30 år av klimatpolitik

Naturvårdsverket

”Klimatkonventionen är en global konvention om åtgärder för att förhindra klimatförändringar. Konventionen, som har arbetats fram inom FN-systemet, undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. Den trädde i kraft 1994.

Bakgrunden är att hotet om klimatförändringar är en av de svåraste miljöfrågor som människan har ställts inför. Alla länder påverkas och alla bidrar till problemet, men olika delar av världen kommer att drabbas på olika sätt.

Temperaturökningen på jorden under 1900-talet kan sannolikt förklaras med att utsläppen av koldioxid har ökat, främst på grund av ökad användning av kol, olja och naturgas. Utsläppen av växthusgaser behöver därför stabiliseras ”på en nivå som förhindrar farlig störning av klimatsystemet” och det kan bara åstadkommas genom internationellt arbete.”

Utifrån detta har den globala klimatpolitiken formats. Några av de inledande punkterna:

Partena till denna konvention erkänner att:

 1. förändringar i jordens klimat och dess negativa effekter orsakar oro för mänskligheten.
 2. mänskliga aktiviteter har avsevärt ökat atmosfären koncentrationer av växthusgaser.
 3. att dessa ökningar förstärker den naturliga växthuseffekten.
 4. att detta i genomsnitt kommer att resultera till en uppvärmning av jordens yta och atmosfären
 5. att det kan påverka naturliga ekosystem och mänskligheten negativt.
 6. och noterar att den största andelen av historiska och nuvarande globala utsläpp av växthusgaser har sitt ursprung i utvecklade länder.
 7. att andelen globala utsläpp med ursprung i utvecklingsländer kommer växa för att möta deras sociala och utvecklingsbehov.
 8. att det finns många osäkerheter i förutsägelser om klimatförändringar, särskilt med hänsyn till tidpunkten, omfattningen och regionala mönster.
 9. att klimatförändringarnas globala karaktär kräver största möjliga samarbete mellan alla länder.

 

Det är tre områden som lyfts fram i konventionen:

 • Människors oro
 • Omsorg för natur och miljö
 • Minskning/begränsning av utsläpp av växthusgaser

Klimatpolitikens påverkan på människors oro

 • En verklig oro finns på grund av klimatåtgärder som begränsar användning av konstgödsel. Detta kan vi se i Holland där oroliga bönder protesterar. Ännu värre blev det i Sri Lanka som förbjöd konstgödsel för att skapa ett helt ekologiskt jordbruk.
 • Det har nu börjat spira en existentiell oro på grund av energibrist och att höga energipriser och dyrare drivmedel har drivit upp inflationen. Allt detta orsakat av den gröna omställningen.
 • Medias rapportering om selektiva väderhändelser har skapat en emotionell oro hos stora delar av befolkningen. Detta yttrar sig hon några som klimatångest och klimataktivism.

 

Klimatpolitikens omsorg av natur och miljö

Vindkraften:

 • Sprider tonvis med plast på land och till havs.
 • Använder balsaträ från Amazonas skogar.
 • Orsakar stora sår i naturen.
 • Dödar rovfåglar och insekter.
 • Är störande för närboende.

Transporter:

 • Palmolja och PFAD orsakar direkt och indirekt avskogning av Malaysias och Indonesiens regnskogar.
 • Det finns palmoljeproducenter som orsakar allvarliga miljömässiga och sociala problem enligt Naturskyddsföreningen. Även delar av deras palmolja blir till biodrivmedel.
 • Enligt en rapport av Aftonbladet finns det finns tusentals små koboltgruvor där kobolten bryts utan tillstånd och kontroll.

Biologiska mångfaldens tre stora hotkategorier enligt IUCN:

 1. Biotopförstörelse genom förändrad markanvändning (t.ex. infrastrukturbyggen, gruvdrift och skogsbruk)
 2. Överexploatering genom icke hållbar fångst och jakt, och insamling av djur och växter.
 3. Invasiva arter – införsel av främmande arter och genotyper.

 

Den mediala bilden är att det är klimatförändringar som är det största hotet. I verkligheten kan den gröna omställningen vara ett större hot genom biotopförstörelse och spridande av gifter.

SLU centrum för biologisk mångfald skriver:

”De scenarier som ger lägsta temperaturökningen är inte de bästa för biologisk mångfald.”

I klartext betyder det att den gröna omställningen, vars mål är att infria IPCC:s scenario med den lägsta temperaturökningen inte är det bästa för den biologiska mångfalden.

I en partiledardebatt i början av året sa den blå lagledaren att miljön måste ta klimathänsyn. Ingen av de andra partiledarna protesterade mot detta uttalande.

Klimatpolitikens förmåga att minska eller begränsa utsläpp av koldioxid.

Media och politiker uppfattar att klimatförändringen är vår tids största utmaning och den kan bara motverkas genom att kraftigt och snabbt minska fossil förbränning.

För att lyckas med detta delade Klimatkonventionen in länderna i tre grupper.

 • Utvecklade industriländer (Annex II länder)
 • Industriländer under utveckling (övergångsländer)
 • Utvecklingsländer

Annex II ländernas uppgift var att finansiera och föra över teknik till Utvecklingsländernas uppbyggnad av deras energisystem. Detta för att begränsa ökad fossil förbränning.

År 1992 var de globala utsläppen av koldioxid 22 Gton. År 2019 var de 36 Gton, en ökning med mer än 60%. Vid Parismötet, COP 21, år 2015 kom man överens om att försöka begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 2°C.

För att lyckas med detta behövde utsläppen av koldioxid minska med 70% jämfört med 2010 års nivå fram till 2050. I stället har det blivit tvärt om, från 2010 till idag har utsläppen ökat med 10%.

Det är tydligt att våra klimatpolitiker misslyckats med den gröna omställningens syfte, att minska de globala utsläppen av fossil CO2.

Parismal

Den blå kurvan nedan visar att Utvecklingsländerna nu släpper ut dubbelt mot Annex II länderna. Det är bara Annex II länderna, ursprungligen 23, som verkar bedriva en klimatpolitik som ska ”rädda” världen genom den gröna omställningen.

