioden under 1930–40-talen och åren med de kalla krigsvintrarna, inte alls är så framträdande i globala data.”

Det är kanske inte relevant att jämföra den globala ökningen av koldioxid i atmosfären med svenska temperaturvärden.

Det finns dock en skillnad mellan den svenska och den globala serien. Den svenska bygger på uppmätta värden, medan man saknar temperaturdata för större delen av jordens yta före 1950. De första 100 åren av den globala kurvan är därför grundad på antaganden.

Normaperioden 1961 till 1990

Bägge temperaturserierna visar på den förra normalperiodens svalare klimat.

Den klimatvetenskapliga förklaringen (IPCC) är att det är människans utsläpp av långlivade växthusgaser som värmer jorden och att det är andra antropogena utsläpp som sänker den globala temperaturen. Ökningen av växthusgaser i atmosfären kan bara förklara att temperaturen stiger, inte att den sjunker, avtar eller att det blir en paus i uppvärmningen.

Vänstra bilden nedan har jag hämtat från IPCC AR6 (WG1). Där försöker IPCC att visa på orsakerna till att den globala temperaturen ökat med drygt 1 grad till 2010-2019 relaterat till 1850-1900.

Det är huvudsakligen koldioxid och metan som orsakat ökningen, medan framför allt svaveldioxid motverkat genom att sänka temperaturen.

SO2

I den högra bilden kan man se att utsläppen av SO2 hade en kraftig ökning från 1940 till 1980 för att sedan minska i samma takt.

Det sammanfaller med att temperaturen började sjunka 1940 och att temperaturen sedan börjar stiga för den globala serien omkring 1980 och för den svenska serien under 30-årsperioden 1971-2000.

Aerosoler på grund av förbränning av bio- och fossila bränslen kan vara en trolig förklaring till den svala normalperioden 1961-1990. Det gäller både om ökningen av den globala temperaturen är en naturlig återhämtning sedan den lilla istiden eller om den beror på människans påverkan.

En fundering är varför man vill använda denna som referensperiod när den skiljer sig från de andra genom stark påverkan av aerosoler som sänker medeltemperaturen. Den är undantaget de senaste 150 åren, åtminstone för svensk del.

Naturlig eller antropogen påverkan på klimatet

I Cross-Chapter Box 1.2 nedan är IPCC:s bedömning att det är antropogena orsaker som driver temperaturen. Trenden i den naturliga klimatvariationen sedan år 1750 är i det närmaste noll, förutom vulkanutbrott som sänker temperaturen kortvarigt.

Box 1.2

De bedömer att den globala temperaturen steg med 0,1 (-0,1 till 0,3) °C från 1750 till 1850-1900 och att den antropogena komponenten troligen var 0,0 till 0,2°C.

En jämförelse mellan den globala och den svenska temperaturserien

Staplarna visar glidande 30-årsperioder för Sveriges temperatur som avvikelse mot 1871 till 1900. Den globala serien har 1850 till 1900 som baslinje. Det kan möjligen göra någon liten skillnad på takten i ökad temperatur. Men, det ser ut som Sveriges uppvärmning, 0,15 °C/decennium (röd linje), också gäller för den globala uppvärmningen (grön linje).

SMHI:

”Ökningen av Sveriges medeltemperatur närmar sig nu två grader jämfört med slutet av 1800-talet. Motsvarande värde för det globala medelvärdet är drygt en grad.”

Att Sverige värmts mer sedan slutet av 1800-talet beror på att uppvärmningen startade 50 år tidigare än den globala uppvärmningen började. Ökningstakten ser ut att vara densamma.

Jamforelse temp

Sammanfattning

SMHI:

”Sveriges varma period under 1930–40-talen och åren med de kalla krigsvintrarna är inte alls är så framträdande i globala data.”

Det finns dock en skillnad mellan den svenska och den globala serien. Den svenska bygger på uppmätta värden, medan man saknar temperaturdata för större delen av jordens yta före 1950.

Om man saknar mätdata och bedömer att det bara är människans utsläpp som påverkar temperaturen ligger det i farans riktning att utformningen av den globala temperaturkurvan till en del är anpassad efter människans utsläpp av växthusgaser och annan antropogen påverkan.

