Mats Zetterberg

HYBRIT – En svensk mardröm?

Jag har skickat nedanstående mejl till Klimat- och näringslivsdepartementet HYBRIT-projektet och cancelkulturen Bästa Energi- och näringsminister, Enskilda forskare ska inte tystas, man ska ha sin akademiska frihet, säger utbildningsminister Mats Persson (L). Hur är det med cancelkulturen inom politiken? (Matteus 7:3) Får man beskriva det klimatpolitiska projektet HYBRIT som något annat än en framtida succé?   →

En korrelation

Jag höll på med att laborera lite med data. De årliga utsläppen av koldioxid inklusive markanvändning (LULUC) har legat på c:a 40 Gt CO2/år sedan 2011. Jag ville se om man kunde se eller skönja om detta hade påverkat det årliga tillskottet av CO2 i atmosfären. Jag gjorde en kurva med fem års glidande medelvärde   →

Hur mår den arktiska ”kanariefågeln”?

Den norra hemisfärens isutbredning, eller den befarade minskningen, har under många år skrämt många klimaträdda. Återkommande reportage i media varnar för isbjörnarnas framtid på grund av att havsisen smälter. Journalister och politiker kan inte ta till sig att septemberisen varit relativt stabil sedan 2007. Isytan under september minskade under en 10 års period efter år   →

Hur mycket har koldioxid genom fossil förbränning påverkat den globala medeltemperaturen?

Enligt IPCC WG1 har den globala medeltemperaturen, orsakat av människan, för perioden 2010-2019 ökat med 1,07°C jämfört med perioden 1850-1900, med ett troligt intervall 0,8°C till 1,3°C. Sedan skriver man att den bästa uppskattningen av den observerbara uppvärmningen är +1,06°C, med ett troligt intervall 0,88°C till 1,21°C. Med en naturlig påverkan på endast -0,1°C till   →

30 år av klimatpolitik

Naturvårdsverket ”Klimatkonventionen är en global konvention om åtgärder för att förhindra klimatförändringar. Konventionen, som har arbetats fram inom FN-systemet, undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. Den trädde i kraft 1994. Bakgrunden är att hotet om klimatförändringar är en av de svåraste miljöfrågor som människan har ställts inför. Alla länder påverkas   →

La Buena Vida

Den 8.e maj i år hade Elsa Widding ett inlägg på KU som handlade om ett debattinlägg i Aftonbladet den 8:e januari länk: Sju organisationer: Unga drabbas av brist på framtidstro och förväntar sig att vuxna agerar. ”Vi är på väg mot en värld med minst 2,4 graders upphettning, där miljoner fler barn riskerar att   →

Utsläppsrätter EU ETS

Del 1 – den polerade ytan Inom EU är utsläppsrättssystemet ETS är viktig åtgärd för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen och påskynda den tekniska omställningen. Del 2 – en analys av vad som finns under skalet Fördelningen ska vara rättvis och begriplig (transparent), men också bidra till att syftet med EU ETS uppnås   →

Är ”Parisavtalet” ett hot mot den biologiska mångfalden?

Hotet mot den biologiska mångfalden ”Scenarier för framtida utveckling visar dock på ett komplicerat förhållande mellan artbevarande och klimatåtgärder. De scenarier som ger lägsta temperaturökningen är inte de bästa för biologisk mångfald. Det värsta scenariet är dock business as usual.” Citatet kommer från Biodiverse, nr 4 2017, en tidskrift som ges ut av SLU Centrum   →

UNFCCC och verkligheten

Gäller fortfarande de förutsättningar som var grunden för klimatkonventionen? FN och våra politiker är övertygade om att klimatet är mänsklighetens största utmaning, så varför har de så svårt att komma överens under de återkommande COP mötena? Artikel 1. Punkt 1. Med ”skadliga effekter av klimatförändringar” avses förändringar i den fysiska miljön eller biota till följd   →

Vilket av IPCC:s scenarier är troligast ?

Jag sammanställde det här inlägget ett par månader innan AR6 publicerades, därför är jämförelsen mot AR5. Under veckan som gått har jag bläddrat igenom scenarierna i AR6. Tabellen är en jämförelse av scenariernas utsläppsnivåer av koldioxid, för AR5 (RCP) och AR6 (SSP). SSP har högre utsläppsnivåer än RCP år 2050. År 2100 har de minskat   →