Den grå kurvan visar en kraftig minskning i slutet av 1980-talet. Det beror på att många fabriker i östra Europa fick stänga efter Sovjetunionens fall. Därefter har utsläppen av CO2 legat kvar på samma nivå.

Sverige har tillsammans med övriga Annex II lyckats minska fossila CO2 utsläpp till priset av hög inflation och den energikris som den gröna omställningen har åstadkommit.

Arliga utslapp

Punkt 6 ovan: den största andelen av historiska och nuvarande globala utsläpp av växthusgaser har sitt ursprung i utvecklade länder. Detta stämmer inte längre. Utvecklade länder (Annex II) har nu orsakat mindre utsläpp av fossil koldioxid än summan av övriga länder. Kurvan nedan visar ackumulerade utsläpp sedan år 1750.

Ack utslapp

Finns det något alternativ till klimatpolitikernas gröna omställning om man vill minska fossil förbränning?

 

Politiker framhåller nu och då att det är genom tidigare generationers arbete som vi har dagens välfärdssamhälle. Vi kan inte nog tacka dem nog, för deras slit, som har givit oss dagens Sverige.

Men, flertalets arbete hade varit förgäves om inte några hade byggt det energisystem som vi började avveckla för 10 till 15 år sedan. Först kom vattenkraften på 50 och 60-talet och sedan kärnkraften på 70 och 80-talet.

Det är billig och leveranssäker elenergi som har möjliggjort att vi kunnat bygga vår basindustri. Genom vårt energisystem har svensk industri haft konkurrensfördelar som motverkat dyra transportkostnader till den europeiska marknaden.

Det brukar heta att den första generationen bygger, den andra förvaltar och den tredje generationen raserar. Vi har nu haft den tredje generationens politiker som styrt energipolitiken i 15–20 år.

 

Fossil förbränning

Det finns två användningsområden för fossila bränslen: stationär förbränning och mobil förbränning.

Den mobila förbränningen kan delas upp i spårbunden och icke spårbunden.

97% av persontrafiken på järnväg är elektrifierad, motsvarande för godstrafiken är 59%. På samma spår kör 2000 persontåg och 530 godståg en vanlig dag enligt Trafikverket. Det skapar störningar för både person och godstransporter. I stället för att bygga bort problemen vill våra mest inbitna klimatpolitiker satsa på höghastighetståg mellan Stockholm, Malmö och Göteborg.

För den icke spårbundna trafiken vill klimatpolitikerna elektrifiera biltrafiken och flyget för kortare flygsträckor.

Även den stationära förbränningen kan delas in i två kategorier: tillverkningsindustri och energiproduktion.

Det stora man pratar om idag när det gäller industriproduktion är ”stål utan kol”. Även övrig industri kommer att påverkas när klimatpolitikerna succesivts kommer att minska antalet utsläppsrätter.

Det som är gemensamt för de tre ovanstående användningsområdena är att de behöver el, mycket el. För att lösa detta har klimatpolitikerna valt de två sämsta alternativen; sol och vindkraft.

Vindkraft är som att koka soppa på en spik. Den fungerar inte för att leverera el varje dag, varje timme. Det behövs kol, olja eller gas när vattenkraften inte räcker till utan stöd från kärnkraften. Tyskland är just nu det mest lysande exemplet på en misslyckad grön omställning.

Dessutom skapar vindkraften ett elöverskott när det blåser, vilket gör att man måste bygga ledningar till europeiska länder för export. Vindkraft släpper också ut fyra gånger mer koldioxid per producerad kWh över en livstidscykel jämfört med kärnkraften.

Det finns just nu, bara kärnkraft som kan leverera den elenergi som Europas basindustri behöver. Och vad som man i ännu större utsträckning kommer att behöva de närmaste 30 åren om vi ska kunna minska de fossila utsläppen och samtidigt likt våra förfäder skapa ett bättre samhälle för kommande generationer.

 

Nästa stora problem för Europa

Klimatpolitikerna lovordar EU:s utsläppsrätter som det effektivaste sättet att minska tillverkningsindustrins utsläpp av koldioxid. Genom att minska tilldelningen av gratis utsläppsrätter kommer företag att flytta eller stänga ner, inte alla men tillräckligt många för att skapa problem.

Bilden nedan är från Naturvårdsverket och avser hela EU. Man kan se att det bara är förbränningsanläggningar som minskat sina utsläpp sedan år 2013.

För detta behövs ingen handel med utsläppsrätter. Det räcker med ett politiskt beslut att ersätta fossil energiproduktion med kärnkraft. EU:s klimatbudget på 1000 miljarder euro räcker gott och väl till att skapa incitament för detta.

I takt med att kärnkraften byggs ut kan man börja med att minska fossil förbränning för tillverkningsindustri och mobila förbrukare.

EU ETSx

Den 11 september

Den 11 september är ett viktigt datum när man måste ta ställning till om man vill fortsätta med en destruktiv klimatpolitik som medför skada djur och natur och skapar oro för människor. Hittills efter 30 år har den gröna omställningens klimatpolitik inte kunnat minska de fossila utsläppen.

Klimatkonventionen

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

Annex II länder

Australia
Austria
Belgium
Canada
Denmark
European Economic Community
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United States of America

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Den tredje generationens politiker – de som haft allt serverat och tar det för givet – de som driver en klimat- och energipolitik som fullständigt kommer att rasera Sveriges välstånd om den får fortgå.
  Nyheterna i dag på morgonen rapporterar i vart fall om EN ”bransch” som ökar och behöver anställa – och det är kronofogden, men de är väl å andra sidan inte så elintensiva – övriga går på knäna under det ekonomiska tryck som en totalt misslyckad energipolitik skapat.
  Vi kan bara hoppas att alla inser var roten till det onda finns och tar sitt ansvar den 11’e september för att undvika den systemkrasch som som vi nu styr mot i god fart ….
  Därefter borde MP’s främsta kampanjorganisation, SVT, avvecklas som skattefinansierad organisation …

 2. foliehatt

  Magma, #1,
  det var ett stort misstag och övergrepp när SR-koncernen blev skattefinansierad. Jag vill ha tillbaka rätten att rösta med fötterna.

  Vad blir nästa steg annars? En statlig tidning? DN t.ex. omdöpt till Dagens Sanning? i Pravdas anda.