Jag säger inte att det är på det viset, men det kan inte uteslutas att den globala serien till en större del skulle likna de svenska 1930-40-talen om det funnits globala mätdata från mitten av 1800-talet och att även den globala uppvärmningen börjat tidigare än vad som antagits.

Om man antar att den globala uppvärmningen börjar samtidigt som den svenska skulle vi få en flackare global ökningstakt. Det skulle också innebära att det finns en naturlig komponent som är påvisbar och som skulle synas i Box 1.2 ovan. Den gula prickade linjen visar på en ökningstakt om c:a 0,11°C/decennium för den globala temperaturen.

Detta är i linje med att Sverige värms fortare än globalt, inte bara att ökningen av Sveriges medeltemperatur närmar sig två grader jämfört med slutet av 1800-talet, medan motsvarande värde för det globala medelvärdet är drygt en grad trots samma ökningstakt.

Visst är Sveriges yta mindre än den globala. Enstaka kalla eller varma svenska år får därför inte genomslag i den globala medeltemperaturen, men nog borde 50 år med ökad temperatur, 0,15 °C/decennium, märkas för den globala medeltemperaturen.

Om det inte är så, att Sverige var en meteorologisk ö från 1860 till 1910 och att den globala uppvärmningen därför tog fart först efter den perioden.

 

 

*CO2 i atmosfären 1750 till 1958

År 1959 Mauna Lua = 316 PPM

År 1750 IPCC = 278 PPM

Ackumulerade emissioner och LULUC** 1750 till 1958 = 202 GtC (Our World in Data)

Andel kvar i atmosfären 40% = 81 GtC

Delat med 2,12 = 38 PPM

316 minus 38 =278, vilket är vad IPCC antagit.

Sedan har jag stegat uträkningen år för år från 1750 till 1958 för att få data till en CO2 kurva.

 

**Land Use and Land Use Change.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tackar, du hamnar mitt i prick Mats!

  Dom som intresserade sig för klimat före år 2000 och före alarmismen brände av bomben mitt i vetenskapen känner till detta – även SMHI.

  SMHI och dess meterologer hade djupt kritiska artiklar och diskussioner om temperaturutvecklingen kontra AGW ända in på 1990 – talet.

  I mitt tycke var vetenskapen ( och smhi ) överens om att uppvärmningen framförallt berodde på ökad solinstrålning fram till maximum i mitten på 1900 – talet – vilket faktiskt tog oss och Nordamerika och kanske fler områden – ur lilla istiden.
  Det fanns goda grunder för det antagandet!

  Riktigt intressant blir det när man tittar på opåverkade områden, som exempelvis måseskär hos mig på västkusten.

  Antalet vinterdygn för våra småöar, långt ut till havs visar att antalet vinterdygn snabbt försvann under perioden 1960 – 1995 – därefter planade kurvan ut och nu anas rent av en ökning i flera av dessa klimatologiskt viktiga kurvor.

  Vi ser I det historiska perspektivet ut att vara påväg mot kallare tider – om vi tittar i havet och på utskärstemperaturerna!

  Liknande mönster finner vi i haven längre norrut – havet vid Island slutade, enl havsforskarna, att värmas för över 10 år sedan.
  Glaciäravsmältningen på Island halverades redan från 2011.

  Solen värmde oss och skulle vi gå mot ett sol Minimum i framtiden – så hjälper inte en ökning av Co2.

  Oavsett är vändningen här – vart den för oss vet vi inte – kanske blir det som förr, varma somrar och kalla vintrar.

  Som samhälle behöver vi acceptera klimathistorien och alla dessa långa och korta klimatförändringar – det kommer alltid olika perioder – alarmismen är nu faran, inte klimatet.

 2. Adepten

  Vore på sin plats att tala om att griddade data är baserat på modeller som ger ett intryck av att antagna temperaturdata stämmer på alla platser i ett avlångt land som Sverige.
  Det är som att man mäter kroppstemperaturen oral, axillärt eller rektalt för att bestämma olika vitala kroppsdelars kärntemperaturer.
  Slutsatsen blir att man endast kan lita på lokala historiska mätdata där dess omgivningsfaktorer inte har ändrats.

 3. Tack Mats. Bra argumenterat.

  Det finns en diskrepans mellan CO2-kurvan och hur IPCC menar att CO2 styr temperaturen. Och det är ju inte bara Sverige som har ordentliga mätningar. Även USA uppvisar en rätt stor diskrepans.