  SR är i behov av ett stort mått Glasnost.

 3. foliehatt

  Mats -tack för sammanställningen.
  Intressant att de ackumulerade utsläppen nu är mer eller mindre lika mellan Annex II och andra länder. Detta faktum nämns sällan (=aldrig) när våra politiker debatterar klimatfrågan.

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Mats, såvitt jag förstår har du citerat Naturvårdsverket till en del, till exempel de inledande avsnitten, men är det endast där? Inlägget skulle vinna på om du visade vad som är deras ord och vad som kommer från andra källor och vilka det i så fall är.
  Sedan undrar jag över vilka länder som hör till Annex II, det framgick inte klart här.

 5. UWB

  Det finns ett annat viktigt användningsområde för fossila bränslen och det är i tillverkningsindustrin, som kemi och liknande.

  Jag vet inte om vad utsläppen är där, men de klarar sig inte utan detta och företrädesvis naturgas.

 6. Lars Kamél

  Vindkraften dödar också fladdermöss, vilket inte bör glömmas bort.
  Den enda vettiga klimatpolitiken är att anpassa samhällen till vilka klimatförändringar som än inträffar. Försöka minska global uppvärmning är bara slöseri med pengar och ändliga resurser. Särskilt som den globala uppvärmningen tycks ha stoppat alldeles av sig själv. Eller snarare av de naturliga faktorer som fortfarande dominerar över växthusgasutsläpp när det gäller klimatpåverkan.

 7. Lars W

  Den förhandenvarande energikrisen är helt och hållet skapad av felslagen politik. Detta borde rimligtvis få konsekvenser den 11/9

 8. Mats Zetterberg

  #4 Ann

  Jag har uppdaterat med en lista på Annex II länderna och en länk till Klimatkonventionen. Listan finns sist i PDF filen.

  Aftonbladet
  https://special.aftonbladet.se/blodsbatterier/

  Trafikverket
  https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/jarnkoll–fakta-om-svensk-jarnvag/

 9. Mats Zetterberg

  Fortsättning #8

  Naturskyddsföreningen
  https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/palmolja-i-biodiesel-ingen-hallbar-vag-ut-ur-fossilberoendet/?gclid=EAIaIQobChMI6Z_p4YLz-QIVhI1oCR1R0gH4EAAYAiAAEgLbrfD_BwE

 10. Ivar Andersson

  Lessebo Paper stoppar tillfälligt sin pappersproduktion med anledning av det skenande elpriset. Under onsdagen stod brukets pappersmaskiner still, rapporterar Smålandsposten.
  Klimatpolitiken har fått elpriset att skena utan Putins hjälp.

 11. Ann Löfving-Henriksson

  Mats, vilken källa anger industriländerna som Annex II?

 12. Mats Zetterberg

  #11 Ann

  Länk till källa. Sidan 24
  https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

 13. Ann Löfving-Henriksson

  Mats, det där med Annex I och II är rörigt. Naturvårdsverket håller sig såvitt jag förstår sig till den ursprungliga indelningen från COP 1 medan UNFCCC senare har bakat ihop I och II.

 14. Lasse

  Tack Mats för denna text.
  Påstår du att Tyskland är sämst på elproduktion.
  Vi kan ju inte följa dem lika bra som Dansk produktion( kontrollrummet), men den verkar vara katastrofalt dålig, med stort beroende av vind och stort importbehov när det är fint väder, stilla och soligt.
  Idag nu : Värmekraft 851 MW
  Vindkraft 354 MW
  Förbrukning 4269 MW

  De saknar el!
  KD föreslår ny kärnkraft vid Barsebäck-Danskarna behöver hjälp!

 15. Mats Zetterberg

  #13 Ann
  Jag håller med dig att det är rörigt.

  Som jag förstår det är:
  Utvecklade industriländer och Industriländer under utveckling (övergångsländer) lika med Annex I.

  Utvecklade industriländer är en delmängd av Annex I och betecknas Annex II.

  Den praktiska skillnaden är att delmängden Annex II ska betala och överföra teknik till Utvecklingsländerna, medan övriga Annex I länder inte behöver göra det.

 16. Ann Löfving-Henriksson

  # 15 det är ju en omdefinierande som har en viss betydelse, om man säger så.

 17. tty

  Att den där beräkningen av utsläpp ”sedan tidernas begynnelse” börjar 1750 beror troligen på att det var ungefär då man började bryta kol i stor skala i England.

  Men då glömmer man att i Kina har kol använts som bränsle i stor skala åtminstone sedan Sung-dynastin p g a skogsbrist. Marco Polo berättade på 1200-talet att i Kina använder man inte ved, utan eldar med en svart sten.

  Så de där två kurvorna korsades nog tidigare.

 18. Sören G

  Jag besökte en bokhandel för att köpa en present till mitt barnbarn som fyller 8. Jag såg en bok som hette Vetenskapens ABC och som behandlade olika vetenskapsområden på ett bra sätt för barn.
  Men på sidan om meteorologi kunde man läsa att klimatförändringar ”beror på att vuxna inte har skött sig och använt fossila bränslen som släppt koldioxid. Koldioxid hindrar värmen att stråla ut i rymden igen så jorden blir allt varmare och det kan leda allvarliga problem med ökade stormar och torka och översvämningar.
  Det borde i stället ha stått att om man inte använt fossila bränslen hade vi inte haft vårt moderna samhälle utan vi hade levt som på 1600-talet. Dessutom ökar inte extrema väderhändelser i ett varmare klimat utan det blir tvärtom eftersom det är temperaturskillnader som driver t.ex. stormar.

 19. Ann Löfving-Henriksson

  Mats, klimatkonventionen har från början vilat på att undvika så kallade störningar i klimatsystemet. Det är trettio år sedan och klimatvetenskapen har allt sedan dess haft synpunkter.
  Konventionen var från början en politisk skapelse och är det än idag medan den fria vetenskapen som sagt har haft allvarliga invändningar. Men politiken lyfter på hatten och tar inte hänsyn till dem.
  Hur kan mera CO2 vara en störning när atmosfären idag har en halt som ligger nära eller på växtlighetens svältgräns?
  Vad vet man om hur mycket CO2-halten betyder för atmosfärens uppvärmning och avkylning?
  Varför tar klimatkonventionen inte hänsyn till de fossila bränslenas enorma betydelse för utvecklingen sedan den industriella revolutionen?

  Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, media med flera ser inte eller vill inte se konventionens/IPCCs/SPMs fel- och brister vilket den sorgliga energi- och klimatdebatten inför valet så avslöjande visar.

 20. Phabster

  Man vet att politikerna har tappat kontakten fullständigt med verklighet och sunt förnuft när de i SVT står och säger att solceller på hustaken är en bra lösning för att få ner elpriserna i vinter.
  Alla vet ju att solen lyser som klarast, starkast och längst vid den tiden på året. 🤷‍♂️

 21. foliehatt

  Sören, #18,
  med din dator – gör en ny, egenformulerad sida att ersätta den felaktiga med.
  Skriv ut sidan, klistra in den över den felaktiga och, vips, så har du en bra bok åt ditt barnbarn

  Edit – eller så räcker det kanske att endast skriva om texten – om presenterad i en textruta.

 22. Sören G

  #21 foliehatt
  Jag köpte förstås inte boken. Jag bläddrade igenom den innan eventuellt köp.

 23. Björn

  Bakom alla ord och meningar i FNs skrifter finns människor med diffusa agendor, men vilka är dom? Vår klimatpolitik här hemma styrs på samma sätt av diffusa agendor från IPCC via Naturvårdsverket. Lösryckta påståenden med diffus bakgrund blir till ”sanningar” som kanaliseras rakt in i våra parlament. Att inte få ifrågasätta dessa ”sanningar”, liksom lika diffusa yttringar om att ”lita på forskningen”, är att kränka våra intellekt. De som vill förhindra ifrågasättande av klimatdogmen har inga egna svar, men man måste fråga sig, vad driver dem att så okritiskt hänvisa till IPCC? Klimatlagar och klimatmål vilar på samma kritiklöshet gentemot IPCC genom Naturvårdsverket. Skall vi verkligen fortsätta med detta kränkande av våra intellekt? Det finns så många fallgropar och ännu okända samband i klimatfrågan, att det är dags att öppna upp på bred front för ett motstånd mot det faktiska tankeförbud som finns, vilket fullständigt har lamslagit fritt tänkande i denna fråga.

 24. BG

  #20 Phabster

  I lokala nyheter i P4 Göteborg meddelades på morgonen att det är rusning efter solceller att monteras på tak. Dock är det brist på elektriker och folk med ”lägre utbildning”, som kan klättra på tak. Väntetid på leverans är ca 6 månader.

  Det kanske ger mer sysselsättning åt arbetarna i Kina att tillverka ännu fler ej återvinningsbara celler?

 25. Brutus

  ”Klimatpolitiken” bygger på IPCC:s scenaria. Dessa bygger i sin tur vad jag förstått på att utsläpp av CO2 från mänsklig aktivitet har en avgörande betydelse. Gasen spelar alltså en avgörande roll för förutsägelserna om temperaturutvecklingen. Det visar sig dock att dessa, jämfört med faktisk utvecklig, innebär grova överskattningar. Min slutsats är då att CO2 definitivt inte har särskilt stor betydelse. Att ge gasen avgörande betydelse i modellerna förklarar denna stora avvikelse. Men nu vill man krascha västvärldens ekonomi med CO2-mål, som är helt orealistiska och uppenbart meningslösa. Ändå…

 26. BG

  #20 Phabster

  I lokala nyheter på P4 Göteborg meddelades i nyheterna på morgonen att det är rusning efter solceller att monteras på tak. Dock är det brist på elektriker och folk med ”lägre utbildning”, som kan klättra på tak. Väntetid på leverans är ca 6 månader.

  Det kanske ger mer sysselsättning åt arbetarna i Kina att tillverka ännu fler ej återvinningsbara celler?

 27. Björn-Ola

  https://youtu.be/AyG49CWZRL4
  Peter Zeihan har en poäng i att hur vind och sol kommer att fungera beror på geografin och väderförhållanden. Solel är utmärkt i länder med stort kylbehov p.g.a. , just det, värme från solen. Behovet sammanfaller med de bästa förutsättningarna för solelsproduktionen. Vindkraft fungerar bäst i områden med mycket vind och sämre i områden med mindre vind. En självklarhet, men det är ju uppenbarligen inget som politiker tänker på. Särskilt inte i Tyskland som har dåliga förutsättningar för både sol och vind, men där man ändå trott att det är vägen framåt. Ren idioti och det är ett hårt uppvaknande vi nu upplever.

 28. Daniel Wiklund

  OT Det är kallt i Luleå idag. 9 grader just nu, fast solen skiner. Och en kall nordlig vind. Idag för 54 år sen började jag plugga i Umeå. Hela första veckan var det mellan 20 och 25 grader. Tror inte att nån varnade för att jorden skulle brinna upp. Fyra år senare hade FN sin första miljökonferens i Stockholm. Då började man varna för jordens undergång. Och det har bara fortsatt. Som ett under så finns jorden kvar.

 29. tty

  Och på Grönland slutade smältsäsongen med en riktig skräll:

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_EN_20220831.png

  Avsmältningen blev till sist ca 100 GT mindre än normalt, alltså bara två tredjedelar av det normala.

  Jag har sparat bilden ovan, för jag misstänker att årets kurva nog inte kommer att få ligga kvar i tio år som kurvan för rekordsmältåret 2012.

 30. L

  Var det växthusgaserna som inte varit högre på 1 miljon år enl. nyheterna idag. Var gjorde den höjning?

 31. Sören G

  #27 Björn-Ola
  I det inre av Tyskland blåser det inte så mycket. Förr brukade vi tälta på våra resor söderut. Man kunde lätt sätt upp tältet utan att det blåste i väg innan man hunnit få ner tältpinnarna. Men ett nyköpt tält blåste sönder när vi var på hemväg och tältade på ön Mön.