  Korrelation bevisar som bekant inte kausalitet. Men icke-korrelation bevisar icke-kausalitet (åtminstone en minskad kausalitet om det rör sig om olika bidragande faktorer).

 4. foliehatt

  Magnus blomgren, #1,
  det ligger mycket i gamle presidenten FDR:s ord – att vi inte har något att frukta förutom fruktan själv.

 5. Johan M

  ”År 1750 IPCC = 278 PPM”

  En siffra som kanske är tagen mellan tummen och pekfingret. Det finns en hel mängd mätningar under 1800-talet som pekar i alla riktningar, proxies berättar också om en historia som inte är så enkel som IPCC vill göra gällande. Att koldioxidhalten skulle ha varit oförändrad kring 280ppm under de senaste två tusen åren är ….. ja, vad finns det för stöd för detta – isborrkärnor med fler frågetecken än utropstecken. När dammet har lagts sig kommer det vara allmänt känt att koldioxidnivån har varierat betydligt mer än vad IPCC gör gällande.

 6. Mats Zetterberg

  #5 Johan.
  Jag delar din uppfattning. Dessutom finns det inget utrymme för naturlig variation med IPCC:s uppfattning

 7. Rolf

  Under hela diskussionen om global/nationell medeltemperatur och temperaturutveckling ligger antagandet att de angivna temperaturvärdena är korrekta, dvs visar på faktiska (och exakta) förhållanden. För mig är påståendet att Sveriges medeltemperatur för perioden 1991-2020 var 5,05 C absurt. Skulle det alltså vara möjligt att mäta medeltemperaturen för Sveriges 450 000 kvkm med en precision på en hundradels grad? Ännu mer absurt blir det naturligtvis när man mäter den globala medeltemperaturen med samma precision. Självklart kan man, utifrån de faktiska (fåtaliga) mätvärden man har, rent matematiskt räkna fram en medeltemperatur med den angivna precisionen. Men med tanke på alla osäkerheter som vidlåder medelvärdesberäkningar i den här skalan, skulle jag hävda att man får vara glad om man kan få fram (någorlunda rättvisande) värden med en precision på en halv grad upp eller ner. (Jag vill påpeka att jag inte är vare sig klimatforskare eller matematiker, jag resonerar bara utifrån sunt förnuft.)

  För mig blir diskussioner om medeltemperaturer på nationell och global skala lite som Strindbergs knappologi
  .

 8. tty

  Ett par anmärkningar.

  Det finns inga säkra CO2-mätningar före 1958. Kurvorna dessförinnan bygger på ett snävt urval av historiska mätningar (de som ”stämmer”) och på data från iskärnor i Antarktis, som bara ger medelvärden över långa perioder. Iskärnedata från Grönland används inte trots att den snabbare ackumulationen skulle ge bättre resultat, de ”stämmer” nämligen inte.
  Detsamma för klyvöppningsdata. De ”stämmer” inte heller.

  Att starta från 1750 är också tveksamt eftersom det var i stort sett på toppen av en kraftig uppvärmning som började ca 1715 när Maunder-minimat slutade. De flesta gamla träden nära trädgränsen i fjällen grodde just på 1750-talet.

  Det finns för övrigt högst ett dussin temperaturserier som går så långt tillbaka. Alla från Västeuropa utom två från nordöstra USA. En i Sverige, Uppsala från 1722, Stockholm börjar 1753.

 9. Björn

  Av alla kurvor och staplar kan man se en diskontinuitet nedåt under normalperioden 1961-1990, vid betraktande av hela den presenterade tidsperioden från 1800-tal fram till 2020-talet. Om man betraktar solcykeldiagrammet i länken nedan från NOAA, så ser man att SC20 avviker nedåt i amplitud jämfört med de runt om. Det tycks alltså finnas ett samband tidsmässigt mellan denna SC20 och 1961-1990 normalperiods temperatur.

  Oavsett vad vi gör här på jorden, så påverkar solens avståndsförändringar och dess variabla utstrålning på det vi gör. Det går inte obemärkt förbi, vilket inte IPCC och dess anhang vill eller kan förstå. Med andra ord, den emission av CO2 som vi själva står för, kan inte dölja andra naturliga faktorer som exempelvis solens över tid, variabla energi som påverkar oss.

  https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

 10. TorbjörnR

  #8 tty

  Håller med om de stora osäkerheterna i co2 före 1958.