 32. Håkan Bergman

  Daniel W. #27
  Jaha då började vi samtidigt i Umeå, det blev inte så mycket för min del en termin matte och en termin statistik, sen stod jag inte ut med att leva på lån längre, jag hade jobbat och haft egna pengar sen jag var 12 år. Statistiken var mycket hantverk på den tiden, räknesnurra var det som gällde och jag undrade varför jag lärde mig det, det skulle säkert komma billiga datorer som kunde göra jobbet inom en snar framtid. Och det gjorde det, nån gång ska man väl få rätt.

 33. Christian H

  Jag såg nyss ett inslag på Svt1 där moderaterna presenterade sin klimatpolitik. Med förskräckelse såg jag att de ville satsa 36 miljarder på att infånga koldioxid och lagra detta i bergrum. Något mer idiotiskt är svårt att tänka sig. Skyhöga kostnader till ingen nytta, men till skada för ekonomi och miljö. Man har inte kunnat visa att högre koldioxidhalt höjer temperaturen. Däremot gäller motsatsen högre temperatur leder till mer koldioxid i atmosfären. Mer koldioxid leder till att växterna blir mindre torkkänsliga då deras andningsorgan, klyvöppningarna, inte behöver stå öppna lika länge. Mer koldioxid leder därför till ökad växtlighet, till fromma för vår livsmedelsproduktion. Hela klimattjafset bygger på lögner, missförstånd och avsiktligt spridande av desinformation. En utmärkt och enkelt författad sammanställning på vad som verkligen styr klimatet finns på: https://www.frihetsportalen.se/2021/09/enkelt-sprak-om-klimatbluffen/

  När jag ser på rikdagspartiernas olika förslag inom klimatpolitiken, verkar de tävla om att vara mest dumma, fanatiska och hjärntvättade. Jag hade velat se ett stopp för vindkraftsutbyggnaden, men mer kärnkraft och annan pålitlig energiproduktion, samt ett stopp för gigantiska ekonomiska bidrag till FN, EU, WEF, IPCC med flera blodsugande och diktaturfrämjande organisationer.

 34. Håkan Bergman

  Björn-Ola #27
  Faktum är att sol och AC inte samvarierar så perfekt, värsta värmen brukar komma framåt sena eftermiddan. Men Tyskland på hösten med vindstilla och dimma är en riktig vind- och sol-dödare. Inte ens den så upphaussade havsbaserade vinden levererar särskilt stabilt, den har oftast en något högre kapacitetsfaktor men är lika, om inte mera, intermittent än landbaserad dito.

 35. Christian H #33,

  Nej detta förslag från M var verkligen ett lågvattenmärke. Att de inte skäms – att vilja begrava livets gas är lågt, mycket lågt.

 36. tty

  #27

  ” Behovet sammanfaller med de bästa förutsättningarna för solelsproduktionen.”

  Att den där grönlögnen aldrig tycks ta slut. NEJ, maximalt elbehov sammanfaller inte alls med max solkraftproduktion. På grund av termisk tröghet är det som varmast sent på eftermiddagen och det är tvärtom så att solenergi gör det extra svårt att balansera elnäten. Eftersom solkraften minskar snabbt samtidigt som elbehovet ökar snabbt måste den planerbara elproduktionen öka mycket snabbt varje eftermiddag => vattenkraft eller gasturbiner.

  Fenomenet är MYCKET väl känt och dokumenterat. Googla ”Duck curve” om du inte tror mig.

  Och havsbaserad vind är inte nämnvärt bättre än landbaserad. Det är sant att nära marken blåser det mindre över land p g a friktion och turbulens, men med dagens flera hundra meter höga vindkraftverk blir skillnaden inte stor. Titta på denna bild:

  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-93.48,97.21,274

  Det blåser mycket riktigt mera över havet. Klicka på ”Earth” nere till vänster och sedan Height ”850”, så försvinner skillnaden helt.

  Det är ofattbart att så många uppenbart helt felaktiga gröna myter kan leva kvar, år efter år.

 37. tty

  #30

  ”Var det växthusgaserna som inte varit högre på 1 miljon år enl. nyheterna idag.”

  Normalt brukar de nöja sig med att säga på 800 000 år, eftersom vi inte har några data som går längre tillbaka.
  Och det är en sanning med viss modifikation. Det är korrekt att koldioxidhalten inte har varit högre under någon längre period, och längre period betyder i detta fall ett antal årtusenden.
  De enda kontinuerliga data vi har är från iskärnor i Antarktis där extremt arktiskt ökenklimat råder och det tar många årtusenden innan snön komprimeras till gastät is, och där dessutom diffusion spelar in. Följden är att de CO2-värden vi mäter är medelvärden över mångtusenåriga intervall.

  Det finns dock en annan proxy, klyvöppningsindex, som ger CO2-halten ett specifikt år, men eftersom den bygger på fossila blad ger den strödda punktvärden med oexakt datering i stället för snygga kurvor. Och den visar på mycket mer dramatiska och ”hackiga” data, med toppar väl så höga som nu under t ex senglacial tid:

  https://www.researchgate.net/profile/Margret-Steinthorsdottir/publication/258775861_Stomatal_proxy_record_of_CO2_concentrations_during_the_Last_Termination_demonstrates_dynamic_climate_behaviour_and_an_important_role_for_CO2/links/004635292e89c39eda000000/Stomatal-proxy-record-of-CO2-concentrations-during-the-Last-Termination-demonstrates-dynamic-climate-behaviour-and-an-important-role-for-CO2.pdf

 38. LasseLu

  Det stämmer att halten CO2 inte varit högre den senaste miljonen år. Men det är 0,25 promille av jordens existens. Halten har varit på nedgång i 150 miljoner år då var halten 2000 ppm. Under den kambriska explosionen var halten 6000 – 7000 ppm. Upprepar att konferensen 1972 inte handlade om klimatet utan om miljöförstöring och om oron för begynnande svältkatastrof pga kyla och befolkningsexplosion.

 39. Lars Thorén

  #33
  Om man lagrar koldioxid i bergrum är den då säkrad i minst 100 000 år ? Vad händer om man i framtiden råkar borra upp detta bergrum om t ex 1000 år? Är vi tillbaka på ruta noll?

 40. Håkan Bergman

  De viktigaste orsakerna till havsvindens högre kapacitetsfaktor är antagligen nyare och större verk. Sen är det inte helt lätt att hålla reda på hur mycket som faktiskt är installerat, energiforsk missar t.ex. Kriegers Flak när dom kommer fram till en kapacitetsfaktor på 48% för perioden sep-nov 2021 i sin rapport om hur man kan ersätta R1 och R2 med havsbaserad vind, det är en miss av 605 MW uppe på de 1700 MW energiforsk räknar på. I år verkar det rent generellt vara ett sämre år för all vindkraft, ett par exempel:
  https://drive.google.com/file/d/1J5YY44X6VmB02FU9-_dVeAb7wAlJpaQi/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/15bE475vXcfmiKsnRcCY-bYTSAf9QTDwj/view?usp=sharing

 41. Håkan Bergman

  M och S borde ta sig en funderare på varför SD ökar på deras bekostnad, men det kanske är bäst om dom spar det till efter valet.

 42. Rossmore

  30 år av klimatpolitik. Här är vi nu:

  https://www.google.se/search?q=kobolt%20kongo%20barnarbete&tbm=isch&hl=sv-se&tbs=rimg:CdEqLNCPjOWKYRUqelrU4Q9t8AEAsgIMCgIIABAAOgQIARAA&client=safari&prmd=insv&sa=X&ved=0CBIQuIIBahcKEwj4tdTd-fP5AhUAAAAAHQAAAAAQHg&biw=750&bih=307

  Bravo! (slow clap)

 43. Simon

  #33, 35
  Häpnadsväckande att M kläcker ur sig något så idiotiskt. Hade det kommit från MP hade jag däremot inte förvånats.

 44. Björn-Ola J

  Jag vill nog ändå påstå att solel passar bra för air conditioning. En viss försjutning av effekten över tid klarar man med batterierna. Dessutom brukar kyleffekten vara tämligen kostant över dagen medan ett visst ökat kyleffektsbehov löses genom att rumstemperaturen tillåts stiga något och därmed kyler byggnadsstommen rumsluften. Men poängen är att effekttopparna i de varmare länderna sammanfaller med solvärme och kylbehov medans i Tyskland och Sverige så sammanfaller det med värmebehov i årstiden då solen lyser som svagast.

 45. Björn-Ola J

  Jag skrev batterier. Det är väl inte så vanligt förekommande. Tänkte nog fel där. Man säljer överskottet och köper tillbaka elen, vilket brukar vara en dålig affär.

 46. Sören G

  UAH global temperatur +28 C för augusti jmf +36 C För juli
  https://www.drroyspencer.com/

 47. UWB

  TTY
  Intressant bild av jorden och vindar. Vilka höjder över land pratar vi om vid 850 hektopascal – vid 10 hektopascal är det ju fina vindar, men jag antar det är fysiskt omöjligt att ta del av dem.

 48. Hans H

  #5 UWB

  Nafta som krackas eller ”vaat gas” C2-C4 om mkt finns i gasfraktionen till volymplasterna PE, PP, PVC och mkt annat.

  Naturgas – metan – till ammoniak och metanol huvudsakligen.

  Baadadera behoevs. Skifta till bioetanol gaar delvis, dyrt och illa

 49. tty

  #44

  ”En viss försjutning av effekten över tid klarar man med batterierna.”

  I ett någorlunda stort nät gäller det alltså många tusen megawattimmar som skall lagras ett antal timmar. Förvisso inte omöjligt men oerhört dyrt, och kommer att kräva sanslösa mängder råvaror.

 50. tty

  #48

  En kul grej i sammanhanget är att elektrolyten i litiumjonbatterier är ett organiskt lösningsmedel (det är därför de brinner så bra). Så utan olja och petrokemisk industri – inga batterier.

 51. tty

  #47

  Knappt 1500 m över havsytan.

 52. Mats Kälvemark

  #33, #35
  36,3 miljarder för att fånga 4,6% av de svenska utsläppen. Wooow! Blir ju hela 46 miljondelar av de globala utsläppen och med IPCC-matte imponerande en tiotusendels grad sänkt global tempertur om man håller på 78 år fram till seklskiftet. Väl använda pengar, för det finns väl inga andra behov?? Nya kärnkraftverk är ju inte så viktiga i jämförelse??
  Fast ett snabbare sätt att göra av med pengarna är ju att kasta ner dom i något stängt gruvhål i Bergslagen.
  Den kompletta, poltiska idiotin fick två ansikten i inslaget i TV2 Forum där Moderaterna stolta presenterade satsningen.

 53. SatSapiente

  #45 Björn-Ola J
  Om alla skulle sälja sitt elöverskott när solen lyser som starkast blir priset för den sålda elen lågt, kanske negativt, jämför t.ex. med vindel som ibland råkar ut för detta. Dessutom är det ”någon annan” som ska ha el att sälja när solelen börjar avta. Inte säkert att det finns el att köpa (till överkomligt pris). Dessutom förstör denna ryckighet lönsamheten för de producenter som genererar el kontinuerligt, vilket på sikt medför att dessa slutar att producera.

  Det påminner lite om resonemanget med att man helst bara ska köpa begagnade kläder. Om väldigt få köper nya kläder kommer de som tillverkar nya kläder till slut att försvinna. Och vad gör vi då när alla de begagnade kläderna till slut är utslitna och inga nya finns att köpa, tillverkar egna från scratch av egenskördade naturmaterial/djurpälsar ?

  Nu förekommande solcellsanläggningar med möjlighet att sälja sin överskottsel fungerar bara om det finns ett elnät i drift. Vid ett strömavbrott får man ingen el alls från sina solpaneler, de går inte att köra i ö-drift utan ett nät som balanserar.