  Du indikerar tillgång till några långa temperaturserier förutom Uppsala Sthlm och CET.

  Skulle du kunna länka till de du har?
  Jag skulle vilja se flera från olika ställen på jorden

 11. Roland Salomonsson

  I USA har alarmistiska aktivister hos myndigheterna ”rationaliserat bort” den höga värmeböljan under 30-talet (dustbowl). Förfalskningen av rådatan är avslöjad av bl a Tony Heller.

  Förfalskarna har kunnat manipulera rådatabaserna, men klarade inte av de digitaliserade tidningarkiven. Det är även den vägen Tony avslöjat manipulerandet av data för skogsbränder, Tornados, översvämningar, orkaner, värmeböljor etc

  Tony kommer IPCC-maffian inte åt eftersom han är ekonomiskt oberoende. I US/UK håller Tony åtskilliga 10-tal heltidsanställda analytiker sysselsatta med att förtala (debunk) honom – utan att lyckas.

 12. Munin

  Flertalet mätstationer i Sverigeserien innehåller falska temperaturökningar då de är påverkade av ökande värmeöeffekter. SMHI har ingen redovisning av om och i så fall hur de rättar temperaturserierna för detta (s.k. homogenisering).

  På Klimatupplysningen har ingående diskuterats mätserier för Uppsala och Stockholm och hur de ansvariga slutat rätta bort falska temperaturökningar trots uppenbara ökningar av tätortsutbredningen omkring mätstationerna. Hur har SMHI gjort i dessa fall?

  Hur är det med andra platser som Lund, Göteborg, Falun, Norrköping där s.k. värmerekord påstås ha uppnåtts under senare år, men vid närmare granskning är det platser med nya asfaltsytor typ parkeringsplatser, nya byggnader, vägytor etc. som tillkommit i direkt närhet.

  Flera mätstationer är på flygplatser med alla sina start- och landningsbanor och byggnader och hangarer. Alla har väl någon gång sett luften dallra över hårdgjorda ytor när solen ligger på. Mätstationerna är inte isolerade från luftrörelser som de varma ytorna skapar.

 13. Mats Zetterberg

  #12 Munin
  Det sägs ofta att jorden inte har uppvärmts fortare än nu. Men, trots värmeöar, ökad solstrålning mm. är det 30-årsperioden 1911-1940 som haft den snabbaste uppvärmningen för Sverige de senaste 150 åren, 0,17°C/decennium jämfört med 1871-1900.

  Om man inte jämför med undantagsperioden 1961-1990

 14. Ingemar Säfbom

  # 12 Munin.
  På SMHI kan man få fram stapeldiagram på ett stort antal stationer och många i Norrland visar på obefintlig eller ingen temperaturökning sen 1930-talet. ex Gäddede. https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/hur-var-vadret/q/G%C3%A4ddede/temperature

 15. Tege Tornvall

  # 5. Johan M. Sunt förnuft säger att det rimligen var lika varmt med liknande CO2-halt under tidigare värmeperioder i sedan 2,6 miljoner år rådande istid med fasta landisar i både norr och söder.

  Uppgiften 280 ppm kommer från borrkärnor av över 400.000 år gammal is från Vostok-stationen i Antarktis. Där har CO2-molekyler vandrat i isen och bildat föreningar med andra ämnen. Kvarvarande halt är alltså inte representativ.

  Beck, Kouwenberg, Jaworowski och andra har med växters klyvöppningar, kemisk växyanalys, geologiska lämningar och annat visat växlande halter 300-400 ppm. I nutid växlar CO2-halten med temperatur, tid och rum.

  Om CO2-halten globalt hade varit 280 ppm i tusentals år,, hade växtligheten varit mycket magrare än nu. Faktiska observationer punkterar effektivt 280 ppm-bubblan.

 16. Erik A.

  Det har tidigare varit uppe här på KU flera gånger resultat av statistisk analys där man jämfört dataserier mellan förändringen av CO2 och förändring av temperatur:
  https://klimatupplysningen.se/temperaturen-och-koldioxidhalten/

  Resultaten är mycket viktiga och förtjänar att upprepas igen och igen.