 54. Ann Löfving-Henriksson

  OT?
  Nu är utfrågningen av partiledarna inför valet nästan slut för i år. Endast MP kvar.
  Inte en enda fråga som andades att utfrågarna hade satt sig in i den kritik från vetenskapen som funnits allt sedan den politiska klimatkonventionen bildades och som sedan styrt klimathotsdebatten.
  Den ”skarpa” journalisten Anders Holmberg som varit frontfigur vid utfrågningen av partiledarna fick dessutom pris på kristallengalan för sina ”30 minuter” i går.
  Och varför vågade Jimmy Åkesson inte stå för den kunskap om klimathotet som Elsa W., numera på valbar plats till riksdagen, bjuder på?
  Det spelar nog ingen större roll i fråga om behovet av omställning eller inte vilka av våra partier som kommer att styra oss i framtiden. Tack SVT med våra ”skarpa” journalister för att ni befäster vägen till vår kaotiska framtid alltmedan Kinas ledare gnuggar händerna och deras slavar tillverkar solpaneler åt oss i det klimatvetenskapliga mörkret. 😡

 55. Paul Håkansson

  OT

  EU överväger krisåtgärder för att få ned de skyhöga elpriserna – WSJ (Finwire)
  2022-09-02 07:31
  EU överväger krisåtgärder och göra ingrepp i marknaden för att pressa ned de europeiska elpriserna och på så vis minska trycket på hushållen och företagen. Det rapporterar Wall Street Journal och hänvisar till ett utkast från kommissionen som affärstidningen tagit del av.

  Ett av de förslag som ska diskuteras vid ministermötet nästa helg bygger på en översyn av hela prissättningen av el. Idag bestäms elpriset av det dyraste av de energislag som krävs för att möta efterfrågan. Det är ofta exempelvis naturgas givet kriget i Ukraina. Förslaget från kommissionen innebär att priset ska vara en mix av olika energislag. Det skulle innebära att exempelvis förnyelsebar energi och kärnkraft kan pressa ned priserna. Det skulle också plocka bort naturgasen från prisbilden.

  EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har tidigare uppgett att en nödplan för hantering av elpriserna kan komma inom de närmaste veckorna. En rejäl omarbetning av elprismodellen parallellt kan också stå klar i början av nästa år.

  Dokumentet som Wall Street Journal tagit del av har inte signerats och det kan fortsatt ändras, skriver tidningen.

  newsroom@finwire.se
  Nyhetsbyrån Finwire

 56. Katarina

  Jag vet inte vem Hassler är, men lite sans verkar det vara i denna debattartikel. https://www.expressen.se/debatt/klimataktivisterna-har-fel-vi-gor-faktiskt-tillrackligt/

  Behövligt som motvikt till alla aktivister som får utrymme både här och där.

 57. tty

  #55

  Detta visar att politikerna fortfarande ingenting begriper. Sänks priset så att det inte lönar sig att producera el med nuvarande naturgaspriser stängs kraftverken naturligtvis ned och det blir svart i Tyskland. Detta förutsätter alltså att gaselproducenterna subventioneras av någon. Gissa vem?

  Det är alltså detta som Maggan just presenterat som de svenska sossarnas egen geniala lösning. Efter godkännande uppifrån givetvis.

 58. Björn-Ola J

  #45
  Du har helt rätt.
  Problemet är mindre i varma länder med luftkonditionering.
  Jag har alltid hävdat det du säger till dom som funderar på att installera solel.
  -Du får el när du som minst behöver det.
  -Ja, men då säljer jag elen för att sedan köpa tillbaka elen när jag behöver den.
  -Du kommer att få ett betydligt lägre pris för elen när du säljer den än det du får betala när du köper tillbaka den, eftersom alla kommer att göra likadant.

  Jag ser solel som energibesparing och inget annat. Det installeras mycket på offentliga byggnader, exempelvis sjukhus, men där har man ett kylbehov under stor del av året samt belysning tänd dagtid och många apparater som drar ström. Tyvärr görs aldrig någon analys, det ska bara vara solel, eftersom politikerna i styrelserna har bestämt detta.
  Solvärme var populärt ett tag, men det är ingen som pratar om det längre. Men det har i alla fall gjorts lyckade installationer för badhus och utomhusbad. Annars väldigt tveksamt.

 59. Björn-Ola J

  När det gäller vindkraft så har jag sett att kapacitetsfaktorn för vindkraft i Tyskland ligger oå 16% medan den här i Sverige så ligger den på runt 30%. Det visar väl attvindkraft i Tyskland är olämpligt.
  Vissa länder har inga bra förutsättningar för förnyelsebart.

 60. Paul Håkansson

  tty
  11:11, 2022-09-02

  Exakt, politisk idioti. Ekonomerna sätter ihop en prismodell och sedan driver klimatpsykopatin upp efterfrågan på gas pga massutbyggnad av vindkraft.

  Kanske det som var meningen, att få upp priset så att vindkraften kunde bli lönsam och nu ser vi att allt rasar ihop som ett korthus.

 61. Paul Håkansson

  Nya bud. Ska bli intressant o se vad dom sätter för pris på resp. energislag.

  ENERGI
  EU-FÖRSLAG PÅ VÄG OM SKATT PÅ ENERGIBOLAGS ÖVERVINSTER (Direkt)
  2022-09-02 11:49
  BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-kommissionen väntas föreslå att beskattning av energibolagens stora, oväntade vinster ska finansiera sänkningar av energikostnaderna för hushåll i EU under vintern.

  Kommissionen förespråkar också åtgärder för att sänka förbrukningen av energi i EU.

  Det uppger EU-källor är kommissionens utkast till förslag som ska presenteras för EU-länderna nästa vecka.

  Det föreslagna systemet ska ersätta olika befintliga nationella system i Italien, Spanien och Grekland. Därmed bör det också ersätta system som föreslås av olika partier i den svenska valrörelsen.

  Energibolag gör nu stora vinster på elektricitet som produceras av andra energikällor än naturgas, eftersom den elen är betydligt billigare att producera. Elpriset styrs nu genom marginalprissättning och därmed det höga gaspriset.

  Kommissionen vill beskatta mellanskillnaden mellan detta marknadspris och en överenskommen prisnivå för el producerad från andra energikällor, som ändå ger energibolagen en vinst.

  Däremot avråder kommissionen från andra åtgärder som har föreslagits i EU-länderna.

  Dit hör pristak på elektricitet eller gas i detaljledet, subventioner av företags utsläppsrätter samt att tillfälligt övergå till en statsplanerad grossistmarknad för energi.

  Nästa fredag håller EU-ländernas energiministrar ett extramöte för att diskutera kommissionens utkast till förslag.

  Sedan tidigare har EU-länderna enats om att sänka konsumtionen av gas med 15 procent till mars.