  Det finns ingen korrelation om man utgår från att dCO2 inträffar före dT. Men det finns en stark korrelation om man utgår från att dT inträffar före dCO2. Det finns därmed inte kausalitet, men det går att utesluta att dCO2 styr dT under dataperioden!

  Artikeln påvisar också, genom en likadan jämförande studie av data från klimatmodellerna, att i de globala klimatmodellerna är förhållandena tvärtom, dvs. dCO2 inträffar där före dT. Modellerna har alltså programmerats på ett sätt som gör att de inte stämmer med verkligheten!

  En annan studie där man jämfört isoptopsammansättningen hos CO2 och hur den utvecklats visar att andelen CO2 utsläpp som orsakats av människan är för låg i förhållande till de naturliga utsläppen för att kunna ha en stor betydelse.
  https://www.mdpi.com/2413-4155/6/1/17

 17. Och en utslagsgivande röst kommer klimatutvecklingen framledes att få. Redan på 2030-talet eller tidigare. Det är min övertygelse. Enligt alla längre mätserier hittils.

 18. Munin

  # 14
  Ja, Gäddede har hållit sig borta från de s.k. klimatförändringarna!!! Har de nyckeln till att lösa hela orsaken till klimathysterin? Avslöjar de att det handlar om mänsklig inverkan av helt annat slag än koldioxid?

  Vilka andra mätstationer gör Gäddede sällskap?

 19. Ingemar Säfbom

  #18 Minst 5 stationer till kan man hitta av dom som har data tillbaka till 30-talet och många fler stn ligger nästan lika med 30-talet fram till ca 2015 då vi efter det haft ett antal varma år i följd sen dess.

 20. Munin

  # 19
  Mycket intressant för alla i Sverige. Vi har delar av Sverige som inte haft några klimatförändringar om man använder parametern temperatur. Vi kan därmed rita in områden i Sverige utan klimatförändringar! Vad karaktäriserar dessa områden och mätstationer vid jämförelse med de platser, områden som visar på ökande temperaturer t.ex. Uppsala, Stockholm?

  Hur mycket värmeöeffekt=falsk temperaturökning finns i serierna från de stationer i Sverige, som visar ökade temperaturer? Hur mycket överdrivs därmed s.k. klimatförändringar i Sverige. Hur grovt felaktig bild sprids till befolkningen i Sverige om s.k. klimatförändring baserat på SMHIs temperaturdata?

 21. Christian H

  Det mesta i de officiella temperaturmätningarna handlar om fusk. Man vill till varje få oss att tro att det människan som styr klimatet och har därför lanserat begreppet anthropocene som beteckning för vår tidsålder. Detta betraktelsesätt liknar mycket det som långt tillbaka förekom i många samhällen. Genom att blidka gudarna och offra djur och människor trodde man sig kunna påverka skördarna.

  Det omfattande fusket där man i efterhand justerar temperaturdata och negligerar lokala värmeöars temperatureffekter, när påstådda rekordtemperaturer blåses upp i media är ett uttryck för att man inte vill att vi ska få veta sanningen. Alarmisterna tycker det är mycket viktigare att vi indoktrineras i det rådande klimatnarrativet, så att vi accepterar alla från ovan dikterade beslut.

  För att få en rättvisande bild av hur klimatet utvecklas bör man se till att mätdata kommer från av människan relativt opåverkade platser. Måseskär och Gäddede har tagits upp här, men det finns många fler som Gotska Sandön, Utsira Nikkaluokta m.fl.

  De uppgifter som allmänheten får ta del av och som härrör från politiska organisationer som IPCC och Copernikus är friserade och inger absolut inget förtroende. Bäst är att sätta sin tilltro till oberoende forskare som inget har att vinna på att följa strömmen.

  En klok man sa: ”Är det koncensus, så är det inte vetenskap och är det vetenskap, så är det inte koncensus”.

 22. tty

  #10

  De längsta övriga jag känner till är de Bilt 1706, Philadelphia 1737, Cambridge Mass. 1743, Zwanenburg 1743, St Petersburg 1751

 23. Daniel Wiklund

  Den här dagen 1984 minns jag mycket väl. Var på en friidrottstävling i Torneå med en busslass med ungdomar. Det var 27 grader varmt. En av dom varmaste orterna i Europa den dagen. Fint friidrottsväder. Nästa år var vi där igen i slutet av maj. Då höll vi på frysa ihjäl.