  Bengt Ljung +32 22 30 74 56

  https://twitter.com/Direktbryssel

  Nyhetsbyrån Direkt

 62. Paul Håkansson

  Och här kommer sossarnas förslag på lösningen.

  S: Elpriserna måste frikopplas från gaspriserna

  Statsminister Magdalena Andersson (S) håller presskonferens om energiläget. Med sig har hon finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

  Andersson inleder:

  – Rysslands energikrig påverkar även Sverige trots att vårt beroende av den direkta gasen är väldigt litet.

  – Den här veckan fick vi dessutom en skada på Ringhals 4 vilket gör att elproduktionen inte kommer startas förrän i november.

  Hon berättar att hon träffat Svenska Kraftnät för att uppdatera sig om situationen.

  – Svenska hushåll och företag står inför en vinter där man riskerar mycket höga elpriser, särskilt i södra Sverige.

  – Regeringen kommer inte att lämna svenska hushåll och företag åt sitt öde. Det gjorde vi inte under pandemin, det kommer vi inte göra nu.

  – Vi kommer att agera på EU-nivå omedelbart. I grunden är det här ett europeiskt problem.

  Hon ger därefter följande besked:

  – Elpriserna på elmarknaden måste frikopplas från de orimliga gaspriserna som Ryssland skapat.

  Hon säger att hon nu kommer lägga en del av valarbetet åt sidan för att skapa europeisk koalition kring det här arbetet.

  – När EU:s energiministrar träffas på fredag om en vecka kommer vi lägga fram det här på bordet.

 63. Håkan Bergman

  Björn-Ola J #59
  Ett stort problem när det gäller kapacitetsfaktorn för vindkraft är att det inte är helt lätt att få fram relevanta siffror för installerad effekt. Ofta tillkommer stora vindparker som inte redovisas på https://transparency.entsoe.eu
  annat än årsvis, trots att det borde vara uppenbart att vindkraftsparker nog sällan startas upp just den första januari. Ett exempel är energiforsks dikeskörning där man missar en ökning av installerad dansk havsbaserad vindkraft på 36%, från 1700 till 2305 MW, för perioden sep-nov 2021 och kommer fram till en kapacitetsfaktor på 48% när den i själva verket var 42%, den skillnaden innebär att deras 3,5 GW för att kompensera bortfallet av R1 och R2 snarare blir 4 GW, hur man sen kompenserar för intermittensen är en annan femma. Då är ändå just havsbaserad vindkraft lite lättare att följa via den här länken:
  https://map.4coffshore.com/offshorewind/
  Nåt liknande har jag inte funnit för landbaserad vindkraft.

 64. Håkan Bergman

  Test av hypotes, rätt eller fel?
  Ju närmare kapacitetsfaktorn 50% man kommer desto värre blir intermittensproblemet.

 65. Evert+Andersson

  Sossarna är skickliga i maktspelet. Som Mats Knutsson visat i ett inslag triangulerar de oppositionens positioner för att undvika att medelklassväljare röstar höger. När de nu snott M:s både energi- och kriminalpolitik så drabbas M av panik och lanserar en totalt dåraktig storsatsning på CCS. Ett skott i foten av grov kaliber.

  På Sveavägen myser man i högkvarteret. Yes – de gick i fällan. Fram med skumpan.

 66. Christian H

  Ingemar, Simon m.fl

  Moderaternas lågvattenmärke med att slösa bort 36,3 miljarder på dåraktig koldioxidinfångning gör att jag absolut inte kan rösta på dem. Sossarnas utspel om att agera på EU-nivå inger heller inget förtroende då de tidigare nonchalerat svenska intressen och istället fjäskat mest av alla inför EU:s politruker, bl.a. genom att införa en reduktionsplikt gällande diesel och för hög etanolinblandning i bensin, vilket orsakar motorproblem för många. Dessa tokigheter överstiger vad EU stipulerat och är en tydlig indikation på att de satsar på symbolpolitik och inte på att lösa verkliga problem. Att rösta på dem är enbart stolligt. Elsa Widding är ett bättre val!

 67. Håkan Bergman

  Om solel i soliga Nevada, vinklat av Bloomberg men det verkliga problemet framgår nog för den som tänker själv.
  https://www.youtube.com/watch?v=YGGk90YljhQ&t=373s

 68. #44 Björn-Ola J

  Jag vill nog ändå påstå att solel passar bra för air conditioning. En viss försjutning av effekten över tid klarar man med ett värmelager. Det är typ 100 gånger billigare att lagra värmeenergi än att lagra elektrisk energi.

  Självklart går det utmärkt att lagra kyla också! En rimligt isolerad vattentank behöver inte vara särskilt stor för att kunna lagra kyla från förmiddagen så att man har ett köldlager att ta ifrån när solen börjar stå lågt men uteluften fortfarande är varm. Air condition apparaten och solcellerna behöver kanske 50% högre effekt för att kyla både värmelager och rumsluft fram till tidig eftermiddag, antagligen mindre än så.

  Installationen blir ju dyrare, men man borde kunna bygga system som ger tillfredställande air conditioning utan driftskostnad i form av inköpt elström. Med ett litet batteri för pumpdrift kan man få tillfredställande kylning dygnet runt.

 69. Anders

  Vinden som sådan må vara ren, skön och grön, men i själva ”verket” finns ingen renhet, skönhet eller grönska. Alltså tummen ned för vindkraftverket.

  Därför har jag kryssat Elsa Widding (SD). Hoppas fler av Er vågar göra det! Enda chansen till tillnyktring i klimathotskarusellen!

 70. Simon

  #66 Christian
  Viss skadereglering får man väl säga att Kristersson lyckas med här:
  https://www.expressen.se/nyheter/val-2022/kristerssons-svar-till–vattenfall-helt-bisarrt/

  Det räcker dock inte på långa vägar enligt min mening. Utspelet om koldioxidinfångning var ett avgörande lågvattenmärke även för mig.

 71. Christian H

  Jodå, nog hade Kristersson en poäng där och enstaka förslag här och där kan vara bra. Problemet är att hantera helheten och där misslyckas huvudfåran av politikerna kapitalt. Bristen på reglerbar kraft, prismodellen, undfallenheten inför EU och vanföreställningen att CO2 styr klimatet är några av de största bristerna.