 24. Rossmore

  #14 m.fl.

  Jag spenderade många somrar och påsklov i trakten Gäddede under sent 60-tal och stor del av 70-talet. Vet hur det ser ut där även idag och risken för någon värmeöeffekt är helt obefintlig. Bra referens. För övrigt ett ganska kallt och vått område sommartid. Påskarna däremot vintriga och soliga.

 25. johannes

  Tack Mats.
  Jag får det till att klotets samtliga ackumulerade fossila utsläpp innan WW2 är lika med 1989 års utsläpp.
  Människans utsläpp kan inte följa den naturliga.
  Om man tar fram en antropogen kurva och lägger till diagrammet ovan?

 26. johannes

  #14
  En plats alarmisterna glömt? Kan det ha att göra med att Gäddede är den journalistglesaste platsen i riket?
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/de-fokuserar-pa-gaddede

 27. Rossmore

  #26

  Alarmisterna har inte en susning om vad Gäddede är! Under min uppväxt var det en trygghet att veta att om det blev krig fanns alltid Gäddede att fly till. Där finns ingenting att bomba eller kriga för. Bara trygg tillvaro. Nära norska gränsen. Och bra fiske.

 28. Fredrik S

  Rossmore #27

  Nä och inte är det lönt att SVT skickar upp Erika B för ett scoop heller, för hon skulle bara fastna i Åre.

  Men det är väl bara bra att de inte är i Gäddede.

 29. Magma

  Alarmisterna pratar gärna om ”fossila” utsläpp i tron att just ”fossil” koldioxid skulle vara farligare än annan koldioxid. Däremot så hör man ingenting om hur den tidiga industrialiseringens skövlande av skogar i jakt på ved och träkol möjligen skulle ha kunnat påverka klimatet.
  Nu tror jag att hyggena i sig mycket väl kan ha påverkat både klimat, biologisk mångfald och annat, men vi hör ju än i dag ”vuxna” människor uttala sig om att utsläpp från förbränning av drivmedel/bränslen som framställs av biologiska produkter är helt ofarliga, medan desamma som framställs av petroleumprodukter är jätteextremfarliga och kommer att förorsaka jordens undergång … trots att i princip all petroleum har sitt ursprung i just biologiska växter o djur som en gång klätt jordens yta ….
  I mina ögon ett helt absurt resonemang …

 30. TorbjörnR

  #22 tty

  Tack så mycket . Har försökt googla fram någon av dem men får ingen bra träff på någon graf.
  Har du möjligen en direkt länk till någon av dem, gärna Philadelphia?

 31. Lars Kamél

  Så mänsklighetens klimatpåverkan kommer från svavelutsläpp, inte från växthusgasutsläpp?
  Och när svavelutsläppen har slutat, kommer människor inte att påverka klimatet längre?

 32. Mats Zetterberg

  #31 Lars K
  Ja, så kan det vara. Om det var en naturlig klimatvariation fram till 1950-talet, så kan den aktuella ökning av temperaturen bara vara en fortsättning på den tidigare.

  Efter en svalare period orsakad av människan är vi kanske tillbaka på det naturliga spåret.

 33. Adepten

  #32 Mats Zetterberg
  Om man skulle räkna ut den transienta klimatresponsen (TCR) eller Jämviktsklimatkänsligheten (ECS) som råder i Gäddede vad skulle den då uppgå till?

 34. Mats Zetterberg

  #33 Adepten
  Jag har ingen koll på Gäddede, annat än vad jag läst i kommentarerna. Kanske är det omgivningsfaktorer som påverkar temperaturen just där.

 35. Nr 33 å 34
  Gräddade är inget särskilt, temperaturmässigt – samma gäller för en stor mängd orter i norr.
  Minns att Finland, norra Sverige, Norge, Island är inne i en avkylning sedan över 10 år tillbaka.
  Mycket har hänt även i dom nordliga haven under denna tid – nytt läge nu.

  Men vill ni veta mer kolla på ” hur var vädret” smhi – kolla dom nordliga stationerna, typ Arjeplog, Abisko, hemavan osv, ner till gäddede i Jämtland.

  Minns också att storsjön 23/24 hade 15 dagar mer med is än snittet sedan 1870 – mycket kan hända – med klimatet.